Goudsche Courant, maandag 6 januari 1941

TWEEDE BLAD MAANDAG 6 JANUARI 1941 SI W 4 WU bW Zilveren priesterfeest vanl pastoor Giskes herdacht BLUDE DAG IN WIJDINGSVOI L OMGEVING EN SFEEB Geschenk der gemeente aangeboden Het was gisteren voor de OudKa tholieke gemeente van Gouda een blijde dag Het feit werd herdacht dat 25 jaar geleden haar herder pastoor G P Gk s i priesterwijding ontving Pastoor G P GISKES Eigen foto Reeds om haU tien begonnen de eerste geloovigen het kerkgeiboiiw te TuUen Deze kerk heeft inwendig nog gelieel het karakter van een schuilkerk behouden Het ig in zijn bescheiden vorm een kerk een godshuis dat door vorm en inrichting den bezoeker ir de juiste stemming brengt Het altaar gebouwd in den ITden eeuwschen barokstijl verdraagt uiteraard niet veel opschik maar een kunstzinnige hand was er toch in geslaagd een fraaie bloemenversienng an te brengen Prachtig waren de witte seringen tegen het zilver van het altaar Toen te 10 uur de H Dienst aanving was het vriendeluk bedehuis geheel gevuld niet alleen door de Goudsche gemeente maar vooral ook door velen uit Utrecht de vorige standplaats van pastoor Giskes Di dienst oegon met dep bekenden Lofzang Veni Creator Kom Geest der Levens afwisselend gezongen door de gemeente en een 4 stemmig koor het kerkkoor Concordia uit Utrtcht Gevolgd werd de Liturgie van den Zondag na Nieuwjaar terwijl één der missen van den Aartsbisschop der Oud Katholieke Kerk van Utrecht door het koor der Goudsthe gemeente werd uilKevoerd Ka vcor zing van het Evangelie predikte de jubileerende priester uitgaande van Johannes 10 vers 9 10 en 11 Ik ben de deur Zoo wie door my ingaat die zal behouden zija en hij zal uit en ingaan en weide vinden De dief komt niet dan om te stelen te slachten en te vernielen Ik ben gekomen opdat zij het leven zouden hebben en overvloediglijk zouden hebben Ik ben de goede Herder de goede herder geeft zijn leven voor Eijne schapen In zijn rede die overvloeide van liefde en ijver voor 7un kerk en dankbaarheid aan God voor de verleende weldaden gedut ende de reeks van 25 jaren vergeleek de prediker zichzelf met csn herder maar dan een goeden herder die alles voor de aan zijn zorg toevertrouwde geloovigen moet over hebben Ka deze prediking volgde gezang 147 voor gemeente en herder gevolgd door een elevatie voor 4 stemnaig koor van jiasloor Cfiskes zelf In den loop van d£n H Dienst werden nog gezongen Psalm 22 voor 4 stemmig koor een danklied voor de gemeente gezang 150 n tot slot voor 4 stemmig koor Het Onze Vader Na ée H Dienst was er in de pastorie gelegenheid om pastoor Giskes clukwcnfcTien aan te bieden Velen zeer velen hebben hiervan gebruik gemaakt Bij deze gelegenheid werd door len oudsten kerkmeester den heer P J Pernee het geschenk der gemeente een ene boekwerken alle betrekking bebl ende op de kerkelijke kunst aan Uit vroeger tiiden UE GOÜDSCUE COIUANT MCLÜuL 75 JA 4 R GSLKUEN By de twi ie kamer der staten Lij ingedlenj 48 ont oi n V Cv nv a eu e aanwijzing acr gelu en cn in w er bslang yul hooice van i jj onJere omstanoigneaen van de nieuwe rögcl ng omtr nt de plaaiseiijke uw aslitnicn kan v orJsn algeweken en die dus nog voor eeiijgan tijd bij wijze van overgang eenige of meeroere plaatselijke accijnzen zullen mogen olijven heffen Onder de ontwerpen is er een voor de gemeent Gouda 5 JAAB GELEDEN Uit een ingezonden stuk Het water wat ik tegenwoordig uit de leiding tap Is zoo afschuwelijk smerig bruin groen en duf dat ik het als drinkwater niet meer durf te gebruiken en daarvoor melk of wat anders neem terwijl natuurlyk voor koken enz het gebruik onvermydelijk is Onze minvermogende gtadgenooten evenwel moeten het drinken uit gebrek aan beter