Goudsche Courant, dinsdag 7 januari 1941

EERSTE BLAD DINSDAG 7 JAN UARI 1941 89S IH HUI 87 WJi 88 1 881 90K WH WiH H Mt li2H ii i t8 i 88S s y 831 W ii DOS ill Kty Wi B7 91 HH Ml 98 m W i M 4 i Mf 88 mI H Mu HHH Sdi H SI 91 4 e Xiiu b 881 Sii 83tl nun ÏTiï 91 Hl HU 91 89H 4 SSI 92 93 93 96M 86H 88 89 101 35 891 tiS 96 87 MIS 891 88 88 89 92 96K MM 8 i 89i SÏ 94 i 4 8St 9eH 91 83S 90 99K SOli Bl 90 H 924 EFFECTENBEURS AMSTERDAM ACTIEVE FONDSEN Slaatsleenlngeo IVederland lodiS 178 UÖ Noleeringen van 6 anuari OBLIGATIES Sl ulMttlagen 179 11 IM KINDERZIEKENBUIS COMFLEX Gistermiddag omstreeks 5 uur werd de Utrechtsche brandweer gewaarschuwd voor een feilen brand in het Wilhelmina Kinderziekenhuis aan de Nieuwe Gracht aldaar Daar de eerste richten nogal alarmeerend waren rukte de brandweer met groot materiaal uil De brand b eek te woeden in het nabü gelegen zusterhuis aan de Nieuwe Gracht 131 Het gelijkstraatsche gedeelte werd hier door de vlammen èmstig geteisterd Groote voorraden linnengoed en ander materiaal voor het kijjderziekenhui lagen hier opgestapeld en vormden voor het gretige vuur een maar al te grage prooi Onverwiild hakte de brandweer bijten In het u van de Nieuwe Grachten het duurde geen tien minuten often groot aatjial stralen ving dgn strijdtegen den brand aan Onder leidingvan commandant Priester tastte debrandweer het vuur op radicale wyzein zijn haard aan In de vloeren vande eerste verdieping werden gaten gehakt zoodat men van boven bu denbrand kon komen en zoo duurde hetniet lang of de vlammen érloren ter1 a Aanvankelijk rees het l ermoeden dat de brand zou overslaan naar het kinderziekenhuis zelf Daarcfqi nam dr Kerstens de noodige maatregelen om de patientjes in veiligheid e brengen Geneesheeren zusters en verder personeel ontruimden m snel tempo het gedeelte v n het kinderziekenhitis dat aan het brandende zusterhuis grensde Dank zij de gunstige windrichting en hel k achtig ingrijpen van de braj dwcer bleef de brand beperkt tot het usterhui6 Hiervan is echter het geheele gelijkstraatsche gedeelte met bedden en andere inventaris volkomen uitgebrand Weliswaar heeft de eerste verdieping veel waterschade opgeloopen doch voor Brandschade is het verdere gedeelte van het zusterhuis en het kinderziekenhuis gespaard blijven De nablussching welke nog gerulmen iijd vorderde veroorzaakte groote rookontwikkeling Omstreeks zieven uur rukte de brandweer in Voorloopig wordt het ontru nide gedeelte van het kinderziekenhuis niet weer betrokken 1940 Ie 100 4 IMO Ie f 500 4 1940 2e f 100 4 1940 bU I 100 4 1940 2e I 500 4 1B40 blf ƒ 500 4 1930 100 3 500 3 JOO 3 19ST 500 3 1938 100 3 31 2 1038 600 3I3I 2 1S35 Ot 100 3Va 1935 01 I 500 31 1937 OI 100 3 U37 O I 900 3 1937 AOI 100 i 1937 AO I 500 S Frov en Gem leenliifeii A ctam 193 37 glH 8 Dito Ie 1937 31 2 Apeld Je 37 31 j Arnhem 1 38 3 Deventer 1920 6 Doidr 38 3 3 Eindh 1035 31 2 Do 3e Ig 38 31 1 Geld 38 31 4 D olO J Ie lg 38 2 s Grhaüe 1921 8 Dilo 1938 31 2 Dito 11137 r 31 j Dllo 38 OVj 3 Oroning 1938 3 Duo 2e 1938 3 Haai tem 19 38 3 Dito 38 3 3 HeiTi 4937 31 n s H b 1937 31 2 Hllvcrs JS38 SV Dito 10 J 38 21 2 Leouw 1938 3 lalden 1937 31 2 N Holland 38 3 Do 2e 38 131 3 Dito 8 J 3 2 2 Do 3e 0 j 8 2i Nijm 2e I 37 31 i R dam 1938 37 4 D o I en 3 J7 3V2 D to 1 1938 31 2 Dito 19 JS 3i 3 Schied 3e I 37 31 2 TUb 1 37 31 2 Ittr IPr I 37 31 D tf cin 37 31 2 Zeeland 1937 3 ZIIoll 1037 3 Zh Ie 1 1338 3 Dtlo 2e Ig 38 3 BvaG 2e 1 37 31 2 Dito 1938 3 B V One Z 37 4 Gein Cred 9001 33000 O 3Vj S8 8S Dito i a t 1 23J0 3 N Bnkinu 5 4 89 iC Aanvullinc n HypoUierkbaakcn Al Fr Hyp blm 2 u verpl uul Pandbr 131 2 Alg Hyp beerXY 4 A dam Hyp 1 4 Dllo 31 2 Arnh H B Ser BF P br 