Goudsche Courant, zaterdag 4 januari 1941

EERSTE BLAD ZATERDAG 4 JANUARI 1941 DE ROODE HAAN KRAAIDE Zware branden in Den Haag en Utrecht MITENUNO DUITSCHLAND AANVA L OP CA RDIFF Enorme branden In den bkM Vrijdag hebben ur ua het D N B leneld wordt TrtJ sterke formaties Duitsche ge tthtavUeftuitm t wuival licht p het centrum van de Engelsche tecnkooUwliiiitric en p tt haven Cardin Het wew was gimstig loodat de daelea oadabbelnnnig gezicB kaaOen worden Er ontstonden vele bran 4en waarbU verscheidene groote Een reusachtige steekvlam wekte de speciale aandacht vaa de Duitsche beteanlilngen Oe bt adeo namen in den loop van den aaval zoo n omvang aan dat zij reeds op afstanden van niim IM kjn door de volgende vliegtuigen konden uwden gesien DE VEEWOESHNGEN TE LONDEN De Engelsche censuur heeft na den JongstenDuitschen luchtaanval op tonden bij uitzondering het emen der getroffen straten toe staan zoo ïhrijft de Londensche correspondent van de Uj Magyaisag Door de bombkrdementen zyn maar de correspondent verder meldt liet gebouw van Hcuter de persclub en Het gebouw van de Daily Telegraph verwoest Een verfchrikkelijk beeld van vernieling biedt de Newgate Street waar alle gebo uwcn ïyn ingestort Er is niets meer dan een geweldigepuinhoop te zien De correspondentmerkt op dat hij een dergelijke verwoesting alleen nog maar te Southampton heeft gezien j ENGELSCHI PATROUILLEBOOT IN DEN GROND GEBOORD Een Duitsch gevechtsvliegtuig heeft naar het D N B verneemt Donderdag voor de monding van de Theems in duikvlucht een vijandelijke patrouilleboot met bommen aangevallen en in den grond geboord De bommen hadden zoo n effect dat de hpogopslaande watermassa s boven de boot eer aamenvielen Het vliegtuig ondernam nog een aanval ip scheervlucht manr de oorlc sbodem was re s oo zwaar getroffen dat hij tijdens dezen aanval onderging De Duitsche luchtstrijdkrachten in Italië COMMENTAAR VAN DE DIPLO In Engeland lieeft het bericht dat het thans ook in het MiddellandscheZeegfbied met Duitsche luchtstrijdki achten rekermg te houden heeft begrijpelijk onrust gewekt aldus schrijft de Deutsche dipóma lischpolitisch e K orrespondenz Blijkbaar meende men er te Londen op te kunnen vertrouwen aldus de Diplo dat de strijd die de beide asmogendheden in haar gebied voor de l eteugeling van de ondraaglijke Britsche heerscherslusten uit te vechten hebber zoo gevoferd wordt als metden Britschen smaak overeenkomt namelijj gescheiden en zonder irmerlijke samenlïang Men verheugde zich derlialve reeds te Londen erop te k innen rekéner dat de Duitsche luchtmacht tetsluitend in het Noorden haar arbeidsveld zou zien Evenmin als de Atlantische Oceaan veilig is voor Italiaansche duikbocten evenmin als het Britsche eiland veilig is voor Italiaansche luchtstrijdkrachten evenmin mag Engeland gelooven dat de Duitsche luchtmacht loonende Britsche aanvalspuntcn in het Middellandsche Zeegebied buiten beschouwing kan laten Engeland is voor de asmogendheden voor elk en voor hen tezamen overal de tegenstander waar hij ook den strijd aanbindt Engeland is van zijn kant naar men weet geenszins beschroomd wanneer het erom gaat hulp te aanvaarden vanwaar deze ook komt Integendeel zij n opdringerigheid op dit gebied is reeds overal als lastig en verdacht ondervonden en wordt in deze