Goudsche Courant, vrijdag 3 januari 1941

VRIJDAG 3 JANUARI 19 UIT DE PERS Nederlands taak Dr H L M van Schaick schrijft in het Nederlandsch Dagblad van Nationaal Front o a Dat wy een goede verstandhouding net Duit lTland voorstaan vindt dus iet louter zijn grond in öeconomische overwegingen W erltennen ten volle het groote belang dat in het bijzonder oiwe boerenbevoUcing heeft by een onbetemmerd handelsverkeer met Duitschland Anderzijds hebben wij een open oog voor het belang dat Duitschland heeft bij een ongestoorde invoer van onze koloniale producten Bü onze overwegingen worden wij geleid door beweegredenen van hopgere orde n l door het feit dat wij begrijpen dat wij een taak hebben te volbrengen voor het vasteland waar Duitschland de belangrijke mogendheid is Wy vragen dus van het Nederlandsche volk dat het zich bewust worde van zijn taak en uit dien hoofde lijn standpunt tegenover Duitschland zal bepalen Het Ncderlandsche Volk bedenke daarbij Wel dat het door Engeland van de zeeën verdrongen is en dat het door Engeland in samenwerking mjt Frankrijk verminkt is voor het laatst in 1830 terwijl er geen wezenlijke tegenstellingen zijn tusschen Nederland en Duitschland Nu zijn wy er ons zeer wel van bewust dat het voor den modernen mensch die critiekloos het gerucht en gevoelsargument aanvaardt zeer moeilijk is zich nuchter rekenschap te geven van de feiten en tevens een taak te aanvaarden die hem groote plichten oplegt Hier komt nog bij dat de bezetter r iet voldoende doordrongen blijkt te zijn van de eigen aard van het Neder landsche Volk en zijn rechten van bezetter op onbeperkte wijze uitoefent waardoor het kort na de capitulatie ontluikend vertrouwen weer grootendeels gesoord is Intusschen hebben wij dit te aanvaarden want wy mogen ons door tijdelijke lasten nooit van onze taak laten afbrengen Wy hebben nu eenmaal den oorlog verloren wij zijn niet alleen bezet gebed maar ook basis voor een aanval op Engeland dus oorlogsgebied Buitendien maken wij deel uit van het vasteland dat in zijn geheel geblokkeerd worJt Wanneer twee grooten met elkaar in een strijd op leven en dood gewikkeld zijn dan kan het niet anders dan dat de kleinen in de verdrukking komen Dit zijn nu eenmaal feilelykheden die men als natuurmachten te aanvaarden heeft en waar internationale conventies niets aan veranderen kunnen Het besliaaende jaar Aan een hoofdartikel in V o 1 k en Vac erland onder bovenstaanden titel ontleenen wij De oorlog van Duitschland tegenEngeland ii de strijd van den ontrechlelegen den rechtsverkrachter Dezewaarheid heeft de Ncderlandsche werker voor oogen te houden Dan zal hyiets van zyn eigen strijd voor vryheid recht en rechtvaardigheid in dezen oorlog ter gvinden Dan ook zal hy begrijpen wat de overwinning van Hitler voor Nederland en dus ook voor hemzal beteekenen De strijd van den Duitschen arbeider aan het front tegen de Engelsche plutocratie is zijn strijd Hitler zal het were dkapitalisme waarvan de democratische machten in Nederland de getrouwe dienaren waren voorgoe vernietigen De Duitsche arbeideT vecht voor dem Nederlandschen arbeider Deze werkelijkheid moet de Nederlandsche arbeider zich bewuct maken Als hij deze werkelijkheid ziet zal hy de beteekenis van het jaar 1940 begrypen niet alleen voor Nederland doch voor geheel Europa ja zelfs voor de geheele wereld Maar dan zal hij ook begrijpen wat 1941 zal brengen In het nieuwe jaar dat thans voor ons ligt zal de beslissende slag worden geleverd tusschen arbeid en kapitalisme Een nieuw en gaaf Europa is slechts mogelyk als Uet kapitalisme volledig is vernietigd Het staat dan ook wel vast dat na de vernietiging van het Engelsche verzet zelfs de laatste rest van liet volksvijandige kapitalisme m Europa voorgoed zai worden uitgeroeid Want