Goudsche Courant, dinsdag 7 januari 1941

EEDE BLAD DINSDAG 7 JANUARI 1941 17460 20085 17507 2 W a 17616 20IZS 17603 20146 ji 618 20153 n6jt 20157 17657 20246 17661 20248 17671 2i1284 17072 20 11H 17iiu3 20318 1773 10395 1776 2039 17772 20416 17788 20432 17798 2U4 9 17 40 20456 17374 2U489 17 880 Mü iO 17 908 20 141 Veijnaard sterrekundige Op 6ï jar gen leeftijd is te Grunwald g bij Miinehen prof Joh Philipp Fauth ii overleden Prof Fauth die een astro j z m 6673 noam van wereldvermaardheid was is j 3587 0641 lijn geheele leven in het onderwijs 3594 6719 werkzaam geweest Geboren te Bad 36W 672 Oürkheim in 1M7 ving hy in 1891 S ig aan te doccercn De tnd die liem Jj restte wijdde hij aan astronomische ggjg onderzoekingen Bieftfk bediende hy 3 557 etm zich van vcrscheidcniei sterrenwachten j 3 73 i 79 die zijn particulier eigendom waren 3 5 mt 10147 Hij was een anhaitger van Horbiiprsj Glanalkosmogonie een hypothese bj over het ontslaap va nden kosmos j fj 0286 ISSW t 4ia J 174 Jiwa volgens welke de f tukken ijs die zich 6 7042 Ifi426 n 47 16436 tól90 Ï19U in de hemejruimte voortbewegen een 4115 B6 10441 IMU groote rol spelen bij de vorming van J j vorige lijist itcml 13134 dl a de weneldlicbamen Deze stukken ü zuuds n door de w irmleoniwiickclinfi ÉIT NLAND VtGERBERlCHT VAN HEDEN UTSTE stELLINGEN VAN BARDIA GEVALLEN Zware verliezen aan beide züden jjier volgt het 214de Italiaanscheerbtrichi De laatste steUingen waar te Bardia nog verzet geboden werd vielen Zoni ag tegen den avond Vijf en twinv dagen lang hebben onze trotp schitterende staaltjes van stoutiii edisheid ten beste gegeven en den vUajid zeer aware verliezen toegebracht Ook onze verliezen aan materiaal manschappen dooden gewonden en vermisten waren waar ijüens een vijandeljjken luchtaan op Tobrock zijn twee vijandeluke cglu gen door het luchtdoelgeschut lie marine neergeschoten Aan het ürieksche front hebben wü duSr c=n geslaagden overval meesgtmaakt van een belangryke stelg Automatische wapenen en munidie door den vijand achtergelaten ren viiIrn ons in handen Bij een nsiig patrou Ucgevecht maakten wy nige gevangenen Vijandelijke vüegicen deden een aanval op een van 2e bates Door het afweergeschul rd era Blenheim neergeschoten Een formatie igers op n krtiistocht ld een gevecht met vijandelijke toeïllen en schoot er drie neer Een iet andere formaties bombardeerde danks ongunilige weersomslandigden een belangrijk doel van den ponstander Onze vliegtuigen keern alle terug In Oost Afrika werden aan de grens n don Soedan in het gebied van Teslei femotoriserrde vijandelijke strijdiddelen door ons artillerievuur op de ucht gedreven Aan het overige deel het front acties van patrouilles en lillerie NERAAL CAGNA OMGEKOMEN Bekendgemaakt wordt dat geneal vlieger Stefano Cagna adjudant n luchtmaarschalk Balbo 1 Januari het Westelijk deel van de Middelic che Zee is neergestort en aan hem 1 gouden medaille voor dapperheid rieend is Carna voerde het bevel over de iliaansche luchtstriidkrachtJr in nnenid deel van de Middellandsche ee en viel aan de spits van zyn bomenworpers ten Zuiden van de Baaren len vlootformatie aan Zijn eslil werd door het afweergeschuty troffen en stortte n zee De vcroh elukte was pa 39 jaar ld en had reeds een schitter rde mere trhter den rug Hij was aaninkehjk zcc lticier w rd in 1924 loger en nam aan de groote vlieg hten van Balbo in Europa en merika deel Hij behoorde ook tot redders d e de schipbreukelingen