uitwerking hoogstens nog overtroffen door zijn nu en dan getoonde bereidheid tot hulpverleen ing die naar de ervaring hoeft geleerd doodelijk wer Evenals de Italiaansche weermjAt met de aankomst van de Dui bonden luchtstrijdkrachten de offer vaardigheid van in den strijé geharde kameraden begroet aldus besluit het artikel zoo wachten ook jflezon slechts op het oogerblik dat hun de mogclukheid biedt schouder aan schouder met de Italiaansclye iege s den vijand ook op dezeyplaats de kracht hurmer aanvalleiy te doen gevoelen Want de s aa itnim slechts een instrument van gemeenschappelijke politiek doch ook v n gemeenschappeUiken stryd Dit feit zal Engeland ho langer boe zwaarder te voelen krügen VON PAPEN OVER BCN OOKUMi Bij de jaarwisseling heeft de D iche ambassadeur te Ankara Papen een toespraak tot de Duitsche kolonie en het ambassadepersoneel gehouden waarin hij xp Mc over de reusachtife suooessen der Duitsche oorlogsvoering in het afgeloopen jaar en de baanbrekende Duitsche verrichtingen op politiek feestelijk en economisch fefaéed De rede van Roosevelt noemden bij een slag in h ezicht van de histsrische waarheid De Dttitadte strijd vwir de reorgmisatie heeft ten doel dat nooit meer Vransche of Engelsche machthebbers uit egoïstische overwegingen de volkc ren van middea Europa tegen de be langen vfn hèt Duitsche rök in het geweer Itunnen roepen en dat in middenEuropa eindeUjk een blijvende vrede zal heersehen Duitschland strydt voor de reorganisatie van Europa en voor een rechtvaardigen vrede zonder haat tegen andere volken aldus Von Papen Hij sprak tenslotte de hoop uit dat de Turksche staatslieden mogen inzien waar in het conflict vaij thans hun ware vrienden en hun werkelijke belangen te vinden zijn DE OORLOG TES ZEE Omtrent het tot zinken brengen van het Britsche turbineschip Turakina 8 706 brt van de New Zeeland Shipping Comp op de Stille Zuidzee wordt nader vernomen dat het gewapende schip eeruimen tijd tegenstand bood to het door den Duitschen hulpkruis werd gesommeerd te stoppen Dientengevolge konden slechts S3 overlevenden van de Turakina worden gered In een correspondentie uit Londen gepubliceerd door het Argentijnsche blad Na c i o n wordt voor de eerste maal Van Engelsche zijde toegegeven dat Engeland in de eerste zestien maanden vaij den oorlog 4 millioen ton aan koopvaardijschepen heeft verloren FRANKRIJK PAUL BAUDOIN AFGETREDEN ONTSLAG DOOR PÉTAIN AANVAARD De minister van Staat in bet minlster i residium Paul Baudoin heeft zijn ontslai ingediend naar officieel uit V ichy gemeld wordt Verder verneemt het D N B uit Vichy dat maarschalk Pétain het ontslag van Baudoin heeft aanvaard NIEUWE SECRETARIS GENERAAL VOOR DE VOORLICHTING Uit Vichy wordt gemeld dat een nieuwe functionaris zal worden benoemd op den post van secretarisgeneraal voor de yoorlichting onder wicn alle afdeeliijgen voor informatie p rs radioomroep enz ressorteeren Laval heeft in die functie indertijd Cahhala benoem doch deze is in f ariis gebleven en heeft zün ambt nooit aanvaard Thans wil men den senator prof Portmann benoemen een vriend van Flandin d onder voorzitter van de democratische Aliantie de partij van Flandin is geweest Portmann heef gisteravond met Baudoin een onderhoud over vraagstukken van voorlichting en pers gehad Naar