en zou ik gaarne eens vernemen of zulk vuil water werkelijk schadelijk is voor de gezondheid of niet en of zulks dezen winter wellicht door buitengewone oorzaken niet schoon te krygen is door de waterleiding mij ZS JAAR GELEDEN Uit Ouderkerk a d Ussel Door stemgerechtigde Ingelanden van den polder Kromme Geer en Zijde is met 175 tegen 74 stemmen besloten tot het stichten eener machinale polderbemaling geboden Ook de Oud Katholieke JongeUedenvereeniging Door Vriendschap Sterk bood een stoffelijk blijk van dank en hulde aan Des ijiiddags was er wederom kerk Gezongen werd de Ie Vesper van Driekoningen Ook in dezen dienst heeft de pastoor nog eenige toepasselijke woorden tot zijn gemeente gericht Daarna zong het koor der Goudsche gemeente een Benedictie gecomponeerd door den jubilaris zelf terwijl tot slot hem het bekende De Heer zeegne en behoede U van Cath van Rennes werd toegezongen Het was alles tezamen n zeer mooie dag voor pastoor Giskes en de OudKatholieke gemeente van Gouda die nog lang zegenrijk in de herinnering van den pastoor en zijn gemeente moge blijven voortleven Het Chineesche vaasje SUCCESVOLLE OPVOERING DOOR TOT ONS GENOEGEN Voor een talryk publiek gai het Goudsch Tooneelgezelschap Tot ons Genoegen Zaterdagavond een uitvoering in Cor cordia Opgevoerd werd een kluchtig stuk van P Mossinkoff Het Chineesche vaasje Zonals bij dezB opvoering bleek telt het Goudsch Tooneelgezelschap meerdere uitstekende krachten die van de hun toevertrouwde rol een zeer goede uitbeelding gaven Eén van de beste types was de geleerde maar saaie en eigen dunkelijke Matthias Boterbloem Den heer L H Hessing knmt voor de keurige wyze waarop hij deze rol vertolkte alle lof toe Deze Matthias gaat een belangrijke plaats innemen in het verhaal hij is namelyk verliefd op Hanne Levertraan de eenige dochter van een stil levend echtpaar In deze dochter Jeanne gespeeld door mej A v d Berg had hij een uitstekende tegenspeelster die ongedwongen en met succes de rol van modern jong meisje vervulde Jeanne zelfs heeft niet veel met den saaen en eigenwijzen Matthias op doch haar moeder zooveel te meer Deze schenkt hem bij wyze van aanmoediging een antiek vaasje omdat hij naar haar meening van dcrgetijke voorwerpen wel verstand heeft Wanneer zy later verneemt dat in het vaasje een biljet van duizend gulden verborgen was is Holland in last Dit bankbiljet was afkomstig van mijnheer Levertraan gewonnen uit de loterij en om verschillende redenen op de e wyze voor zijn vrouw verstopt Het verdere verhaal draait nu honfdz ikelijk 5m dit vaasje of liever om de pogingen om het terug te krijgen De meest kluchtige verwikkelingen doen zich hierbij voor daar Matthias het vaasje intusschcn reeds weer lei ft tt g LSchorkfn aan pt f i rüa pit Het heeft dan ook heel watvoeten in ce aarde vocruai a c s v iin hel rtirL s en jedur het zyne krggi mi nhecr Lc t traan het gt d Jei i iden man van iiaar droomen en Matthias Butorbloem de kous op den kop Van de mee spe iT Jcn d C en r i en md te wjrden de heeren A en P ir elieman dii zeer v r c ij i at rol 2n van professor Dadt p t en van Wim Wjutrs toekomstiJ venoofie van Jeann vervulden De lieer L van Dam als Pa Levertraan was volduende de overige rollen waren mintler g iu bezet daar hier het acteeren dikwyls niet meer was dan een zonder uitbeeldingskracht opzeggen van de rol Ook dienen de mede spelenden zich toe te leggen op wat zuiverder uitspraak van het Nederlandseh Dach ondanks dez tekortkomingen kan over het geheel van een geslaagde opvoering worden gesproken De pauzes tusschen de verschillende bedryyenVwerden op aangename Wi zo gevuld door het accordeon orkest Ars longa vita brevis onder leiding van deiy