de Noordpoolexpeditie van ible te hulp kwamen In den Abesnischen veldtocht onderscheidde hii ch meoimal t en hij v crd in 1936 ignde eneraal en waam mend chef in den generr len staf van h T ichtMapcn n L bvë Begin vorig ar werd hij inpedeeM bij de leidmg de burgerluchtvaart on het Itaaansehe m ni tene van luchtvaart en iirt v r ïtal e s deelneming ann den iriof maakte hij een studiereis naar e VS LEGBRBER CH7 VAM HCDEN Aanvalleii op Middenen ZuidEngeland Het npperbevel der weeimacht maakt kend Bmner hel kader van de bewapende erkcnnmg werden ondanks de on n stigp wKrsomstandigheden voor n oorlog bclarerijke doelen in ZuidMidden Engeland voor een deel met hpen Iuchten aangevallen Op een hogVeld lukte het een aantal bomardementsvliegtuigm oo d n grond aar te beschadigen Gevechtsvlieg Sen viel n spoorweginstallaties aan an geringe hoogte htten er bomlen en vuur op en wisten op een lemiichp en een kogellagerfabriek r cheidene Foede treffers te plaat Afzonderliike vliegtuigen beicH kten Londen m verscheidene aanalion met hommen Daarbii werden ven verspernr gsballons Wandend eergesehoten t Baltcryen v dragerd geschut van Ie er h bsn gisteravond een aridelijt vaartuig dat de Fransche r 4dy idp onder doeltreffend vuur e omen Ook in den afgeloopen nachf heeft Vijand Been vluchten gemaakt naar F gen vliegtuio i niet tenipeKcord van den vlucht rfaar den IJ and 7 IË oetrekkinpen tusschen nailand en Indo China EEN MOGELIJKHEID VAN hlA N i t s j i laat er f 8krf berichten dat er bines aitn 2 lUd geen mogelijkheid rschpn t gespannen verhoud ng nailand en Frinsch Indo Tkkm r Integendeel de bewdén ® tuswhen de beide landen ins tof e ernstiger De aar frf Thailand is reeds en va u e 8gekcerd en de le an Iv consulaat generaal zijn laroe v = c P Saigon nkkpn S Kon naar Bangkok ver odoende verkcereh d dl plomatieke betrekkingeii tusschen beide landen in een onhoudbaren toestand Engeland en de Japansche opnarsch De Britsche gezant in Thailand heeft naar de Tokio Asa hi Sjimboen uit Bangkok meldt na zijn terugkeer uit Sngapore een vry langdurige bespreking gevoerd met den plaatsvervangenden minister van Buitenlandsch ken van Thailand Crossby zoo schnj t Japansche blad heeft naoT men verneemt verklaard dat aUe onder Britsch souvereiniteit staande gebieden in het Zuidelijk deel van den Stillen Oceaan met inbegrip van Singapore besloten zün om aan den Japanschen opmarsch near het Zuiden onder alle omstandigheden een einde te maken De militaire voorbereidingen in deae gebieden zijn voltooid Crossby heeft den plaatsvervangenden minister van Buitenlandsche Zaken voorgesteld en einde te mtken aan de politiek van vriendschap met Japan en hiervoor in de plaats met Engeland samen te werken Poipet door Thailandsche strijdkrachten veroverd Volgens een bericht van het Thailandsche opperbevel hebben de strijdkrachten van Thailand op 8 Januari Poipet aan de grens van Cambodsjs ia een offensief van twee dagen veroverd Japansch Engelsche wrijving PROTEST INZAKE INCIDENT OP DE BERMIjDA De waarnemende woordvoerder van ht bureau van Voorlichting Koh Isju heeft vandaag op de gewone conferentie voor de buitenlandsche pers aangekondigd dat hy gevolg zou geven aan het stygend verlangen in invloedrijke kringen dat de woordvoerder van de regeering ten overstaan van de buitenlandsche correspondenten Japansch zou spr£ken Hij ried hun aan Japansch te leeren maar voegde daaraan toe dat hy voortoopig voor t gemak Engelsch