Goudsche Courant, dinsdag 7 januari 1941

LEKSTE BLAD DINSDAG 7 JANUARI 94 der SLACHTOFFERS VAN DE KOUDE De hevige koude die sinds Woensdag in België heerscht heeft m het Doorniksche reeds twee slachtoffers gemaakt Te Doornik is een postbode de 52jarige Victor Dion uit Kaih op straat dood gevallen terwijl hij per fiets van zijn werk terugkwam Te Anvaing werd een 48 jarige vrouw uit de stad gevonden langs de baan van Forest naar Anvaing waar zij haar oudeis ging bezoeken Tabel der weekloonen voor de nieuwe ioaabdlasUng 0 leonbaloaliBg badroagl roor n warknaBer tai Groep U 0 30 1 c c r p is u ai ei ir lic Ui ITIi nc J Da 4t I Ir I BUITENU1I0 ENGELAND Aapvallen op poorlijnen GOEDERENTREIN VERNIEU Duitsche Ecvechtsvliegtuigen hebbenIn den loop van gisteren verscheidene anvallen gedaan op voor het verkeerbelangrijke spoorlijnen en kruispuntenin de graafschappen tgsSchen Londenen Het industriecentrura van de Midlands Een vliegtuig verraste naar het D N B verneemt acht naast en achter elkaar staande goederentreinen in de omgeving van een station ten Noorden van Londen Het vliegtuig deed een flinken duikaanval en wierp vanuit leer geringe hoogte een groot aantal bommen neer die allen doel troffen Bovendien werden locomotieven met machmegeweervuur doeltreffend be choten Goederenwagons en verscheidene locomotieven werden vernield gedeeltelijk omver geworpen en uit de rails vernield Een ander vliegtuig beetookte ev jeens vanuil zeer geringe hoogte e0e station met bommen en vernielde verschefSene goederenwagons alsmede de rails en beschadigde eenige gebouwen van het station iwaar Op drie plaatsen geraakten de gctroffenpobjectcn in brand Een andere ipoorlijn werd in de buurt van Colchester met een vrij groot aantal bommen succesvol bestookt Aanval op chemische fabriek Een Duitjsche gevechtsvliegtuig heeft gisteren edn voor de oorlogvoering belangrijke cherflische fabriek ten Noorden van Londen met bommen en madiinegeweervuur vanuit geringe hoogte succesvol aangevallen Het vliegtuig plaatste vier voltreffers waardoor de fabriek in brand vloog Na de ontploffing der bommen waren vlammen en zware rookwolken boven de gebouwen te zien Een ander Duitsch gevechtsvliegtuig heeft gisterenmiddag een vliegveld bij Wolverhampton met brisantbommen aangevallen Een serie bommen trof tien naast elkaar opgestelde vliegtuigen Een tweede serie van vier bommen trof n hangar die grootendeels vernield werd Geen Duitsehe torpedojager beschadigd Ten aanzien van de bewering van het Britsche ministerie van Luchtvaart als zouden vliegtuigen der kustverdediging Zaterdag j l in de duisternis een Duil chfn torpcdojagcr ter hoogte va i Brp t aangevallen en daarop drie voltreffers geplaatst hebben verr ee+nt het D N B vnn bevoegde zijde dat geen enkele Duitsehe torpedojager ook maar dè geringste beschadiging geleden heeft Engelsehr commisisie voor de oarlogsbewapeningen De Engelsohc regeering heeft volgens een Reutcrbericht ccn bestuurscommissie voor de oorlogsuitrustingcn Ingesteld bestaande uit den eersten lord der admiraliteit Alexander den minister voor de Vliegtuigenproductie lord BcTverbrook den minister van Arbeid Bevin en den minister voor de ravitaillcering Duncan De mmistor londer portefeuille GreenwOB d die ïich tot dusverre met deze aangelegenheden hetfl bezig gehouden zal m het vervolg het probleem van den