Goudsche Courant, woensdag 8 januari 1941

J OENSDAG 8 JANUARI l m Riecuwük TEKA AROEBCSTFLLING H NIEBURG VrUwtlUge braadwccr kraciit een laaMeti grwt Ör de Algemeene Begraaf pi aal i tcj R iüvi ijk dorp it giiteimidtitg i eraafde l ffleld het stoffclgk oversc jt van den heer M Nieburg in lev n opperbrandmec ster dezer gemeente Wat een meisje wórden kan fr T Door Hanna Schabo B tjluishoudkufidige 9D0RPENT0CHT uitgeschreven door de IJsbond De Krimpenerwaard OP ZATEROAO II WAM beslaande uit Snelheids wedstrijd voor rijder uit de Krimpenerwaard Starttijd Il i uur v m Prijzen f 201 fiO en f5 Inleef 1 Afstand 50 K M Leden van de betrokken clubs ƒ 0J5 NATIONALE PRESTATIE RIT OM MEDAILLES Starltijd l2Vi uur Aangifte bij den i plaatselijken ecrctiris tol Vrijdagavond 8 uur nieg voor 1 deelnemers buiten de Krimpcnerwai rd f I Persone i binnen de Krimpenerwaard zich tè vervoegen bij de belrokken IJscl bbesturen Alles bl voldosnde dealnemliig i Ua en Weder dienend Startplaats STOLWIJK Telefoon lie 62 43 IS Q 157 50 Een sl nk fig vol gratie I Ouderv etsche menschen c kei dat zij I hun figuur maar moeten laten groeien i zooals het groei Andere menschen den ken dat èlk coriet goed genoeg is maar de dame die haar figuur gaarne slank en gezond houdt die koopt een corset van Van Yperen Op het gebied van c orsetten zijn we buitengewoon gesorteerd en ze r vakkundig Met ons advies vindt U zeker het corset dat ideaal is voor Uw figuur Passen zonder verplichting Onze CÓRlSETSPECIAUSTB is Donderdag 9 fanaarl pan 9 X uur tot 1 30 uur aanwezig om U met gratis eUivies en onderzoeivan dienst te zyn i D A VAN YPEREN MARKT 18 QUOA TEL 2537 015270 DIACONIE TOT FEDERATIE TOEGETREDEN De diaconie van Oudewater is toege treden tot de F eratie van Diaconieën ki deNed Hervormde Kerk Zevenhuizen LOOP DER BEVOLKING G ev e s t i g d e n Cornelia de Vries ♦ an Capelle a d IJsel naar Breedeweg 15 Johanna E Drost van Gouda naar Breedeweg 16 Machiel Koenen en gezin van Den Haag naar Breedeweg 48 H v d Herik en gezin van Hillefersberg naar Wollefopperiweg 77 Vertrokken Pctronella Radder n Dongsstraat 102 naar Gouderak Anna E ian Kranenburg van Noordv nde 4 naar Utrecht IC Ii5 EERSTE BLAD PLAATSELIJK NiZÜWS Bergambacht USTENT raUtUELÈH lOat aaa bwuea letecM ca M Het to taak droof By de verpachting van de eonsumf tietent op de ijsbaan hebben zich geen gegadigden gemeld Het ziet er du naar uit daj het O jarig bestaan van de baan droog gevierd moet worden Het bestuur vap de IJsclub had in verband met de distributiemaatrege len wat vroeger aan de ijstent moeten denken De ineest gewilde drank op het ijs is chocolademelk en daarvoor Sa noodig o a brandstof en suiker Vanzelfaprekend kon de eventueele pachter van de Cent in een halven dal niet zorgen voor de noodige loèwijz igen Tevens was vergeten aan den jCommissaris der provincie toestemmfcig te vragen tot het verkoopen van iwakalcobolischen drank Bier waraos wün en i Warme punch mochten dus heelemaai niet verkocht worden j HARDRIJDERU VOOR MANNEN Aan een Maandagmiddag genouden hardrijderij voor mannelüke leden van de IJsclub Voorwaarts nartien 24 personen d pl De Ie prijs w rd gewonnoiv door L C van Zoesti de 2e door C Romeij en de 3e door P van NALATIGHEID BU INEN ING De