Goudsche Courant, zaterdag 4 januari 1941

A EERSTE B ZATERDAG 4 JAl UARI 1941 VOOR DE VROUW EFFECTENBEURS AMSTERDAM ACTIEVE FONDSEN Staatslecnü en Nederliud Indie ZEEPBESPARING 40 le I 1000 4 4 L 2e t 1000 t 40 b I 1000 4 1911 I lOte 3 Grootboek obl 3i 896 1905 opi 3 I ert V Inithr 3 Gitotli ek obl 31938 loot 311137 1 1000 3 1838 t 1000 3 I3i a I etuficBien 2 t a Otb ek ob 2 t H35 Ind e t lOOO 3t 1837 Irdit I 1000 3 l 37 Iril è I lOOO A Du t 11 iv ut ti Ob 1000 30 Si j 981 imn ft mi 67 llil ss WV 781 90 tl 88 Sk ei I Wv t in de huishouding mt Hi BjUfk en Cred Inst Kol Bank NeU Ird Handllbb Mrd tOand My C y A ft Industrieea lot 1 9H IT 1 1 91 bijna kookt v aarna de vloe s of n duct n veinrtH Hoe we V f 1 t e k ler van erthardcn duurder houden H wel met die e se i ie ik IS het toch beter dut de vloe stof n et werkelijk Jcoo t Nu gmn we verder pieties ecndir te weik als we dit ge wond Zijn te doen We kunnen de tcistof Hl r afkue 1 en h t gotd met de hnnd nawasse ie i ter erwi de ring van vlekken of we lïlinnon ie eed ern tw ede sop even en dnarn met de hand wass un dat leh prart stm rem knlkzeep meer j t 3550 en wordt precit Zal imr M r ir rtr jbr parinjL gyy f r gespoeld ais we d t gewend zijB maar vooral goed spoelen opdat gee n re tcn van het i chni ddel inhet goed achterblijven IJ l zou op denduur schadelijk zijn ordt op dezewijze gcwasscbcn dan i normaal vuihuishoud en 1 if ed sc oon Wat met altiid direct schoon kan woldengekregen zijn zeer vuile en vette dot ken of sei vetten met vni h ein ekki 1 Maar dergeliike oektn zi n opdv gCAone wijze wv tr i3e ook metzonder meer schoon te i rijgci Mendoet het verstandigste door dergelii evuile doeken ter plaatse van de vlekke i met een weinig zeep in te smeren waarna de vlekken wel zullenveidwijnon Voor der e ijko vlekten liioet het goed gebleck worden Bij debehandeling die het ed nu leeftondergaan is het nog met gcble tVoor huisvrouwen die altijd et n zelfwerkend waschmidJ 1 g ruktn wordt dit iets omslac itiger In hetzelfwerkend waschmidlel i nameli k het bleekmiddel reeds aanwr ig en phospt uihisis en op silicaatbaMS a vervult zijn taak tndtns hot koken 9 t 8 H7 1 7 I ti ya 13 12 Jlsi 111 IZ 1 1 14 I I BEURSOVERZICHT BIHNENUND BELASTING OP AITO RADIOS H uder Vdr auto r a u 7ij e op gewezen da eok zij ve p e t ir tit luisterbjdiagt voor het kaiendeijavii 1141 gioot f vooi de e ontva g irnchtmgen e voldoen in J a Ii k=cl P halfjaailijk che duemaandelnksche of mfe delijksche termijnen Ue a tngifte vaWde I tvongnrich ig fit t t ge ch eden vour 15 Januari i 4 op d lar oe be temde ftimulierer elke bi de pi = kantoren kostelfco vt k ijÉ baax ij n Op giond van de gepub teerde li = j en zal de radio be t rg ook nte ten vtirt n be aaid voor radi s i p i eiei de motonutuigen Ac ge tn at hou ers van opgelegde motorrijtuigen reeds zoove e k er 1 b i voir ga rageruimte oroerhoud erz en uiter Herd toch var u auto adib geen rp 11 uk kui ren n aken heef e K N AC aan den directeur gtrtia i dtr PT en T veuocht voor ucpig v oo ieze ontvanginrichtingeten Reffn te c l t nen In afwa htirg van de be MTg h f n dtent ech er tech aang te te gpschie sen aLsm de be iling der t rmijren Oic eilec ei beu fe t en o be i c dtr ai c TKen to erf g ng er loch mU nieer osn dar CK i iH e t niiitt 6 a w a i m on Ai kkt de 1 th iT t ke e ubriek r tEo wa MiEfai De sancfcH t e d o de W e p i gttrok vin