Goudsche Courant, maandag 6 januari 1941

TWEEDE BLAD MAANDAG 6 JANUARI 1941 BUJEMUHO ITALIfi hEGBRBeRlCm VAN HEDEN DE GROOTE SLAG DUURT VOORT door hem niet gezocht noch ligt he n de rubriek Onder de menschen Moordrecht RINGVAART TOOR SCHAATSENRUDEBS GEVAARUIK Door den stertcen wind bevinden lich in de Ringvaart de weg Mior schaatsenrijden van Gouda naar Bot terdam zeer veel wakkan Voor deze behoorlijk zijn aangegeven is het berijden van de Ringvaart gevaarlijk PLANKEN OVrng VS GELEGD Over het ys t ij het overzetveer Gouderak Moordrecht zfln planken geleegd zoodat de avertoclit tiians te Kiet kan plaats hebbeo Nieuwerkërk at d IJMel Het provinciaal bureau heeft voor deze fem3c nte ttvajis ƒ 100 ter verdeeling beschikbaar gesteld TUREN IN STOOKWARENHUIZEN GAAN AAN UUyIant der tomaten waaischünlijk later Door de bezitters van stookwarenhuiz n worden de noodzakelijke voorIrereidingen getroffen binnenkort de groote vuren wederom te kunnen aanmaken In de z g trekkasten wordt Teeis langsr gestookt Hier worden deduizenden kleine tomatenplantjes zorg vuldig opgekweekt lü verband met de schsarscht aan brandstoffen zal wel ee niKen tu titer met de uatplant worden begonnen n ouwijk M MIEBURG t Verdienstelijk en geacht ingezetene opperbrardmee fer ca oad hoofd de Inchtbcschermifig In den Iceflijd van M jaar is Zaterdag Ihitr overleden de heer M Nieburg Mzn D3 h cr Nieburg w s opperbrandmeeitrr ven de vrijvriUige brandweer Het i vcoral in deze functie dat hyin Retuwtjk b skend was Tallooze malen IS hij niet de mannen van debranciwecr uitgerukt on menige brandis onc r ijn hckwüme leiding bestreden Vrijwel alle manschappen van deaan de R euwijkschebrtig gestationneerdie motorspuit danken hun bekwaamheid als brandweermannen aande wenken en aanwyzingen van den her N euburg 0e brandweer vanReeii ijk was wel één van de dingen die den © vErledene zeer ter harte gingen Bij de opr ehting van den luchtbc chermingsdienst kreeg de he r Nieburg van het gemeentftjestuur de opdracht om d 7cn dienst mede te oiganiseeren en op te bouwen Hij aanvaardde deze taak gaaiTve en dank zij ztjn ia k iijkB en organ satoriscbe inzichten Wis de luchtbcschcrmingsdicnst hier ter plaatse spoeaig georganiseerd De heer Nieburg heeft 7irh in de functie van hoofd van dezen dienst voor de gemeente Rjeuwylt zeer verdienstel nk gemaakt Om gezondheidsredenen heeft htj spoedig mi eten bedanken I e heer N eburg heeft altijd te Reeuwijk geboend Met de overname van de zaak van zijn vad r vest gde hij zich hier als pTaanhand laar Deze zaak is later in andere handen overgegaan en toen b cel de heer Nieburg als commiss cnair in den greanhandel Gedurcnc e vele jaren was hu Een functie die de heer Nieburg voorts met groote liefde vervuHe wa die van dagbladcorreq ondent Tal van jartiï w s hi mcdeucij er n t Rotterdamsich Njeuwsblatl en den laaistei ti d was hij de berichtgever te Reeuwijk van ons blad Geboren en getogen Reeuwijker was hij met de plaatselijke toestendcn volkomen op de hoogte en daar hy het werk graag deed en men altud op hem ken rekenen was hi de bladen waaraan hy medswerkto een eer gewaardeerd correspondent Ook wy herdenken zijn persoen en zijn arbeid met sympathie en erkentelijkheid De teraardebestellmg zal geschiedeii Ihnsdag op de Algemeenc B Pgraafplaati tp Reeuwyk dorp vertrek van 4e woning te 12 uur VARKENSPEST By een veehouder in de afd Stein is de besmettelyke ziekte varkenspestuitgebrokerti Reeds zi n eenige varkensaan de ziekte