Goudsche Courant, dinsdag 7 januari 1941

TWEEDE BLAb Drr SDAG 7 JANUARI 1941 De doQd van president Kalüo H i afscheid op het station dat e afscheid van het leven werd heen toen hij het presidentschap in goede hariden wi$t De personificatie van zijn volk in den winter 193 1d40 AfeO NEERT U OP DE Goudsche Courant Zij bied t U dagelii ks het laatste nieuws uit binnen enbuitenland en aantrekkelijke rubrieken voor het geheelegezin een mooi Zunaagsblad bovendjen en daarbijGoed verzorgd nieuwsuit L w eigen gemeente en omgevingD ahc nementspriJE bedraagt eiken avond aan huis bezorgdtin Gbuda f2 25 per kwarMal f 0 75 pei maand of 17 entper week buiten Gouda bij onze agenten 18 cent per week Abonnementen worden aangenomj n aïm hetBureau te Gouda Markt 31 Telef 2745 door onze bezürge s en by de agenten b oiten Goudai BERGAMBACHT J de Bruin Hoofdstraat C 171 GOUDEK VK A Verboom Smilsstraat 24 HAV TRECHT J M de Graaf J v Arkelstraat C IbO I MOORDRECHT W de W t Stevenstraat 10 NIEl tVERKERKa dUSSEL C M Kauffelt Kortenoord 1 Ol DEWATFR Firma Rahm s Boekhanü l RKEtm FIK S Slappende Raadhüisweg EJ7 SCHOONHOVEN H Bleyenburg Voorhaveff 8 STOLWIJK H v d Heuvel GOudscheweg G 154 WADDINXVEENi A Koster Jan Dorrekenskade 38 BOfKOnP C de Groot Zijde 32 0 MOKRCAPELLE Jac van Marie Julianastraaj 121 Vul dit in en ze id het aan een der bovenstaande adretsen Ondergeteekende bestelt hiermede een abonnement op de Goudsche Courant met ingang var heden betaling per kwartaal per maand per week doorbalej wat met gewenscht wordt Woonplaats en Dat m het fornuis want ïij vatten vlam Omwonenden bestreden het vuur met emmers water Het gelukte vrijwel denbrand op die manier te blusschen Demanschappen van de vrywillige brandweer die met de motorspuit waren uitgerukt hebben nog eenig brandendhoutwerk van de schuur verwijderd De motorspuit behoefde geen dienst tedoen WERKLOOSHEID STERK GESTEGEN Door de strenge vorst is de werkloosheid in deze gemeente lerk gestegen Deze week stonden bü de arbeidsbemiddeling reeds 115 wp zoekenden ingeschreven Schoonhoven VfER SCHOONHOVEN GELKENES Alleen voetgangers en fietsers kunnen nog over Nadat eerst de groote motorpont wegens dryfijs en brandstofschaarschte uit de vaart wa s genomen en later de f oude gierpont die de raclorpont ver ving wegens de fcoote moeilijkheden door den storm die de golven tiver boord deed siaan juist aan den kant waar de vcerlieijen de pont moesten bedienen zoodat zij druipnat werden en prvolgens hun kleeren door de strenge vorst bevroren ook was stilgelegd wordt de veerdienst thans alleen nog wJür voetgangers en rijwielen onderHpudën door hpt motorbootje Dank zij den krachtigen ebstroom blijft het ijs An beweging zoodat de schotsen blijven drijven en het gevaar voor dichtvriezen der rivier niet zoo heel groot is zo dat voor loopig de voetgangers en rijwielen nog overgezet kunnen worden WÉKK IN NOORD FRANKRIJK Heden zijn zeven Schoonhovensche wcrklooze arbeiders naar NoordFrankrijk vertrokken om daar te gaan werken Zij zijn geplaatst bij de N V Opbouw van de firma C Zanen te Utrecht Het werk is Amiens BEGIN VAN BRAND Gistermorgen is een begin van brand ontstaan in het pand Albrecht B M linggracht 42 Door onbekende oor zaak had in een kamer het behang vlam gevat Door krachtdadig optredan van den heer W v Sierenberg den Boor behoefda de brandweer niet uit te rukken De oorzaak moet ge locht worden in onvoorzichtighe van de kinderen GROOTERE WERKLOOSHEID DOOR DE VORST In de afgeloopen week waren er in