d o AKa a e i i tt r t t n et he ai trh ee Bcu entin ent a t er d att 1 ei daa bij tjj d uk ve ta de d we dti tViiffve a n ti er evr t e r fet id f De Phi iip ande len die nigè puntin eredtn £ oi ee k a en intf zet kond n ïleh later een k eir t ed vt bete et De ftnititi toiwar Nedf ancl cht irdu tr eel i warpji ci € ïe st ncei Revo n ccd an toon e wa n Jere tukk t we Wrt ye t fi te t la v 7oo e er op ratMMi ware hjySder de7r rf cl 4 é n t de i beltekkii up koopo d 6n IV Vt cfii ene ge 3 f n k en dan nk ets Itoter aa eti rgtn tot tai d w r let v i ge vV i e Cj p i a kl o utjtr er d Op de su kerafdee ig zafclen HVA s na reed ager e z yr i mnn a n aan nos en k e e t ejp a p t rr j aar ben den Ook Vol c an kT waren aRtr terwijl ook een eeminder eoi rxe yi en 7 h r t X ii nrc kond n hattskaxi i Vet de riibberöid eUnB wa t I 1 cel be e fe te d An e diRubbe zaetn r fie p ocenten vti oren r aan c rü uTar e oo len werd r c t p p k ne V a rrhBnd ipDe tabak rirtKiek ws zeef stl en let lager x oor OudcDel t S terbdh V t afU e i heep aa t a dt in vva van ki r aa dSc le p a li e O c i f St echter 1 hoMd d aff e te n Aaarl y d kt e H i fitlei ijk ai et naar beneden g en t rw er dat grn fe f werdtn ge f n De hande m t deelen be pe k e zich fxKi dMk i die na enigc procenlt laifcr t mr on l be 1 id leeht weir e o me t t ei Voor cp Nederïandsche belegein t a rder n het b i der het ee te k asse e aa tM tord ef stenvrin en it b h nf kwa du tot uit n m he koerave xip va tif ge tirrc de een rfi t z ch wnr er ots I on e heflen t e oi de set i d a ri p H Vfïwlerd tefwi ook e e f tp ki n n ovinciale otahRa len Rocd an lo n a en In jtani hr rx n ene wein r 11 oo de e mpif a de enming Tïénder ges mcerd daa de a S die 7fC d kw na de aarwl p r voor de e e fe en rr bs t tot di i e re nft $ ebterwec ilhfï r i e ne eh ïö rt e g n atei aa l ctukJAftlr b kt t Min meeste waschmidde en die nu in oen j p ruet kunnen worden veiwiiderd W mitèn vïiT op helder van tint worden do i een overwegend GBD EK GOEDEREN SHELL TRANSPORT AND TRADING to De Shell Transport and Tiadmg Ci annonceerde over het bjcijaar l 4 i een in crim dividend vti 2 procent tegenover 5 procent ever t 9 V Ttvacht w rdt aMu Reut r da evenais het vi e jaar o k dit jashet lütdividerd ra woorden g pB seerd yamOfRSFN NrDEIltA NDSCI LLt KlNOISSTITttT Koc Mil cM r Kt rlinj r op 4 Jamiaii IMl per eip blinder lu dende m Ke I f n o 3G Be a tf 432 Zw t e e IrBncs 43 St I irei i Dee r+ e kronen TB 4 No J h kroten Htf ZAeet c 9 k or tr 44 85 Ti iech c e kronjen oude ehuden 42 Tfcjechiwbe kronen n uwe Bctiul cnj 7 d Dtnar ii de cMudent 143 Dinar r tiiwe c hi df i 4 23 Tur e e poniten 145 ♦ p cL I den Si i C nii er 45 89 XERX m SCKOGL CFREF KERKEN B roepen le Le kkerkeik C v Breu gel cand en hu ppred te P ptt drecn CHK GEKEF KERKEN B dankt votr Oosterbi c c ds J C an M nnen te Huizen H i II V bi hl n in ons eerste artikel over parirg in de huiihouding in I iin gisuren een methode lil urn wdnneer we geen regen andir 7 icht wdtPr tot onze ftii g hibben op een goedkoopc i f htt hardt leidingwater voor UI dütl gi thikt te maken Oi u kaJkvcrhirdifigen uit het y iwijd ren uu mtn gebruik laktn Van ttn daarv ge jtr r luiitel Weliswaar A ty e lijkt i iitellen reeds m klXil toimaat m der andti doch de e zut 4 £ riU 11 ingericht voor het huishoude lijk ipf I k Piot fnemingi n diena irruen door de