Goudsche Courant, woensdag 8 januari 1941

EERSTE BLAD WOENSDAG 8 JANUARI 1941 BH S M £ i 91 901 W IS S7 8W SKI EFFECtENBEURS AMSTERDAM Noteeringen van 7 lanuan OBLIGATIES SUauicealBtM V K L K 100 ltlU ma en loojj i in 4 98 flh 1 40 te r 100 4 1940 Ie 500 4 1940 2e 100 4 1940 bli I 100 94 2e r HOO 4 ri 1940 bu r MO 4 iinii wojj 1ST6 100 3 ast 1038 500 S3I 1917 100 3 fc3lj 34 900 3 KH Hat 100 3l3 j I93S 500 3 13 1935 OI I 100 31 1 193S OI I 500 31 1037 O I 100 3 1937 O I 500 3 lSi7 AO I 106 o IS£1 AO I t 500 ProT en Ge Icentncen A dam 193Ï 31 Dito Ie 1B37 31 j Apelii Ie 37 31 2 Arnli iTi 1938 3 DevjPnter 1920 firdr 38 3i l 3 ntlli 1935 3i i a 3e Ig 38 3 4 Ge d J 31 4 D olO j Ie Is ja 2 sGrhape 1921 S Dim 1936 31 2 Dl o 1937 I 31 3 DUO 38 31 3 Gioninfï 1938 3 Dito 2e 1938 3 Haai lem 19J 3 DUO 38 3 1 3 Helm 19J7 3 j slib I 37 r H vers 1SJ8 31 DUO 10 1 3 21 2 Lctiw 1938 3 leiden lil37 3VHolland 38 3 Do 2e 38 Ml 13 Ulto 8 j 38 2 i Do 3e 10 J 18 2 2 Nljm 2c 1 17 3 j R dam 1936 il 4 Do 1 en 3 ïï 37 D lo 1 1938 J 2 Dito 19i8 3 13 Sthiert Jt I 17 31 Tllb 1 37 31 2 Utr Pr 37 31 2 D o gem 37 IV2 te and 1937 Z Holl 19 7 3 Zh Ie 1 1938 3 Dito 2 Ig 38 3 BvNG2cl 3731 2 Dito 1938 3 B V Onr 7 37 4 Gem Cied 9001 3J000 O 31 2 D to 11 V 1 2 itifl 3 N Bnkinsl id 4 6X ug 100 88 S6i 90 i SO 85 9Ö f7 91 93 92 85 894 88 i bJ S9 901 91 88 92 S7 91 H 9b 89 90 1 9Ji 84 1 89 90ii 98H 91 J2 96 9D1 91 iJOt Aanvullüicen IIjpotheekbuikeB Alg Fr Hyp b m 2 V verpl uitl Pandbr IJi A e HjpbserXY4 Adam Hjp 1 4 Dito 3 Ariih H B Ser E F Pbr 31 2 Bal Hvpb NN P P 4 Dito C D 3 2 Dr H B do 31 2 Fr Gron H p Bink Pd 4 D o Da en Va 3 h D o pb 3 3 G av HB d dl Gr Hvp BPb 31 Hl HP Ser AC 4 Dito ser BD 3 z Holl HtpB dito 4 Dito ser K SV Hjp b V fcd Ser M 31 2 ÏEiul N pb ser AB AA BD 4 Do ser T TA 31 2 Mij V H Cred Panc br 4 Do m 2 c verpl ultk 31 2 N Hvpb do 31 N H p b eend ene K I3i 1 Do 131 dito 3 Noordli H p b Pjndbr 3il Ovenjss Hbd o4 t SSH Rot Hvp b do4 91 ld dito 3V Sted H p b ser K L 31 2 Utr Hyp b 4 Dito serie K 4 D to serie F 3 Dito 2 verpl ultlt 31 Westl Hyp b lEE FF 92 SU 95 li 101 99 S9 881 8SS nn 9b 87h lOUi iwi 92 79H 99 ti 87 89 81 9iH 87 89 s 74 IS4 90 98 91 90 84 99H KKlij 91h 9UH 92W 92M 14 2H BEURSOVERZICHT VERLICHTING VAN TAXAMETERS In het Verordeningenb ad is ver senenen een tieede verordening van den Rijkscammissans voor het bezette Nederlandsche gebied waarin opgenomen een w ijziging van de veroroening betreffende het verduisteren Hirm wordt bepaald dat de vcrhchting van taxameters in huurauto s enrijtuigen geel difnt te zim en zoodamg moet zijn getemperd dat dit slechtstot op 100 meter zichtbaar is Deze verordening treedt acht dagen na haar afkond gmg m werking De siemming op e Amsterdanfsche effectenbeurs was heden bepaald lustelooa Dit kwam ndet alleen tot uitmg len aanzieti var een bijna vokonen gebrek aan oiders maar evens in een neiging tot afbrokkeling der koersen alhoewel legen het alot van d betir p o se ng etn lichte stijgirg kon intiedei oor locale foiwJ en bestond na een let la gere opening inidbeurs een t epaald flauwt sïemming Neder andsche indu triee e aan deeien werden op kleine sehaa verhantield ARU s ver oren bij ope mfl twee punten tl zakten vervo gens m tot even boven de 1 procent Tegen het ot kon tie noteerine weer iets boven de l r piocent s ijgcn Eci analtKg verloop vertoonden aahcleelen Ph ips Eeh er met dit velschil dat de voor laalptt noteeiing met 210 tot 212 een aar zien ijke nizmg beteekti de niet alieen ten op zichte van het openingsmveau naar teveiTten aanziin van de vonge noteenng Aandee Itn Unilever v ertlen omstreeks het niveau van gt teTn verbande d Van cultiRlrfondistn waren rubberaandee len aanvanke ijk aargeboden De mindei couran e soorten in dere