Goudsche Courant, dinsdag 7 januari 1941

Z BLAD DINSDAG 7 JANUARI 19 t oetbt Nederlandsche Voetbal Bon pNDERAFDEEUNG GOUL SECRETAR 3 Januari Maria dr van J C van Nielen en J C Muuren Crabetluiiaa 70 Fredenks GerarJus Jo eph zn var f J Boegheim en C M Trocstec Tol lenstraaf 82 4 Januari Elizabeth Wjjj van A P den Hertog en M de Jon H eir £traat G3 Theodora Frar cisca dr van J Th Vergunst en J de Vroojr Tumstraat 36 5 Januari Ebbe Wgr anda Maria diV van A van Ewi f en A Ca Jon Bockenbergstr al S5 Johanna Marrigje dr van F Lip en M H Beumer Erssmusstraat 17 Vele wakken door sneeuw bedekt He hs op de Reeuwi k ehe P a en is net betrijuvvü ar Door aen hev t en w nd m de vorige week liggen er nog vele wakken D or den si euwvai is dit rog geviariijker geworjen Hoi we het ijb ep kimmige plaatsen goed is m i6t het ojitraden worden zich op de plassen op het gs te begeven I CONTROLlbuR STEUNVERLEE NING OOK TE ZIWA tl MERDA VI BENOEMD De heer C J van Harskamp controleur eer steunv erleenmg en werkverschaffing alhier S tevens aahgesteld als controleur der steunverleening en werkverscpaffmg te Zwammerdam STfUISNiEU t S Hotelgast zat met revolver te spelen SPANNEND AVONTOJUH MET VKKRASSENOE WENOlNUcN Er zit hier een man met een revolver te spelen klonk gisteravond om Kwart over elf angstig een stem uit een hotel aan de Craoetnslraat üooi de telefoon op het politiebureau Twee poiitiemunnen keken secuur bun wapenen na en toogen er op uit Behoedzaam slopt n zg in hel hotei den revoivergast tegemoet klaar om zoo noodig den itnjd aan te binden Daar was ie Handen omhoog en laat vallen die revolver klonk het beslist en met een droge klik viel het wapen op den grond Het eerste werk was het te grijpen Het was een speelgoedrevolvertje Even vreemd a s hy zich gedroeg antwoordde d e maji Hy was weggeloopen uit een gesticht en zocht nu hier onderdak Mee zeiden de iigenten Of de beloeicer nog wat bg i ich hadf Een fiets Ook mede Zoo verschenen up het bureau de manen het rgwiel De volgende vermsing in deze zond ïrUnge geschiedenii was dat men m et deze fiets het karretje had teruggevonden waarvan een half uur te voren aangifte van diefstal was gedaan Het behoorde toe aan een handelsreiziger te dezer stede di Tiet bij een caf had geplaatst en het bg zijn vertrek had gemist Met de fiets had men alzoo prompt den dader en toen men dezen nader aan den tand voelde bleek deze heelemaa geen vluchtelmg te zgn maar een si jarigen arbeider te dezer plaatje die thuis zgn tUd i nietsdoen had ver daan en aangespoord was dë handen uit rle mouwen te gaan steken op welken goeden raad hij op deze wijze had gereageerd De man heeft thans het verlangde onderdak echter niet in het zacht hotslbed maar op de harde celbrita Tolheffing op Goudsche Rypad verpacht rACHTSOM BELANGRIJK LAGER DOOR VERMINDERING VAN AUTOVERKEER B en W hebben hedenochttnd ten staahuize in het openbaar verpacht het re ht van tolheffing op t Amsterdamiche en Goudsche ijpad onder df geffleenlcn Alphen a d Rgn en Boskoop met gcbiUik der woning en landerijen voor het tgdvak 1 Februari tot en met 31 December 1941 Ingikomen waren de volgende twee biljeltcn A F Donkerbroek te Alphen a d Rijn 1353 H Voorbü te Alphen a d Kun ƒ 1200 De unnirrg geschiedt later Huioige pachters zijn Gebrs Tghuis vo r ƒ j 15 welke pachtsom in verband nul de tijdsomstandigheden is