vervaardigersnihardmgsapparaten genof t met onm gelijk s I it liaraKn binmnkoil op dein un ver ehijnen D rbifnfien bt houdcns de aaniélial r 1 koslii praetiich geen orderhouciiku len mitzith mi de Ze hebbenhti r voordul dat ze zeer gtmankUi k in het gebruik ijn Het appaiaatïinr I r irnilijk aar de waterleiding ge i I lodat htt water ir d I I biei I ll t toestel IS gevuld met een die dl e ge rsthap hieft in lit A 111 opgi loste kalk va t te i ou dir J wlat het vvatir volkomen ont hard 1 t toesli 1 vcraat Alken mof t nu n tijd tot tijd de m isia v al ntcr de e uitgewerkt is opiicuw ge sehiKt maken hetgeen zetreuuoudp it m w mg kobt Andere middelen tl i nog ten mog lijkhcid om de kalkvirbirtdmgen uit het woter on SI hl tl ik te maken De kalk relf wordt dan echter niet uit het water verwt ierd fr vM rden narotliik producten in dm h mricl gebracht dn de eig r sctiap hebben dat ze de in het water i pi e I U kalkveibindirgm ziolirig aui zieb binden dal eep hiermee ii i ir ding iniir kan orn en en 11 till ok geen kalkztep kan ort sta 11 Ui ze producten worden tha ondi 1 de namt n CaUon en Ncwafos m dm huuUl gibrarM In f e tcn me vrij biid wTttr zal m ii ea 15 gr di l i itLi striken cttlepen moeien op lessen in 12 liter water E i gebruikt ann zing v ordt echter ongctwijftld by dl I p ductm Mi trtl t Hoiwt d i n Tn We lubben nu aangegeven op we ke wii i men wittr kan orthardcn vsaaidrtor biJ hit wasschen Jen br pa ril 1 1 in ziip vcordt vejjK iegtn d ii allien lings di in wii zal in he gimeen niet voldoende tegemo ko nil n ion ons te ort of gebitk aan zeep lood t hot tïok noodig zaJ ziin om de goetlf ri p die daarvoor geschikt ztn te wa chen zonder zeep Haschmiddelen Ff zi n thans reeds een groot a i ti muil m in dm handtl die geschikt zijn a s verv ingingsmiddel voor zeep Bil onderzotk van eon aantal van deze middelen bleek dat ric e m hoofd z nk hl tzelfde werk ame bestanddeel bevaltm hetgeen echter nog met wil Zfgiier du alle midde cn die op het öogenb ik anngebode n woiden precies gelik tuden ziin Hier komt nog bij dit I t alle prol loten die m deze mHit n zin verwerkt in orbeperk ter vtorraad in ors and aanwezig zi n zooiht het te verwachten is dat bin Henk rt weer andere midde cn zullen ver rhi nen De middelen die thans ki den h rdil ziin zijn hoofdzakelijk op uitk 1 t d m dl tntharding mtt = odT IS iinRetwifild veel gtmakkcliker tn Dell r zijn doch die we met 11p bi nietgi i d ttn i ieaat dat reeds zim weg in de huishouding heeft gevonden is hl waterglas Het gewone water glas 7 g neutraa u iterglas dat men m flen klemhandet drt gisf of anders ims t s een dik vloeibaar siroop kan bitril JMn en dit vrrKuldut wordt ge bril kt om eieren in te leggen is ge bitken een uitstekend vefvangings jrilie te ziif voor zeep We sje len rii r v i r ip dat men v an al dcrgeh ke Vervinpirpsmiddel n niet mag ver athlen dal ze beter zullen zijn dm Il p f zeep zu le n everaren m nr lektr IS hel we dat de resul Tien die bi de pioefi emingen werdtn verkrc gen de i erworhtirgen hebhen over troffvji W u noemen hier a s voorbeeld waterc is echter zal men net de iten krijgenIn tfeensteilmg met een zeepopio i K vtrtoont een op o smg van eer wrn eingsmiddel in de meeste ge Reen sehuim en dit zal de i III vrouwen even heel vreemd aiidoen Voor het ov enge hebben deze toffen en votral de silicaten vele ei enschippen met de zeen gemeen en naarvai