Goudsche Courant, vrijdag 3 januari 1941

EERSTE BLAD VRIJDAG 3 JANUARI 1941 EFFECTENBEURS AMSTERDAM ROOSEVELT Noleermgen van 2 januari over de hulp aan Engeland OBLIGATIFS SUaUltenlnfen Verslag van zijn laatste rede in de Frankfurter ZeiLung V K L K 1940 Ie 100 4 1840 Ie ƒ 500 4 1940 2e lOO 4 1940 bU 101 4 lIlOs 1940 2e 500 4 1940 bU f 500 4 1936 I 100 3 ItlOS lüü lel 100 s Wis 11 li 1 11 in Ms tie 8 BEURSUVERZICHT RADIONIEUWS Het nieuwe jaar nerd op de effecten beur e Am leiaaii op ka i e wyze ii ezet D a la re Ha6 van bepe kte at net n en iruaai Je öeimr i g y z bepaa d a t V txjr divcrsr toiid vtrwiooiien openbaarde zjch zij het op eti bt scheiden oel eiiifet vra tii daar r rau we uks mate aa beschikoaar wa x an dft tot u ni n tioopere koersen Order bfuibtijd wa er echter zoo weinif le doen dat er wein g pehnig was ou loote f uctuatie BtT aa d oed gedspone rd a en de Nedeiland che belest r fond tn an het eer le klzabe t pe De NeöerI md cl f aat papiewn waren meet deelï hoo r ti ue gestafa de etruni gaf daaibij mi e i K e nc t ei ijke affai e te aan thouwei Ge ie ntelijke en pro mcare obi patjcn wait e ei eena g td an toon Pandb e n trek kir Mh er nauwel k atlen le fn w i er do c kand r i et no n t nsu aardig v eronderd De handel op de lotale afdee iney i van de T kt was van ret r kaiicn ard Bepai va t ge lerd v aren o es Bij de op r weid c n fcüede dr eta piinlen brv n f Vu ge t ot vtihardcld tn langia crhmard tiok de koei nog eoi kle riKheid aan ter hef lot op bijna tiet hoogvte purt vr 1 kv a Ti In CU ui aandeelm wa we f U doen Van de rubberwaarden werdtn A i rdam Bubbe s ets hooper inee et m ondw beuislijd kwam bijra geen verarnd n meer voor V or diver incourantt rlcn bc wnó eenige Vo p u t De mark wa echie bepeikt zoodat het d kwii 5 i pemakke i k was affaire af te iluiten d xh voor zoover t n actle = werden Kedaan kwa men meeiendtes hoofere koer en te w jchijn Ook de tabakktn waren goed fed poreerd an de Sunatra aandee en verw den we swaar ecl s wemiK stukken an £ genaar maar d i verh nderde ruet dat de kotr en algemeen ten ge purten boven i vorjge topprljzen kwamen te hffEtn De mi kernfdeehnK wa f er W RVA waren Eoed prij houdend laar zoo goed als onbe viftn De ncouianie soort n waren verw aat r o d Voor de scheepvaartrubriek bt tond met veel at imo Ook her echtei kan e i va te tendenï worden waarrenomen in hei bijzonder voor Nederland che Scheepvaar l n e de aanverwante oorifn en Oirde Boo tei Het zakenverkeer op de Amx nka rvohe markt uas gering De ctaalaandeelen in hei bijzonder Republic Sfeo veroorzaakten eeh l r no een kleine bewepng De koer ei waren meercrdees niet vcp verar derd maa toch let hoogèr Spoorwe sharet piij hou d nd P oon fatie ZV procent Bll MKO 8W Nieuwïber thier AKF 15 W ij beglnnri den üaf fc i G a Wtoiimuzitk 10 W ed 6wKth kowctiA t opn 1 M Mijs tjirettr 11 Ob I Met If iaa pe tii pi érw Vooi jracM opr 1130 God iM nfitt tLiurlje 12 0 Kiriorkoo l t li pr 12 15 Rococo oc 12 45 N 1 1 f econon he bï i Kh i A IW Vraaa t fk 1 15 KRO oi V ft 2 IW o jc r V cfrr nd 3 © O zp ZattcrdapTiiddB 15 Nieu tt T etoron j he in btur bervcht AN F 5 3 R i K rU f 6M Gramofoor nuzitkb 10 Wat ir Nt i ami v Ch e i causer c 30 OT terpe Di I tr rt t muz K a e Of i k n 45 Actu e lepo l se fef g an ofoon m ek ÏWI HILVERSUM II Ml 5 M r VA RA IMNeimsbC cï en ANP fframofooiunusick 30 VARA Amanek V PJIO 1 H Morgenwiid ng VARA 10 20 Voor dc B T e dt rs n de conUnubedmvpn 12 