burgemeester heeft tien personen opgeroepen om vooi hem te yerscnijncn aangezien zij noch het bewijs van inenting van hun kind dat 1 Jaar oud is geworden noch een verklaring aangevende de reden waarom de inenting i achterwege gelaten hebben overgelegd WINTERHIILP SPELDJES VOOR SCHOOLJEUGD De overgebleven sprookjesspeldjes van de 2e WinterhulpcoUecte zulle worden uitgereikt aan de behoeftitrkinderen van de beide lagere scholenIn deze gemeente SCHEEPVAART IN DECEMBER In öe maand December hebben 19 schepen van de gemeentehavcn gebruik gemaakt Aan havengeld werd ontvangen 1 40 44 aan rechten van de gemeentelijke weegbrug ƒ 15 93 Gouderak DERTIG JARIG AMBTSJUBILEUM VAN DS P KRÜYT Oud predikant in deze gemeente Heden herdenkt ds P Kruyt em predikant te Diemen den dag waarop hU vóór 30 jaar het predikambt in de He i Herv jierk aanvaardde Zijn eer ste gemeente was Zegveld In 1913 ver trok ds Kriiyt naar Gouderak welke standplaats in 1916 met Nieuwe Torge verwisseld werd In 1919 deetl ds Kruyt zijn intrede te Staphorst om in 1922 voor de tweede mSial aan de gemeente Nieuwe Tönge t worden verbonden In 1926 vertrok hy naar Oudemirdum om in 1928 te Resteren zijn intrede te doen Hier werd hem om gezondheids redenen 1 Juli 1931 pervol emeritaat verleend Db Kruyt die tot de Gepef richting in de Ned Herv kerk behoort vestig de zich daarop metterwoon te EHemen en treedt van tUd tot tyd nog vrel eens q in een kleinen kring van geestverwanten Nieuwerkerk m d IJstel ONDERWUS m LICHAMELIJKE OEFENING BEGONNEN De leerlingen der bUz school aan den Onderweg snaken reeds eenige Uobnnelijke oefeningen in één der achooUokalen Deze oefeningen geschie den onder leiding van den heer Van Leeuwen onderwijzer aan deze school ACTOBC8 KON NIET VERDER Oasgenerator was bliiv n steken Ben der autobussen van de Gebr van Gogh welke den dienst rijden Zevenhuizen Nieuwerkerk Rotterdam wordt voortbewogen door een gasgenerator welke op een onderstel van en auto is gemonteerd en achter aan de bus bevestigd is Dezer dagen bleef de bus staan Toen de chauffeur uit de bus stapte ontdekte hij dat zijn aanhangwagen was losgeraakt De generator bleek niet bestand tegen dergelijke capriolen en liep schade op Ouderkerk a d IJssel WEDSTRIJD OP DE SCHAATS Maandagmiddag werd door de IJs club Eendracht Maakt Macht de eerste wedstrijd op de schaats gehouden in dit seizoen n l een hardrijderij voor ingezetenen op de korte baan Er verschenen 16 deelnemers aan den tart De uitslag was als volgt Ie prijs L v Duyvendijk 2e prijs P de Bruin 8e prijs M Trouwborst 4e prijs A Trousvborst BURGERLUKE STAND Overleden Adriana Hoogendijk fl jaar weduwe van J M Hoogendük Oudewater M NIEBUBG Eipen foto Achtereen lijkwagen had zich hetpersoneel van de vrijwillige brandweergeschaard gekleed in brandweeruitrusting helm jas en laarzen Op de begraafplaats stelden de brandweerlieden zich onder leiding van den eserv opperbrandmeester in twee rijen op éntusscheh een haag van brandweerlieden die in de houding stonden w frdde overledene de begraafplaats opgedragen Verschillende bloemstukken dekten de baar O a had het personeel van de brandweer een bloemstuk als laatsten groet aan zijn overleden chef gezonden Dit bloemstuk werd op het graf gelegd door den reserve