Goudsche Courant, zaterdag 4 januari 1941

I TWEEDE BLAD ZATERDAG 4 JANUARI 1941 Schouwburg Bioscoop AMOR DOET IN KOVSEN wat Di goede Amor bewandelt 1 iet wegen en ditmaal doet hij in kousen zooaü de pakkende titel luidt van het amusante werk waarmede de Schouwburg Bioscoop deze week een fenoegelijke ontspanning bezorgt De Sim ia van bijzondere viotheid en vol grappige verwikkelingen Verwarrinfen zun het recept van deze luchtige Tolprenten en in dit geval zijn ze gefl onnen rondom den jeugdigen kousenlabnkant die er de draad een beetje bü kwijt raakt op het moment dat hy de tel al kwijt is van zijn amoureuse vonturen Gemakshalve heeft hij zün lellboot reeds een verwisselbaar naambord gegeven el naar gelang de metgezellin in de registers van den burgerAjken stand staal ingeschreven De ven galante als ondernemende jonge lan zendt thans zijn witte seringen aan de eigenaresse van een concurreerende nak hetgeen minder naar den zin is Yan de dochter dan van mama Het meiske wier energie evenredig is van dat van den directeur van de andere kousenmakende firma zal daar een ftokje voor steken en men begrijpt wat r van wordt als de voortvarende jongelui elkaar gmtmoeten Maar hcfhappy en l i no niet bereikt want dochterlief geeft zich uit voor haar vriendin en de vriendin heeft een jaloerschcn verloofde die den boel komt opscheppen bij den afzender der nieuwe seringen en zoo wordt het een dolle boei die met de vaart van den sneltrein waarin de geschiedenis in een vroolijk intermezzo zich ten decle afspeelt op den climax afsnelt De acteurs en actrite die het komisch verhaal spelen doen het met veel flair en pit Hans Holt is de zwierige veroveraar Hannelore Schroth z n bijdehande partnerin en ook de andere medfwerkenden psssen jui st in de gelellige sfeer van dit sprankelendeeeT l dat voortdurend op goede Mw blijft en daarmede tot een fria e en ntrekkeliike film gewonden is waar Bjmen zich uitstekend zal amuseeren In het uitgebreide voorproeramma de journaals een tfultuurfilm WaardeTol water die met de koele stroomen In zonnige dagen een verkwikking is bU den ijzigen storm die thans over atad en land fluit en een klucht Bobby die van de ontmaskering van een telletje zwendelaars vertelt SCHOOL VOOR BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS Voor de leerlingen van de fhool TOor buitengewoon lager onderwijs die Tan de dames Van Maaren en Langeveld les krijgen in het gymnastieklokaal van school 1 bejgint as Maandag na de Kerstvacantie nog niet De klasse wordt binnenkort naar elders rvergeplaatst en in afwachting van het nader bericht van het hoofd daarover hebben de kinderen geen school FROMOTIES BU DE SPOORWEGEN De heer J Dogtcrom wegopzichter Se klasse bij de Nederlandsche Spoorwegen alhier is met ingang van 1 Januari jl benoemd tot wcgopzichter Ie klasse Eveneens met inganc van 1 Januari Jl is de heer iH J Nijpnhuis bouwkundig ambtenaar bij de Nederlalid sche Spoorwepen werkzaam hij de haanversterkirj Gouda Oudewater benoemd tot bouwkundige SPORT haken Verrassing in bekercpmpetitie van Schaakkring IRGIFT BLUKT EEN HANDICAP De eersle wedstrijd in de competitie om den wisselbeker van den Goud chen Schaakkring is gespeeld