gestorven 1 BENOenUNG TOT SECRETARIEAMBTENAAR TE GOUDA 0e heer G v Hofwegen ambtenaar en plaatsvervangend leider by den distrifautiedicnst hier ter plaatse is benoemd tot ambtenaar ter secretarie an Gouda afd Alg Zaken Stolv DE EERSTE 8CBAATSWEDSTRIJDEN L 1941 Hardriiderüea voor aaaanea 7 ondagmiddag is op de banen der IJsclub alhier een hardrydery voor mannen gehouden Er waren 24 deelnemers De Ie pr werd behaald door J Maunk te Polsbroek 2e pr N van Dam alhier 3e pr C Verdoold alhier 4e pr B Schouten te Krimpen aan den IJssel wuntEitavtr cooAXCXE De 2e winterhulpcoUecte heeft alhier opgebracht f 150 60 Het totaal met de Ie collecte bedraagt f SflOiSB Van elke coUecle is f 150 san waardebonnen uitgereikt m totaal dus f300 ZeveiUittu n COLLECTE VOOR WINTERHVLP Oe tweede Winterfaulpooliecte heeft m deze semeeDfe 72 21 pcebracbt MARKTBERICHTEN KAASMAKKT Ott e rATEK Juutr Aana vo rd j jMrtgen zHnAc IMK OCug BIMKKTiEHJMC APWOBW J nu r Aanvoer 12 W k Prti 1 07 per k Hamkl rnlciuk EICIIMUM KOKRMONB Janiurl Ainvocr l lSOM tuk Volfrr inrteld prljjm Andere punten na heJdliaftic verzet sevalien Hier volgt het 213de Italiaansche legerbericht Aan het front van Bardia heeft de slag gisteren van den morgen tot den avond hardnekkig Twortgedniird Wederom vielen punten waar tegenstand geboden werd na heldhaftig veroet van miM troepen die den vijand aanzienlijke verliezen berokkenden De luchtmacht bleef volkomen samenwerken met de operaticc op den beganen grond Vijandelijke vliegtuigen bombardeerden onze bases zonder schade aan te richten Een onzer vliegtuigen is niet terogsekeerd Aan het Grieksche front acties van lokaal karakter In het verloop daarvan werden den vyand gevoelige verliez en toegebracht en waperen en gevangenen werden overmeesterd In Oost Afrika beschoten vyandelijkt schepen de kust van Somaliand Onze vliegtuigen kwamen terstond tus chenbeide en bombardeerden twee in uisers en een hulpvaartuig Vyandclyke vliegtuigen vielen onze oases m Erythrea en Somaliland aan zonder schade aan te richten Een vijandelyk vliegtuig werd neer sclioten Aan het Soedanfront werS een vijandelyke patrouille teruggeslagen na verliezen geleden te hebben Een der verkenningsvlicgtuigen van onze marine werd door twee Blenheims aangeval en waar an het er een neerschoot en de andere op de vlucht dreef BALKAN DE STRIJD IN ALBANIË GRIEKSCHE LEGER VOORTBEFFELUK IHTGKRCST Italianen houden moedig vol correspundent van Een spec ale Stefani mcldf De laatsteli k tot ontwikkeling gekomen actie der luchtslrydkrachten vooral op tactiscb gebied heeft d r vyand gedwongen tot bittere ovefpein mgen De luchtacfe die steeds op het geschikte oogenbhk en doeltreffend werd ingezet heeft de vijandelijke organisaties in een der meest delicate sectoren van het GriekschAlbaneesche front geslagen Uiteraard wordt de eenige strijdmacht d e in st at IS den toestand tot e r oplossing te brengen gevormd door hei Icfer Onze soldaten die schitterend vechten tegen alle hinderpalen m hebben dat aangetoond Ze fs de A hecnsche omroep die vaak spreekt over overwmring r die niet bestaan roozecr zelts dat hü berichten uitzendt omtrent gewapende bendtjii m Griekschen dicnst die Tiraila zouden zyn binneneerukt kin met vpikom r het stilrtn igen bewaien over de heldenmoed der Italiaansche solda en De Alheensfhe omroep tracht echter by oorbeeld te verbergen dat in de zone van Koritza twee onzer batairons twee Grieksche divisies hebben teruggeslagen en dgt op verscheidere