trekken we profiit wanneer d F producten als waschmiMe KflTJiken Geen dierlijke vezels Alle weefsels waarin pHntaardige vezelstoffen dat zyn dt s katoen et i i t n maar ook kiinstzyde doch geen eetBal yde njn verwerkl kunnen Minder zeep worden gewassc ien Weef waarin zich dierlijke ve eis bevinaen mogen niet met deze m ddelcn Worden behandeld Daarvoor reserveere men de zeep Met zeep mo ten dus alle sloffen brtiseU en weefsels an wol echte zyde en acttaatziide Worden gewMschen Het zijn echter juet alleen de iHe weefsels van atitn mnen enz die men zonder ep kan wawchen maar evenzoo de gekleurde werf cls 1 zakdoeken öonte doeken pjamas eti zelfs kunst i den kousen Het is zelfs gebleken de kleurstof mits deze watet cht m opltMingen v n deze wasch odelcn minder n het goed afloopt n m gewone poplej smgen Bet fai cdcen U het wainehen met vervansmgg Kldelmi voor zeep kan m het alge n gezegd worden dat men precies ZOO Ie werk kan gian als men dit gewend was te doen alleen natuudyk met dit erschil dat riu geen zeepoplossing wordt gebriikt maar een oplossing van een vervangingsmiddel Het IS ethter van zeer groot belang dat h vuile wawrhgoed voor het eigenlijke wasschen goed wordt geweekt Dit geldt ook voor het wasschen met zeep maar wanneer zonder zeep wordt gewasschcn is het zeker nocizakelijk Het vuil weekt hierbij liM van de vezels en is daardoor veel gemakkelijker te verwijderen zon dtr lj t weefsel sterk te wruvtn of te boetten Inuneis tegen sterk wrijven ert borstelen is geen enkel vve feel op den duur bestand en hierdoor w ordt n snellere slijtage veroorzaakt En het s nu niet allepn van belang dat on e huishoud en andere Na h t inweeken vttidt bet go uitgewrongen of uitgeknepen w larn i het eigenlii e wassthcn volgt Bii het wasschen met vervanj ngsmiddelen is liet niet noodzakeliik dat het goed ooals bv bij gebruik van ten zelf V ei kond w chmiddel ridion pcr il ete wordt gebricht in de koude waschvlotistof Het is hier geen be zwaar wanntir het w atei eenigszins warm is bv badten per ituur heeft Onze vvasch lotistot met waterglas m t en we als volgt Per 12 litei watei zoo mogtlijk onthard water zie Iwiven voe tn wc tie lOU cM dat is 1 deci ter waterïla s zooals we dit htliben gekotht Met deze oplossing gaan v e nu het w tte goei wisschcn Het is viel gtwtnscht ent de voihoidri tu chtn at hoeveelheid waschgoed en d vloeis of wat luim is zoodat het vvischgoed met stiif opgepakt m de vvaschkettl ligd en we t zoo nu en dan eens kunnen omroeicn Het geheel wordt nu verwarmd tot de vloeistof van het wa sthgoed Zij die ecl ter met gewone zeep waschten zullen wel gewend un om het goed te bleeKen met bleekwater Het witte goed dat met wordt gebieeV t Ilct bleekproces Onde L de huidige onistandii leden ai iiet W e goed zonder metr aan IS het eclm r aan te oevelen om niet een bieekpi oces te onderwerpen vv ant luist bij het bieeken v ordt de vezel aangetast en niet bij het wassc itn ook niet wanneer we Wcsscli n met de be kende vervangmgsm d l len Een aan listing van de vezel t etc k nt slnta e en dat willen we zooveel mog luk V oorkomon Dus allee i d t goed bleekt n wat = tri ct nood g waar dus b v nog vlekken m zijn die op andere lezwaar kan dat met geleemd worden JcMïd spoelen is zeer btvoreier i k voor n goede tmt Wordt het al te erg dan kan zoo nu en d n alles wel een keertje worden gebleekt Hiervoor neme men ble kw er dft