te Vichy verluidt is men voorshands Tii el van plan de afdeeling Voorlichting in te lijVen bij hst departement van Buitenlandsche Zaken Tixier Vignancourt die sedert twee weken ad ïnterum de leiding heeft van de afdeeling Pers en Censuur zal die functi voorloopig blijven waarnemen De verwachte ministerraad is gisteravond niet gehouden Wel zijn er uitvoerige besprekingen gehouden tusr DE FRANSCHE KKUGSRAAD Naar uit Vichy wordt gemeld zal de krijgsraad die bij decreet van 24 Septemlier is ingesteld volgens een mededeeling van het ministerie van Justitie op 6 Januari te Gannat zijn eerste zitting houden onder voorzitterschap van generaal Duffieux In welingelichte Fransche kringen neemt men aan dat de regeeringscommissaris zal eischen dat het eerste proces met gesloten deuren zal worden behandeld De raad heeft tot taak gekregen recht te doen over alle personen die naar den raad verwezen zijn en wien misdaden eri actie legen de eenheid en de han ï having van het vaderland worden verweten De raad zal zich verder bezig houden met overtredingen van de prijzenbepalingen en delicten tegen de rantsoeneering van levensmiddelen in het oude gedeelte van de Haagsche binnenstad de wijk tusschèn West einde en het Kortcnlxisch heeft gisteravond een zware uitslaande brand gewoed Omstreeks 10 uur ontdekten do inwonende broeders van St Vincentiusschool Westeinde 99 dat aan de achterzijde van dit gebouw uitkomende aan het Kortenbosch brand was uitgebroken op de eerste verdieping in een der lokalen van de lagere schoolafdeeling De brandweer was spoedig met twee motorspuiten ter plaatsa doch het vuur bleek zoo hevig te zijn dat reeds op dat oogenbiik wel vaststond dat het blusschiogswerk eruimen tyd zou vorderen Bovendien was de binnenplaats bij dit gedeelte van het groote geiwuw niet toegankelijk voor ladderwagens terwijl bij het trappenhuis de brandhaard uiterst moeilijk door de brandweerlieden kon worden benaderd Een groot aantal slangen werd van verschillende kanten op de vuurzee gericht en geweldige massa s water werden daarin geworpen doch de inventaris grootendeels bestaande uit schoolbanken houten kasten voorraden boeken enz bevatte zooveel brandl aar materiaal dat de vlammen weldra door le ranieïi naar buiten sloegen en levens de pl ifonds en op deze wijze de hooger gelegen verdieping aantastten Hiertoe werkte vooral mptle het leit dat de plafonds met geluiddempend doch geens in bran ivrij mafriaal waren bekleed Toen eenmaal de tweede Haute Couture onder staatscontrole MtWEKUNSTENAARS WORDT DE VRUE HAND GELATEN In het kader van de algemeene politiek van maarschalk Pétain die de oontrole van de in tistrie ten doel heeft is thans ook de wereldberoemde Parijsche Haute Coutur e met zes andere takken der kleedingindustrie onder staatscontrole gesteld en gereorganiseerd zoo wordt uit Vichy gemeld Tot chef van de zeven onderafdeelingen van de kleedingindustrie waartoe ooJc de damesmodebedrij ven behooren is de Iwkende mpdeltunstenaar Lucien Lelong t enoemci Zjjn collega Madame Jeanne Lanvin is tot lid van de consultatieve commissie benoemd en zal hem ter zijde staan De overige zeven leden van deze commissie zijn echter allen technici en de groote modehuizen van Worth Patou Chanel en Paquin alsmede de buitenlandschc salons van Molynêux