plaatsen onze soldaien gedwongen waren te strijden tegen aanzicnlyk talryker strijdkracht en Toen na het be in van den winter de moeilijkheden waren toeaenomir verdubbe de het Italiaansche leger zyn moed en loonde het un hechten wil juist op het moeilykste oogenblik van den toestand t e Engclsche generale staf die de Gnek che militaire massa s leidt heeft zyn ergste verrassingen be eefd door dezen geest onzer troepen Het is niet waar dat de Italiaansche soldaten te do r zou den hcbbeij met een onvoldoende uitgerust of slecht geleld leger want men heeft het bewijs dat wanneer de fascistische regcering niet op het juiste oogenbhk tusschenbe de gekomen zou zijn Engeland zelve den brand op het Balkanschiereiland zou hebber doert ontl racdcn Men kon geen dag langer dralen Het Grieksche leger werd steeds meer geraMtailieerd en gereorganiseerd Ilct beschikt over talrijke en volmaakte 5eschutsuitmretingen automatisch wapens de modernste stri dmiddelen en een goe uitrusting boven op met sneeuw bedekte bergen beeft men m wifte uniform gekleede skitroepen gezien De Grieksche troepen worden uiteraard zooveel mogelijk van het nopdige voorzien door degenen die in de volstrekte noodzakelijkheid verkeeren om hen op de been te hooden Deze hulp omvat vliegtnig levensmiddelen manschappen en munitie 3 aar al het menscbelyke en teehrische materiaal dat de Ecgelsche o anisatie tegenover onze strijdkrachten telt is in belangrijke mate versleten m deze twee maanden oorlog Men spreeVt van een slijtage in een verhouding van een op vier te onzen vooTdeele De vyandelijke verliezen zyn geweldig Men is niet ver van de waarheid af wanneer men zegt dat Griekenland aan het einde van den oorlog door de dwaasheid van de doelstellingen zijner leiders den gronslag zelve van zijn bestaan zal hebben verloren want het rifkeer ieder merscbelrk element dat onmisbaar i voor zijn leven Onze aabnoeieniers alleen al hebben duizenden iukcai van Griekscbe soldaten ter aard doen bestellen Tegenover de hardnekkigheid van den vyand staat de va thoudendhejd van den Italiaanschen snldaatir die vastbesloten is het met hem klaar te spelen Het elan der brre vorrders tJ geUik aan dat van hen die gehoorzamen 91 geen enkele oeriog beeft een zoo De OTperbevelhebber van de Fran che marine Admiraal Darlan die zooals men cidcri in dit blad Jian lezen n i generaal Hiintziger en Flandin een driemanschap vormt Foto archtef hoog percentage gezien van gesneuvelde officieren in verhouding tot hetaantal gcvailen soldaten De regimcntscommardanten gaan tot den aanvalover met hun soldaten of zelfs voor henuit Eenige dagen geleden deed decommandant van efn regiment BersSg ien een tegenaanval met eenhandvol soldaten op een groot detachement vyanden dat trachtte zich eenweg te banen nabij de ZuidSIavischeerens Het detachement werd metbommen vcrpield De speciale correspondent van Stefan besluit met te doen uitkomen dat dergcl ke voorbeelden zich voortdurend vermenig uldigcn en dat de geworden wanneer zij maar nauwelijks hersteld zyn verzoeken wter te mogen gaan stryden GRIffSCHF VUIKAAN IN WERKING Op het Grieksche eiland Santonna is de vulkaan Thira hevig in werkmg getreden Na een rustperiode van meer dan duizend jaar was deze vulkaan pas anderhalf jaar geleden teekenen van activiteit gaan vertoonen Tqdens de huidige activiteit heeft zidi ophet eiland St George een krater gevormd waaru it een groote hoeveelheid asch en floeiendp la a opsteep Deze lavarrassa s hebben