Het bleek dal het spelen met voorgift een ernstige ijandicap is voor de sterkere tienntallen en deze zich geducht zullen moeten ir spannen om de lagere tientallen de liaas te blijven Het op papier leer sterke tweede tiental van Mpssemaker wi rd n l door het zwakkere D O Z mirt 7M 2iA onder den voet nloopen waar nog bijkwam dal D O Z met slechts negen spelers uitkwam De uitslag is Messemaker II D O Z J M Nae ebout H Oostermeijer O 1 H Aal s H Oosterbeek 0 1 L Joostet A Scheffers H AP v d Zouwen w n o 1 O F Eynwa hter W v d Kroef 0 1 J H V d Harst G Sterenborg H ViC Vis L V Reeden 0 1 W e Jorg A Spoel Vi i Baggerman A Jacquemijns O 1 A Hey il v Ruiten 0 1 Totaal 2M Tk Messemaker Voor ii huishoudelijke wintercompetitie we deinde volgende partijen ge peeld Groep P Roggeveen B A de Mink 1 0 B A de Jong P Hekker 1 0 Groep II F Eynwaihler J Joosten A Bruggelman P Oomens 1 O Groep III A Smit V d Vlist ft 1 J Hamerslag M Novack O 1 P W de Jong W Boswinkel 0 1 A S C Gouda BU A S C Gouda werden de uitslagen voor de huishoudelijke wintercompetitie als volgt Ie tiental A de Zeeuw J de Bruyn Vè 4 P Lafeber K de Jong 1 0 2e tiental A V Maaiien A P M Lafeber 0 1 A V d Laan J Tom 0 1 A M Nie cld N de Groot H H ï HomiaJ A Vermeer Jr afgebr D O Z Hier waren de resultaten voor dewinlercompeüüe ajs volgt H OotterhHiW v d Kroef 1 0 A Jaarsveld L Straver 0 1 A Jicquemijns A Spoel 0 1 v Reeden H Oosterm yer 0 1 1 Sehefferi H Dosterbeek afgebr VOETBAL oOk wedstrijtden in ondek A EKUNG GOin A AFGELAST C k in de Onderafdeeling GAUda van denf Nederlandschen Voetbalbond zijn in verband met de vorst alle wedstrijden voor Zondag uitgesteld WATERPOLO WINTERCOHPETITIE ZWEMK NG jHet programma voor de wintercompetitie van den Zwemkring Gouda voor deze maand luidt 7 Januari G Z C A De Gouwe 14 Januari G Z C 4 G Z èn P C 21 Januari G Z C 4 Boskoop 2 28 Januari G Z C A EUhoeven Alle wedstrijden worden in het Spaardersbad gespeeld PLAATSELIJK NIEUWS Alphen a d Ryn GELDLEENING DEB GEMEENTE De raad heeft besloten tot hel aangaan van een leening groot ƒ 50 000 a pari tegen een rente van 4 Vi pet en afloi baar in 40 jaren bij de Maatschappij voor Gemeentecrediet te Amsterdam Berkenwoude FELLE BRAND IN MEl BELFABRIEK Kr chtig optreden der brandweerlieden tot jjsnj umen geworden bedwong liet vMur Gistermorgen heeft hier een groote brand gewoed in de meubrlfabriek van den heer D C Verwaal jr j vlammen sloegen fel uit maar dar zij het krachtig optreden van de brandweer was het gevaar voor uitbreiding binnen een kwartier bezworen en na een halt uur was men het vuur geheel meester hoewel vorst en storm het blusschingswerk zeer bemoeilijkten en de manschappen en de spuit spoedig oeheel in het ijs z ten Burgemeester iGautier leidde het blusschingswerk Hoewel Van korten duur heeft de ibrand fel gewoed en de materieele schade vooral aan de machines is vrij aanzienlijk De ffibriek bleef echter door het snelle ingrijpen van de brandweer met haar groo motorspuit behouden Verzekering dekt de schade Boskoop geneeskunde armenverzorging Vrije artsenkeuze Naar aanleiding van een ingediend voorstel van de raadsleden de heeren P D Noest en L t Han om ten aanzien van de genetskundige