Goudsche Courant, woensdag 8 januari 1941

TWEEDE BLAD WOENSDAG 8 JANUARI 1941 Wodanitraat 12 R Weyl geb Druk er van Krgsèerlaiyi 68 naar R dam Beatrijsstraat 38b è J Schollen van Burgem Martens raat 13 naar s Gra vanhage Hoogezand 48 j A Heimes van A G de Vrgestra at 20 naar Duitschland Einswaarden Niedersachenate 34 J P C Knobhout van Crug rlaan 130 naar Beusichem Wijk B 147a T J Bakker van v Berden IJzendoornpark 2 naar Hilversum kemnesserwBg 1911 C J Vonk van Gouwe 144 naar Federikslraat 52b Rotterdam WATERPOLO OVERWINNING VAN G Z C A In het Spaardersbad is gisteravond voor de wintercompetitie van den Zwemkring Jouda gespeeld de wedstrijd G Z C A De Gouwe 5 1 ADVERTEERTW IN PIT BL dZ 1 raat e vaa nnea nul fecft as éer k uikPt un ea r of vet o 21 ekjej t n ran Jaa f da êtH Idif raet ch soen t 1 vaa eel turi t ot ijste enfd t m end frut Zl ver en Zl cccb sch eep fén Jan STADSNIEUWS Sceletdeelen bü bouw weA aan WachteUtraat gevonden IWNKRINC AAN BET LAZARCSSnB WAARIN DE MELAATSCBEN VEBFLEECD WËBOEN BU de werkzaamheden voor den bouw van een gebouw voor de voorloöpige vestiging van een melk en zuivelfabriek voor de Coöperatieve Producenten Handelsvereeniging zijn een twintigtal menschelüke schedels en een aantal beenderen gevonden De melkfabriek die einde Maart moet worden opgeleverd wordt gevestigd naast het geMUwencomplez van de Producent raartoe een aangekocht woonhuis is afgebroken Voor het heiwerk zijn op versdiiUende plaatsen putten gegraven en bet is hiarbU dat men op diepten tusscben i JO en 2 S0 meter de vondsten heeft gedaan Vermoedeiijk zijn er nog wel meerdere skeletdeelen aanwezig maar het heele terrein is niet afgegraven slechts op enkele plaatsen zijn puitMi gemaakt De hoofden en beenderen zijn op een andere plaats weer begraven fii deze omgeving buiten de stadswallen heeft in vroeger eeuwen het LazarusiMis gestaan waaraan de naam van de aangrenzende Lazaruskade herinnert en de nu opgegraven overbliff elen zQn zeer waarschijnlijk van bewonen van het Lazarushuis te achten die op het kerkhof van deze instellirg zijn begraven In het t azarushuis werden opgenomen 6h behandeld de lijders en lijderessen aan melaatschheid Voor de ongelukkigen die aan deze besmettelijke huidziekte lijdende waren de zg Leprozen werd immer op eenigen afstand van of in een afgelegen hoek der steden een huis gebouwd dat men naar een dergelijke inrichting in dien tijd vijftiende eeuw even buiten Jenualem en aan de nagedachtenis aa dien vriend des Heeren den H Lazarus Lazarushuis noemde Volgens Walvis in zijn Beschrijving dar stad Gouda stichtten de Goudsche i ur ers naar vermoed wordt al geruimen tijd voor het jaar 1400 voor de lijders een gebouw aan de Stadsvest bij de Vcrlorenkost waarvan de naam Latarussteeg die meti vroeger aan het einde van het Kotterdamsche Veer had voortkomt Ook had men in deze omgeving het Lazarus poortje De nonnen van St Marie schijnen bi i de oprichting via haar klooster op de Gouwe het erf r he Lazarushuis met toestemming der stad overgenomen te hebben aan welke vergunring de voorwaarde wt s verbonden dat voor de bewoners buit n de stad een geschikter en ruimer verbli if z öu worden gebouwd en toen is het Lazarushuis aan het einde van de tegenwoordige Wachtelstraat gekomen De Lange van Wijngaarden trekt in zUn Geschiedenis en beschrijving der stad van der Goude de mededeeling van Walvis dat er reeds voor 1400 aan de Stadsvest een