31 2 Bat Hyp b N N PP 4 Dllo CD 31 Dr H B do 31 Fr Gron Hyp Bank Pd 4 D o Da en Va 31 2 Do pb 31 3 sG avHB ü o3 2 Gr MypBPb 3 Hl HPEer AO 4 Dito ser BD 3 HolIHyp Bdlto 4 Dllo ser K 3 2 H p b V Ned Ser M 31 2 Inspl N p b ser AB AA BB 4 D o ser T TA 3V2 Mij V H Cred Paiulbr 4 D o m 2 verpl ultk 3 N Hyp b do 3V2 N Hyp b Veend serje K iSVr D o 31 dllo 3 Noordh Hyp b Pandbr 3 Overijss H b d o 4 RoU Hyp b d o 4 ld dito 31 2 Sted Hyp b ser K L 37 Ulr Hyp b 4 Dllo sene K 4 D lo serie E 3 j Dito 2 ó verpl ultk 31 Westl Hyp b EE FF 3i lOOX 1J lam es leo au MH 83K KiK WH 86 e 100 u looR KM 11 è 100 IS SS raji liSk 38 6 llH SB OPSPORING VAN RIJWIELDIEF GEVRAAGD In de laatste paar maanden is op verschillende plaatsen m ons land een brutale uplichter aan het werk gewett die zijn aibeidsterrem had gevonden bij rijwielhandelaren Deze man geeft zica zien vrijwillig bij ziin chof heeft ge jmt voor een inwoner an Amsteidammeld en toont ten overvloede een distribu en toont ten overv tiestamkaart ten name van Wilhelmuc Hogenes geboren te Vinkeveen op 2C Mei 1881 wonende in een logement aar de Prins Hendrikkade te Amsterdam Inderdaad is bij nader onderzoek gebleken dat aan het bewuste adres iemand van dien naam woonachtig is doch hem is zijn distributiestamkaart destijds onU itolen Een onbevoegde heeft zich deze kaart toegeëigend Zoowel in Almelo St Oedenrode Zwolle Oisterwijk Boxtel en Tilbur als nog kort geleden in Amsterdam vervoegde deze man zich bij een rijwielhandelaar om een fiets te huren Inall gevallen werd het rijwiel echterniet teruggebracht en heeft de man zevermoedelijk ten eigen bate te geldegemaakt In Almelo gaf hij zich uit vdor W Hogenes uit Woerden toen hij op 25 November j I een rijwiel huurde De buit besitond uit een zwart gelakt goud gebiesd heeren rij wiel merk Tors framenummer RB343 Bijna een maand later dook hij op in St Oedenrode waar hij zich uitgaf voor controleur bij de Veehouderijcentrale en ook daar keerd hij na den huur van een rijwiel niet meer terug Het signalement in deze plaats verstiekt luidt als volgt lang ongeveer 1 70 meter normaal postuur roor gelaat scheeve neus gekleed met beige regenjas beige slappen hoed donker olbertcostuum en wollen das Aanhouding en voorgeleiding wordt verzocht door de burgemeester van Almelo en St Oedenrode en door den commissaris van politie in de 6e sectile Amsterdam bureau Warmoesstraat ENGELSCH H0LLAND8CHE BELEGGINGSTRUST De onder directie van de firma L tppmann Rosenthal Co te Amsterdam staande Engeisch Hollandsche Beleggingstrust English and Dutch Investment Trust heeft in het afgeloopen jaar een ntetto winst gemaakt van ƒ 185 607 v j ƒ 117 498 wat op de winstverdeclingsrekening wordt geboekt die per 31 Dec 19C8 ƒ 325 5j7 beliep Van het aandeelenkapitaal ac ƒ 3 75 miUioen is ƒ 0 62 v j ƒ 0 49 milioen teruggekocht en in portefeuille He hezit der maatschappij bestaat n genoeg geheel uit belegginge S 3 12 millioen tege v j ƒ 3 83 milliWn en de ingekochte eigen aandeelen Dividend wordt ook ditmaal niet uitgekeerd De laatste uitteiTing van 2 pet op de ƒ 2 50flj Be cum pi ef aandeelen geschiede op 1 Oct 1937 Op de 2e ptetr aSndeelen ten bedrage van ƒ 1 250 000 werd sedert April 1930 niet meer uitgekeerd Dnitachc foR en t ketUngverUailng p 1940 c r 2 P 1941 c r 1 p 1941 c r 2 p 1M3 c r 2 p 1944 e I r 3 p 1945 c r 2 p 194 c r 2 p 1147 c i r 2 p 1941 Ctrl Konversions kassa obl 4 Dito Neue AUbg obl 3 Farbenind IG C v O Kali Synd C 2a l l 7 Dito é 20 11 t 2 Winter hall obl e j t arbonlnd 11 G C v A Ver Korkind C A Duit chl Berl Rlll 25 O BVj Ruhrv 27 Vr V O 7 4V Dito 3 Vz l i O 1 D Rentcnbank 35 7 Ver D Stedenl O Bayr Hyp en W B Pb 36 7 D Lifto eu nw O 7 Gelieiik