Goudsche Courant, donderdag 9 januari 1941

GOtDSCHE cot BAH T Donderdag 9 Januari 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 19e Jaaigang No 20523 Directeur F TIETEB Postgiro 4840 1 Bur Markt 31 Td 1749 De Britsche drtik op Ierland Q Verdediging van Eire ontoereikend geacht Het gaat Engeland alleen om bases voor de luchtvloot Amer ikaansche begrooting ingediend 62 pc voor bewapeningsdoeleinden In totaal 17 5 mllllarcl noodig All ni t voor do bowaponliig voroitchto uitgavon moofon wordon uitgostold Staatsschuld heeft de 43 mÜliard ovenlchreden VENETIË IN DE SNEEUW EEN ZZLDZAAM VOORKOMEND BEELD DE ZEER VROEGE EN FLINKE SNEEUWVAL DIT JAAR HEErr D LAQtniEN STAD EEN WINTERSCH AANZIEN GXOXVXN IHoUand President Roosevelt heelt voor het Totondc begrootmgsjaar zyn jaarlijkKhe begroeting ingediend bü het Con m In zun toelichting spreekt hu ï er een mandaat dat het volk hem heeft gegeven voor het program van een totale bewapening Dit program eiseht een aanzienlijke verhooging der uitgaven Op de nieuwe begrooting zijn in totaal 17 5 milliard dollar noodig waarvan 1 S railUard of 62 pet voor bewapeniafMloeleinden ii n bejkmd Verder kondigt Booseveil aan dat hq nog meer miUiarden behalve de op de geregelde begrooting opgenomene dui nog boven de reeds genoemde 17 5 milliard moet vragen Deze speciaal aangevoagde miUiarden zijn vooral voor Engeland bestemd Een nauwkeurig bedrag zal eerst genoemd worden wanneer het Congres besloten heeft lot goedkeuring van een iriachligingswet voor het plan tol hel uilleenen van oorlogsmateriaal aan Engeland en wanneer men kan overzien wanneer en lioeveel materiaal Engeland noodig heefl In de toelichting 9P de liegrooting wordt er verder op gewezen dat hel program voor de totale verdediging van de Vereen igde Stalen oorlogsschepen vrachlsdliepen pantserwagens vliegtuigen en kanonnen zal omvatten Dê dreigende internationale toestand dwingt de Vereenigde Staten te land ter zee en in de lucht strijdkrachten op ta bouxven die tegen iedere situatie opgewassen zün De geraamde bewapeningsuilgaven moeten beschouwd worden als een deel van een program dat zich over verscheidene jaren uilstnkt Wanneer men de door het Federale Congres by de begroeting voor 1940 tr ingewilligde credieten optelt bü de Duns voor de b grooting 1942 gevraagde middeloi staat een bewapenlngsbedrag van 28 milliard dollar ter beschikking Van dit bedrag zqn 13 704 miUioen voor het leger 11 587 milUoen voor de marine 1 902 millieen voor de ui breiding der wapehfabrieken en i 87 miUioen voor andere Ijewapenirgsopdrachten bestemd Al e niet voor bewapeningsdoeleinaen vereisehte uitgaven zoo wordt in ae toelighting verder gezegd moeten worden uitgesteld Men moet echter alic daarvoor noodige plannen voorbereiden zoodat de Vereenigde Stalen met een groot program voor openbare werken kunnen inspringen wanneer de bewapeningsuitgaven minder worden en arbeiders der wapenfabrieken vrij worden De bestaande belastingwetgeving is niet bevredigend aangezien zü niet verhindert dat zekere personen uil ons nationale bewapeningsprogram enorme winsten trekken In het tegelijkeriyd uitgegever jaarverslag van den minister van Financiën wordt de staatsschuld per eind Juni 1540 berekend op 43 milliard dollar Eind Juni 1941 zal het bü de wet geoorloofde maximum van 4 9 milliard overschreden zün Goedkeuring en critiek Reeds hebben zich een groot aantal gevaardigden en senatoren y rt beide partyen in goedkeurenden zin uilgelaten over hel begroolingsplan van president Roosevelt