armenverzorging over te gaan tot het stelsel van vriae artsenkeuze ingaande 1 Januari j l zullen B en W nader met een uitgewerkt voorstel komen Aan de plaatselyke geneesheerc zal worden verzodht in afwachting van de definitieve regeling e v patiënten die in het bezit zijn van een consent te behandelen KINDERBIJSLAG NIET ONGUNSTIGER DAN RUKSREGliLING In het verslag van den gfmeenteniacl gtond ten onrechte vermeld dat kindertoeslag zal worden genoten vanaf het eerste kind beneden 18 jaar De tbcslag zal e venwel worden gcncte ün elk kind beneden 18 jaar vanaf el derde kind yORST LEGT ARBEID STIL Werkloosheid verdubbeld Het aantal werkloozen bedroeg inde afgeloopen week 196 tegen 94 inde vorige week De stijging vindt inhoofdzaak haar oorzaak in de fellevorst 1 BURGERLIJK STAND Geboren Aart z van A Vuijk en N Boou Wilhelmus Martinus Anthonius z van P J Braftd en M C van der Poel Elisabeth Francina d van J Biauw en A P Kwmkelenberg Marry Gerarda Jacoba d van A Verweij en G J Spijker Overleden Willem Vermeulen 75 J HAAGSCHE POLmiËRECHTER Twee vaten benzine per schouw weggehaald De loswerkman H M S en de boomkweekers K V en A V allfen te Boskoop namen gezamenlijk In het verdachtenbankje voor den politierechter in Den Haag plaats S en K V omdat zij twee vaten benzine hadden gestolen en A V omdat hl voordeel van dezen diefstal genoten had Op 26 October had men van het terrein van de gasfabriek te Boskoop twee vaten benzine vermist die daar waren opgeslagen Stond men in den beginne nog voor een raadsel door gepraat in de onderwereld van Boskoop zooals de politierechter het uitdrukte bad men een spoor gevonden Men had de daders aargchouden en daarbij was uitgekomen dat S en K V de vaten van het terrein hadden gerold naar een schouw en er mede weggevaren waren De benzine was verkocht voor ƒ 150 en dit bedrag had men verdeeld in drie gedeelten waarbij ook A V ƒ 50 had gekregen hoewel hij wist dat het geid indirect van diefstal afkomstig was zoodal hij zich schuldig had gemaakt aan heling Alle verdachten bekenden voor den Haagschen Polilierechler volmondig en zeiden dat al het geld terug was betaald De Officier vond het een stout stukje om maar zoo twee vaten benzine weg Ie rollen op een schuit De eiscK werd tegen H M S en K V drie maanden gevangenisstraf en legen A V twee maanden gevangenisstraf Het vonnis van den politierechter we ri voor H M S en K V drie maan den gevangenisstraf K V één maand gevangenisstraf en A V 14 dagen gevangenisstraf J K te Boskoop werd wegrrs belcediging van liet hoofd v8n üe kleiinvorieening conform oen eisch vrroordeeM tot ƒ IS boete subs 15 da en COOP vebI e boskoo sche VKUJNG Mahoniablad 12 17 et Seringen bloemen Ie Boqrt f 1 30 ƒ 1 50 idem 2e soort 70 90 et idem 3e Soort 60 60 et alles per bos van 10 stuks i Bodegraven BURGEl LUKE STAND GeTfcren Clazina d fSfrSrv air Ran deraad en G Verboom 4 aschasia Theodora d van J Spijker srt L J Gründmann Comelis Gerardus z van C J Vink en H A de Wijr Gerrit z van C V Jlolst en W Anker s Beatrix Irene d van A Qoms en A C Oskamp Pieter Floris z van F Boer en M Bergshoeff Ondertrouwd N A Hoogteyling en T Graafland Getrouwd H v Dijk eo J Marchal Overleden A