afdeeling verschil den uiieindelijk weinig met de vorige koer n Bij uikerwaaiden openden HVA s me 443 procent 2 proct nt ager Mldt eurs vie ook hier een ongeanimeerde stemming waa e nemen maar teiten het einde van den md dag leeg de tvoteermg weer tot het niveau van gisteren Tabak fondsen waren over de gebeele Mnie lager Het sterke kwam dit tot uitmg b Dell Mij d4e zevtn piocrnt verloren zonde lüch noemen waaid te herstellen In den cheepvaarthoek v v de hinde npar verhouding nog het levend g t Maa ook h er overwopen per saldo slechts frac tlonee e kcorsver lezen Vaarten verloren m de noteering van 121 een vol procent OuHe Booten met 157 2 p ocent Scheepvaart Unie kopdm na een dalirg t t 184 met 18 pro cent bijna t stot van gisteren weer be e kt Vrnwel gcdurpniie den Etheelen mirid iia en o les gediukt In de marVi Het koer ver ie bleef evenwel uiteindelijk tot 3 procent l eperkt Alhoewel de New Yorksehe beurs vrij prtj loudende noteenmgen seintje waren ten on wnt Amenkaansche shares meei endeels frac t oneel lager Zoowel staat als koperfondrr meosten zich een k ein verlies getroosten Spoorwegshares waren aaiv den prtjshoudenden kant Op de beteglringsmarkt bleek dat hel koer herstel voor Hederlandsche obligaties gisteren missehien wat al te eaccen ueerd ge weest was Dientenrevo ge moest vooral de estaffelde leening een lichte koe sftaling ondergaan evenals de 4 pet Netle land IMfl Gemeenteleenireen en pa iilh even lagere vertmachtzaamd Ge d op prol 2 4 procent OFflCIFKtK VA CTAKOIWürW DEK NCDEKLANK CHI BANK 7 JvnuariValntai chrlttelijli en Ier trtunacUci New Vork 1 1 U i 1 a MBer tin 75J8 75 3 Brussel 30J1 f3el7Helsinki I3lli3n Stoclho 44ai l44M 70 371 RADIONIEU ltS Domdcrdae 9 Januari HILVERSUM I 415 M K RO M i Wy bffnnnen clen dag S 30 Nleuw bc nchten ANP ft 4o Giamofoon Tiunek Ifl M RK Zan v retnig ng St Caecilia en ck RjIK Oratorium rk est 2 00 Orgel en cel o 2 45 Rotterdamsch Katho lek Mannenkoor opn 1 JOOZepparoni kwartet 3 30 Zan en oik opn 4 00 Zeppa om Kwartet 4 30 Ziekenpraatje 4 45 Gram mnzfipk 5 n Nie i s ponom che en bpur berichten ANP S 30 Cau rip Vormirp var de rijpere jeugd 5 45 Reportage 6 00 Caba retprogiamina 6 45 Actutele reporlafie of gramofoonmuziek 1 Vragen an den dag ANP 7 15 Giamcfoonmuriek 7 30 Bei ie i ten En el ch 7 4 i Gramnfoonnniz ek 8 00 Vieuwsbrnchent ANP 8 15 Gramofonnmiiziek S 30 Berichten Knge ch 8 45 Gramofoonmuz 55 WJj uitci den dag 10 06 10 15 Nieuus berichten ANP slfeltin HILVERSUM II lei 5 M AVRO 00 Gra TiiofofW muz ek 8 30 Nieuu berichten ANP 8 45 Gramoioonmuziek 9 15 AVRO Mu ïette ensemble tfpn 9 45 G amofoonmur IP 00 Morpenw ijchig 18 15 Gramofoonmuziek 1010 Org ipcl 10 55 Declamatie II 15 AVROtrijkorkest 12 00 B Tlchten eventual A t o oonmuzJek 12 15 Gramcfoonmuz iek 12 43 ruws en econom i che berichten ANP 1 0 AVROAmu emenstork t en gramofoonmuz 2 00 Repoitnge 2 15 Philharmonioch kv artct T Cau erle Nu iiff en nood g 3 10 li Bohème opera opn 4 55 GrwnMoonmuz TPRO 5 00 Cytrlus reezen ii den Bübel ATRO I N euws econom sche en beur berichten ANP 5 30 Omroepork est en vi tcn W 6 15 Civ rip Spoit lichame ijke op oedInft 1 de Oti r p 5 Ac i r e p a ejr 3 n T n UZ tk 7 00 5 P sov voor binnen tn buitenland ANP s u tint BUITENUND Troebelen m Palestina S t a m ji a verni emt n t Beirw Al 1 1 hl ops ui I i t n 111 t i LL li h VLibitikmgen ge k c fn till 6t r d t vpr dl b r lU 1 e tot htïri itN di hl i hf stptinpui Itn tn ut I iH Kil Il 1 ijvtr ijcr nathl van Vnjddg op Zatervolgen gen Mm l blad Iwee n ilitoirt Irdnspi rtauto op g i ir Ji ru uieni duti rr ijni iilil M gevlogen Ock uit Jaffa i iUiiit 1 1 aan ig gpmfid t ti Fj j els he mi ilaui u ord Ir bude ge ci en slaac t ind 1 nspn ijr m n i t 1 kiP if cn t n i iij l ondy htrkei