Goudsche Courant, maandag 6 januari 1941

EERSTE BLAD MAANDAG 6 JANUARI 1941 Avonmouth succesvol gebombardeerd Vrijwel de geheele Londensche city in de asch gelegd j Na een normaal broeder van den overledene ds J J verloopen rondje boven het vliegveld BttrnNLAND AZIË Fraidu u k nabUe Oosten OEEN INMENGING VAN ANDEREN GEDVU Naar uit Btirott gemeld wordt heeft de nieuwe Franscbe hooce eom nussans voor Syrie en den Libanon ter gcltgcnhcid van zyn ambtsaan vaardmg te Beiroe de vertegenwoordigers van de Syrische per ontvangen zijn dank uitgesproken voor de fiartelijke ontvangst die de bevolking hem bereid had en de grotten oviige bracht van het staatshoofd maarschalk Petain die de vcr ekermg gcgevtn had dat Frankrijk gtenszms afstand gedaan heeft van zijn traditioneele roeping m het nabije Oosten en besloten IS elke ongevraagde inmenging in Syne met alle middelen te keeren Generaal Dtntz verklaarde dat hij als hooge commissaris besloten is het roer der re eermg m Syne te houden tot een definitieve regeling van de huidige moeilykheden op het gebicri van de mtemaJionaie politiek bereikt i Deze Verkiarirgen worden in politi ke kringen opgtvat als een besliste waarschuwing aan de aanhangt r van de Gaulle en aan de talnjke m het land rondreizejidc Britsehe agenier Het complot tegen Ibn Saoed BRITSCH VICF CONSUL GECOMPROMITTEERD Volgen berichten uit D jedda de haven van Saoedie Arabie is het onderzoek naar bet complot tegen Ibn Saoed gtsmeed door agenten van den Secret Service nog met beëindigd Bldus het D N B Nieuwe arrestaties mn geschied Een aantal draden zoo wordt gtmcld kidt n nr de kiingtn van het Britsehe gezantschap Zoo zou o a de Britsehe vice consul Bukhari die bekTt is met de behandel ng van Bptsch Indi x hc aangelgenhedei gecompromitteerd zijn De Engelsc it eginten youden ich ter gelegenheid van liet bezoek ddt dt graaf van Athlone mef pnns E Alice tAte jaai voor den oorlog aan het hof van Riad bracht m he bt it van gegevens voor de lev eitógtwoonttn van Ibn Asaoed gestold hebben In hun givolg zou zicli een bijzondei bedre en lid van den Secret Service bevonden hebben die de oprdacht had aantee kemngen over het leven in liet paleis en aan het hof van den kon ng te maken m AATVAN BELEG IN JERUZALEM löe EngeiSch gezinde partij van den onla i vtrmoorrier Fakhri Nasjasjibi die bijna uitsluitend uit leden van zijn groote familie be tond heeft naai uit Jeruzalem gemeld wordt besloten zich te ontbinden Vnjdag werden toen onder de Arabische bevolking van Jeruzalem biljcttm uitgedeeld met de mededeeling dat het verdwynen van Fakhn Nasjassjibi bewijst dat de Arabii che revolutie van 19 6 in vollen gang IS Als antwoord hierop h bben de Biilsthe aütonteiten den staat van beleg in Jeruzalem afgekondigd DE AUTONOMIE VAN FRANSCHINDO tlHNA Naar uit Vichj gemeld wordt pubh eeeft het Journal Officiel uit voeringsbepalmgen bij den wet van 15 October omtrent de autonomie voor Franseh IndoChma De itaatscourart bevat gegevens omtrent de goederen die in hef ver keer tus thtn Indo Ch na en het moe derland re p de ovenge Trarsche be tittingen vrijheid van rechten ge meten RADIOTOFSPRAAK VAN MATSOEOKA De Jiipan iche minister van Buitenlandsche Zaker Matsoeoka heeft een radiotoespraak tot de Japanners in