Goudsche Courant, maandag 6 januari 1941

EERSTE BLAD MAANDAG 6 JANUARI 1941 VOOR DB VROUW EFFECTENBEURS AMSTERDAM BEDERF de vijand van iedere huisvrouw 182 I S n 47H 8U Z wsche HbBk4Zulder Hyp b Z ultl 4 D o er K L S j ZH Hyp b met verpl ultl 31 2 Eerste Ned Sch verb 4 Ho Sch Hyp b 4 Werkspoor A dito 1 4 Wettersulker dito 165 WUton r w A 183 Dito c pr T A IZIH Weyera I en H 178 Am Chryflal ll Am Smelting C vXA Stand Br C V 10 A Am Tob Cy e v A B RH Colg C V lOA H II Gen El Cy Ct v 1 i a H II Hüds MCCIRH Keesp Mc T Pi Corp C V A N St CvOA Bil Unit St Rubber C V 10 g a A N I El M J A Dito Nat B V a NI Gas Mi A Dito N Bez V a Tw C St V E s a 235 Am Tel Tr K C V A 176 Handelsvereenigingcn B C en H e A u Bom S H M A 197 Dell At H M d 130 Guntz en Sch A lü I Cr enH v R A 231 Linde en Teves a 203 Ned Wol Mij A 68 M nb Bmni4eraenilncen Bi Mij Ie rtl b A rnOH Dltn 2e A 470 471 Boeten M Mij lu Singkep TMij a 181 INJ PetroL ondernemingen Drd Ptr l CTv A 266 K N Petr Mij 10 Ond A dito Cv A Moeara Enim A Tarakan PM A tand Oii 10 a 25 C V A 41V Ru bkttron def nemingen WK 8B M S0 90H 86 H VMERIKA il Ameritca wordt niet bedreigd ROOSBVELTS POLITIEK GKLJ AKT Het probleetn van den StillenOceaan zal dit jaar eveneens vooraanop de politieke agenda staan schrijft iiss sööhet Japansche blad Makayo jimb o e n volgens het D N B Het orgaanis van meening dat president Roosevelt het Congre zal verzoeken Engelend en China zooveel mpgelijkoorlogsmateriaal te leveren teneindedie landen in staat te stellen hunstrijd voort te ietten Wanneer mende overwegingch kent die Roosevelt met deze hulpv erleening heeft kanmen niet van een weasch van denAmerikanschen president spreken demenschheid te helpen wel echter vaneen voornemen om in troebel water teVLssschen Amerika moet wel weten dat men zich bij zulk een gehui fheldemensehlievendh id gemakkelyk dp vingers kan branden Het blad ifij t erop dat het belachelijk is wamieer deVer Stalen in verband met het Japansche voorn lnen een Groot Azlatisch levensgebied te stichten i sip eenbedreiging hiinnsr economische Icjvensrichling spreken Deze z g leven richtmg is altijd nog ruim 7000 mijj vanAmerika verwijderd Voor de Ver Staten 13 Oost Azië slechts een handelsgebied Voci Japan daaren tegenIS het eenX evensrichting in den warenzins des woords Wanneer de toestandzich zoo blijft ontwikkelen als thans zal de tot dusver nog in vrede levende Stille Oceaan door de praktijkenvan de Ver Staten tot een ooTlogshaard worden 47 13 38X llH 66 li Dito 3 2 77 Indiutr onderntmiufcii AK U obl 51 1 104H 104j Bergti s en Jurg IF vd Obl 31 1 88 89MBerkei s Pat 37 Obl 4 g7x Levers Zeep Mijl Obl 41 2 lOlK Werksp NV Ie hyp obl 4 lOlwf loix Wilton 41 2 102ii 102 Limb Stecnk m Obl 4 9611 Bat P MiJ O 41 2 99 99K ld ld Obl 31 2 821 K2 Nederl Obl 4i j 101 lOlJiMoormann Cult On Obl 5 87 Amsl Grb b 5 96x 96 MtHler 3 Nat Gr bez 18 S lUO Idem 1939 4 mm Ned Gr b b 4 90H Ned Ind Sp Mi 1S02 obl 31 2 76ii 76H Miss Kans en T 74 ï O Java St Obl S 36 37 SemarangJoana I892 I901 ld 4 34 34 A dam 1874 100 3 aUfi ld A dam Olymp L 100 3 l Bi 102 ld W Kr NHV Het 1881 Hoe bewaren we nu doelmatig onze levensmiddelen 66 4 Door bet iNioordeelkuodlc op tden Koop alleen eendeneieren voorvan levenimiddelen ga t ï van een stempel Op de flesch glaolie die men voor de opgespaarde bons aangeschaft heeft is men bepaald zeer zuinig Deze komt op een koele donkere plaats te staan Ais de flesch gesloten bl ft is de olie onbeperkt houdbaar Voor het gebruik moet men haar zoo lang in een warmer vertrek of in warm water zetten totdat de olij geheel vloeibaar is 291 291X 26 1 