d 1 in hrt nriftr vuii i i 1 iiBni tKih dppol gei JAPANSOH BI AI OVFR DF riMlBlfWN VAN DIT JH4R 1 1 i i rhi Jdfififi f 1 in S j I m bo I n Mhri ft p 1 iiJ hti 1 irlikti oi f 1 r I Hl tl r ni dl r 1 li r r I wti pt ich 1 aar dtn iai dt i 11 lortii I I kw 1 I II d i I 1 pdi S r j in I II K k V on lal iil e Englls lie siidatin I I n it beidt 1 ikk n hel 1 Dt md n 1 1 I 0 i 1 1 etr i t t r i i i m di I K 11 vtu i Duit h md jun ï IV t tgi pi i i in dil I I 1 Enge dt J daaren 1 yi I ids m het i tadiun 1 1 tr zal 11 h iw 1 and D r jag it 1 lit Ergfland ru i n 1 1 f 11nit nog ei i t 1 11 I r i IR mm Kit lU u VI II V rutri dt Statm i hi t l i blail Dt Vtr nigd I iten h Hi i gruitr dtr nt DJ I TfcUJr E rF SERVICE IN ARABie De reijeenng van Saoedif Arabie fiuvolgi r K Urichttr uit Medii a et n ght 111 Il t 11 Intel i Jence erv ic op l I gtrtr tn zijiii dat btttiil dl I ïiifJisthe hoogwaardig hl lilt tt arrtiterrin Do e oiilt wm gedaan bij het nnd€r joek naar de p urg tot ecn aansïag op komt g Tbr Frt i ci Volijens mtf e if e Img 8i tit Saoet i che rreeenng iip de b 1 i irn pit betrrkke i o r brerrie krmger ver pr ï4d en deihahe ïijn n ATabische tqd veler gearres tein THAH 4 0S F LFHI ilBFRirHT m l DT NIFI WE BOThINGFN Uu i eherKlt van het Thailand sihitfytr tti niMt dstrii iwcbt sirgen aar df prtr in Iidu Chira i ff voorgeval tr Etn indo Chince iih chip 11verpaan wattrbu itn aantalIndo Chineeeche soldaten is verdron km FRANKRIIK STRFSG OPTREDEN TEGEN MISDADIGERS De ptlitit hitft i Jlsteit eti if en tiin een verwoeden striid tegen de misdadgers Ie vt ri T Dé regeeimft heeft een we u gev frti d on groriÖ waai van alle geva ke indiv dui n die zoolorg d oorlLg neg d i zich tij Hens de virdu terin aan een over tre mg ild c maken t rstond tot vixilwip str fffi worden veroor ieeit Ttn ru tt i he ontleden Aan if 1 ut itn Ke gi nïe t q pthter slerH = weinig vf nimderd Daft om heeft men tl ans eet f gd o 2 Terstond na arrestatie l e ht 7u nf mof e laan voor eer per Ie rechtbank die het vonris t men 24 uur uitspreekt ti voltrekt n b h hpi a di i ovrr tredmp een ar n in ülin be it heef ordi na het vi nni tetslond terech gtt i n DAIING VAN Dl WEHKI OOSHEIO In Bf l m wenen de uit Parus ko mende sttnmir weei gegtvon vvtlkeèi OP ttujon at de dal ng van de v ei i loosheid ir de ee te helft van Nov n oer uil hiiten J aan de uitvoer ng Vf I tiitiïci e he teUmgen mo t wo den to eesihievir De 2ieh ont ikk end econim cfe amenwe king tusscher be je rdi r bli k uit het feit dat van Duitsohe 7ijde hrindenildui end ton inrdapftler naar Frank Tijk ziin ver zondpi Tfr heht eve van de verbijt ng m de r ger verzorging des Hnr jnet aaiti roe e zal Du tschHnd ir ret kcme de vtfjaar vliftig diii7er nn aa d r rt n iPTf b sc iVkin Uien Direlft e hoevMheid verkrn ijen de F n eher bovertden van N erhrtd dtor Du tsrhe b m adebng AFRIKA j MriWE VFRKIFFINGEN IN EGYPTE Dl 1p der van ot Egyptische Walfd ranil Ndhas Pasja heeft in een bood enap ar korng Farock verzocht neuwp vi kicz èM uit te schrvcn volgens de meer jü van Nahas Pasja moet de verkiezing het volk een doen worden en het irnd een duidelijk at woord v Engf md ten aan en van net stn ai van Frvpte na den oMltK waarbnrger In it boodschap v t verder ge gd iat het Engelsch W lise ie verdrag van 1116 vtfel de 138 vtel de bf rgen van Engeland aient doch die var Egypte benadeelt ITALIË ZEVEN DOODEN DOOR AARDVERSCHl llj ING Een boerenhuit m dé omgev mg van ipp n onder eert aarrtv erschui bedolven geraakt Er vallen 1 dood n te bfr n werden 1 fht s nd een hulpactie eorgaiuseerd Zware fabriektbrand in Tilburg J GEBOUW VAN VIJF VniUIEPINGEN tlTOEBilAND Giferavond an negen uur is brand uitge koken in e i fabiieksgebuuw van de Nw Brouwer lakenfabrieken aan de Kiflrte