operbrandmeester éen heer C de Ruiter die daarbij namens de brandweer lieden zijn deplnoming betuigde aan de familie met dit verlies Hij memoreerde voorts de groote verdiensten van den overledene VOOR DE VROUW HS niet op één been is een vpr standige raad hetgeen elk meisje l r afzien van de mannen die ia het zakenleven succes gehad hebben Houd twee pijlen in den boog pf SIa twee vliegen in één klap zjjn spreekwoorden die bewijzen dat velen het gevaar inzien van een toekom st op één pijler op te bouwen vooral in den huldigen tijd Daarom wil ik vandaag een meisjesberoep bespreken of liever een opleiding waarmee inderdaad twee vliegen in één klap geslagen wort den Ik bedoel hiermee dat het geleerde niet tevergeefs zal zijn geweest ert verloren moeite wordt wanneer een meisje ten laatste toch besluit het beoogde beroep niet te kiezen maar haar natuurlüke bestemming volgt en moeder de huisvrouw wordt Aan den eenen kant dus moet zü als zij niet tot het huwelijk geroepen wordt in staat zijn zich een volkomen onafhankelijk bestaan te verschaffen waarbij het nog van groot belang is dat aan haar vrouwelijke eigenschappen en wenschen geen geweld wordt aangedaan maar daarnaast moet zij van haar opleiding het volle profijt kunnen hebben als zij geen betrekking aanvaardt doch in het huwelijk treedt De o leidingen tot Hulp in de huishouding en het iets hoogere Huishoudkundige bezitten deze voordeelen waaraan ik zelfs nog een derde kan toevoegen Wanneer de leerling n l één dezer diploma s veroverd heeft en de kennismaking met de studie den smaak naar meer op dit terrein in haar heeft opgeroepen bestaat de mogelijkheid het verder te brengen dan zij eerst van plan was Zij kan dan doorlecren voor tal van beroepen waaronder zelfs zeer vooraanstaande Eenigê daarvan waarnaar de meisjes wel opzien doch waaraan zij niet durven te beginnen zijn de opleidingen tot leerares in de voedingtléer en het koken leerares in de naaldvakken leerares huishoudkunde kinderverzorging en opvoeding en nog veel meer Leerlingen die de lagere school doorloopen bebben De opleiding tot Huishoudkundige ressorteert onder de Nijvcrheidsscholen voor meisjes of zooals de volksmond deze inrichtingen meestal noemt aan voor de vrijwillige brandweer vati Reeuwük en spisk zijn dank uit voor al hetgeen wi iien de heer Nieburg voor de brandweer en het personeel ha gedaan Terwijl de brandweerliedeniden rBet brachten legde d eer D pu ter de krans f p het frsf Ki n zoon va i den he r Ni bur li tuigde tensltii e namens de faaii ie ienl voor de laatste eer aan zijn vader bewezen LOOP DKR BEVOLKING In gckom e r C Soi n3manii uit Voorst Raardu irteg E llö Vertrokken C W v d Hjrock naar Temeuzen R K Ziek rihui M Broersen n iar Terneujon R K Ziekenhuis H K Koot naar H lversum Utrechtsc ic vfg iO BURGERLIJKE STAND G e boren Alldd d van J V rkaik en G Hollander Gerardtis A z van G Bockk amp en G van Waas O V e rieden Alatthijs Nieburg 39 j echtgenoot van M v d Spiegel OPHALEN VAN VUILNIS GEGUND B en W h pb en na geiojden ir t iriivmg h l np ialen va n vuilnis in Ie gtmcdiite c i 1 t ia i n I gtgur ti a in den heer V Verstoep a h cr voor ƒ 585 Schoonhoven WERKLpOftflEID IETS IIOOGER Het aantal werkioekerden bedraagt 107 tegen 103 n Je vorige wrik