00 E n 12 15 Grj ofooin mek 12 30 1 32 K VAn aral l 12 45 Nif lu en ecoroma chc bertctttr ANP 100 AHA f rkf t Z 00 Vrftgenbeantwoc rdl g over Bee dentlp Kun ter 2 15 Gramofoo rivuziek 3 P Tuirhouwhfllfiiaije 3 30 Variatie ronorrt 4 30 De kok it de k eukm cau iene 4 5fl Gra iioioMimuzifk to toe a4t V A R A SliNcuu Sr econom scl rf en beursberichten ANP 130 APA kevt iO 15 r arit tn maai ct oppij e ing 0 42 ARAAlman k C 4 Aeluetl reports of K smo x i r uxi k 00 Grorm rvch praatje ANP KOER8FN NFDFRt ANn8 R Cl FARINGINSTITUUT Koe sen voor stortingen op S Jamiarl 1041 tKetï vecplicbtin cn luidende in Re ch marken 75 36 Belgas 30 1432 Zw titef the irancs 4 58 Lires b 87 Deenficfe kronen W 40 Noor he kronen 421 vee M he kronen 44 B5 Tijeeh Rche kronen oude tcbuden 042 T jftchischo kronen nieuwe nchultlen 7 54 Dinar oude = chu d n 343 r nar me jwe srh i dpn 4 13 Tu AKrhe ponden 1 451 4 I e VI 230 TVi ft oud hl rtrn 165T0 Ptnfid n euwe scl uiden 45 9 St D RI AND t H LF CINGINSTITL UT Opj t 88 itbeiaai4ie nu Tunc b p t D ber 1 C fai rfi me Dultschland L aat t uitbetaa d niiinm r leptn Kuldtn rrdeiin t n 188 409 tppt Reich ark o ti i n gen 1 4 B i 7T n Cle nR nnet Chill l aaist ui betaa d num 1706 C V n mel Tu kilr I a l t uitbetaald nun 1 rj A f ra 4 V P r c S 24 ls I net l a lt LaaUL uitb taa d num De Frankfurter Zeitung eeft Ih het volgende verslag van e redt die prebidtnt Rcjobcvelt Zun ij avund gehouden heeft De pit ident begon m t de vcrkla ng dat de Amerikaanse he beschaving jiog nouit zoo bedrtigd geweest was j s op dit uur Twee naKies m Eiiiopa en n ir Azie dreigen gemeenschap pelnk r et optreden te en de Vei enigtle Slatw als deze zouden pro beeiin hun expansie programma te doorkru sen of e blokkecicn Daai op eidi Roo t clt dat de heeren in iurupa duideliik hun voointmen te liuinin hadden gegev r behalve 1 1 ut 1 ok cte geheeie andere wf reld l I theerschti Tot dit oogenbhl rd n Inir tcgtr de vniffei 1 veibon ion krochten di or Engeliith n Giie rende lyt dt ovtiwtldigdt landt n ontk men soWattn ver vaij de Amen kadiisihi kust gehouden en 7ijn de 3i pant ers rog in den oorlog m China vervukkfld Amtnka behc efde eon aam il te vTee n üolang etn vnj Fnijclai d zijn m ichtige nabuur m den Atljnt lt r Oceaan ou znn Kan icn nd echter crntlig gcl C cn dTt j nel rust zouden wordeh gelaten als d rregendhteien vdn de ipil onze bun n e zee veerden Op de basis van deze overtuiging hii pil dent Roosevelt diarop cjr denkii l dd op vin wat na ecij nedrili ie vnn Er geland zou gebeuren be net ndhedtr v m c pil 70uden iin n neliik Europa Azit Afiika All tlili en de cce nen beh rrsehet er de e iceartr e Uiden dus geen vei liSlK d meer bet ekencn Meri knn dit gevair i et ontwijken doeir in bed te pnn litfen en h t laken over ziin 01 nn te tnkktr wint het lot van de Iiiiepec ehe ve e r die onder een niewieinen vorm vin sHveinij t e biiehl waren bewees wat het be teekene e ordei de bedreiging met een pid 111 1 soc alistische revolver te level Op patlictisrhen t on vnicg Re s it daaron ff IXi tsehland oms mi elli anr de ee n of nndere 7u d Anej k insche renubliek te zeggen Vii he Men tJ bezet om u tegen de oiiderdi ilking van de Vere rigde Sta ten t be hern en Ft wirei men chen die gele ofden dit de mogendheden van de spil getHiZif s den w rsch ke esterdei h l West II k halfmnd i in te vnllen Men moe t ecl er bedenken d t juist d e honing de weer tandski leht van vele der nu e verwennen landen