Goudsche Courant, dinsdag 7 januari 1941

GOUDSCHÉ Dinsdag 7 Januari 1941 nc J aig B6 No 20521 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Directeur F TIETBB Postgiro 48400 Bur Harkt 31 Tel S74t betreffende de luisterbijdrage Vragen Mogelijkheid van vriistelling Burenaansluiting alleen bij bijzondere machtiging Verkoop of inlevering van toestellen bij nietbetaling van de biidroge De slag in Noord Afrika Na den val van fardia Italiaansche Koloniale troepen moesten voor overmacht v ijken Duitsche beschouwing over de beteekenis van den strijd Engelschen staan in de woestijn van Marmorica nog voor een uiterst moeilijke taak heer L G Wybrands Marcussen t Zaterdagmiddag over de beide Jers een vraaggesprclc gevoerd met Jen heer P A Enserinck administra Iteiir van de P T T betreffend de verplichte luisterbüdrage Vooraf maaltte de heer Enserinck ieenige opmerkingen waarin Hij de toesleibezitters gerust stelde ei hen Laiinaande zich vooral niet zenuw tig te maken Ik ontvang aldus spr dagelijk vele brieven waarin allerhande inlichtingen worden gevraagd Het is eenvoudig onmijge Ü k deze alle te beantwoorden En Wit is ook niet noodig omdat zoo uitvoerig mogelijk inlichtingen floor pers en radio zullen worden verstrekt Laten toestelbezitters nu rustig de circulaire afwachten die in het tydvak van 6 tot en met J 4 Januari aj huis aan huis zal worden bezorgd en waarbij is gevoegd een aangifteformulier dat onverwuld volledig ingevuld aan het hoofdbestuur der P T T moet wor dm teruggezonden Wenscht men na 1 Januari niet meer als luisteraar te worden beschouwd en wenscht men dus zijn toestel af te schaffen dan kan men daarvan mededeeling doen bij de terugzending van het aangifte formuliei Aangeslotenen op radio centrples lie niettegenstaande de gunstige voorarden waarop zij hunne aansluiiivR kunnen behouden meenen te moeten ophouden lui steraar te zijn kunnen het alx nnement met inachtneming van den gebruikelijken opzesRingstermijn eenvoudig opzeggen bij lien leider van het dictributie bedrijf waarop zij zijn aangesloten VeiToeken om TTUstelUng van belasting Be meeste vragen die gesteld zijn betreffen verzoek om vrijstelling der radio heffing op grond van werkloosheid ziekte invaliditeit enz Daar voor vele menschen de radio de eenigp ontspanning is lijkt mij hierin zeker eenige redelijkheid te schuilen Met luisteraars die in dergelijke omstandigheden verkeeren is in de uitvoeringsmaatregel rekening gehouden in dien zin dat de mogelijkheid voor het verleenen van ontheffing daarin m opgenomen Deze mogelijkheid is echter aan b aalde grenzen gebonden o a dat als algemeene norm wordt aangenomen dat ten hoogste 10 procent van het totaal aants houder i van ontvanginrichtingen ve ir ontheffing in aanmerking kan ki n De cnen die voor ontheffing in annierking meenen te kunnen T zullen daartoe een formulier n invullen dat op alle postin i iTii Pn bhalve bij de postagent r in Visieloos verkrijgbaar is D formulieren kunnen eerst na 15 Jiurjiiri a s worden afgehaald Op dit iirmiilipr zijn vragen gesteld welke 00 nauwkeurig mogelijk beantwoord ino u n warden Daarna moet het ingevulde en onderteekende formuliej x spoedig mogelijk aan het hoofdbestuur der P T T worden ingezonden Dit kan kosteloos geschieden in de bitgevoegde enveloppe Vrasi De formulieren waar u over preekt en die dus niet verw ard moeten worden met de formulieren die iedereen in zyn bus vindt is daarbij reitening gehouden met uiteenloopenoe factoren Antwoord Zeer zeker Bij de be ordeeling van de aanvragen staan iteraard voorop de gegevens omtrent de financieele omstandigheden van den ontheffing vrager Dan komen