Nijenhuis 73 j G v den Bogaart 68 j LOOP DER BEVOLKING Gevestigd B A G Heemskerk van Alphen a d Rtjn J C v IJk v Langeruigeweide H M ter Meulen echtgenoote van G J Ufke van Enschede H M Verheul van Barwoutswaarder A Scheen van Wassenaar A A v d Wci van Zwammerdam Vertrokken H van Dijk en J Marchal naar Zwammerdam P Verlaan laannaar Reeuwijk W van Mourik n ar Zwammerdam A C Jansen n Utrecht C Verhoeft naar Alphen d Hijn J Koning naar Schiedam K v ei Boon naar Utrecht J van Roekei naar Den Helder KAASAANVOER IN 1940 TERUG GELOOPEN Met elfci 30 in het afgeloopen jaar werden op Je markt alliier aanRevoerd 7406 v j 10 598 partijen kaas met een totaal lewicht an 2 991 230 K G v j 4 301 310 KG Het aantal uitstallingen bedroeg 674 v j 811 het aantal aangeroerde ammeren 490 v j 454 BENZINE ZONDER BON GELEVERD Hooge boete en voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd De garagehouder G V te Bodegraven zat flink in de benzine Dit bleek uit het feit dat hij kans had gezien S575 liter benzine af te leveren zonder jonnen waarbij hi vijf cent per liter neer berekende Deze handel was uitgekomen en de saragehouder had zich nu voor den Haagschen Politierechter te verant voorden Het bleek dat hij nog met kwitanties hfianipulaties had uitgehaald om de leveringen te camoufleeren Dci officier vond dat hier op een grootscheepsche manier was geknoeid en een stevige straf noodig was Hij vorderde ƒ 800 boete subsidiair 4 maanden hechtenis benevens drie maanden gevangenisstraf voorwas rdelijk met een nroeftijd van drie jaar De politierechter veroordeelde verJachte die thans is uitgesloten van ie lev ering van benzin tot ƒ 400 boele if 4 maanden gevangenisstraf en voor aardeliik drie maanden gevargenisiiraf met een pAlftijd van drie jaar Gouderak BURGERLIJKE STAND O n i e r t r o u w d Th Westdijk 30 r uit Wüubrugge en C G de Jong 27 Ir Overleden Anna Boer 71 jr chtgen van D Bak PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG N Herv Kerk des v m 10 30 uur Ds E E de Loore ui Graida des nm 2 30 uur Ds J van Vliet Moordrecht PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 30 uur prof dr M C van Mourik Broekman Ger Kerk v m 10 uur en n m 3 uur ds D P Kalkman Herv Geref Evangelisatie vm 9 30 uur en n m 2 uur de heer Okkerse DAMCLUB MOORDRECHT De uitFlagen van voor de competiti van de damvere niging Moordrecht gespeelde partijen luiden C Terlouw G van Jeveren 1 1 G Twigt B Boon 0 2 P Twigt F Blitterswijk 0 2 J van Jeveren G Twigt 0 2 P Twigt B Boon 0 2 ONDERLINGE BILJARTCOMPETITIE Voor de competitie van de biljart vereeniging Moordrecht werden dt volgende wedstrijden gespeeld A Multum C Corbeau O I P v d Heuvel H Overevnden O 1 Jfvar Zweren T de Pater 0 1 A Bloot B v d Kaa O 1 C V d Kuy A Bloot 0 1 BURGERLIJKE STAND G e b o r e n Hendrik z van P W de Mik en J van Beek Jan Johannes zn van J A v d Wouden en M Molenaar Overleden Pef i us Johannes de Kneet oud 84 jr weduwnaar van Th Boon Nieuwerkerk a d IJssel RIJKSVELDWACHTER VAN STRAAI FN MET PENSIOEN GEGAAN Verdienstelijke en geziene politieman De in deze gemeente sedert 28 jaar gestationeerd geweest zijnde ryksveldwachler J H van Straalen heeft met ingang van 1 Januari den