ond r miind hid Ro cvelt meende datm r i n tin met en e r v e ot het onbe Ittilbue ftit rnielt slu ten dit d boo e krachten reëels v oei onze poortLrt stonden Hun geheime agcn tep waren reed in e iis Hnd i mdit Vj ti an e buTtr a n hun werk De rust ersk orders hadden rke u tsitii tinde bt iOg ons volk irf vijande lijke giceftn te solitsen onze eenheid to vtistrren er enzen w 1 trt ifw er te verolilUrcn Er i n Am km n dip deze agen en heloen door precies tedeeiiwat de natioma sexujllis cn willen Sommige Amenkan r gelooven dat veil belei zouden doen om bondt e noottn var de mogendheden van de spil te w rrier en liun methoden van dictj uur na te voleen De ondcnii ding hdd echter geleerd dat mem nd ooit de natienaa socialisten kon te vredoii stellen Roosevelt illustreerde deze zi n vni e duideliiker toen hij zeidt n e mand km een tiiger door vleierij bedwingen en zoo tam m iken als een jong kutte Er bestaat g r vre t met wrtedheid evenmin als men me brandbommen kan deba teeren Zelfs het Italiaanse he volk WIS gee wemgfr gewerden om medeplichtige van de nationaal socialisten te woi ii Er war r Amerikanen die geiofden dat hun land toch zim m vloei in de weegschaal zou kunnen leggen enk bu een gedicteerden vrede en ui zulk een vrede de g oo st negclike voordeclen trekk r Het v S een domheid om van vredes onderhandelingen te spreken wint wi neer een berxie van wetvench ters onder bedreiging met uitroe mg u een schilling r Iegt om het veege li f te rtiMen dan km men n et v n onderhane elmp r praten Wat Oititsch lanel als de oprichting van zun Nieuwe JTde rpvdtte was mets anders dar tirannie waarbij men noch aan her zienmg noch aan eenige andere hoop knn de nV en Het F sf e volk streed tegen deze opperheer chappi en de toekc bge vei irheid van Amerika hmg ih f r Ti S d Bir irt Het vooruitzicht on een ver w klehnE van de Vereen gde Staten me T nneer worden wanneer dl te I moeeliike deed om vIcmÏ JI Pendheden v m de m yecM n r Hnden te helnrn Dit was beter dar met hun nederliae genoedfe T overwinning van tcSefV aanvairden en te oor aan Fngeland Mnn t pantserwagens ka nonnen en che en m voldo nde i T Groot Br T K ezonden ve ord n het h 7 J ftoosevelt als de er weerstmd te en tVhZl l voorstelde d Meor K van en e perikUn Been enkel lid der Amezulk e eeerihg dacht er ook am kaansche De Amerio Tr h tegendeel vnelskwesTe Wn geteire r realistische miliae btf V die steunde op het innn rnje militaire deskundigen ve7 binn rl f i daarna nog en deed n aangelegenheden om hair P P industre onder h uJf takmgen en ie reehlKi v Keschillen door de z l te ond t ou le d e geen schade cb pen hebbi len en moeten notr meer en vl en meer an al es De Amerikanen mogen niet langer denken dat zij hun zaken zooak vroege kunnen afwikkelen Ik doe n beroep op de eigenaars van industncele instellingen op de direclturen van fabneKen en hun arbeiders om illes te doen om het noodige materiaal spoedig en onbeperkt te verschaffen De Vereenigde Staten moeten hun taak met dezelfde vastberadenheid ijver pitnotisme en opofferingsgtzmdiieid uitvoeren alsof wii zelf reeds in oorlog waren Het laesluit om LngeIind door de levering van al het oorlogsmaternal te stei len was vjor geen verindering vatbaar Geen dictator geen combinatie van dictators zullsn dit besluit door dreigementen kunnen veizw il ken Roosevelt zoo liesluit het verslag m de Frankf Ztg n eende zi n rede te kunne i bc Ibiten met de oveituiging uit te spre en dat