ïou blijven spreken Op een vraag omtrent het fiermudaineident deelde Isjii mede dat el if Tokio door bemiddeling van de Britsche ambassade stappen gedaan zullen worden bü de Britsche regeering Naar men zich zal herinneren meldde een bericht uit New York i negen Japanners die met het gArikaansch schip Excalibur op 21 P ember uil NewrYork vertroktSn aren naar Duitschland door de Britsche autoriteiten op de Bermuda s aan een onaangename bejegening onderworpen werden Deze autoriteiten behandelden de Japanners niet alleen als misdadigers door hen te vragen naar het doel van hun reis naar DuUschland en hun bagtge te doorzoeken maar zy legde beslag op dociiOTcntLn br esen en bijna al hun geld dit laatste volgens het bencht onder het vooi wendscl dat men wiMc voorkomen dat Duitschland m het blezit van buitenlandsche betaalmiddelen kwam Jsjii deelde oorts Voorts werd geïnformeerd naar Japan s houding n ipcns het Britsche navicertstelsel waardoor vele Japansche schepen door Britsche autorite ton vast gehouden worden Daartoe behoort ook de vrachtboot Kanton Maroe die 12 December te Durban d t lot onderging Isju antwoordde De Japansche regee nng kan geen bepalingen aanvaarden die inbreuk meken op de reenten van burgers van neutrale staten De k js Ue van de Kanton Maroe is nog niéi gereg eUl naar hij verklaarde De waarnemend woordvoerder baschreef het geval an den Amerikaanscher zeeman die onlang te Peking met een Japanschen veldwachter moeihjkheden kreeg als een onbcnullighid die ter plaatse geregeld zal worden IJij deelde ook mede dat de zeeman onder den invloed van alcoiiol verkeerde Op een vraag omtrent de visscherijonderhandelingen tusschen Japan en de Sovjel Unie verklaarde de woordvoerder dat de ondcrteekening van eer modus VKVcndi m deze kwestie bepaald was op 31 December te Moskou maar dal tr cp het laatste moment een kink m den kabel kwam De onderhandelingen hebben nog voortgang en zij hebben ook betrekking op liet sluiten v en permanent visscherijverdrag ofschoon de handelsbesprekingen uitgesteld zijn Tenslotte bepaalde Isjii zijn aandacht by de besprekingen tusschen Japan en Frankryk te Tokio nopens FranschIndo China en deelde mede dat daar voornamelijk economische aangelegenheden beliandeld worden Duitsehe actie in de Stille Zuidzee BRITSCH STOOMSCHIP VEBMIST Het Britsche s s NelJore groot 6942 br t dat op 31 December uit Rabaul in auilla werd verwacht wordt volgenseen bericht uit Manilla sedert zijnvertrckjuit Rabaul vermist De reederyvrcist dat hev schip het slaehtoffer isgeworden an een in de Zuidzee opcTcerendcn Daitscljen huïpkruiser aldushet D N B Aan het optreden van Duitische nulpkruisers herinnert verder een bericht uit Melbourne waarin officieel wordt bekend gemaakt dat 67 Eu opcanen worden vermist die zich waarschunlijk alj gevangenen aan boord van Duitsche hulpkniiscrs bevinden De officieele bekendmaking deelt echter met mede op welke schepen de gevangenen als leden der bemanning dienst deden Driehonderd Britsche zeelieden die geruimen tijd geleden door een m de wateren van het Verre Oosten operecrend Duitsch oorlogsschip op een eiland in den Stilion Oceaan aan land waren gezet zijn Zondag uit Brisbane in Sydney aangekomen Zy verklaarden dat het Duitsehe schip in den tyd dat zij in gevangenschap verkeerden zeven vijandelijke koopvaardijschepen had aangevallen Deze iKtiviteit was zeer verontrustend voor de gevangenen Japan en Amerika NIEUWE ORDE VOOR JAPAN EIEN