267H 2651 242 1991 2021 mi 289 i Hesj a Rubber Ind Rubh C Java caoütph Preanger B Mij Rotteid Tap Salalrl Plant Wal Sumatra Zuid Preanger 149 145 79H 81 M 151 8 ScheepTaartniaatschapptJen 210 106 1 i Furness S enA M 1 17 Mij Zeev aana 110 Niev Goudr A 29 A M DeMaasCvA 120 l S Mil Oostzee A 185 Handelsv A dam 4 fiJ 157 llü 30ü 120 1874 450 Cnltunnnaatschapptjen Krian Suiker A 108 Pagottan A 1814 Suiker C t Ml A 137 T e eng Lestorl 10 Aicndïburg 319 Besoeki A 80 Soek Landb A 109 Am5t Thee C A 78 Ban Thee Ru A 314 Goaipara Cu Mij Pangkeotam Thee 156 Pa irNangkaC Mij Rongga Landb A Sedep Cult A 3884 Sindangi Cult A 189V Telaga Patengan 180 W JavaTheeC My Ins Cult Syndic 75 KallTelloCult Mij 731 Michlelj Am 18B W JavaKmaC MiJ 13B ISl 235 WiK 318 1U8 137 Diversen Blauwh Vries A Bijenkorf A Gem E W en W Di o P ef WA Gouda Kaash Mij Houlh Alberts A Houih Jongen A Houlh Pont A Muller W H I A Do 5200175000 A NM V Hav w A ZSsb 1000 Cv A Woolworth en Co 173 129 11144 794 1U3 1241 123 m 102 774 1 J6 Ui44 123 3SH 135 lU 361 Spoor en Tramwegen Deli Spoor A N I Sp w Ml AAlch T C v A KansCS C vg AK C South R Co idem pref a Dito Cert v g A Un Pac C V g A Geld Tramw M Kediri Dito pref A Malang 100 100 0 74 I 4 894 140 744 IJ 53 3X 7H 20 14 24 17 88 ISS4 BEÜRSOVERZICHT Ter N w Yorkiche beurae is Zaterdag i a een leatüe van Viydag een goed heii el mgeueden en 6e maikt stool op het hpogbte i unt an d n dag Men wilde dfwachUn hoc inen m Washin gion zou reageeren op de ave uueele voorsieikn lot het veimüden van intiatie in de VS Men wiide zich oniUent dit punt nitt bezüigd ni ken en schonk jnitji danüacht aan de bijzondere gunstige gegtfl tns omtrent den bedtijiitoe Und m de V OiiM beun ± ymf aüuseeid met Wallstreet er getu gde op haar beu t van een vai te sternmm Ati iikaaitoche Staa tund en waren zee ait en konden voor Steels ruim 2 dollar en oor Bethlehem Steel lUim 3 doila erbe ea n R epublic Stee haalde btjna 1 dollar in Bij veider verloop Uad een llclile réacUe m waarfM de markt kalm sloot Ook Hoperlondscfi w ai en gunsUg ged iponeerd en weiden voor Anaconda en Kennecou Copp j Vj dl Vi dollar hooger verhande d Voorts bewogen zich Car en Foundry Genera Motors Vllegtuig aandeelon en Spooruegshares alamed Kuni uijdewaarden op beter koerspeil Op de Petioleumaideeling was het verlaagde inteaumdiv diend van dt Shck Tiansport en de verwaehtmg dat he slotdividend zal worden gepa crd evmal net vorig Jaar van geen invloed Oiies waren icht gevraagd en openden 1 i 3 pCt hoogeWegenb gebrek aan voldoencle be angsicllinc brokkelde naderhand de koers iets af Voo Shell Union en Tidewater was de stemming aan den vasten kant In den SuikerUcej boekte H V A een he stel van 7 tot 9 pCï Hct vraagstuk der be siitinBverhooging bieek derhalve van m lnder invloed te zijn dm gisteren Vorstcnfanden Cult herstelden 2 pui len Van Rubber aa deelen f enden A dam Rubber ca 3 punten lager Hn nadeiharjl 3 A pet ie herstellen 0e lest van de markt b eef zoo goed als verlaten Tabaks aandee en waren weer gunstig van toon voor Oude Dell ei SefT mbah die 3 è 4 pCt hooijer werden verhandeld Schcepv aandee en waren weer goed gedisponeerd en ontmoetten weet viaa De handel was echter niet groot Voor De Batavia was In de minderheid en werd iet lag er verhandeld Scheepvaa t Unie trad erf henrte in van 1 tot 3 pCt Voorts bewoner zich Booten H A L en J CJ U op vastere prtjeen Van Binnenl Industr bewogen Uni I ever zich op ongeveer de vorige prh n A K U was weer rreer g3Vraa d en boek e een aca ce van 1 d 2 pCt Phil pslamp n konder 1 ti 3 pet vei beteren Op de Be egglng iiarlrt waa de