Goudsche Courant, maandag 6 januari 1941

GCUDSCHE cot BANT Maandag 6 Januari 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 79e Jaaigane No 20520 Uüicrxnr No 20520 Directeur F TIETEa Postgiro MO Bur Markt SI Tel 2T4S Driemanschap in Frankrijk Darlan Huntziger en Flandin Met uitgebreide volmachten bekleedj Radicale wijziging in de reg ering Verbitterde strijd in Noord Afrika Veldslag aan het Bardiafront in hevigheid toegenomen Italianen aeven eenige stellingen op AnsaTdo over de heldhaftige Italiaansche verdediging In lijn weermachtsbericht no 812 auukte het Italiaansche opperbevel gisteren het volgende bekend Zaterdag heeft de veldsUg aan het front van Bardia met toegenomen hevigheid den geheelen dag voortgednurd De gevechten zijn thans nog gaande Formaties jacht en gevechtev liegtuigen hebben daaraan deelgenomen door in verscheidene plaatsen vuandelijke troepen met milrailleurvuur en bommen te bestaken en pantserwagens onschadeluk te maken en te vernielen Ondanks het heldhaftige gedrag van onze eenheden te land en m de Incht zijn eenige verdedigingswerken in handen van den vijand gevallen De luchtmacht heeft herhaalde malen de vijandelijke vloot strijdkrachten gebombardeerd gelegen ter hoogte van Bardia alsmede de Kcmotonseerde colonnes Vijandelijke luchtaanvallen op ons gebied hebben lichte schade berokkend aan personal en materiaal Tijdens Inchtgevechten hebben oiBe jagers tot dusver acht vijandelijke vhegtuigen brandend neergeschoten Dne van onze toestellen zyn met teruggekeerd Aan het Gneksche front hebben WIJ tijdens een optreden van plaatselijk karakter wapenen bemachtigd en krijgsgevangenen gemaakt Luchtformaties hebben op marsch zijnde vijandelijke troepen met machinegeweren beschoten en gebombardeerd In Oost Atrika hebben vijandelijke vhegtuigen op eenige plaatsen iii Somahland bommen en pamfletten UUen vallen Aan de grens van den Iken CITY VAN LONDEN GEHEEL VERWOEST Een ruïnestad Economisch centrum bestaat niet meer n neibouw van de door den jong1 f n grooten Duitschen luchtaanval UindPn verwoeste city kan volgens ei wcfdschen correspondent m het 6e tl niet meer worden gedacht Men za feciwungen zijn het geheele sladsdütl teoi te halen aldus het DN B Het ebied van de City dat volgens wu i Ie berichtgevers geheel met den JUübodem gelijk gemaakt is en waar liractisch geen enkel huis meer staat heeft een uitgestrektheid v an ongeveer anderhalve tot twee vierkante kilometer in het middelpunt waarvan de straten Cheapsicle Newgate en Aiders gate n ar naar het Zuiden de onbeschadigde SU Pauls kathedraal en m het NO London Wall en Forestreet liggen In dit gebied het economische en tmancieele centrum van het Britsche vMteidujk is volgens een ooggetuigenveiblag van den Londcnschrn Correspondent van Svenska Dagblad e t alle leven uitgedoofd Straten en huizenrijen zijn vaak niet meer te onderscheiden en vormen een groote puinhoop Slechts hier en daar ziet men dezwail beroete overbiijfseler van wat eons een trotsch zakengebouw van ze of meer verdiepingen was Uit gebied dat het ergste werd WtroHen is volgens het verslag de eigenlijke kern van de verwoeste City Het door den aanval getroffen gebied waarin nog meer verwoestingen van allerlei aard geconstateerd kunnen vvorden reikt echter naar een oogge U ge kon z en in het Westen via Fleetstreet tot bn strand m het Noorden verder dan het Paddmgton station en J narterhouse in het Oosten tot Bisnopsgate en m het Zuiden tot den oordehjken oever van de Theems Dit js een gebied van byna vier vierkante KUometer waar eveneens geheele stra en verwoest zyn en waar