KWESTlfc VAN LEVEN EN DOOD Admiraal Nakamoera wijst er m een door de HotSji Sjimboen gepubliceerde beschouwing va nden mili lairen toestand op den Stillen Oceaan Dp dat de Vereenigde Staten de kracht van Japan schijnen te onderschatten wanneer zij gelooven Japan door econom schen druk tegen den grond te kunnen houden De Vereenigde Staten schynen te gelooven dal zy met Japan naar believen kunnen omsprm3en Japan kan echter nooit een stap achteruitwijken aangezien de nieuwe orde m Oost Azië voor Japan een Kwestie van leven of dood is Daarom zou Japan er goed aan doen voorbereid te zyn op een aanval van de Vereenigde Staten Alleen zoo kan wellicht een oorlog op den Stillen Oceaan worden vermeden Wanneer Japan daarentegen tracht den druk van de Vereqnigde Staten te ontwijken zouden de Vereenigde Stalen hun machtsg bied steeds vorder uitbreiden en dan zou een botsing onvermydeUJk zijn BINNENLAND Dr Ringers f OOK ALGEMEEN GEMACHTIGDE VOOR DE BOUWNUVERHEID Het Verordeoingenblad van beden bevat een Iwslait betreffende de bouwnijverheid waarbij aan Dr Ringers de algelieele leidiBg van de geheele boawnijverheid is opgedragen Dr Ringers zal voortaan naast zijn titel algemeen gemachtigd voor den wederopbouw ook den titel voeren van algemeen gemachtigde voor de bouwnijverheid Het besluit geeft Dr Ringers de bevoegdheid om in overleg met dfe daarvoor in aanmerking komende organen van de boniHmijverheid zoodanige maatregelen te treffen als hij voor de regeling van de geheele bouwnijverheid noodig acht Deze maatregelen kunnen ook op de vervaardiging en verwerking van en den handel in bouwmaterialen betrekking hebben Voorts is bepaald dat de algemeen gemachtigde aan alle natuurlijke en rechtspersonen aanwijzingen kan geven in hoeverre werken op het gebied gerlijken bouw en utiliteitsbouw moeten worden aitgevoerd Hij kan deze maatregelen ook treffen ten aanzien van alle Nederlandsche overheidsorganen en aan deze zijn aanwijzingen geven De algemeen gemachtigde zal doe maatregelen treffen èn zijn aanwijzingen geven in overeenstemming met de secretarissen generaal van financiën en van Handel Nijverheid en Scheepyaart alsmede in overeenstemming met de secretarissengeneraal van de overige departementen voor zoover deze hierbij betrokken z jn Ook alle opdrachten tot bet uitvoeren van bouwwerken in het algemeen gezegd Alle gunningen van bouwwerken behoeven de goedkeuring van den algeme n gemachtigde J F Ploegmakers BURGEMEESTER VAN OSS Hedenmorgen omstreeks zes uur is burgemeester Johannes Franciscus Ploegmakers te zijnen huize va an de Kromstraat te Oss op 82 jaTig leeftijd overleden Hij was sedert eenigc maanden met ziekteverlof doch de aard van zijn ziekte was niet zoodanig dat men voor zijn leven vreesde Kapelaan Van der Ven diende het heilig iiiesel toe Niet alleen op politiek doch ook op sociaal gebied ging de gemeente den burgemeester zeer ter harte In September 1923 werd hij benoemd tot wethouder en loco burgemeester van Oss n welke functies hy zich bijzonder verdienstelijk maakte In Januari 1931 werd hij adjimct inspecteur van de werkverschaffmg van Noord Bi abant Oostelijk gedeelte In 1922 werd hij verkozen tot lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Den Bosch en omstieken en kreeg hii daarin zitting als voorzitler van de aiJeeling kleinbedrijt Van l927 af was hij lid vaö de Pravinciale Staten van NoordBrabant Hij was de laatste jaren tevens dijkgrafif van het waterschap