stemmiBg voor Necterl Staatsfond en pnjshoudend De 3 S j pCt 1C30 openden i auvcelijks prUshoudend maar konden naderhand Vi 4 V pCt verbeteren Ook voor Inde was d stemming vaster Prol Vt pCt i OPPIcnCKLK VAMTTAKOKllSeN DES NEDEKLANDSCa BANK 4 Januari Valutas f shrUtelA k en ter transacUesj New Vork M tS i VM8 ia BerUn 76 J8 ƒ 75 43 Brussai 11 ƒ 80 i Heinnki f 341 3 7 ftockholm r IJl J ZQTlcli 3A tt il Bank papier Eer jn ƒ 79 1 f 75 M New York I W r 1 60i Bnisset 30 W 3P f BtOCkhc n 44 7fr 4 7 K NST £ N LETTEREN DE ZANQERES TILLT KOENEN OVERLEDEN Te 4 Gravenhage is Zaterdag de bekende zangeres TUly Koenen overleden RAOiONiÉÜWS DIumUs 7 Januari i UILVCRSUM 1 4U M A V R O 00 Gramofoomnuziek 8 30 Nieuwsberichten A lP 8 45 Giamoloonniu ek IW M Jfóoigenwuduig 10 15 GiamoXoon iuzi k 10 30 Voor 6e vrouw 104S Pianovoordracht 11 00 WenKen voor de huishouding 11 21 Kerkorgelcon ceri en zang J2 0i Gramofoonmuzlek 12 45 cuwi en econonüsche berjchieti ANP I itO OiniroepOTkest 1 30 Cau erie Gioote Neder amierfc 1 3a Omro i ork est 2 ed Gramofoon nuziek 2 15 Omroeporkest en solist 3 M Cyclus In de schijnwerper 3 15 Cabaielproffiamnia 4 30 Weensch Phi haimomscM orkest lopn 5 fcO Gramofoonmuzïék 5 ÏS N euw econon tiKhe en beursberichten ANP R V Ü 3 39 Cydiu In vier e l r ajul cfat musea of beioek I A V S O fi OO AVRO Amu9ementM ikest en solist S 4 l ezing Ambtenaren op den drempel van der nieuwen tijd 7 1 Vragen van den dag ANP 7 15 Gidniofo Mimuziek 7 30 Berichten Eng 1 45 Gram fooiunuxiek S 00 Nieuwsberichten ANP 1 15 GraMbfoonmuztek 8 30 Berichten Engelsch 1 45 oramofooninuz ek met toelichting O IS Cyclus Onze vo ksdlcht rfi 9M AVRO Amusementsorkest 10 M 10 13 N ieuwsber chtcn ANP sluiting BB VKBSVM n M1 A M m M Q f eo Wij beginnen den dag IJ Nleuwsber chlen AnP $ 49 Cramofoon nuzlek 3J Oeestemke muziek igr pl 10 60 Gramofoonmuzl IIJO Godsdienstig halfuurtje 1Z 06 Berichten 12 15 Gerard L ebon en xi n orkest U 4i Nieuwven economische berichten ANP I Oj Granfofocnmuziek I IS Gerard Lsbor en zijn orkest 3 Gramofoomnuzlek 2 8 Viouwenuurlje J OO Vlooi met p nobegc f dtn 3 2f Grsmoiconmuziek 3 40 Vlooi Ti t Bnobcf jeid ng 4 00 KRO Symphonee orke t en so i 4 45 WIJ en onzen ttld Kcononusch KicLale verticudingen viaagigcstpreK M Jcugtfuitaendins K tt O 5 1S Nie JW Kmomi Che en h ifsberlch e ANP SJt9 Gramofcmiu c t f VJ C Z jhïnif orlfe t f 4SActu s r ye o jrs 1 Wi 00 7 U Vi£ en van den cLu el te ieo an bergen veel waardevols verloren Daarom illeo wij bet na eens bebb ever tuini£heid io verband met een doel DuU e wiju vaa bewaren Als ae Huisvrouw aan het begin van een i iJ distributiepenode de aan oeschjfi hncvpelheid op de keuken tafti all ttvO vertesonwoordigt deze niet f Depüalde geidswaarde maar I belangrijke hoeveelheid fi ii Uit beide oogpunten is ci n Ml b M IXTK ITll verzorging noodig jiit mol alles in de daarvoor bussen of potten weg te iS de voorraad kleiner dan i r gewend was toch komt n vaste plaats Dit geeft niet al If nil goed overzicht maar is t inniger dan hel uit de zak gt ji Ken zak valt gemakkelijk om of i iiurt open Sommige stoffen als SJ M r zou trekken vee vocht aan kn tri zoo aan het papier vast en gaan allia lil n ent verlies Men zorge er echter voor geen rieu en K orraad bij een oude rest te ttorti onulat een begin van bederf iich d ii aan het geheel zou mededeelen l i eèn schoone jampot of bus bewaart ir en het versche product totdat de oiiilt hoeveelheid op is Grutters waren Gruttfrïwaren kan men beter in kaïocnen zakjes bewaren dan in busi en f flesschen omdat zij m die zakjeji nog wat nadrogen als men de zakjet