wederopbouw na den oorlog behandelen Hij blijft lid van het oorlogskabinet Oe moeiliikheden van het Britsche economische leven In een speciaal bericht uit Londen houdt de vertegenwoordiger te Tok o der International News Service Koedo zich bezig met de gevolgen der Duitsehe bomaanvallen voor het Britsche bedrijfsleven Deze aanvallen zijn aldus zegt hü een probleem dat met den dag moeilijker wordt vooral voor de zware industrie Bij een bezoek aan de Londensche city kan men zien hoe geweldig de uitwerking der bomaanvallen is in het bijzonder in de economische centra die de laatste weleen stelselmatig bestookt ftin De Britsche autoriteiten trachten de gevolgen der aanvallen angstvallig geheim te houden De aanval op de city waar zich de groote opslagplaatseo bevonden van de firma s die zich met den wereldhandel bezig houden heeft niet alleen onoverzienbare gevolgen voor de ravitaiUeering der bevolking maar ook voor den uitvoer Hier IS het hart en de centrale plaats van den BriLsohen wereldhandel getroffen Het vraagstuk der werkloos heid wordt dagelijks moeilijker doordat steeds meer werkplaatsen verloren aan AMERIKA Woelige veiiuezingen in Argentinië REGEERINGSrARTIJ VAN TERREUR BESCHL LDiGD Eergisteren zijn m de Argentynsche roMncie Mendoza verkiezingen gebüuden die volgen ontvangen berichten hier en daar een stormachtig verloop lubben gehad De radicalen die de nederlaag hebben geleden tegenover de nationale democraten de rc eeringspartO beweren dat de tegenpartu een sterke terreur heeft uitgeoefend In slrud met de voorschriffen ao u m de meeste gevallen een openbare temming gehouden zyn waarbij nationale democraten meermalen hun em ïoudcn hebben ingebracht Verder zou in vele gevallen de voorzitter an hei stembureau bedreigd zijn en ftemcommissies door gewapende groepen zUn overvallen Gemeld wordt dit het in MeniJozf tot bloedige incidenten is gekomen Er Mudcn deaden en gewonden mn De gouvemeui der prov nc e verklaar ovengei éH de verkieiingen over liet algemeen een normaal verloop hebl en gehad Rct ministerie van Binnenlandache Zaken dat tallocze klachten heeft ontvangen heeft nog geen onicrzock ing ttld Volgen den vooraltter der ra calen Alvear en andere partijleiders n de verkie ingen in Mendoz een vere farce giwewt evt ak in Santa re Bueno Aire DUITSCHLAND Duitsch Sovjet RuMitche handel VERLENGING VAN HET BESTAANDE VERDRAG De Duitseh Sovjet Russische overeenkomst van 1 Maart 1938 ter regeling van het goederen en betalingsverkeer en die tot 31 December 1940 was verlengd is volgens het D N B tot 1 Augustus 1942 verlengd De overeenkomst bevatte slecht een algemeene regeling voor het goederen en betalingsverifeer dodj geen regelingen voor den omvang en de samenstelling van het tegenwoordige goederenverkeer GEEN BELASTINGVERHOOGING In de Deutsche Steuerzeit u n g verklaart staatssecretaris Fritz Reinhardt dat het jaar 1941 geen nieuwe belastingen en geen verhooging der bestaande belastingen zal brengen Reinhardt schrijft verder dat 1940 ook op financieel gebied een volledig succes gebracht heeft De belastingopbrérgst is toegenomen Het deel der financieele behoeften dat door de belastingen wordt gedekt wordt steeds gi ooter De financieele kracht van het Duitsehe rijk is grooter dan ooit Dat wU aldus Reinhardt den ons opgedrongen oorlog zegevierend zullen beëindigen is buiten twijfel En