Jie Maaskant Op 25 Apfil werd hy benoemd tot burgemeester der gemeente Oss In Augustus 1932 werd de burgemeester bü zijn afscheid ais voorzitter van de R K MiddenstandsvCTeeniging begiftigd met het eerejfcrois van den paus Pro ecclesia et pprfutice In 1935 Icrêeg hij de ondep heiding officier in de orde van Orame Nassau Engelsche luchtaanvallen EEN ZWAAR EN EEN LICHTGEWONDE In den nacht van Zaterdag op Zondag zyn by Engelsche luchtaanvallen een man zwaar en een vrouw licht gewond In de daarop volgende nachten zyn geen slachtoffers gevallen WAAROM GEEN RADIOVERBINDING MET INDIR Het ANP meldt Om de Nederlanders in Indic op de hoogte te houden van de gebeurtenissen en opvattingen in ons land worden regelmatig radiouitzending3n gegeven met berichten en korte beschouwingen Daar er ongetwijfeld ook groote belangstelling voor beslaat in ons eigen land en niet iedereen in staat is de radiozending op te vangen geven we af en toe zoo n Indisch praatje in druk Hier volgt er een Ofschoon het volgende niet behoort tot de gewone ijerichten welke wij naar Indië geven meenen wij dat het voorval dat hierbij geschilderd wordt van voldoende belang voor onze luisteraars is om het te beschrijven Het teekent bovendien de stemming in Nederland waarover men in Indië zoo graag het een en ander verneemt Een dame kvram ons g steren m ons redactiebureau opzoeken Een vrouw van opvoeding er beschaving Zij vroeg ons hoe het nu stond met de gesprekken di men tusschen Nederland en Indië kon voeren met familieledcii Of daar nu niet de minste kans op was Zij had reeds zoolang BPwacht op eeng nadsr bericht Wy moesten haar heiaas teleurstellen Geen woord was uit Indië vemom r zoo vertelden wij iiaar De overheid in Indié wenschte blijkbaar niet in te gaan op het verzoek haar gedaan namens duizenden en duizenden in Nederland Aanvankelijk zei ze niet veel hierop Zy zuchtte Of er dan geen Nederlanders meer in Indië waren zoo liet ze zich smartelijk uit Of dan met alle geweld famil e weld famil een vri rdschapsbanden meesten worden verscheurd en verbreken Of men dan in Indië me voe de dat zoovelen in het Moederland verlangden naar een enkel woord van be rden klank waardoot men de zekerheid kon verkrijgen Goddank h t gaat ze daar ginds nog naar wenseh j Toen begon ztj te vertellen Zij was de weduwe van een Indisch besfuursambtew ar Haar zoon theeplanter was nu reeds acht jrren in liidië en zou als de tijden anders waren geweest nu jui t met verlof komen Jaren had 7ii hier op gevacht Zn mi haar iongen dan weer bii zich hebben En ze zou zich kunnen verheugen in de wereld die hij zich daar tusschen de blauwe herpen van Indië had geschapen Hij was haar ecnice zoon ec in hem zag zij haar overleden man zijn ved er terug Met zhn optimisme zijn liefde voor dat schoone land ftan den evena ir met al zijn mogelijkheden En nu helaas met zijn onmogelijkheden zoo dachten wii N oit had ik gedacht zoo giijg zij voort dat men in Indit zoover zou kunnen gaan dat min zelfs een slagboom tusschen moeder en zoon zou opwerr en En dat om h et om een idee f te om een voorbijgaande dwaasheid Wat zou er dan vooi slechts ge ei d kyr ion vTP en in en efpr k tus ch=T moeHer en zoor zoo ein haar ven i chting verder Elk jaar mochten wij toch niets anders zeggen dan alleen wno en van liefde van troost van opbeurin van bhidsch n Wootdop die boncVn dip zielen bijeen hrarhtpn er r ets and r i Wordt dan m alles haat gezien Mi ent men dan dat e n moed