Sthgfstraat tt Tilburg In dit gebouw dat twintig meter hoog en honderd meier breed is en vyf verdiepingen heeft zun gevestigd een weverij een nat pparatuur een vollenj een kettingccheerdei u een spoeleru en een twertterij teiwijl dt bo ven verdiepingen als droogzoklers m jipbruik waren Op het oogenblik dat de brand uitbrak w s ei gnen piri u net i m de fabriek au vc ig li werd ritt gewelkt Person el uu ten ander 1 1 houw Van de fahntk a ctn v uui I tt d en waarschuw k m vil lijk delandwtii Deze was tf P i u j n tt ntoi niattuaal ter plaatst te nieer nidat in dit pand ttiwn wordt ver vaardigd en het maCer aal ieer brand t ar lÈ Groot hoeveelheden water werdei m de lommen gestort dutli ti vi I ets niter te reddcii M spoediéi slot de V l n rren aan Ue zijiitn u t ir l i wni VI orde brar Ivveeuudeii etn I 11 o f irijd Om Kwait ovi i tien t it p 1 langrijk geileelte van htl II uw r n de bruidvvctr bepaalde ih t Ua de dichlslu Jill de pticeiievcKir bni dgevaii Ie bt ueki N Mill half uur wa hi t gi 1 1 t p jrd ir tl il uitgebrand Alk ii thuvs de 1 1 fgeti üwtn en een i m i 11 uiad rden een prooi dei v 1 1 ni t D hade K t ut te schatten doch z 1 on dl r twufti zeer beh gnjk ziin D N V IS tegen brand thado vtrzekeid De niiotor3 iJ tulgenbelasting INVULLING 60 DAGIVKAARTfN Naar a n eiding van versth I t iidi iiivolgirgm die in den laat ttn tiid als vonden wegen oniuste invul lig van de 60 dagti hiarttn voor dt 1 i umjtu anbelastii w M de KN m er nugmasls mtt nadnk op dat let invuiUn dezer ki ttn nil iii er ooals vroeger met nktpo ood dothT 1 1 inkt mag geschieden Men vt ge om bo ten of andtre traffen te voorkomen zorgv u dig de aUnwiizin en zooa i eze op blad i de 2 van de bi dagenkaart staan vermeld OPHEFFING VAN PI BlIFKREm TFLIJKt N PRn In het erordenmgenblad s cp men een besluit van de secretar perieraai van de depactelrtrti rf Waterstaat BinnenUi d il e Zaken en Justitie be reffende ophefiing van pubiiekreeh e ijke en pi vaattechtelijke be emmermgen In dl bc iait wordt bepaald ijat in de geval er dat naai het otrdeel van denjsecr ii generoal var het depar trrrfènt van Waterstaat mei de ui oe r rg van een werk of etn haruf ng a s m de artikelen 1 en 5 van de Be jtji mer nge wet veroitjenii gen be doeid niet kan worden jgewac i bij besc ikk ng van dien s cretal tre raal kan worden bepa d dat het werk onrad de i k kan worden ten uitvoer gelegd of Qie handehrgikan wordep vtir cht voor dat de iif die wet be doeide vergunning oX nthi ffing is V c eend In de betreffende b chikki g kunnen vooiwaarden worucn opgenomen van welke de Onmiddellijke ei uitvoer pgsing afhankelijk wordt se teld De bepalingen var de B cmmtiin genwft vcrorcfeningen voor het verknagen van de eieië hle virgCinning oX ontheff ng blijven onvern inderd v kracht Wai t de vergunning of ontheffing niet Verleend of woraen aan de ver gunning of optheffirg vooiwaarden vooiAc r en verboVidi n aan wordt door en voor reker ng van dengene die het werk heeft dom u tv oei en of de handeling heeft doen verrichten he zij alles zooveel mogeliik m den voiigen staat teruggebracht hetzij het verrichte aKnog in overeenstemming met de vooiwaarden gebracht Bij he verleenen of weigeren van de 1 gunning of ontheff ng kan dar den gere die het werk heef di n uitvoc ren of de handeling heeft doen ver richten voordat de vereischte vergun ning of ontheffing was veileend Het vtrgoeden van daardoor geleden schade worden opgelegd Voorts wordt bepaald dat in de gevallen dat naar he oordeel van oen secretaiis generaal van het departemcrrt van Waterstaat met de ui vocrirg van een werk a bedoeld m de aitikelen l en 3 van de Btlen mtrin genwet piivaatrecht met kan vv rder gewacht bij beschikking vaa Jdien seci etaris generaal kan wnrdenVbe