dat dan het maatschappelijke economische en cultur reële leven ran ons volk fct reusachtigen bloei za komen en het nationaal socialisme welstand en zegen voor alle Duitschers zal brengen is zeker SCANDINAVIË BESTRUDING VAN DE WERKLOOSHEID IN DENEM 4RKEN In een rede over de tegenwoordige positie van Denemarken heeft d minister van Binnenlondsche zaken Kristensen gesprokn over de werkloosheid en o a gezegd dat de staat hier werkEjflegenhcid moet scheppen Het gevaar dat in een dergelijk optreden schuilt Dl dat de gelden hiervoor van hel narficuliere initiatief worden onttrokken en zoodoende slechts een verplaatsing der arbeidskracht intreedt is tegenwoordig niet al te groot omdat Denemarken een frooteren voorraad geld dan grondstoffen heeft RUSLAND SLOEP VAN POOLEXPEDITIE ÜIT 1914 GEVONDEN Tass meldt uit Leningrad Aan de kust van de baai van Toll lebben Sovjet Russische Poolonder ockers een sloep gevondei we ktr behoorde tot dB uitrusting v l een Russische aardrijkskundige expeditie welke in 1914 1915 is ondernomen op het schiereiland Taimyr en het eiland Waigatsj In de sloep werd een kist met conserven aar getroffene die in 1910 in Sint Petersburg bereid waren De conserven verkeerden nog in goeden staat Alle gevonden voorwerpen zijn naar het Poolmuseum overgebracht Groep I No Schacd weekloon meer dan t en m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 15 16 17 18 10 20 21 22 23 24 2S 26 27 28 29 30 31 32 3J 34 35 36 37 3ft 39 40 41 42 4J 44 43 46 47 48 49 SO 51 52 53 54 SS 96 57 98 SO flO 61 62 3 i ƒ 0 30 aso 0 45 0 66 0 75 0 93 1 14 1 23 1 44 1 56 I 1 80 1 92 2 19 2 31 2 61 2 91 3 09 3 45 3 69 4 08 4 32 4 71 5 25 5 49 6 06 6 39 6 96 7 29 7 95 8 31 8 94 963 9 93 ia62 10 92 11 61 1197 12 60 12 96 13 62 14 31 14 61 15 4 1560 15 93 16 23 17 28 18 n 20 25 21 M 22 3 23 22 4 74 25 23 6 22 27 21 28 20 2 19 30 16 3117 32 2 Sï 34 O 35 19 0 39 0 52 0 63 0 81 0 90 1 08 rao 1 41 1 50 1 74 1 95 2X 7 2 31 2 46 Z73 2 88 3 15 3 51 3 66 4 05 4 26 4 65 4 88 5 31 5 55 5 97 6 42 663 7X16 7 39 7 74 7 98 8 40 8 64 9 09 951 9 75 iai7 10 41 1062 10 8 i 11 52 1218 1 50 1416 14 8 15 48 16 17 16 a 17 49 18 15 tS 81 1947 2013 21 48 2214 22 80 ka46 ƒ 11 10 12 00 12 00 13 50 13 50 15 00 15 00 16 50 16 50 18 00 18 00 19 50 19 50 21 00 21 00 22 50 22 50 24 00 24 00 35 50 25 50 27 00 27 00 28 50 28 50 30 00 30 00 31 50 31 50 33 00 33 00 34 50 34 50 36 00 36 00 37 50 37 50 39 00 39 00 40 50 40 50 42 00 42 00 43 50 43 50 45 00 45 00 46 50 46 50 48 00 48 00 49 50 49 50 51 00 5 OO 52 S0 52 00 54 00 54 00 51 50 55 50 57 00 57 00 B8 50 58 50 80 00 eo OO 1 50 61 5063 00 es no 64 50 64 S V 66 10 68 00 67 W 67 50 80 00 B9 00 70 50 7050 7 00 77 00 73 50 73 60 75 00 75 00 76 50 7 50 78 00 78 00 81 00 Pt OO 84 00 B oo 87 00 8 ni n 10 90 00 9 00 P oO Cf II WM Ml w 00 107 00 l no irt ng 10 09 IW ni in iM lit IV in 00 114 O iuno r7ft0 117 M lWBO l 0 Bft n0 J 0 J no 01 1 IW l rt r t i 1 I 132 00 135 00 BINNENLAND BELGIË Directeur Generaal Belastingen Degrelle voor samenwerking met Duitschland ENGELAND REEDS TER DOOD VEROORDEELD DE HEER H POSTMA BENOEMD Tot directeur generaal der Belastingen is benoemd de heer H Postma thans raadadviseur De heer Postma is 23 Maart 1894 te HarlingCn geboren Na de H B S te hebben doorloopen volgde hij d opleiding voor surnumerair der directe belastingen invoerrechten en accynzen waarna