Schoonhoven 57 steuntrekkenden tegen 45 in de week ervoor In hoofdzaak is de stijging ontstaan doordat door de vorst het grondwerk s stilgelegd TOT TIJDELIJK AMBTENAAR BENOEMD Mej G Goris alhier Ls benoemd tot tijdelijk ambtenaar op het distributiekantoor alhier Er zijn thans vier personen werkzaam op dit kaptoor GEVONDEN VOORWEEPEN Omtrent onderstaaride gevonden voorwerpen zijn inlichtingen te verkrijgen aan het politiebureau pt rte mounaie ceintyur dameshandsehoen vulpotlood paar handschoenen Kallio ging IJ mi ne J Ds 4e de opi Ie D E dag Van éè presidents wisseling i is éen dag van rouii geworden voÖT het volk vaB Finland Na d e schier overaj mict gioote voldoening ontvangen tijding dat ip eléctoren reeds by de eerste stemming Risto Ryti den ministerprVsideht gekozen hadden met 288 van de 300 stemmen een manifestatie van eensgetindheid over de groote lijnen in de politiek des lands zooals men in het Noorden zelden of nimmer heeft meegemaakt volgde nauwelijks zesuren later het schokkepde nieuws dat de scheidende president Kyösti Kallio een Wartverlamming had gekregen op het oogenhllk dat bij het afscheidnemen op t statjon van Helïingfors de laatste tonen verklonken van I het volkslied en de oude st atsman off den trein toe girig die hen naar zijn hoeve in österbotten terug zou breftgen f Een welbesteed leven 90 Pfi 6 f Het afscheid van den afgetreden pre ident werd voor hert een afscheid an het leven van een wei besteed mnen als boer als boererileider als politjöus l£ presiiji nt tenslotte in de moeilijkste jaren die de nge Finsche repubb k h ef t doorgemaakt Pa leider van de boerenpartij die in 1938 met één stem meerderheid tot het hoogste ambt in den staat geroepen was vrijwel geliiktfldig met den politieken ommekeer die lot ui4ing kwjim in de vorming van eén kabinet van bftefen en arbeiders I IJSBAAN WEER GEOPEND Maandagmiddag is de ijsbaan IvSin de ijsclub Kunst on Vermaak aart de waard lahgs den Utrcchtschedijk heropend Direct heerschte er op de goed verzorgde haan een gezellige stemrtingi doordat vele schaatsliefhebbers hun fondjes weer kwamen rijden J HEIlèboP t Bekend ingezetene heengegaan Zonïïag is een zeer bekend Sclionnhovenaar overleden de heer Heikoop die gedurende vele jaren nachtwaker was en vervalgens bij de politie geplaatst werd Nadat hij als politieagent pensioen ontving is hü vischafslager geweeSt In de laatste jaren zag men den heer Heikoop onafscheidelijk met zijn pijpje en hondje met de bu s van het Burgerlijk Armbestuur loopen De heer Hei oop bereikte den leeftijd van 75 jaar Zevenhuizen GERECHTSHOF TE DEN HAAG Oplichting van voederbieten Wegens oplichting was de SS jarige koonman L S uit Zevenhuizefl door de Rülterdamsche rechtbank veroordeeld töt gevangenisstraf van vier ma ïr den Hij had den landbouwer F M E alhier opeelicht voor dertien ton voederbieten Hij had n L geen crediet bij dien landbouwer in tegenstelling tot den vrachlrijcer K A V en kwam on zekeren da met den vrarhtauto en den chauffeur van V Ijij E met de meded eling dat V d e voederbieten had gekcrht Hij nsm de partij mede en toen E atcr bij V om het geld kw im bleek deze er niets van te we en S was in beror D gekomen en gisteren verklaarde hij voor het Gïrechi hof te E Grave ihnse onschuldig Ie zijn en E te hebhen betaald E als gctuine sehoord ontkende dit échter De vrachtrijder V die eveneens gehoord wer verklaarde nog dat S hem had verteld dat hi de bitten gekocht had waarop V hom zijn vrachtwagen en chauffeur ha d afgestaan