verlaagd tot ƒ 3000 Het hoogste bod van ƒ 1353 thans toont hoezi er de inkomsten door de beperking van het nutoverkfer zijn verminderd Weer twee rijwielen 4reggenomen Gistcrtn zijn hier we r twee fietsen ontviccmd Het eene rgwiel behoord toe aan een leeraar van de Sportschool van ccn Cpbouwdierst en wsrd uit d gang van h t schoolgebouw aan h Paradijs weggenomen De andere benadeelde was een arbeider alhier wiens kanttj voor de Arbeidsbeurs op de Nieuwi haven stond DE BOEREN WAR N GOED A BIJGEHOUDEN J De politie heeft in een logement Mr reizend koopman aangehouden ie stond gesignaleerd voor zes gulder boete of drie dagen hechtenis Daar de man niet betalen kon is hij naar h t Huis van Bewaring te Rotterdam overgebracht HET FEUILLETON Naar aanleiding van een vraag van eenige abonné s over no 26 van het feuilleton Noodlanding in de woestüh vestigen wij er de aandacht op datj n ons blad van 2 Januari j l zoowel no 25 als no 26 is opgenomcu w AT i AAR ANNEÉR Schonwbarg Bioscoop Amor doet in kousen met Hennelore Schrot Hans Hdlt Elga Brins en Paul Henekels Aanvang 7 15 uur 8 Jan 7 70 uur Ned Geref Gemeente Spreekbeurt Ds Joh van Welzen 8 Jan 7 30 aur Ter Gouw Jaarveigader ng Ned Reisvereenig ng ra afloop vertooning door den heer Dï Klerk van smalfilms van reizen in Zwitserland 8 Jan 8 uur Daniël Bijeenkomt Jong Hervormden onderwerp De profeet Jeremia en zgn tgd Jan 8 uur Daniël DamescursusE H B O Jan 7 30 uur Vttje Evangeliaehe Gemeente Bijbellezing en bidstond Jan 7 30 uur Leger des Heite Heiligingssamenkomst Jan 7 30 unr Ter Gouw LezingP F van Overbeeke voor Vereeniging voor Paedagofiek onderwerp Onderwijsvernieuwing in de practgk 13 Jan 11 uur De Zalm Openbare verkooping door notaris J van Kranenburg 15 n 16 Jan 8 unr Thalia Tlieater Vertooning Olympiade film door athletiek en gymn stiekvereeniging Vires et Celeritaa 15 Jan 8 ndr Daniël Cursus E H B O 18 Jan g 30 uur De Zalnu Voordracht poëzie en proza door mevr Iris Zeilinga Doodeheefver voor Nederl Vereeniging van Huisvrouwen 18 Jan 2 30 uur Tlialia Theater Vertooning Olympiadefilm door athletiek tieken gymnastiekvereeniging Vires et Celeritas voor de schooljeugd Jan 5 uur Café Duijnstee Jaarvergadering Goudsche Athletiekcommissie Jan 2 uur Kunstmin Derde Nutsbgeenkomsi tooneelvoorstellmg 22 Jan 8 uur Daniël Cursus E H B O 29 Jan 8 uur Daniël Cursus E H B O APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek Teepe Gouwe 136 Burgerlijke Stand Geboren Overleden 4 Januari Adriar us Jphannes Sluijter 62 jr Francina Goudrlaan geh I met A Trouborsl 64 jr Carel JohanI n s Svvennen 72 jr 5 Januari Wilhelmus Johannes Neücstein 70 jr Cornelia de Brugn wed A Gelderblom 77 jr PLAATSELIJK H mm f Ber£fambacht WERKVEr RUIMINGSOBJECT GOEDGEKEURD De ryksinspecteur voor de werkverruiming heeft goedgekeurd dat als object van werkverruiming wordt uitgevoerd het dempen van eenige slooten ter lengte van pl m 315 m gelegen in de landerijen in gebruik bij den heer A Sol alhier GROOT AANTAL HCISSLACHTINGEN In de maan d December zgn 69 varkens ten behoeve van particulieren geslacht nl 25 met keur en 44 zonder keur BURGERLUKE STAND Geboren Albert Hendrik z van M den boer en C Kok Overleden Grietje Lgntje de Groo jngeh oud 54 jaren LOOP DER BEVOLKING Ingekomen F de Jong van Viist 69 Vertrokken D I Kortiever naar Vlist no 5 J Meinema naar Üuoerkerk a