Lazarushuis heeft gestaaii in twijfel Hoe het zij het Lazarushuis waaraan de vondsten van nu herinneren bevonden zich eertijds buiten de voormalige potterspoort aan het einde der Wach e straat De T U nog aanwezige Lazaruskarie en Lazarusvenne of weide aldaar aldus De Lange Van Wyngarden in zim in 1879 verschenen werk begrensden het terwijl het de plaats innam van het latere Jogement Het huis ter liefde dat vervolgens in den tijd van de verschiining van het boek door de pittenfabriek ip woning van den directeur vervanger is In het jaar 1408 bevond zich reeds de kerk of kapel aan St Job gewijd daar ter plaatse in de onmiddellijke nabijheid en door een breed water van het gesticht gescheidenf Men kent thans hier de St Jobstraat In die kerk of kapel waren twee altaren een voor de mannen evenals het gebouw zelf aan St Job en een ander voor de vrouwen aan St Elizabeth geheiligd In 1661 was het gebouw niet meer in kerkelijk gebttiik maar toch nog ter plaatse aanwezig Het werd toen nog van sladswege voor ƒ 25 per jaar tot particulier gebruik verhuurd Het gisticht het Lazarus huis wsrd volgens een stedelijke ordonnantie van 1408 door Leproos meesters bestuurd De ordonnantie hield o a in dat de verpleegden moesten bedelen ter plaatse waar de regenten hen zonden waartoe zy van een zoogenaamde Laza ruïklep werden voorzien van welke lep nog twee exemplaren mst ini ebrard stadswapen op het Stedelijk Museum van Oudheden aanwezig zijn w AT t AAR ANNEER Schouwburg Bioscoop Amor doet in kousen met Hennelore Schrot Hars Holt Elga Brmk en Paul Henckels Aanvang 7 15 uur 8 Jan 7 30 nar Ned Geret Gemeente Spreekbeurt Ds Joh van Welzen 8 Jaa 7 30 nor Ter Gouw Jaarvergadering Ned Reisvereeniging na afloop vertooning door den heer De Klerk van smalfilms van reizen in Zwitserland 8 Jan 8 uur Daniël Bijeenkomt Jong Hervormden onderwerp De profeet Jeremia en zijn tüd Jan 8 nor Daniël DamesctirsusE H B O Jan 1J0 nor Vrtje EvaageUsclie Gemeente Bijbellezing en bidstond Jan 7J0 nnr Leger des Beils Heiligingssamenkomst Jan 7 30 linr Ter Oonw LezingP F van Overbeekevvoor Vereeniging voor Paedagogien onderwerp Onderwijsvernieuwing ifi de practijk 13 Jan II nor De lalm Op bare verkooping door notaris J vaiK Cranenburg IS en 16 Jan 8 nnr Thalla Theater Vertooning Olympiade film door athletiek en gymnastiekvereeniging Vires et Celgritas Jan 8 nnr Daniël Cursus E H B O Jan 240 nnr De Zalm Voordrachtpoëzie en proza door mevr Iris Zeilinga Doodeheefver voor Nederl Vereeniging van Huisvrouwen 18 Jan 2 30 uur Thalia Theater Vertooning Oljrmpiadefilm door athletiek tieken gymnastiekvereelliging Vires et Celeritas voor de schooljeugd Jan S uur Café Duijnstee Jaarvergadering Goudsche Athletiekcommissie Jan 2 nor Kunstmin Derde Nutsbüeenkoms tooneelvoorstelling 22 Jan 8 uur Daniël Cursus IIH B O 29 Jan 8 aur Daniël Cursus E H B O APOTBEKEBSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek Teepe Gouwe 136 De voornaamste bepalingen voor de melaatschen in deze ordonnantie waren De zieke moest poorter van Gouda zijn of althans stedeling Zy moesten bedelen ter plaatse door de Heiligen Geest meesteren zooals de regenten heetten aangewezen Wilde een melaatsche nJet bedelen dan moesten een half jaar na zijn dood vijftig Engelsche nobelen betaald worden Bij overlijden van een bewoner vervielen al diens bfezittingen aan het huis In 1584 veranderde het gebouw van bestemming In dat jaar werd