en Schiaparelli zijn niet vertegenwoordigd Tot de onderafdeelingen der kleedingindustrie behooren ook dé afdeeMngen damesen heerenconfectie hemden en lingerie bontwaren zijden en wollen stoffenhandel alsmede de in j dustri ën voor tQilet l5enoodigdhe j den die corsetten knoopen dassenf parapluies enz vervaardigen i4 T lannen voor OostAziatische liga Wat de modesalons betreft deh Jep ders daarvan wordt de vrije hand laten in hun kunstzinnige fantasie Het zal de voornaamste taak van Lelong zyn om oneerlijke cpncurrentie te voorkomen Overigens is de textielindustrie evenals andere bedrijven georganiseerd Het decreet waarbij Roljert Carmichael tot directeur van de textielindustrie is benoemd maakt hem niet alleen verantwoordelijk voor deze nijverheid maar tevens voor den geheclen daarmee samenhangenden handel Er is een organisatorische commissie gesticht waarin onder voorzitterschap van Carmichael de directeuren werken die ieder een tak der textielindiistrie leiden Deze onderdeeIcn omvatten katoen wol zijijf kunstzijde linnen en vlas jute ververijen hoedenfabrieken kleeding en alle daarmee verwante industrieën die zooals reeds vermekJ onder leiding staan van Lelong Carmichael alï directeur generaal en zijn directeuren zijn door de wet op het zaken aeheini gebonden er voor te zorgen dat de zorgvuldig bewaarde modellen en monsters der verschillende modehuizen niet door conCT irrenten gestolen of op andere wijze misbruikt worden VOORWAARDEN VOOR VREDE IN CHINA Gistermiddag is in Tokio een uit leden van beide huizen bestaande commissie die tot taak heeft de vorming van een Oost Aziatische liga te bespoedigen van Tokio naar China vertrokken De commissie telt 25 leden Men verwacht dat zij Dinsdag te Nankii g zal aankomen De commissie zal de tegenwoordige voorwaarden voor een vreoe in Ci ina onderzoeken MISLUKT OFFENSIEF VAN TSJANG KAI SJEK Strijdkrachten van Tsjang Cai Sjek hebben tiJdenS de jaarwisseling getracht in de Zuid Westelijke provincie Sjansiien offensief te ontketenen zoo meldt ft D N B uit Tokio De aanvallen werden door Japansche eenheden afgeslagen Korte berichten Volgens het staatsblad van Gibraltar wordt de zomertijd daar met een uur vervroegd verdieping in vlammen was gehuld werd de vuurzee thans gevoed door een groote verzameling materiaal van de sjloidaldeeling die op deze verdieping was ondergebracht zoo fel dat tenslotte ondanks den met de uiterste krachtsinspanning voortgezetten strijd der brandweer ook t dak niet meer te houden bleek Een fantastisch rood schijncel kleurde de lucht in de omgeving en een aanhoudende vonkenregen verspreidde zich over de daken van de omliggende woningen Met hevig gekraak stortte het dak van het groote gebouw in de vlammenzee De bewoners van de aangretuende woningen hadden zich inmiddels in veiligheid weten te stellen Een belangrijk gedeelte van het schoolgebouw brandde uit De aangerichte schade viel nog niet te ramen Omtrent de oorzaak van den brand valt nog niets met zekerheid te zeggen De nablussching duurde na middernacht nog jgeruimen Ujd voort Brand te Utrecht ENKELE VERDRTTNGEN UrrGEBRAND Gistermiddas heeft een felle brand gewoed in den kelder van het perceel Oudegracht 364 te Utrecht genaamd De Gesloten Steen Vroeger was hier een teenhouwersbedrijf gevestigd thans