d iJssel Zi ie B Vermeulen naar Vl st Viouweorug M Rooze naar H aa recht C D Acnleroerg naar Ouaerüeik a d IJsaSl Lage Wwg Bodegraven KOF ER MET KLEEOING ON iVREEiVlD Andere er voor neergezet Bij de politie te Rotterdam heeft L i S lilt Bodegraven aangifie gedaan van diefstal van een koll er met eenige kinderkleeding ejn paar schoenen en wat etenswaren De kofier had een oogenblik onbeheerd op het perron van het Maasstation gestaan en men had er een anderen koffer voor in de plaats gezet Boskoop IN EEN WAK GEBAAKT Een zoontje van den heer Van Noordt IS in de Wetering aan de Zuidkade mte de prikslee m een wak geraakt Gelukkig wist de jongen die de zwemkunjt verstond zich zeli te redden US IS ZEER SLECHT Veel zand er op gewaaid De toestand var het gs is over het algemeen zeer slecht Er zijn in de ilooten en weteringen tal van gevaarlijke piekken tcrwijl het zand van de wgeen door den hevigen wind op het gs is teerciU gekcm ii waardoor het schaatsenrgaun vrgwel onmogeigk is gtworaen BRUG TWEEDUIZEND MAAL O ti UUG Gedurende Decónber zijn 2632 schepen de heioiug Ie bos voop g pj scjrd rliervcor moest de brug 2J2a maal omhoog gebracht worden COÖP VEREENIGING DE DOSKOOPSCHE VfclLl ü 6 Jan Mahoniaolad 1 12 et Serik en bloemen Ie suoit inu Uu et ld 2e soort 70 fiü et id 3e soort 40 50 c Corasus Hisaiiura Ker 12 00 i 2 0J aiio per DOS van 10 siutv Gouderak JjLwERKLOüjaEID 11113 OKDAALD bij den gent der arb idsijemi ia Ling sionuen in ae atgeloöpan week 4 F we kzüikenaen i g scmtven te en 51 ai ae vuiige wceK i Ouderkerk a d IJssel VI£H ALiN DOOK DE D Xi UN o V 4W Uo LLkiUti Een tusschcn ijsschulseo dar alleu g r J In den afgeloopjn week njn vier peiiontn terfe voit jvian oe c u in van den sieilsn iJsiclai k ae oupjen re sp feereaen in het eene geval kwam de betrokkene beneden aan den qigk tusicnen de gsscholstn teiecht Hij kon cioor andera personen worden gércd In een ander geval moest geneeskundige hulp worden ingei iepen daar het slachtoffer van de duisternis zich d oilijk bezeerd had De andere betrokkenen kwamen met den schiik vrg GBOOTE COLLECTEOPBRENGST De in de Ned Herv Kerk gehouden extra collecte voor de diaconie bracht ƒ 425 op tcrwgl deze collecte in het Wgkgebouw ƒ 240 belifp Tezamen dus ƒ 675 IA geen jaren is een zoo groote offervaardigheid gebleken Üi vroeger tijden DE GODDSOHE COURAST MELDUE 75 JAAR GSLEOEN Naar men verneemt zijn door de veeziekte reeds zeventien stuks te Haastrecht bezweken van de scnoone lakenveldiche runderen 50 JAAR GELEDEN Uit een advertentie Bij akte op den 27 Jecember 1890 voor den ondergeteekcndan notaris in Rotterdam A C van Wijngaarden gepasseerd is tusschen de hoeren Theocorus Pieter Viniiy lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal en Fabrikant wonende te Leiden en Theodorus Petruk Viruly particulier wonende te Gouda ter voortzetting der zaken Ihans door eerstgenoemde gedreven aangegaan eene vennootschap welke gevestigd is ta Gouda en gedreven wordt onder de firma T P Viruly en Co ten doel hebben het fa6 Cf ren van s eep en patenltoïie alsm den handel daarin en in de gro idstolfen welke in de fabriel gebi iikt worden zulks wat betreft den heer Theodorus Pieter Viruly als commanditair vennoot en wat aangaat den heer Theodorus Petrus Virul als beheerend en werkend vennoot 25 JAAR GELEDEN In de jji de Groote Kerk gehouden godsdien