Goudsche Courant, dinsdag 7 januari 1941

EERSTE BLAD DINSDAG 7 JA a ARI 194 i en fïlechts VOOR OE VROUW r Wat een meisje worden kan Door HANNA SCHABO I VERPLEEGSTER Interieur ziek enzaaL Natuurlijk is het eerst © artikelder reek Meisjesopleidir gen enVrouwenberoepen welke vandaagbegonnen wordt gewijd aan het vakvan verpleegster want weinige beroepen zyn er onder de talryke diedoor meisjes uitgeoefend kunnenworden welke zóó speciaal vrouwelijk ziJn als het verplegen vangieken van kinderen van allen die hulp en zorg behoevai Er is bijna geen beroep waarin een vrouw of meisje het ideaal der dienende IJefde beter en meer benaderen kan dan in dat van verpleegster Hetgeen ons vanzelf tot de vraag brengt in welk beroep zou een vrouw inni£ergeluldcig kunnen worden dan aan het ziekbed van anderen De wensch zich te offeren en zich geheel te geven ligt in het wezen van elke vrouw en deze mentahteit vindt ziJn volledige ontplooiing in t huwelijk en zyn bekroning in hi t moederschap Doch wanneer dit voor een meisje niet weggelegd is bestaan er slechts weinige beroepen die in zoo hooge male de gelegenheid bieden voor de evenwichtige ontplooiing van geheel haar innerlijk als in het beoefenen van de verpleegkiinst Doch niet alleen de liefde en het verlangen anderen goed ie doen en te verzorgen iijn voldoeijde om een goede verpleegster te zijn daartoe is keiihis noodig vakkennis ojn de zieken een bekwaam verzorgster ie zijn doch vooral den dokter een deskundig Ip De liefde m het hart moct gesteund worden doür de kennis die geleerd wordt en voor deze kenn s is arbeid noodig opk iding en studit Het muisje dat meent itfh slechts bü den portier van een ziekenhuis te moeton aanmelden om tot verpleegster te worden aangenomen ziet de feiten volkomen verkeerd Maar ook zij die verpleegster willen worden omdat in dit vak flink verdiend wordt en op een verzekerde toekomst gerekend kan worden kunnen er niet terrcht legde de geneesheerdirecteur van n groot zfekenhuis xn wiens inrichting reed vele honderden meisjes hun opleiding tot verpleegster genoten hadden nij uit en langzaam maar beslist schudde hij het grijze hoofd Verpleegster zijn is ondanks het goede inkomen dat verdiend kan worden ondanks de werkelijk verze kerde toekomst waarop duizenden verpleegsters in ons land vertrouwen kunnen toch geen verdien vak toch geen beroep dat uit jnaterialistische motieven gekozen mag worden Het is een roeping en alleen dat meisje zal er gelukkig in worden dat het vak ziet als een levensideaal waarbij alle gedachten en verlangens uitgaan naar het lenigen van bet leed en het verdriet der zieke menschheid en de financieele voordeelen ter voldoening aan de stoffelijke eischen natuurlijk niet vergeten behooren te worden doch zeker niet op den voorgrond mogen worden geschoven Wat wordtcCr ra haar geëiicht Wat meent U dat vereischt is om van een meisje een goede verpleegster te maken vroeg jk den medicus Deze dacht even na de slanke goedverzorgde hand op het voorhoofd gedrukt Zooals ik V reeds zei sprak hiJ langzaam moet een meisje dat als verpleegster een succes wil zyn het beroep zien als een levensideaal Zy moet er zich rekenschap van geven dat zü alleen bij algeheele wegeyfenng van zichzelf een onvermengde vreugde en geluk in haar arbeid vinden en geluk verspreiden kan Verpleegster zijn wil niet alleen zeggen de techniek en de handigheid van het verzorgen van zieke kinderen en volwassenen te bezitten dikwijls heeft een verpleegster moreel en geestelijk een grootere taak te vervullen dan met haar handen Zij moet betrouwbaar zijn en menschelijk zij moet een hoog begrip hebben van het beroepsgeheim en één der moeilijkste zaken is dat zy precies haar plaats moet weten Tegen over patiënten moet zij gereser eerd kunnen zijn zonder koel of hooghartig te worden maar ook zonder haar prestige te verliezen Hoe vertrouwelijk zij ook met de verpleegden