aan de bestuurders door de vroedschap toegestaan daar wijn en bier te tappen mits daarvan evenals in de stad zelve de gewone accijns werd betaald De nog overige leprozen die van jaar tot jaar verminderden schijnen bij diezelfde gelegenheid in de nog overgebleven gebouwen van het vroeger St Mariaklooster op de Gouwe overgegaan en op den duur door andere gewone proveriers vervangen te zijn De verpleegden genoten verschillende erflatingen of geschenken In 1426 werd hun allen St Martensavond een mengele wijn be =pfoken en voorts werden in 1497 1540 en 1604 giften gedaan voor het houden vah missen voor overledenen BRAND ROND DEN SCHOORSCEEN Gistermiddaaffls er ten huize van de familie Helmers aan den Kattens ngel een Brandje ontstaan Er zat een schsur in dep schoorsteen waardoor eenige balken er omheen begonnen te branden Met emmers water is het vuur direct gebluscht OP SLOT STAANDE FIETS GESTOLEN Uit den tuin van het Van Itersonziekenhuis is gisteravond een zoo gosd als nieuw rijwiel van een koopman uit Moordrecht dat goed op slot siond ontvreembd De fiets vertegenwoordigde een waarde van zeventig gulden Uit vroeger tüden DE GOUDSCHE COURANT MELDDE 75 JAAE GELEDEN In het wetsontwerp om aan de gemeïnte Gouaa te vergunnen af ie wijken van de nieuwe regeiing omtrent de plaatselijke belastingen en nog voor eenigen tijd bü wijze van overgang plaatselijke accijnzen te blijven iiefien wordt voorgesteld toe te siaan ie iietfen gemaol tarwe hoogstens ƒ 2 en spelt hoogstens f MO per 100 Ned pond 50 JAAR GELEDEN De Christelijke Jongelings Vereeniging 43aniët zal in 1891 een bazaar nouden om de noodige fondsen te krijgen voor een eigen lokaal voor hare bijeenkomsten De thans gebruikt wordende zaal is onvoldoende 26 JAAB GELEDEN Uit ïouderak De heer G J H de Vries onderwijzer alhier die kort geleden in stilte zijn 40 JBrige onderwijzersloopbaan herdacht ontving thans bezoek vart turgrtneester en wethouders en de leden van den raadï die hem met zijn jubilé kwamen gelukwenschen AU Wijlt van waardeering werd den heer de Vries een geschenk in couvert overhandigd AfdeelinR van Kappersbond viert 35 jarig bestaan DE DRIE OPRICHTERS GEHULDIGD In een intieme bijeenkomst in Cen tral heeft de afdeeling Gouda van den Nederlandschen Kappersbond op feestelijke wijzé haar 35 jarig bestaan herdacht Na een herdenkingswoord van den voorzitter den heer J Keij heeft de heer J Huis algemeen secretaris de gelukwenschen van het hoofdbestuur aangeboden en de afdeeling met haar groot ledental ten voorbeeld gesteld Vertegenwoordigers van de afdeelnger Rotterdam eiTLsiden complintenteer j den eveneenslen drukten ook in mooia bloemstukken het medeleven van de collega s elders uit Namens de leden werd het afdeelingsbestuur gehuldigd waarbij de bestuursleden elk een ets in lijst met een Goudsch stadsgezicht en hun dames bloemen ontvingen Hartelijke woorden werden eveneens gericht tot de drie aanwezige oprichters d sr afdeeling de heeren M W v Rossum H H H cerkens en D Furrer die elk met een stoffelijk blijk van waardcering gehulcEgd werden Op zeer gezelLge wijSa is vervolgen het feest vei der gevierd Qndei ioud van wegen aanbesteed De Ryk waterstaat heeft stèren aapbesteed h3t onderhoud van gedeelten van de wegen no 3 eti no 12 van het rijkswegenplan 1938 en van den toegangsweg naar Gou ia gedurende 1841 Laagste inschrijver was A den Ouden te Gouda met ƒ 93 809 JONGEN IN EEN WAK GELOOPEN