Bergw Obl t R MGutehoffnungshlltt Obl 7 Harpeper BergbaM Obl 6 Phoenfx Akt 3e Ohl Rh Elb Union Obl 7 Ruhrchemie A O Obl Siemens en Hahk Obl 1 2V SUh werKe Obl 1 Dito serie A 25 j Obl CV Vlttor Gew Obl i j Vt gel D n K Obl 7 Rliein El S Obl 7 Dito T Obl Itaffencr Stran enbahn Ob tParbenindmtrle und 9iennen en Halske aand r i I Ver GUnzrtoff Fabr and no rt i WUiter4h ll Ak G aand MET ZIJN VAWKRN AAN Dl N WANDEL De N R C vermeklt als historisch het volgende Een gemoedelijke boer uit de Wijde wormer dreef een vet omvangrijk var ken voor zich uit langs den Zuiderw eg mens met Zweden onderhandelingen te j Luid knorrend bewoog het dier zich gaan lerer over de hervatting van de over straat MEER NFD INDISOIE THEE NAAR y Invoer irit ande landen sterk gi aald D thee invoor in de Vpreenigde Staén bedroeg in de maanden Juli Octo = bsr 28 700 000 Ibs tegen 29 433 000 in de overeenkomstige periode van 1939 Deze daling komt op rekening van sterk verminderden invoer uit BritschInHjë Ceylon Japan en China Daarentegen is de invoer van Nederlandsch Indische thee Tselangrijk 1je gsnomen Hij bedroeg in deze periode 11 809 OM lts tegen 9 123 000 in de overecnkomstiije periode van 1939 en 6 860 OOO in die vas 1938 Een heer liep met vlugge schreden achter dit tweetal aan en sprak toen hu den boer had ingehaald Weet u wel dat u een varken aaphet vervoeren bent Ja antwoordde de eigenaar die meende dat deze vraa gerust achterwege had kunnen blüvep Mag u dat Ja zeker Mag u dat Natuurlijk het dier loopt op zijr eigen poSten en mag ook zoo loopen Weet il dat wel zeker vroeg deheer misprijzend de wenkbrauwenfronsend Ja hoor dat weet ik heel beslist Ü moet daarvoor een vecvoerbev tjs hebben deeMe de heer d e zich nu bekend maakte als pen ambtenaar van de crisi wet mede Dat heb ik niet en dat doe er ooV niets toe Ik mag zoo door heel Nederland met dat varken loopen Jioa dat weet ik nog zoo n t niet Er is wel meer dat jullie ni welen leeraerde de boef maar er sta t in de verordentr d t men eer varken tan meer dan 40 k o rr niet per as mag vervoeren en dit bee looDt BP zUn eigen oooten De n had Be kl De ambteiissr was spoedig verdwenen nen KOmS TN NEDE I Nn j tlXA BlMilNSTITt rT Kr r9en voor toi tingen op 7 Januari 1941 n er ichtirfen tutdefldc tn K lefvsm arken 713e Ee a s 30 1432 A Zw t rsche trands 4316 I ires il t7 Deen t e kronen 36 40 Koorsche kronen 42 82 7weedsche ki onacn 4 9 Tijeeli ache kronen oiide ff Su den € 49 T ee4 ache kronen nieuv schulden 754 Dinar oude Eci uMent ST rirar nieuwe schu den 4 2S Tu kscfce vonden 1 45i 4 Lewa V Pene Ti 1 rhii den HJl PetlcB Imeuvie schulden 4Sai BUITENUND AMERIKA De Johnson wet VOOESTEL TOT INTREKKING Pc o inMeT van de commissie van liet HiiiS van Afgevaardigden voor militaire aangelegenheden de democratische afgevaardigde May heeft in het jjuis van Afgevaardigden een voorstel inïediend waarin hij de intrekking van de Johnsonwet eischte Deie wet verliiedt zcoals bekend aan de Amerikaansche regecring het verstrekken van lecningen aan die landen die hel terugbetalen van de credieten die zü tijdens den wereldoorlog van Amerika hebben gekregen hebben gestaakt oX niet de betaling jji termijnen achterstóüiS ij Het bcwapenings progrfiin CREDIET VAN StS MILLIOEN DOLLAK De voorzitter vaïi de marine commis sie van het Huis van Afgevaardigden Vinstir heeft een crediet verzocht van 5 W m oen doljar voor het uUbreiden dn wrrven en van de kanongicteryen FRANKRIJK RmiKESTER DOOR KRIJGSRAAD VRIJGESPROKEN Uit Vichy wordt gemeld De krijgsraad te Gannat h eft zijij eerste zitting geaouden De krijgsraad n naar D en weet bij de wet van 24 September 1940 in geste d om vergrijpen tegen de integriteit en