her A den Held a afloop werd nog een uurtje gedalhst iBouwplaten wedstlrijd voor de padvinders INGEWIKKELD WERK MET GOED RESULTAAT Vt LBRACHT yoor de vier Goudsche verkennersgroepen is een bouwplatenwedstryd georganiseerd Nadat de deelnemers gedurende veertien dagen aan hun plaat hadden kunnen werken moeien j l Zaterdagmiddag de bouwsels worden ingeleverd Van de vijftig uitgereikte platen werden er 38 geheel af ewe kt door de verkenners teruggebracht Toen de tijd van indiening was verstreken ging de jury bestaande uit de heeren D Stuurman architect en J H Steinbaeh leeraar aan de Ambachtsschool onmiddellijk over tot de beoordeeling Vooral werd gelet op een goede en nette afwerking De jury had over het algemeen veel lof voor de inzendingen te meer omdat het opbcuweri lang niet mee vicI De pry zen werden als volgt toegekend Groep A Verkenners van 12 tot 14 jaar 1ste pr J Ferwerda 2de pr B van Ardenne Groep B Verkenners van 14 tot 16 jaar 1ste pr J Wynhof 2de pr C Bakker Groep C Verkenners boven 16 jaar 1ste pr J Schouten 2de pr J van Waas Voorts waren nog drie troostpri ze beschikbaar die bij loting alle in de Agroep werden gewonnen Om 4 uur werd de uitslag aan de verkenners ipedegedeeld waarra vcor hen en anderen gelegenheid bestond om de inzendingen te bekijken Ook mevr James v d Hoop deed van liaar belangstelling voor het werk van de verkenners blyken De middag werd oibgeluisterd door muziek van een padvindersband terwyl de verkenners met hun leiders menig vroolyk lied zongen begeleid aan de piano De heer I C Kamer heeft de Verkenners dank gebracht voor hun activiteit en medewerking terw l n amens alle groepen de heer G de Raadt den heer Kamer e rkentelijjcheid betuigde voor het orpanisccrcn van dezen leuken en nuttigen wedstrijd Vreemde gast op het politiebureau WILDE ER WEL IN MAAR NIET UIT Zateixlagavond omstreeks half twaalf kregen in de Gioenendaal twee personen onecnigheid De politie nam h m mede om de gemoederen te kalmeercn waarop na eEniflto tijd het tw tal hel bureau weer UHberlaten Toen deed zich hst onge nr geval voor dat een der twee hardnekkig weigerde het bureau te verlaten en er juiFt wildt blijven Aangezien echter het bureau geen hotel is was de politie niet op het bezoek gesteld maar alle sommaties hielpfn niet en haar vriendelijkheid om den man de vrijheid terug te geven werd beloond met een reeks scheldwoorden Het slot van het liedje was dat de bezoeker twee processor verbaal een wegens huisvredebreuk en een wegens beleediging kreeg en toen was hij blykbaar voldaan want hierna ging hy heen Daar het inmiddels na twaalven geworden was werd hij no netjes thuisgebracht bovendien zoodat de bediening niets te wensch n heelt overgelaten t AT IJ AAR f ANti EER e Jiiwburg Bioscoop Amor doet in kousen met H nn lore Schrot Hans KjU Elga B in en Paul Henckels Aanvang 8 15 uur 6 Jan 7 0 uur Openbare lagere school no 6 Eerste avond medische en instructeurscursus Ned Centrale Reddingsbiigade 7 Jan 10 uur Stadliuls Openbare verI pacnting ipeeht van tolheffing ip I Amster jmsche en Goudsche Rypad I 8 Jan 8 uur Danlsl Bijeenkomt Jong I Hsrvormd jn onderwerp De profeet Jeremia en zijn tijd S Jon 7 0 uur Ncd Gerei Gemeente Spreekbeurt Ds Joh van Welzen 3 Jan 7 30 uur Ter Gouw Jaarvergadering Ned Reisvereeniging na afloop vertooning door den heer De Klerk van smalfilms van reizen in Zwitserland 9 Jan 7 30 uur Vri 1e Evangelische Gemeente Bijbellezing en bidstond 9 Jan 7 30 uur Leger ixs Heils HeiÜgingssamenkomst 13 Jan 11 uur De Zalm Openbare ver kooping door notaris J van Kranenburg 15 en 16 Jan 8 uur Thalia Theater Vertooning Olympiade film door athletiek en gymaastiekvereenigmg Vires et Ce er tas 16 Jan 2 30 