Achter de Visehmarkt nabij de Gouwe is gistermiddag een jongen de Sjarige C Vlag van dort Bleekerssingel in een wak geloopen Een voorbijganger heeft hem er uit gehaald en bij een bewoner van Acht r de Vischrr ri t binnen gebracht Dokter den goer heeft den geheel verkleumden kn sp behandeld waarna hij naar huis is gebfacht LoQp der bevolking GEVESTIGDEN H de Groot leider vl oord van Nijmegen Geld laan 5 naar Oosthaven 10 A H Th Fehrd nann strijkster van Rotterdam W Wagenstraat 77 b jn Vcst 1Q7 É Tiv Wijnands sigarenmaker van Rotterdam W Wagenstraat 77b in Vest 107 J v Slingerland van Amsterdam Kin lferstraat 1041111 in Walvisstraat 76 C Goverdè uitvoerder van Amersfoort Soesterweg 331 in Joubertstraat 40 B J van Waardenburg roosterdfabr van Rotterdam BleiswijkstrÉat 50b in Rhijnvis Feithstrsat 26 A Rietveld smid van Rijswijk Z H Tulpstraat 13 in Lemdulsteeg 20 J B Vink dienstbode van Vlaardingen Afrol 32 in Tollensstraat 82 C de Frankrijker van Bergen Yzendoompark 9c van A dam Nic Macsstraat 79hs J W G van der Tas agent van politie van Hilversum Neptunusstraat 29 in Boelkade 251 J W J M van der Wee filiaalhouder van sGravenhage Haagschestraat 7 in Hoogstraat 14 J P van Dijk pakhuisknecht van Rotterdam Jaffa 52 in Rhijnvis Feithstraat 18 M Jongeneel dienstbode van s Gravenhage lepl an 181 in Crabethstraat 36 A Druckcr modiste van Enschede Voorderhagen 1 b in Turfmarkt 12 I Bink van Rotterdam Goudschesingel 174rb ifl Tweede Schoolstraat 11 D J Kerkhof van Rotterdam Lusthofstraat 93b in A de Vjjichmarkt 96 M J Heerkens hulp in de huish van Rotterdam Beukeiweg 10a in Lange Tiendeweg 69 E C Hannik geb Hannik vpn Rotterdam Houttuin l3b in Lange Willemsteeg 10 J BlowCdir zuivelfabriek van Zaandam Soenredamstraat 47 hi Krugerlaan 97 H Noordegraaf geb de Krieger van Polsbroek no 80 in Heerenstraat 6 A M van Dort van Middelburg Gravenstraat 42 in St Josephstr 67 J C Reitsma abmt crisis eontr dienst van Sliedrecht A 606 in Nieuwe Gouwe O Z 1 J B F Trooster winkeljuffrouw van Vlaardingen Ooslerstraat 7 in ToUensstraat 82 P van den Heuvel van Bergambacht E 125 in Groeneweg 6b in Spoorwegstraat 33a F van der Horst decorateur vanBreda Nwe Ginnekenstraat IJa inWinterdijk 1 A A van der SlW Schepenlaan 10 in Westhaven 63J G G J Rodbard van Bameveld Hunnenweg 25 in Walvischstraat 58 B J Dorenberg van Rotterdam Camlsselaan 2b in Gr v Bloisstraat 91 Th M W van Pomer n van RotterOosteinde 33b in Gr v Bloisstraak 91 N de Leeuwe koopman van Kotterdam Scheveningschestraat 34ai inRaam 101 J J J Florijn kooJraan van Rotterdam Kipstr at 45d inLange Dwarsstraat 43 M J de Geus ge b Boudewijns van Rotterdaml Kipstraat 45b in Lange Dwarsstraat 43 M Hooijberg geb Jongbloed vanAmsterdam Aalsmèerderweg 1221 inSravia Jacobastraat 44 B C Hooyjerg controleur van Hengelo MO Haaksbergerstraat O in Gravin Jacobastraat 44 K van den jBerg vanOuderkerk o d IJssel A 234 in Baanstrast 40 J H Nieuwenhuls van DenHcldir Diaconiestraat 23 in Westliaven 55 J van t Hof I kantoorbediende van Hiliegersberg Kleiv eg59a in woonark M Daviison fotograaf K L M van Amsterdam Legnieerplem 4 Ihg in Nachdegaalstr 1 H van Leeuwen van Hübgersberg J W Frisostraat 39b in oomgaardstraat 1 Th J C Oostveen uilv vanbouwwerken van Maartensdijk Linnaeu siaan 30 in J P Heij straat 9 J H Verkerk van Den Helder Balistraat 53 in Walvisstraat 60 A J van Meerten dienstbode van Stolwijk Stolwijkersluis H 22 in Gro