de mogendheden van Jen = pil den oorlog zouden verhezen Hif was vast overtuigd dit ook het Amerikiansche volk vastb iten zou ziin zim mspmning te ENGELSCHE GOEDEREN OP AMERIKAANSCHE SCHEPEN VFRKI ARING VAN HULL Roosevelt tegen wijziging neutraliteitswet Naar aanleiding van do beiicjiten volgens welke Engeland vooiremens s ziin koopvurdijvloot uil den S lUen Oceiar teiug te trekken en Enge sehe geederen aaar door Ameiikodn=rhe schepen e laten ververen heeft de minister vin Buit nalndsche Zaken Hu l g eien op zijn perseonf rent e verklaaid dat de Engelsche regeering ot du vcire geen desbc lefferde = toppcn bij 1 n departemon he ft gexiaan zoo me a D N B uu Wasiirglun Zoolang 1 IJ de by oi derhcdei van 1 el Erge che plan met Kent alaus zeide Hu l kan hij er zien ook niet ever uitlaten of een dfrgeliike rege hng m siujd zou zijr n et de neutrali e tswet Naar imltiding van een studie van ele For n Pel V el oi gezegd wordt dat de toestand vJbi En ge nd bi tongewocn ernstig s eV dat de In de Times Herald verklaren de commentatoren Pearson en Allen die doorgains goed zi n inge 1 cht dat zekeie K ngen ii dc en gees druk op Rjosevelt oefenen dat de e echter to dusverre heeft geweige d het rar te ov ei wegen daar cat oorlogsgevd r medebiengt en bovendien de neutrahtei svvet gewijzigd zou moeten worden Zoo ais bek nd heeft Roosevoit zich on langs formeel tegen een dergelijke wijzgirg uitgespioken Amprikaansche critiek In New Yorksche s heepvaartkiir gen wordt thans het iit Washington bekend geworden Fnge sche voorstel vügens hetAcIk Amei aarsehe sehe pen op de Engelsche vcrkeersroutes op den Stil tl Oceaan z uden varen fel jecntisce rd a dus t D B De Un ted Press meldt uit Wa hmgton dat het Engcl che pian ook in de politieke kringen van de hoofdstad sit nts een lauwe ontvangst heeft gevonden In regeenngskringen wyst men er op dat de Ver Staten nun Duiteniand sehcn hanaei niet door arrangementen op het spe 1 kunnen zetten weJcc zou oen ophouden aan het einde van den oorlog Men verklaart m Wushmgton dat de AmerikaapMihe schepen retJ thans 0 o van oen buitenlaadschen handel der Ver Stiten kunnen verveieren Daarom kaï met verwacht worden aat de Ver Stiten overeenKomsten a ng gaan die hun norroaien handel in ge vaar brengen SNGELAND BRITSCÜIF SCHFPEN VERLOREN GEGAAN Mackay Radio heeft een diaadloos bericht opgevangen waarin oeme d werd dat een stoomschip op 51X mijl ten Noordwesten van Dakar en 500 mijl ten Zuiden van Tenenffe getorpedetia was De naam van het chip staa nog niet vast In scheepvaartkringen te New Yor neemt men aan dat het het Bri schen 657 brt meiende vrachtschip Nalgora belieft dat Maandag op 1000 miil ten Noot den vin de door Mackay Radio opgegeven plaats een verdacht schip meldde te hebben gezien Het New Yorksche zeevaartregisterheeft bekend gempakt a kor geledende Fngelsche tankboot t ish Maiden groot 61 lu brt en u t £ vr cht sch p KTsai a I groot 5Ü29 brt tol zmken zyn gebracut EEN GROOT DEEL VAN LONDEN S CITY AFGEBRAND MORRISON OVER DE BESTRIJDING VAN BRANDGEVAAR BIJ BOMBARDEMENTEN Aanval op stad in ZuidWales Morrison de Engelsche minister voor binnenlandsclie veiligheid aldus het D N B uit Bei lijn heeft Dinsdag in een radiorede verklaard dat de Duitsche danvallen leecN den vorm van onifge bioken bomoffensieven op de groote Engelsche steden hebben aangenomen Soms regent t brandbommen die e r geweldige hoeveelheid branden veroor zaken De groote branden uchttcn net