pas dan is dg volksche opbouw die door Hitler wordt beoogd mogelijk Zoo alleen ook kunnen de volksche waarden in de verschillende Europeesche volken tot hun recht komen Zoo alleen kan er volksche orde komen in Europa En déze orde boteekent vrede Dit is het groote en heilige oorlogsdoel van het nationaalsocialistischeDuitschland dat slechts verwezenhjl tkan worden door in Engeland het verzet te breken zooals dat ook in Nederland li gebroken Het jaar 1941 wordt het beslissende jaar Hoe de teslissmg zal vallen is voor nationaalsocialisten geen vraag meer Sommige verstokte democraten hopen nog op Engeland Deze hoop z41 ijdel blijken De strijd en arbeidskracht van het nieuwe Duitschland is onov erwinnelijk In dit jaar der beslis sing is voor ons Nederlanders het parool arbeiden Bezettingarecht en stille revolutie HetVaderland wijst er op Door het benoemen van een hem welgezind ambtenaar aan het hoofd van het mi niile ie van Onderwijs tracht de bezetter invloed te oefenen op de vorming van de jonge geesten door de inrichting van een nieuw ministerie van Voorlichting dat alvast de beschikking krygt over eenige miUioenen der nieuwe radiobelasting krijgt hij een nachtig instituut dat invloed zal oefenen op het cultureele leven in den door Duitschland gewilden revolutionairen zin Gaat de bezetter daarbij te ver De grens is zelfs voor den scherpzinnigsten jurist niet precies aangegeven Hitler heeft stellig dezen oorlog niet gevoerd ten einde onze radioprogramma s te kunnen veranderen Maar daar hij in de heele wereld en ook in ons land jaren lang een onverantwoordelijke propaganda heeft zien voeren tegen hem en zijn volk en zijn maatschappelijke omwenteling zou men toch moeilijk kunnen verlangen dat hij nu alle propaganda nalaat nu hij met zijn legers het land veroverd heeft De economische gevolgen van den oorlog en vooral van den oorlog zooals die thans door Duitschlands tegenstanders gevoerd wordt brengen op zich zelO eds allerlei sociale verschuivinge fcieé Deze dwingen tot een dieper ingrijpen dan de opstellers van het reglement betreffende de bezetting indertijd zich lionden voorzien Daardoor alleen reeds krijgt de propaganda allerlei mogehjkheden die men natuurlijk niet ongebruikt laat daar deze oorlog immers ook in de geesten of liever om de geesten gevoerd wordt Niets is natuurlijker dan dat men daarby telkens tegenover betwist grensgebied komt te staan Een bezetting is geen revolutie denkt de Ncderlandsche ambtenaar en daarin heeft hy volkomen geUjk Maar de aard van den tegenwoordigen oorlog geeft aan een bezetting wel een zeer revolutiqnee rend karakter en het is begrijpehjk dat de bezettende mogendheid de haar aldus aangeboden gelegenheid niet ongebruikt wil laten voorbygaan Het positieve recht geeft geen uitkomst telk ns dient er naar een billyk compromis gezocht te worden Do Nederlander heeft daarbij het belang dai er niets verwoest word van wat er aan nog bruikbare traditie ir het volk leeft en de Duitscher zal er naar streven een toestand in net leven te roepen die Nederlands vnpalhie wint ook voor na de or j Behalve natuurlijk in het geval dat hij meent sterk en onaantastbaar genoeg te zyn om alles door geweld te beheerschen en daarenboven geen geestelijke behoefte zou hebben aan ren breeder begrip een be achehjke hypoth van de anti Du tsohe propaganda die wij verwerpen Advertentiën In plaats van kaarten Verloofd RIET STEENLANX enGÜSVAN LEEUWEN Goiida 5 Januari 1941 Regentesseplantsoen 28 Keizerslraat 56 Geen ontvangdag G 127 14 De BURGEMiE£STE R vanHAASTRECHT STOLWIJK enVLIST betuigt met wederkeerigen heilwensch zijn dank voorde belangstelling op 1 Januari G109 8 Met wederkeerigcn gelukwensch brengen de waarnemend Burgemeester de Wethouders en de Secretaris van Gouda dank voor de bü de