stoefening heeft ds H Cannegieter predikant bij de Nei Hervormde Gemeente alhier die het beroep naar de Ned Hervormde Gemeente te Lobith had aangenomen medegedeeld dat hij op veler aandrang bes eten heeft onder goedkeuring der Kprkeraion van Gouda en van Lobith niét na r Lobith te vertrekken doch ta Gouda te big ven DAMCLÜB L U T O De door de damvereeniging L UT Ü gesp elde 16e runde van acn onderlmgen wedstrijd had den volgendenuitslag J Twigt S Neef O t B Bus A Kreuk 0 1 C Vugk J D van Leeuwen afgebr G Melgers Joh de Koning afgebrS Neef J Twigt O LLE De twc LLECTE VOOR WINTERHULP e tweede collecte voor het Winter hulpwerk bracht ƒ 115 op GEVONDEN VOORV ERPEN Gevonden gouden horlogeketting inl ten gemeentehuize LOOP DER BEVOLKING Vertrekken naar Gouderak Neclljc Noorlander van C 154 BUKGERL JKE STAND Ond rtrouwd G rarJ Ajnanus Klein 26 jaar te Nieuwerkerk a d IJ ssel en Mana Mour k 25 jaar Overleden Ane Adman van Stugnvoort 2J jaar jjnge iuwd Oudewater OUDEWATEB OP HET IJS Üe Oudewalersche IJsclub h eft de gE o n n op óe jroo e of Lange Gree ii vo r het pUbliek tpengesteld De ïcleals rrrderj hebben er retja eer luim gebruik vr n gemaakt MEEVALLERTJE BIJ DE VLESCUSCHA 4 RSCHTE Een r de centrale neaJslaehti laat geslachte koe is duor oen K urmgsaicnst geïehikt verkirart en onder toezicht in het klein verkocht KOLENVOORRAAD ONTOEREIKEND Aanvoer na onderzoek verwacht Vanwege het Rijkskolenbureau is bij de brandstoffenhandelaren een onderzoel aar de voorraden ingesteld DaMBe voorraden ontoereikend zgn om n de behoefte te voorzien woidt verwacht dat daarin spoedig een verandering ten goede zal komen Kamemelksloot 209 Gouda Telefoon 27Ó4 A OFFICIEELE f C de Jong Th Van Willigen 2e elftal D de Jong B Wiltonbiug J Remeyer D Sterk M v d Sp5it J de Kogel L Sterk H v d Broek Dick de Jong R v d Berg B Veldhuizen 3e elftal S Hofman J Valk J Zoet M Huisman D van Leeuwen MEOEuEELINGEN l = DANKBETUIGING Het bestuur en de secr compl van den N V B onderafd Gouda danken hartelgk voor de veie bg de wisselmg des jaars onvtangen gelukwonschen r v ui wenschen allen wederkeerig veel voor Kerkhof W v d Berg J Over spoed in 1941 OEEN WEDSTMJDEN Ten gevolge van de hardheid der terreinen jverden alle Voor Zondag 5 Januari sis vastgestel Je wedstj gaen fgelast jpzien de omstandigheden zijn ookVOO Zondag J2 Januari a s geen wedstrgd T vastgesteld Mochten de omstandigheden zich zood nig wgzigen dat redelijkerwgs verondersteld kanworden dat er Zondag wel gespeeldkan worden dan zal een programmaworden vastgesteld dat afzonderlgk terkepnis van de betrokkenen zal wordengeljracht Heeft men Donderdagavond zoodanig programma niet ontvangen kan worden aangenomen dat geen wedstrijden zijn vastgesteld ADRESVERANDERINO Vereenigmgen Groot Ammers secr wordt G Voprspuy A J zn Kerkstraat Groot Ammers ELFTALOPGAVEN JANUARI 1941 Onveranderd Haastrecht I en II L9kkéi kerk 1 U en lH Nieuwerkcm Ammerst S V I en II Moorarecht I U en III Groeneweg Waaai Txveen D 0 N K R V C Zwervers MoercapeTe iioèK Loys i3tr ambacht GouctraK I en 11 GS V G oot Ammers Uude at r Siolwgk üversc ioije KSTO Ie e ffal Jac Walraven C Iwaa fnoven H Dicpenéaal A de Groqt Jac Vernooy G Wa raven W Rietveld A Mastwijk P Walraven C Hoo eVeon N Diss doip Duetiant Ie e fioi J van Krimpen C Ponsen J van üeveren C J van i ieuwennuizen J den Bi tter A Bue e