was de kelder pakhuis van de BINNENLAND Pnjsvraag Woningen 1940 VOOR WEDEROPBOUW ROTTERDAM Gistermiddag is in het G E B ge bouw te Rotterdam onder groote belangstelling de tentoflnsteliing Van ontwerpen geopend die ingekomen zijn als antwoord op de prijsvraag Woningen 1940 uitg eschreven door de patroonsvereenigingen Rotterdamsche bouwkring algerheen belang de afdeeling Rotterdam van den katholieken bond van bóuwpatroons en de afd Rotterdam van den NederlandsclMn aannemersen patroonsbond W I e ntoonslelling werd geopend door dW heer D Buitendijk Spr memoreerde dat dank zij de medewerking van den Regeeringscommissaris voor den Wederopbouw thans te Rotterdam ruim lOÜO permanente arbeiderswoningen gebouwd worden Vele moeilijkheden vooral in verband met de materiaal voorzienin g moesten worden overwonnen Indien echter geen stagnatie optreedt zullen die woningen in April a s voor bewoning gereed zijn Hierna was het woord aan denivoorzitter van c e jurj ir E H Kraayvanger die allereerst wees op het groote Delang van de prijsvraag aangezien deze in verlMnd staat met de yolkshuisvesting De 34 inzendingen lelveren tezamen belangrijk studie matériaaj Als gevolg van deze prijsvraag gullen f innenkort jDsuwplannen worden geriiaakt en spr hoopte dat de op4t ach hïertfle zal worden gegeven aan de bekwaanjste architecten die dat iwerk gezamenlijk zouden kunnen uitvoeren Aangezien geen van de inzendingenzoodanig was dat het project rtndcrveiWideringen zou kunnen wardenuitgevoerd heeft men geen e ir ten prijs toegewezen maar de premiis alS volgt verdeeld L Ir W Vermeer vierhonderd galden ir J Brinkman en ir J vanj derBroek driehonderd gulden Jo $ de Jonge ir H Cammer en H SUtterland ieder een premie van vjijftiggulden I Bij de vaststeJiing van deze pramiesis in de eerste piaais geigt op de aan passing van de plannen aan dö bestaande materialenkeuze j Tenslotte wees de heer Buitejidijk er opr dat er plannen zijn voor circa 2400 woningen voor weiken massa bouw hij hoopte dat de patroons vereenigingen spoedig opdi cht zouden kunnen geven Hierna was er gclegenh cid de tentoongestelde ontwerpen te btzicjitigen MISLEIDENDE AANDRANG TOT ORpA MSATip In de afgelooptn weken Zijn erfkelgevallen o m m den v sch eni den rijwielhandel voorgekomen waarin een vereeniging of bond zic h in een circulaire tot niet aangeslotcn bedri jfsgenooten richtte met de medcdec ling dat die vereeniging of bür J door den secretaris generaal van het departe ment van Handel Nijverheid en Scheepvaart was goedgekeurd ais eenige organisatie voor de dcsljeirtffend bedrijfstak Dientengevolge i zou ledere bedrijfsgenoot die nog niej air lid was toegetreden verplicht zijn izich aan te sluiten Het betreft hier I een ergerlijke misleiding die op geen enkele grond steunt Wel machtigt het besluit betreffende optKJUw en organijjatie van het bedriifsieven den secretM is generaal tut een dergeüjken organi tiedwang maar tot op heden is op gronckvan deze Devoegclheidnog geen enkf ie organisatie als uitsluitende vertegenwoordiging van den betrokken bedrijfstak erkend Aan een ieder wordt derhalve dringend aangeraden zich bij ontvangst an dergelijke circulaires voor nadere inlichtingen te wenden tot den Econo mischen Voorlichtingsdienst Rijnstraat 24 te s ravenhage welke de voor firma