is hoe hulpvaardig zij zich ook betoont speeds moet ij de doktershulp blijven die als het erop aan komt beslissingen te nemen heeft en orders geven kan waaraan elke zieke hdbg of laag in het maatschappelijk leyen geplaatst zich heeft te onderwerpen Zij moet werkelijke belangstelling hebben ipet ve nzen komt zij er met want dat voelt een zieke dadelijk voor het leed van anderen ook wanneer deze haar volkomen onbekend zijn En toch mag zij niet tot sentimentaliteit of slapho d afdalen Haar zenuwen moet zij Volkomen in bedwang hebben hetgeen alleen mogelijk is wanneer haar gezondheid niets te wenschen overlaat zoodat van haar een rustige vertrouwenwekkende kracht uitstraalt Maar aan den andenen kant moet zij vlot volledig kunnjn gehoorzamen aan hem die boven haar staat Zij moet punctueel zijn tot in het uiterste hetgeen echter weer niet tot slaafschlieid mag ontaarden Voorschriftien en ordei s moet zij slipt en precies uitvoeren zonder aanziens des pcrsoons maar met blindelings of als een machine want als de nood aan den man komt moet ziJ zelfstandig en op eigen verantwoordelykhttd het strengste bevel durven negeeren óók wanneer zij wetet dat als zij ëeze afwijking niet verdedigen of motiveeren dus rechtvaardigen kan niet zoon beetje maar voor de volle honderd procent deze enkele eigenwijze daad haar ontslag ten gevolge kan hebben terwijl een v prkeerde beoordeeling der fetten door haar misschien Ket leven van e i patiënt op het spel kan zetten Als een meisje weet dat deze eigenschappen in de kiem bij haar aanwezig zijn en zij voelt dat zij in staat kan zijn te onwikkelen tot de bezieling die noodig is ze tot de hoogte eener roeping te verheffen dan mag zij verwachten voor verpleegster geschikt te zijn Dan zal zij als zy dit beroep kiest haar medemensch tot zegen kunnen worden een sieraad zijn der maatschappij een vreugde voor ieder die met haai omgaat en een geluk en hulp voor elk die aan haar zorgen wordt toevertrouwd Vroeger èn nu Vroeger werd het verpleegstervak met den nek aangezien Een Verpleegster werd beschouwd als een soor werkster in een mooi pakje als één die alle baantjes moest opknappen waarin de doctoren geen zin hadden en het beroep als een minderwaardig vak dat eigenlijk alleen geschikt was voor haar die uit religieuse overu egingen bereid waren zichzelf geheel weg te cijferen ja op te offeren en de voorkeur gaven aan beroepen of werkzaamheden waarvoor anderen den neus ophaalden Daarom vonden weinigm den moed verpleegster te wortkn Hiervan was weer het gevolg dat de enkele candidate die zich beschikbaar stelde met open armen werd ontvangen waardoor weinig aandacht aan ontwikkeling en verleden werd besteed Het is te begrijpen dat er zoodoende veel kaf onder het koren was en er dikwyls meer kaf dan koren aanwezig was Zelfs voor hen die over deze bezwaren heenstapten was hjt verpleegatervak toch niet aanlokkelijk Deangst voor besmetting decrees vdoreen nadeeligen iilMHed op het geesteliü E teven en de geOlchte dat een verpleegster todi nief iji de gelegenheid as in haar eigen onderhoud te voorzien waren deredenen waarom iemandalleen verpleegster werd wanneer bijletterlijk geen enkelen andëi n uitwegmeer zag Deze bezwaren en valsche motieven zijn de wereld uit De opleiding tot verpleegster is geliefd en sinds de regeering deze opleiding geregeld heeft neemt de verpleegster in tnze samenleving een eerste plaats in en de vele en nuttige diensten welke zij verricht vrorden in tal van kringen tegenwoordig op hun volle waarde geschat Veel heeft daartoe de wetenschap bijgedragen dat het niet gemakkelijk is verpleegster te worden en dat de leertijd werkelijk zwaar moet worden genoemd Het lijkt er dikwijls op alsof alle moeite wordt gedaan om een candidate af te schrikken Het resultaat dat door deze methode bereikt wordt is dan ook dat alleen de besten de uitverkorenen het diploma behalen zoodat wij