het buiteniand gehoudvn waarin hi nog maals een uiteenzetting van de Japan che bedoelingen gaf Hu zeide te ho pen dat het nieuwe jaar niet het begin van een volledige ineenstorting der moderne be chaving zal brengen maar het begin ecner perils van bloei in het teelten van en v rere dreorgan Eatie berustende op werKe ijke rechtvaar Agheid en v rede SPANJE ZWARE SNEEUWVAL VEROORZAAKT VERTRAGINGEN De krachtige storm en de zware neeuwrval duren m h n gebeigte onverminderd voort De Noordelijke poorwegen hebben verscheidene lijnen voorloopig stil moeten leggen De Noordelijke expre van Bilbao naar Valencia is in de nabijheid van Teruel Ui den pas van Egeandon ingesneeuwd In de nabiiheid var Jaen zitr twee vrouwen doodgevronen gevonden Pamplona is van de buitenwereld af gesneden ZWIT JFRLAND ANTI ENGELSCHE STROOIBILJETTEN In den nacht vwi Zaterdag op Zon dag zijn in de straten van Geneve pamfletten rcndge trooid en op de muren genlakt D tekst er van richt nch m felle bew ocdingen tegen Engeland dat np d Zw tjersche protesten wegers het bcmhardeeren van Bazel en Zunrh nop yfeeds met heeft geant woord AFRIKA STORMSCHADE IN AI GBRUC Uil Algier kfmf bencht van een trenge keudegolf m herige inter tomen Tslrnke sehoorsf een r en Doomen ziin rmpewaaid Uit Orar wonden s pnnïen van le efoon en tfle r I neen gemeld veroorzaakt door het omwaaien van ve e anen als gevrlg van den orkian D hade zru sarzienlik njn doch er ijn geen menschenlevens te betreuren FRANKRIJK De gebeurtenisAen in Vichy BERLIJN ZIET BELANGSTELLEND TOE Naar het AJ P van vwelingelichte zijde veineemt is een reeks vragen gisteld in de Wilhelmstraibe door buitenlandiche peisv 11 tegenwoordigers omlient do verschil ende berichten en geruchten over gebeurtenissen in Vichy Van Duitsche iijdc weid in dit verband ipgemerkt adt men in Berlun met bt langiteUing de huidige ontwikkelingen in Fiansche regeeringskrmgen waarneemt welke m verband slena met de kwestie op welke w ze de Fransche politiek een standpunt bepaalt tegenover het Duitsche rijk Men verklaarde in de Wilhelmstrasse dat er geen twtlftl aan kan be£t uui dat het Fransche volk de samenwerkmg met Diiitschland wenscht en zich gelukkig voelt door de giootmoeHiige hou dmg van den Fuhrer Evenzeer is het echtef een feit dat een zekere kliek deze samenwerking en dezen wensch van het Fransche volk tracht te sabotceren Men v erklaart in de Wilhelinsliasse dat van den uitslag dezer ontwikktlingen m V ehy de vorming van dl Duitsch fransche politiek afhankelijk IS DE WU2IGINGEN IN DE REGEERING Uit Vichy wordt officieel gemeld dat tot secretaris generaal voor de inlichtingen senatoi prof Portma in is benoemd Het secretariaat generaal voor de inl chtingen dat eerige weken geleden geplaatst was onder den afge tl eden minister Baudoin zal bestuurstechnisch onder het m Tistene van Buitenlandsche Zaken ressorteeren Het secretariaat generaal voor de jeugd dat eveneens onder Baudom stond wordt toegevoegd aan het ministene van Onderwijs BALKAN Groote koude in Roemenië VELE ONGEVALLEN DOOR IJZEL In Roemenie heerscht sedert verscheidene dagen weer felle koude Door der dooi die aan deze koude was voor afgegaan ontstond ijzel tengevolge waarvan met alleen tamjke ongevallen ontstonien maar gok het vericeer