Verdachte is meermalen veroordeeld De advocaat generaal eischte bp esti eing van het vonnis Uitspraak 20 Januari WINT¥liHülï NEDERLAf 3 Rede van den heer Piekvoor zijn naaste medewerkers j HET GEBREK AAN MFDEWERKING BIJ EEN BELANGRIJK DEEL VAN ONS VOLK Bij den aanvang van een heden pp het departement van Bmnenlandsche Zaken gehuuden vergadermg vap de chef der cftidcrscheidene hoofda fdeelingen de provinciale inspectcuren en de stedelijke directeuren van Amster dam en Rotterdam van de stichting Wmttr VjIp Nederlivnd lieeft de dirf Cteur ger f raai van de Wint rhulp NederU nd de vcitunde rcite gehoudenOp de eerste sarfieiikoiiist in het PRESIDENT K LLIO t Fo archie D C werd de president d e met zijn onverstoorbare rust en zijn rustige oAvereet telijkheid als t ware de personificatie was van ziJn volk in den winter van 1939 1940 de oude president Rots om h woord Kallio de beteekenis èn de gextelswaarde te geven die het voor de Finnen heeft die een centrale figuur geworden w s meer noj dan ditm aal de veldmaarschajk Mannèrheim En hij is dit töt zijn dood toé gebleven Hij is dezen dag na maanden van ziekte verlof gehuldigd zooals nimmer tevoren een aftredende president van Finland ehuldi d is Men T nieuwe Jaar roep ik u een hartelijk welkom toè Moge het jaar 1941 veel geluk en voor snoed brengen voor u uw familie en den arbeid welken wij gezamenlijk hebben aanvaard ten dienste vah het volk van Nederland Ik wil deze gelegenheid benutten om naast u het w oord te richten tot alle plaatselijke directeuren en med werkers van onze stichting waarbij ik in het bijzonder denk aarl de collectanten en verzorgers van dl uitkeeringen aan hulpbehoevend J Zij immers staan op de voorst ƒ posten van een prachtig S M iaal werk dat gedragen wordt door de ged i hte diij onder alle omstandi ghedei het een eereplicht van het geiieele volk is door i e m nlijkcn arbeid do nooiden te b ie in het volk be t ian Ten overvloede moge ik er hier no inaals op wjjzenn dat dit zal geschieden in den rm von een extra hulpveflcening boven de wettelijke steimreVclingen en dat deze in geen jreval iii mindering mag worden gebracht fcn de tot nu toè verschafte onderste ahing van overheidswege Ojs wrtrk wordt ons ingegeven door het hart in ik ben dan ook overtuigd dat iedere Nederlander die het hart op de j hte plaat s draagt hierin de s ele t nhcid zal zien hetzij als medewerker op welke post dan rink hetzij als gever te boqv en aan de fundamenten van een sociale amenleving Een samenleving wanrjn het geheele Ï olk door de daad uitdrukking geeft an zijn wil om een sterke volksgemeor ehap to zijn Deze prachtige gedachte die ij dr or dit werk willen verwezenlijken wordl wij hebbgn dit in de afgeloopen maanden kunnen vaststellen door een belrmfrijk deel van het volk niet begrepen Ik vei lieel u niet dat mij dit eenerzijds in hoogemate verbaast waar immers zóo gaarne wordt gesproken over een leidende positie welke ons land op sociaal gebied in Europa inneemt anderzijds vervult mij deze afwijkende houding met gro ite zorg en w el omdat hieruit de cortelusie kan worden getrokken dat zelfs in tijdgn van nood immers een oorlog van ongekende hievigheid woedt over ons wcrelddi el 4 ons volk rjet beseft eensgezind fie moeten zijn zelfs niet op het ebi der naastenliefde Wie waarachtig sociaal denkt enhandelt zieti alleen naar den menseh die in noodj verkeert hü dient zijnvolk onder alle nnl ta digheden en opde plaat s d e hem daartoe wordt aangewezen Met verheugenis mogen