er vragen op voor betreffende aard van do ontvai inrichting de omstandiglieden waaronder de aanschaffing plaats vond enz Vraag Ik neem dus aan dat e vele vragen en problemen welke uit de door ons ontvangen brieven naar voren zijn gekomen alle op dit formulier verwerkt kunnen worden kLkIL personen die ontheffing f gevraagd kunnen deze nu wachten met betaling totdat over hun nvraag om ontheffing is beslist Antwoord De regeling is zoo dat en met betalen moet beginnen en Indien het verzoek wordt IngeJiUigd terugbetaling van reeds vol temiUnen zal plaats hebben T regeling ia dus in overeenstem Be mei den gebruikelijkea gang zaken by de belaatingen D Jilaplaopen raag Uit verschillende brieven rjl dat men aanstoot heeft genoSSd JT uildrukking elwrf toch nkst dat onvömoïr 2 2ich dit hebben beboeven aan oord BetWooi klaploopers op hen die wel kon den maar niet wilden bijdragen in de kosten van den omroep hoewel ziJ naar de programma s wel luisterden Dit standpunt is ook steeds door de omroeporganisa ties opgenomen Vraag Waarom is deze luisterbijdrage nu niet verschuldigd naar draagkracht Antwoord De vaststelling van de luisterbijdrage nog geen 2 i cent per dag is op zulk een lagen basis geschied dat het administratief niet wel doenlijk zou zijn een tarief naar draagkracht in te voeren Ik kan hieraan nog toevoegen dat in geen enkel land een regeling zooals door sommige luisteraars blijkbaar wordt voorgestaan is getroffen Vraag Men spreekt in de brievan die we ontvangen hebben vrU algemeen over een belasting Maar dit is toch feitelijk onjuist Antwoord Inderdaad het geldt hier een bijdrage die noodig is voor de instandhouding en uitbreiding van den Nederlandschen omroep een apparaat van en voot het Nederlandscne volk waardoor arm en rijk op dezelfde wüze worden bediend Eén luistervergunning voor ziekenliuizen e d Vraag Hoe staat het nu met de inrichtingen waarin zieken invaliden en ouden van dagen zijn ondergf braclu Het zou toctt hiet rechtvaardig zijn om van al de bewoners de luisterbijdrage te vorderen Antwoord Ook daarmede zal rekening worden gehouden In de eerste plaats wijs ik er op dat in de ji voeringsverordening vau den directeurgeneraal der P P T de bepaling is opgenomen dat van de verplichting tot het betalen der luisterbijdrage op verzoek kunnen worden vrijgesteld de instellingen van weldadigheid voorkomende op de lijst bedoeld in artikel 3 van de Armenwet En voor de ziekenhuizen zal als maatstaf gelden dat de patiënten en het inwonende personel als één gezin worden beschouwd zoodat voor elke volledige ontvanginrichting waarop meer dan een luidspreker of hoofdtelefoon is aangesloten slechts één luistervergunning vereischt zal zijn ZiJn in het complex van gebouwen welke tot de betrokken inrichting behooren woningen aanwezig waarin personeel in gezinsverband woont of kamers in vast gebruik bij inwonende doktoren of verpleegsters dan zal voor een in zulke gezinnen of kamers aanwezige luistermogelijkheid een afzonderlijke luistervergunning aanwezig moeten zijn Vrjag Er zijn luisteraars die door middel van een draadje gebruik maken van de ontvanginrichting van De militaire medewerker van het Kroatische dagblad D n e v n i k wijst op den heldhaftigen tegenstand van de verdedigers van Bardia Roewei zij te land in de lucht en op zee werden aangevallen hebben de Italiaansche troepen ber wiJzeB geleverd van uitzonderlijke dapperheid en hebben zU den vijand de zwaarste verli en toegebracht De medewerker vermeldt bovendien dat de taak van de Engelschen In de woestijn van Marmariea niterst moeili is aaiigeaien het Italiaansche leger nog intact is Een Duitsche