ten 7e is werd belemmerd Het mmistörie vai Landbouw deelt mede dat ondanks de koude voor het aaieei niet gevreesd behoeft te worden langezien tevoren volaoende sneeuw is gev allen IJsgang op beneden Donaa en Onjestr Naar Isveslija meldt is op den be neden Donau en d Dnjestr ijsgang ontstaan zoodat het scheepvaartverkeer gestaakt moest worden TURKUE VERLENGT DIENSTPLICHT De diensttijd van de lichtingen 19 5 en ouder die zich thans m werkenjken dienst bevinden is met een jaar verlengd In de memorie van toelichting op deze wet die uit eei eisch van den generalen staf voortvloeit wordt verk aard dat het leger zijn getalssterkte vermeerderd heeft daar voor den duur van een jaar een grooter kader aanwezi moet zijn totdat de organisatie van de versterkte weermacht voltooid IS Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakte gisteren bekend Het luchtwapen ondernam gisteren slechts gewapende verkenningen Luchtfoto s be est gen de goede uit werking van den aanval op Cardiff in den nacht van 2 en 3 Januari In den afgeloopen nacht werden Avonmouth dat als havenplaats voor Br stol van bijzondere beteekenis is alsmede ver scheidene andere belargnike mili aire doelen aan hel Br s ei kanaal met sterke krachten op succesvolle wijze aan gev allen Vijandeliike vhegtuifen vlogen vannacht slechts met zwakke krachten naar het Duitsche rijkssebied Zn lieten oo enkele p aatsen een genng aanta bommen vall n die slechts on beteekenende materieele schade aan richtten Er werd geen chade be ck kend aan milita re ef voor de oorlogvoering belanernke doelen DE VERWOESTINGEN IN LONDEN De Steekbolmv Tidningen meXt bK Laaden dat vrijwel de geheele CHy ga tiopl zat moeten worden aldus het D N B De schade door den rensaeMigen brand aangericht is grooter gebleken dan men aanvsnkeHik wiMe gc1 vett Een volkomen tcnw LvBden moet re n IJt e ii Een waarde van millioenen en nog een i ntillMCBea h in enkele uren vernietigd N j thnn boOTt men h de afgesloten straten der Ci r ovrverdmnrende ontploffingen Twee eden In Oost Anglla gebombardeerd De Bngelsche b T itenifienït heeft nedegedeeld dal m den loop van den Zondag vuandelqke machines na en jan boven Engeland bommen hebben uitgeworpen In de ecritc plaats zijn sommen gevallen in twee ite en m t nai a In be p len hebben de i cie bam nei e jo sc ade aan ebou en veroorisakt In den lo6p SCANDINAVIt I De nieuwe Finsche regeering RANGELL PREMIER De samenstcUing vtOi de nieuwe Finsehe rej eeiing is duur het huoid van de rvksvuorlithtiniftcciitraie belie lulgcmaakt Tot piemiei is de diiecteur van de Staatsbank Johaa Williehn Rangell benoemd Minister van Landboufr 19 de gituer Viljaiiu Kalliokoski tweede iunisler van Landbouw Toivo Ikoiien eveneeo agrariër minister van Verkeei Ar Vilho Annala lid van de vadei landsche volksbeweging en tweede mmikter van Financien Joeho Koivislo Alle andere ministers onder wie die Wan Buitenlandsche Zaken Wiuing Defensie Rudolf Walden en Binnen landsche Zaken Ernst von Born blij v en op hun post I De meuwe regeering staat u zake de bannen en buil ilandsclie politiek op hetzelfde standpunt als de vioegere De nieuwe piemier adv ocaat Ran geil IS 76 jaai Hij heeft een leidende positie bekleed in verschillende econo ntivehe organisaties van het