wij vast llen dat ons volk een kern vannn n ei vrouwen telt die bezieldi et idealefti en kennende onze geschiedenis de daadkracht bezit om met inzet van rie geheele persoonlijkheid onsvolk ooif in de moeilijkste uren tedienen I Zij zijn de levende elementen in onze sainênleving Ik ken hen in verschillende stroe niin en dfe zicii openbaren iït ken hen op verantwoordeIi ke posïen in ofis vaderland Zij strijden een verbeten strijd voor de eer dèr natie tegen misleiden onvtrftahdigen ony iliigen en moedwillige miskiders Het bi jna spreekwoordeHHke begrip niichte Hollander laten wij het conslateeren is verloren gegaan door een verachtelijke propaganda gevoerd dóór lieden die onder de huidiee en ioudineen te midden van or s voU gten enkele vtrantwxioiding dra C t n overtuigd van de groote heef hem w illen darken vrnr alleswiit hij m deze jar n voor Finland gedarii liïeft en voor wat hij voor zijnvolk in den winter van den oorlog i eworL5i WEarsehijniijk hebben degroo l hf huldi ging van de tienduizenden hipfr stedeliT gcn die in den bitterikcKiiJr Dccemberavond a s een juiohendlo zwarte majsa saamgepaktstonê en achter de gtkderen van fakkeldragers en het afscheid op het station de laatste parade de laatste vaandeli roet den zieken en verzwaktenpresider te sterk aangegrepen Maar tis felsr f r et leven niet heeft willenwijken zoolang Finland Kallio nogn e o i g had het s mogelijk dat de ude president zich wellicht onbewustmet een laatste inspanning van zijnverzwi kle krachten tot het Ipatst toeovereincjx gehouden heeft JTij isj bezweken teen de spanning over de verkiezing van zijn opvolger geweken was lïij kon sterven met de z kerheid dat de eei sgezinde steun die hij onderx onden had over zou gaan op dennieuw rn president en dat het presidentsch tp ih goede handen as geikomen Het afscheid Het afscheid van Kallio op het station te Hel ingfors de plechtige s 5emfning t f heerschte de menigie in I doi JHep he winter che plein op de langf RtUBeirons de tonen van het volksl iSr Kt op klonk in den jrrieskouden nacht het deed alles erk dbnken aan het historische afselyeid dertien maanden geleden loerMdr Finsche gedelegeerden voor de laalrte maai naar Moskou reisden Kallio zag a n twekkend bleek toen hij op den stoep van het station zijr zwartj pelsmuts van zijn witte haren nam en glimlachte als dank Binnen in de hal drukte hij nauwelijks sprekend te handen van hen idie hem uitgeleide deden zijo opvolger Ryti veldmaarschalk Marinerheju minisiers generaals andere autorileilen en vrienden Mevrouw Kallio kan haar ontroering niet beheerschen wanneer haar beste vriendinnen ui t de hoofdstad een paar van de hoogste Lotia s haar omarmen De trein naar het Noorden waar Kallio s hoeve Heikkila ligt in het wijde land van österbotten s taat te wacl iJen dë andere reizigers zijn er al in de slaapwagen van den president der repu oliek is er acHter aan gehaakt Nogmaals klinkt het gejuich op nu Kallio op het perron komt De muziek speelt het volkslied en nogmaals neemt Kallio zijn pelsmuts in de hand terwijUhij lang de eerewicht gaat die opgesteld staat met de vlaggen van leger en burgerwacht Terwijl de vlaggen ten groet neigen wankelt Kallio even en zakt zonder een woord ft zeggen ineen anncrheim die onmiddellijk zijn arm uitgestoken heeft vangt heqi op de beide krachten en waarden die in ons volk leven ik weet dat de arbeiders van hand en geest bevrijd van deze ban tezamen één sterk volk zullen vormen waarnaar mes in Europa met troLi en vraugde