wat de verpleegsters betreft werkelijk k unnen sprekai van jen keiu corps De opIeicUng Eigen foto Het eerste Jaar vooral is zwaar Dit is een proefjaar waarin de leerlingen erop moeten rekenen tal van moeilijke en ver elende baantjes te moeten verrichten die voor die van een werk vrouw dikwijls niet onderdoen Voor vele meisjes wordt deze periode een zware dobber fVooral voor haar die nooit in het ouderlijk huis de handen uit de mouwen taken en de gedachten huldigen dat een verpleegster niet meer behoeft te doen dan patiënten te verzorgen drankjes toereiken kussens opschudden mopperen wanneer een zieke zich niet aan de regelen van het huis of de voorschriften van den dokter gedraagten op straat coUecteersi in het altijd flatteerend en gerespecteerd verpleegstersuniform Hebben echter de toewijding ea het eerlijke enthousiasme van de candidate de eerste krachtproef doorstaan i gaf het meisje bliJkr kracht en den lust te bezitten zich aan te passen aan alle eischen dip ae omgang met dikwijls lastige zidcen stelt en heeft zü buitendien getoond in staat te zijn tot absolute gehoorzaamheid aan degenen die boven haar gestejd ijn dan staat de weg naar een der mooiste beroepen voor haar open Wanneer zij dan na drie jaar van zwaren arbeid en ernstige studie het kruisje het wettige insigne dragen mag dan heeft zij bewessen deze onderscheiding in alle opzichten waard te ziJn en mag zij overtuigd zijn dat alle menschen die tot oordeelen zyn bevoegd deze overtuiging ten volle deelen Nu de ruimte die my rest tóch te klein is om de eigenlijke studie te behandelen wil ik vandaag besluiten met ernstig te waarschuwen tegen de opleiding tot verpleegster welke dikwijls aangeboden wordt in zoogenaamde tehuizen rusthuizen voor ouden van rfagen e d Ik laat de vraag of de leider of leidster van zoo n inrichting zelf deskundig is volkomen buiten beschouwing doch de praktijk heeft geleerd dat de handig opgestelde advertenties waarin meisjes tegep geen of een uiterst klein salaris een opleiding tot verpleegster wordt aangeboden als regel geen ander doel hebben dan het verkrijgen van goedkoope hulpkrachten Deze brengen het tenslotte nooit verder dan tot dienstbode met eenige bijwerk in de verpleging als toegift waarbij dit laatste op zichzelf zeer weinig om het lijf heeft omdat in zulke tehuizen oorgaans geen zieken althans geen ernstige zieken worden opgenomen De kleeding welke deze meisjes agen en die op de gebruikelijkej ¥pleegslers uniform lijkt heeft niets uitstaande met het wettelijk beschermde recht zich verpleegster te noemen Zelfs is de kans groot dat het meisje dat eenige jaren in zoo h tehuis doorbracht later niet meer tot de offieieele opleiding voor ziekenverpleegster wordt toegelaten Verpleegster is een heerlijk vak maar U moet het kiezen met open oogen en Wetend wat U doet Vergeet niet dat het drie jaar duurt voor U verpleegster kunt zijn en misschien vijf of zes jaar voor U r alle aanleekeningen op uw diploma heeft veroverd Maar is U zoover tiSn kan Perkelijk gezegd worden dat U een eervolle plaats in de maatschappij inneemt e en plaats waarin Ü geluk verspreiden kunt en daardoor zelf gelukkig inniggeluk kig kunt worden HANNA SCHABO RECHTSZAKEN OPBCIENDK yiSSOHBB Venet tegen bedafteniiif Voor den Utrechtachen politletechter stond terecht d vischventer T R uit Spakenburg terzake opruiing tegen het openbaar gezag Op 23 October van het vorig Jaar kwamen in Spakenburg eenige veldwachters een onderzoek instellen naar verboden vischtuig dat zich aan boord van verschillende visschersvaaituigea zou bevinden Van het eerste moment dat de veïdwachters in Spakenburg waren was het te zien dat de visschers een even tueele inbeslagneming niet zouden tolereeren Het was al eens meer voorgekomen dat de veldwachters verzet van de zijde van de Spakenburger bevolking hadden ondervonden en daarom waren er dit keer eenige bevoegda