rijk Sinds 1 p maakte hij deel tut van de diiec tie van de Fin sche Staatsbank O a is hi voorzatter van het esluur van de FJhsehe Olympische comme en voor zittel van de Finsche Zweedsehe han delscommissie be nieuwe Finsche regeenng heeft eeii korte uiteenzetting van haar pi o gram gepublieeeid waai in veiklaard worcit dat de nieuwe regeering op hel gebied van de binnen en buitenland scne pohtiek de nchtlijnen van het program der vorige regeenng zal toe passen Zij zal de maatiegelen ten uit voer leggen die het vorige rcgeermgs prdgiam behelsde ter bestriidmg van de I binnenlandsche moeilijkheden en ter vervulling van de talrijke groote opftaven die ontstaan zijn uit den 001 log en de algemeene economische situatie De v ei klaring eindigt met een ber ep om steun op het Finsche volk VyJlICAANSTAD I DE PAUS ONTVANGT ROMEINSCHEN ADEL De paus heeft de leden van den Ro meinschen adel ontvangen die hun nièulkvjaarswen chen kvvarren aanbie diedpn Op een toespraak van prins Orsipi antwoordde de paus met te zeg gen J dat hij gaape onder Rome nen vei iefde aangezien hij zelf een Ro m einj was Hij wees erop wat m de er ooriOgstijd de plichten der liefdadigheid pin van de gefortuneerde ami lies I Tenslotte sprak de paus den vver lh uit dat op dit confhc een lot la üIge en blijvend ved n oct voiger welke oen volkeren voor a tijd de eendracht v ei zekerde Dasrna gaf de pJuè zijrf apo tohschen zegen BELÖIË CRHDIETEN VOOR FE WEDFRI OPBOUW Teneinde dcHverkloosheid te bestrij den verleent het commissariaat generaal vpor g lands wederopbouw credietenjaan gemeenten die werken van algemeen belang laten uitvoeren De7e iredietBn kunnen soms Tëlangrijke sommen uitmaken Zoo noodig worden ze vook meer dan een werk toegestaan In die provincie West Vlaanderen werden tot op 30 November aan acht en negentig gemeenten zulke credie ten verleend waarvan 28 in het ariondissement Kortrijk 7 in het Brugsche 27 in eet leper che 8 in het Tielsche J5 in het arrondissement Roeselare 3 In het Oostendschc 6 in het Veum che en 4 m hel Dik muidsche van drn middag is er te Londen korten tya luchtalarm geweest Vleesehgebrek in Engeland Naar het Russ che agentschap T a s s uit Londen meldt is er in Londen een ernstig tekort aan vleesch ontstaan aldus het DNB Vele slagerijen in bet Noorden van Londen hfbben Vrijdag hun deuren moeten sluiten In de andere vleeschzaken was de voorraad slechts voldoende voor een half uur verkoop Het tekort is met alleen te wijten aan vervoersraoegelukheden maar ook aan een vermindering van de v eeschvoorraden Het Zweedsehe blad Goeleborgs handels en scheepsVaartberichten mcidt uit Londen dat er een groot tekort aan zeelieden bij de Enge sche koopvaardij is ontstaan De angst voor de onveiligheid van het Brilsche konvooistc c is aanle img geworden dat de Er ge scbe ztelui vaik niet m Eigelsche havens aan wal gaan Naar ver jidt zou d regeenng de zeelieden w illen verp ichten zich weer te laten aanmoneteren voor de koopvaardyvaart op de gevaarlijke zeeën Te Southampton stagneert hef zakenleven Volgens een officieele mededeeling van het Amenkaansche staatsdeparte ment van Zaterdagavond xs het Ameri kaansche consulaat te Southampton aar gezien daar in het geheel geen zakenleven meer is gesloten Britsebe