rijksdienst verlaten wegens het bereiken van den pensioengertchtigdci leeftyd Met Van Straalen is niet alleen een alleszins bekwaam politieman heengegaan maar ook een buitengewoon humaan mensch die door zijn groote tact Waarroede hü steeds optrad menigeen te rechter tijd deed omkeeren van hel verkeerde pad De verdiensten van den rijksveldwacHt werden zoowel door zün directe superieuren als ook dnor andere arabtelyke instanties en vcüe erkend De Nieuwerkerkschc uirTrii wenscht hem gaarne vele jaren van welverdiende rust GEVONDEtir VOORWEX1 eN Gevonden wollen kinderkous wollen dameshandschoen en groene centuur van eeiv damesmantel Terug te bekoijien bij gemeentèveldwabbter D vin Donk VEER OP OUDERKERK GESTREMD Nauat het oVerzétveer Nieuiverkerk a d IJssel Ouderkerk a d IJssel nau ègks met nognïet Weel moeite weeipp gang was moest het Vrijdag wederom onderbroken worden u suc de IJssel door de normalisatie hier vert reed is kan de vaargeul niet lopengehouden worden Oude water i PREDIKBEURTEN VOOR Z NDAG Néd Herv Kerk v m 10 30 en n m 3 uur ds P J Steenbeek Geref Kerk v m 10 30 en nam 3 u ds W van Dijk BURGERLIJKE STAND Geboren Evert zn van J K Groeneweg en A F Sneileman Getrouwd J D Frederikse 35 jr en A Veraluijs 32 jr Overleden A Hoogendpörn 1 57 jr gehuwd met W van Bunnik C van yiiet 87 jr wftde vah J Verkl ey EXAMEN SOCIALE ARBEfD Mej M H van IJzeren is te AniEtbrdam geslaiagd voor hel diploma van fet Centraal Instituut voor Chr Sociü Arbeid VEETE MET MES EN UZERE1 JJTAAF BJfcsLECHT i Oude heer ernstig gewdnd Een voete die reeds eenigen tijd le stond tufcchfii de familie R en den schoonzoon Vim VI welke laatste tls stoker aan de gern entebedry ven weik zaam is is lot een tragische uitbreiding gekomen De oude heer R die er een borrel op ingezet had zocht zjn schoonzoon óp 4e gasfabriek op en wilde dezen met een geopend mes te lijf Deze echter greep uit noodW er een stuk ijzer en bracht R zoodanige slagen op hel hoofd toe dat deze zwaar gewond m t ziekenhuis is opgenomen Schoonhoven RUKSPOSJSPAARBANK Aan liet postkantoor werd gedurendeDecember ingelegd ZONDAG Ds P PREDIKBEURTEN VOOR Reija Geref Gem r m 3 uur D Tjalama n Rotterdam R K Kerk v m 9 uur en v m li uilr H Mis s avond 4 30 uur Lof Leger des Heils Zondag v t 10 uilr HeiliginfsJienst 12 uur Zondagsschool n m 3 uur Kinderbijeepkomst s avonds 6 uur Verlosiingssamenkomst Maandag n m 2 uur Gezinsbuni te leiden door me r Lt Kolonel Gnn ijzer j Woensdag s avonds 7 30 uur Lichtbeelden door Majoor Smael en Ac j Korts GROENTEN EN FRUITvélLING Goudrelnetten B 1 14 bc flei 13 14 zure appels 15 J8 winie 15 19 brederode IS 20 ijs u en 19 diverse stoofpercn 12 15 per kg Groenten glas andi vie 6 8 gioeiie lue kool 3 5 boerenkool 2alles per g GEVONDEN VOORWERPEN Omtrenit onderstaande ge unddr voorwerpen zijn Inhchtingeii te ve krijgen ain het Pohtiebuieai ithriKvendraaiel vendraaiel zilverbons damles hanc schoen b laslingmerk Stolwük PREDIKBEURTEN VOOR iEONDAG Ned Heirv K k 10 30 u v m ds 9 J Kanis l Evangelisatie 10 30 u en 7 30 i de heer Bi rne eld te Djlft W erden VOETClANClfR VERDRONKEN Door de duisternis mii Donderdaqavoijld it de 58 jai K Pels komende van de I in e Singelgitocm