uur De Zalm Voordrachtpoëzie en proza door mevr Iris Zeilinga Doodeheefver voor Nederl Vereeniging van Huisvrouwen 18 Jan 4 uur Café DuUnstee Jaarvergadering Goudsche Athletiekcoinmissie 18 Jan 2 3 0 uur Thalla Theater Vertooning Olympiadsfilm door athletiek tieken gymnastiekvereeniging Vires et Celeritas voor de schooljeugd 9 Jan 2 uur Kunstmin Derde Nutsbyeenkomjii tooneelvoorstellmg APOTHEKERSDIENST Steeds geopen d dt s nachts alléén voor recepten Apotheek Teepe Gouwe U6 Fietsers met gevonden zakken VARKENS CLANDESTIENGESLACHT De politie heeft Zaterdag legen den avond op dtn provincialen verke rsweg twee wielrijdcrs aangehouden die achter op hun fiets een zak vervoerden Gevra23d naar den inhoud deelden de betrokkenen mede dat zij de zalikenHadden gevonden bij hst viaduct bij de Julianalaan De inhoud bk ek te zijn ongekeurd varkcravleesch en to n kw m uil dat te Moordrecht e n frauduleuze slachting was geschiedt Het vlfc h w rd vervoerd door een lo=wcrkmsn te M ordrt cht en een magazi inbediende te Gouda die het n r r l vee inwoners van jouda brachten Vixir gezamenlijke rekening was het varken dat een ie ne honderd pond woog gesbcht Ook ten huize van den Moordrechtenaar werd no3 vleasch aangetroffen Tegen de betrolikenen is proces verbaal opjema ikt Het vlcï h is onrler intrekking van de bonnen teruggegeven Schaatsenrijders hel ben hun hart opgehaald SCHEEPVAART DOOR DS GOUWE NOG MOGELUK De schaaisenriiders hebben gisteren naar hartelust hun hart kunnen ophalen De wind vvas afgenomen de tenjperatuur niet zoo laag meer en dat bracht overal de schaatsliefhebbers op de ijzers Op de singels en op de vaart 3n was het een drukte en fleurig gedoe Voor groote tochten was het ys nog niet geschikt daar er op verschillende plaatsen door den scherpen wind wakken zitten Op de Breedvaart reeds een Goudsche jongeman er in een maar men had hem spoedig op het droge Het schaatsver keer had dus voornamelijk een ocaal Jiarakter Ook by Elfhoeven werd gereden mppr de Plassen en de vaart naar Rotterdam zyn nog onbetrouwbaar zoodat er van tochten maken nog niets kon kom n en er hi r ook geen vreemdelingenverkeer was Is de scheepvaart door den IJael als gevolg van de zware ijsdammen gestremd het verkeer door de Gouwe is nog mogelijk Twee ijsbrekers houdeh de wateren Rotterdam Leiden Gouwesluis Amsterdam Gouda ooen r zoo is er gisteren hier nog een slrep uit de hoofdstad binnengevallen Getracht zal worden de vaart zoo lang mogelijk gaande te houden SPORT VOETBAL Goudsche Voetbalbond ontbonden KAPITAAL OP REKENING VAN DE CLUBS GEBRACHT EN DEELS VOOR FONDSVORMING BESTEMD De Goudsche Voetbalbond inmiddels na een 35 jai3g bestaan opgenomen in de onder afdeeling Gouda van den Nederlandschen Voetbalbond heeft gisteren onder voorzitterschap van dpn heer H M van Triet in Het Scliaakbord zijn liquidatie vergadering gehouden Met uitzondering van Woerden en Ammerstol waren alle bij den G V B aangesloten vereïrigingen vertegenwoordigd Na den aanwezigen en den door hen vertegenwoordigde vereenigingen zijn beste wirschen voor het nieuwe jaar te hebben aangeboden zette de heer Van Triet uitvoerig het doel van de vergadering uiteen De G V B heeft zijn werkzaamhfideni moeten staken doch zou zoolang inp evolge artikel 163 van het huishoudV ik reglement de algemeena vergadering met tenminste twL e dsrde der uitgebrachte stemmen niet tot liquidatie had beslotïr formeel blyven Bestaan met als eenige taak hst beheeren van het fonds door de aajigesloten vereenigingen in den loop der jareji bijeengebracht In verban daarmede ste de hij namens hst besli ur voor tot ontbinding van den G V B te besluit r diama be =ijFFkingon te voeren over de vjrdeehng van h