zal kunni n opzien Het grieft mij diep dat de huidige houding van een groot deel van ons volk op den buitenstaander geen anderen indruk kan makeh dan dat het luisterende naar de influisteringen van valsche profeten elk begrip voor den Acrkeüikcn toestand schijnt vci loren ie hebben Ik doe da irom een dringend beroep op ie eren Nederlander die het wel met zijn volk en zijn vaderland meent om zich te scharert achter die Nederlanders die ons volk op verantwoordelijke posten dienen om met hen den strijd aan te binden tegen de e o t van fantasie verhalen en verzinsels die de samenleving uit elkaar dreigt te Tukken Onthoudt u van fltiister campagnt zegt niet meer dan gij zelf als eerlijk menseh kunt verantwoorden dan en dan alleen bewijst gij i en dienst aan uw vaderland dat gij zegt lief UÈ hebben Bezien wij in dit licht de Winterhulp dan mnge het een ieder weldenkend menseh duidelijk zijn dat hiermede aan het volk een mogelijkheids gegeven om door eigen inzet gestalte te geven aan een gemeenschappelijk sociaal werk dat een toetssteenkan zijn van on en gcmeenschapszi iin tijden van nood Ge iruik den tijd dien gij thans b stiK dt om na te pralen en verder tevertellen wat onverantwoordelijkeelementen u influisteren oni zelf dehand aan den ploc te t laan Dand ent gij in de eerste plaats uw voli terwijl gij zelf spoedig genezen zult tjn van het gevoel an machteloosheid warin gij uzelf gevangen houdt Dan ziet gij in ons werk dat goed ensterk is en wordt gedragefi door de edachte dat dat volk groot is datzijn gemeen elyip waaraciitig beleeft en onder alle omstandigheden strijdtvoor een eervolle plaats m de tut kninst te midden van de andi re volken Wij zullen daarom vr eirtgaan mijne heeren met den opbouw vrin de organi satie van ons volk in iedere gemeente waarin onder leiding van de olaaVselijk directeuren alle medewerkers ifi staat zullen zijn zich ten volle te ontplooie Deze organisatie zal eerst aan haar doel beantwoorden Wanneer 111 ieder bluk in iedere wijk onder leiding van een man die de verantwoording waardig is mensciien elkaar zullen vinden die niet alleen gezamenlijk itittrekken om de gelden te verzamelen die voor dit werk noodig zijn maar die tgvens bereid zijn te zorgen voor hen die hulp behoeven Na deze woorden is de daad aan het yolk van Nederland God geve dat het begrip zal toohen voor dat wat goed en gro is UIT DE PERS Kunnen en kennen In Valcüügh klaag dr J G M Moormann directeut oer 11 E S i Nijmegen De kersfrap porter worden opge maakt Ik heb djc ci ifers v m de eerste klas rustig vorgelekti i d up hrf adjudanten van Kal io en de adjudani van den veldmaarschalk springen ut om te helpen Kallio ie steunen ma ii h J kan niet meer en men inoet hen den trein indragen De au orilejfen groepen samen bij ht portiei terwijl de adjudan Kallio vuorzich ig n ar binnen iillffn Ryti en mevrouw Kallio volgen mee den trein in de gordijntjes van de achterste ramen werden gesleten een paar van de dairies barsten in snikken uil maar de menschenmenigle achter de politieatzetting weet van niets heef door d én afstand niet kunnen zien wal er vooiviei Na een h ive m muu Luigt leman z ih uit het portier en rotpi om een dl kier Een m nister lv t het perum aS loopt langs de afzc wiig h en en brengt de txiüdschap verder Een d okl r dringt z ch uit de ir i r igte naar voren ëen Loita aie t ene ri arts is voegt zich bjj hem en samen gaan zij dtn wagon van den pr esident n V er even later kumt de adjudant van Mannerhejm déoisbleek naar