hij de opvolgende rangen doorliep en op 1 Jüli 1923 werd benoemd tot inspecteur dier middelen te Kerkrade Op 1 Maaft 1928 werd de heer Postma benoemd tot hoofd van het bureau personeel van de afdeeling centrale directie vari liet departement van Financiën en tevens tot lecfaar aan den opleidingscursus voor surnumerair der directe belastingen invoerrechten en accijnzen n op 1 Januari 1930 volgde zijn bevordering tot administrateur waarbij hij tevens werd aangewezen tot hoofd van de afdeeling centrale directie Op 1 Mei 1938 v erd de heer Postma benoemd tot raadadviseur bij genoemd departement Voorts is hij voorzitter van de bijzondgre commissie voor georganiseerd overleg v or de ambtenaron Van den belastingdienst In December 1934 werd de heer Postma bt noemd tot ridder in de orde van den Nederlandschein Leeuw De wapens van Du tscbland zullen overwinnen omdat zij een rechtvaardige zaak verdedigen zoo verklaarde Degrelle in een redevoering voor twaalfduizend toehoorders in het Jaarbeursgeixjuw te Luik De jeugd van Europa strijdt thans zoo ging hij voort schouder aan schouder voor de nieuwe orde onder Dtiitsche leiding Hitler heeft Europa ered De toekomst van België ligti in de nauwe samenwerking met Duitschland Zijn rede vervolgende zeide spr Engeland is reeds ter dood veroordeeld Over enkele maanden zpl er definitief mee afgerekend zün H t jaar 1941 zal de definitieve vernietiging brengen van de HSigelsche plutocratie Een Engelsche overwinning ou een rampspoed zyn voor België i dat onder de dictatuur van de ergste plutocratische en maconnieke krachten zou komen De Belgische neutraliteitspolitiek heeft thans geen zin meer België moet trachten in het door Hitler Vereenigde Europa een gepaste plaSts te krijgen Deze keus moet thans gedaan worden Degrelle bepleitte een grootmoedigeoplossing van het Vlaamsche probleemen sprak den wensch tot 6en nauv esamenwerking met de Vlamingen uit De leider van de Vlaamsche Rexisten Daem verklaarde Be gié zal nationaal socialistisch zijn of Ijet zal in hetgeheel niet zijn Verwarmingsketel ontploft STOKER GEWOND Tengevolge van het opendraaien van een verkeerde kraan is een keiel van de Centrale verv arming van de Noorsche kerk aan den Westzeedijk te Rotterdam ontploft Het gebouw is op het oogenblik in gebruik bij de Volksuniversiteit k m w aKmmm Postgiro No s van de Winterhulp Nederland WINTERHTJLP NEDERL ND DEN HAAG No 5553 Als bank der Winterhulp is aangeweien de Kasvereeniging N V Amsterdam No 8T7 Stort op 5553 of 877 Dojr de e vplosie geraakte de 20 320ge stoker K Westdorp u t de Heer Nicolaasstraat bewu teloos Een toevallig passeerende brandweerman drong den keider binnen en wist een begin van brand te blusschen Eje gewonde is per auto raar een hospitaalschip vervoerd en daar ter verpleging opgenomen In het kerkgebouwtje zijn a e ramen ver iield terwiil verschillende detiren en laneelen schade opliepen Mr dr W G A van Sonsbceck Er is geen doel waarvoor men liever alle bens aan dek roept dan voor onderlingen bijstand wanneer gevaren den landgenoot bedreigen Nauwelijks geeft iets meer voldoening dan verlichtiiig van anderer lorgen GEEN GESPREKKEN MET INDIé Van de zijde der autoriteiten hier te lande wós alle medewerking verleend om te bevorderen dat de gebruikelijke Kerst en Nieuwjaarsgesprekken met de Nederland sche Overzeesche Gevi esten ook ditmaal