Goudsche Courant, zaterdag 4 januari 1941

I ïm itaiiaanschc aandeel in de wereldluchtvaart HET BLAtlWE WAPEr IN ITALlE Gestaald door schitterende successen geschraagd door moed en initiatief van de piloten Over het aUemeen i men in ons land weinig of niet yi de hootrte van de belangrijke prestaties welke werden geleverd door de Italiaansche piloten De burgerluchtvaart heeft zich in zeer korten ttjd ontwikkeld tot een instelling die evenals onze BLL M een wereldreplutatie verwierf en nauwelijks meer weg te denken zou zijn uit bet verkeer door Wlucht in vredestijd Maar onmiskenbaar zljn nit deie koene verkeersvliegers vooral op deo langen afstand blonken de Italianen nit de huidige oorlogsvliegers gegroeid waarvan in de weermacbtsbericbten zoo dikwijls fprake is Zij behooren tot h e zoogenaamde Blauwe Wapen de Arma Azzurra van de ItaliAansehe luchtmacht Ook Italic beschikt over nitgeleieo troepen valschermjagers Associated Press Zander OORLOGS ECONOMIE IN ITALIË In de eerste plaats werd zoowel de organisatie der binnenlandsche productie als v n de oogst onder controle geplaatst Op landbouwgebied werd feitelyk het algeheel verzamelsysteem toegepast dat een tweeledig doel heeft eenerzijds de pryzen van elk product te beschermen en zoodoende de betaling van redelyke Iconen voor landarbeiders te verzekeren anderzyds door centrale acctmiulatie der productie zooveel mogelyk het individueele initiatief te bevorderen en het onproductief laten van grond tegen te gaan Ten opzichte van de productie van grond stoffen vóór industrie gebruik is eveneens een concentratie politiek gevolgd door opnchting van officieele lichamen tot beheer der voorraden van Italiaansche brandstoffen textiel vetten e d onder auspiciën van het Ministerie van Corporaties Een dusdanige organisatie van de inzameling en distributie der grondstoffen maakt het mogelyk elke tak van industrie volgens haar behoefte en graad van belangrijkheid op juiste wyze van de noodige grondstoffen te voorzien Aangaande de regeling der consumptie dient voorop te worden gesteld dat de distributie van verbruiksgoederen m Italië hoofdzakelijk beperkt is gebleven tot ruiker zeep en olie vermindering der wekelijks ter beschikking gestelde verkoopvoorraden bleek slechts noodig voor vlee ich koffie consumptieys en enkele gebaksoorten Als gunstige uitzondering op het verbruik van graan en koloniale waren m andere landen kan worden opgemerkt dat zoowel brood als macaroni vermicelli en dergclyke niet gedistribueerd behoefden te worden De verschillende distributie diensten welke onder de Generale Directie voor de Consumptie ressorteeren zijn belast met de rationeele verdeeling van graan meel olie en vetten suiker brandstof cement wol linnen en huiden aan den handel ten einde een regelmatige voorzienmg in de behoefte der bevolking te verzekeren De huidige op totalitaire basis vastgestelde prijsregeling in Italië voldoet dan ook alleszins en maakt elke poging tot speculatieve goederentransacties onnoodig Bedoelde prijsregeling die eveneens toegepast wordt ten opzichte van pensioenen loonen salarissei en tarieven op meest ulteenloopend gebied dekt zoodoende de waardeoapaciteit van de lire Hierin ligt tevens de verklaring van de groote kracht en uithoudmgsvermogen van dit land dat zich thans geheel ingesteld hee t op een volledige oorlogseconomie deze prach tige doch minder algemeen beoefende sport steeds meer populair te maken Ook de militaire luchtvaart van Italië heeft haar sporen verdiend In 1931 was