aleen uitgebreide schade aan gebou wen fabiieken en pakl iiizen aan maai vormen ook voor den u t de lucht aan vallenden vijand een duidelijk doel waaiop hij zijn brisantbommen kan wei pen In den nacht van Zondag op JJaordag is een groot deel van de Londen che City door dui endcn brandbommen practisch afgeorand M nistei Morrison weer er veivol gens op dat de bfandweer niet al tija kan blusscheri Daarom mn er hulpkrachten noodig om de bian den te best ijden Elke huiscigeraar fabiikint en vv r ke lei moet ei v ooi taan zelf voor zo gen da op zun gebied vallende biano b n men crstond onschadelijk gemaakt wolden De mirisiei hekelde vooitb he feit dat de Engelsche bevolking groo iei ceelb slechts g biekkit e luehtbe schermipgsn aatregelen lieeft ge i offer en verklaarde daaihij woordelijk in meer dan een s ad heb ge onlang vet a igd en hpbt ge uw Uii d in den st ek ela £ 1 Dat mag niet we i gebeuier Er 16 certiter nog meei oiganisatic roe ig Het vraagstuk van de brander Zoo vervolgae Morriion brengt het b gin el Van diens plicht bij de luchtbe chein 11 g op aiingende wijze op den voorgroi d Het beg nscl van dwarg m de beschermii g van de burgeibevo k ng IS thans door de regeering beves ligd Elkeen zal wetteliikvcrplieh kun en we i v a n er dB toestanc zjlk vei ei cht eigenaren van fabrieken en aken Van alleilci soort groote ei kleine stellen zich San s lenge stctf fen bloo WT n er zij hun veip icl ir gen niet nakomen PIIN HOOPEN Vülgcis te S oekho m uit Lenden ntVai ger berichten weerklonken Dotdeidai ii verchedere oee en varLondt 1 geweldige ui pioffingen Depionrcr = waren begonrer de gebouwen 1 are toen in e = turtei mtt avran et op te bl en Pas Doi derdag kornet ait w iK Ije goni en w rden daarnog Woensdagavond op tal van piaat sen UI oe pu hóopcii m ae Citv rooKopst e ei ze ts meerira en plolseiirgdit Ca Ie tei van een veiwoesl ruizenolok ammer omhoog schoten Tot hetinvallei der dui temis hoorde men teLondei de or p ofn gen van de dj namiet adii gei cie de hu zen oer reuzenstad dedtr idderen a i bi een luchtaanval De gelee e Citj is edert Donu ra lee ehtei a v i e eg aoor de pontic afjc et er sicehtb ei kele bevoorrechtenhelïben net een speciale verge r ingtit de Cit toegang Deze maatregelw era ge omen omdat ht aanu ge oouw er ip de Ciiv aat dreigt m te torterte groo dan dat de veiligheid op = traat zou kurnen worden gewaai borgd Ir Mansion Hou e den zetel var den Lord iavor is een sptcta e conftientie t ehouden waaraan niet aileen de stadsrand zelf doch ook vcrtegenwoor diger van tiiijke n inisteries aeel namen Weer nieuwe aanvallen De Engelsche berichtendienst heeft isterm ddag meegedeeld dal ook gis termorgen reeds weder Duitsche vlieg tuigei boven Engeland verschenen zin Fz n Hommen gcvaien m het ZO dev ards ENGFISCHE FRKFNNING VAN DE DLITSCIIE BLOKKADE Generaal Sir Walter Kirke heeft gis teravord een radiorede gehouden waarin hij de Duitsche blokkade tegen Engeland ze r gevaar ijk roemde a dus tDNB uu Berliin Enge a d zaï aldus zeide hi op dit gebied nog het een en arder bclevei waarvan de AAN AL OP WALES Een stad m Zei lM alcs is naar Reuter meldt in den afeeloopen nacht het voornaamste doel geweest van de bom larvallen der Duitsche vliegers De in en ieve en lingdurige aarval begon volgens het B sche ag n schap spoe i g na het invallen der duisternis Op e e Duitsche verkenn ngsvliëgtuigen volgden golven andeie machines die duizenden brand en brismtbommen nee wierpen Het