paald dat het werk teistond kan v or den ten uitvoer gelegd en dat de lecbt hebbende ten aanzien van eenig onroc rend goed behoudens recht op scha devergo ding verphcht is deze ttnuit vosrlegging te gedoogtn In de betreffende besch kkmg kunneh voorwaarden worden opgeromcn van welke de onmiddellnke tenuitvoer leg ng afhankelijk wordt gesteld De bcpa mgen van de Belemme in genwet privaatrecht bujven in deze gevallen onverminderd van toepassing In de gevallen waarin zulk een be schikking gegeven is z l m het geval dat de beslissing als bedoeld in arti kei 2 lid 5 van de Belemmer ngenwet privaatrecht de aldaar genoemde ver plichting niet oplegt of deze beslissing door het gerechtshof wordt vernietigd voor zooveel van het betrokken onroe rend goed gebruik is gemaakt alles zooveel mogeluk m den vorigen staa worden tiruggebracht onverminderd het recht op schadevergoeding van de rechthebbenden ten aanzien van dat goed De artikelen 6 8 9 en 13 van de Be r ri wet pr vaa r cht zin ten ar ier van bedo Me besehikk n n en de in die beschikkingen bedoelde wer ken en werkzaamheden van overeenkomstige toepassing Ten aanz en van de vorder ng tol vergoeding van schade 15 artikel U dier wet van overecnkom tige toepassing BRAND IN DE JODENHOUTTl INEN TE AMSTERDAM Gisterpvond om tien uur bemerkten voorbggangtrs te Amsterdam dat brJrd was uitgebroken op de tweede verdieping van het paknuis aan de Joden iouttuintn 5 1 Per brandmelder en telefonisch werden zoowel brandweer als politic gewaarschuwd en binntn tnktle oogenbliKktn was de motorspuit van deNieuwe Achtergracht en materiaalvan de hulpwaiht Kattenburg terplaatse De brand liet zich aanvjankelijk tan 1 1 ik einstig awizien Dikke rookwti KLn difcigm reeds door pTe luiken van de v lor tn athter ijdé van het perceel De brandweer jjiad einige moeite binnen te komen JOe voordeur moest worden gi forct r en alvorens let pen et 1 kon worden betreden moisten de lookmask s m gebruik vv ordi n gesteld Het bleik i at de brand woedde op de eersto verdieping Ook de deur die oegmg geeft lot d i verdieoing moest 1 01 dl n opengebroken Aan achtcr i de van deze V iidiiping laaiden dt vimmen reetfcr el óp hoewel zij nog nut naar Mttn sloejen Op de e 1 en ng Jfag hout ORgeslsgcn Het feil sl iat he gedeelte van he paryl IS ir p Irfuik als h Hilbevvir Mn 2Sinst lil ifie en sehueni t rvvnl to de t fde virlimnt cru nioubelf ibnr i Is gives i d ïlel I nt Ie pen c vva is n onder tot hovin qev uld met hl t byranHbaPr mateiiaal De be ehoerd r brandmeester Rnelo sfn v md het dan ook gez en de yict jei 1 waarmede de vlpmmen om leh hffn grept n ptvvens hjt het alarm mid nlbrand te er en Hierop rukte mt iiaal vin d hiofdwaeht de Ruv t rkade n 1 een jjersonen en ge leedschppsvv fon uit evemis mate I e van ie I e e cntergrarht l tjsscHin had men het vuur van twee 7 len aT eprepen nl met een tr i 1 via den lidder welke de derde ver ep ng bestrei k n eiy tweede n i welke b nnendoor werd gebri ht On deze vviize w pt men het vuur tot de Iw eede en de f derde vprd nil g te beperken Del zolder van de tAveede riimns wis aan de eijterziide doorsebrind Het f liikstr tpt c ip gedeelte liep bpHngrijke wterschade p Fen Kiene sn iit van de hiilnwachtI ijer lira kwnm noa op het terreini fi don brarvd di rh hel nefde peend en ♦ te doen w mf 1 men drie kw art er kon de bevel iebl er ho rihrirdmeister W d Bripr die op hot alrmm ddi nbnnd tvas uit efukt hetse n brand meester geven i IJe nir nk is w arschnnliik ge legen e n te f l brandende kachel o He eerste verd mn dbch hiermar wordt nog een ondprzook ingesteld AANBESTEDFSGEI Gisteren leeft de hoofdingenieurfli tc ur van den Rijkswaterstaat m de directie Ltitcht aanbesteed htt ondeihoud van het Merwedekanaal tisschm Amsttidim