beschouwing kenlang hebben eenige Italiaansche regimenten Bardia uiterst dapper verdedigd schrijft de Deutsche Allgemeine Zeitung in een hoofdartikel totdat zü voor de plaatselijke overmacht moesten wüken De Italiaansche koloniale troepen hebben steike strüdkraditen van den teg eeiv buurman Valt deze categorie van luisteraars ook onder de verplichting tot betaling der bijdrage Antwoord Een dergelijke zgn Ihirenaansluiting kan alleen blijven bestaan met een bijzondere machtiging van den directeur generaal Is die machtiging verkregen dan wordt zoowel voor de hootdaansluiting als vaar de burenaansluiting de luisterbijdrage gevorderd behoudens de ontheffingsmogelijkheid waarover ik reeds sprak Vraag Wat gebeurt er met toestellen van luisteraars die geen bijdrage willen betalen maar het toestel ook niet wenschen te verkoopen omdat zü meenen na verloop van tijd wellicht tot het betalen van de bijdrage in staat te zullen zijn Antwoord Om vrijgesteld te worden van een luisterbijdrage kunnen eigenaars van ontvangtoestellen hun toestel in bewaring geven bü de postinrichtingen ter plaatse Hiervoor is noodig dat het toestel deugdelijk verpakt is en voorzien i van een duidelijke opgave van naam en adres De overname geschiedt tegen een door f namens het P T T bedrijf geteekend ontvangbewijs Voor het in bewaring nemen van t toestel is een bedrag van ƒ 3 per jaar of gedeelte daarvan verschuldied dat bij vooruitbetaling in halfjaarlijksche termijnen moet worden betaald Het staatsbedrijf der P T T zal voor een zorgvuldise opberging van het in bewaring genomen toestel zorg dragen maar neemt geen verantwoording op zich voor wat betreft de werking van het toestel van de terugsave De verdere regeling ter ke zal door pers en radio nader worden medegedef ld Men loope nu niet dadelijk met zijn toestel naar de postinrichting doch wachte nadere mededeelingen ter zake rustig af Overwogen wordt voorts of in bewartng geven bij daartoe door den directeur urneraal der P T T ijemachtigde radiohnndclaren toegestaan zal kunnen worden terwijl tevens wordt gedacht aan een regeling waarbij de eigenaar van ren toestel dit apparaat zelf kan bewaren nadat het èf in deugdeliike verpakking 6f op andere wijze afdoende door het P T T bedrijf is verzegeld Ook hieromtrent zullen zoo spoedig mogelijk nadere mededeelingen door pers en radio worden gedaan Meer cSan één Iniaaprckec op een taeatcl yraag Is het geoorloofd meer dan één luidspreker op een ontvanginrichting aan te sluiten Antwoord De houder van de ontvanginrichting mag in het bu hem in gebruik zijnde perceel vervoermiddel of in zijn woning meer dan één luidspreker of hoofdtelefoon aansluiten echter uitsluitend voor eigen gebruik of ten b oeve van het gezin waarvan hij het hoofd is Vraag Er zijn in ons land heel wat z gji radioamateur ie meer dan één toestel in hun bezit liebben waar van zij er eventueel één gebruiken en met de andere experimenteeren Welke bepaling geldt hiervoor Antwoord In het algemeen kan worden gezegd dat een luisteraar meer dan één ontvanginrichting in zün woning ten eigen gebruike mag stander naar zich toegetrokken endaarmede den totalen strfld van deasmogendheden tegen Engeland Jjanmerkelijk lichter gemaakt Deze Italiaansche bijdrage tot den oorlog zoo vervolgt het blad hebben de Engelschen toch maar zoo hoog aangeslagen dat zü daar eenige honderdduizenden manschappen samentrokken deelen van hun luchtwapen afscheidden en een aanzienlijk eskader slagschepen tot de kleinste eenheden toe in t Oostelijke bekken van de Middellandsch Zee stationneerden De uitrusting en verzorging van deze enorme strijdmacht moest in hoofdzaak