geen straat kI ulammen onaangetast of bescnaigd bleef waar alle gas waterr i f sche leidingen verbroken of tThrf werden en waar ook alle leieioonverbindingen nog gestoord zyn Blnsschen was onmogelijk S f t JKiensche correspondent van n J Dagbladet meldt over n Isang door de City Evenals te bn I 7 Bnstol veranderden zich net begin van den nachtelykèn aan Soedan heerscht de gebruikelijke activiteit van de artillerie De beteekenis van Bardia In zijn toespraak voor de Italiaansche weermacht heeft de hoofdredacteur van de Telegrafo An ïaldo gisteravgnd met betrekking tot den slag ora Bardia veiklaard Het feit dat de vastberaden krachtige en schitterende verdediging van Bardia door generaal Bergonzoü twin ttg dagen lang heeft geduuid is voor Itahe ook wanneer Bardia valt een reden om t otsch te zijn Bardia ib geen vesting Wel is het met veldfortifica ties versterkt doch het standhouden der Italianen is alleen an hun helden moed te danken Het mililaiie resultaat van deze heldhaft ge eidediging van Bardia is duidelijk te zien Door het twintig dagen lang standhouden is het Engelsche offensief onderbroken tn aan de Italiaansche troepen m Libye tijd gegev en om zich te erzamclen Door hun tegenstand hebben generaal Beigonzoli en zijn troepen aan de ge heele wereld laten zien dat de strijd waarde en de stnjdgeest van het Ita haan sche leger onaangetast zijn Wat ook het lot van Bardia moge zijn op welk uur hetj ook moge vallen de heldendaden van zijrt verdedigers verplichten lederen Italiaan tot dank en zijn levens een aan ooring voor het geheele Itabaansche volk De strijd in Griekenland ITALIANEN IN DEN AANVAL De Italianen hebben naar de P o 1 1 tikafUit Ochnda verneemt aan het front vanLm verdragend geschut m val op de city de vele honderden afzonderlijke branden tot een geweldige vuurzee welke en dusdanige hitte uitstraalde dat de brandweerlieden met dichterbu konden komen In alle straten rond Aldersgate Forestreet LondonWall en tusschen de St Paul s kathedraal en Newgate staat nauwelijks nog een gebouw dat niet tot de grondmuren is afgebrand Menigmaal zijn zelfs de voorgevels der stelhng gebracht dat een vernietigende uitwerking op de Gneksche troepen ontwikkeld heeft Ook het Italiaansche luchtwapen is onafgebroken ir actie In het Mokragebergte mn de gevechten bij verbeterend weer opnieuw intenser geworden De correspondent van de V r e m e meldt eveneens uit Ochnda dat de sneeuw die hier en daar twee meter hoog ligt iedere actie belet of tenminste bemoeilykt en dat de Gneksche aanvallen op de Italiaansche versterkingen afgeslagen zyn Ten Zuid Westen van Pogradets hebben de Italiaansche troepen verscheiden stellmgei heroveid Groote formaties Italiaan lïChe bommenwerpers hebben het gebied van Pogradetz Starova en Serawa met bommen bestookt De daar ge concentreerde Gneksche troepen heb ben groote verliezen geleden ROODE KRUIS SCHEPEN NAAR GRIEKENLAND Het Amerikaansche Roode Kruimaakt bekend dat de Griekse e VI achtschepen Kassandra en Loulou op 15 Jan uit New York als Mercy ships van het Amerikaansche Roodc Kruis zullen vertrekken om via het Suez kanaal naar Athene te varen De schepen bevatten levensmiddelen klec ding verbandstoffen tien ziekenwagen en 25 gemotoriseerde ambulances Vol gens inlichtmgen van den Amerikaan schen gezant te Athene zijn de ambu lances en verbandstotfen aan het Gneksche front dringend noodig BOMBARDEMENT OP SALONIKI Naar de V rem e iiit Leskovitsje bericht IS de door het jongste Italiaan sche bombardement op Saloniki aan gerichte schade zeer aanzienlijk gp weest De door dit bombardement ver