schepen vergaan De Britsehe admiraliteit deelt mede iat de kanonneerboot Aphu voor Bardia is getroffen ai dat de bloedverwanten der slachtoffers op de noogte zijn gebracht Volgens een Reuterbencbt vit Londen heeft de Bntiche admiraliteit medegedeeld dat de patrouillevaartufgen Kennynore en Harvest Gleaner lot zipf en g oracht zim en dat de familieleden der slachtoffers verw tt d ZIJD BINNENUNO T B C in Ulettraten L DERTIIN PFRSONFN IN SANATORILM UPGENOMBN Op advies van dokter Hermans uit Sehimmeit is te Ulestratin dt er da gen een aantal kindeien bij het 01 di zuek op school teruggezonden met ds mededeeling dat zij zich onder doktirs belidndeling moesten stellen In totaal werd bij elf leerplichtige kinderen tbc geconstateerd zoodat men het raadzaam achtte hen naar het sanatorium Manax Auxiliatrix te Venlo over te brengen Twee personen van omstreeks twintig jaar zijn met t b c in het sanatoimm te Hom opgenomen Bovendien zijn er nog eenige kinderen die voorloopig thuis moeten blijven ornaat de dokter vermoedt dat zij de nekte onder de leden hebben Men heeft onmiddellijk na de ontdekking m het dorp een onderzoek ingesteld en gelukkig slaagde men tr spoedig in de haard der b smettmg op te sporen Het is nl gebleken dat een pejsoon die reeds jarenlang aar tbc lijdt vaak een kinderrijk ge7in bezocht De kinderen hebben ve moedelijk de ziekte op sci ool gebracht met t nood lottige gevolg Houten kulpkerk verbrand KFRKDIENST MOFST ONDERBROKEN WORDEN Gislewnorgen is de houten huipkerk Jer Nederduitsch Hervormde gemeente te Arnhem Zuid door brard verwoest in verband met de uitbreiding var de gemeente Arnhem m dit stadsdeel en m afwachting van den bouw van een defmitief kerkgebouw had de Iveaer Duitsch Hervormde gemeente van Arnhem in dit gedeelte van de stad een houten huipkerk la en piaat en w ilce plra 200 personen kon bevatten Gister mergen tijdens den dienst we kc door ds Drost emeritus predikant te Am hem werd geieid bemerK te een aer aaiwezigcn dat een houten koi cr welke om een met asocst Deve gde kache pijp was aangebracht vlar hud gevat Hij wuarschuwde den korter aie met behu p van een snelolusscher het vuur tevergeefs trachtte te aoover Onderwijl werd de dien t or Jer broken en veilieien de aarwz gezonder eonig paniek hel iverkgeoouv Men a ar 1 e rde de biandweer djC na een gen tnd verscheen en ir een piar stra en den strijd tegen het vuur aanbond De vlammen hadden echicinm dJcls gretig voed e gcvGncen ir het geheel uu houi opge rocker ge bouw dat dan ook tot oen grca tor afbrandae Het dak slord poeaig m lichtenaaie en hoog s ocgen oe v am men boven het gebouw uit In o gevf een half uur tijds was het l c Kje n een hoop smeulende asch veranderd Slechts een gedeelte van een aan de achterzijde ge egen zaaitje is Tc we zwaar beschadigd blijven s aar De stoelen heeft men nog kurren reu en a smede een fiaaien ouden Staterbijoel welke op het spreekgf stocite lag docai het orgel een groot harmonium a s nede een bronzen luidK onje ging ver oren De schade wordt op ruim ƒ 10 000 3 raamd Het gebouw was tegen brand ver zekerd Het was eerst een ge maanaen geleden m gebruik genomen Vier minderjarigen vermist COMMISSARIS VERZOEKT OPSPORING De commissaris van polit e chef van het bureau kinderpolitie