autoriteiten van de visscherij inspectie meegekomen om zich persoonlijk van den toestand in Spakenburg te overtuigen Dit laatste feit zin e een deel van de visschers hc elemaal niet en weldra dromde men in dreigende houding samen Er waren beleedigende uitdrukkingen uit de groe visschers gehoord en een enkele visschersman zeide dat de daad bij het woord moest worden gevoerd en dat men de veldwachters en de autoriteiten maar te water moest gooien De veldwachters namen op een visschersboot het verboden vischtuig in beslag Dat ging goed maar toen de vertegenwoordigers van het openbaar gezag zich aan boord van een tweede vaartuig begaven weigerde de thans gedagvaarde visscher T R zyn tuig dat hij wettelijk niet mocht gebruiken af te geven Hierbij bleef het niet want hij meende aan deze weigering de woorden te moeten toevoegen Ak je nu niet maakt dat je van mijn schip komt gooi ik jullie te water En deze woorden werden maar met al te veel graagte onderstreept door de op den wal staande visschers Verd bekende doch eide van zijn kant dat de heeren onhebbelijk tegen hem waren opgetreden De autoriteitpi van de visscherij inspectie ontkenden dit echter onder eede evenals de veldwachters De officier van justitie requireerde een gevangenisstraf voor den tijd van twee maanden en de politierechter wees vonnis conform dezen eisch ONZE DIEREN Voor de Ned Vereeniging tot Bescherming van Dieren schreef George Nieuwenhuijzen een boekje getiteld Onze ieren Het is dpor wylenH VelRijnen aardig geïllustreerd enbevat verscheidene verhaaltjes en gedichten die in staat zijn de liefde voordieren bij te brengen aan de jeugden die vooral duidelyk naar voren brengen hoe verkeerd en kwajongensachtiS et is om dieren te plagen De meisjVis en jongens zullen dit boekje zeken weten te waardeeren en er hun nut ee doen ONS GOEDKOOPE PATROON tmm Geen enkele huisvrouw kan een huishoudjas ontbeten Zij zal er echter hetliefst één nemen waarin zij er toch pefcl ed uitziejt De hierbij afgebeelde 30 staat zeer jeugdig en neemt men zevan donker linnen jian zal het lichte Huishoudjas matep 42 en 46 tresbarui er Loch een fleurig tint e oaA geven Neemt men wit tresband dan behoort de jas ook met witte k noopen gesloten te wprden over het algemeen zullen knoopen en tres in dezelfde kleur het aardigst staan Von deze jas zijn knippatronen voor de maten 42 en 46 verkrijgbaar aan on bureau Mar t il De prijs van het patroon bedraagt 10 cent Voor deze jas heeft men noodig 4 meter stof van M cm breedte n dan J ide vilthoeden Leuke pantof elije f Bewaar oude vilten taoeden zoowel Ke renala dantohocden U knipt der tMl open wpae t den fyxS en perst he rilt goed plat U kunt er dan villen panwt feitje alt maken voor een kind vtm i i t Voor gr oo t ew twee hoadaa ooodig Zorgt u Wel voor de ipodige Hoeveel sif er la ons voeiAsel C snel vermindert het bewaren De groente wordt van de kweei nj naar de eiling gebracht en gaat dan soms nog ia een groothandelaar naar den man die er den heelen dag mee rondloopt en eindelijk ook l ij u aanbelt U kunt er vast op rekenen dat de groente die u doorgaans te nuttigen krijgt heel wat van haar vitamine C heeft verloren Dat is dan de toestand in Aen zomer Hoe is het nu gestetd in den winter Aardappelen hebben we in den kelder Dat lijkt heel mooi maar de bewaarde aardappelen zgn heel weinig vitaminehoudend ze bevatten ongeveer maar een derde van het gehalte van de Versche zomeraardappelen Zes ons zouden maar ternauwernood voldoende zijn voor een dagdosis vitamine C En dan verliezen We nog door het koken en afgieten Deze bron wordt dus onvoldoende We kunnen ons beter te goed doen aan bijv spruitjes waarvan twee ons een dagdosis leveren Of roode kool drie ons Of boerenkool vier ons Mits de bereiding niet te veel verloren doet gaan en de groenten versch zijn aangevoerd Wat de bereiding betreft door den oorlogstoestand is de h ooikist weer