op een luchtige drooge plaais ophangt b v op een goed geveniileerde zolder De kans op beji rf IS dan uiterst gering Bovendien kon men die zakjes als er nog eens een vorstperiode komt een pociaje buiten hangen Het blijkt n l dal mijten en andere insecten die wel ee ns van een voorraadje mee elen en het daarbij zeer onaange lioa ni V erandcren een vorst kuur van een goede week niet overleven Men kan het meel de grutten gort of ancierp waar daarna gerust weer gebruiken 0e aangeschafte peulvruchten komen soort bil stiort in katoenen zakjes op een droge plaats te hangen Is de kelder goed droog dan is die geschikt anders is de zolder beter Gedroogde appeltjes enz worden eveneen het liefst in katoenen zakjes op een luchtige plaats gehangen Bloem blij ft in de origineele verpakk iiiK Jxisse bloem komt in met geheel afgefloten bussen Havermout mag ook niet geheel van de lucht afgesloten worden Men be iart ze op een koele luchtige plaats Is de havtrmout sterk verpulverd da i is de Kun op fnijt erg groot Het bewaren van vleesch Versch lende slagers leveren al het vlccsoh or een distribulieperiode tegehik f aan hun klanten Deze nemen m voor alle zekerheid maar aan Daarom 15 het goed ook over het bewaren van vleesch even te spreken I o gebraden toestand kan men het vleesch zelfs in een goeden kelder naar 1 da bewaren Door het te zouten of te marineeren kan men deze periode rekken Het marineeren met aler a un en kruiden overgoten wegzetten is allrtw voor taai rundvlei ich en voor lamsvlecsch aan te raden Beter is het het vleesch kort na ont a gst te braden in een kleine pan of kom over te zetten vlug af te koelen en met de jus te overgieten Wanneer het geheel onder jus of vet taai blijft het op een koele plaati wèl een paar weken goed vi r i sschien nu er weinig viecsch te krygen it op de bonnen i iiori6v oi M gekocht voor de stamppot nk er dan aan dat deze zachte worst OMlist niel langer bewaard kan worsen dan twee weken Alleen de harde oroge worsten zyn duurzamer Deze moe en ejm op een koele tochtise Piaais opgenangen worden De witte uitslag die soms ontstaat i afkomstig hfi zuut r mmci Zy wordt met een droge van hfi zuut of van een onachadeltjke Khimmei Zy wordt met een drog oeK er afgeveegd en de worst met wa vet ingewre Bij een aangesneden worjt bestrijklSjnen de tnijvlakte met een we n g boteV of vet over buurt v L w 8 a she fV nS voor dat deze een vonstMet wr ndplaBU hebben de f estdagon of als er geen vleesch UmH voor het gezin be mde eieren niet dnrct dan komen hehh Pkje te staan Eieren g kl P haal en nemen iirm ikke i k geuren uit hun omgevmg t laaist ze daarom nooit m de an sterk riekende stoffen Wio moet men er direct maar worden A f aard moeten kw enTTf een no ui volgenden winter blev n worden Een overgekZTj bewaart men in S n v i u öw gt bt te XeadencicrcB jHlerby nojt wawschuwinj voor ttJi f Mndeneieren bU d ó ktT V I Eend ne rcn kunnen uitil I osten daarom I r L l ookXtii tocsUnd kt worden In de bakkery mag d tlu beachuitbereib fbniiken r dat geen ander e t om de Boter op een koele donkere plaats Boter kan zonder speciale voorzorgen niet lang worden bewaard vooral niet wanneer zij wordt blootgesteld aan licht lucht of warmte omdat deze de kwaliteit van het botervet kunnen doen vcrmind ren Men bt V aart do boter daarom liefst niet in de keuken doch op een donkere koele plaats Dit geldt voor boter die men koopt als roomboter natuurboter of melkboter al dan niet van een of meer officieele merken voorzien Heeft men wat boter overgospaarj of in het voorjaar in eeft potje ingemaakt verversch dan geregeld het laagje pekelwater