te Am sterdam verzoekt namens de ouders opsporing van de navolgende m nderjarigen An toon Evert van der Haas oud 17 jaar Signalement lang ongevc r 1 70 meter rood haar bruine oogen draagt veelal bril met hoorden iontuur puistjes m het gelaat blauw colbert costiium groene deukhoed zonder lint bruine winterjas licht rijs gestreept overhemd donkerblauwe das zwarte sokken lage zwarte schoenen Deze jongeman wordt sedert 28 December vermist Willy de I eeuvr oud 16 laar S gna lement flink postuur donkerbruin golvend haar bruine oogen Israebetisch type vol gezicht bleeke gelaatskleur lange grijze teddybeer mantel donkergroene jurk donkerbruine schoenen beige kousen bruine act ntasch waarm lichtbruin dame taschje Zij is m F Iversum gezien en wordt sedert 31 December vermist Annie ten Have oud 14 jaar Signalement lang ongeveer 165 meter donkerblond haar bruine oogen donkerblauwe jurk groene mantel lage bruine schoenen blootshoofds en Antoinette Wilheimina Huive iaar oud 13 jaar Signalement lang ongeveer 155 meffr fezet postuur bcrge cht donkerblond haar fnsch u lerlijk gnjs groene oogen blauwe mantel met bont Zwarte satonen rok roode geblo t n blouse bru ne kousen donkerblauwe hoed met lichtblauwe punt aan voorzi de zwarte gumm isarzen Bl GRAFENIS H W CBBOTZSERG begraafplaats Oud E k en Dünen werd Zaterdagm ddag t stcffeji k over chot ter aarde besteld var ds H W Creutzberg voorganger van de Duinoordkerk Tevoren was in de Duinoordkcrk een rouwdienst gehoi den waarbij de liturgie onder leid ng stond van prof dr G vKn der Leeuw terwijl gesprokeif werd door d n DS de Op Creutzberg pred kant te Nee bosch Hees ca Vco de en dienst bestond zeer groote belangstelling De e b e laatste meisi n vermoedelijk in eikaars gezeiscnap GEP aCNERAAL MAJOOB 1 L M VAN DLN BRANDUUF OVERLEDEN Nd een korststondige ziekte is in AS jaiigen ouderdom te s Gravenhage ovilieden de heer J L M van den Bi indhuf gep generaal majoor de iitlanlcrje NIEUWJAARSBUFENKOMST NATIONAAL IRONi De peisdienst van Nationaal Fiunl belicht Op Zaterdagmiddag 4 Januari heb ben de leden van den pulilieken laad de cultureele en de socwal econonrusche kamer van Ivationaal Front in een der zalen van PulcKri Studio te s Graven hage hun wenschen ter gelegenheid van de jaai wisseling aan den leider aangeboden De leider heeft aan de leden der ge noemde liehanun zijn dank betuigd en tevens de verwachting uitgespioken dat Nationaal Front evenals 111 het af geloopen jaar ook m 1941 in steeds krachtiger mate voor de belangen van de Nederlandsche volk gvmecnschap in de bres zal staan BRAND IN EEN VILLA TE HUIZEN Zatei lagmiddag waren e mge loodgieters op de zoldeivi rdieping der villa van den heer Henkelom aan de Valkenveenschelaan te Hui en bezig met het herstellen der centrale verwaiming Tijdens dit werk brak brand uit welke zich zeer snel uitbreidde over het met net bedekte dak De Huizer brandweer die spoedig ter plaatse was pakte energiek aan doch omdat het huis grootendeels van hout was kon zii ondanks haar krachtsinspanning niet verhinderen dat het ge1 eel in vlammen opging Slechts slaag G men erin een gedeelte van den in boedel in veiligheid te brengen De heer H was verzekerd LOC BANDY 25 JAAR ARTIST De bekende liedjc=zang r conferen cier en