jaarwisseling ondervonden belangstelling Mr H P C M DE WITT WUNEN C H KOEMANS W SANDERS E A POLET G J J POT G 112 13 Voor de vele bewijzen van belangstelling by de jaarwisseling ondervonden betuigen wij onzen hartelyken dank Directie Gondsche Courant Gouda 3 Januari 1941 G 128 Ondergeteekende betuigt met wederkeerigcn heilwensch zyn hartelyken dank voor de gelukwenschen by de jaarwisseling ontvangen Dr F BELGRAVER Gouda 3 Januari 1941 G 129 8 Ondergeteekende betuigt met wedeikoïngen heilwensch hartelijk dank voor de gelukwenschen by de jaarwisseling ontvangen Dr A MONTAGNE Izn Gouda 3 Januari 1941 Stalen n houten Zwierschaatsen Doorloopers i Kinderschaatsen een mooie tortecring vindt U lo N CATS WARENHUIS SoSïf nMlBSMNKWKWN O 113 30 Officieele publicatie van het Departement van Hlindel Nijverheid en Scheepvaart INSCHRUVINGSPLICHT V66R 15 JANUARI 1941 VOOR DE NUVERHEID EN HANDEL D GLAS PORSELEIN EN AARDEWERK Het Bureau voor de Keramische Industrie vestigt de aandachtvan belanghebbenden op de inschry vingsplicht welke is vastgelegdin art 3 van de Beschikking van den Secretaris Generaal van hetDepartement van Handel Nijverheid en Scheepvaart d d 21 November 1940 No 38515 N G Staatscourant van 26 November 1940 No 231 V Dit artikel houdt om in dat alle ondem ingen natuurlijke of rechtspersonen welke keramische of glasproducten vervaardigen verwerken of verhandelen met uilzondering van detailhandelaren zich vóór 7 December 1940 moesten laten inschrijven by het Bureau voor de Keramische Industrie Voorts wordt de aandacht gevestigd op ïrt 5 der Beschikking houdende o m een verixxl om goederen welke onder het Bureail voor de Keramische Industrie ressorteeren te koopen in voorraad te hebben te biewerken te verwerken te koop aan te bieden te verkoopen of af te leveren tenzij de Directeur van dit Bureau hiertoe schriftelijk vergunning heeft verleend Als overgangsmaatregel is in een afzonderlijke bekendmaking van den Secretaris Generaal voorloopig aan alle ingeschrevenen by het Bureau voor de Kera ii che Industrie dispensatie van dit verbod verleend Tot dusverre zijn er nog verscheidene belanghebbenden die aande inschryvingsplicht niet hebben voldaan en voor wie bovengenoemde dispensatie dus niet geldt Deze ondememingeri handelenderhalve in strijd met de beschikking van den SecretarisGeneraal welke is genomen ter uitvoering van de Distributiewet De gelegenheid wordt evenwel opengesteld vóór 15 Januari 1941 alsnog inschrijving te doen plaats hebben Ondernemingen welkeop dien datum nog niet aan den inschrijvingsplicht hebben voldaan siellen zich bloot aan strafrechtelijke vervolging Én sluiting van hun bedrijf w f BelanghebbejjjHIf ofdt derhalve in hun eigen belang aangeraden om zicffrwsrzoover zulks nog niet heefti plaats gehad alsnog voor 15 Janute 1941 te laten inscirtijven bij het Bureauvoor de Keramische Industrie Juliana van Stolberglaan 27 29 sGravenhage 2 Januari 1941 5393 g i chlpaar zonder kinderen zoekt gemeubileerde zit slaapkamer ionder pension in Gouda ür no 39 Adv bur y Masirigt Aelbrechtspidn b Rotterdam M S Koster OOGARTS ïiedankt met wederkeerigen heilwensch voor de goede wcnschcn G107 6 G UI 6 Adverteert in dit blad De geschiedenis van de l oel oel Roemeen p ook e gp jg bctoverde struil Wat ontbreekt hier aan 5 moeder we hebben allang gegetenen oom Chris heeft gevraagd ol we vanmiddag een emdje mee gaan rijden HUkomt direct voor met de vagen Kpnvhaast je wat oom houdt met van wacbn ten Morgen l Peter had nauwelijks tijd om te ten en een jas aan te schieten toen was oom er al en de auto les lcrijgenc in het chaufferen vergat hij alles van del sommen en van bet mbreken in teenj anderm£ ns huis Maar toen ze terug waren en Peter naar zijn kamer gmg bedacht hij vol schrik dat bij de simmen nog