r tiaar zïKin of ee zoon zim moeder zal verraden Of wat d rkt men dan in Tpiö wel Wij moesten het antwoord schuHig bliiven V ii wisten het ook niet I e moeder ri nd on Zn v as die o te i ijïaof t ld en ten t k p+T r n ï n toen ze de zii iels dnt vil n C icht zullen ver etT omdat het tot Tnd f was ppricht Is Indi dan nu zoo kw tsbaar dal rien al hpne is voor woorden die ti chon Tvioed r en zoon vr nr lTp i fcf iri nnp moet h t door toch il h el erg gesteld zijn Brk FAl STTCHTINr IFKBOtW MIDDELBURG GEOPEND D or den burgemeester van Middelburg mr dr van Walrt de Bordes is in het pand aan de Lo kade 11 het tiucku geopend van de stichting Herbouw MiddelbuiTg waarvan de burgenie ter voorzitter is Hy wee erop dat op du bureau alk belanghebberiden raad en steim kunnen vindajf Mi pdÊlburg moet een marktcentrum blijven maar tevens wooneertrum en vr emdelingencentrum Als vertegenwoordiger van den algWneen gemachtigde voor den wed roppouw sprak mr dr R W graaf van Lynden die dit burepu beschouwde aïi een eerste stap rp den r izatncn weg van den wederopbouw dejr stail l ACTIVITEIT VAN DE N V L iDe Ned rlandsChe verecniging voor luchlbescherming heeft een nieuwe a ie ingezet In de laatste vergadermg welj e plaats had voor het uitbreken van den oorlog was een contAc commissie iienoemd welke thans lii een voorloopig algemeen bestuur is jmgezet terwyl daarin ook vertegeni oordi ers van de drie grc te plaateen zittins kregen Dit bestuur bestaat thans dus uit vijftien leden OngctwijTeld is thans ook nog voorlichting van de burgerbevolking dringend noodig Aan deje voorlichting izu t 4 de afdrélingcn vaT de N V L wcrküh De rijksinspectie zal daarbij de noodige aanwijzingen geven over ae te behandelen slof De N V ii zazich voorname yk toelegg n op Jf organisatie van de v ree igmg doo oprichten van plaatschjke afdce ingen en h t inric eB van kleine te cmsteUingen waart ü de instructeurs voorlichting zullen geven Ook is het tijdschrift van de vereeniging geheel vernieuwd terwyl een meer wetenschappelijk maandblad Pro cive als officieel orgaan van de ryksin pectie wordt uitgegeven CANTINES IN ALLE WERKKAMPEN De pei sdienst van het N V V deelt mede Teneinde tegemoet te komen aan de belioeften van vele arbeiders in de werkverschaffingskampen heeft het Nederlandsche Verbond van Vakvereenigingen zich gencht tot de directie van den Ri ksdienst voor de werkverruiming met het verzoek om in alle kampen waar deze nog ontbreken binnen den kortst mogelijken tijd cantmes te doen plaatsen waar de arbeiders zich na den afloop van hun zware dagtaak geestelijk kunnen ontspannen en verpoozen Öe inrichting van deze ontspanningslokalen werd totdusverre opgehou den door de moeilijkheden die zicli voordoen bij het verkrijgen van het daarvoor benoodigde hout De directie van den Ryksdienst heeft naar aanleiding van dit verzoek van het N V V thans toegezegd dat de eantines zul en word T gebouwd en wel uit zandsteen Deze beslissing zal bij de betrokken werkverschaffing iari eidera zeer zeker van harte worden toegejuicht DE BURGEMEESTER VAN HILVERSUM SPREEKT VOOR DE RADIO Hedenavond zal ie burgemeester van Hilversum E J B M von Bönninghausen over de zenders Hilversum 1 en 2 spreken over De ambtenaren op der drempel van den nieuwen tijd BERUCHTE DIEVENBENDE ONTMASKERD De Haagsch politie heeft een be ruchte dievenbende gearresteerd die hoofdzakelijk in Den Haag onereerde maar ook in Rotterdam en Wassenaar diefstallen pleegde