vuur van het afweer ge icnut was het fels e da to dusver in Wale is gehoord Na den aanval v ikla iae een ambtenaar van de p aatseli ke luehtbescherming dat de nicht heel erg was geweest VERLAGING VAN DE VLEESCHRANTSOENEN Naai 500 31837 100 3 500 3 I 100 3 37i ISJÜ ƒ 500 3 3 i 19J5 OI lOCI Ji Q OI 500 31 2 O I 100 1937 O I 5ÜU 31937 AO I MOÜ J 1937 AO I 5M Mi 83 MS S7s I f ProT en Gem leenlnstn ti A ciani lD3el 3 Dito Ie 1937 31 Apeld Ie 37 3 2 Arm em 19JÜ 3 90 e 91 ♦ NS H 83 S t S 86H 93 Wis De inter 1920 6 Dordr 36 t3 J ïlndh 1935 31 2 90 D o 3e ig 38 3 4 ïe el 38 3 Dol Ie lp 3 2 s rhase 1921 6 Dllo 1936 3 2 Dito 1937 I 31 Dllo 38 131 3 Gron ng 1938 3 Duo 2e 1038 3 Haa cm 1038 3 Dito 38 31 3 He m 1937 3 H t 193 3 2 Hl etrs 1938 3 Dito 10 J 38 3 j Leeuw 1938 3 LeiGtn 1937 3 N Holland 38 3 87 Do 2e 38 13 13 o3S Dlto 8 38 Z Hji Do 3e 10 1382 2 9b in 2e 37 3 8 1 R d n 193e 37 4 4S a 84 834 D o 1 en 3 37 3 2 93H Duo 1 8 31 83H Dlto 1938 31 3 83 Se i ed 3e 3 3 Tllb 1 37 31 Utr Pr 1 37 31 2 Xi Do gem 3 1 2 I Zee uid 1 3 3 8S I 7 Holl 1 17 3 1 7h le 1 1918 3 82 Dllo 2e Ig 38 3 88e BvNG3e 3 3 2 0 i t Dlto 1938 3 to B V Onr Z 3 4 H Oem Cred v 89 9 iei 3 1000 O 31 j 8 fciH Dlto i l t 1 VM 3 N Brkin t 5 4 2 Aanvullingen Hypolhefifbankeo u t Alg Fr Hyp bin ve p 901 8S1 1SS 81 Pjrdbr Alg Hvp b tr V 4 A dan H p I 4 Dlto 3 Arr H E Sir EF P b 1 Bat Hv p b N 934 01H S81 PP 4 Dlto CDS Dr t B e o 3 Fr Gron Hvp Ba k Pd 4 Do D tr Va I Do p b 3 1 3 86s 8bS 8J S Gr v HB 0 o Gr Hvp BPb 31 2 HI H P i e 4 Dllo er BD Ho HvpBdl 4 Duo er K 3 I Hyp b Ned 92 79H 8f Do P 8S 88 98 8B SIS ss SIH Ltr D to D It Dllo V p OnrifT d kansel Ser M 3 iDsul Nj p b er AB AA BB 4 Do e r T TA J M J v H Cred Pandlr 4 Im 2 verUllk 3 N Htp b d o 31 1 N Hjp b Veend per e K 131 Do 3 dlto 3 Noordh H p b Pandbr 3 Overnss H I d c 4 Rot Hvp b do4 Id e to 3 Sted Hv p b Ber K L Ji Hvp b 4 e le K 4 set E S 2 12 V verpi uilk 3 Wettl H p b OH lEE FF 31 Z wsche H b Bk 4 Zuider Hyp b 9B 12 e UlU 4 WIH 89 Do ter KL 31 1 ZH Hjpb inet verpl uitl S x Eerste Ned 88M Sch verb 4 Ro Sch H p b 4 Dito 3 u 8SK IndDstr ondernemingen A K U obi Si 2 108 104 Bergh en Jurg iFvd 1 Obi 31 mn tnn Berkels Pat v 17 Obi 4 mx Levers Zeep Mij Obi 4 101 1 101H Wcrksp NV le hvp obi 4 le lultiWilton 41 luaii T 87 lOOH 90 76 33 Limb Steenk m 9 4 a 9t i Obi 4 Bdt P Mi O 41 2 Id Id Obi 3t Mootmann Cult On Obi 5 Ams1 Gib b 5 Uüller 3 911 81 76 74 Nat Or bez 19 5 10Ü Idem 1939 4 Ned Or b b 4 Ned Ind Sp Ml 1002 obi 3 2 MiSh Kanb en T O Java St Obi 5 Semaiai gJoina 32H 1893 1901 Id 4 Adam 1874 100 1 d Adam OUmp 1U2 1U2I L 100 3 d W Kr IMIV Het 1888 86 A DftLEN Bank en Credietlnbtellüigen Ad Bank aard 1 0 lis Ho I BankL d to 99 i 100 Inc Bark do 111 Jav B ƒ 500 V a 371 D Kasvereen di o JZ14 U N I E L IT d to Jl Nider Bank A 148H I4t N B e Z A 500d less 11 N H MiJ 2oO a 1 2l Rott B Ve aan l l 124 TwenlicheB A A iZ s Indust ondernemingen Alg Nor t geve A 371 Ad Dr Vlii a JtO Ad S 1 e f a 103 10 Aut Scrivv W a IJIj Bat Mar g F br 9614 H el B 230 icejo llo 181 C V V d B p w A 1000 Dlto B t 000 Be k = Pa Afpe lev aacd 4 45 C er P F Scho te lt 3 Gouda ttar d to M Gruvler en Zn K prif aa d 147H 14 s Dito B e n Id p 1 M IW Heenaf aand 13414 15i Hemek aand 201 a h Hero Cot aand 16 m Hoi St n t a t i2 168 Ho lard a aird 218 Ho 1 Po Mij A m 3 S He dr en 1 A 342 it Hoi Kun 2 I A 13a 111 It t v B d to 1441 He I tern Vi c A 80 6 1 rv F B Mies d to 100 i i i D t p ef 4 1 Kon N E I