moest overschrijven Vlug greep bij zijn pen Morgen zal ik rheo het sctiriït teruggeven en dan Vertel ik hem alles dacht hij Maar toen het morgen was geworlag Peter moe en koortsig in zijn peden de dokter zei dat hij kou had gien in bed moest blijven Minstensdagen voelde hij zich zóó vervelidat hij helemaal niet meer aansommenschrlft dacht Daarop werdKerstvarantie en het werd begin Janiiar rordat vrienden elkaar weer zatten Peter had er erg tegenop gezien len in bed en in de vacantie had hij dikwijls gepiekerd over het koopje dat hij TBpo had geleverd De eerste dag op scHbol vertelde Peter zijn vriend alles mlèr Theo zei Wat heb ik op mijn I qp gekregen ervoor Ik wist heel zekpr dat ik die sommen had gemaakt en Ik begreep maar niet waar ik het sch flft had gelegd Maar ik heb het alli ng vergeten laten we er maar niet m er over spreken Peter kon haast niets antwoorden zó dankbaar was hij Dagen achter elkilar zon hij op iets dat hi voor Theo po Dit leuke beeat ktm je zelf makes 1 een paar aardappelen een lucifer d veren en twee apdden met zwarte rode koppen Met de lucifer verbind Je de n aardappelen aan elkaar De veertièi plak je erop DE iele Zaterdagavond hsd Peter van Maassen sommen zitten maken maar geen kwam er van uit Om negen uur riep moeder hem voOr de thee en toen bij na een kwartier nog niet beneden was stak zijn zusje haar hoofd om de deur van zijn kamer en riep Toe Peter kom je thee ultdrinkenl Ze wordt heelemaal koudl Loes zei Peter kun Jij diesommen niet voor me maken Ik begrijp er mets van Dank je hartelijk zei Loes Vraag het maar aan Theo Krijger dfe zal je wel helpen Peter knikte moedeloos Ja dat kon hij eigenlijk wel doen Hij zou morgen vroeg opstaan en naar Theo gaan want die ging Zondagsmorgens altijd een eind wandelen Maar de volgende morgen sliep Pete een gat In de dag en bij kwam pas laat aan het ontbijt Bij schrokte zijn boterham naar bmnen dronk zijn thee haU uit en vloog de deiur uit Helaas was bij tocb te laat bet dienstmeisje van Theo s ouders vertelde hem dat Theo al weg was L aal me dan even In zijn kamer ik moet wat In zijn tas zoeken zeiPeter Cato bromde iets en zei toen Veel ui je er niet vinden want er zit alleen maar dat boek met die gekleurde landen int Alleen zijn atlas vroeg Peter teleurgesteld nee daar neb Ik nietsaan Nou hoor ik heb geen tijd meer tap jij maar weer op zet Cato en zegooide de deur voor Peter neus dicht Op zoek naar Theo Wat nu Peter besloot een eindje rond te wandelen tot Theo terug was van rijn wandeling Wie weet ontmoette hij hem wel ergens Maar Peter was die morgen een echte pechvogel Na uren rondgezworven te hebben bad hij Theo nog niet gevonden Het was Inmiddels 1 1 uur geworden en Peter was weer teruggegaan naar Theo s huis Besluiteloos stond hij voor het hekje van de écbtertuln Daar zag hij Pucky de bond van zijn vrloid Hallo ucky waaT li de baas enwaar Is zijn sommenschrlft vroeg Peter maar op geen van belde vragenkreeg hij antwoord en zonder er bij nate denken wat bij deed ging Peter dekeuken binnen waar niemand was enaloop naar boven naar Theo s kameröe Maar op taJel lag nieta geen tas geen boek geen sehrltt Beneden in de gang en Jn de vestibule was evenmin Iets te zien Maar In de studeerkamer van Theo s vader lag het schrift opengeslagen op tafel met de zes sommen er netjes Ingeschreven Had Ik maar een potlood en papier bij me dacht Peter maar watgek als ze me hier vinden Weet jewat Ik neem net acbrift even mee enWM R het over een half uurtje weerOTUg Puck je verraadt me niet hoor Ik kom itraks weer terug i heerste tilt r was blijkbaar geen mena thula het sommensehHtt to ilJn band holde Peter naar buis en belde Jmgen waar blljt je toch riep Peter als inbreker Hoe hg op strooptocht ging en hoe hü t et weer goed maakte doen en de