oorzaakte schade wordt geraamd op m totaal meer dan een milliard drach men Het bbd legt er den nadruk op dat bij alle bombardementen het ge bied van de Joego Slavische vrijhaven niet geschonden is i v w K w WKWwwv 2 eH fKaoH Ion op 9 49 onder 17 44 M an op 13 57 onder 3 35 Mee is rerplicht te verduisteren van zonsondergang tot zonsopkomsL Lantaarns van voertaigeo moeten nnr na zonsondergang ontstoken worden Sw nniwww i nMW NKWWWW S nS Buckngham Palac Britsch Museunrt Charmg Cross StatioB 1 Trafalgar Squar National Gallery Parlement Palels van Justdlt SLPaulakerk a South Kensingtan ta Natuurhlst Museum Westminster Abdf Westminster Kkttw Sterrenwacht van Greenwich tiz Tower en Tonvarbrt g l406f huizen verdwenen In da meeste gevallen stËian ZIJ echter nog met hun uitgebrande ramen als dunne spinnenwebben vijf en zes verdiepingen hoog terwyl zich achter deze gevels met anders meer bevindt dan puin Alle verdiepingen met haar machines de trappen met de liften hggen in een geweldige chaos door elkaar daar waar eens kelders waren Het verwoeste gebied der City maakt een nog veel meer ije Maarschalk Pétain is naar Stefanl meldt tot een radicale wijziliiig in het regeenngsstelMl overgegaan Hij heeft n triumviraat gesticht dat ter beschikking van den staatschef staat e met uitgebreide volmachten bekleed is Het triumviraat is samengesteld oit Admiraal Darlan ministervan Marine die president is vanhet triumviraat en de eiding krijgtvan het ministerie van Binnenlandsche Zaken Generaal Huntziger minister van Oorlog Flandin minister van Biutenlandsche Zaken Maarschalk Petain heeft dit beslu tgenomen nadat hij de ontslagaanvrage had in BC d van Paul Baudoin die staat ü t ter m het mmister presidium en onderstaatssecretarisvan Propaganda was Admiraal Darlan telt 59 jaar In Januari 1937 werd hij volgens he Nws V d D in plaats van Viceadmi raal DurandViel tot chef van den marinestaf benoemd In Juni 1939 wer hij admiraal en to r de oor og uitbrak opperbevelhebber van de Fiarache vloot Hij streed in den wceldoorlog en vervulde radien achtercenvol ns de functies van chef van den staf der vlootdivisie in het Verre Oosten commandant der zeevaartschool en stafchef van de 2de divioie Imie schepen Behalvfe een miUtaire h eft hij ook een politieke loopbaan In verscheiden ministorips von Marine is hij al = kabi netchef opgetreden Voorts nam hij als expert deel aan conferenties te Lon den en Geneve Hij is officier in de orde van het Legioen van Eer In de regeering Petain werd hij klemmenden indruk dan de door brand verwoeste stadsdeelen in de EngeUche provinciesteden daar m de City de huizen veel grooter en hooger waren De ruines zien er daarom veel verschrikkelijker uit In een andere stad zoo meent de Zweedsche correspondent zou een dergelijke verwoesting als die m de City de zakenwijk van Londen het leven der stad volledig verlamd hebben De Londensche correspondent van Stockholms Tidningen meldt aan zijn blad dat uit de pumhoopen van de City nog steeds rook opstijgt De pioniers banen zich met behulp van dynamiet een weg van straat tot straat Rond Newgate is het geheele stadsgedeelte afgebrand Het dwalen door deze straten des doods IS precies hetzelfde als een bezoek aan de ruines van een stad uit de oudheid Het is nog steeda onmogehjk den omvang van de vernietiging en de schade e ramen Het zal hier om vele rilUoenen gaan want er zijn niet allen huizen verwoest doch ook groote voorraden en documenten Dit alles is trtans verdwenen De indruk tijdens den nacht van den brand waardoor de city verwoest werd is zoo verschrikkelijk geweest dat