neweg 35 J Schultz geb de Kogel van Varik Waa bandijk B 44 m Kort Dwarsstraat 2 I Spaiar Holstein geb Simon w nk Ii rster van Rotterdam Beatnjsstraat 25 C J van Vliet dienstbode van Riifveld no 100 in Willens IS D Brouwer off M S D van sGraven iiti e Laan van Mfeerdervclort 96a inBurgvüakacie 3 L A de Gelder vanBameveld Hunnenw 25 1 in Wulvisitreat 58 J H Belt 1 1 verpl van Dank in dichtvorm Mït 1 ld Herinnering b jaarwiueUng aan eoacaatie op de Pinktterdag n Bij de Jaarwisseling heeft de burgemeester een brief uit Tiel ontvanaen waarin in een treffend gedicht beste wenechen worden uitgesproken en de dank wordt betuigd voor de naastenliefde betoond en de gastvrijheid verleend aan de bewoners van Tiel bij de evacuatie met Pinksteren in het afgeloopen Jaar Het schreven luidt als Volgt TIEL 31 December 1940 Den WTeledelaclttbaren Heer Burgemeester der gemeente Gouda Otierttugd zijnde van de dankbare gevoelens van duizenden en duizenden Tielenaren voor de hartelijke ontvangst de mcdeleoino en betoonde gastvrijheid i an Goudo en Alphen a d Rijn en omgeving tijdens de evacuatie zij het mij geoorloofd V onderstaande reoel te mogen aanbieden Hooggeachte Burgemeesters van Gouda n Alphen a d R Jn Als wij aan U niet zouden de iicen Zou al heel ondankbaar zijn Ook denken ui aan C w ambtgenooten En hun geachte Burgerij Von stdd en dorp uit Vw omgeving Zoo edelmoedig en gastvrj Wij denken teruff weer aan die dagen Van d evacuatietijd Toen Gij met Uw geëerde Burgers De armen wijd had uitgespreid Voor d ontvangst van al die stoJckert Beangst en rluchtend oor den dood Hulp en bijstond te verleenen en spontaan gastvryheid bood Ik voel het zoo aan edele Heeren en Hooggeachte Burgerij Wi waren arme en vermoeiden Gij nept on toe het kamt tot mij Wij zijn U dankbaar voor Uw goedheid Voor Uw warm en gul onthaal Wij danken U nogmaals vai harte Wij groot en klein wij allemaal Waar wij mocnten btvakkeeren Donfcten u ij al reeds privé Deze dank is een massale Voor Uw Burgers en U Twee Bij de UjisseiinB der jar i Blijven weven stille staan en laten de revue passeeren Wat Gij voor Tiel wel hebt gedaan Dat is heel veel en k durf het wagenDe tolk te zijn voor iedereenWi kwamen weer tot rust bij d Uwenen voelden ons met d Uwen één Dat lu oilen door Uw voorbeeld leerenWij arm en njk en groot en klein Wat m trieste en donkre tijden Naastenliefde waard kan njn Moge Uw hefdeioerk bekroond zijn Zoo schenke U het nieuwe jaar Geluk en Voorspoed en de Vrede Aan U en Uwe Burgerschaar Met de meeste hoogachting H L V d BERG VERÏROKKENEN SPORT C Th M L Geertzen van Gr I Beatrixstrast 13 naar s HertogenI bosch Kruisstraat 8 L M Warnies I van Krugerlaan 130 naar lipendam den lilp 133 M M Voet van Gr Flurisweg 31 naa r Utrecht C itharijnesing l 27 A van der Klooster va Const Huygensstra t 76 nivar Eindhoven Doesbergsraat 5 J Htkk raa van Fluwcelensingêl 33 naar HiUegersberg Gr Lod v Nassauslraat 4a P J M Flux van Spieringstraat UI naar Duitschland Bremen enG Ludendorfstrasze A J van Veen van Keizerstraat 61 naar Oud Vosscmeer p a fam P M Droogers W J Groenen geb V Leeuwen van Helmarstraat 15 naar Roeuwijk Kaagjesland D 59 L de Mol van Gouwe 59 naar s Gravenhage Bunschoterstraat 8 J F Groenendij k van P C Bothstr 110 naar s Gravenhage Nieuwe Hckiaan 49 J M van Letjen van Zoutmanstraat 64 naar Gouderek Dorpstr 30 W Sibbes van Hoogstraat 7 naar Theresiastraat 305 H A W Sibbes van Hoogstr 7 