gt loopetf dronken Zevenhuizen pt n bij deki t Noori d van ce aar viif gestolen uit ee n DE VLEESCHNOOl Twee varkens gest In den afgeloopen nacht z lancttjouwar V an der Wel aa emde uit de op eenigen afst boerderij staande schuur varkens waren twee varkere nadat deze te voren zona blocdplas bleek waren ged Toen vanmorgen ontdekt Ijwerd d t twee der krulstaarten waren verdwinen is aangifte gedóan bij de pol uHet onderzoek heeft nog gpen resu taaj opgeleverd Waddinxveeii INBRAAK ZONDER ItUIT Onbevoegden hebben zich door hel vt rbreken van een ruit toegang verchaft to de woning van di n heer B an de Noordkade Er wordt nietï vermist Van de daders ont jrcekt elk poor n SCHAPENSCHURrr Onder de schapen van ien landi ouwer v d T is de be mettelijkc ziekte schurft geconstateerd ONBEWOONBAAR VERKLAARDE WONINGEN Ged Staten hebben hun goedkeu ring gehecht aan het besluit van den ra tot verlenging van d tn termijn van onlruimmg der onbjpwoonbaar verklaarde woningen WERKLOOSHEID NOG S tllGENDl Tengevolge van de vorst s het aan lal werkloozen gestegen tol 116 PKEDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv kerk 10 en 3 u Ds L Vroegindewey Geref kerk 10 en 3 uui Ds W J Smidt Chr Afg gern 10 en l30 u Ds N V d Kraats Rem kerk 10 uur Ds J Zuurdeegvan Hilversum Vrije Ger gem 10 et 4 u Ds A W de Röver vaa Vlaaifdingen PLAATSING VAN REDDINGSHAVEN De afd Waddinxveen van de Ned Cenlr Reddingsbrigade heeft zes reddingshaken aangeschaft Deze zullen in speciaal daarvoor gema kte kastjes wöMen Opgehangen op verschillende plaatsen in de gemeente ae BUITENLAND TALIE LEGERBERICHT VAN HEDEN DE GROOTE VELD SLAG HERVAT Etigelschen vallen opnieuw aan ITALIANEN BI EN HARDNEKKIGEN TEGENSTAND iffet hoofdkwartier pnbliceert wéermachtbericht no 211 Het luidt ak volgt In het grensgebied van Cyrenaica aan het front van Bardia is de vijand gisteren tot den aanval overgegaan met zijn strijdkrachten te land ter zee en in de lucht De groote TCldsIag die sedert 9 December woedt is hervat Onze troepen die onder bevel staan van generaal Berganzoli bieden met uiterste hardnekkigheid weerstand en brengen den vijand aanzienlijke verliezen toe Lucbtformaties nemen voortdurend aan de strijdbandeling deel en richten bommen en mitraJIIenrvaiir op de vlooteenheden de troepenbases en de gemechaniseerde strijdmiddelen van den vijand De slag duurt nog voort Drie onzer vliegtuigen zijn niet op hun basis teruggekeerd Aan het Griekjfhe front activiteit aan weerskantefivan patrouilles en artillerie Ondanks de ongunstige weersomstandigheden hebben onze lx mbardementsformaties een doeltreffende offensieve actie ondernom tegen vyandelijk militaire installaties en troepenconcentraties In Oost Afrika aan de grens van den Soedan optreden onzer artillerie met zichtbare resultaten Pogingen van den vijand om onze vnoruitgeschovei posten te verrassen werden snel te r et gedaan door de felle reactie van ons vuur Vij andeli ike vliegtuijcn hebben een onzer base getwmbardeerd zonder schade te veroorzaken Eer onzer duikboolen die onder bevel stiiat van kapt Giuseppe Candi heeft op den S t 1 11 e n O c e a a r Ên ijelsche koopvaardijschepen met een inhoud van 15 000 ton tot zinken