er Utrecht met zijtak te N gtP etht en het Amslér dam Rij ka aal tusschen Utrecht ert f X ek e Vrecsvv ik Ingikomen waren dertien biljetten w o ten van onwaaide Hoogs e irsth iver NV Aannemersbedrijf T Swets B n te Hardmaveld voor f 65 400 la igs e msthruf ster N V Th Smeulera Den Haagvoor ƒ 53 4£0 Vocits s aanbesteed het onderhoudvan de tusscnen Utrecht en Vreesvvijkaanwezige vveiken behoortnde ttn hetMei wedeko aal ir de prov mcie Utrechtgedurende h t jaar 1941 De rammg bedroeg ƒ 12 900 I gekomen waren acht biIje Hoog tt fthriiver P Broeken Bre da voor f14 450 laagste NV Th SmpnUis Den Ha g voor ƒ 11 900 De Pi kswa ptstaat heeft aanbesteed het 01 ei houden van rikswegtm m de piovmcie Utrtcht gedurende het laar 1941 voorktimende op het rijks we enplan De ramingen bedroegen voor het eerste pprcel f 12 EGO voor het tw pede f 19 300 voor het derde f n oro Hoogste inschrijving perceel 1 H Fm laar Zest mtt f12 995 laaps e P Herzcn Hzn Eist met ƒ 11989 Perceel 2 hoopste J de Rov Jr leuten met f 20 880 laagste P Henzen Hzn Eist met f18188 Perc pl 1 Hotigste H Emelaar Zeisf met ƒ 11100 en lia ste C de Graaf Viveswiik mpt ƒ 12175 De Ritksvvaterstaat heeft aanbesteed hft onderhouden van ri kswe en m dé provincie Utrecht gedurende 1941 n et voorkomende in het Eiikswegen nlan D ramingen bedroegen voor het eerste perceel f 15 400 voor hel tveor e ƒ 17 630 voorliet derde f 5 700 en voor het vierde peiceel ƒ 1 OO Hnopi te msrhrijv ing oerceel 1 H Frn I r 7 st voor f18115 laag = lp f rma Rings Santpoort voor f ii787 Voor perceel tt as df hooPste in chii vini voor n m lpar Zest met f 22 790 en d H te C de Graaf Vi i osw lik voor f 20 78 De hnoP p in hfi fstpr voor perceel s de firma H Fmp pr 7eist i oor f 7 C5R en de laagtite P Henzen E st veor ƒ i 96 Voor perpp 4 werd het hoopst m i esf reven Hoor de firma ïï Rimsphote Tv t nitnof t voor ƒ 4 5 laagste P Henzen Eist v oor ƒ 3 554 DF Mi r IAV eA fF TN DE SIGARENINDUSTRIE Verschenen is een besluit van de secrptart sen gen rial vav de depaue mentcn van Hnndtl Nijverheid en bcheepvaart van Sociale Zaken en van Financien betreffende de verlenging van don werkingsduur van de wet van 5 Novembr 1936 houdende tijdelijke maatr ge en betreffende de mechanieat e m de si arenindustrie gewyzigd bij de wet van 30 December I IS Vo gp dl h i Mt h Ven de hepa i linnen dier wet tct 1 Januari 1942 van k ht Z wndu Rb Bk4 mn Zuidcr Hypb 1 utti 4 mn T Do er KJL Jl 90 HZ H Hyp b tmel verpl ulfl 31 1 90X 91 Eerate Ned Sch verb 4 90K W Ro Sch Hyp b 4 86H H Dito 31 2 Industr ondemcmlngem AJCU obl Sl j 104i 101 Bergli s en Jurg Fvd Obl 3 7 BK m Berken P l v 37 Obl 4 87 i Levers Zee i Werksp NV Ie hvp obl 4 101 10114 Wilton 41 102 lOÏH Limb Steenk m 961 994 as Obl 4 Bat P MiJ O 41 j ld ld Obl 31 2 Nederl Obl 4V 101 1014 Moormann Cult 8714 87 96 On Obl 5 Am t Grb b 6 Muller 3 Nat Grbez 1 5 lOOX Idem 1939 4 91 1 TIH 74S 37 34 30 Ned Grbb 4 90 i Ned Ind Sp Mij 1902 obl 31 2 tvliss Kans en TOJava St Obl 5 SenlarangJoana 36 18b i 1901 id 4 Ad m 1874 100 3 d A dam 01 rap loe 102 v 661 t 100 3 ld W Kr NHV Het 1888 AANDEELEN Bank en CredletlnsUllingen Ad Banlt sand 120 n9 Hol BanliU dito lulti lOOH Ine Banii dito HOt 110 Jdv B t 500 V a 271 0 Kaaverecn dito 122 121 N I E c m dito 90 90 Nedeil BailkA 148 i IlS i NB V ZA 500d JHs 114 N H Mij 250 a 122 Roti B Ver aan 121 1 l 4 TvvmtscheB A A IM 1 8 Indust ondernemingen AlB NorI a w A 3SU 182 Ad Dr Mij a a II9H A d Supe f SL im liV Aut Screw W a 1 133 Bat Marg Fabr lUlM 103 t A B 2a0 10OO O A I7S 1 4 vd B PM A 1000 110 11 Dito B 1000 110 115 Be I s Pa AlKe st c V aand JiH iM C en P F Scholle 16 1 165 149 150 154 1S4 150 152 204 21 143 H Gouria stear dito MS Gruyter en Zn A prcf aandDito B winstd pHeemaf aandHemek