t kEpit = a saldn I en de uitvoer n van de liquir atie op Ie diafjen aan de best ui ien van Jen onrspronkeh iken G V B K t beslu t fm tot liquidatie over te gaan ward met algenieene stemmen genpm i Bij de besprekingen l eLrfCfende de verdcefrg van hot kapi f a saldo hbek d t ƒ 19 19 3 uroo te ijn Het bestuur st 1de voor te restituoeren pan de ereeridn en aangcs oten by den ouden GV B een gu den p r s nior lid welk bedrag echter dcior de vereT gingen n et opïe vordrrd k n worden mrar j al vorden bestjed voor de normale betalingen die de v reer oinnen aan de Onder ïf dreli rs Gouda vnn den N V B ziil en hebben te r rcn Vaar de G V B prr 1 Augustus iViO 15C4 le en telde betrof dit ƒ 1 94 Voorts w rd voornpstïl van het r st2er rde bedrag 20 cent ner lid te bestemmen oor een waarbor fords welk fonds eigen im wordt van de betrokken vereen ngen terv iil de 7eventicn vo ecrgm r e k in h t waarborgfonds va den GVB ƒ 25 h bben pestort d t be ia pullen teru betarM krijgen Tovens b h de het t e tuursvonr st 1 pcn bedrar te res rv ercn om de vereonlninffon Oud rk rk en Neuw kiQ die in het afgeloors r jaar h t niet hbben kunnen bolwerk n en voor den bo d r esten bedanken n w lïven in te b azcn Tenslctt werd voor e5teM om het res er rde bHrag groot ongevdsr f 40 te bestemmen voor een liefdadig doe Na uitvoerige gedachtenwisseling werd h t voorst I tot restitutie yar en guHcn per lid met oo een ra al emce st mmen aaT va ard Ook de voorstcl on betreffende i waarhorofonds er b t reserveeren van een Vindrnn ten be evp van 4 ronT hnda voor de vcietbalsoort in Nieuwkoopen Ond rkTk werden d ze m meon stissrmen a n enomen Het reptsnfïg erd bestemd voor de t b c bestrijding De Goudsche Courant biedt de grootste pubUeiteit m Gouda en omgevlnt wordt eiken avond bij vele dniienden abonné s bezorgd in GOUDA Alphen a d Rtjn Ammerstol Bergambacht Berkenwoude Bodegraven BosKoop Oriebru ge Gouderak Haaatrecht Hekendorp Moereapelle Moordrecht Nteuwerkerk a d IJssei Ouderkerk a d IJssei Oudewater Polsbroek Reeuwyk Scnoonnoven Stolwyk Waddmxveen Woerden Zevenhu ADVERTENTIEPRIJS l gewone regel ƒ l OS elke regei meer 0 20 INGEZONDEN MEDEOEELINGEN op een gewone tekstpagmaj 1 3 regels 1 25 elke regel meer t 0 40 Bil overeenkomst gereduceerde prijzen volgens speciaal tariet KWARTJESRUBRIEK klemeadvertentiën alleen des Zaterdags 1 3 regels f 0 25 elkeregel meer O IO maximumgrootte 6 regels Uitsluitend du vooruitbetaling Inzending totVrijdagmiddag 2 uur Opgaaf van en advertentiën in te zenden aan het Bureau Markt 31 Gouda Tel 2745 en bü de plaatselijke aeenten 4iw nKW m ww www WM PLAATSELIJK NlÊÜWS i m Bersambacht HERDENKING 40 JARIG BESTAAK USBAAN Wanneer de vorst aanhoudt zal moptgen ter gelegenheid van het 40jariéoestaan van de ijsbaan van de Usclu Voorwaarts e n göcostumeerd ijs eest georganiseerd worden i Tevens zal een nat onale hardryderÉvoor mannen op de korte baan woraaiS houden j Mej Keulman uit Schiedam zal eegt demonstratie in het kunstryden geveit GERINGE TROUWLÜST IN 1940 In het jaar 1940 zyn in Bergambacht 16 huwelyktn voltrokken tegen 37 iii 1938 VEE EN VLEESCHKEURING In December zijn ter keuring aang bo den 7 koeien i 5 varkrns ën 2fl0 k ngevoerd vlsesch In de noodslachtplaats zijc goeigcli urd 1 koj en 1 valkan Aan k ur oon is ontvangen een oedrag van f 133 80 Gestorven en ccor de G kro vernietigd zijn m die maand 10 varkens 6 kalveren 20 biggen en 2 geiten GROOTER WEH fLOOSHEID DOOR VORST By de plaatselijke arbcidsbemiddel rg stonden Zatïrdag ingeschreven 22 werkzoekenden vorige w ek 24 n L 9 landarbeiders 7 bouwvakarbeiders 3 me aalbewsrkers en 3 overige beroepen Tevens stonden ingeschreven 26 arbeiders die als gevul van de vorst