om den krater een heuvel ge ormd ROE MEENSCHE OFFICIEREN ONTSLAGEN De Roemecnsche staalsleider Antohescu heeft zeven kolonels vier majoors negen kapiteins twee eerste 1 tvpee tweede luitenarts wegens r deIijke ongeschiktheid uit den dienst bij de veldwacht ontslagen DUITSCHLAND LEOERBPRrCTfT VAN HEDEN Activiteït van de luchtmacht Htt rioperbevel der weermachi maakt bekend De duikboot omtrent welke tot dusverre reeds bekend gemaakt werd dat zij 13 300 b r t tot zinken bad gebracht kon haar succes op voeren tot in totaal 26 600 D rt vyandeajke koopvaardyrumnte Binnon het kader van de bewapendeverkenning heeft het luchtwapcn verschillende succesvolle afzonderlykeaanvaileri op voor den oorlog belang ryke installaties in Zuid Eungeland enap scheepsdoelen m het Britst e kustgebied voortgezet Bij Southend hebtoentwee bommen van middelgroot kalibereen m convooi varend vijandelijk koopvaard tjschip van 3 tot 40ÖO ton getroffen Het schip bleef met siagzi mzmkenden toestand liggen Voorts wer Jeii twee Britsche patrouiUebooten eireen gewapend vijandelijk koopvaardijschep met siibces aangevallen Londen werd m den loop van den dag ondanks ongunstige weersomstandigheden bestookt met brand en bnsantoommen van verscniilend kaliber Gevechtsvliegtuigen vielen verder deels m scheervlucbten fabrieken en rails oenevens een sterk vliegvzld in ZuidEngeland met effect aan In dcji loop van den vorigen nacht lebben vry zwaiike eenheden gevechtsvlicgers de Britsche hoofdstad wederom aangevallen De vyand heeft in den nacht van 5 op 6 Januari geen vluchten gemaakt naar Duitsch rijksgebied Eenige vijan delijke toestellen poogden m den loo van gisteren bet bezette gebied bmner te dringen zy erden echu r tydii ontdekt es met afweergeschut afgeweerd Twee vyandelyke bommenwa p rs zijn niet ver van de Fransche kust jn zee gestort Eigen verliezen zyn niet ontstaan DE OORLOG TER ZEE Duitsche gevech s legtulgen Rebben gisteren naar het DJ B verneemt m iet kader van de bewapende verkenning herttaalde yk aanvallen gedaan op Bntsche oorlogs ea koopvaanüj schepen die onder bescherming van het mistige weer havens aan 4e Oostkust van Engeland wUden binnenloopen £ cn koopv aardyschip van 3 a 4000 ton dal in een beschermd convooi voer kreeg zoo zware treffers dat het met slagzij in zinkenden toestand bleef l Kpn V i er werden twe patr uilïe vaartu sen en een koopvaardijsehip van 6000 ton succesvol met bommen bettoqkt RJfSËENUND De geldcirculatie in Nederland TOEGENOMEN VAN 233 TOT 14S4 MILLIOEN In het Nieuwjaarsnummer van het Bankarchief deelt staatsraad Wohltat over de Nederlandsche Bank eenige interessante bijzonderheden mede Sedert de bezetting zijn uit den aard der zaak de financieele behoeften van den staat gestegen zoodat in hoogere mate een beroep op de circulatieband moest worden gedaan Het bedrag van de in omloop zyndc bankbiljetten is met 233 tot 1494 millioen gulden geltegen Deze ontwikkeling is evenwel in getnerlei mate zoodanig dat zoo deelt staatsraad Wohltat mede de vrees voor een inflatie gewettigd zou zijn Ofschoon ecnerzijds de omvang der goederen is afgenomen en aan den anderen kant de koopkracht is gegroeid neemt de staat maatregelen om het eld aan de kapitaalmarkt te onttrekken o a door verhoogi g der belastingen Nederlandsche commissie naar Duitschland DE NEDERLANDSCHE ARBEIDERS ALDAAR Naar wy uit goeden bron vernemen zal binnenkort een Nederlandsche commissie naar Diutsciiland reizen om zich op de hoogte te stellen