eenheid dos lands te berechten Leden van den krn§sr iad zijn de generaak Buffieux on Hure K hout bij nacht Badard on de roc iters Vandremer en Meaux Na de bn od ging an het recht scoUege werd met de behandeling van de eer te sak begonnen Beklaagde is de ntiropster der cavalerie Gaston RubcTt die bij het reemdoüngenlopmon was ingedeeld H i moe t terecht srtaan wegens het in Bovaar brengen van de eenheid en vcihehnd van het vaderland daar hij te BmTta en op Malta de bemanningen nn Fran whe hepen aangespoord heeft in dienst van de Gauüe te tri den Er waren twee gotuigen opgcrooocn die e n ve niet verschonen De rereer ng commi =ari s stelde met het oog op den aard van het proces bphardclmg met gesloten deuren voor Dit i =tel wtrd aangenomen en het publiek verliet de zaal Dc t eerste zaak in geëindigd met vrii praak van den ritmeester Do vrij praal erd gemotiveerd mol df uitstekende militaire verdiea teii van i n officier die in den oorlog gewond werd en bovendien acht eervolle vermeldingen heeft gehad fii dié ziel nf ar in het Havasbcinht o r dr vnj spraak wordt gezegd nadat hij zijn fout had inge IVIINISTER VAN ARBEID EN PRÜDITCTIE KAAGT ONTSLAG Uit V chy wordt gemeld dat men in welingelichte krmgt n verneemt dat de minister van Arbeid en Productie Beliii niaarsclialk Pétain zijn ontslag heelt verzocht Hel altreden van Belin zal echter naar ae meening van deze kringen nog eenige dagen hangende blijver SPANJE ZWARE BRAND TE MADRID In een groote meubeifabnek te Madrid is brand uitgebroken Het vuur sloeg snel op de belendende huizen over Ook het paleis van den hertos van Veragua waar liet Hof voor Politieke veranlwoordelukheid zitting houdt liep gevaar een prooi der vlammen te worden Daarom trad behalve de brandweer ook de Falangejeugd op om de acten van dat hof waar reuublikeinsche politici terecht moeten staan m veiligheid te brengen a zes uur werken slaagde men er Tïï den brand te blussehen De kap va het hertogehjk paleis brandde af ALKAN a u rikaansche banden door ENfcELSCHJtN ACHTERGEHOUDEN In Turksche handelskringen beklaagt men zich er over dat d a Engeischen eenige duizenden Amerikaansche auto banden te Basra achterhouden onder het Tl RKUE ZEGT HANDELSVERDRAG MET ZWEDEN OP De Turkschc rtgtering heeft hn han aels erdrag met Zweden met ingang van 1 Maart opgezegd Men is voorne andelstietrekkingen op een nieuwen grondslag VERSCHERPT MAATREGELEN TEGEN DEFAITISME IN TURKIJD Het bl d T n meldt uit Ankara dat nien oom riens is nieuwe verscherpte maatregéen tegen het defaitisme te men In d ie bijzondere tijden zullen tl l J fike de nationale weersuru krarht ondermijnen uitsluitcno aoor het militaire gerecht gevonnisd worden Arükel 161 van het Turkschc wtboek van Strafrecht noemt alle per nen defajtiMen die valsche berichten verepreiden Aaardoor onrust onder ♦ bevolking wprdt gezaaid of de weer landskfacht van het land verzwak V tl minimumstraf hierixir t edraagt thans een jaar gevange ELGIË VUF DOODEN BU TREINBOTSING In de nabijheid van Charleroi is een P f mentrein In volle vairt in boUing V f met een goederentrein Verwneiden wagens van beide treinen l lïeheel verbrijzeld Vyf personen het leven fekomen Ti n rthtikwetrt v rtig Uciit ge KUNST EN LIHEREN BINNENLAND CONSTANT VAN DE WAI 7S JAAB Naar wij vernemen bereikt de Ned rlandsche componist Constant van de Wal thans te Nice woonachtig heden den leeftijd van 70 jaar Hij heeft zich vooral bekendheid verworven door zijfi Javaansche opera Attima die met veel succes in Den Haag en Indië is opgevoerd Felle brand te Utrechte GELD EN GOEDEREN Economische samenwerking met Duitschland GEEN STAATSDWANG ALDUS Dr FISCHBOCK Omtrent de tegenwoordige occonomischejjetrekkingen