naar s Gravcnha e Thesesiastraot 305 W Gerdes gJb Verduin van Raam 12 naar s Grave moer l aartweg 255 J J van dar Hooft van Oosthaven 65 na r Gra venhage van Egmondstraat 140 J H Schoorel van Willens 20 naar A dam bons 3 en e oerts fl n en knie het ram Jtó m G 0 weer FEUILLETON N druk verbodeo l NOODLANDING IN DE WOESTIJN a Nu doofde het drietal de fakkels en erliei de tunnel Diepe duisternisomving hen toen zij het machtige gewelf betraden Bestaat er hier niet looiets als burgemeester af een dergelijke uiorueit7 loyd die lich door Vischwa liet leiden VQelde hoe ïü ineen kro np De gebieder en opperpricswr is Hla Ma t hood Zijn macht is nbegrensd U moet met probeeren het teten hem op te nemen Eén gebaar n zün hand verbrijzelt u tot stof Nou nou zoo h vaart Zi het wel loopen mét dat verbrijzelen Bar heeft dis iMk en gebieder liJn amhtswoning tijh kantoor zijn paleiaT Gucker stootte henn van achteren aan WU Je ditn meneer je opwachtinf Itman makenT Dat niet aUeenI i Kom Vtach I laat eena honren Anders zou ik err fvd aaist zien Am eersten den ibijganger n inlichtinger Tenslotte kreeg hij haar zoover dat zij begon te praten Hla Ma Chood leeft in strengeafzondering in een vrijwel ontoegankelijk groot hol er is maar een enkele weg welke er heen leidt Demoedigste en vermetelste mannen bewaken hej leven van den opperpriester I Zoo zoo Maar je vertelde mytoch dat er in Siddhab een party vanontevredenen Bestaat van jdhge menschen die genoeg hebben van dit mollenleven ouder den grond Mü dunkt dat daar wel een paar flinke knapenbij zullen zijn die zich bü ons wiUenaansluiten Hftt zullen zü niet doen ant Wd nog niet gekomen om in te grüleil Dan zullen wü het f helaas alleenRoeten prot eei en Ik vS l er in iedergeval niets voor om hier nog langert blijven rondhtCngei Kjn jü Hans Dat heele ho kan rae gestolenworden Maar waarom vprdvfrüïliör we niet eenvoudig 4 Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan Je kunt er van op aan dat vooral de i4ft ang streng wor dt bewaakt Maar zelfs wanneer het ons zou gelukken aan die bewaking te 6 itsnoppcn wat hebben we dan nog bereikt Zonder middelen zonder water nti j M tist nii IUeii in tk w t siijn Bln i i i i r Ite poklun iiebuen en ik vrees aat ze On§jfin Xweeden keer iet zoo toegeeflijk zullen behandelen Je heót gelijk Wü moeten eerstde jeugd van Siddhab h l pep die zalzich daarvoor alellig erfeentelyk toonen en graag de noodige meewerkingverleenen om ons ii de gelegenheid testellen het dichtstbü geiege stationaan het Gaii r meer te bereiken Precies En vergeet het voornaamste nietl Wij willen toch zekerniet als vluchtelingen tpaar als overwinnaarp terugkeereit Ik zal uw gids zyn omdat u heteischt Vischwa s stem klonk bedroefd en moedeloos Mog Brahma u behoédpn HCXWDSTUK 25 f Dr Been was er vrü spoedig in geslaagd zijn vroegere medestudente die hij hier oncjer bijna dramatischeomstandigheden zoo Onverwachts hadteruggevonden weer tot bewustzijn tebrengen Nu zat zij tegenover hem dearmen om haar opgetrokken 4 neëngeslagen en vertelde van haar schokkende belevenissen i Mijn vader had den ingang vanhet hol ontwiekt maar hü waande hetdoor een onschuldige religieuse sectebewoond Toen wU naar binnen gedrongen waren werden we overweldigd an Niemamt ontkwam die de wereli vart het gebeurde op de hoogte ilc I 2u keek Hem aan ea er kwaitt een verbitterde trekü ha r knap ge Merltwaardigorwijze Ihebben de Hindoes die tot