zy het die voor het eerst m éssale oefeningen hield waaraan ongeveer door 900 toestellen werd deelgenomen Tydens den veldtocht m Ethiopië heeft het luchtwapen een doorslaggevend aandeel in den strijd gehad 500 toest ien hebben toen in 6567 oorlogsvluchten een record totaal aantal van 41445 uren gevlogen Enkele andere weinig bekende cyfers zullen ongetwyfeld een beter beeld geven van de belangrijke beteekenis van het vliegwapen in oorlogstijd In bovengenoamden veldslag werd van 3 October 1935 tot 5 Mei 1936 1 518 096 kg ontplofbare stoffen neergeworpen 275 728 mitra lleurschoten werd uit de toestellen gelost terwijl 649 937 kaf aan voorraden ter ravitailleering per Vliegtuig werden neergelaten Deze en de volgende verliesdjfers geven verder een duidelyk beeW van de uitstekende kwaliteit van het materiaal en de geschiktheid van de Italiaansche piloten aan wie 6 militaire orden 20 gouden 201 zilveren en 214 bronzen medaüles benevens 182 oorlogskruizen en 26 promoties wegens dapper gedrag werden toegekend Van de 251 Italiaansche toestellen tijdens den stryd getroff konden er slechts 8 door den vijand wdrden neergehaald terwyl het luchtwapen gMukkigerwijs in totaal het geringe verlies jv in 182 menschen levens te betreuren had Aan haar biizonder dapper optreden tydens deze operatie heeft het Konmkliike Luchtwapen dan ook zijn collectieve decoratie met de gouden medaille te dankr n welke door Z M den Koning Keizer werd verleend Dit overzicht van hetgeen de Itj luchtvaart sedert den aanvang heeft zou met volledig zyn indiel feit van meer recente datum hie voegd werd n l de prestaties van cadrille bekend onder den naam Muizen Biseo B Mussolini en Mbseatel11 dat den wedstrijd Istres Dami scu Parijs in 1938 won waarna het trio zijn populariteit nog wist te ve rgrooten door em eclatante vlucht van 10 000 km in 24 ur van Mohtecello naar Rio de Janeiro Onversaagd gaat thans de Italiaansche luchtvaart verder de ingesteMe clipperdienst van L A T L naar Zuid Amerika die met voorbeeldige regelmatigheid functioneert mag wel als het meest overtuigende bewys gelden een bewys dat tevens in de toekomst baanbrekend werk van het allergrootste belang zou kunnen blyken te zyn vwr de intercontinental handels ontwikkelinf hier bewezen echter zoowel de kwaliteit van t Italiaansche vliegtuig als de eerbiedafdwingende moed der piloten dat in de lucht alles tot de mogelykheden behoort In Mei 1928 dus vond de eerste eskadervlucht plaats 61 wa rvliegtuigen Savoia Marchetti S 55 en S vlogen in formatie het traject Orbetello Elmas Pollenza Los AlcazaresPort Alfaques Berre Orbetello een afstand van niet minder dan 3000 km Aan de tweede eskader vlucht over de Oostelijke Middetlandsche Zee en de Zwarte Zee ondernomen werd door 35 vliegbooten S 65 deelgenomen De afgelegde afstand over 7 landen Tarente Athene Constantinopcl Varna Odessa Constanza en retour tot Orbetello bedroeg 5000 km Door deze resultaten aangemoedigd besloot men toen tot de wereldvermaarde es kadervlucht Italië Brazilid welke een aanvang nam hi December 1930 Wie zal zich deze gebeurtenis niet meer levendig voor denTstert door de Italiancfi werden HoffmannZander hertonered Na een Jaar van gestadige minutieuze voorbereidingen vlogen 44 dappere vliegers m 11 watervlegtuigen S 55 met Fiatmotoren onder dramatische omstandigheden in 4 etappes van Orbetello naar Natal in BraziUë Deze glorieuze equipes gingen in Rio de Janeiro onder stormachtige toejuichingen van het enthousiaste publiek uiteen na een vlucht van 