J Dekker W Goedhart F W uen Ejer D C V Etr J den Ruiger 2e elftal E v d Werken J hoogen dijK W an Cenieruen C Nooriand P Ne f J den Otlei A H de Boom A T Sc iouten W e Jong A Bue ï Jr C J HoOéCnaijk GSu a Jle elfta G Stoppelenburg vor angen deor A Grootenaorst 3e e ttal A Grcotendorst vervangen door P Stoppe er ijurg Olymp a Ie elftal J M de Jager vcnanien cjior P Dijlexhu rn 2e eital P Dijk xncorn en C de Kr eop Vervangen uoor J M de Jager en W Bpra 3e e flal W Eom vervangen door J Er lenourg 4e e f ai J Endenburg vervangen i r C ie Kr p ON A Ie t ftn B Fhcr H Kersfa itfen C Spruit C Brei 1 ar £ t Witïenburg L Laserve ij R B es eynder Th v d Kist G v d Spelt G Vreeswijk 4e elftal H Bouwer J v d Berg B Ernst L de Jong H Bron H Bezem zem P Rietveld F Jongejieel A de Vries F Korevaar S I uitjes 5e elftal P de Mik J Vooys J J Ardenne G Langerak A Meerveld L van Bergen F de Jong J Ferwerda J van Hoo m M Schoonderwoerd D Prevo Schoonhoven Ie elftal S K6k M Berkouwer A van Putten A v d Korst A de Lange J Bouter W vai Hoof B V d Horst J van Ipenburg G V d Hoek A Oskam 2e elftal L de Lange H Patijn K de Jong E de Lange H Bouter H v Putten J Boer J Oskam J Looren de Jong C Stekelenbur Unio Ie elftal C Staloord A Bode A Stolwgk J van Wijk A Boumans A Vermey M v d IJssel W Duits A Staloord F Snel J van Lun r V E P Ie elftal J van Rooyen A Everwijn L ajnsen M Ever wjjn A Peerdeman J Rgnbeek Jan Martens A Vos G V d Vlist G Streng W pan Loon 2e elftal J van Dam C Stolwijk Ja Schalkwijk L Hadelkamp C Heicoop P Rei on W Riegen J de Hey L da Hey W Stolwgk H Noordermeer Wjerden Ie elftal H v d Renst G Klein K Wiegeraad H J van Mouwerik J Weerelts H Vrofijk J Ruigrck W den Daas R Blok H de Knijff P J Martens 2e elftal Th W ntf rs E Ultee J Schalkwijk P de Groot A Slaeter G van Geiit a ir G v d Mee N va nKleef G Hennuin H Fortuyr H J Schelling OVERSCHRUVINGEN Verleend A van Dam van Groenew g naar Stoiwijk per 6 Januari l 4l Ingekomen verzaekeii 4 1 A de Knegt van Waddmxvèen naar M lercapeile 2 P Koo mets van Zwervers naar Nieuwe ktrk j 3 M C Noordhoek van Guudi naar K B O L G Kunst van G S V naarKB O M van Vliet van BbÖegraven naarE S T O a Erem van O N A naar K B O Eveiiiu e e bi z ar n tejen overschrijving jneeicn b nneri L4 dascn schnfttli k worden i gediend anderswordt aa i nD T en dat van de zijoeder vereenigmgen geen b zv artn bestaan Iv imipr s het bestuur G VAN TILBURG ter corapl Recuwijk GA NIET OP DE PL SSL SCHAATst N SCHOOjySTEENBRAND In de wjr ing a den h r H van Vliet ift ue üfd MiJai burg o i sljr d een EC oorsteenijrar d De zich n hun bevindende bew r ers hadden nets cemerkt en werden d or ün w inercon gewaarschuwd dat er vlammen uit ae sehoo ileet pijp kwamen Cm tancler bega nen het vt ur te bestrijden door zout m de sc fioprsteen Ie goo e n hetgeen ten slotte gelukte BRAND IN SCHUUR Zakken te dicbt bij fornuis Maardagmbrgeti werd de brandweer goaidrineerd voor een brard m een schuur bg de woning van den hee A v d Haar in de afd Oud Recuwgk Men had by een in de schuur staand fornuis za kiven te omen geha igen Bigkbaar tungen de zakken te dicht b FEUILLETON Ni iruk vertwden NOODLANDING IN DE WOESTIJN loen de inlandsche kwam lag bU neds naast Irene geknield met zgn tie nand voelde hg haar pols terwijl tól met de andere voorzichtig haar klam voorhoofd streelde Hg keek haar in het