b a 45 4 K N Hr ecv do 139 14e Kon N Zc It I A 4Ho 490 K Br s ee r do Jtj Ko p c of Krti N V de dl 0 Lev Br en V 10 r p aarC 120 12 Dlto 1000 C V or A 119 U3S Do ir 6 r p A 113 113 Doiroor c p A 11 V 1 1S S Mer f d Vpd B C V a 21 27ei N G er St F a IJO 4 i d K be f d 0 120 4 J V Serb b mn d to nH 1 N St t KfMer 218 221 Phi Gloei l 5l a fee C v Ron D Vii d 10 328 23 H e hc d KM d N VJS all stchfilten dlto 1 t Srrits trarc f d 15 tlokv 50 400 a 13ii 13 ioV son tooo d lie 139 sotnr Sp do iij 11 st oik e to 141 Ur Twiir trii P ff A It r r A nl f C A S V er P fb aare 11 21s Ver Ch f a rd 108 109 D to D ef 1 1 V er r r B V A 14 1 1 Ver Pf I Ge der 142 14 D to d to p aand 1 1114 IV Ver N B fab a 190 199U er Toiwf dlto 114S 116S uo 172 168 1 H ms i s 165 177 48 VllMlngen KJ d Werkiipoor A dito Weitersulker dlto Wiiton r gew A Dlto c pr V A Weyeri 1 en H Am Smelting C V A Stand Br e V 10 A Am Tob Cy c V TH A B R U Colg C V lOA R II 13s s Gen El Cy Ct v 1 5 a R 11 J7 38s Hilda MCC RH I 6S Keesp iMc T PI Corp C V A 1I 11 i N St CvG A RIl mn eii Unit St Rubber C V 10 g a 28 1 29 A N I E MU A 286 297 Dlto Nat B V a S6 397 NI Gas MM A aB3s itil Dtto N Bez V a 3h2S yj Tw C St vE = a JS5 Am Tel Tr K C V A 173 175s Ifandelsvereenigingen B C en H g A 14 1 1 Born S H M A 3UI 201 Dell At H M d If Gunt7 en Sch A tH7 132 I Cr en H V H A 23 5 üje I mde en Teves a 20 203 Ned Wol Mu A 64 681 Mijnbouwondernemmsen Bil MiJ le rub A Wl 5 7 Dlto 2e A 46 470 Boeten M MiJ a 19 Singkep T Mij a l U 184 PetroJ ondernemingen D d P IC V A t 4 2 SK N Petr Mij 100 Ond A 5 2744 Moeara Cnun A 113 T iakan P M A 376 rd O 10 t I A 37S Rubberondernemingen He sa Rubber 148s Ind Re bb C 1K4 Fteangcr R Mil J i Rotteid Tap 81 Saialrl Plant 84 Wa Su latra I l Zuid Pieanger 87 ISI Scheepvaartmaatichapplj n 161 HI 79 Ijls l e Ills 110 300 120 Furnc bScnA M Mil Zeev aand jn i N IV Goudr A M DeMaaiCvA 119 Mij Oos zee A 386 4 i Harrtelvv Adam 441 4 0 CulIuurmaatscbappUen Kr an Sulkcr A li no 181 s 181V JT 111 11 311 80 100 107 8 31 Pagottan A Suiker C t Mij A T ewerg Lestorl iji Arend burg Besoeki A St ek I andb A Amst Thee C A Ban Thee Ru A Goa para Cu Mij Pangkeotam Thee lOS Pa irNarf KaC Ml rïcngga I andb A 389 l 9s 189H Sedep Cu t A Sindang Cult A Te aga Patengan 160 W JavaTbee Mi Ins Cult Svndic 220 180 138 23L 185 KahTe oC lit Ml M chi = Arn W JavaK naC Mij DIverten B auveh Vries B cnki rf A Gem E W en W Dl o P I W A Gouda kaa h Mj Houth A be t = A Hou h Jrrcen A Hnuth Pont A Muller VV H A D 5 0 1 aOOO A N M V HaV V A 7 Sab lOflOC V A Woolwo lh en Co 62 173 127 li2 124 751 771 1 6 Dpi 1 I 117 123 25 110 8 Spoor en Tramwegen 100 R2 Del Spoor A 100 M Spev Ml A bisA ch T Cv gA 23 KarsCS CvgA 7K CSiuthR Co den pref a 18s 89s 1 HI 12 53 14 2 20 Dlto Cert v g A Ln Ptc CvpA Geld Tian Mij 149 Kediri St Ir Mij 74H Mad Stoomtr A D to pref A Ma ang St t A O Java St tr A Sen Joana A Sem Cher bon A Soerajoedal St tr P olorsatie FONDSEN lodli 101 07U Wl ni 94 IB Ii7 ACTIEVE StuUlceniacBB 101 7h m 40 U lOOO 40 1000 40 bit I 1000 isn toM Grootboek obl SVi 18 e l 0S obl Cerl V inschr 1 Grootboek obl t 199e r 1000 3 2U J S TH 89 1 1937 1000 J 1 38 1000 J 31 Certificaten 2 Grootboek obl 21 1935 Indlë t 1000 Ji 1937 IndI lOOO 3 1937 Indlë MOOO A 3 Duit chl Young Obl 1000 30 51 Bank en Creil last 1 1 Kol Bank 136 us Ned Ind Handelsb Ncd Hand Ml Cv K Induitrleeo loe ui 30 195 lati iaw 21114 ÏUK 141X S7 ISII ii S 31s 33Ji 89 89M 5 i ï J9 11 