Indien het inleggen oordeelkundig is geschied kan men de inleg boter zoowel op de boterham als in de keuken langen tijd gebruiken Kaas en melk Kaas in plakjes gesneden gekocht bewaart men het bcst in vetvnj papier op een schaaltje Siukken kaaskan men onder een stolp mits niet geheel luchtdicht afgesloten of in eendekschaal bewaren een lepeltje of eenpropje papier tusschen stolp en schaalkan schimmelen van de kaas tegehgaan Grootere stukken kaas wordenop een niet te droge koele plaats bewaard nadat de aangesneden kantenmet wat boter en vet zijn bestreken Zij die nog in het bezit zijn van eenheele kaas kunnen deze langen tijdbewaren mits zij de kaas af en toeomkeeren en de korst mwrinen meteen in olie gedrenkt doekje Zij wordthet best op een orgcschilderde plankbewaard welke eens per weck metheet water wordt schoongemaakt engedroogd Men kan ook een snij ofbroodplank gebruiken Volle melkpoeder kan niet in grootere hoeveelheden dan b v I kg en als regel met langer dan 3 6 maanden worden bewaard in Iiffst luofitdicht afgesloten blikverpakkirg Is de bus of een pak ook de z g perkamenten bekers aangebroker dan doet men er goed aan het poeder reeclmatig op te pebruiken daar het poeder r a eenigen tijd ranzig wordt door het daarin aanwezige meïkvet Taptemelkpoeder kan vrij langen lijd worden bewa ird en is mirder gevoelig voor aanraking met lucht Men beware dit poeder eveneens liefst luchtdicht op een droge koele vochtvrije plaats om klontvorming te voor omen GeranHenseerde melk S SU kerdo volle laptemelk moet ever ce s op een 1 oele droge plaats worden bewaard De bu5jes moeten regelmatig worden omgekeerd Deze blikjes kurnen ongeveer 6 m aanden worden bewaard Men doet goed eventueele voorraden welke in het voorjaar of den zomer werden ingekocht larfremerhand in elk geval dezen winter op te gebruiken BIfsNENlAKO Om OORZICHTIGE KINDERE N Zaterdagmiddag om vier uur heeft in een woning op de Admiralengracht te AmsterdMi een 4 jarig kmd een bord soep ovef zich heengetrokken Met ernstige brandwonden aan voorhoofd handen en beenen werd het kmd door den G G en G D naar het Wilhelminagasthuis vervoeïd In een huis in de P C Hooftstraat heeft zich een onaangename vergissing voorgedaan Een 15 jarige jongen dronk uu een flesch waarii lysol werd bewaard Hij is in het V ilhelmmagaslauis opgenomen VACANTIECURSUS VAN DE VEREENIGING VAN LFFRAREN IN DE BIOLOGIE In het Koloniaal Instituut te Amsterdam is de zc£ae vacatit eoursua van de Verceniging van leeraren in de biologie gehouden De voorzitter dr F J H Offerijns opende de m eenkomst met een kort woord Van de Eanwezi tn heette hy in het byzonjer welkom den inspecteur der lyca den heer J van Andel en dr Houdijk voorzitter der Vereemging van leeraren in natuur en scheikunde en den eersten spreker prof dr L P Ie Cosqumo de Bussy directeur van de afdeeling handeUmuseum vanj et lioloniaal fnstMj i l Staande wqH BiR i nkeIegevoelvolle i Biyd aan dengedachtenis HIPW Postma inSeptember 1 1 dooreen tragisch on geval om net fifven gehpmen Het doel van dezt ziMM vacantAtf cursus u de leeraren m iwibiologie in de passonde omgeving van ïiet Koloniaal Instituut een duidelijk beeld te geven van de bctcekenia van het wetenschappelyk onderzoek in verband met practiache vraagstukken en van de groote economische betcekenu der tropische cultures nBTAtrVOSVKTKERB MET NOORWEGEN Het Nederlsndfdi cIcaringinstKuut deelt betreffend het bstalingsverkeer met Noorwegen mede dat de afwikkeling van het betalingsverkeer met Noorwegen voortaan gesrhi Jt Lp n hel had r der Ned r mi rh Duijcht I De vloot wordt versterkt AANTAL