gelaat en ontdekte in de ontspanning van de onmacht waarm zü verke rde de spo van leed Wat moest zij gedurende de twee Jaren van haar gevan schap hebt en leden Nadija had zich met een kreet vanontsteltenis over haar meesteres ge üvn Been keerde z ch naar haarom Breng koud water en een doekl Maar baast je HOOFDSTUK 24 Zierooi zei Floyd met een zucht n verüchting Aan een roemloos nde m dat ellendige hoi zgn we ten n te ontkomen Zie nu maar dat je zoo gauw mogelijk met je geestJerwanten in verbmdtng stelt I Hü tastte In hW duister naar de d van hM meisje m drukt Veel succes Vischwal Doe jebest Toen het gedempte geluid van haar voetstappen in de schacht van de tunnel was weggestorven wendde hg zich tot zgn vriend Als wö dat kind niet hadden gehad I Jongen ik voel me als uit hetgraf herrezen Als we die heele geschiedenis achter ons hebben zullenwe pas beseffen hoe mooi de werelddaaT buiten is Nog zijn we niet zoo veri En ikheb het gevoel dat ons nog heel watverrassingen te wachten staan vóórwe onze glorieuze rentree zuilen maken Reeds het volgend stadium van hun ontvluchting scheen dit vermoeden te zullen bevestigen want er was nog geen kwartier verstreken of van den anderen kant van de turmel weerklonken schrille kreten vermengd met scheldfipde en dreigende mannenstemmen Steeds heviger werd het lawaai Het groeide aan tot een onbeschrijflijk tumult en daarop werd ccn lichtschgnsel zichtbaar dat steeds in omvang toenam Floyd pakte zgn metgezel bij den arm Het komt my voor dat Vischwa pech heeft gehad Dat gekrUscb Ujktme nogal verdacht Gucker was een en al strijdlust Wij zullen het ötp heeren niet gemakkeUjk makenl Geen dwaashed Hans Wat wijje te eo zoo a overmacht beginnen Eerst eens afwachten wat zü in him schild voeren Zg trokken zich tot den ingang van de tunnel terug en klommen daar eenige meters omhoog tot zg een gemaikkelgke standplaats hadder gevonden waar zij zich verdekt opstelden Beneden tffn werd hSt reeds rumoerig Aan het eind van de tunnel ver3chenen vier halfnaakte juitgemergelde gestalten Twee van ien droegen walmende fakkels de beide anderen hadden Vischwa tusschen zich in kennelgk met het doel haar over den rand van de galerg in de diepte te werpen Het schelle licht viel vol op Vischwa s gezicht Het was voor het eerst dat de beide mannen hun jeugdige helpster zagen fc Floyd vergat een oogenblik het geraar waann het meisje verkeerde Nu I vroeg hy triomfantelijk Het volmaakste schepseltje datik ooit heb gezien Ik zou in staat zijnde wereld Voor haar te veroverenl Zooveel verlapgt ze op het oogenblik niet Maar dat we dien levendengeraamten wat roet in het eten zullengooien vooruit Hans ik geloof dathet hoog tijd wordt Allright Jg den rechter ik denlinker Beiden over boord en dan defakkeldragers Vischwa had toen rij de galerü naderde aanvankelijk angstig om zich heen gekeken maar toen zü bemerkte dat haar beide vrienden zich in veiligheid hadden weten te stellen veraficfcrf e haar houding volkomen Haar gezicht verried gèea poor van de emotie waaraan zg inncrhjk ten prooimoest zgn Hechtte zij zóó weinigwaarde aan het leven of wist zg datde beide Europeanen haar niet in densteek zouden laten Op hetzelfde oogenblik Idat de tweemannen haar naar den rand van degalerü sleurden sprongen Floyd enGucker als twee wraakgierige goden midden tusschen de verschrikt uiteenstuivende