Bizonderheden volgen m ons blad van morgen UND EN TUINBOUW iERINGEN NAAR DUITSCHLAND Belangrijke kwanta seringen worden thans naarDuitschland uitgevoerd tot groote vreugde der bloemenkweekers Dank z j deze export naar Duitschland is de sermgcnprijs op oen bevredigend peil gekomen Voor uitblinkende kwaliteiten werd te Aalsmeer van 80 tot 84 cent per seringentak besteed WETENSCHAP Henri Bergson t BEROEMD FRANSCH FILOSOOF Henri Bergson de beroemde filosoof is naar gemeld wordt te Parys op 81jarigen leeftijd overleden Henri Bergson werd op 18 October 1859 te Parijs geboren studeerde aan de Eoole normale supérieure waaraan hij in 1839 promoveerde Hy was achtereenvolgens d cent aan het Lyceum te Angers te Clermont aan het College Pkollm aan het Lyceum Henn IV was sinds 1900 hoogleeraar aan hel College de France te Parijs en was sinds 1914 lid der Fransche Academie In 1928 ontving hij den Nobelprijs voor letterkunde HENRI BERGSON Fotio archie Hy mag g l Jen als de bejlangryl tei ferle cnwoordiger der Frahsche filosofie van onzen tijd Verschillende vanzijn werken werden hérhaaldelijklherdrukt en ook in andere talen over trebracht Talrijk zijn de bijdragen vanBergson in verschillende tjjdschriften van groot belang js voorali zyn Introduction a la métaphysique Revue demétapnysique et de morele Januari 1903 f 1932 Bibliografie Mat ère et mémoiresf1896 Essais sur les données immédiates de la conscience 11589 Le rire 1900 L évolulion créatrice 1907 L éncrgie intellectuelle l919 Duréeet rimultanéi é 1923 l f deux soure s d la tnoraie de i la religion e 1 PROF J P PAioTH + teweeggebracht door hun vallen naat de zon de temperatuur der zon constant houden Ons zonnestelsel ia volgens deze hypothese door de explo ie van een groot werckllichaam ontstaan terwijl de Uchtad emer van den melkweg te voorschijn geroepen wordt door de weerkaatsing van het zonlicht op de ijsstukken M t deze theorie die in astronomische kringen vrijwel geen weerklank vond wist Fauth zich zeer wel te vereénigen hü schreef er een verdediging van De ondo coekingen van Fauth zijn van groote waarde geweest voor de kennis van het maanopper vlak ontelbare publicaties afzonderlyk en in vakbladen verschenen van zijn hand Zooals vaak het geval u met beoefenen der exacte wetenschapi en was Fauth een groot muziekliefhebber en bespeelde hij o m de viool de cello en het orgel MARKTBERICHTEN ZUIVELBEU MEPPEU 6 Jhnuarl Gouda 40 piu 67 90 Goudaao p u5 I 44 Edammcr pu I m M Edammer 20 plu ƒ 44 L euli che I te Brsodkaa 9 ƒ 67 eo ptemBing vlli KAASMA IKT BOOEGR VEK Jahuui Aanvoer 10 parl Jen Gaudsrho kaas t iamen 1 66 ctuks wegmde W9J It Pilj 41J0 Handd vlug VEEMARKT KOTTEBSAM 7 J uari Totaal aauAevoeM 618 toeren vtraaryan 5S0 gebniiksvee cd 68 bokkoi engeitei PrijzCT per tuk kialfkoelen 495 386 2S5 tnelKkoeien 490 300 50 varekoeien 328 ZBftiZlO vaarzen 326 r75 M5 pink n 270 CDOi 156 bokken en giitea 80 öt 38 Dp aanvoer van nvek en ka fkoe en ets korter inet stiUen b rd£l en de prij alïlvorge week varpkoelen en pinken aanvoer Woon hafidei traag en de prijzen als vori week pe aanvoer van tjokken en s iten waa k1 éin r met stroeven bandel en ieta laKer in pifts 485e STAATSLOTEBU n£BDZ KLASSK TnEEOE LIJST Trekking van 7 Januari 50M No 2784 f2v t Ho 6601 1580 No 2735 10774 f UMO No 7870 16433 4M No 7831 f 2M Ho ib2 10550 11361 15296 f 10 No 4470 5695 108J2 13727 13188 21784 11BT3 PRIJZEN VAN ƒ 60 13 32 13U3l 13067 1376 16443 10452 16 IU1 