tusschen Duitschland en Nederland heeft dr R Fischbóck cummissarisgeneraa voor financiën en oeconomie in Nederland eenige belangwekkende dingen gezegd m een artikel in de DeutscheAll gemeine Zeitung Eerst bracht hij in herinnering dat de oocononusche afdeeling van het rijkseomniissanaat in NeeierJand zich m de eerste plaats tot k stelt de ndustrie en de landbouw wjtarin 60 pet van de bevolking werkzaam is op gang te houden en aan te passen aan de Europpcsche ruimte Deze taak is aan het einde van 1940 grooten4eeh volmacht de werkiooshcd is sterk vefmmderd de industrial werk op volle kracht voor zoover zij de onmiddel iike behoefte kan dekken en de lanabouw vmdt voor zijn producten gereeden afzet naar Duitschland tegen stabiele prijzen In verband daarmede is de verdeeling van de belangrijke grondstoffen en de levensmiddelen die tengevolge van den oorlog schaarsch zijn oji den elfden leest geschoeid als in het Duitsche riik d w z distributie en fextieikaarten voor gebruiksgoederen en njksbureaux voor de in beperkte mate aanwezig grondstoften die nauw samenwerken met de overeenkoifnstigo instanties in Duitsch om zoovee mogelijk rekening te houden met de wederkeerigc behoeften en mogelijkheden Voor de gewehschte verlichting van tiet Dur sche tiedrijfslfven is binnen het kad r van de DuitAhe Kamtr van Koophandel hier te lande een centraal orderbureau gesticljjtr dat mdusttieele bestellingen m Neder ind doet uitvoeren en dat ook zorgt voor de grondstoffen voor de reeds zeer beteekénende orders De reeds vergevorderde aanpassing an het Nedcriandsche prijspeil maakte het mogciijk af te zien van de hejfir g van douanerechten in het Ned flandich DuiLsche verkeer de on angs door don Nederlandschep secreLans ger orr van hot departement van financiën gjschrapte douaneheffing op Duitsche goederen maakt hel thans mogelijk het bestaande prijspeil m Nederland Ie handhaven Deie maatregel was des te noodiger aangezien Duitschland thans verreweg de grootste levoraiciÉr van Nederland is en de douaneheffing op deze goederen de cohcurrcnticmogelukheid vafi het Duilsche bedrijfsleven aanmerkelijk zou hebber geinfluenceerd Om net bedrijfsleven jen organisatie te geven welke op basis van zelfbestuur de belangeji van de Nêderlandsche bedrijfsta kken krachtig zou kun nen behartigen is een organisatiecomité gevormd van Nederlandsche mannen uit het bedrijfsleven welke commissie uitgebreide volmachten heeft gekregen voor de vorming varv econwnische hchamenkmet zelfbjstuurl Het organisatiecomité heeft zich allereerst ten doe gesteld de verticale organisatie van het bedrijfsleven tot stand te brengen overeenkomstig de beginselen volgens welke de Duitsche rijksgroepen en haar onderdeelen functioneeren Ervaring tegen aandeelen mits ongedwongen Bij het aanknoopen van betrekkingen tusschen Duitsche en Nederlandsche ondernemingen zit het doel voor laatstgenoemde te doen profiteerenvan ibuitsche ervaringen wa Srtegenover dikwijls van Duitsche zijde dewensch is ontstaan als tegenprestatiedoor aandeeïen of aandeelen in dewinst invloed op de desbetreffendeNederlandsche bedrijven te kunnenoefenen Dr Fiscl böck wijst r op dal onderhandelingen daartoe slechts dan tol positieve resultaten konden ierden indien van Duitsche zijde rekening werd gehouden met de gevoelens van Nederlandsche industrieelcn die in verband met den oorldls en de bezetting dikwijls bestonden en die leidden tot bezorgdheid dat met de machtsmiddelen van den staat voor Duits he ondernemers ecohomische voordeden zouden kunnen worden af lwon ji indien er geen privaat economisene fundeerin voor bestond e Hoezeer het Duitscne economische bestuur m Nederland het streven var