gebracht Tot dusver hebber onze op den Oceaaa werkeijde duikbonton 138 000 ton vijandelijke heepsnymie m den grond geboord FRANKRIJK HET AFTREDEN VAN BAUDOIN Voorspel van nieuwe veranderingen ER zou EEN DRIEMANSCHAP W DEN INGESTELD In pobtieke kringen is men naar uit Vichy wordt gemeld van meening dat het aftreden van Baudoin een voorspel van nieuwe veranderingen aldus het D N B Het is echter niet liekend of deze veranderingen direct zullen volgen De kwestie wie de opvolger van Baudoin zal worden is nog geenszins geregeld Het schijnt nog in het geheel niet vast te staan of de functie van staatsminister in het ministerpresidium in dezen vorm gehandhaafd zal blijven Baudoin heeft naar men verneemt Donderdagavond laat een laewiis van toortocht voor de demarcatielijn aangevraagd met de bedoeling zich naar Parijs te begeven Uit Vichy wordt nader vernomen dat maarschalk Pétain na het ontslag van Baudoin te hebben aanvaard besloten heeft over te gaan tot een radicale reorganisatie van het regeeringssysteem waarbij een triumviraat in het leven zon worden geroepen dat zou zijn voorzien van uitgebreide volmachten en onder de bevelen van den chef van den staat zou staan Het triumviraat zal worden samengesteld uit den minister van marine admiraal Darlan die president zal zijn en zich zal belasten met de leiding van binnenland ehe zaken generaal Huntziger en minister Flandin SCANDINAVIË DE KOUDEGOLF IN N0 fKD ZWEDEN De koudegolf in Noord Zweden is geweken Oo een r u m NonrdZweaens de ih rmometer Ixiven het nulpuntgekomen BINNENUNO Engelsche luchtaanvallen AANTAL DOODEN TOT 7 GESTEGEN Doordat nóg ie gewonden bezweken ziin is het ahntal dooden in den nacbt van Dohderdag op Vrijdag in een plaats in wt Noorden des lands bij een Engelsche luchtaanval gevallen tot zeven gestegen Daarnaast is er een aantal zwaar en licht gewonden Er ontstonden vief groot branden Verscheidene brandbommen zijn tijdig onschadelijjt kurnien worden gemaakt Tot nu toe is de vrees dat zich nog vermisten onder het puin zoudea bevinden piet bevestigd In den nacht van Vrijdag op Zaterdag is een aanval gedaan op een andere plaats De schade aan woonhuizen was niet aanzienlijk Een man werd licht gewond een paard wcM gedood De gemeeiitebegrooting van Rotterdam EEN TEKORT VAN 27 MILLIOEN Vandaag is de geleidebrief bij de gemeentebcgrootitig van Rotterdam verschenen Deze ontweip begrooling doet verwachten dat d dienst een nadeeligty saldo zal toonen van ƒ 27 300 000 ongeveer ƒ 18 000 000 wegens derving van inkomsten en ƒ 5 000 000 wegens hoogere uitgaven Hoe ernstig de stbok was welke Rotterdam te doorstaan kreeg aldus B en W de Rotterdamsche energie werd niet gedoofd Alom zet men zich tot daden van herstel Daaruit blijkt Jat de wil orTi Rotterdam opnieuw tot bloei te brengen den nood overheerscht De omstandigheden waarin Rotterdam verkeert hebben uiteraard rooten invloed op haar financieel bestel Drukte de oorlogstoestand voornamelijk door den achteruitgang m het scheepvaartverkeer het vonge jaar reeds zijn stempel op de begrooting ans moet rekening worden gehouden met nieuwe uitgaven tot herslel en Wederopbouw van gemeentelijke diensten en bedrijven maar voornamelijk