gewisseld konden worden Helaas is hiervan mets kunnen komen daar de autoriteiten overzee OostIr disch doof gebleven zijp aldus het A c J l lo Groep ni ingeval van kinderaftrek voor disch do N P J 2 3 4 S 6 7 kin bo kin kin kin kin deren deren deren deren deren deren e 9 I 10 kin kin kinderen deren deren 1 kind ƒ 0 30 0 45 0 54 ƒ 0 39 0 45 ae3 0 72 0 90 1 03 1 141 1 50 174 1 86 1 95 Z07 2 31 Z43 2 58 273 aoo 3 15 3 33 3 51 384 4 05 4 6 4 44 4 85 5 10 5 31 5 55 5 97 6 IS 6 42 6 83 7 08 7 29 7 74 8 19 8 83 9 30 9 96 10 41 11 07 11 52 11 76 12 18 13 05 1150 1416 14 82 15 48 1617 168J 17 49 I I5 0 72 0 81 ƒ 0 30 0 39 0 54 O T 0 81 0 99 1 08 1 20 1 41 1 50 1 62 1 74 I 8S 1 95 207 2 19 Z3I 2 46 2 58 2 88 3 00 3 15 333 3 51 366 3 4 4 05 4 25 4 41 465 5 10 S3l 55 5 76 042 6 87 729 7 74 8 19 864 930 9 73 1017 10 62 10 83 llJi lil8 12 84 13 50 14 16 14 8 15 48 0 99 1 08 1 29 1 50 ƒ 0 39 0 45 054 0 63 0 72 081 090 0 99 106 1 14 1 2 J 20 141 1 50 162 168 1 74 136 195 207 219 2 31 2 37 243 258 273 288 3 315 3 3 384 4 28 465 5 10 5 55 5 97 663 708 7 53 8 19 8 40 9 09 9 75 10 41 1083 1IJ 2 1 18 l 84 1 62 1 86 1 95 2 19 2 31 2 58 0 30 039 0 42 0 45 0 51 0 54 a63 069 072 0 81 0 84 0 90 093 0 99 1 03 1 14 1 20 1 29 1 35 1 41 1 44 1 50 162 1 74 2 07 2 31 2 5S 2 88 3 15 3 51 4 S 4 44 4 86 5 35 5 76 6 42 7 08 7 74 8 40 9 09 9 75 10 41 2 7i 2 88 3 15 3 38 3 65 3 84 4 05 444 4 65 5 10 5 31 3 55 5 97 6 18 6 6 f 6 87 7 08 t 0 30 033 0 35 039 04 045 054 0 81 0 99 1 141 1 62 1 86 Z19 243 Z73 3 15 3J3 3 84 4 44 5 10 37d 41 7 08 7 74 7 53 7 74 8 19 840 8 64 909 9 51 10 17 10 52 1081 0 30 045 063 090 1 06 l 1 6i 1 74 2 07 2 46 288 333 3 84 4 44 5 10 115 12 18 13 81 13J0 1416 14 8 ƒ a45 0 54 0 81 1 08 1 41 174 207 2 46 2 88 1369 1617 16 83 I7 f030 OM 081 1 08 1 41 18 13 1881 I 47 n 20 79 Reorganisatie Staatsloterïi TEGEN JDU A S GESEED Naar wü vernemen verkeeren de plannen inzake de aangekondigde reorganisatie van de Staatsloterij nog steeds in een stadium van voorbereiding Hoewel over de plannen lelf momenteel nog niets k in worden medegedeeld mag naar wij van bevoegde z jde vernamen worden aangenomen dat de reorganisatie haar beslag heeft gekregen tegen den tijd dat de treklting die m Juli a s plaats vindt zal beginnen zoodat dit dan de eerste trekking zal zijn van de gereorganiseerde Staatsloterij Officieele berichten Bij beschikking van den secretarisgeneraal van het departement van Opvoeding Wetenschap en Cultuurbetchermmg zijn voor het jaar 1941 wederom benoemd aan de Rijksuniversiteit te Ut cht a tot conservatrice bij de verloskunde mej dr J A Stroink b tot conservator bij de veterinaire scheikunde dr E Havinga c tot conservator bij de veterinaire inwendige geneeskunde K F Jongling Is voor het jaar 1941 benoemd tot prosector bij de anatomie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht dr J Auer Is dr H A Snellen te Leiden tot wederopzeggens toegelaten als privaatdocent in de faculteit der geneeskunde aan de Rijksuniver iiteit te Leiden om onderwijs te geven in hart en vaatziekten Eu besluit van den secretarisgene ra van het departement van Financ ën is gcr kend te ziin ingegaan 1 Januari 1941 benoemd tot directeureeneraal der belastingen H Postma thans raadadviseur De secretaris generaal van Financien heeft benoemd tot lid der neutrale commissie bedoeld in art 27 der Landbouw crisiswet 1933 