geschieden langs een omweg via de Zuidelijke punt van Afrika De hevige gevechten welke Duitschlands bondgenoot moest leveren zijn echter in hun beteekenis voor den gemeenschappelijken strijd niet daarmede uitgeput aldus onderstreept het blad dat sterke krachten van den vijand van het voornaamste oorlogsterrein worden weggehouden Al schrijft de Times nu dat door inneming van de kleine haven Bardia het strategische doel is bereikt daar thans het gevaar voor Alexandrië en het Suezkanaal is afgewend dan mag toch niet vergeten worden zoo meait de Deutsche Allgemeine NIEUWJAARSBOODSCHAP VAN ROOSEVELT AMERIKA MOET ZICH BEWAPENEN A S NOOIT TEVOREN Hulp aan de democratieën Het D N B meldt uit Washington President Boosevelt lieett gisteren bij de opening van liet nieuwe Congres zijn Nieuwjaarsboodsclutp voorgelezen De iHMidschap stond in het teeken van het bekende buitenlandsch politieke standpunt van den president By beweerde hierin dat de Vereenlgde Staten nog nooit zoo ernstig bedreigd werden als thans De Vereenigde Staten moeten zich daarom thans voomamelijlt zoo al niet uitsluitend met het bnitenlaiMsche gevaar bezig houden en xich wapenen als nooit te voren De nationale politiek van de Verecnigde Staten is gericht op totale bewapening en op volledige ondersteuning der volkeren wier strijd den oorlog van Amerika verwijderd houdt De beginselen van de moraal en de zorg voor de eigen veiligheid laten het niet toe zich in een vrede te schikken die door de aanvallers gedicteerd en door menschen bevorderd wordt die de zaak op een accoordje willen gooien Daarom moet Amerika zich terstond bewapenen In het verdere verloop van zijn boodschap zeide de president dat hij tot dusver met het resultaat van de bewapening niet tevreden is Elkeen moet meehelpen Wat de hulp aan de demof ratieën betreft deze zal verstrekt worden ook al zouden de koopcrs die hulp niet kunnen betalen Het geleverde oorlogsmateriaal zouden zij later kunnen teruggeven of daarvoor ander materiaal verstrekken dat Amerika noodig heeft Dit is zoo i eweerde Roosevelt geen oorfogsbandeling Nieuwe middelen en nieuwe machtigingen In zijn boodschap zeide Roosevelt behalve het reeds gemelde o a nog het volgende Een geheele natie van het werk in vredestijd te moeten instellen op het werk in oorlogstijd wat betreft het vervaardig van oorlogsmateriaal is niet gemakkelijk De grootste moeilijkheden treden onmiddellijk bij het hebben indien hij deze inrichtingen niet gelijktijdig gebruikt Hü zal daarvoor de noodige waarborgen ten genoege van denqöirecteur generaal der posterijen telegrafie en telefonie moeten verstrekken De beantwoording van vragen en nadere mededeelingen betreffende de luisterbijdrage in het algemeen zal door middel van de radio dagelijks van 13 00 13 05 uur en van 20 15 20 20 uur geschieden Zeitung dat de toekomstplannen van de Engelschen nog van eenige andere dingen afhangen en menig Engelsch commentaar is van dit bange voorgevoel vervuld Deze Britsohe toekomstplannen zullen namelijk twhalve van de moeilijkheden der aanvullingen en toeVoeren nog van de oorlogspolitiek der asmogendheden afhangen die niet alleen op de strateg ische doelen let maar haar oorlogvoering steeds op de totale overwinning gericht lioudt Het oorlogsterrein bevindt zich voor Duitschland en Italië overal daar waar de Engelschman is Wat Duitschland buiten het voornaamste oorlogsterrein gebruikt komt uit het onuitputtelijke reservoir eener weemacht welkfer totale gevechtskracht sinds vele maanden slechts n heel bepaalde gedeelten behoefte te worden aangewend die vele maanden is de total frlracht zeer aanzienlijk gestegen terwijl de