10 350 km Ter gelegenheW van het tweede lustrum der oprichtmg v n het vliegwapen hi ItaliS besloot men tot de allergrootste prestatie die als een imponeerende grootsche herinnering tot roem van de Italiaansche luchtvaart zou blyven voortbestaan De voorbereidingen werden getroffen voor de gigantische lange afstand eskader vlucht Rome Amsterdam hun aankomst hier ligt nog versch in ons geheugen Londonderry Reykiavik C artwright Shediac Montreal New York en retour vla de Azoren Lissabon naar Rome een totaal van 20 000 km te volbrengen met Savoia Marchettltoestellöi S 55X Men was zich terdege bewust wat van deze niets vreezende piloten gevergd werd zij moesten immers voor het eerst de Alpen In formatie over vliegen om daarna twee malen den Noord Atlantischen Oceaan over te steken 105 vliegeniers waarvan eenigen reeds aan vorige vluchten deelgenomen hadden werden gekozen De machines werden aan de noodige proeven onderworpen Met enthousiasme en toewijding werd hieraan door een ieder medegewerkt tot Het met ongeduld verwachte tijdstip van vertrek Op 1 Juli 1933 verlie l ten 24 toestellen de Tyrrheensche wateren koers zettende in de richtuig der Alpen Deze gedurfde onderneming die eens te meer een duidelijk bewijs was van de perfecte eigenschappen van manschappen en materiaal vond haar apotheose op 14 Augustus van hetzelfde jaar waar aan de Homeinsche Zeeoevers het volk van de Eeuwige Stad In een onvergetelijke vreugderoes aan hun heldhaftige en bewonderde landgenooten him welkom dank en vertrouwen kwamen brengen In elndelooz ovaties Veelvuldig zijn de prestaties welke daarna nog door Italiaansche piloten werden verricht Vluchten als die van Rome Mogadisdo Vercelli Tokio Rome Boekarest en KuropaJapan blijven onverbrekelijk verbonden aan namen als Lombardl Capanninl Mazzotti Raslni en anderea JaarlUks organiseert de bargerïuehtvaart nog meetings en tg luchtvaart dagen zoowti In ItaliS evenals in d Kotoniën om Wf Links Bommen staan In bet gelid om te zUner tijd hun vernietigend werk te doen Elk dezer projectielen weegt eeaig honderden Ulo s Foto D P V ReehU De laatste hand wordt gelegd aan het slijpen van een granaat Op de e Terantwoordelijka posten staan sleehts eer geseiioolde arhei Foto DJ V brengen door de 350 km met een gemiddelde snelheid van 396 612 km af te leggen Slechts enkele dagen daarna met hetzelfde toestel als by de Coupe Schneider een Macchi Fiat 800 HP gelukte het hem opnieuw zyn lijst van wereldrecords uit te breiden doOT een bereikte vliegsnelheid van 416 Icm 1927 brak aani De Pinedo niet voldaan met de reeds behaalde triomfen wenscht nogmaals zyn kunnen te toonenl Hy bereidt de z g tocht over den Atlantischen Oceaan en de twee Amerika s voor dien hy leidt en tot een goed eind weet te brengen Met Carlo Del Prete en Zacchetti vliegt hü van Februari tot Juni met een vliegboot Savoia SS5 motor Isotta Fraschinl Asso 500 HP twee malen over den Atlantischen Oceaan en tevens over het geheele Amerikaansche continent van Buenos Aires tot New York Een jaar later op 3 4 Juli 1928 weet Van gloeiend staal tot p roj tiel Het massieve stuk st al dat nog kokend heet is wordt door een greep op de handle overgebracht naar de hydraulische pers Foto D P V Het was de Italiaansche luchtvaart niet gelukt zich tot 1922 een plaats op de Hjst der belangrvtkste wereldmogcndheden op dit gebied te verwerven Weliswaar wisten enkele stoere Italiaansche vliegeniers door durf en stoutmoedigheid eenige bewonderenswaardige befaamd gebleven prestaties te