SLAGSCHEPEN WOltDT VERMEERDERD De voorzitter der vlootcommissi van iel Huis van Afgevaardigd V nson neeft verklaard dit de Amerikaapsche vloot dit jaar met een feheele feeks nieuwe schepen waaronder twee slag chepen versterkt zal worden Van den iomer zullen de tsjagichepen North Carolina en Washington ter grootte van 35 000 ton elft in dienst gdsteld worden Het aantal Amerikaansche slagschepen iUjgt daarmede tot 17j Nog 15 andere slagschepen zijn ofw l in aanbouw of in opdracht gegeven 1 Van de oorlogsbojems waartoe het vprigc congres zijn toestemming verleend heeft is er echter nog geen enkele op stapel gezel STEM TEGEN INTERVENTIE DeChicagoTribune publiceert een extra bericht volgens hetwelk O Brien in een druk bezochte bijaenkomst te Lafayette Indiana in aanw ezigheid van aartsbi ischop Null uit Fort Wayne als earegast alle leden van de H oly Name Societj heeft verzocht den president en he Congres door middel van een millioim telegrammen voor een herhaling var den tragischen fout van 1917 te waarschuwen daar andsrs het geschreeuw van de 10 Iproccnt interventionisten wederom een onlvsil zou stichten waardoor het Amenkaansche volk als sqhapen naar de slachtbank zou worderi geleidi RUSLAND DIENSTTIJD VERLENGD Naar het militaire 1 orgaan K 15 a snaja Swesjda mel lt is bij decreet de actieve diensttijd vfior soldaten en onderofficieren van hef Roode Leger en de vloot vastgesteld op 4 jaar Sedert € eptember 1939 was de diensttijd voor soldaten van het Roode Leger 2 jaar en voor de speciale troepen en onflerofficieren 3 tot 4 jaar Korte berichten Gedurende het verloopen laarwerden in de stad Antwerpen 2402 rijwielen ontvreemd De Spaansche stoomboot Zubieta die op 1 Januari met een lading steenkolen van Gijon naar Bermeo vertrok wordt als verloren beschouwd Wifakstukken zijn cp de kust geworpen Vande uit zes koppen bestaande ben anning is niets bekend SPORT BOKSEN HEINZ LAZEK WINT VAN DEN ITALIAAN MEBLO Het wlnterixiksseizoen werd Zondag te München fhet vier DuitscbItalia sche ontmoetingen mgezet De mdest belangwekkende partij vai deze vier was die tusschen Hemz Lazek en MerIo in het zwaargewicht Deze strijd zou moeien besiisscn w e van de twee in aanmerking komt om Max Schmeiing uit te dagen voor een stryd i m den Europeeschen titel De party is tenslotte uitgeloopen op een gedecideerde overwinning voor Lazek die zijn tegenstander in de achtste ronde voor acht tellen neersloeg waarha Merlo den stryd staakte De overige uitslagen luiden Blaho w nt door k o van Fabriam Bonilavclli w o p van Weiss en StefaJio w o p van Norbert IJSBOCKET A IJ B C I BLAUWE VOGELS J 2 Onder belangstelling van ongeveer tweeduizend toeschouwers werd giètermiddag op de baan Willem Bèrentz thialf te Zaandyk een wedstrijd gespeeld tuswhen de Amaterdamrche ijshockeyclubs A y H C I De Blauwe Vo üIs De u lslag luidde 3 2 nj nood s Noteeringen van 4 lanuari OBLIGATIES Staatsleeninfen 100 tt JWIJ 97 lOOfl 91h SS loon loüi r V K L K IM Ie 108 4 lOOU lllOl 1840 Ie f SOO 4 7 lOO 1040 2e t 100 4 1B40 bil 100 4 IMO Ze I SOO U40 bit 300 4 1S36 100 3 WK 83 83H SS 98 1837 100 3 82S 1837 500 3 83K 1938 100 3 3l s 88 1838 500 3 31 2 SSi 1B33 01 I 100 31 a 8e 1835 01 500 31 9 1837 OI 100 3 87 8K 1837 O I 500 3 89 90H 1637 AO I 100 i 87 tn 1837 AO I SOO S 87 8S H Prov en oem leentügen A dam 1936 3i a 861 S7 i Dito Ie 1937 31 2 86 90 1 DU 86 90 90 Apeld Ie 37 31 2 Arniiem 1938 3 Deventer 1920 6 Dorar 38 31 2 3 Sindh 1935 31 2 Do 3e Ig 38 31 4 Geld 3S 3i 88 90i S6 Dol0 j lelg 38 2 i a Grhage 1921 6 Dito 1936 3V2 94 92 S6H gOh SU 83Mi S v 90 4 91 86 92 87 91 8S mn 9 89 