de expeditie behoorden zonder uitzondering hét veeg lijf kunnen redden Zij waren door den Maharadja van Jipar te fjnzer beschikking gesteld Been floot zachtjes door iljn tanden Dat dacht ik ill Onie expeditiebeeft deze edele heer den elfdé lottoegedacht I De holen van Siddhab zijn zeerrijk aan kostbare ertsen én edelgesteenten De geheele opbréijgst komtden Maharadja ten goede Als contraprestatie zorgt hij voor dfi levensmiddelen en wat er verder nQodig mochtzijf Het spreekt vanzelf dat hem eralles aan gelegen is déze geheimeschatkamer voor de buitehwereld verborgen te houden want l if begrijptheel goed dat de regoei ing andersonmiddellijk dé hand alp deze rijkdommen zou leggen Aha d at verklaart blies En wat gebew de er met de verige ledenvan de editie MenTnaakte korte metten Hungeloof gebiedt hun elkeen te dooden die den vrede in hun samenleving verstoort En zij hcbbeif een bestialemanier v a terechtstellen Zij bindaide ongeluUigen aan een touw en latenhen zoo in een afgrond zakken waaruil geen onlkon pn leer mogelijk is oo k ft zic H tl 3r een Waar massa1 graf gevormd ea wie niet voordloii verhongert valt aan der waanzin ten prooi Afgrijselijk ♦ Hetzelfde lot wacht den vrouwenen meisjes van Siddhab En zü vertelde den met volle aandacht luisttrenden man tegenover haar hoe deze onmenschelyke cultus het verze t van een deel van de jeugd had opgewekt Verscheidenen jongen meisjes was het gelukt zich voor haar beulen te verbergen Jonge riis nen yien e liefde meer beteekende dan de gruwelijke gebruiken hunner vaders en grootvaders hadden zich by haar aangesloten en zoo was langzamerhand iets van een samenzwering ontstaan Daaraan zoo yi VolgdlB j heb ik iait te dankeh dat ik nog inleven ben Zü hebben my op het laatste oogenblik aan myn beulen weten teonttrekken en mü fiu hun leidlSter uitgeroepen En zoo leeft u nu al twee jaren Het is haast niet te gelodtven Ik zou het zeker niet zoo laiighebben uitgehouden wanneer de liefde ea de aanhankelykheid van dezejonge menschen my niet telkens we ernieuwe krachten badden geschonkenZy gelooven In me zij vertrouwerer op dat ik hen eens naar de zon et de vryheid zal brengen En wü maken goede vorderingen Het aantal onzer aanhangers neemt steeds toeWel irfi zullen wy den ouden Hla M iChood onze eischen kunnen voorlegt gca I WaarschynUjk zal Wj dié weJnooit inwilligen Vergeel u vooral denMaharadja niet Denkt u dat die ooitzou toestaan dat z yn zoo zorgvuldigbewaard geheim aan het licht komt Hy zal er niet voor terugdeinzen alljgrte vernietigen wat zijn ondernemifiSf in gevaar zou kunnen brengen Irene Barlovius glimlachte Het spreekt vanzelf dat wijdaarmee rekening zullen houden Watdenkt u dat de Mi haradja zou doen Hm vermoedclyk alle ook maareenigszins verdachten laten terechtstellen Hun schuilplaatsen zouden belegerd en aangevallen worden Menzou u en uw getrouwen laten uithongeren Het verwoml t my trouwens dat dit al fiiet veel eerder iagebeurd Hla Ma Chood wee hog vanniets wü weten een geheim te bewaren En vtA de door u genoemde mogeUjkheden betreft ook te dien aan zien hebben wy onze voorzorgsmaatregelen getroffen Zooals u zult hcWienbemerkt ligt onze schuilplaats op êé der hoogste punten van het hol Inderdaad Het was een geweW dige klimparty om hier te komen Denkt u ook niet dat wy onfhier v U diqht onder de oppervlakt van de aarde moeten bevinden jJa dat dunlet ine zelfs zeerwaarschljnlülc im rM 9 n o gd l