revuekomieic Lou Banoy vierde gisteien zijn 25 jarig ariistenjubileum Zaterdagm ddag wcrJ ter vier i g van dit jubileum in Hotel De Twee Steden in Den Haag een receptie gehouden waar vele vrienden medewerkers en arlisten den jubilaris die vergezeld was van zijn echtgenoote en dochtertje hun gelukwcoachen kwamen ainbicden In de jubileumvoorste lmg van de revue Zonder bon in het ScalaTheater m Den Haag is Lou Bandy Zaïerdigavond op hartelijke wijze ge huldjgd De voorste mg werd bij gewoond door den waarnemend burge meester prof ir C L an der Bilt en we nouder Buurman HOTEL T LoSSE HOl S DOOR BRAND VFRWOEST Za erdagrriddag a het oekcnde hotel t Lciee Hoes staande op de Ho ter berg door tot nu toe orbekei de oor zaak door brand v e woest Het hotel WaS c gendom van den heer Mctzger Op het moment aat de brand u tbrak bevor n 7 ch een gakten in het hotel DF VERVOERSORGANISATIE IN DE LRSCHILi ENDE LANDLN Men schrijft ons De Federation internationale transpens commerc aux automobiles te Parijs waarbii o a Fu krijk I jifch land Iialie Spanje Zwitsenand Nederland België Hongarije en ZuioSlav e zijn aangesloten heeft den heer Jacq Harms T epen export op auto vervoergebied uitgenoodigd een rapport te ontwerjen voor reejansjtit vEn deze mstelhng Toen e e oorlog uitbrak waren juist onderhandehngen Vcoi aansluiting geopend met Griektnland Zieden Noorwegen Denemarken en oe Vereenigde Staten De arbeid san deze instelling is voorlal we enschaopelijk Het laa ste congres e Berlijn in begin 1919 in het KroU Opemhaus stond onder leid ng van gereraal von SchnelL Pem anent voorzitter is de heer Max Ritter von Hennquez te Weenen De heer Jaeq Harms Tiepen die als lid van de permanente werkconimissie reeds hcihaaldeli k als rapporteur is opge reden bevindt zich in verband met deze opdracht reeds geruimen tijd te Parijs De gioote toekomst welke het vervoer k gaden weg tegemoet gaat geeft aan den arb id van deze instel Img en de tot stand te breijgen reorganisatie een groote beteekenis LUK VAN ENGFLSCHFN VLIEGER D AA GESPOF U Op het Noorderstrand van Schiermonnikoog nabij het badhotel is hel luk aoJgespoela van een Engelschen vlieger De vlieger droeg o er zijn i t rusting nog een zwemvest Het stoffeijk overschot zal op het kerkhof Vre lenhof ter aarde w orden besteld IN EEN WAK GERAAKT EN VERDRONKEN Gistermorgen om kwart voor twaalf IS in het Wilhelminakanaal te Oirschet het twaalfjange zoontje van de famihe Louwers in een wak terecht gekomen Toen men na ongeveer een uur dreggen den Jongen ophaalde waren de levensgees en reeds geweken LUCHTVAART Amerikaansch marinevliegtuig neergestort ELF DOODEN Een transportvliegtuig der Amen kaan che manne w in de nabyheid van San Diego Californie neergestort De elf inz tienden die tot de manneluchtvaartdienst behoorden werden gedood TRAGISCH VMEGONGELITK Stortte het toestel van groote hoogte neer en b de in ttenden we den on i er de wrj cstukken uitgehaald Op het militaire vLegveld Tanco Portugal had een offider vlieger dezuster van een kameraad een m isje van negentien Jaar voor een eersfe vlucht ui genoodigd Welke Bon BEOOT GEBAK BN O EM Met Z2 enummerdr ubbele b ncn van bet tt broeahfajMckM ZM graai roggebrood or ff gram aadof brood Etk der oaael bonnen I2S gram roggebrood 