Duitsche ondernemers naar een intensiveerlng van hun invloed in Nederland toejuicht en zal steunen toch is er anderznds geen sprake v n het steunen van dit streven m t machtsmidde len van den staat zoo verzekert dr Fischböck want dat streven kan jleclits duurzaam succes hebber indien het op soilaë ecinomische overwegingen is gebaseerd en rekening houdt met het feit dat het Nederiands he volk stamverwant is aan het Du tsche welk volk wij zoo gc irepl dr Fischböck woorde ijk we ku i on overtuigen en voor onie denkbeelden kunnen w r nen doch wy kunn n er vanzelfsprekend niet toe z jn geroepen dat volk te overweldigen HOLL CONSTKECnEWEKK PLAATSGN iBterimdlTidend Tan 15 pet De Kol an J che Construcliewerkplaatsen te Lelden hebben ëen interimdividend van 15 pet aangekondigd Verleden Jaar werd in totaal 25 petuitgekeerd nadat een nterimdividendvan 10 pet was betaald Z wsehe Hb Bk4 Zulder UypJi 2 uttl D o ser K L 3l i ZJH Hyp il met verpl ulll 31 2 Eerste Ned Sch verb 4 Ra Ech Hyp b 4 Dito 3 2 77 ïnéxutr ondernemlngeB 104X 10 M 98K Werkspoor A dito 182 Wettersuiker dito 165 m Wilton r gew A 1 to CHto C Or v A vn i Weyers 1 en H 169 IW 47ti 78 13 39 6H n 6X 90K Am Chryslal Am Smelting H 90 JZ V A 85W SUml Br C V 10 A Am Tob Cy c V A B R II A K ü obl 6 j Bergli a tt Jura F vd Obl i i Berkel i Pat 37 Obl 4 Levers Zeep MH Obl 4 2 Werltsp NV Ie hyp obL 4 Wilton 4 2 102 Llmb Steenk ra Obl 4 ma Bat P Mij O 41 2 WH ld ld Obl i 10 m Hederl Obl 41 2 IMM 101 i Moormann Cult On Cn 5 Amst Grb b 9 MUller 3 Rat Cr bez IS 5 Mem 1939 4 Ned Gr b b 4 Ned tnd Sa Mij 1802 oi r 31 2 Mia Kaus en T O Jjva St Obl i SemarangJoana u 2 ieoi ld 4 A dam 1874100 3 ld A dam OSymp L 100 3 ld W Kr NIIV Het 1888 Colg C V lOA R II Gen El Cy Ct v SBü 88 4 glH mt 101 s lOlK 10lt JIB t 1 5 a B U Huds MCC RII Keeip MO T PL Corp C 1 K N St CvGA RU Unit St Rubber C V 10 g a 2 i 291 265 Li 5 4 291 2 1 267 367 2 4 A N LEI Mö A DjU Nat B V a NI Gas MIJ A DIto N Bez V a Tw C St VE S a 242 Am Iel Tr K 87h SOli 77 37 87 6 9mr OH 76 37 34K j VS nandelsvtmnlglnieii B C en H g A 1 5 1 Born S H M A 199 4 196i Dell At H M d ISO 126 Gunlz en Sf h A 133 34i I Cr enHvR A 232K 236 Linde en Teves a 2fü 4 2 J3 Ned Wol Mil A 69 71 MUBbou Dndcntcmtngen Bit Mtl le rub A 530 630 Dito 2e A 471 470 Boeten M MiJ a 19 Itr Slngkep TMlj a K2 18C Petrol ondernemingen 266 260 6 AjVNDEELEN Bank en CretietUstetltngea Drd Ptr ICv A K N Pelr M j ICO Ond A dito C V A Motara Cnim 4 Tarr yan PM A land Ol 10 è 25 C V A 2i s 2091 27214 J71 31714 317876 411 42 t uo lOlSi 110 i 271 m 90 IIS 1141 124 128 A d Bank aand Holl BankU dito Inc Bank dllo Jav B 500 V a Kasvercijn dlfo N I E c m dito liederl Bank A N B V ZA scad N II M 250 a Rott B Ver aan TwentscheB A A 118 4 lOCi 110 4 273 121 WW H lX 1144 122M 124 lïls ltubb ri nderncniiageB Hcssa Rubber Ind Rubb C Java caoutch Pre r ger R Mil Rotterd Tap Salalri Plant Wai Suir a Zutd Peai ger Scheepvaartmaatsrhai Fulness s onA M Mij Zeev aara Nttv Goudr A M De Maas C v A Mil Oostzee A Handelsv A dam 4 0 C altnarmaatschaiipljcii K lan Suiker A W 107PagotUn A 181 Su ker Ct Mij A 23 1 Tje Aeng Lestorl 11 4 14914 146 Indusi ondernemingen C v A 176 Aig Ko Pew A aiU 2 K IÜ6 130 iUl 4 178 A d L Mij a 210 A d Si fTf a 1 6Aut y iw W a 131 Eat Mai c F nbr 1 10 V d B 2iO ItM G A 179vdB tjwAlOTO 1 0 51 648 149tk 1541 304 143 173 219 350 248 141 14 u so lOii 47 4 46K 139 262 116 1161 117 4 ll IKiJi 185 Dito B iOOO 110 Berk 9 Pa Aftte st c V aand 45 i C en P F Stho e 153 17Ü1 110 317 1119 31k Gouda stcar dl o 46 Cruyler er Zn K n ef aaii 14914 Arendsburg Bci jekl A Sock I andb A Air t Thee C A Bam Thee Ru A Goalpara Cu Mij Pargkeotam Thee Pa irNan kaC Mij