gelegenheid werd hem spoediger get oden dan bij dacht Au ioerd Theo ziek Theo werd op zijn beurt ziek maar veel erger dau Peter Hij kreeg longontsteking en het Uet zich aanzien dat hij wekenlang thms moest blijven Het resultaat was dat tiij heel wat miste van wat er op schooi werd behandeld En nu deed Peter iets voor zyn vriend ledere avond zat hij laat op l zijn kamertje en schreet alle dictaten sommen en andere dmgen over in de schriften van zijn vriend want Theo miste zoveel dat bij het onmog ijic zou inmnen inhalen ais hij weer op school was Peter schreef alles voor hem op en oracht hem de scnriftea pzodat Theo toen hij wel op rriaar nog niet naar buiten mocht alles kon nakijken en leren Als hij iets niet begreep kwam Peter en legde het dem uit I Peter nad zodoende naast 4een vrije tijd meer want het betekende eigenlijk dat hij dubbel huiswerk bad en bovendien nog als leraar optrad Maar hij vond het helemaal niet vervelend integendeel hi vond het fyn dat hU nir eindelijk zijn schuld aan zijn vriend on afdoen En toen Theo weer beter a en voor net eerst op school kwam itonden de leraren versteld over alles vat hij gedurende zijn thuiszijn had gelaan Hij was zo goed als niet achter Dat heb ik aan Peter te danken ertelde Theo trots en Petar antwoordIe op zijn beurt O dat is niete k leb het allang weer vergeten hoor aten we er niet meer over spreken Maar de vriendschap tusschen de ee jongens wa door dit alles nog jjchter geworden en ware vriendschap H veel waard en brengt met zich mee lat je elkaar in alles helpt Peter en leo rijn altijd vrienden gebleven en hun later leven hebben ze nog dlk Een aardappelbeesl Ijls gemerkt hoeveel ze aan elkaar dden jfPLOSSINGEN van de raadsels iitt li f voriïrf ni Timpf De meneer woont te SiMliMilNirt en Hsmlelsrelilgar boed hond vond vonk hart hert heetJieer bout xHit booo hond B DO H TT t l T A R E N I OOBDRCrHT O D D D O R P T R I C B KCM r In elk van deze tekeningen beeft de tekenaar iets vergeten Wie van jullie ziet de fouten 3 M mDiAvag guiunai zapuBifSs TiajBin afdoii iSmssojdo Gedachten lezen Je zegt tegen iemand Neem een getal in je gedachten maar zeg het met Klaar Mooi zo du zal ik zeggen welk getal het is Tel in gedachten één oy het getal Het getal dat je nu gekregen hebt vermenigvuldig je met twee daar te je weer één bÖ op èn daarby weer het getal dat je het eerst m je gedachten had Zeg nu het eindcijfer maar eens Dan trek je in stilte drie van het eindcijfer af Het derde gedeelte van de rest is dan gelijk aan het getal dat de ander in zijn gedachten heeft gehad Als je dat getal nu noemt is ledereen ervan overtuigd dat je een volleerde gedacDtenlezer benti Het gaat dus zo Iemand heeft b v het getal 4 genomen Tel je er één bij dan kryg je vijf Neem bet verkregen getal duobel dat wordt dus tien Tei je er één bij dan is be ell er daarna het geheime getal dus vier erbij wordt 15 Dit getal wordt hardop gezegd Nu trek je er drie van af zoodat het getal 12 wordt En daan an het derde deel Is 4 Dit kunstje gaat bU alle getallen op RAADSELS 1 Ik heb een erge baard tocb laat Ik mij nooit scheren want deed Ik dat dan kon ik mttn werk niet meer verrichten I Wie ben r X X I z z I lout vloelslat z z z z X slot z z z X X neep z z z s z metalen z z z z z eetinstnunent Plaata in dit magisch vierkant de Jtilstc woorden die dan van linkr naar rechts en van Imven naar onder kunnen worden gelezen I Tnek Je adione hemd un Jen I Wat sii In bel balfdonke oog te lezen r Zodra apeo let tien willen ie het nadoen t Wat voert Altrad daar x in mijn kaït Wet n rare takken heelt die beuk I Zet vaat de mand neer voor dén ilager In den chmen staan diemuiimen verborgen Maer acbterstivar n 1 Probeer n maar een te Indeal Hij baalde zijo vrouw en leefde nu m grote rijkdom en pracht