Veertien arbeiders h rvan zfin is c werklieden en li3 fahr i ksarueidirs In de jpaSni December zijn 3 ar bolders naar Uuitschland vertrokken zoodst tiisns 12 SchoonVn ohe arbeiders m Duit tchland wcik ebben BURGERLIJKE STAND O n d e r t r n 1 w d W J Kommer ud 31 jaar en H C A Peltenburg nud 25 jaar Geborei Marianne d van D Visser en A M v n der Perk Jaeobu 7 an E Oo i di en A J Zijtvek Cornells z van J Kou dstaal en A Vermeer O V o r I c d e 1 J H il oop 6iiê 75 jaar echtjertoot van M an der 7 erj N ► Pauw iud 78 jaar weduwnaar a i C den Uijl s Je huishoudscholen Dit ohder Aijs om iat drie graden waarvan de huishoud Jcunjïige ar sieclits giet twee te doen heeft Tot de begino leidin dus tot deii eersten graai worden k ertingen töfgciaten die de zes klassen van dr lagere school hebben doorioopen en jen leeftijd van twaalf jaar en acht maanden hebben bereikt Deze eerste graad is zeer breed en nog niet ge ispecialeerd In dielii tijd wordt huislipudonderwijs gegeven in den ruimsten in met inbegrip van koken naaldjiakken tuinbouwonderwijs en nog veel meer alles natuurlijk in rfiin of meer elementairen vorm doch toch zóó grondig dat een huisvrouw later in hjar huishouding er zeer veel nut van zal hebben Wanneef u nagaat dat deze eerste opleiding twee jaar duurt en per week vieren twintig uur les gegeven wordt dan zult u begrijpen dat de leerlingen een enorme hoeveelheid kennis en ervaring verzamelen niet alleen van het huishouden ii groote trekken doch ook van de onderdeelen afzonderlijk Er wordt les gegeven in verstellen en stoppen naaien met de hand en met de naaimachine breien haken en merken teekenen van patronen en het knippen en naaien zoowel van onderais bovenklecding en costume naaien koken van alles wat tot de eenvoudige burger pot behoort maar ook vari een aantal ger cchten welke reeds tot de fijne keuken kunnen worden gerekend bakken en braden terwijl ook t wecken en inmaken hiet worden vergeten Van het huishoudelijk werk noem ik slechts wasschen en opmaken van lijf en huishoudgoed onderhoud van meubilair en de huishoudstoftecring handenarbeid zoowel voor eigen gebruik als om de kinderen bezigheid te verschaffen terwijl zelfs aan Verwarming en ventilatie van het huis aandacht wordt geschonken Buitendien staan de gezondheidsleer de beginselen der ziekenverzorging de voedingsleer en eenvoudige administra tie op het programma Ook het teekenen en de stofversie ring worden onderwezen terwijl het voortgezet lager onderwijs niet vergeten wordt Eioen foto Het beste bewijs voor de grondigheid en het practische nut der lesten aan een huishoudschool is te vinden in h t herhaildelyk geconstateerde feit dat itj tal van huizen waar de leerlingen haar moeder vertellen van hetgeen zjj op de huishoudschool geleerd hebben de huisvrouw met grooter belangstelling luistert dan zij eigenlijk wil toonen en menige les voor het kind bestemd door ie moeder ter harte wordt genomerf Dit fi t 1 S van zoo groolen invloed g woest dat verschillende inspecteurs der Volksgezondheid hebben kunnen verklaren datjde algemeene ge ond hpidstoestand in hun ambtsgebied hor angri ik verbeterd was sinds daar het nijverheid onderwijs voor meisjes werd ingevoerd terwijl toch deze riieisjes zelf in de praktijk heel weinig