men haar uit vrees voor overdrijving niet durft te beochryven Gaat men thans echter door de rumenstad dan begrypt men eerst goed den omvang van de chade Het is geen overdryvmg wanrc r men thans zegt dat een gebied van de City m et een uitgestrektheid van een vierkante mijl m het geheel niet meer herbouwd kan worden Men zal gedwongen zyn daar de geheele wyk neer te halen om dan later eens een nieuw stadsdeel te laten ontstaan Hier wordt er op gewezen dat in het gebied van de city ook de bekende groote Londensche markt Smithfield Market ligt Het groote gebrek aan vleesch te Londen wyst er op dat Smithfield Market eveneens moet zyn verwoest Aanvallen op Londen voortgezet De Engelsche benchtendienst deelt over de bedryvigheid van het Duitsche luchtwapen in den afgeloopen nacht mede dat de Duitsche aanvallen voomamelyk op Londen geconcentreerd minister van Marme By de jongste crisis heeft hy een belangryke rol gespeeld en o a besprekingen te Parys gevoerd GeneraalHurttzigeris60 jaar Hy IS vooral bek rd geworden door zyn optreden als opperbevelhebber van de Fransche troepen in Syrie en door de rol die hy in Ankara heeft gespeeld by de onderhandelingen over het militaire pact tusschen Turkye Engeland en Frankryk Na de GEJ ERAAL HUNTZIGER Foto arch cJJ nederlaag van Frankryk werd hy t ider van de Fransche delegatie bij de wapcnstilstandsondeihandehngr n niet Duitichland benoemd In September volgde zyn benoeming tot lid van de Fiarsche regeenng en daarna tot opperbevelhebber van de Fransche sti yakrachten te land FLANDIN Pierre Etienne Flandin is 51 jaar oud Hy begon zyn polit ekc carnere op 25 jarigen leettyd toen hu tot lid van de Fransche Kjmer werd gekozen Herhaalde malen is hy mi Foto archie nister gewe STro a van Handel Open bare Werken en Buitenland rhe Zaken In 1934 1935 was hy piem er Op 14 December jl w rd hy door Petain als opvolger van Lava tol minister van Buitenlandsche Zaken benoemd waren De aanvallen hebben verscheidene uren geduurd De neergeworpen brand en brisantbommen hebben een aantal huizen en gebouwen beschadigd en een aantal branden veroorzaakt Ook op andere ver uit elkaar liggende gebieden van Engeland zyn luchtaanvallen ondernomen In den loop van gisteravond en inde eerste uren van den nacht hebbennaar het DNB verneemt Diutscheluchtstrydkrachten de Engelschehoofdstad met brand en brisantbommen bestookt Door eenige vliegtuigm die door de wolken heendoken kondenontploffingen en vrij groote branden inhet midden van de stad waargenomenworden Mmder hevige aanvallen wer den gedaan op fabneksinstallaties envliegvelden m verscheidene anderesteden Zoo werden o a Hiril Darlington en Lincoln met brisant en bramtbommen bestookv DUITSCHLAND Het voormalige Luxemburg VERKLABING VAN GOUWLEIDER SIMON In 1940 is een totale verandering m de gevoelens m Luxemburg ingetreden aldus verklaarde de chef van het civiele bestuur in Luxemburg gouwleider Simon tydens een groote byeen komst van de leiders der volksduitsche bev eging in Luxemburg De tydelyke vervreemding die tusschen de Duitsehers in het ryk en de Duitschers m Luxemburg was mgetreden aldus constateerde de gouwleider kan thans als afgeloopen worden beschouwd De bevolkmg van Luxemburg heeft haar Duitsche karakter behouden De poging om haar van het Deutschtum te vervreemden is eens en v oor altyd mislukt Na een toespeling te hebben gemaakt op het feit dat de volksduitsche beweging in Luxemburg thans na zes maanden Duitsch burgerlyk bestuur reeds meer dan 50 IKJÜ leden telt wees de gouwleider erop dat de beweging ook in 1941 den stryd zal voortzetten teneinde