94 93 84H 83 831 88H 9Ü 97 91 all 82 88 i SSl i 96H 90 Dito 1937 I 31 2 94li 93 Dllo 38 31 2 3 Groning 1938 3 Dito 2e 1938 3 Haai If in 1938 3 Dito 38 3l i 3 Helm 1937 3 s H b 1937 3 HUve 1938 3 4 Dito 10 j 38 Ji j Leeuw 1938 3 Leiden 1937 3V2 N Holland 38 3 Do 2e 38 31 2 3 Dllo e j 38 2Vj D o 3e lO j 38 21 2 Nijm 2e 1 37 3 Va SOv B dam 1936 37 4 D o 1 en 3 37 31 j Duo 1 1938 31 2 Dito 1938 131 2I 3 SchiedSc I J731 2 Tilb 1 37 31 Utr Pr 37 31 91 J Do gem 37 31 2 Zeeland 1937 3 Z HoII 1937 3 Zll Ie 1 1938 3 Dito 2e Ig 38 3 BvNG 2e 1 37 31 2 l9 91 Dito 1938 3 B V Onr Z 37 4 Gem Cred 9001 33000 O 3 2 88 Dito l j Vn 1 2000 3 N Bnklnst i5 4 64i 69 Aanvullingen II potlieekbanken Alg Fr Hyp b m 2 verpl Ultl Pandbr 131 2 lli 91 AlgHjpbserXt4 89 i SSs A dam Hyp 1 4 SSit 9 a Dllo 31 2 8S li Sa i Arnh H B Ser E F P br 31 2 33 Bat Hyp b N N PP 4 9BK Dllo C D 31 2 8B 861 Dr H B d o 31 2 SS i Fr Gron H p Bank Pd 4 101 D o Da en Va 3 99 96 Do p b 31 2 3 89X iüiav HB d o3i 2 SSi Gr HjpBPb V J 86 k Hl HP ser AC 4 97 7 Dito ser BD 31 2 88 Hl t Holl Hyp B dito 4 96 t 9b Dito ser K 31 2 87 4 Hjp b V Ned mn 88 Ser M 31 2 tnsul Nyp b ser 92 79K AB AA BB 4 D o ser T TA 31 2 MiJ V H Cred Pandbr 4 S6i D o m f ver pi uitk 31 2 87 86S N Hyp b do 3 i 88 89i N Hypb Veend serie K OVj 84 94 4 Do 31 dito 3 Nooröh Hyp b Pandbr 31 2 ttH OveriJssH b d o 4 SêH Rott Hyp b d o 4 90s 81 ld dito 31 83 8as Sted Hypb er K L 31 a Utr Hyp b 4 S H Dllo serie K 4 Dito serie E 31 2 SIX 90H Dito 2 verpl uitk 31 2 93H 82i l Weitl Hyp b EE FF 31 2 90K 102 66X AANDEELEN Bank en CredlaUnstellingen A d Bank aand Ho I BankU dito Ine Bank dito Jav B 500 v a Kasvereen dito N I Esc m dito Nederl Bank A NB v ZA 500d N H MiJ 1 250 a Rott B Ver aan TwentscheBA A Indust ondernemingen Alg Norit sew A 3SU A d Dr Mij a 20S A d Superf a 106 Aut Screw W a 130 Eat Marg Fabr 99H V d B 250 1000 G A 179 V d B p w A 1000 108 Dito B t 1000 108 Berk s Pa Afge st c V aand 46 C en P F Scliolie 163 Gouda stear dllo 46 Gruyter en Zn A pref aand 1491 Dito B win td p £ l ISO 201 145 l l i 352 249 141 ItSH 66 108 1 47h 46li 140 2 4 111 130 119 llSf llSi 188 276H 415 4241 Heemaf aand 153 Heinek aand Asi Hero Cons aand 143 Hol St m f a 173 ITolIandia aand 22il HolI Bet MiJ A 3 l HoIl dr en k A 2 l Holt Kunstz I A 14 i Int Gew B dito 144 1 Intern Vise A eti K F Bevnes dito 108 Dito pref 4 Kon N E m b a 4 i K N Hoogov do 133 Kon N ZoutI A 490 K Br Sfheem do 2S4 Koren=choof NV de dito 110Lev Br en U C 100 c pr aand 117 Dito lOOOCv prA IlTi Do 100 6 Cpr A 1121 Do 1000 6 Cp A 111 Lyempf IJ en Mf 19u Meelf d Ned B Cv 271 N G en S F a 420 Xed Kabe f dito 421 N Sch b mif dito igS i N St f Keyier A 217 Pliil Gloei 75 afgett C V A 3 65 149 Rott D MIJ d to 328 Sche de K M d N 62 21 137 m 137 13S 118 1 13 1251 139V va 131 2154 213s llü 1119 121 120 151 H Scliolten dito 157 iSmits transf f d Stokv SO 400 a Stokv rsoo iooo 4 St spinn Sp do Stork dito Twtjnstra Pref A Utr Asph f G A Ver BI n aa d Ver Ch aand Dito pref Ver Gif NB VA Ver Pf V Gelder 145 14 DItndlto p aind 161 151H Ver N R fab § 199 Ver Touwf dito 117 117H VllMingen K f d 186 ACTIEVE FONDSEN S tslMiiUicen NedcrUwi inflBL 40 Ia IMO ioo 101 88K m X 7 X 78K 78K 8414 83 1 s e7i 9614 8S i 40 Xe r 1000 4 BsJ bU lIM 4 MOV WH i ot ii gc Grootboek obl i 8S 1896 1805 obl 3 78 Cert V IBschr 3 78 Grootboelc obl a Tasi 1936 1000 3 gjw 67 67Ji 89 SS 1000 3 1000 3 3l i SS CrUficalen H Grootboek obl 21 1935 Indiè 1000 31 1937 Indie 1000 9 1937 Indie I 1000 A 3 Duitschi Young Obl 1 00 30 51 1 Bank en Cred last 199 139 Kol Bank IM 127X Ned Ind HandcUb Ntd Ilan4 HH Cv