ter verbetering van dien toestand konden doen De goede gevolgen werden veroorzaakt doordat de moeder en de vaders niet te vergeten zich de lessen welke het meisje op school leerde ter harte namen Het succes der naai en kook avond cursussen welke speciaal ten behoeve voor huisvrouwen die den schoolieeftijd reeds lange j iren achter den rug hebben worden georganiseerd is dan ook in niet geringe mate te danken aan den goeden roep welktfn de leerlingen der dagnijverheidsschool omtrent hün opleidinjj verspreiden Waardoor bii velen dio anders niet meer aan sclaoplgaanSiouden denken de wensch opkwam tóch nog pers onlijk kennis te thaken mêï het vele dat op het terrein der Meisjes ïie iet M U L 0 diplomabelitten OnSer dezen twe rden graad ressorteeren de lessen VOO huishoudkundige en vooirhulp inde huishou 1ing Behalve meisjes d e twee jaar hu shoud choo dus de eerste opleid ing achter den rug lebben worden voor den Cursus voor huishoudkundige dok toegelaten zij die in het bezit zijn van een Mu oA diplöma of bewijzen kungen drie klassen in een Middel oare school met goed gevolg to hebben dooriot ptn i ér imgen die de opI d ng tot huishoud kundi se wiilen voige als een voo bereiding voor den carsus voor leerares in de vcrscMllende huishoudelijke vakken diPKPn echter in het beïit te zijn van een JIulo B dip ima D e iji doeiifig hiervar is dat de leerlingen behalve h etgeen haar op den cursus onderwezen wordt beschikt over een goede breede algemeene ontwikkeling zooals noodig is om straks met succes als leerares te kunnen optreden Voor hen die niet he Mulo dilpoma behaalden is de gelegenheid opengesteld door een toelatings examen te bewijzen dat zij toch over de vereischte schoolsehe kennis beschikkeij Dit biedt hun weer gelegenheid de ontbrekende kennis den een of amderen vorm van bijzonder onderwijs aan te vullen Samenvattend krügen wij dus dit Leerlingen die de Lagere school hebben doorloopen worden toegelaten tot de huishoudschool wie voor hulp in de huishouding of huishoudkundige wil leeren moet een Mulo A diploma bezitten wie opgeleid wil worden tot leerares moet in het be zit zijn van het Mulo B diploma of drie jaar middelbaar ortderwijs hebben genoten of althans door een examen kunnen bewyzen zich na het verlaten der schoolbanken de noodige kennis te hebben bijgebracht De opleidingsduur en het schoolgeld De opleiding tot huishoudkundige duiu twee jaar in welken tijd ongeveer 25 uur per les gegeven wordt Als u weet dat de leerling dan reeds twee jaar huishoudschool achter den rug heeft kunt u beseffen welk een schat van kennis en ei varing het meisje opdoet dat een opleiding voor huishoudkundige volgt De toelatingseisch voor opleiding tot hulp in de huishouding is lager gesteld Daarv oor is het niet noodig een Mulo diploma te bezitten doch is het voldoende wanneer erkele klassen van èen Muitschool doorloopen ziin De leerlinge die hulp in de huishouding wil worden dient ongeveer 15 jaar oud te zijn om tot de opleidingte worden tpcgelat n Wie het diploma Hulp in de huishouding heeft ver over d kaft geplaatst worden in de opleiding voor kinderverzorgster hetgeen tevens een erkende opleiding is voor leidster van een vancantiekolonie Wie met de mogelijkheid rekening wil houden later de