van arbeidsvoorwaarden en levensomstandigheden van de Nederlandsche arbeiders m Duitschland en de maatregelen te besludeeren welke eventueel jn het belang van deze arhmders wenschelijk zouden kunnen blijken DIEFSTAL MET EEN PETROLEl MLUCHTJE Als teri ncbef van een der petroleumopslagplaa sen van de maatschappy Pelrolea aan de Laakhaven e Den Haag was een 26 arige oeambtebelast met de afgifte van deze vloeibare brandstof oit een ondergnioschen tank aan de cbenten zijner onderneming Hy was reeds tien jarenin dienst by deze maatschappij en vat een tyd geleden gehuwd op een sa aris van ƒ 21 per week doch moest dear van nog afbetalingen doen aan eecmagazyn dat hem eenig meubilair hadgeleverd terwijl hij bovendien nogsteun aan familie moest u tkeeren Denlaatsten tyd zag de man geen kansmeer om met 21 gulden in de weekdit alles te financieren en toen zon hyop eem middel om zyn nominale inkomsten te verhoogen Hij zettt dendrijver vap den grooten tank vast enstelde op die manier de automatischeaanwijzing van den voonaad buitenwerking zoodat de opbrengst van depetroleumleveringen voor een doorhemzelf te bepalen gedeelte in zijn zakkon vloeien zonder dat Petrolea eriets van bemerkte Op den laatsten dagvan het afgeloopen jaar had de mai echter pech want toer sc ioot de duiver los en kwam de teller plotseling opeen zoo laag peil te slaan dat bij decontrole een tekort van ongeveer 4 531 liter verscheeen die zenier afdrachtwaren vetkocht Een en ander moeitzich in enkele maanden hebben afgespeeld en waar de prijs inmiiddels art 6 4 tot 15 U cent per liter was opgeIcopen kon worden uilserekend dat Petrolea voor ruim ƒ 900 was benadeeld t De politie is thans m dit zaakje gemengd en straks zal vrouwe Justitia haar balans m werking stellen om voor Petrolea en haar tankchef het rechtsevcnwicht te doen vinden FRAron EUS SLACHTEN VAN VARKENS Het Rijksbureau voor de voedselvooniening in oorlogstijd maakt bekend dat de volgende slat ers ondanks de daarlegeji in de pers berhaaldelyk bekend gemaakte waarschuwingen zich aan het frauduleus slachten van varkens hebben schuldig gemaakt P van der Rloeg te Noordhorn gem Zuidhom A C F Hendrickx Dorpstraat 59 te Vught J Arts E 12 teBest a Voorts heeft de slager J F van Leeuwen Zeilstraat 22 te Amsterdam ai i söraldig gemaakt aan den verkoop van vleesch afkomstig van frauduleus geslachte varkens E n dezer varkens bleek geleden te hebben aaa een besmettelijtte veeziekte zoodat gevaar To6r de gezondhe d dergenen die dit vleesch eten niet denkbeeldig is Tegen de vier genoemde slagers re procesvtrbaal opgehiaakt Bovendien zyn as door de Nederlandsche veehouderijoen trale voor geruimen tyd van het verkrygen van een toewyzing van vee en vleesch U tgesloten WMTERHUlFafiNEOERlAND XEUENSPRAAK BETREFI ENDE 8CBOOLINZAMELING Winterhulp Nederland deelt mede Zatendagnr orgen jL a m eenige dagblad i het beridit verschenen dat de sticbUog Wmterbulp Nederland aan de geaneentebesturen het verzoek zal richten medewerking te verleenen aan een regelde inzamelmg op de scholen loodat de kinderen een beirag per weck zouden offeren Tevens wordt in dit bericht melriirg gemaakt dat op de a s collecte uit hort g agde specifiek Nederlandse tie rainjatuortjes Is apeldjes ziiUen vAirdeo verkocht O odirecteur seoeraal van de Winter hulp Nederland deelt mede dat hen van bovenstaande niededeeLngen niets bekend is in zijn bedoeling zulks te ndememf Contact met gemeenlebesturen omtrent inzameimgen by schohcren 