Haubrich uit Rotterdam die na de Meidagen haar voorraad glas porcelein en aardewerk met de em ballage had opgeslagen In deze hoeveelheid van stroo en liooi vond de brand waarvan de oorzaak niet beleend is geworden gretig voedsel Ontwiappende rook trok de aandacht van een voorbijganger Deze maakte alarm en in luttele oogenblikken tijds was de brandweer ter plaatse Zy hakte bijten in het ijs van de gracht en ta stte het vuur met tien stralen aan De vuurhaard ieek in den kelder te liggen Met gasmaskers begaven zich brandweerliwlen naar binnen en werkten hier met ijzeren pikhaken de balen smeulend stroo naar buiten waar zij op het 4js werden geworpöSi en daar door spuitgasten onschadelijk gemaakt Toch kon niet worden voorkomen dat het vuur doorsloeg naar de eerste verdieping en ook de tweede verdieping aanvrat Door groote hoeveelheden water in het vuur te werpen kon men oe derde en de vierde verdieping bhouden Kelder eerste en tweed verdieping werden door brand en bluachwater vernield Na enkele uren hard werken kon de brandweer inrukken BOEKDEKU BU HMPELVELD Gistermiddag m twee uur werd brand ontdekt in de stallen van de twerderü van W Ploumen in het gehucht Bosschenhuizen onder de gemeente Simpelveld Paatxien en koeien kon men in veiligheid brengen maar men kon niet verhinderen dat vijf varkens zeven biggen en een schaap in de vlammen onik wamcn Het vuur vond verder een gretig voedsel in een partij hooi van 6000 kg een hoeveelheid gerstestroo van 2000 kg en in 200 kg haksel Dit alles ging met gebouwen en al verloren Ka een uur hard werken was de brandweer van Simpelveld den brand meester Men had toen bereikt dat iiet woonhuis behouden bleef Rawe Huid Df TDnf Ruwt Handen iy o r öoo f eest Hutve Lippen Bij ApotltenDroB d7U5 5 lichtingsinstantie is van het departement van Handel Nijverheid enScheepvaart j t De omsti eeks 20 November gepubliceerde mededeeling van de organisatiecommissie voor het Nei rlandsche bedrijfsleven waarin deze rhet nadruk het verzioek tot het bedrijfsleven richtte plannen tot oonc entratfe vjn bestaande tot oprichting van i ieuwe vereenigingen enz tot nader óxder geen vasten vorm te laten aannetien is nog steeds onverminderd van lulacht KUNST EN LETTEREN V M KSCONCERT RESUHINTIE ORK ST Het 5e volksconcert van Ifet Residen tieorkest wordt ZondagmMdag om 2 uur in het Gebouw voor K en W tesGravenhage gegeven onfler leidingvan Fnts Schuurman SoIiJt is MartinZagwijn die het cellooJncer t viiti Haydn speelt I RAOIÜNIEUWS Zundac i Janiufi RII VERSllM I 415 U M O M Wy be fc niitn den flag 1 1 Giarr otoon i uziek 8 31 N i uwsber CiUen ANP tj Gni n oonmuz k 9 30 Kl 0 Kam mrln lupo JO W Graii 01oor iriu7 itk 10 45 Hougnvi 12 Ml i id A£ijliai r ili £ geürenlen 18 15 Dx G lï S Pi anovoordr cht upr i 12 45 Nieiiws fr ecoTKiürffche bBlchten ANH A vji a IM AVRO ilu ette trii e r b 1 3 Orge spe 1 45 Nedeiliiióich Veibor i vour SibÉx kui d ie eu wa Wi en onzt vo© ou i rs 2 M Giamofoonr uz ek 2 15 Vioi ijk Zon iagn tiüë programrna 3J Uit B i1r 56e Ve zoek cotiMrt voor Oe Dut rhe WMniiachl CWO r ro porfcei t dubbtiraanrenkwaitlt so it S 45 Ac jt e e lepuiUiëf ot giainoföö iiWzieK iM Crair ptoonrr uz c k 7 30 Btrichten Enfelich 7 45 Cr jrofootimilzi k I M VifUWi e ichten ANP i I5 Gramofoonr uj je Benei LT Engeljch