met een sterke vermindering van de inkomsten De teruggang van de middelen moet deels worden toegeschreven aan algemeene factoren die tot uitdrukking komen in de lagere uitkeering uit bet gemeentefonds deels aan invloeden van plaatselijken aard zooals verlies an belangryke objecjen en afzetgebieden voor de gemeentelijke bedrijven Voor een minder groot deel is het becijferde tekort aan hoogere uitgaven te wijten De werkelijk groote kosten verbonden aan het herstel van oorlogsscij na zijn echter nog niet in den gewonen dienst opgenomen omdat deze óf door den staat gefinancierd óf voor zoover zij nu recdi kunden wdrden genoemd bij den kapitaaliienst zu ien worden ondergebracht Niettemin ondergaan veel groepen van Uitgaven den invloed van de bijzondere omstandigheden waaronder ie dicn l thans wordt gcvoerti De uit konisiAan ae bedrijven is no zoo tcleurstellena Reweesl Na uurltjk is het havenbc i i i zwaars getroffen Het nadeeiige saldo IS sn 744 498 tot 5 078 235 opgif oopen De invoer van cellulose ONGE MOTTVEERDE VREES Van bevoegde zijde wordt er de aaniacht op gevestigd dat de in de per geuite vrees dat de voor invoer van cellulose u t Scandinavië naar Nederland gestelde contingenten om redenen van deviezenpolitiek niet zouden kunnen worden gebruikt ongegrond IS De vastgtsteide contingenten cellulose zi n inti gendeel geheel door i eUangsmogelijkheden gedekt VRIJSTELLING VAN WAARDEVER MEERDERINGSBELASTING Vrijstelling wordt krachtens besluit van den secretaris generaal van het departement van Financiën verleend jvan de waardevermeerderingsbelas ing verschuldigd den eersten ehl den tweeden overgang vaB grond met opstallen of van het recht van erfpacht van grond met opstallen welkeiplaats hebben nadat Op den grond opstallen zun gesticht mils de stichtins w aangevangen na 9 Mei 1940 Voo ooveel den grond of i et recht van erfpacht op den grond betreft bliiftide vriistelling beperkt tot den ondergrond der opstallen en tot en grond l welke als onmiddellijke aanhoorigheid van de opstallen kan worden bc houwd Indien bij een overdracht van grond of van het recht van erfpacht op grond de varvreemder op zich neemt voor rekeniilig van den verkrijger opstallen te stichten wordt deze overdracht als de eerste na het slichten van de opsllallen beschouwd onverscrtllig of de desbetreffende akte wordt overgffschreven voor of na het stichten der ppslallen ALKMAARS HE POLITIE ONTDEKT ERNSTIG GEVAL VAN OVERTREDING D R HAMSTERWET Het li de Allkmaarsche politie en den ambtenaren v an den centralen crisisdienst gelukt ten belangrijk geval van ontduik ng dei distributie en hamsterbepalingon a n het licht te brengen Bij den Alkmaprsphen caféhouder O H v G die een I uitgebreiden handel in levensmiddelen dreef werd een groote partij koffie zeep en meel in beslag genomen Van G legde een volledige bekentenis af 1 Men heeft procesver baal tegen hekn opgemaakt evenals tpgen den Alkijiaarschen winkelier S M H den filiaalhouder S uit D i Helder en enkel tusschenpersonen die allen bij deZe zapk betrokken waren Voorts pleek dat de fabrikant G lOO OOO KjG graanproducten in strüd met de andbouwcrisiswel vooriwnden had Ook te en hem werd procesverbaal opgemaakt