485e STAATSLOTERU riKBDI KLASSS EXR8TI UJST Trekking vas Januari 25 0M No 1 5 7 LOW No 3852 14950 20534 f 4M No 11163 21024 ƒ 200 No 6186 100 No 1834 SS20 Sii8 11 48 15731 19307 19813 PRUZEN VAN ƒ 60 1 837 l 2 t 16247 16248 18273 16297 16337 16343 16396 12956 16414 19321 13064 16422 19376 16403 19414 16466 19417 13146 16483 13163 16460 16571 16601 16610 16722 16741 16f35 16846 16892 169 10 16946 16983 17007 12576 12686 IÏ74Ï 12764 12779 12792 12853 12865 12932 19606 19053 19101 19109 19188 19192 19254 19279 19300 1002 3721 6744 1U4 3734 6769 1UV7 3752 6795 UU 3768 6814 11 17 3781 6836 1196 3789 6837 1204 3790 6907 1229 3809 6608 l i36 3864 916 12ti5 3837 6971 1286 SS72 6991 10154 13081 10218 131S4 10346 10254 10323 10360 10412 10438 10461 10483 19425 19426 19431 19437 19444 19453 19462 19513 19527 19677 19689 19718 19752 19788 17008 19832 17632 19866 1317S 13184 13230 13232 13296 13336 10507 1 1381 10538 13386 19541 10555 10651 10052 10709 16737 10755 10761 1077i 10768 10789 108S4 10877 111884 10903 13438 13453 18481 13528 13536 13604 13623 13678 13686 13690 13722 13730 13746 13765 1288 S974 7079 1269 8 78 7081 1322 401 7176 1354 638 7206 1358 4065 7248 1367 4119 7277 1388 4145 7286 1461 4159 7291 1506 417Ü 05 15 3 4197 7312 1517 4210 7329 151 4252 7384 15S6 4265 741 546 4267 7432 7536 7504 7671 7668 7li89 7697 775B 7833 7li74 71 U6 7919 7S27 7840 10976 79ia 1 19933 17048 17056 17089 17072 17091 17140 17266 1727 19985 19994 16987 auou 20014 20034 2ÜU46 20116 17348 20169 17363 20171 17379 20194 17405 26321 17415 3 I23 17417 2U26G 17433 2U268 17440 20i i 17501 20273 17506 262 3 17535 20304 17506 20376 17664 2D446 17633 2U495 17660 2U598 17687 20665 17789 20687 20694 26707 17813 90754 17827 20757 17872 2076217875 2U804 4376 7456 4452 74761561 4493 75191690 45361598 45361744 45M 1785 4614 1377U 17301 17305 10911 13804 10913 13815 13841 138a 11618 1388U 1UI29 13897 11059 13931 UU68 13947 11104 13848 13856 1386511170 13997 14046 14688 14215 14326 14314 14350 143 14384 14 il5 14 lli8 14464 14424 14428 14429 14404 14000 14637 14768 314804 11329 11235 11201 11288 112 J8 11364 11 011 U 36 11355 113 6 113 1 11409 114id 11403 11474 11483 1103 11538 11556 11004 1150b 11577 11633 iltoO Uft76 11696 11703 11762 11785 17885 17955 17990 18061 18U48 18Uo6 lauii 18122 18143 18168 18180 20966 182u3 21011 18263 2102U 18301 21063 18312 21107 18318 21141 18327 21142 18344 21149 18178 21152 18441 21158 18329 21182 18071 20963 18576 21262 18377 212f3 18591 21277 1B5S3 21320 18629 21410 1 1869 1BC54 21439 15743 18665 21473 18704 2I4S4 18727 21496 18758 21515 18765 21547 18815 21706 18817 2IS18 18833 21824 18839 21889 I88S2 21881 M K 2I 7 18825 21906 18944 21924 18964 21950 18987 21973 S49 2U869 20a79 2U926 20935 20948 20963 20971 20975 2U979 14814 14832 14o 9 14877 14963 14992 14898 15U2cl 1004j 15063 15072 15076 11791 15115 11803 15233 14804 15481 15493 15 532 15537 15645 12147 12185 12191 12194 12229 2269 J 5ft2 12290 15663 4623 4 71198 46622002 4702 2U i3 47192041 47552044 4757 2U47 4837 2U674817 2üi6 4b66 2085 4ti7 79562093 4988 797421 16 4982 79692119 4999 8Ü25 2 il 5024 80552144 5050 80582231 5197 8l 02 2233 5225 80662243 52S1 8124 11180 22 iQ iM U 2 112 23 2303 5315 81872303 5ó23 8230 iM 5337 82422323 53 0 8X502345 5401 82702421 541U 63712426 5417 8M124J4 54i lu37 2451 5488 83822405 5513 83862486 5539 63 122507 5007 8437 i j09 5627 84402511 5 io0 8457 2jï7 5602 846J2oj2 5C08 8013 2hil 50iu 80402703 56 U 863627 2u 