Engelschen die hun laatste reserves iiebben opgeroepen prestige successen in de woestijn najaagden Maar ook het oorlogspotentieel van den Italiaarisehen bondgenoot Zoo xjnderstreept het blad is door de woestijn gevechten in het geheel niet in de kern aangetast Deze gevechten hebben een nietj te onderschatten nevenfunctie gehad juist door h6t feit dat zij de Engelschen gedwongen hebben strii d te leyeren Ten slotte merkt het blad op dat generaal Wavell toch erg onvoorzichtig geweest is toen hy op uitdagende wijze verklaarde dat zijn legejr thans tusschen Hitler en diens gei droomde koloniale rijk stond Hoe dan ook betoogt het blad bij onze koloniën zullen wij wel komen Het ziet er werkelijk niet naar pit dat het opvoeren van de stemming aan de Theems van langen duur zal zijn Alle oogen zijn daar nog slechts uitsluitend gericht op Amerika en op de Amerikaansche hulp De marsch van den tijd is onverbiddelijk geworden sinds de Engelschen de verwoesting verkozen hebben en het vermoeden dat die verwoesting absoluut wordt hangt dreigend boven hen allen begin op daar men eerst ifieuwemachinerieën fabrieken en wervenmoet bouwen voordat de grootestroom der productie kan beginnen teloopen Het Congres heeft het rechtop de hoogte te zün van de voftleringen doch bep Ide inlichtinge i moeten in het belang van de eigeni veiligheid alsmede voor de veilighefd dernaties die de Vereenigde Staten ondersteunen geheim gehouden vvorden Roosevelt kondigde aan dat hij vanhet parlement aanzienlijk verhoogdenieuwe middelen alsmede nieuwemachtigingen voor het bouwen zalvragen HU zal bovendien van heti parlement om raaebtiging en middelen verzoeken voor het vervaardigen van aanvullend oorlogsmaterieel van allerlei soort dat aan de volken gegeven zal worden di werkelijk met de aanvallende i ties in oorlog zijn De meest nuttijge en directe functie van de Vereekiigde Staten is als arsenaal voor de eerstgenoemde naties en voor Ame rika zelf te dienen Deze naties hebben geen nieuwe soldaten noodig doch zü hebben liehoefte aan verdedigingswapenen ter de van milliarden dollar De jd nadert waarop zij niet kieer contam betalen kunnen Roosfevelt sprak de aanbeveling uit dat men dezen naties het dan mogelijk moet maken oorlogsmateriaal uit de Ver eenipde Staten te kunnen blijven be het opnemen van het Amerikaansche hun trekken door opdraci ten m program Hoogere belastiikgen Nadat Roosevelt zodals reeds gemeld verklaard had dat Engeand na hel einde van den oorlog door het leveren van soortgelijk oorlogsmpterinal of met andere goederen kan I betaler die de Vereenigde Staten noij dig hebben en dat een dereelijk optretlen van de Vereenigde Stalen geen iiorlo Bshandeling vormt kondi 5de Roiiseve t aan dat hij om hoogfere Jjelasiingen zal moeten verzoeken opdat het grootsle deel van het groote bewapeningsprogram uit de loopTde cntvangsten gedekt kan worden niemand echter zeide de president riag te hopen door worden dit program rijk DE INDRUK VAN DE BOODSCHAP De rede van Roosevelt heeft in politieke kringen der hoofdstad een levendigen weerklank gevonden aldus het D N B De leden van den Senaat len van het Congres bespreken in talrijke discussies en verklaringen de door den president verkondigde opvattingen waarby verschillene ptmten van de rede van Roosevelt in min of meer scherpen vorm becritiseerd worden De vroegere republikeinsche candidaat voor het presidentschap Landen verklaarde dat de rede van den president de Vereenigde Staten een heel stuk verder hebben gebracht op dpn weg naar actieve deelneming aan den oorlog aan de zijde van Engeland Roosevelt heeft de grens die hij zichzelf in zijn rede