buiten en brcngl d en veld maarichalk fluisle end rapport uit En de veldmaarschalk herhaalt hel luioer Goddank hij leef nog In den wagon doen de beide artsen wat zi kunnen maar Kallio komt niet meer tot bewustzijn en hij slaapt voor eeuwig m met zijn hand in die van Moeder Ka ja en mei den veldmaarschalk en den nieuwen presidentaar zijn doodsbed in den trein diljfTiem naar huis naar Nivsla brengen zo De eerewacht marcheert a mei Zwijgende trcm Kyü spoedt zich wc g om ds radiotoespraak op te stellen waarin liij het Fibsche volk over een half uur mededeeling zal doen van den dood van den ouden president Mannerheim en demeeste a ndere auicriteiten verlaten zwijgend het perron de g van den president wordMlc= 3iWakt van den trein naar het Noorden die met twintig mmuteh venraging vertrekt D èjner igte z et den landen zwarten wagon die eenzaam staan blijft onrust maakt zich van haai meester er wordt gedrongen en de de politie karf nauwelijks de mensohen tegenhouden Men durft het nie aan haar tjnder deze omstandigheden het tragische nieuws mee te dcelen en minister Walden de oudste der ministers gaat door de hal naar buiten waar f gerucht dai er iels gebeurd is de mepsehcn heeft doem btijven wachten Als Walden naar buiten komt en boven aan de stoep blijft staan begrijpt men dat hij ets meer te deelen heeft Het wortt stil en dan klinkt de stem v an den iiinister eerst in t Finsch yer olgens in t Zweedsch President Kallio eeft ons verlatenHij it gereisd naaf daar waar niem andvan lerukeïri i i o 20 Dec 40 t toelatingsexamen beha lS en ik ben diep teleurgesteld Alle leerlingen die ges aagd zijn hebben in Juli wat gepresteerd We hebben ze onderzotSii Maar ik ben zoo bang dat we enkel gekeken hebben naar wat ze kenden i en groot deel van die kennis is in de groote vacanlie weggezakt Wat er overbleef van de leerlingen die alleen maar W£it kenden was al heel gering Naast het kennen had het kunnen onderzocht moeten worden Dat laatste alleen blijft en is een waarborg voor slagen in de toekomst Het toelatingsexamen was goed het eerste rapport is glad mis Die kennis het verguldsel is verdwenen We zij l bekocht aan deze leerlingen De he Ie maatschappij is op den duur bekocht aan menschen die alleen maar kennen en die het kunrfen missen Ons onderwijs moet op hel kunnen ingericht zijn By het taalonderwijs komt dat al heel sterk uit Een leerling moet zonder fouten kurnen schrijven Dat hij daartoe den vorm van moeilijke woorden moet kennen spreekt vanzelf Ik wil ook het kennen nie t af schaffen het is heel dikwijls de voorwaar ie voor het kunnen Maar wat een leerjing die alleen maar losse vorrnen kent nooit zal loeren is het goed gebruiken van werkwoordsvormen vooral van homonie leh als betaalt bet ald gebeurt gebeurd Hier moet inzicht gekweekt worden dat tot ku nen leidt Komt het bij het rekenen er bij de mecsten niet op aan de kiuderen ziió ver te bren n dat ze een heele hoop sommen kemien Inzicht dat leidt tot K unnen rekenen is vaak het 1 cr Trainen en trainen is de vuor waarde voor resultaat Twee sommetjes kón ik niet wart die had ik nooit gehad zei me een cardidaptje iJic wanf in dezen zisT letit i en woestijn aan verkeerdheden bloot Nu zal y en m ij vragen Maar acht U kennis dan zoo gering Zeker niet Wie n vreemde taal wii spreken schrijven korti m kurnen moet woorden constructies enz kennen Dat kennen cischt moeite Zonder een fond van kennis helpt al je kjmrien op wetenschappelijk gebied je niets Studeeren om kennis te verwerven blijft