tegenwoordig overal in den handel verr iijgbaar is Goed spoelen Na liet bieeken moet zeer geed gespoeld word n opd ttn spoiei van liet bleekmiddel m net éoetl achterblijven Eventueel kunnen wc h er nog anticbloor gebruiken doch noodzakelyk IS dit niet mits er goed w rdt ge poeld Wij hebben nu een vooilie ld gegeven van een wascipitv es met waterglas als reinigingsmiddel Gebru en we vervanginfsmiddeien vooi zeep de m hoofdzaak uit phosr ten of = 11 caten bestaan dat Jt dus dfc ineeste m ddelcn die thans aan de nlp t zijr dan lo en we hiervan per v Her water op 60 gram dat is 6 af t treden eetlepels overeenkomstig met 60 gram uiker m een maatbeker De liehandelmg voor het witte goed is verder grliik als reeds werd omachreren Gekleurde goederen moeten al n rgelang van de wast hechtheid derkleuren bj lage tervperaturcn w ore enbeliandeld Ook hiervoor ri ten wijons naar on p vroegere waschmethodenmet leep De hoeveelheden van onzevervangmgsmidde cn kunnen we gclnknemen aan die noodig voor het wasschen van wit goed Recepten vooV wasschen zondrr zeep Wit goM geen wol ec zijdt of atetaatzude 61 niet e nacht inweelfnut mwteknyddel per 12 liter zoo mcfeli k onthard ater toevoegen 100 cM d i 1 deoiliter waterglas of per 12 liter zoo mogelijk onthard water toevoegen 60 gram v an een zeep v 11 v an gin smiddel d i 6 a estreken eetlepfels en komt overeen met 60 gamsuiker m een roaatbeker Verwarmentot de vloeist f bijna kookt Eventuee twee soppen geven fj spoelen mdien noodig bleckon met bleekwater waarvan per 12 liter kiiud ater 75 cM dl driekwart deciliterwordt toegev oegd spoelen Gekleurd goed geen wol echte zijde of acetaatzijde Bont goed een racht inweeken Wa ochen met dezelfde hoeveelheden as vooi wit goed tempeiatuurafhankeli k van de soort goed Spoelen Met nadiuk v orat er echter de aan dacht op gcvos tigd dat ook deze zeep BUITENLAND A MERIKA Nieuw congre te ® Washington bijeen MAANDAG OPEMNGSBOODSCHAP VAN ROOSEVELT Gisteren s het geripe teliik nieuw enezen co grt het 77 ie bijccn ge Ivomtn In deze z ttmgspenode za he wellicht gep aatst wordeh voor bc ï is ingen dic oehooitn zullen lot de verst dragtnde m de geschiedenis vai de ereer ïdp St it i a aus meldt Lnited Press uit Wa=h ngton Vooi he grootste dee za het van dit congres afhangen en Roo evelt oefent hein een r g rjo eren in vioed uu a in het vorige of de Vereenigde St ten actief deel zullen p men aai 11 n oor e g Ofschoon tn ae zitting van gisteren ecnts routine aangt egen ie en wer den b ui Ie J vtrwacnt men d t aan het btgm van de o g rde week i adat RoG evtlt Maandag zi n opcning bood chap zaï hebben doen voorlezen be Sa rd deba ten zu en beginnen Naar verludt zal Roosevelt s boodschap zich Dezighoudeh met den on arg van ae m uugo reide mate aan Ei geland te vtretnen hulp en met den vorm waanti die hulp gegeven zal worden De l o a t on ste zin vast bes otei iedere soort maalregt die ertoe zu en kunnen eiden fle Veröenigde Staalt n n aei oi og te vc w tvk n met besiistheid te bestrijden Voorts za het Congres te beslissen leboen over beiastinginaatregelen om de kosten an het gewone budget ten at drage van zeven m lliard dol ar te dekken w laraan nog niet eens zijn oegevoegl de bui en twone poften voor de groate bewapening Dan zal net Congres bcs issen over de kwestie der vas ste ung van de uiterste grens Ier toelaatbare federale schulden op 6d in ajid dohar