van 29 Septemter heeft gesteld overschreden De republikeinsche afgevaardigde Rich zeide dat deze rede van Roosevelt vcor Amerika oorlog er dictatuur leteekent In soortgelijken zin sprak de afgevaardigde Mare Antonio van e en bliksemooflog tégen den Vrede en ide vrijheid van het Amerikaansche vollk waarbij de demagogie het voornaamste wapen vormt Senator Ellender noemde de poging om aan de geheele wereld een Amerikaansche levensvorm te willen geven zeer moeilijk De republikeipsche afgevaardigde Rogers v erklaarde dat het Een nader D N B berlcht meldt Het aantal stemmen dat kritiek levert op de rede van Roosevelt neemt toe De democratische senator Wheeler is van meening dat Roosevelt met zijn rede het Ameriksansche volk alleen angst heeft willen injagen teneinde den weg voor een oorlogsdictatuur vrij te maken Ook de republikeiilische senator Capper noemde de redcj van den president een oorlogsrede De republikeinsche senator Taift nclemde de rede een poging van dên preiidert om van het Congres onbeperkte volmachten voor het leenen van Amerikaansche bewapening tmateriaial te verkrijgen Roosevelt wil waar chijnli lk de bevoegdheid krijgen pm uit te leenen wat hij wil zonder van te voren het Congres hiernaar te vragen Zon op 9Mf onder 17 44 Muni op 13J9 onder 3 27 Men is verpBcht te verdnisteren vm lOMoader ng tot zooaopkoBtt Lantaarot t b voertniiien nocte mor na Bonsondergantf ontatokca worden £ a a 8M M iaM iMMM iaMMMiii i i Amy Johnson vermist VERDEONKENr Volgens een Reuterbericht uit Londen wordt de l ekende Engelsche aviatrice Amy Johnson vermist Men ge looft dat zü verdronken is Zlü sprong Zondag boven de monding van de Theems met een valscherm uit haar Eijjien joto vlietgtuig doch de motorboot van de Royal Air Force kon haar niet vinden Amy Johnson was werkzaam als pilote van den hulpdienst voor de aflevering van de vliegtuigen door de fabrieken Men heeft gezien dat Zondag het door haar bestuurde vliegtuig in zee stortte FRANKRIJK De reorganisatie der regeering DIVEBSE NIEUWE MINISTERS Naar uit Vichy wordt gemeld zijn Maandagavond om 19 uur interministerieele besprekingen gevoerd waaraan werd deelgenomen door de vertegenwoordigers der belangrijkste ministeries In aansluiting op deze besprekingen die tegen 21 uur eindigden vernam men in regeeringskringen nadere bevestigingen van het feit dat de reorganisatie van de regeering thans haar beslag zal krijgen Behalve de vorming van een kleine regeeringscommirsie iiestaande uit Darlan Huntziger en Flandin zullen voor een reeks portefeuilles nieuwe ministers worden benoemd De reorganisatie der regiering zal vermoedelijk reeds heden of Woensdag tot stand komen RUSLAND Pe Russische gezant te Boekarest IS NIET TERUGGEROEPEN Naar aanleiding van de herhaaldelijkin de buitenlandsche pers verschenenbewering dat de Russische gezant teRoemenie Larrentjev uit Boekarestzou zijn teruggeroepen is het Russischeagentsch ip Tass gemachtigd te verklaren dat dit l erioht geheel en alverzonnen is TALIEf Aardverschuiving bü Napeis VEERTIEN ZIGEUNERS BEDOLVEN Tengevolge van een door aanhoudende regens veroorzaakte aardveiv schuiving zijn twintig zigeuners die in eenige holen aan een landweg ten Noorden van Napels Vcrnachtten l edolven Ondanks h t ingrijpen van de brandweer van Mapels en een compagnie pioniersv lrondeii slechts zes der bedelvenen flwed worden De overige veertien wdren reeds aan hun verwondingen bezweken toen men hen had uitgegraven ENGELANb AMERKAANSCH WAARNEMER NAAR LONDEN De commandant van een Amdti ksansch eskader bommenwerper bn gade generaal Wash is als waarnemer van het luchtwapen naar Ixinden ovdt geplaatst