Volgens de wet van dat lano mocht een president met langer dan drie jaren achtereen regeren Na drie jaren werd dus een ander benoemd De man bad intussen groot fortuin gen aakt maar zijn vrouw was uog met tevreden Zu wilde dat haar man bet nog verder oracht dan president en ze naaide hem over weer naar de struik te gaan Hij nam daarom zijn bijl weer op Zijn schouder en ging op weg Wie beeft je bewogen merheeo tekomen vroeg de struik Wel ïel de man mijn vrouwbeeft me gezonden Zij wil dat je nieoog voornamer en rijker maatct danpresident De struik werd boos en zei Altijd ontevreden Ik heb Je hoofdman gemaakt en rechter en presKieittNu ben je rijk en hebt niets meer O todig En nog zijn jullie met lovi t itiIk kan je nu niets meer Keven tr i ndeet ik moet lullie straffen Voortaanzuilen jullie vogels zijn rusteloos enzonder een eigen huis sprmiïend vantak tot tak en je naam zal zijn Aoc uek En terstond werd de man een koekoek Maar nooit hadden hij en zijn vrouw een eigen nest zoals andere vogels dat was de straf voor hun begerigheid Ër leefde m een dorpje eens een man die zoo arm was dat er soms dagen voorbij gingen zonder dat iüi eeo lu uimeltje i rood had Op een dag zei bij legen zijn vrouw Wat beeft het voor nut dat ik hiernog langer bluf Ik trek de wUde wereld in ik ga mijn geluk beproeven Hij nam zijn bijl op zijn schouder en gmg op weg Al wandelend kwam aij m een bos waar btj tussen de bomen een pracntige struik zag staan met glinsterende bladeren De struik was zó mooi dat de man zei Ik hak hem om Toen hij dichterbij kwam zag bij tot zijn verbazing dat de struik zich naar hem toekeerde Hak me met om zei de struik meteen vriendeUjke stem ik Itan je vanveel nut zijn Wat kim je voor me doen vroegde man Ge naar het dorp waar Je woonde en men zal je tot bootdman benoemen De man twijfelde maar dacht Och ik heb mets te verliezen alsik terug ga waarom zai ik bet nietdoen Ik eal zien m hoe verre de struikde waarheid spreekt En hij ging terug EVENTJES PRET Een oud vrouwtje w s voor een ziek Jongetje helemaal naar de itad gegaan om poeders te balen De apotheker woog met zorg de bestanddelen op bet kleine scbaaitje al Het vrouwtje stond vol ergemU takijken Och toe meneer wee niet m schriel het i voor eco arm tongetje Toen hij vlak bij het dorp was kwamen de menschen hem ai tegemoet en zonder hem ook maar iets te vragen benoemden zij hem tot hun hoofdman Zijn armoede was nu geleden en hij leefde in welstand Dit bleef drie jaar lang zo toen zonder de minste reden veranderden de menschen plotseling van mening en ze kozen een nieuwen hoofdman Nu begnn de armoede opnieuw Hij zocht werk maar vond niets en eindelijk pakte hij opnieuw zijn bijl en ging wederom naar het bos Bij de struik gekomen zei hij Nu hak ik je neer Ook nu tjegon de struik te spreken Hak me niet om Ik kanje van vee nut zijn Je nebtgezien wat ik heb gedaanGa naar het stadje R en menzal ie tot rechter lienoemen De man oeioofde de woorden van de struik en vervolede zijn reis HIJ kwam in het stadje en zonder dat bem ook maar één vraag werd gesteld benoemde men hem tot rechter Ht leefde nu met zijn vrouw In weelde en vergat de tijd van armoede Na drie jaar echter werd hij op dezelfde manier al hö gekozen wa zonder dat hem één vraag werd gesteld afgezet En nu kwamen de slechte dagen weer Hij kon geen werk vinden hoe hij ook zocht en plotseling dacht hö weer aan de wonderlijke struik Hij nam zijn bijl en ging op stap Maar wéér sei de struik tot hem Hak me niet om want Ikkan je van veel nut zijn Jemoet naar Guldenrijk gaanen daar lal men Je tot president uitroepen De man deed zoal hem was bevolen en htj ging naar het land dat Guldenrijk heette In de hoofdstad ü ingekomen werd hU met foiulch begroet en men riep prS3dert u t W P letumtitt 0lii0 OP ie