A Industrieën 11314 lUM 77 ij aou m 130 129 84 3094 211 142 26ft 161 604 Sl 3l as II at Ali KunstzUde Unte lOüV 113 Berkel s Patent 47 Calve Olief C gew 76if Centr Suiker 200 tokker 194 Lever Bro en Unle 130 129 Ned Ford Aut 3374 Philips C B V A 2Qi 20eX Dito Pref w A 142 All Ludl St C 10 ra R a 26V Am Bern berg A C v 5 10 g a 181i Am B C V prcf a i Am Car and F C V Aand 3IH 33X Am Enka C v id 49 Anac Copp C v Id 3Hm 30Ji Bethl St O V 10 ld 7 i 6 4 Chrysl Corp C v A Curtjss Wr Corp C V idem lOi UK 3911 3 18 OH ra 7i i General Motor idem 53 Intern Nickel Cy C V 10 a 28 i Kennec C C v 10 A R II S9H 33 North Am Ay C v A R U 18 North Am K A C 24 27 26 Uiverien Cit Serv C C v id C South C V 10 A R U Norlh A Cy C v A Radio Corp C V A Oost Borneo Mi A Idem pref Aand v A 8 il IS 219 Petr OB enienUnf a Dord Petr Ind Mt G Aand 3614 Kon Petr Mij Idem 2754 Ï7J Cont Oil Cy C v 10 Idem 304 Mid Cbntinental Peto C v A 13 Phil Pet C v 10 Id WA Shell Un C v 10 Id 12 124 T Wat Ass OU C v 10 idem li ll 1 tmnntiirhaiiiUlM SIX 13X 114 u Rtp Steel C V A Un States Steel id 1334 U2 U34 U9K HoII Am Lijn Aand Java Chma Japan t614 t6lbl IS 4 laSM 1874 1 iia USX L n idem jfi3 Kon Ntd St Mij id itiU Kon Paketv Mu ld 2ih t 1864 Ncd Scfteepv Un ld iS8i s Rotterd Lloyd Idem Ifil Stoomv Mij Ned id 155 Int Merc Mar Cy C V 10 A 1Ü Saik eraadernemlngaA Handelsv Am t A IM Mü Javasche CuI miJ Id zn4 Ned Ind S Un id Ta Ver Vorst C M 25G 500 A m i 12D mH13UTakaksoade nMTBiiB gaa xn XM Z79 3S1 2 5 5 Dell Batav Ma A 4DeliMu ƒ 1000 c V Idem J7s Sencmbih M idtin 18 215 Wilson Co C v A 54 5 i Sp orwts a BiSXim and Ohio a m SH 5 V id m Shcsap Ohio C v 46 If io io 17J 16 11 UM 17H 17H 37X 36X 27M inj 11 UH 15 61 1 25 a Illinois Cent C v lO N York Centr C v Id Pennijlv R 18 1 $ 50 C v A South Pac Cy V f idem 11 I d Railway O few Idem Canad Pac C v ilL Riikh rABtfai Miac a Amsterdam tB jm B Cult Aand a 4 387H Bandar Rub mQ Id 2MHiDellBat R M j Id 227 HcodenK Lemboe3 Rub ittem M5 Majanslandea Vereen Id WHOostJavo s Rubber UH idem 1£X Oostk 4 500 C v M Serbadjadl Sum R Idem 1 Sllau Sum Rubber Mg idem 1I3 m Sum Rubb Cult Id 7 Ver Ind Cult Ond Idem Itim Inlere Rubber CertV idem 6H 8X Dulucha loadtaa Btt fcettiagTerklarUif Ou grootb p 1940 c r 1 p 1941 c r 1 p IMl e S r t p 1943 Ctrl p 1 M r a p 1945 c r a p 194 c 6 r 3 p IMT c r p IMl Ctrl kane aM Ausf OW 3 farbenind l G C v O Kali Sind £ 30 100 1 Dito £ Sa 10B 1 3 Winlershall obl f t rarbenintl l G C T A Ver Korltind C v A OuitBchl Berl RU IS O Vj Buhrv 27 Vj i t V O 7 4 Dito 30 VH ê O t D Rentcnbank IS T Ver O Sledenl O Bayr Hyp en W B Pb Xl tX Linü eumw O 7 Gelienk Bergw Obl S R flCutehdrfnbngshOtt OM 1 Harpencr Bcribau Obl Phoenix Akt 0 s Obl Rh Klb Union ObL 7 Ruhrchcmie A a Obl Siemens en Ha slce Obl t iV 8tah werke Obl t Dito aerie A 2S 1 Obl iVictor atm Obl i i Votel D K OU RiiCin w El 23 Obl f Dito n Obl Uagener Strassenbaim Ob Sli arbcnmduatrie aand Siemens en Rattke aaad Ver GlanifV off Fabr aand TinteritiaU Aki C aand 70 70 70 TO M 4 4 ei 73 s 99 MM m 135 IK n UM tM 43 7 M 77 nti O m 3 47 id Id id id id id Id Id id id id Id id id Id Id Kon version Oito Neue ax o x OH 131 zna 140 EN MU SIU ANOSCai EAKIMCINSTRUOT Koersen voor 1 rtln en op 8 Januari IMi x en V € plict tia en lutdond la Rexhuiiaikan 7 JI Belga K 90 1432 ir t r tranca ttM Urea tXl Deenich kronen 98 4 NoorMlw krsmn t Zwee actae kronen 44 19 Tüeeh selle kronen nolle scho oen l t T ectii ie1ie kronen nleirw adnldeni TJfc Dinar aud ichuldcnl 3 U inar nieuwe w hu deil 4 23 Turk ette porwlen l4Si ewa t3t i ngl oude whuld nl 39319 enc nleiiwe asHuHlen 9J