verrichten we noemen slechts de overwinning van lanello in de Coupe Schneider 1919 de beroemde vlucht Rome Tokio van Ferrarin in 1920 en de schitterende verrichtmgen van Locatelli Maddalena en Brak Papa doch dergelijke prestaties kwamen sporadisch voor alhoewel z reeds In zich droegen het teeken van een op hand zijnde opstanding en het bew s van moed energie en onweerstaanbare wilskracht van de nieuwe generatie uit den naoorlogstijd Nadat in Italië het fascisme aan de macht was gekomen ondergmg de luchtvaart een hoogst noodige reorganisatie die op zoo radicale wüze doorgevoerd werd dat ly vrüwel onmiddeliyk daarna tot grootsche resultaten leidde en door achtereenvolgende wereldberoemde verrichtingen gevolgd werd welke in korten tiJd de aanspraken van Italië op een zeer vooraanslaande plaats lis liiclitvaart ri r efheel rechtvaardigden Grieksche fevechtevliegtuigen die gereed veroverd Ferrarin met Del Prete het wereldrecord lange afstand in rechte vlucht te veroveren Met deze prestatie verbonden beide koene vliegers Italië en Brazilië m minder dan 51 uren van Ontecelio vertrokken met een Savoia S64 toestel motor Fiat A22T bereikten zy na het overvliegen van den Zuldelyken Atlantischen Oceaan in bovengenoetnden tyd het plaatsje Tauros in Brazilië Tijdens hun huldigingsvlucht langs de Zuid Amerikaansche hoofdsteden liet Del Prete onverwachts het leven den roem van zijn verrichtingen aan de Italiaansche luchtvaart overlatend ODvergelQkelQke esluAnlrluéhieii Toen presteerde Italië opnieuw iets bUzonders in den vorm van eskadervluchten Algemeen nam men aan dat dit voornemen te gedurfd was en zeldzaam waren hen die in het buitenland aan dit voornemen eenige kans van slagen schonken Wel werden deze moedige mannen tydens hun vluchten alom op hun doortocht met enthousiasme onthaald maar men bleef steeds sceptisch gestemd ten opzichte van het uiteindelijke resultaat hunner pogingen Ook On 28 Deccnuei ii 12 was het Alessandro Passaleva die met een Savoia Marchet titoestel Italië het eerste wereld record schonk n 1 dat van snelheid met een watervliegtuig waarmede hn een snelheid van 280 155 km wist te bereiken Op 25 Juli 1924 was Antonio Locatelli de eerste vlieger die het waagde den NoordAllanti tchen Oceaan over te vliegen en die uit Marina di Pisa vertrokken by New Foundland wegens machine defect pen noodlanding moest maken en slechts na drie dagen van gedwongen verblijf èp zee gered kon worden In April 1925 nam de serie der allergrootste nimmer vergeten vluchten een aanvang de organisatie hiervan werd in Italië ter hand genomen door de Koninklgke Luchtvaart die niets onbeproefd liet om eer en prestige van het Italiaansche viiegwezen op het hoogste peil te brengen De rondvlucht over drie continenten Sesto Calen deMelburn Tokio Rome begonnen op 29 April 1925 met een Savoia S 16 toe5tel door De Pinedo en Campanelli werd succesvol beëindigd op 7 November na een traject van 55 000 km op zoo regelmatige wijze te hebben afgelegd dat he in de geheele wereld een welverdiend respect voor de bereikte prestatie afdwong Na dit Italiaansche initiatief rees by talT ke vliegers van andere nationaliteiten bet voornemen eveneens lange afstandsvluchten te ondernemen welke meermalen werden volbracht Tusschentjjds liet Italië zich echter niet onbetuigd en getroostte zich vele zware offers om ryn prestatie lijst op eervolle wijze aan te vullen Op 11 November I92S wist De Bernard te Norfolk in Amerika de Coupe Schneider voor de tweede maal op naam van zyn land ta i l y