100 gram ander brood of 1 niui soes gebak voor de periode va 6 l m IZ Januari met 7 dai ea extra geldigoeidaduur De met Zl geaamnerdo boBoe s4ia nog geldig t n 12 JaaaarL Elk der roet 3 genummerde bun nen van de bloemkaart geeft recht op bet kooprn van M a dS ft roggebrood of 50 gr ander brood of H rantsoen gebak ot 35 gr meel of bloem geldig vaa 30 Dec t m 7 Januari SUIKER BON No g 1 KG suiker geldig van Zl Doe t m 17 Jan BOTER EN VET BON No 24 van de boter en ▼ etkaart 250 gram boter o margarine of 290 gram vet geldig t m 17 Jan Bon no 1 nog geldig t mu 10 Janoarl KAAS BON No 47 4 O en 1 faa algemeen distrtbatlebonboekjo 1 ons kaas per bon Geldig XJm 26 Januari Extra kaas bon no 20 125 gram geldig van 30 Dee t m 12 Jan EIEREN BON No 33 Eén kippen ot ecndenei xoowel in ais uit da sebaal geldig van 6 t m 1 Janaan Bonnen op 12 Jannari nog ongelmukt blijven geldig t m 19 Janaan THEE OF KOFFIE BON No U ons thee of 4 pond beriie geldig tot ea met 31 Januari VLEESCH BON 14 Vlecwh 1 ons vleesch been mbegrcpen of een railtseea vleeschwaren Bon 13 Hroist vieesibwaren Bon 14 Worst waren van t m IS Jaasari met extra geldigheidadnur t oL 19 Januari GRUTTERSWAREN BON NO 108 250 gnua rvst o rijstemeel of rlistcbloem of n tc gnes of gruttemeel gemengd meel geldig van 28 Dee t m 24 Januari BON o 44 nitsinitend 250 gr gwrt o gortmout o gntten geldig van 28 Dec t m 2t Febr i BON Nd 57t 250 graai havernaent ol baverviokken ol baverblocm of aardappelmcelvlokken of gort of gortmout of grutten geldig van 28 Dec t m 21 Febr BON No 87 100 gram maizena of tarwe of griesmeel of sago of aardappelmeel of puddingpoeder dat 100 zetmeel bevat geldig van 28 Dee t m 21 Febr BON No 31 100 gram macaroni of vermicelli of pagbettl geldig van 28 I ec t m 21 Febr PEULVRUCHTEN BON No 103 H k g peBlvrcehten vaa 17 Dee t m 12 Jan LEVERTRAAN Alieea op bon vaa arti mts 2M c e per boold pet week ZEEP BON No 113 150 gram eenheids toiietzeep df 120 gram hnWioad zeep of 150 gram zachte zeep of 300 gram zachte zeeppasta of 250 gram zeeppoeder Af MO gram waschpocder geldig van I Jan t m 31 Jan Deze bon geldt ook vaor gotuu wasch i er 20 K G droog waseh goed BOV No 117 50 gi scheerzeep óf een tube fcheererjme of één pot scheerzeep Geldig van 1 Jan t m 30 April Op een bon Jêka rantsoen lollet zeep mag verkocht wordea een stak toiietzeep van de oode lamenslel ng van T gram VASTE BRANDSTOFFEN T m 31 Jaooail ztjD geldig voor én eenheid braaiMof Bons 08 09 en 10 van de boohaarl dtstrtbatie vaite braad at fea baarden kaCicta bOM 15 16 11 18 19 20 21 22 22 ea 24 van bonkaart distribnlie cenrtale verwarmm Voorts bons gemerkt bramW ffen een eenheid Se periode en cokes ééa eenbeM 3e periode geldig t m 31 Janoari PETROLEUM PETROLEUMZEGEL Peiteda Vm 2 L pcboleaai gddig vaa 30 Dec t m 23 Febr Periode C voor verBcWag ta bairtiiailag geeft recht ap bat fc ae p t n aa 2 L patealeam CMdig vaa U Dee tJBL Iff Jaa i VOOR UK RUISI EREN BON No Il voederkaart ooc honden van I t m 31 Dec lacp I Iff r 0 baadenbraod groep n 1 K G Idma toep Ok t K C idoa greep IV S K O Mmü Bracp V 4 Ra 09 VI JU MMÜ BON No U voedofkaart vaat katten van 1 t m 31 Dee IVi K G kattenbrood Na 31 December 1 40 ii boa No II van bedoelde katrtca oa geldl en mag deze niet 4 orden