voorts over wijzi mg r de aibe dswe geving w lardoor iet stakingsrecht d T arbeiders m de voor de verdediging be nngnjke be Iriiven beperkt zal wolden Verder zal beraads cagd woiJen IV er de aanren ng dn wetten tegen pionragt en s botage in verband met ie coiivius £ s van de tommis e Dies on ten si lte over de veriengng van ie wel op den noodtoestand l e democratische senator W jeeler heeft intus chen bekend gemaakt dat hij met b h up van andere senatoren en groote propaganda actie tegen de bui tn indiche poiitiek van Roosevelt V 1 b gmnen M n tpns lo sena iren ak us Whee er zuIien zich m redevoe ri gen tegen de politiek der regeering 1 etren H t aantal tt sensiand rs der rigeenng za vblijven groeien RECHTCr r ESS DfSTRIBrTIEBONNEN Vr RV ALSCHT Om een ander Ie belpen Voor de msterdamsche rechtbank stond gistermiddag terecht een 27larige timmtr ran bcsc iuldigd van Je vervalsthmg van petroleumdistriba IC egt Is De m n had op petroleumbonntn welke reeds verloiipen waren m Augustus jl het aaogebrach e nummertje ge ijzigd en ze aaii een buui rouw di op reis gmg riedtgegeven Bij inwisseling kwam de vervalsching vervolgens aan het bcut De oftic f r van Justitie achtte deze laiüeiwize voor den di tribUvieditnst z r einstig waar aldus de di noutie n haar geheel in gevaar gebracht dt Ms erzachtenae on dg ie d wiHe hii het feit m aanm r ing nemen dat vefd den diad g olcee d n d om andeicn te hc pen en niet om zicn eif te veriij en H11 reeiui1 eerde een gevangenisstraf van een m=iand De raadsman van den verd b fht nog mar voi n dat de nooionge vergissing om m plaau van de verval I n de geldige liornen te vers hcuren den vcroacht tot deze ver asch ng tn behoeve van zijn baren geleld Vodden Hi vroeg de Tb nk een orwaardeIijke veroor Je 1 it te overwtgen oteenngen van 3 lanuan OBIIOATIF8 Staaulefnuiscn 1940 1940 1940 1940 1940 1940 19Jb 19ob 1937 1937 19J8 1938 IBJS 1935 lKt7 1917 19i 1917 lU li IHJ 1 1 j4i 1 1 lUO i 931 Ie 100 4 Ie 1 900 4 i h 1 KSli 2e 1 11 4 bIJ ƒ 100 4 ae 500 4 bif 500 4 f 100 3 500 X I 100 3 5U0 J lOQ 3ii ƒ 500 3 3 1 Ol I 100 J 1 OI ƒ 500 3 O I 100 i O I y ooo J AO i ƒ 100 1 AO I 500 1 Prov en Oem teenincen A da 11 1916 1 lt6t üilo Ie 1917 J Kt Apt tl Ie fl 3 i JOA AriiUem 1938 3 90 Deventer 1920 6 Doitlr J J I 3 rintih 1935 J j 50 D o Je Ig 38 Jl 4 C e tl ja 3 j 8S D oio 1 Ie Is 38 2 5 Gi I ai e 1921 8 Duo 19j6 31 Dilo 1937 13 liH D lo J8 n I 3 ttüH Giomilfe 1938 3 fvt H Dito 2e 1938 3 91 HTfliiein 19 a J st D U 38 131 I 3 Ii3 Ifii lit m 19J7 3 an sl b 1537 3 2 StI s Ui M 1918 3 91 DUO 10 J 3 2 DkH l eet w 918 J 12 L den 1937 3 S7 N Ho land 38 3 l Do 2l 28 3 3 i D Iti B 1 J8 7 Sl H Sh U o 3e 10 j 38 2 1 N IJ 1 2e 1 J7 89 Rtij n 19J i 3 4 MH Do 1 en 3 37 J j i ik li Dili 1938 31 SI M Dao 1938 Ji sl 3 M S Sri eei 3e I il It J dis T b 1 17 3 I Ltr Pr 37 Vli üSs si Do gtm 37 31 j 7 t é anti 1917 3 SSI 91 Z Holl 19J 3 91 Ut Zh Ie 1 1938 3 Wt Dito 2e Ig 38 3 SS Bt G2e 1 37 3 j SJi D tn 11 8 3 iS BvOir7 3 4 t Gen Cretl s l Sij 9001 331100 0 3 2 b tt SiDifo 1 1 1 1 Z1 O 3 N Bnk ii t 4 65 W 1 Aanvulltnirn Uj potheekbanken 90 4 2 9 V K p jï r ll p bent r Ivp bserXY 4 A da Tl H p 1 4 Dl o 3 Aruh H B Sci E F P br 3 Bat H p b N N PP 4 D to C D 3 Dr UB do 3 2 Fr C on H p Bal k Pd 4 D o Da en a3 D o p b 3 13 G t HB d ol Gr H r BPb 3 98H 881 1 1 92 S IIP er A C 4 Dito er BD 3 Hol H D Bd to 4 Dito er K 3 vp b V