opleiding tot leerares in het koken en de voedingsleer in het eostumenaaicn of Jciiiderverzorging te volgen moef eraan denken dat voor deze opleiding het bezit van een diploma Huishoudkundige noodzakelijk is Het schoolgeld voor alle opleidingen wordt haar draagkracht der ouders berekend en mag doorgaans in gedeelten worden voldaan Ons land telt meer dan 200 nijverheidsscholen voor meisjes hoewel een aantal daarvan gespecialiseerd is zopdat elk meisje dat lust gevoelt öm het huishoudonderwijs te volgen daartoe steeds in de gelegenheid is hoe afgelegen zij ook woon Laat mij vandaag mogen besluiten met dit woord tot vele ouders en hun dochters te richten Wanneer een meisje dat de lagere school heeft doorloopen geen lust heeft voor de studie voqj een inteU iectueel vak en het niet noodzakelyk is letterlijk uit broodnood dat zy gaat verdienen om in de kosten der huishouding bij te dragen laat haar dan een pa ar jaar de huishoudschool bezoeken Het geleerde vormt een basis voor bijna elk CEigen foto meisjesberoep en welke toekomst voor het meisje ook weggelegd is hetgeen zü op de huishoudschool leert zal onder alle omstandigheden en in alle opzichten gedurende geheel haar verder leven van groot nut en voordeel voor haar zyn Om van de vreugde en het Zelfbewustzün dat uit deze kennis voortspruit niet te spreken Meen niet dat het steeds in het belang van een meisje is wanneer zy dadelijk in betrekking gaat Onverschillig of dit een huishoudelijke betrekking kantoor winkel MAATSCHAPPIJ VOOR OEN HANDEL in HUIDEN VELLEN HAAR 1 fOL in alle aanvsrwante Artikiltn N V INTERLOPIft Bouda Buitengeivone Algemeene Vergadering van AaiKlRThouders bp 15 Januari 1941 te ju uur ten k ntore der Vennootschap De agedda ligt vanaf heden voor aandeelhouders ter inzage DE DIRECT 11 Oouda 8 Januari 1941 O 156 Aan den Aig Spoorweg iioekhandi kan een Flinke Handige Jongfn geplaatst w orden Gemiddelde verdienste ƒ Iti V p w Aanm Ki Station of Vossenburchkade 27 ü 15 H H WinJceliere uit voorraad leverbaar Eerste oort Oor warmers A van VLIET Pl uweelonsingel 50 Ooifda O 155 7 Advertentifin BRANDHOUT Droge Kachelblokken 4 per 100 K Q Droge Eiken blokken general orhoul 5 S0 p 1 X K O franco bezorgd Handelaren reductie Hout en Brandsloffenhandel HEUVELMAN Telef 305 Ouderkerk d IJsei O 158 10 Er is gjoed nieuws in de advertenties vandaag atelier of fabriek is Hoe wcIk lend de werkgevers daar mogen ijn de theorie de lijke kfimif van het vak alleen op a a andcrwija inij geleerd wanneer dit niet het aS was meent u dan dat in ontï meer dan 200 huishoudscholen ï den kunnen floreeren terwyi jaar vele jaren achtereöi meer leerlingen aanmelden d j plaatsen beschikbaar z nT Doe het nul Wie nog gaen abonné op de Goudsche Courant mocht zijn die gave zich nog heden op aan het Bureau MARKT 31 OOUD TIUF 7 5 of bij de agenten eld I d r di op d hoogte wil bl TCB l tt de Gottdieh Courant IJsclub STOLWIJK Ie Stolwijk Bij genoegzame deelname en ijs M weder dienende NATIOHkLE HARDRUOERU voor paren op OONDEROAa JANUARI 1041 Prijzen ƒ ÏO ƒ 10 en ƒ 5 Inleg per paar f Aangifte l uur in de bestuurstent Attractie MeJ KIULMAN uit Schiedam zal demonstreeren als Kunst rijdstêf Het Bestuur O 159 16 St Pr volgej Conl mm vco UI ïn rsla rdt i i ittd ICm