dr C C Hulst economisch adviseur bij zijn denartement Bij besch kking van den secretarisgeneraal van het departement van waterstaat znn benoemd te rekenen van 1 September 1940 tot expert bij de scheepvaartinsDcc ie in vasten dienst Willem Huibert Vogelenzang te rekenen van 1 December 1940 tot expert bii de schij nvaarfin pectie in vasten dienst Pieter Joo Hannck te rekenen van I Decerrher 1040 tot adiunct expert bij de scbeepvaaninj oectie in vaster ien t Chri ctinup Msarten Tuntler en Ccrnel s Rijnier Rook INSTELLING rOM nSSIES VAN ADVIES De secretaris genertal van het departement van Handel Nijverheid enScnetpvcart heeft eenige commissieivan advies ingesteld In een commissie welke kan adviieeren in alle aangelegenheden die met de uitvoering van de tabak en tabakspro ductenbeschikking samenhangen iijn benoemd tot lid en voorzitter Herbeit Creijier en tot leden J van Hoboken W Brussp J H Veruey H van Beek H Ker ten Sr J de Waard H Nieraeijer en mr A C E M de Groot Voorts zijn t enoemd in een commissie welke kan adviseeren m technische aangelegenheden die met de uitvoering van de diamantbeschikking samenhangen tot lid en voorzitter dr ir A H W Hacke en tot leden Ph W Dumig J van Manen en Joh J Smit Tenslotte IS aangewezen als directeur van het rijksbureau voor hulp drs A Kouwen aar In de commissie van advies welke kan adviseeren in alle aangelegenheden die met de uitvoering van de houtbeschikking samenhangen zijn benoemd tot lid en voorzitter F B J Gips en tot leden C A W Pauw en W Bruynzeel DEPARTE IENT VAN VOLKSVOORLICHTING EN KUNSTEN Van gisteren af is het departement van Volksvoorlichting en Kunsten gevestigd Prinsessegracht 21 Den Haag Het telefoonnummer is voorloopig 115994 RADIONIEUWS Woei Jaaaari E VM HILVE I 415 M J VtjX V S oe GchnfU 2ing en m lSUtie 8 15 Geuijd niuziek lopn l g 3e Nieu benchten ANP 8 Gr nK foonnmziek lO M Morgt ndienvt U IHI Gramofoonniuziek 11 35 Cello mcl pianobegeleiding en giainofoonmuziek 12 15 Reportage of muziek 12 45 Nieuws en eco i mische berichten Ar P 1 00 En embl Bonantique en gramofoonniuziek 2 15 Gramoloonmuuek 3 60 Chn t lectuur 3 30 De Vede aars en gramofoonmuz ek 4 3 Voor de jeugL 5 00 Gramofoonmuziek 5 15 Nieu Wk economische er beursberichten ANP OnderwUsfonds voor de Scheepvaart 5 30 Causerie Meteorologie voor den binnenschipper en taalles KII O Berichten i Oi De Postillons 45 Ac ueeie reportage of gramofoonmuaiek 7 00 Economsche vragen van den dag ANP 7 15 Gramofoonmuziek IM Berichten Enfiel h 7 45 Gramofoonmuz ek 1 00 Nieuu berichtcn ANP Oigelapel opn l OM Berichten Engelsch 41 Gramofooninuïiek J0 Zang met pianobegeleiding Hieina ScHrifllezin 10 0 10 15 Nieuwsberichten ANP uiting MILVeilSVM n J01 5 1 Gramofoonmuziek O 20 VARA Airrarak S Se Nieuwsberichten ANP eramofoonmuttek V P B O I Morgenwtldlnf V A R A J0 20 E mer l j en olUt 10 IOOr elipel II 70 Gamofoonmuziek 11 30 E niera da en EOIK 2 00 Berichlen IMi VARA orfcest In de r auze VARAAlmanak 12 45 Nieuws en economische berichten ANP I OO Gramofoon v ualek l li VARA orkett t OO Voor de u en 2 25 GramofoorunurJck 1S Vocaal en IrUTcntaa programma 4 10 Declamatie IN OrgelapeL v p o iJ Cytlm HM leMUllJk karaktw vul m oik VJiJLA iM Nieuws eoBomisohc en beursfcertrt en AKP JJ E meialda en sS te 0 00 Boek prek ng 15 Gra ofoor r uz 40 VARA nanak 45 Actuee e repc tage of gramoM Bua 7 