16 1 1 7U72 7114 712J 71i i 10447 10466 104 5 1U554 181S8 1x210 1D224 lti230 1U234 liii b i iilj 13 ltl34U 10343 16377 1 383 1 14X2 1942 19461 11 542 ltJ6l7 11 637 156u5 19679 19827 1936Z 1986 19861 1U872 19950 19973 19980 20002 20U3S UUMM lUMé ISSUI lb 43 lUMM UHai ipota iM 13 IdOta 16otul UoM lUiat Uli44 16 U 1311 11 1671 14U22 161141 l M llw i 14 183 168 4 1412U 16W4 1420J 16M i 142U7 lbt 62 14268 17U42 14273 14276 14293 14318 14349 1437S 14418 14493 14 04 14606 14620 14649 14691 46 iB 1 702 147 2 14747 14749 14782 71ii iUaöü 724 1 lOMXi 7288 7 i21 7iltj2 73 tf 74 S4 74b9 hüli 7LJ7 7M 7600 1U6113 1U67S lUiOU 10761 1U8U1 Utitl 10 76 108 1UMJ8 1U92J 1091il 11UU9 liU 0 11021 110J3 7814 11117 783C 1U20 78ü3 11142 78 9 1113S 7 04 11177 7912 1 1213 1051 41J4 loj 4173 luuu 4170 1118 41 6 1143 41117 114j 41il8 IIBU Ui b 12aJ 424U 1 1 4207 12 14 iUS 12 5 43U 1341 taw 13b9 44 1 14 14 444 14oii 4j27 HM iSii i5öti 4o4 164B 456 IOjI 4jö 17061 17U63 17068 170V3 17166 17ir3 n2U 17281 17370 17 iil8 17389 7678 1637 4057 1062 4091 1CB7 rau 7816 lenö 47 J7 7821 17iü 4761 1707 4806 4624 4B 1 1853 4885 IKau 4884 11271 11317 11334 11359 1143S 11462 116U I 11622 lla4u 7C i9 8048 813 i BIM 8194 8226 82B9 óoUZ 8319 1B83 5 1 1 J 1944 5U34 H 62 61IÜ2 11175 6 02 2021 5230 2vM 6i44 2 175 5312 20 6 5348 21 0 6356 8342 11543 14786 2166 6484 11547 11662 11Ö82 11618 11CI8 11688 11694 11738 11761 11818 11838 11843 11840 11868 118118 llb30 11S72 11973 12033 12064 12073 14795 14049 14855 14924 14988 14890 15014 16Ü38 16068 16116 15132 13153 151911 152 41 152 j7 15259 15305 15 09 163J7 B20J 83i 6 8422 645U 8532 8d50 8573 8762 8762 8810 8845 e jiT 8041 81 63 8i64 8i b9 2211 650 22 0 851U 2277 5527 22a4 5550 2324 55 O 2 48 5W2 2300 6014 2 183 6bJ4 2472 2504 2531 2514 2300 2625 2 i9 20558 20386 206 S8 20643 20078 200 16 20692 20J12 20713 Mim 20823 20866 2ÜS82 20906 20951 2096 I ii004 48U22 1ÖU 2 ilivib 15000 18079 16351 60j7 15355 18111 18138 18163 15364 18194 16379 1B2M 2644 6834 2CG2 5047 27 9 5873 2753 5883 2863 5923 ZB72 6S26 2678 6674 ZeSS 6982 2992 6005 29 5 035 3005 46 auiJ 6122 3 123 6149 3038 6157 3058 6101 3073 6172 3083 6209 3123 6215 3135 6216 3160 0242 3166 6272 3180 6277 3197 6281 1282 e 82 3 i33 6387 3334 6 594 3il37 6471 3361 6475 4363 6476 3439 6614 3453 651 KiZO 6753 3538 6564 9041 9ü i3 9097 8102 8109 euo 9125 12213 8155 12237 12106 16361 12207 15362 8160 8163 917 9186 8247 243 9353 93 2 8388 9383 8416 8437 9463 S 2 8623 633 677 8726 Ï28 97i 5 8704 821 mm 89UD V 9 I00S4 12264 12266 12301 I2 r27 12379 12380 12465 12o37 12S78 12 98 m 12640 12653 12742 127 2 12871 12886 12903 12933 12826 12857 12664 1281 1 13133 13U2 16388 15400 1541 16448 16460 16635 15547 16551 16622 15629 1 5631 15670 15735 1S742 15750 15773 15786 15803 1S845 16860 1S 1 lun 16838 16948 13S85 16 115 16021 160a7 16101 16 16 16125 I6I94 111313 53 18281 20974 18457 20988 6043 S077 67U2 6710 5714 6786 5H27 20989 20995 21012 21013 210 0 21031 2ii ie 21154 2HG3 21191 21222 21230 21243 21248 21276 21359 21414 21425 21461 21 i34 210 2 21604 2162S 1M24 1342 1844 18106 1B4C7 1M70 18534 18535 16561 18668 18 560 18705 187 18747 18779 18793 18601 18SZ2 18824 18824 18930 10042 13148 10059 13IB8 10074 13262 10095 13271 lOlOf I329S 101 lU 13304 10124 1334 IBdïS 216 0 18gM 2U 8 16891 2113 18Ö19 ïin 19032 217 3 190S 21779 10126 lOlim 16203 1908 21771 16205 t9 0 21794 16224 19123 21814 134 to 13564 M2S3 14 21847 IS264 19151 2IS5I 19171 21876