Ned Sei 1 3 Insu N pb se 17 AB AA PB 4 D o er T TA 3 j M j V H Cred Pandbr 4 Do n 2 ver p ti tk 3 N Htp b do 3 N Hvip b Veend ei e K 3 E o 131 dito 3 Noordli Htp b 901 82S D o D tt Dito 91 92 Pandbr ö Ove js H b d o4 Rolt H p b d u4 ld d 10 3 Sted Hvp b = er K L 3 Hjp b ene K 4 er e i 3 2 e verp u tk 1 3 Weitl Hvp b 904 t 8i llfE Ffl 31 Zwsthe Hb Bk 4 Zulder Hyp b 12 ufti I 4 D ü ser KL l ZH Htpb it W verpl u tl 1 3 j Fer te Netl 1 j i S Sell vtrh 4 R SU Htp b 4 Dilo J Induütr onderncmlnsen MiU ohl Sl j lm n Berjïl 9 tn Jttrg FVd I OW l i fr i Berkcl s Pm V 3 Obl 4 8 Lrvets 7t ep Mij 1111 Obl 41 j 101 Wtrksp NV Ie itp obl 4 Uil 11 1 Wilton 4 108 set 991 k s I n b Sltenk m Ol I 4 Pot P M o 4V ld ld Obl V Nt derl Ob 4i Moormacn Cu t P i On Obl 5 A 1st prb b 9 M lier 3 9U 78 a 31 4 N it Or bei l 5 4I k i 19j 1 1 1 d b b 1 N el Ind Sp Mij I90Z ob JVJ Ml s Kans en T O Java bt Obl 5 aijng Joana Ui 2 19tt 10 4 A dan 874 100 3 d da n O i np I 101 i 111 lO ld VV h MIV l etl 1888 6 tn Bank en t redletUlktellincen Vd Bark aand lls l Ht 1 Bdi kb di o lm lifi Ir e Ba k d o Hl li Jav B 1 JO V a 4 Ka ve een duo 121 l N I E c n dilit Ntder BaVk A t H N B V 7 A 100 d 1 11 N ir Mil 2jO Ratt B Ver aan II 1 la lib 4fe Itw 140 m IW li lU Itl 2ls 7 T tnHcheB A A 1 Indult ondernemingen f N st v A Ad 11 Mij a 1 s pel f a 1 Sci evt W a Bat Ma f F r d J jf KKI G A V d E p tt A lOOO D t R 000 Rtrk a Alse st c V and r r f F Str 1e Grt H iPu t o uv e t Zr p el aand D o B IA r d p iVer af aard tmek a rd Hrro Tors and Hol St ir f a H at d a arc H 1 P I Mil A H dr er k A 1 K r z r i S Gett B d o o T V c A F Betrt d itf 1 r n N t n N 111 so b a K N 111 sot do Kon N Zou I K K P e to I N V e fi f Lev E en L C lot r r aar Dio io ir t It 217 Do 10 fi t p A Do H t 6 t p A tr 1 f n r Vf VI e t d N d B r V a G ei t F a Ned Kjbe f d o 4 h b rr II d t N ct f Ke 2ar A P G oc 51 m I Jl iw 129 ll 14C ill lu IIW 1 1 14 ISi 10 lee i r t ARt D Mit d o c e te K M d N 3cMo ten d to 1 f d strkv SO 400 a = k iwi dSt p nn p do iloik d toT 1 P A L r A ps f r A V er B fb sard Ver Ch n d nop Ve G f NBv A Vrr Pf t Ge der D to dito p aard N R fib a IH 11 48a ii Vir Tou r dito IfBti 117 V lb nfien K I d ISi We ksptir A dlto 1 We teisu Ker dito lus Wilton let A I Dltn C pr V A 1We ci t n il An S 1 Iin C V A Stand Br C t DA Ai Tot Cv c V Ut A B R II Col8 t t l A HII Gen El Cv Ct V 1 a R II Hue wee Kill Kit p VU T 111 p I V A S I G A R H I 1 t R bber t t 10 g a A N I F My A Oito Nat G V a Nl Gs Ml A Dlto N Ben tin Ttt t E f a 5 Am Tel iTr K C t A Hnndeltvereebi lrgen B C in H A Bom S H M A 11 Dc 1 A H M 4 ir Gu t er Soh A 1 I C 1 e H t af A zaj t mde en TeXye a f i Ved d M l A St ll lJnViiiyondernemlnten E I M I ƒ b A Diif iff im A Brt 1 M Mtj a Sirel eV TMII a l l Felrol vndernemmsen Drd P ICvA 1 K Pé Iij il i I O d A S JV a t A Ta ► f I X Side 10 J t A 1Riibbeionde nemtrvcenH€5 1 K bber ail ti InS Rubb C 11 Pit anftr R Mil b j Ro t il lop M Siatri Pant M Wai Swmni a I u d Pre r 11 v S heei vaartmaatsrha ppljen Ft re S trA M 1 Mil 7 t a4ra l i 1 ► iNnv c or A Ï1 De M a C v A tS 111 O ee A I Hard A da r 4 11 i = Cblluarmaats liappljen 4 i ISl 33 Ki lan Su k r APagottar A Jil SO SjUe r 1 Ml A TjeAe S le OTiArei d bt gBe oer A 3H WO S k I a db A r At T ee r V t T ee Ra A 11 t o p a C W 1 Pargkectam Tt een 155 Fa NarekaCMl Rt e a Lartib A et p r t A d re ru t A Tt o a