lydeli lk werkloos zyn n I 19 bouwvakarbeiders en 7 landarbeiders VELLING VAN 800 WILGEN Aan het bestuur van de Krimpenerwaard is vergunr ng verleend tqt hetvellen van 806 knntwilgen Gouderak DE Hf ER J MAAT IN DEN GEMEENTERAAD In de plaats van den heer J van der Vlist Jzn die als lid van den gemeenteraad bedankt heeft is de heer J Maat benoemd Haastrecht VARKENS VOOR EIGEN GEBRUIK In deze gemeente zijn reeds 60 var flens voor huisslachling geslacht Ia tegenstelling met andere gemeentqir wordt hier aan huis geslacht HU had niet durven hopen dat hij haar nog in leven zou vinden nadat alle berichten over dit verschrikkeluke feit hadden bevestigd dat zij met de overige leden der expeditie van haar vader was verdwenen Irene Barlovius Hier zou hi haar dus terug vinden Hü kende haar van haar verblijf te Leiden waar ziJ een college In Oosterscbe talen had gevolgd om daarna haar studies te Berlijn vgort te zetten Niet alleen door haar vreemde nationaliteit maar ook door haar buitengewone charme had zij daar onder haar medestudenten de aandacht getrokken Ook Been was daar niet ongevoelig voor geweest Eenige malen had hü getracht langs den omweg der wetenschap nader met haar in contact te komen maar hoewel zij zeer vriendelijk was geweest ha d zij den jongen student toch duidelijk te verstaan gegeven dat zy op zijn avances geen prijs stelde Na haar vertrek uit Leiden had hij Irene nooit meer gezien tot de berichten over de verdwijning van de expeditie Barlovius hem weer aan zijn studententijd hadden herinnerd Niet dat hij nu juist om tiaar liierheen was gekomen Zijn reis waartoe hij door een fonds in staat was gesteld had uitsluitend ten 3oeI eén wetenschappelijk onderzoek in te stellen naar bepaa e in dit gedeelte van tndië inheemsche ziekten Maar de herinTimf aan Irene F uM bad hcn toch niet geheel los gewien en toen hü FEUILLETON Nidruk verboden NOODLANDING IN DE WOESTIJN 2 Men bleek zich hier uitstekend verschanst te hebben en als dit de eemge weg was om de verblijfplaats der opstandelingen te l ereikeri dan behoefde men waarlyk niets te vreezen Met een paar man zou men zich hier zells tegen een veel grootere overmacht kutmen verdedigen Nu heesch dr Been zijn lichaam over de laatste hooge rots Met een zucht van verhchting richtte hij zich op Onmiddelluk nam Nadija hem weer bC den arm leidde hem door een zigzag loopende dwarsgang en plotseling moest fiana Been schier verblind zijn oogen sluiten HOOFDSTUK 23 Hli tievond zien in een door schel licht overgoten ruimte welke door een groot aantal Oosterscbe tapijten aan den muur en breede rletea matten op dm grond allenlna bewosobaar waa gemaakt Het licht kwam tot Bceo s niet getlnge verbazing uit n acetyieenlamp welke aan een dikken ijzeren haak was opgehangen Hy kreeg echter geen gelegenheid er over na te denken hoe deze lamp dit stuk van de wereld daarbuiten hier terecht kon zijn gekomen want zijn aandacht werd nu geheel door Nadija in beslag genomen Zij was nog zeer jong en van die volmaakte ietwat melancholieke schoonheid welke sommigen Indischen meisjes eigen is Zijn bewonderende blik scheen baar in verlegenheid te brengen Ne mt u plaats Sahib Wij zuUcn u dadeiyk wat te eten brengen Het volgende oogenblik had zU één der wandtapijten ter zijde geschoven en was daarachter verdwenen Been liet zich op een der zachte ku sens vallen waarmee eai hoek van het vertrek was gestoffeerd Zijn verwondering en zijn nieuwsgierigheid naar hetgeen hem nog te wachten stond bereikten langzamerhand haar hoogtepunt Het duurde niet lang of Nadija keerde terug in gezelschap van een ander jong meisje Beiden droegen vlakke schalen welke met gebak en vruchten waren gevuld Ook Nadija s helpster