0 1 tS Brabantse pruttel AMP ulttrg Welke Bon BROOD GEBAK EN BLOEM Met Zt genummerde dubbele t nen van bet Se broodbaabaijj 2S00 gram roggebrood at ram ander brood Elk der en bonnen 125 gram rogsebroödi 100 gram ander brood 1 1 n soen gebak voor de periode y 6 t m 12 Januari met 7 dag extra geldiglicidsdaur De met 21 genummerde bon i zijn nog geldig t m 12 Januai Elk der met 3 genummerde b aen van de bloemkaart get recht op bet koopen van CO a gr roggebrood of 59 gr anA brood of H nntaoen gebak 35 gr meel of bloem geldig 39 Dee t m 26 Januari SUIKER BON Ne 86 1 KG suiktL geldig van 21 Dec t m 17 JaaJ BOTER EN VET BON No U van de boter vetkaart ZSO gram boter margarine of 269 gram ïj geldig t m 17 Jan Bon no a nög geldig t m 10 Jaonarl KAAS r BON No 47 48 60 en 61 T algemeen distributieboabocklK 1 ons kaas per bon Geldig t 26 Januari Extra kaas bon no 29 12S gnui geldig van 39 Dec t m 12 Jat EIEREN BON No SJ Eén kippen eendenei coowel In ala uit U schaal geldig van 6 t m 11 Januari Bonnen op 12 Januari nog ongebruikt blijvea gel4i t m 19 Januari THEE OF KOFFIE BON No 18 M ons thee ef pond koffie geldig tot eu 31 Januari VLEESCH BON 14 Vleesch 1 ona vle i been inbegrepen óf een ruitsoed vleeschwaren Bon 14 Woest if on s vleeacbwaren Geldig tm 6 t m 15 Januari met extra gekl digbeidsduur t m 19 JanuartI Bon 13 nog geldig t m 9 JanuoiiB GRUTTERSWAREN BON No 198 250 gram rijst d rijstemeel of rDstebloem of rijstt gries of gmttemecl gemeoil meel geldig van Z Dee t a 24 Januari BON No 44 uitsluitenl 250 gr gort of gortmont of grut ten geldig van 28 Dee t m ti Febr BON No 57 259 gram luve mout of havervlokkrn of bave bloem of aardappelmeelvlokkei of gort of gortmout of frattti geldig van 28 Dee t ra Febr BON No 87 109 gram maiieM of tarwe of griesmeel of sago d aardappelmeel of puddinfpoeda dat 100 tetraeel bevat feldji van 2X Dec t m 21 Febr BON o 31 109 gram maearM of vermicelli of spaghetti geld van 28 Dec t m 21 Febr PEULVRUCHTEN BON No 193 H k c pealvrackj ten van 17 Dec t m 12 Jan LEVERTRAAN m Alleen op ben vaa arts matS 299 e e per hoofd per week ZEEP BON No 113 150 gram eenheid toiletzeep 6f 120 gram hoisho leep of 159 gram acbte seep 300 gram saobte zeeppasta 259 gram zeeppoeder è M9 grwaschpoeder geldig vaa 1 Jat m 31 Jan Deze bon geldt ook voor geih wasch per 29 K G dreof wastk goed BON No 117 59 gram scfaeene of een tube scheererêmc of éè pot scheerzeep Geldig vaa 1 iai t m 39 April Op een b4m Ma rantsoen toiU zeep mag verkocht wordM stuk toUeiMep vaa d measte =n vaa T graiB VASTE BRANDSTOFFEN T m 31 JanuM iQavoor één eer d hBons OS 99 en lU t n w kaart distributie vaste irstiii stoffen baarden kachels bo 15 18 17 18 19 20 21 22 23 24 vao boBkaart dlstrikatie centrale verwarming Vooi bon gemerkt hraii rt f f één eenheid Se periode 8 cokes ééo eenheid 3e perios geldig l m 31 Januari PETROLEUM i rETKOLECMZEGEL reril VUl 2 L petroleum geMlg r 39 Dec t m 23 Febr Periode C voor verUehliBg huiafcoiMUng geeft raakt op kaopeo vaa 2 L petroli Geldig van 16 Dec t m 1 Ji VOOR DE HUISDIEREN Mem rreep V BON Ne 11 voederfcaart es V 4 KG I n S K G Mem F kattea van 1 t m 31 Dec K O katleabtood Na 31 December 1M9 ia No II van bedoelde kaarten geldig en mag deac aiet rorden aaorenomea BON No 11 voederkaart koDdeo van 1 t m U groep I 10 G hondeab Crocp U 19 K G tétm cnep B K G idem groep IV ft