50H2 86i72S24 5 18 olim 2862 6732 87282887 5761 8753 2M13 5 11 87812925 9913 8St 8 2931 5930 86822950 6908 8i 092tl61 5995 89222087 6004 89623019 6020 8967 SDIjS 060 89333061 6U82 89892677 5670 8640 115333090 0173 90U6 11631 SU97 6183 9015 119843171 6202 9U U 120223185 6217 9630 120703183 0238 9095 1210 320 6 0 r 9103 15788 15791 I579 3212 6314 9124 3215 6S28 I 1 i SI66 634 1 9144 S275 3S0i 9161 3 18 bjTÏ DiO 3421 6383 9215 12324 12390 12S97 12448 I2W3 12488 12521 12556 12559 15948 15965 16013 16 4 16066 1S064 16088 16192 16Z32 6384 9218 6423 9289 3483 431 9315 3518 0566 9 127 3546 6600 9334 3582 6004 94053591 6693 9422 3599 6720 947U 3678 67 19 9489 3715 In deze kia e zijn m K ingebieven 5000 2J 00 1 500 IflOO 1 prys var ƒ prijs van prijzen van 2 pryzcn van KÜIIST £ N LEnEREN M J B i ss £ t Oe schrqver vaa ae f je De bekende journalist en schryvcr M 3 Bruase is vandaèg op 6T jarigcn leeftijd te Schoorl Westorven fFolo archief nwrgdie Brusae was een der bes e Marie iaeeph Brusae werd te Aanfterdam fcboreo beaocU 4ie H B £ aldosr en begon zi a loopbaan aU jourlalist bij De A m s terdafljj er In 1893 wc rd Brusse verbonden ao de Nieuwe Botlerdamsche Cou t welk bkd hy de groo e reportage AdYertentien Heden overleed tot onze diepe droeflieid onze Keva Moeder Behuwden Grootmoeder Mevrouw CORNELIA IX BRUYN Weduwe van den Heer W A Gelderblom in den ouderdom van 77 jaar Gnoda M B H HUPKES Gelderblom G HUPKES Eindhovm H A HUPKES P C HÜPKBS van Rossum Gouda C J HUPKES J B HUPKES en VerlooMe Gouda S Januari IMl Huize Juliana Kon Wilhelminaweg 161 O 14 31 Heden overleed onze geliefde Schoonzuster esi Nidit Vrouwe J S M P VAN DEH HEGGE ZIJNEN Temminck Uit aJler naam H E VAN DER HEGGE ZIJNEN Heule M M GAYMANS Exec Test AmersfoOTt 5 Januari 1 4Ï Kortebergstraat 21 De begrafenis heeft plaats Donderdag 9 Januari op Oud Eik en Duinen te s Gravenhage Vertrek van de rouwkamer Hooikade 441 te Den Haag om 13 uur njn Geen to sprakai Eenige en algemeene kennisgevmg Tanden als parels met d eenige tandpasta met dispergon tegen taadfteea rli V tchuinMMdl 30 krachten onder de journalisten Odt op letterkundig gebied heft hy naam gemaakt Zyn bekendste werk is het in 1903 uitgegeven boek 3oefje dat veel herdrukken beleefde en dat aU tooneelstuk in Nederland en Bel02 zeer groot suoces oogstte Brusse was een eiieren Amsterdammer maar hij kon in de Maasstad uitstekend wennen hetgeen zyn talryke publicaties over Rotterdam bewy mn Brusse was een oun alist die gaarne onder de menscbea wat CB met hen medeleefde Hil gmg zoel ben de zee op en zwierf door bet land en na eiken tocht beschreef hij zijn belevenissen en ervaringen met een Qjn gevoel voor humor en een diepen kQk in de menschcnziel Vooral ook met den kleinen man leefde hij mede en met een byzondere belangsteUing getuige oa zyn vele feuilleton over ket lrv langs de straat m kroccen en andere plaatsen waar het leven brtuit Behalve 3oefje schreef lm om n Een direnkolonie in een groote stad Van af en aanmonstereo JLandlooperö Het rosse leven en sterven van de Zandstraal V f en tWintig jaar onder de mensctien Lfltgevaflen van den ouwen heer Dorus en Jonker Johnny De laatste jaren had Brusse zich uit éMt kTHitanleven 8erug0eü ajckes te Schoorl en schreef ba nog idaeMs feuilleton Hy was erelid vaa itm Nad Jouraaiisttüi Kria £ en iid vaa 4e Nederlandsche MaatM appy MD I etterkunde De begrafenis geschiedt Oondordw a ï om kwart over twaalf op di alsnneenc t e grabfplaats te S aërt