aand Hero Cons aand Ho St m f a 173 170 Hotlai d a lard 2191 n Hoii Bet Mn A Ai 351 Holt dr en k A 24 2 1 Hol Kun tz I A 1M 141 Int Gevir B dito 44 1 14S Irtem Vise A 7 K F Eov nes dito 105 109 D 10 prtff S 47 Kon NE m b a JfH 46 K N Hoogov do lai 110 Kon N Z itl A O K Br Stheem do 362 264 Korenst hoof NV de dito 115 112Lev Br tn U C 100 c pr aard llfii Dito lOOOC vpr A ll i Do 100 e eCprA 1124 112 Do lOOOr Cp A llO i 111 j Lv empl IJ en ntt V 187 I Meell d V d B f eva 279li 280 NGen SFa425 4eol Ned Kabe f d to 4 4H 4 4K N Sch b mil dito 155 issw N Stf Kevzer A 21 218 PliJ G oeii il 751 afgp t C V A Rott D Mil d to 330 326 Sche de K M d N 67ti Scho ten dito 14S I41 Smits tran f f d 240 219 sitokv so 400 a 140 14 S okv 500 lOOC d 138 l 4 stspinn Sp do l ti iistj sttoik llito IM l i T ijn=tra Pr f A 140 140 Vtr Asph f O A 140 Ho Ver B tb aand 210 212 Ver Ch f aa nd 109 D to p ef 11 119S Ver Git NBv A i tiH Ver Pf Gelder 146 145 D to dito p aand 152 lS2tj Ver N R fab 199 19fi Ver Touwf dito 1 118H Be N tt P Vllsslngen K f d 186 Werkspoor A dito Weiteriulker dito Wilton F gev A Dito C pr V A Weyers 1 en H Am Chrystal Am Smelting C V A Stand Br Cv 10 A Am Tob Cy c V 13V A B R U Colg C V lOA B II Geo El Cy Ct V 1 S a R Il t uds MCC IUI ee p Mc T l Corp C V A N St CvGA Rn Unit st Rubber c V 10 g a A N I El Mij A Dito Nat B V a N Gas Mti A Dito N Bei V a Tw C SI V E s Am Tel Tr K i C V A l76 f HandelsvercenlgliigcB B C en B g A 16 Bom S H M A 19 H 197 Dell At H M d 125 Guntz en Sch A 134W 137 I Cr en H V R A 236 2341 Linde en Teves a 203 202 Ned Vol Mij A 71 71 MlJnbonwondemcmingeB Bil Mtj Ie rub A 530 Dito 2e A 470 474 Boeten M MiJ a 19H 19 Smgkep TMlj 180 181 Petrol ondernemlneen Drd Ptr ICvA M tK N Petr MiJ 100 Ond A 69 265i4 dito C V A 71 270 Moeara Enim A 317 Tarakan P M A i76 Stand Oi 10 a 25 C V A 42S 41 Kubberondememlagen Hessa Rubber a 149 i 147 Ind Hubb C 183 1844 J va caoutch Preanger K MiJ 734 77 Rotlerd Tap 81 Salatrt Plant 85 Wal Sumatra j l l Zuid Pteanger 85 8 4 bi hcepvaartmaaUchappIJen FurnessSenAM 1j7h 160 Mij Zcev aand KB Niev Goudr A ap M DeMaasCvA 119 118 Ml Oosliee A 185 184 Ilandelsv Adam 447 CnltnnnnaatscbappUen Knan Suiker A l r7 l 7t4 Pagottan A 1794 177 Suiker C t MiJ A MH 232 tjewcng Leslori iUH O Arendsburg 348 Beïock 1 A 80 Soek Landb A 1 B 101 Am=t Thee C A 78 Banj Thi e Ru A 3I4 31J Goal para Cu MiJ Parskeotam Thee 155 150 Pa iNanRkaC Mij Rorgga I andb A Sedep Cu t A 3894 simdarg Cult A IW Telaga Patengan 160 Ijo W JavaThc eCMij In = Cu t S ndic 7t i5 Ka iTe öCuli Mlj 2 i0 Wiehiel Arn 185 IS5 W JavaKinaC Mii 138 139t Diversen 561 175 129 103 1 85 10 I 1294 132 B auwh Vries A Bijtnkorf A Otm E W en W mio Pref WA Gouda Kaash MiJ Houlh Alberts A Ilouth Jongen A Hou h Pent A MeJer WHt A Do 52001 7s000 A Nirt V Hav w A 7 Sab lOOOCvA WooIVorlh en Co 1 54 Li8H 1044 80 1 f 126 125 3S 128 110 12SH 112 394 Spoer en Tramwegei ll SpfloT A If 100 614 23 i 23S 7 I Spw Md A Aldv T CvgAKan C S CvgAK C 5out R Jtoidem pref a 184 88 12 50 34 7H 20 14 190 4 Dito Cert v g A ün Pac CvgA Geld Tramw MiJ 140 Kediri St tr Mij 76 Mad SloomtT A Dito pref A Malang Sttr A O Java Sttr A Sem Joana A Sem Chenbon A Soerajoedal St tl Pro ongatie ACTIEVE Staatslecninfcn 1 1 io a 40 lo r liW 4 40 bU f IQOO 1911 I MM l t Grootboek obL tVi lB96 1Mn obl 3 Cert v Jnaetar S Grootboek obL 3 1936 f lOOD 3 1M7 non 1 1931 nooo a V t Certificaten Ii i Grootboek obl Jl i 1935 Indit 1000 Si 1937 Indle I 1000 3 I I37 Indië f 1000 A Duiti chl Young Obl 1000 30 5 i FONDSEN NederUuul IndU lOUi UIOI 794 na 7914 T H 94 94 4 83 1 831 U4 Mft nZ 84 HM SI Bank en Cred Inat 197 138 Kol Bank 196 Ned Ind Handeisb 136 Ned Hand MU C V A 13614 Indartrieéa m loe 50 75 2014 1 ia7U6 i au9j ao9H 1424 3I