t 4S Oinro iu t l 1 oliS S 35 Ker pri i iaag herto infj if S5 Grarrofoonmuïk k Hm IS 15 N tuw l eiichtep ANP sluïtmg ILVERSl M II MU m N C R V 4 Gewfid mutiïK 0 ir j 8 30 NifUwsbt i ttn AKP V PJI O fii Siudioc iTtft NCRV S 4S Orse ccricwt lopn Gramofo m T uilck IIJ XCRV Kit n koor en Mk t i mv s ï fi iopn i 13 43 Zang n orïe bMelsidiiK IJ 23 Cyclus Kent Gij Uw Sijbe opr 12 45 Nieuws en ecünan is ht bcricht r ANP CJt O 1 Die Gti e Sane fis l M Giarooloofimuzjek I ÏO MWde a C praaUe 1 43 C a Tiofooninu t 2 M KRO Ka WTOi kttï d Meesler arg T en o j r Stedelijk Iws ynR M3a t K ht en solwl NCRV 4 i Ned H rv KerkdicnF K m o i lS Welc yiraehe g di ch ero ii e lr y AN P 5 34 KRO M ti iLslJen Rococo ocle 4 4 Actueele rtpoilajle of g amofrwninüziek T ey 7 15 Grajr üfoonmua jtk I Maandav 6 JaBiurl HILVERSUM I 415 M SM Gra r ofooiKnu lrk S 2Ï VARA Mmansih 8 3e NieuUKt er chIen ANF giaiTjofoonmumek V P R O lt M Mor0eciw jdin £ v ji A MIJ4 Dee aiviatie 10 40 Vioo en piano 11 10 Deciamatie IIJO Oigespti I2Jë Esmeralda en soliiflien lïn de pauze VARA AlmariAk 12 45 Nieu en economische berichten ANP l ia VAR orkevt 2 00 Voor de vrouwen i Wt Swee inckku rtet 3 45 Gramofoomnuziek 4 W Gramoioomr uziek irtel toe ictllfng 4 30 Gramofoonimiriek 4 45 Voor de kinderen 5 IJ Nieuws economische en beursijench en ANP 5 30 OrirelFpe en ce lo50 4 0Ü Frtcsch ha fuurtje 34 Cismeralda en solist 6 45 Actueeie repcrfaire of eramofoonniu iek T tf Economische vraffen vwo den dac ANPk 7 15 Esmera de en sai =t 7 30 Berichten Eng 7 45 Gramofoonmuciek 7 S VARA Atmanak 8 00 Niemvsberit ten A7 8 15 Gramofoonn uziek 8 30 Berichten Er BeHch 8 41 VARAorkest 9 30 Radiotoonee 10 00 10 15 N euw berichten A CP sluïtine m vERstmi n mj K H CJL V 8 t Schrfftlezii £ en meditatie 15 Gevrtide rrirzjek fopn l 8 34 NieHwsberïchtrn ANP 8 40 Gramofoonmimek 10 10 Koor en solozanjr opn 1 10 30 Morgfndienst 11 00 Pi lnovoordracht er gran ofoor muziek 11 40 CranofoonmnuiJelt 1200 Berichten 12 IS Repor a of muTiek 12 45 Nieuwï en eoonorriische berichten AKP 1 00 Cele la ensembie en iframofoonmtiziek 2 00 G amofoonmuziek 2 15 Piano vioo re lo en praniofoonnMijdek 3 25 GramofooniTTTUïiek 3 45 B iit eï erin f 4 15 GraTKrfootinnizie 4 30 Voor de kitideren V P R O tijd Cyclus He4 gezin ir N C RV 5 13 Nieuws ecomMtiische en tieur ieriihlen AKP 5J0 Berichten SJ5 OrgeKjoncfrl I0 Utrectitsch SKdeltjk orkwl opn l 2 $ Cr mofoonmuzieK 45 Adueele reponaee of eiamofoonn uzwk 7 00 7 15 Friesch praatje lANP sluiuna DE N C B T Venlwq8it waaraehijBlipc uit éea etker In de Omroepgids wüst de leiding van de N C R V er op dat thans duidelijker in de krant en voor de microfoon bekend is gemaakt wat de overheidsplannen m den omroep voor en verdere toekomst zUn Al zuilen er in de naaste toekomst nog wel N C R V uitiendingen blijven aldus de Omroepgids binnen korteren of langeren tyd zullen zij er vermoedelijk niet meer zijn De N C R V zal waarschijnlijk uit jen aether verdwijnen al wil dit niet zeggen dat de godsdienstige uitzendingen eveneens verdwijnen Zod is aan kondigd Met onverzwakte toewijding hoopt onze vereeniging tot het laatste toe haar omroeptaak te verrich fn zoo lang haar dit gcund i en zij het met een rein geweten zal kunnen doen Welke Bon BR MN GEBAK EN BLOEM Met 22 gcaoBimerde tabbde