Ronnga Landb A edep Cu t A Sirdang Cutt A Tp ca PatenEan 160 W JavaTheeC Mij Ins Cult Svndic 75 Kain elloCuiti MlJ 212 Michicl Arrt 185 WJavaKir aCMlj 138 Dtverien Dito E win Cd p 154 80 1 19 78 31H Heemaf aand Yii Hemelc aand li l Hero Cons aand 145 Kol s m f a 17114 Hollandia aand i Hon Pet Mi A 252 Holt dr en k A M Hoi Kunfz I A 141 38914 1S9 Inl Ow B dito VtH InleT V so A 66 K P Bevnes dito KAKDito n pf 47 4 330 185 KonNE m b a 46 4 K N Hoo jov do KÜ Kon N Zout I A 4 K Br SIheem do 264 Kore hoof 61 ij 173 YS 1044 7 tl4 iia 124 4 128 34 126 112 39 Blauwh Vrles A Bijenkorf A Gem E W en W Dito Pref W A Couda Ka bh Mij Hou h At belts A Houth Jqngen A Hm th VnTiX A Mu ipr IW H A Do 5Ï0O1 75060 A NM V tlavw A ZSab l0 0CvA Wooliyorth n Co SpQor en Tramwegen Dell Spoor A 11 Nl StJw Mil AAtch T C v A Kar CS C v £ A K CjBouth R Co idem pref a Dito Cert V g A Un Pac C v g A Geld Tramw Mij 140 Kediri St tr Mij KV d dl o HIl ev Br n U C 1 r nr aard 13U 125 80 l B 12 S 125 Dito lOTOCvnr K 119 Do 100 i r C pr A 113l Do 1010 e rpr A 11211 Lvempf IJ en Mf IS Meet f d Nod B 276 279 4 25 4244 156 215 C V N G en F 126 89 V Ved Kïbe fdito 4 344 N Srhb mil dito 195 N Stf Kevzef K 218Phtl Coei 711 afp sf C V A 100 63 23 67 4 14 4 240 140 Rntt D Mli d o 380 ïrhe de K dN 66 2 a 7 Schotten dito 149 mits lrar = f d 215 tokv sn4lO a 1Ï tokv V m 138 ït sn pn Sp do 118 152 140 14U 210 C o k d to I2S14 fell To iiritr P pf A 139 Utr Atnh f G A Ull Ver P fh aa d 13 i 1 0 J Stoontr A D to pref A MW lg Ver rh f aard 109 12 53 3H 21 14 to nrpf 120 119j4 Ver r If NBvA 15ll Ver Pf V Gelder 14 14 mtl dto p aard S1 4 152 Ver N R f ib a 199 199 Ver Toinvf dito JHH 19 Vllf lngen K f d 1S 5 BEÜRSGVER2ICHT De hand l op de A ms erdanische effectenbeujs was op den eerblen dag der nieuttt week van weinig beteekeni De hoeklieden klaagden behouden een enkee uitzonde mj zocsa s m d scheepvaarihoek vrywel over h t algemeen aan een gebiek aan afïane l en ontkomt ter beurze met aan den ir dmk dat het tegen woord ifi e niveau bij het publiek de neiging heeft doen püst atten ooieeibl d i gang van zaken en het Voor locale fondsen wa de tamminp gisteren letfc uier M iiswaar werd over de geheele üme vnjwel o rsireekf h t oii e pe Se H end maar tegen het m dden van d beurs bloegen de noteeri gcn gedecideerd een benedenwaai che r chtmg in Aku openden op het vorig slot maar Mk en 1 lot beneden de HO procent om per aMo to 108 T rocent te dalen Het koer er ie x oni aandeeien Miiiips was met 1 van gf Jn gen aflid Dit fjnds rotiearde 30 i Unilev ers w aren aan den ge liu cten Rant me een da injg van 3 pun en omstreeks 12 CuUu urwaarden wsren heden aan deif1a wen kant m den rubbe h ek opendrArnste d nm Rubber met 387 2 pun en lager maar zakten vervrje langzaam in tn 2CI1 Waar orp d n 380 p ens nogal wat imites Jaff i verd de doling tot taan tebracht De mmder cou ante iubherwaa derTioesiten eveneens eenige punten p ijs geven Van lU keraandee en sloegen H V A na enoneriirg van bQven de 4 ft a did tlk ceidaSeode riehtin in Om t e ks 4 6 wert eenige stejui vei eend maar per sa do werr een verliesvan r 7 punten gleden T baHöord en 1de n t r a cr in de markt Dr kocrtafwi kin r aren hier naa Vcrhoudijig iets hocDi r dan bij ande e cultun fond =en Ifet sterkste kwam dit tol uilmfi bij De maafsc 3T pfj die bijna 7 vf oren Van fir eepvï a aan eelen kan worden ge pd dat hier de hardel e s ver ger da tn de ardere hoe n h t geval wiw He koei ve l es tn deze fdeeling wat muu VerIv nd ng ze r bone k Ht j d A TV l ve 3o n me ♦ n occnt ff n vcï ni Tic en dar3 fn 9 tfS tot l S vertles van drie pvnten getroosten 4 IB I T handel n 0 e wa knn men oo hip li van den koer ord i ii