was een alleraardigste verschijning Beide meisjes namoi tegenover hem plaats en bedienden hem met ingetogen bijna plechtige gel areh Hy trachtte een gesprek met haar n te knoopcn dooh dit bleek enoverkomeliike bezwaren te hebben daar ZU een dialect spraken dat tui maar juist voldoende verstond om eenige eenvoudige algemeenheden te kumien begrijpen Het had hem reeds moeite genoeg gekost ogn de juiste verklaring te vinden van de enkele woorden welke Nadija onderweg tot hem had gericht HU probeerde het met Engelsch maar daar bleken zij geen syllabe van te verstaan Wy niet spreken Engelsch wyalleen spreken Duitsche taall verklaarde Nadija met een allerliefstlachje Hy staarde haar ongeloovig aan Wat zeg Je stamelde hij 25egdat nog eens Kennen jullie Duitsch Hij had deze vraag zelf in het Duitsch gesteld en nu was het de beurt van de beide meisjes om zich verbaasd en verheugd te toonen O de Sahib kent t ok Duitsch riepen zij beiden als uit éen mopd Wat zal Rani Balavi daar blij omzijn Willen jullie daarmee zeggen dat Hij kon den zin niet afmaken zoozeer overweldigde hem de erkenning van de waarheid Balavi Barloviusl Rani Balavi kon niemand adders zijn dan de dochter van professor Barloviusl f Langzaam nam dr Been weer op het kussen plaats waarvan zijn verrassing hem had doai opspringen Hij was diep onder den indruk van het aangrijpende van deze wonderlijke ont oet Irene Barlovius in Bombay voet aan wal zette waren merkwaardigerwijze zyn eerste gedachten naar haar uitgegaan En daarop waren de gebeurtenissen ten huize van zyn collega Harder gevolgd Een vliegtuig vermist En juist in dezelfde streek waar ook de Barlovius expeditie haar einde had gevonden Een wenk van het noodlot had het hem toegeschenen hoewel hy ook Men nog geen moment de hoop had gekoesterd één der leden van deze expeditie nog in leven te zullen vinden Het was een wonderlijke samenloop van omstandigheden geweest welke tenslotte zijn bekroning had gevonden toen hij besloot het spoor van All Mohammed te volgen Terwijl deze gedachten hem bliksemsnel door het hoofd gingen had adija haastig het vertrek verlaten En nu op hetzelfde oogenblik dat hi zich met een vraag tot het andere meisje wilde wenden werd het tapijt dat den ingang van de ontvangruimte affloot ter zijde geschoven Tegenover hem stond Irene Barlovius Zy was mooier dan ooit Haar donkerbruine oogen imponeerden nog evenzoo als vroeger Haar gezicht scheen rüper te zijn geworden en verried de twproevmg welke zij had moeten doorstaan Oe Indische kleeding lag m edele plooien om haar slanke gestalte en deed haar volmaakt guur nog beter II ï An I Wel een voUe minuut suarden zq el kaar aan als konden zij niét aan deze zeldzame ontmoeting gelooven Irene Barlovius was de eerste die zich wist te herstellen Meneer Been fluisterde zy terwijl ze aarzelend haar hand naar hèmuitstak U Bent u hier O zegtu toch wat laat my tenminste weten dat het geen droom is Oe beide Indische meisjes hadden zich onopvallend verwijderd Dr Been trad haar aarzelend een schrede tegemoet Hij schudde het hoofd Een droom is het niet Irene Barlovius Het lijkt mij veeleer een wonder Ja een wonder Toen u ons goede Leiden verliet ging het me wel door het hoofd datik u misschien nog eens zou terugzien maar dat dit onder zoo wonderlylteomstandigheden zou gebeuren Hü zweeg verschrikt toen hy zag hoe Irene Barlovius plotseling als naar een steunpunt zoekend haar armen uitstrekte Snel sprong hü op haar toe en hij kwam nog juist op tüd om haar in zijn armen op te vangen Haar gezicht was door een doodeUjke bleekheid overtrokken Voorzichtig liet hü het meisje dat het bewustzü verloren had op eea kussen neerglüden en riep Nadija CWorM tierP0 Bd