ook de laatste nog afzydig staanden voor de vo ksduitsche gedachte te winnen Het civiele bestuur zal niets on eprocfd laten om het economische leven van Luxemburg te verbeteren Na den oorlog aldus verk aarde gouwleidcr Simon tens otte al het economische leven van Luxemburg een ongedachte geweldige v ucht nemen De nieuwe ordening in Europa BFSCHOIWING VAN KARL MtGLRLfc In het Zondng blad van da Boer senZeitUng schnjft Kaïl Megeile over de n euv e ordening en de hivensnouu ng in Europa H doel van deze nieuwe ordening in Eui pa aldis de schry er heeft een derf Ke propagandi3ti cl e kracht ontn kke d da het steeds by vriend by V and en by de neutralen besproken wurdt De piepaganda van den vyard heeft zich genooozaakt gezien haai regeenng te verzoeken piannen van even groote overtuigende kracht op te stellen en tevens de Duitsche nieuv e ordening ais vooubrengocl van een biutalen zucht naar macht en verover ng te belasteren Men heeft verklaard dat het Duitsche Henenvolk de andere volken tot slaaf wil maken en aa de hoc ontvv ikkeide staien van het Europeesche Noorden en Westen hun levenshouding niet zullen kunnen hanaf aven maar tot het peil van de minder on wikkflde volkeren zullen afdalen Dp e laa ste gedachte heeft vooral indruk moe en maken op onze Cicrmaansehe nabuurvolkcren Daartegenover verklaart Megerle Ul prestaties van het nationaalsocia usu che Duifïchland zyn gericht op een a le omvdt ende en snelle stygmg der levenshouding van het geheele volk Wie het nieuwe Duitschland keat zal bevestigen dat in Duitsch and de curve van de levenshouding reeds voor den oorlog snel omhoog gegaan is Thans bepaalt weliswaar de mihtaire strijd om de toekomst de levenshouding van het Duitsche volk Maar de styging van de levenshouding na den oorlog zal wanneer al de enorme krachten var een volk van 90 millioen zielen weer ten dienste slaan van de vredesproductie binnen zeer korten tyd sprongsgewijze vooruitgaan en van deze productie en verbruikskracht van het Duit=che centrum in het nieuwe Europi zullen uiter aard naar alle kanten stimuli Prcnde invloeden uitgaan vooral naar die landen die hun economische hulpbronnen nog wemig onlsioten hebben en welker technische inrichting nog verbeterd m et worden De opheffing van de levenskracht zoo vervolgt Miijerle zal echte m het p heel met ten ko te van de levenshouding der andere hooger ontwikkelde landen ges hipden en vooral niet van de landen van Germaar ïch ra De Ie enshouding van een volk s m de eer te plaats hd esul taat van noesten arbeid en v in em dienovereenkorrstig gebru k der liehimeliike en gce te uke gaven Het nationaal socialis re wil iemand de verantwoording v fr de eiEon prtstatus en aUerminst de vruchten daarv m on nemen om deze te verdeelen onder hen die mmder fl nk zyn Mergerle besluit zyn artikel alduiHet fcbied waarin de economische krachten der landen met die van het Duitsche ryk kunnen samenwerken zal grootere mrgelykheden b e en tn bov tndien beschermd zyn t 4 n de nukk n der wereldconjunt uiir en tegen het afslui en van zyn jndelsweger door blokkade oorlogen AZIË HET KABEIVFRKEER Tt SSCHEN HONGKONG EN MA MI LA De Austral Asia China T legraph Company deelt mede dat hi t kabelverkeer tusschen Hongkong en Manilla gestaakt is De kabc is waarschijnlyk m de buurt van de Philippynen verbroken De reden hiervan is onbekend JAPANSCHE LÜCHTAAWALLE OP ÏOENNAN Afdcelmgen van het Japansche luchtA apen hebben naar u t Hanoi wordt gemeld opn euw aanvallen gedaan op de stad Yoennan Door de bommen werden talryke gebouwtn be schadigd een regeeringsgcoouw werd vefeiCid