40 15 27 T3H 74H 7 V 101 1 1061 3U2 190 laiS 132 340 aBU 2U 141 Alg Kunstzijd Unlo Berkel a Patent Calv OUel C gew Centr Suiker J okker Lever Bro en Unit Ned Ford Aut Philips G B V A Dlto Pref w A All Ludl St C V 10 sa R II Am Bemberg A C V 5 10 ga Am B tv pref a Am Car ard F C J4 3j 501 J0 S7t m 11 6 20 39 4 39 J0s 181 2318 V Aai d An El ka C V id Anac c jpp C V ld Bethl St C V 10 ld Chrj l Corp C v A f urt = s Wi Corp C V Ideri Genei al Motor idem Intern Nitkel Cy C V 10 a Ktmiec C C V 10 A H II t North Am Av C V A R II Vmlli Au R A C V A Rep Steel C v A bn States Steel id C t Scrv C r V ld C Sc South C V 10 il A R II au 2IK 19 North A Cy C V A Kadlu Corp C v A Oost Bo reo Mij A ide I pief Aat d lu PeCr ODdernemingen Dord Petr Ind Mij 202H S 21 1 2 iS 2741 37S 281 G Aand Kon Peti Mij idem Cont Oil Cy C V 10 ide n M d Cont rcn al Pet i2j ia C V A Phil Pet C V 10 ld She I Un C V 10 id l i 12 i 1 Wat Aib O Cv 10 dem n m iw UH Scbeepvaartotaatscliappljeii Ho Am Lijn Aand U4 l M iUSHJava Ch m Japan Liji Idem 160 Wi 1SS IM Kon Ned S Mij id löb loo 167 Kon Pa etv Mij id 4 s ü ftd rheepv Ln id lijs lv k IS S UO Rotterd L o d Idem 1 IM Stoü 1 V Mij Ned ld 1 ItWli Inl Me 1 Mar Cy C V 10 A 1 1 4 2S 4M 2t 271s 133S 134K 21J 108 384S 2M 220 H 5H Sulkerondernemlngea Ham lelbV Arost A 158 4fi2 Jaw de Cu r Ij id 2 Ned Ird S Ur ld t 4 Ver Vor t C M 250 oOO A 133K 131H Xabaksondernenilngeii Dt B tav Mij A 2 U JJl Ml a 1000 C v Ide n r 2 27J SeierrbTh Ml idem 220WUsor Co C V A V 5 Spoorwegen Baltim and Ohio C V Idem 4 St e ap A Ohio C v 10 f 23 a 46s 47s I linols Cent C v U 10 11 lOli 11 Voik tcntr C v Id 11 1 ll 17 16 Pennsj v R 10 i 150 C A 27S 27S 27s H South Pac Cy v g Idem lis UK I d Railway O gew dem 15l 151 Canad Pac C v Id H j iH RnbberondcnicmlngeB An sterdam R Cult Aand 3S8S SU 294 V zaxr Bandar Rub mtj Id 224 230 Deh Bat R Mu Id 3241 227 Kendeng Lemboe Rub idem 1 18Sl Vfajanglanden V ereen Id 79 OoEt Javo Rubber MIJ Idem 14 141 Oostk è 500 C V Id IW ITO MS Serbadjadi Sum R idem 13014 135i Sllau Sum Rubber Mij idem UO VMIH Sum Rubb Cult Id ai mn Ver Ind Cult Ond Idem IWii UOK Interc Rubber Cert V idem 64 iH oi Daitaitac fondsen au kettlDgverklartng c e r 1 c g r 1 c g r 3I 43 c 6 r Ctrl c 6 r 21S4 c e r 3 c 6 r J c 6 r 3kasse obl 4 Ausg obl 3 O 70 70 71 70 84 84 84 66 7d S 99 68S IJl JZ j 61 50 6Hi 43 bis ii 42s 47 Ou giootb Id Id Id id Id Id Id Id Id Id Id Id Konve ons Dlto Ncue i arbenli dl I G C Ka 1 Sjnd £ 20 100 7 D to i 20 100 61 Wmterbhall obl SV Farben nd IG C v A Ver Korkind C v A Duilschl Lerl RII 25 O 61 Ruhrv 27 i i i V O U Dlto 30 i 2 l g O 7D Renterbsnk 25 7 Ver D Stcdenl O Bayr Hvp en W B Pb 36 7D Lino eumw O 7 Ge senk Bergw Obl 6 R11 Gutehoffnungbhütt Obl 7Harpcner Bergbau Obl 6Phoenix Akt Gea Obl S Rh Flbe Union Obl 7 Ruhrchen le A G Obl t 6tS 24 2 61 424 42H 131 277s 140 Slemeiui en Halske Obl 6i V Stah werke Obl 7 Dlto sc le A 25 J Obl l Vator Gew Ob i j Vogel D u K Obl 7 RI ein w E 35 Obl 7 Dlto 27 Obl i tfagener Stramienbahn Ob 8Farbenlndustne aand S emens en Halske asrjd Ver C anzstoff Fabr aand Winter hill Akt Ges aand OPPICIFKI K VAI CTAKOCRRKM DEB NBDEKLANDSCME BANK 2 Januori ValuUs IschriflelUke en t r Ugnsart New York f I W irr 1 m B r im 75 28 7 43 Brussel ƒ 30 11 30 17 Helslrki I t SI r 3 82 Stockholm t 44 81 44 80 70 rich I 43 63 M3 71 lUnkMPtër Berlijn 75 19 7S 34 New York 1 8 i ISOl Biuisel I 30 08 1 3020 Stockholm 44 7e ƒ 44 75 Zurich M3 sg 43 78