in de mode gekomen Hierin wordt de maaltijd in vier vijf uur gaar gebroeid Maar wat we aan gas besparen verliezen wè aan den anderen kant weer aan vitamine C Gezouten groenten zijn tóó arm aan vitamine C dat we de hoeveelheden die we zouden moeten nuttigen om voldoende binnen te krijgen zeker niet zouden kun nen v crwerken Sinaasappelen mandarijnen en citroenen ze zijn er gelukkig weer maar de prijs valt niet mee en ze zullen niet zooveel gegeten worden als vorige jaren Ove het algemeen riet het er dus niet erg opwekkend uit M aar och zult u als rechtgeaard Hollander schouderophalend zeggen die wetenschappelijke menschen overdrijven altijd 200 Wat zal het ons voor kwaad doen als we dezen winter eens een beetje minder vitamine C binnen krijgen Dat hopen we u een volgenden keerte vertellen T UDENS den wereldoorlog 1914 19l 8 zijn duizenden menschen aaj scheurbuik gestorven als gevrng m gebrek jan vitamine C in het voedsel Dit moge een voMoende waarschuwing zgn om in d en huldigen oorlogstijd extra op onze hoede te zijn Wat octen we er tegen doen Laten wc daartoe eerst eens nagaan in welk voedsel vitanwne C veel voorkomt In de eerste plaats in v sche vruchten Vooral sinaasappelen citroenen zwarte bessen aardbeien frambozen kersen tomaten en perziken zijn rijke voorraadschuren van vitamine C Dan de volgende groenten spruitjes bloemkoo roode kool bOftrenküoI koolrapen prei rauwe sla prinsesseboonen tuinboonen En tenslotte ons onvolprezen volksvoedsel waardoor de echte scheurbuik in Europa gelukkig vry reld a Tm i = geworden de aardappel Dat IS dut een rthpe ijbel lijstje Ver moedcltjk zuit u opgelucht denken Het zal zoon vaart nog niet loopen met dat gebrek aan vitamine C Laten wedaarom eens zien hoe het er mee gesteld is Een volwaf sen mcnsch heeft onder normalié dnmstandigheden ongeveer 50 milligram vitamine C per dag noodig kinderen iets minder menschen die zwaren arbeid raoeten verrichten 75 milligram 5 ïd iE ziekte vooral Jjij infectieziekten als griep diphthene angina e d stijgt d behoefte tot 300 milligram en meer Wenken Maar laten we als normaal cijfer 50 milligram aanhouden dan kunnen we nagaan in welke hoeveelheden van de gebruikelijke voedingsmiddelen we die dagdosis kunnen vinden Allereerst s zomers een half pond zomeraardappelen en pond prinses ieboonen vier ons sla drie ons tuinboonen een onsje aardbeien anderhalf oris meloen elk van deze voedingsmiddelen in de aangegeven hoeveelheid levert ons een dagdosis En nu noe mer we groenien die eei betrekkelijkhoog ifchalte aan vitamine C bezitten Men Tül een flmke eter moeten zijn om bijvoorbeeld vier aardappelen en een half pona pnn esi elxHinen te eten aan den midda disch Natuurlijk iü dit niets voor Iemand die zwaar lichamelijk werk4oet maar die heeft ook weer meervitamine C noodig H t aan tten v n knoopen aan gebreide kleedtng stuk ken kan h t beste gescfaj en door tegelijk aan den binnenkant ten klein linnen loux je mede te naaien Indien bouillon te lout ia ra t men IA 2 wortel in de vloeistof Deze Jmken hejkzout tot d en geven de vouiUoneén eerlijken smaak x teveoa Er gaai veei tmrioren So nu komt er ieta dat de xaak ifèel inutit Ipaakt De opgave van het gehalte aan vitammè C Is berekend naar versche rauwe grocntect en vrud3l n Koken afgietën en wann houden verminderen het vitamine Cgehalte wel met Mn kwmrt tot dft helft En dan is er nog IbU fidien dat faet gehalte aap vitamine Kinderlijke inbeelding Kinderen van een jaar of vijf of nog jonger lean meq soma booren ztggcn Visch kan ik niet eten Wollen kousen kan ik niet dragen enz Meestal berusten deze uitdrukkingen op inbeelding en komen zij voort uit hetgeen zij in hun omgeving veelal door moeder tegen anderen hebben hooren beweren Hieruit volgt lat men Wel héél voorzichtig moet zijn bij hetgeen men zegt en lekening moet houden met het feit dat kleine potjes groote ooren hebben te zün waar