y ntf n Hp = ot Vnam op edlrnivewa van evpi on 27 Voor A iltf nw ondoen h t d P 8 IV l t hTope voe n r f n i 7ale da ie nde wjrden tf n c ent rïet owt nom i Z cwel tttr cr frf d T r ïtrer n h n actt V ren C d e i n ook fMd i rl eb u le id Ir d ma i l Hen O i de bele i ïmarkt b Mi l e n r d deerd vpste te K tf Am fui riiti mn G v iKt fd antas dit r t aMe ti ir d i e w D er hooffer n en te T fi Oo voor o wi v o en na n ttwamen ter itot e loogere kcerwn tot p n n M Tt e V rroccni lOUM looS 88K rax 79 79K 91 8 n 89 18814 8 It 88 40 le 1000 4 Jul 40 2e 1000 4 V i 88 79 4 7 j 784 IMH 88 Wi 8 i 6714 67 80 95 $ 88 i 40 bU f 1000 4 19 1 MO 31 1 Grootboek obl Vlt I8S6 1905 obl 3 Cert V Jnschr 3 Grootboek obl 3 1936 MOOO 3 1987 MOM I 1938 I 1000 3 131 2 Certificaten 21 Grootboek olfl K t 1935 lndl 1000 3i i 11 37 Indie 1000 3 1037 Indie r 1900 A J Duit=chl Yuungi Obl 1000 3 1 S Baak eo Cred lial 1 9 139 195 136 Kol BankS Ned Ind Kandalsb Ned Hand Mlj C L 127 l 26l iDdaitrieën Alg KunstaUda Unta 113 4 U2J 113 109 Berkel s Patent 48 50 Calve OUet C lew 7 i 75 Contr Suiker am 20114 Fokker 13 194 Lever Bros en Unla 1311 129 127 126 Ned Ford Aut 339 339 Philips G B V A 200 4 2U AS Xt Dito Prei w A M 1421 Alt LudI St C T 10 ga B II 3 V 26f Am Eemberg A C V S IO gji i 6K Am B c V pref a 1 1 6 4 Am Car and F C 3 34V 40 31H 31 J S9n 8i 80 11 64 i y Aand 4 34 Am Enka C v id 501 Anae Copp Cv Id 31 4 31iv Bethl St C V 10 id 89 Chrysl Corp v A Curtias Wr C9fp C V Idem General Motor idem Intern Nickel Cy C V 10 a Konnec C C v 10 A B H 39U 39A North Am Av C V A R H North Am R C UK 64 t SS i 89 80 18 391 f A 23 2i Rep Steel C V A 7 4 27K 27 7J L n States Steel id 7ü 4 73Ji 72 72s Oiverien Cit Serv C C v ld 7 7A C South C v 10A rf 11 North A Cy C V A P lOU Radio Corp C v A € e Ooit Borneo A4ij A 2 j6 dem prei Aand 19 ia Pe r OndernemlagaB Dord Petr Ind Mg G Aand 261h sr H Kon Petr MiJ Idem T a Sn ns ï rriH Cont Oil Cy C 10 Idem 21H 21h Mid ConlinenUl Pet C V A ötj V Phil PeL C V 10 ld 3 H Shell Un C v 10 ld l a 12tt 12 1 12 T Wat Ast Oil C V 10 idem lli ll i 11 SckeepvaartBUatuliappUaii Holl Am Lijn Aand 12aij l23j4 124 12aM Java China Japan Lyn idem 161 16nj 16ll 158X Kon Ned St Mij Id 164s 16f 4 Itó 163 Kon Pakelv Mij id MH UU Ved Schetpv Cn id lS7i UI9 lia lSSi aotterd L ojd idem 152 152 Sloomv Mij Ned ld lfi i j 154 nt Mere Mar Cy C V 10 A r 15 i uikeroaderBciniagen Handels Am l A 45 4a3 152 44 Javabche Cut md ld ïft 28 1 Ned Ird S Un id 277i 26Ü Ver Vorst C M ƒ 250 500 A 181 H 131 i iao p7 Tabaksondernemlngen Deli BaUv Mij A J2 aM Deli Mi i 1000 C V Idem 1 279 281 Senembah Mij Idem 220 217 215 WlliSon i Co C v A 5 5i f l m spoorwacen Baltim and Ohio C V Idem hy i She ap Ohio C v 10 2i a 46 46 llinoik Cent C v l ll 10 10H N York Ccntr C v id 17M 17K 16 Wt Pennsylv R 10 50 C V A 2714 27H a6H 2I South Pac Cy V g dem ll i lil d Railway O gew Idem 16 i 1 Canad Pac C v id 6H 5K H Rubberondcrnemlng n Amsterdam R Cult Aand Bandar Rub mij ld Deli Bat R Mij ld Kendeng Lemboc Rub Idem U3 Majanglanden Vereen td 7 HOostJavo Rubber Mij Idem JJSX CJo =tk 4 500 C V ld 16 Sei badjail Sum R Idem 136 Silau Sum Rubber Mi Idem 130 Sum Rubb Cult id Z7J4 Ver Ind Cdlt Ond idem 1S6 Interc Rubber C f V idem 2r 28l 2MH 2 2 39 2I4S 2234 134X 118 228 Du grootb ld d ld ld ld ld ld td id ld ld ld ld ld id id X 9K 5K 6 Ul4 Km 2 OX 42M OH UI Ï77H 140 ornctrjn t vAtirtA BB NEDKBLANDSCflE fANK 6 Januari ValnU f whrHleliJke en ter transactUdJI Naw rwk I UVw t 1 JC u Beritn 75ï 73 3 Bruwël 38 11 30 17 HcMbM I 3 l lltl Staeliiiolm 44Jl l J Zfirk I41J a Bankpaylcr i EertUn 75 1 75 34 Hew York l Bi l iat lt 1 BruMM IMM H taekkain MtC IM TS ZB leh P 43 5 143 75