boa nen ran het Se broodbonbaekjo 2500 gran rofgebroMl of iCOtl gr B ander braod KHi der eakeit bonnen 125 gram rog ebroo l a 100 gram amler braod ef I raat soen gebak voor d periode va 6 t m 12 Januari met 7 dacea extra geldigheidsdirar De met 21 genummerde bonnea zijn nog geldig t ra 12 Jjiauaii Elk der net i genuBimerde boa nen van de bloemkaart geeti recht op het koopen van 60 a Ü gr roggebrood of 50 gr ander braad of H rantsoen gebak 35 gr meel af bloem geldig vaa 30 Dec t m 26 Januari SUIKER BON N4 M 1 HG sHkcr geldig van 21 Dec l m 17 Jan BOTER EN VET BON No 24 v B de boter ra veikaart 25 sraa boter o margarine af 200 gnm vet Cejdig t m 17 Jan l Bo4i na 23 nog geldig t m 10 Jannari KAAS BON No 47 48 0 en fil as algemeen distribuiiebonboekjc 1 ons kaas per bon Geldig t m 2S Janaari Extra kaas bon oa 2 125 graa geldig van 0 Dec t m 12 Jaa i EIEREN BO Sa iS3 Eén kippe eendenéi zaewel in ali oH de schaal geldig van 6 t m 12 Januari Bonnen op 12 Jaauarl nog mgebmikt blijven geldig t w IS Janaari THEE OF KOFFIE vit BON No 18 i ons thee f H pond koffie geldig tot en met 31 Januari vtp scH BON 11 Vleesch 1 ons vlecKli been inbegrepen óf een rantsoenvleesch waren Bon 13 Worst vleesch waren Bon iM Worn waren van 6 t m 15 Jajiiiarimet extra geldigheid duur Urn 1 J nriari f GRUTTERSWAREN BON No I0 250 gram r ol rijstemeel of rijstebloem df rtjate I gries ef grattemeel gemengd I meel igeldig vaa ZS cfec t n 24 Januari BON No 44 uitsikiitead 230 gr gort ot gortmoui ot grutten eldig van 28 l e i t m 21 Fein BON Ne 57 250 gnun kavcrma4it uf btaverviokken al IfMw bloem of aardappelmeelvIaUea ol gort of gortmout of grattca geldig vaa 28 Dec t m 21 Febr BON No 87 IM gram maiaeaa of tarwe of griesmee of sago al aardappelmeel of pnddingpoeder dat ld xctmeel bevat tdig van 28 Oee t m 21 Fekr BON Vo 31 100 gram r afoni f vermieelH at spaghetti geldig van 28 Dec Uwa H Febr PEULVRUCHTE3 BON No 1 J M k g peatare ten van 17 Dae t m 12 Jan LEVERTRAAN Alleen op ikaa vaa aria 2M cc per haafd per wedt ZEEP BON No 113 5 gram eenbelds toiletzeep öf 120 gram hDiahaodiseep èf ISO gram zachte zeep f 300 gram zaehte zceppasta il 250 gram zeeppoeder öf SOO graai waschpoeder geldig van 1 Jaa t m 31 Jan Deze bon geldt ak v or gcaiaawaseh per 20 K G droog WAschgoed BON No 117 50 graat aehatneef èt een tube aeheerctöae ééi pot scfaceneep GeUüg van 1 Jao t m 30 April Op een bon ééa raataaea biaet zeep mag veilweht W4irdea een stuk toilelccep vaa de e van VASTE BRANDSTOFFEN T m 31 Janaari zijn geidil vaar ééa oiraiw d braailslot Baw M M M M vaa de boakaart distrilMHe vaate bcaodatalfen haardoi kachels boat U K 17 M n t tl se 8 ea 24 vaa bwikaart distribirfie eenrtale verwarmiag Vesrtf baas gemerkt brardiftoffen ééa eenheid e er ia fc e cokes ééa eenheid Se periade geMig t at 11 Jawari PETRCH JM rETBOLEtnUXGIX Vm 2 L petivleaBa geldig ras 30 Dee Urn U FehrJ Pniode C vaar rt huidMiidlac geeil t ttU y kg Geldig vaa IS Dee t as U laaJ VOOR DE ÜUISDIEREM BON Na 11 haadea aa 1 t as SI 0a fVMii I n Kja hsadnahai gnqi n It K G Men gr s ap S K G idem groep IV 5 K a idem groep V 4 K G ide graap VI 3 KXi idem BON No II voederkaart katten van 1 t m 31 Dec 1 KtP fcattenbrood Na l Derember I 4 h bs No iWan bedoelde kaarten s geldig en mag deze niet varden aanrenomen