moeders wU den doorslag geeft Kinderen moeten zich leeren voe gen moeten leeren alles te eten en alles te dragen wat moeder goed en noodig oordeelt Zij zullen er dan niet aan denken zïch te verbeelden dat zij hier of daar niet tegen kunnen Nooit vergeten mag echter worden dat het voorbeeld dat de kinderen vön de ouders ontvangen ten goede maar ook ten kwade op hen kan inwerken al naar gelang dit voorbeeld goed of verkeerd is peen veronderstellingen moeten worden gemaakt dat wollen camisoles wellicht zullen kriebelen of dat stevige laarzen pijnlijke voeten zuUen geven Men kweekt door al deze overgevoeligheden de inbeelding der kinderen aan en maakt hen weinig flink en tevens lastig Wanneer men verkoopsters uifc de kinder confectiemagazijnen eens aan het woord kon laten dan zou men schrikwekkende verhalen te hooren krijgen over de eischen welke kleine kinderen soms al stellen Er schijnen maar he l weinig gezinnen Zóó schrijft de mode het voor Link moderne opon die zoowel van wollen stof aU van velours kan worden gemaakt Hieuw zijn de vleermuismouuwn die reed boren den Mieder l e Knn n Recht eeni japon met tmntigen pat aan de voorzijde iB lke euenu el op ien rug een rechte Hjn vertoont Ruim fedeilte boven de Mille en ceintuur mei strik De rok heeft aan de achterzijde een in mine plooien vallend tutsche baantje WANTEN yan overgescholen mantelstof A bont Van een lapje mantelstof dat is overgeschoten kan men een paar warme fietswanten maken Heeft men dun vilt dan kan men dit ook gebruiken Het staat eveneens aardig als men den bovenkant van de want van astrakan of bont maakt Men heeft allicht wet © en stukje over van een ouden kraag f mantel Men neemt de maat van de want door de hand op het papier te leggen en deze met een potlood om te trekken er daarbij aan denkend een naad aan te knippen en de toppen niet te puntig te maken De plaats van den duim bepaalt men door den duim uit te spreiden De opening plaatst men iets naar bipnen ongeveer 6 cm van den binnenkant ze is 3 cm breed en4 c m hoog Het lapje voor den duim is ongeveer 6 ft 7 cm breedDe hoogte hangt af van de lengte van den duim doch is zeker 7 cm lang Maakt men de wanten van ma htelstotdan kan men bovenop nog een motiefjeborduren bijvoorbeeld een paar streepjes in kettfngsteek en aan den bovenrandeen eenvoudi randje Voert men deMwanten met flanel dan zijn ze heerlijkwarm en ze slijten niet zoo gauw als gebreide We sparen onze zolen We moeten thans alles in het werk tellen om onze schoenen te sparen omdót leder nu eenmaal tot die artikelen behoort welke moeilUk te krijgen zijn Om te voorkomen da de zolen meer slijten dan noodig is moeten we niet gedachlods loopen doch de voeten oplichten en ook niet met de voeten over traptreden slepen N eenige oefening kan men zich deze egwDonte gemakkelijk afwennen Het regelmatig roet de punten der schoenen op den grond zitten men lette een op hoe vaak dit o a In trams het geval Is doet deze eveneens onnoodig afslijten Een ctiscfae wenk ten opzichte van het verlengen vah den l ensduur van zolen is de volgende Zoodra de schoenen gezoold en de poriën nog rJef met stot geviHd zijn worden zij behandeld met lijnolie die m i er met een kwastje over uitstrijkt Mën laat de olie er In trekken en herhaalt deze behandeling eenige malen Men kan ook een mengsel neftien van één deel parafme één deel lijnoUe en een kwart deel terpentijn dat bv in een oud kommetje 6t een beker wordt gedaan en in een pannetje heet water wordt gezet om het eenigszla te verwarmen Niet op bel vuur aaagezien terpeolijn brandbaar is De verwarmde oplossing wordt daarna over de zolen uitgestreken waarna deze er als zij droog zijn als ge vernist uitzien De eerstgennemde behandeling ij evenwel niet minder goed gebleken en i veel eenvoudiger Men moet echter voorkomen dat b bovenleer wordt geraakt de lijnolie mag tleeht over de zolen wortlen oitgestrecéai