altijd noodig Maar dat kennen is geen doelin zich Dat moet verwerkt worden en tot resultaat hebben het kunnen Dat dit zoo vaak vergelen wordt leidt tot de tek urstellirg van Jiet toeiatinKi iatinKi xamen en ook later in het leven waar de kunners slagen Is daar Adveitentiën Ondertrouwd W O HUPKFS en TUUT HOIJNG Bilthoven 7 Januari 1941 Hobt malaan 26 Gcziclitslaan 61 Huwelijksvoltrekking Dinsdag 28 Januari a s Toekomstig adres Oosterhamrikkade 32 A Groningen O 149 IS licïrasgd bij hulpheh dame NET MEISJE ol JUFFROUW V d en n Br no j 14S hiir v d blad 5 i lien dio hun R VPIOTO STEL willen afschallen maken we ht licnd dat we oede fu stelie ii inl oopen tegen redeliike prijzen en directe hetahne STER RADIO G DE RAADT 3j rbSB U 147 IH WIJDST aAT Za GOUOA 1 e i 3 fv i hij geen ge h 31 £ J itJ nu niets aan te doen We hebben al I veel gcpro oe rd en probeercn nog s rods Wc leb ien den steen der wüzen m encn Ie vinden in het intellect Misschien is dat wel goed Maar het IS zoo moeilijk het intellect te peiltih Met groote romansommen en met stil leesoefeningen meenden we het mteliect te achterhalen t Is mogelijk dat het gaat maar dan moeten we constateeren dat een kind verscheidene mtellecten heeft Want tusschen de intelligentie bepaald door romansommen en die door stilleesoefeningen is zoo joed als geen correlatie Er is ook geen correlatie tusschen de reEullaten van het eerste kwartaalrapport en het intelligentiecijfer van de leestest Op mijm school is die op grond Van t Kerstrapport bij 11 leerlingen glad zoek bij 9 goed en bij 3 twijfelachtig Ik ben blij dat ik niet op grond van het intelligenïiecöler heb toegelaten Bemoedigend is dit resultaato niet Ik geloof dat de kinderen ook gedrild kunnen worden tot het kennen van stilleesoefeningen en romansommen Maar wit moeten we dan doen om de geschikte leerlingen op de school te krijgen Mijn antwoord is We moeten luisteren naar de menschen die een leerling kennen in zijn kunnen We moeten weer zonder toelatmgse amen toelaten op advies van onderwijzers en hoofden die zich van hun verantwoordelijkheid bewust zyn Dat kan toch best Dat is toch een paar jaar oed gegaan En als blijkt dat een hoofd verkeerd advies geeft dan zijn er toch sancties Dan krijgt hij na drie maanden zijn leeilingen terug met de mededeeling dat zijn ad iies niet meer ip prijs gesteld wordl BINNENLAND AANBESTEDING I e Rijkswaterstaat heeft heden aanbesteed Het onderhoud van gedeelten van de wegen no 3 en no 12 van h t rijkswegenplan 19 t8 en van den toe gangsweg naar Gouda je lufende bet jaar 1941 Laagste inschrijver was A den Ouden te Gouda voor f 93 800 Ti KOOP Prima Kacheib okkén ƒ 4 per IOo K Ó te bevragen M VAN LEEUWEN Kattcnsiiigel 14 O 151 10 OFFICIEELE PUByCATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN HA NDEL NIJVERHEID EN SCHEEPVAART BITREAU GENERATOREN EN TANKGAS De Directeur van het Bureau Generatoren en Tankgas vesti t er de aandacht op da aanvragen tot vergunningen voor de vervaardiging en het gebruik van gasgeneratoren en tankgasinstfillaties alsmede onderdeden daarvan tol zijn Bureau en niet meer tot het Centraal Instituut voor Industrialisatie gericht dienen te worden Het Bureau Gasgeneratoren en Tankgas is gevestigd aan den Bezuidenhoutschenweg iiit te s Gravenhaf e telefoon 72 I0 Ü Interloeaal léller G Voor generalcraangelegen heden dient men te vragen naar toestel 782 of 783 voor tankgasaangi legcnheden naar toestel 340 Het gironummer van het Bureau is mam 6 Januari 1941 4 Xi Naam yi