H 16H 16 36 34 49 114 31 894 80 V 11 6411 28 38 39 18 23M Mi 1064 IW 63 3Ö1H 190 Ub13 34U 207 ma 1434 36H 34li 3 K 49H 314 Sim 80 11 H 39 Jt 18 5 2 727IM Alg Kunstzljda Uni Berkel i Patent Calv O iel C few Centr Suiker Fokker Lever Brofl en Unio Ned Ford Aut Philips G B ï A Dito PltC w A Al Ludl St C V 10 ga R II Am Bemberg A C V 5 10 g a Am B cv pref a Am Car and F C V Aand Am Enka C v id Arac Lopp C V td Bclhl St C V JOld Chrjsl Corp C v A Curtiss Wr Corp C idem General Motor Idem intern Nickel Cy C V 10 a Kennec C C v 10 A P 11 North Am Av C v A R II North Am R A C V A r24 Rep Steel C V A Un States Steel id Diversen Clt Serv C C v ld 7 C South C v 10 A R II North A Cy C V A 19 19X Radio Corp C v A 64 b4 4 Oost Sflrneo Mij A 20b 301 idem pref Aand 218 Petr Ondcmemingea Doid Petr Ind Mij G Aand 2614 265 Kon Petr Mij Idem 275 i 271M 3711 aBXCont Oil Cy C V 10 idem a IVi Mid Continental Pet C V A tu MH PhU Pet C V 10 ld 38t 384 She l Un C V 10 ld l U 12 i2 ié iaM T Wat Ass Oil C v 10 Idem 11 iifc ii ia SchecpvaartmaatschappUen Ho I Am Lijn Aand 134 1224 UI 4 120 Java China Japan Lun idein Iton Ned Sï K J ld 160 1584 15S4 167J 1 0 Ibd io9 ieo Kott Paketv Mij id 246 2454 Ned Scheepv Un ld 1 1S6h 184 4 i 7X Rottcrd L ojd Idem la L5 btooitv Mt Ned id 154 166 Int Merc Mar Cy C v 10 A 164 UA Sutkerenderncmlacoa Handelsv Arr t A 433 446 442 446 Javaictie Cul miJ id 283 287 Ned Ind S Un ld J68 270 Ver Vorst C M t 250 500 A 130 127 138 136X TakakionderaemJngeB Dell Batav Mij A 202 204 19ot Dell Mij nooo C V idem 27S 273 386 263 Senembali Mij idem 217 215 31 1 Witson Co £ V A H 6 x 6 Spoorwegen Baltim and Ohio C V idem Shesap Ohio C v 10 36 a lUirois Cent C v 1 N iorkCenJr C v ld Pennsylv B 10 i S0 C V A 36H i7 South Pac Cy v g Idem 1 ld Railway O gew Idem Canad Pac q v id 54 64 46 104 l l 164 2S i 37 UK 114 iij 16H 6K 2774 ast 226 231 319 164 R kk r ad ni aün Amsterdam R Cult Aard 387 281 Bandar Rub mij ld 4 DeUBat R Mtl ld m Kendeng Lemboe Rub idem 1113 Majanglanden Vereen ld 7 Ot st Javo 146 Rubber Mt Idem g Oostk 4 500 C V ld 1 Serbadjadr Sum R idem 134X Silau Sum Rubber IIOX 22 23 X Mu idem 2 Sum Rubb Cu t ld 238 Ver Ind Cult Ond 130 Idem 186 Interc Rubber Cert v idem 614 64 Dultsc e fondsen m t s ketüngvcrklarlng Ou frootb p 1 40 c 6 r a ld ld p 1941 c 6 r 1 70 M ld ld p 1941 c t r 3 70 id ld p 1943 e r 3 71 id ld p 1944 c 1 r 1 70 M ld p 1945 c 1 r 2 ld ld p 1946 e e r 1 84 ld id p 1947 e e r 3 84 ld ld p 1948 c 6 r 1 84 Konvcrsions kasao obl 4 66 Dito Neue Ausg obl i 73 Fa benmd IG C V O 974 Ka 1 Synd M IOO 7 19 DiU C 20 100 61 2 99 Wintershall obl 6V1 68t4 M Farbenind IG C V A ni Ver Korkind C T A 136 M Duits tal Berl KII 13 0 61 j X Rbhrv 27 i Vr V O 7 4 4 90 DiU 30 1 2 1 0 7 61M 0 Renlcnbank 25 7 424 Ver D Stedcnl O 43 Bayr Hyp en W B Pb 3 7 78 D Lmo eumw 0 7 77 Gelsenk Bergw Obl 5 R II 24 Gutchoffnungshüttc Obl 7 O Harpcner Bergbau Obl 6 614 Phoenix Akt Ges Obl S 53 Rh Elbe Union Obl 7 434 Riihrchrmie A G OW 6 n Siemens en Halske Obl e a V Stah welke Obl 7 w Dito serie A 25 J Obl it t 4 Vittor Gew Obl 1 524 Vtgel D u K Obl 7 63 Hl ein w EI JS Obl 1 IH Dito 27 Obl 424 Ilagetter Strasscnbabn Ob 424 Farbentndustrle aand 131 y Sien i s en Ha she aand 377 4 Ver Glanrstoff Fabr aand V Wintershall Akt Ges aand 140 V KOERSEN NEDERIAND8CH CLfcARlMOlNSTITtJUT Koemen voor stortlniten op 8 Januari IN eten e pHcht n en lutdende in Reichsmaikpn 75 36 Be Ka n 30 1432 ZwitaerE h tram 43 SC Lires ftJI Deen ch kroneti 36 4 Noorwhe kronen 02 Vl Z red iche kronen 44 05 Tsjech whe kronen oude schu den S43 Tsjechische kronen nieuwe schulijen 7Ji Dinar oude Thu den 3 41 r in r nieuipve whulden 4 23 Turksche ponden 1 45 4 Lewa 2 30 Pengoe ouctf rhu dp Te llO g oe nituwe schulden 4589