Pate ipar VV Jat Tr eet V 3 3 Its 1 Ci t Strid c ¥ Te oCl t Mlj M tl t ArA w la K c Wtersen B o tt t = t B trki k A 1 1 I Gt F W ln tv I n n p llV It Go a h a h V Hou A be h A I H Huh Jorgea A I l H r A ir M t W H H Do 2 5t C i f t Hav ij A 1 ZSib 10l L V A 1 Vlot to l en Co Mt S eor en TramtvvgeaDe tpoo A 111 I N I tp vt M13 A U AthTCvgA 28 33K i uSCvu K C Soti h R 1 Co dt p tlf a 1 HS 1 SJ D 10 e t V fe A Lr Pae CViïA Ge 0 la tt ïo Ked I St tr M J M d S ooirlr A D prel A Malang St tr A O Jat a S r A Seni J ana A S p t liei bon A Soerajoedal Stir r rg e IMH IMS Alg Ktin tzi d UnitScrke Pau i tCalve O lef C gev Centr Suiker i Fokker 1 t liever Bi os er Unia 1 1 Ford Aut SWl in p G B V A Dlto P ef V A A Ltd St C Ï W ga R 11 Am Bf f f g AC t 10 g aA B c pief aAm Cat o d F t Aard Am frkj t V IdA c t opp C V Id1 t I b e V 10 Id CI t rp r V A f V detn U Gere a Mott r uletn ot Irte n Nickel Cy 28 C V 10 a r Ktnrei C C v 10 A R IIi $ N r A At C lit A R II S A R A C m V A Rep S tc C A $ Lr S o Se d Gil X c V C V I larti eetr Ondentemmfea ind Mrj f abis Y G AsKt 273 K r Pe g dem 1Co Oil Cy C V 10 de r 1 jjMid C ru rci ta P u C A e Uy 3 i e 12S Pf Pet C V lOlé hF L C 10 id T t A s Oi C lO de 1 £ beep v i ruiu At sr h appg B ij i 132 Jd a c L Aarj4 U t d Japan 1 Koi Ned SI Mij Id ib l AM Kor Pdke V Mij id Sed S hetrpv t n d K Ö L r d G r 1 V ü j r M rc M a Cy le A SutkeroaderaenHui iL A ts d 4 HarUH V A ï ftri Je a iM C T i u Ird S V o t M 25o 3 A I Ö l S iJi TakakMtnderBcmui cn J ClrtV Mtj A 1 Dt Mj a LKrti L 6 e e b h MU idem 23Ü 3r n St Co CvA bpoorwece liü I I aj d 0 lo c 5 5 lüeril K S t ap O o C V IS 104 m H IIH 10 i D a 4 I ncis Cent C v J 11 N ic kCertr C id 1 tt Pel r V R 10 4 ISO C A S ÏM sSov i Pac cv V g dem 11 I d Railwa O £ ew I S oefr 1 C d Pa C d S Ra k IM r n tf F meimnffen V alt a 1 R Cult Aand J 2a2H Eardar Rub i ij d J J34 De B l R Aiy id 21 lSfii tver lc g LcTTbo Rub dwn vlAjar 1 ardin V ereen Ki Oo t Javo ICI 145 V MBt Hitbf My idr n Oo lk 500 c V id Seibadjad 135 Sdn R idem Silau Sun Rubber 119 US Hi 1 S £ 1 Mil cer Sun Rubb C III Id Vfr Ind Cu 1 Ond ide n Irlere Rubber Cert V idem 6i 6H 5X DuiiMhe rond rn met krtlincvrrKUHng Du id I Id d d I HO c 6 r 2 imi c 6 r 3 UHZ c e I 2 HS c r J 1M4 c r 3 lIHj c b r i I lW c e r Z litfl c 6 r 2 in c 6 r 2 g Qlb p d Id Id Id id d Id id Id 1 Ut lü KonverMors kass obl 4 Di o Ntue A sg obi J Kaiberiid I C j C v O Kal bvna £ 20 IM 7 D lo i 20 lOO 6 j Wirtei lla 1 jb 6 faiber rd lO C v A Vcr Koik nd e A Duittchl Ben iRUl IS O 61 a Ru IV 27 I l AI V O 50 h H 43H 43 78H 77 73ii 6114 47H 171 1 D JO I D Ktntenba Vt D S edel B H A V tl O i 29 1 O Pb D l 1 o t O 7 Ge nk Btrgw Obl 5 RilG iltloffrurü hd ti Ob 7 Ha piier Be gbau Obl 6 Pho nix Akf Qe ObL tHh F be Li tor Obl 7 Ruhiil ir e A e Obl t Sit J tr Halftke Obl Va siah vtftike Obt 7 04 tS 114 4214 2 4 131 ïni4 1411 D o rie A 2j J Obl SV VU lor Öc Obl l i Viïtl D 1 K Obl 7 BI e n vu El 2S Obl 7 D 10 27 OW llagen t a cnhahn Ob SFaibtnmdu ie aand S etri en H ske aard Ver Claniiirff Fabr and Win e al A Ges and Off ltlEEI K VAI l TA 0rR8EM D R NFDIlBI ANDiCME BANIt ter transaclltilï 3 Jan n Valuta 1 hrlflelUlie en New Voik J W ta 1 1 Sr ja Be IMn n W 76 43 Biu se Ml 30 1Hclslrkl 3 1 n 2 Stockholm 44 1 I 44 N Zurch 43 3 43 71 Baakpapier B 1 ri L 5 14 f N rk 1 M l Sruvwl I Ml f 3010 Stockholn 4J 76 I 44 7S Ztlrich 43i 2 7