groep De overrompeling slaagde boven verwachting Men was bigltbaar geen moment op de gedachte gekomen dat Vischwa s vlucht uit het lugubere hol wel eens met de beide Europeanen in verband kon staan Zoodra zij echter bemerkten wie hun tegenstanders waren verzetten de beide Indiërs zich wanhopig en eenige minuten lang scheen het allerminst zeker hoe de strijd welke zich dicht langs den rand van den afgrond ontwikkelde Izou worden beslist Tenslotte echter gelukte het Floyd zijn tegenstafn pr bij de heupen te grijpen met inspanning van al zijn krachten tilde hü den man bdven zgn hoofd een schWle kreet eenige seconden lang een hoorbare huiveringwekkende s lte en dan klonk daar beneden ir Ie gapende diepte het geluid van ee vallend lichaam op rotsachtig gesteente Onmiddellgk daarop ónderging Guckers tegenstander netzelfde lot Nu eerst schenen de beide fakkel dragers uit hun vërbUstering te ontwaken Sj zochten hun heil in eea ïiverhaaste vlucht maar Vlichwa versperde hun den weg en daarbij bleek dat zg ondanks haar tengere figuurtje éen ni t te onderschatten tegenstandster was Toen Floyd zich op ééii van de beide mannen wierp gooide leze zgn fakkel wpg maar Visèhwa was er net een paar sprongen bg en raapte haar op Voor zg uitdoofde Nu stoi d zij voor de vechtenden het walmende licht omhoog houdend en in hevig fl rming de beslissing van den feilen Mcod verbeidend Eenige oogenblikken later was allesvoorbg Ook de beide laatste Hindoeswaren denzeUden vKeg gegaan als hunkornuiten Tja lachte Floyd Nu zgn weweer net zoover als zooeven Het looptons niet bepaald mee Wg zijn toch wel iets verder Sahib Er is nu geen wachtpost meer aan het eind Van de tunnel en bqvendien hebben we licht Je hebt gelijk Vischwa Licht Nu kunnen wij elkaar tenminste zien In plaits van te antwoorden trad het merje op Floyd toe tot zij dicht voor lem stond Met een onbeschrgfIgkw uitdrukking van deemoedige overgave in haar blik keek zij hem aan Daarna boog zg diep het hoofd De zeldzame toewijding van het meisje ontroerde Floyd tot in het diepst van zgn ziel Hij dacht er aan hoe hg tenslotte aan haar zgn leven had te danken en zijn lachje klonk dan ook geforceerd toen hg zei Maar kind houd toch op met diedwaasheflenl Laten we liever probeeren hier vandaan te komen 0 wegdoor de tunnel is dus nu vrU Ja Sahib Hoor eens Vischwa ik stel ergeen prgs op dat je hig Sahib n oemt Almgn vrienden zeggen Floyd tegenme J Ja Sahib Hg zag haar verlegenheid en haar angst maar bemei kte dat zg zich desondanks overgelukkig voelde door gn vertrouwelgkheid Daarna begonnen zg met hun drieën den tocht door de tunneL Vischwa ging voorop en dicht achter haar volgden lo boide mannen Toen zij ongeveer vijf minuten later het emd van den smallen doorgang naderden vertraagde Vischwa haar schreden Ik geloof dat ze mij al haddenhooren aankomen Nauwelgks hac ikeen stap buiten de tunnei gedaan toenze mg reeds vast grepen Wist je dan niet dat de toegangbewaaktwerd Vroeger gebeurde dat niet Hetmoet pas iets van de laatje dagenzgn Gucker die de achterhoede vprmde hield de beide anderen terug ZulR n we ons eerst niet overtuigen of nu het terrein vrij is Het mei e ging alleen op onderzoek uit maar weldra kwam züterug Alles in orde Sahib Floyd verbeterde de professor terwijl hg haar kwasi bestratfend aanhaar oor trok FI Floydt stamelde te IWorit nertwlpd