Er worden echter OOK stemmen gehoord die critiek leveren en die het plan van de hand wU en Senator Wheeler verklaarde dat aeze begrooting hel aan de belaslingw duidelijk zal maken wat hel rf n nieuwen Europêèschen eor og Ie voeren De republikeinsche af f = igde Engel zeide dat de maxi Al d Srens thans verdwenen een de hemel vormt een grens 7L i 8 republikein Knulson nV l Rooseveil niet eerder zal swn totdat hij het grootste tekort en oe grootste schuld bereikt heeft Het berèfken n doel zal Opperste Productieraad samengesteld Uit Washington President Hoosevell ne t mededeeling gedaan van de de tieve samenstelling van den Opper Productieraad voor bewapenings deeleinden D e raad beslaat uit Knudson directeurgeneraal den arl eidersleider HiUman plaatsvervangend directeur alsmede uit de ministers van oorlog en marine Slitfisen en Knox De nieuwe raad heeft de opperste leiding bü het aanschaffen van wapenniateriaal voor de Vereenigde Stalen en naar Roosevelt zeide voor andere democratieën en zal in alle kwesties inzake het aanschaffen van grondstoffen nieuw op te richten fabrieken hel aannemerf van personeel hel overnemen van weerspannige fabrieken door de regeering enz het laatste woord hebben Geeri torpedoj gers te missen Ik geloof niet dat nog meer torpedojagers aan onze vloot kunnen worden onttrokken zonder haar Öoclmaligheid ernstig in gevaar te brengen verklaarde de minister van Marine Knox in antwoord op een vraag op de persconferentie naar Associated f ress meldt Knox deelde mede dal de marinevoornemens is het Congres goedkeuring van den twuw vaij 280 hulpvaartuigen onderzeeërs jagers mynenvegers en patrouillevaartuigen Ie vragen Hij zei voorts dal de oorlogsschepen in drie verschillende violen ingedeeldworden namelijk de Atlantiscjhe deAziatische en die van den 1 StillenOceaan De grootste wyzigingen zullenzich voordoen bü de Atlantiathe pairouillestrüdkrachten die geleidelükopgebouwd zyn en thans 12 schepenlellen Knox maakte bekend dal yiceadmi raal Husl and E Kimmel admiraal James O Richardson als opperbevelhebber van de vloot in den Stillen Oceaanzal opvolgen Kimmel wordt ook vlootvoogd van de gecombineerde vloten Hy voert thans het bevel over de slagkruisers De Diplo over Roosevelts rede De diplomatise h p o 1 i t ische Korresppndenz houdt zich Ijezig met de rede die Roosevelt zoo juist voor het Congres heeft gehouden In het bijzonder worden de belangrijkste uitlatingen van den president der V S besproken Aan den eenen kant zoo schrUfl de D i p 1 o spreekt Rooseveil zonder ook slechts een zweem van bewüs Ie hebben van een voortdurende bedreiging van het Westelük halfrond door de auto taire wmmÊmmaiÊiÊËaeBÊBÊSsaaÊBgmmm staten zelfs wanneer deze een rMhtsstreeksdi aanval op dit halfrond niet ten uitvoer zouden kunnen leggen Aan den anderen kant echter tracht hg op geen enkele wijze dit gevaar zoo het al zou bestaan uit den weg te ruimen Integendeel hü ia erop bedacht juist de voorwaarde voor zulk een gevaar n l een tot nu toe in bet geheel niet bestaande vüandichap dezer rtaties met alle middelen in het leven te roepen en te bevorderen blykbasr öm dan als dit doel bereikt is einde uk Ie kunnen zeggen dat thans zvlk een gevaar werkelqk bestaat Als veiligste middel voor zulk een provocatie zoo schrijft de D i p 1 o o a beschouwt Roosevelt biykbaar de inmenging een handclwüze die naar Amerikaa nsche opvatting op het Weslelük halfrond toegepast als een doodzonde tegen de allerheiligste Monroeleer ten scherpste zou moeten worden gestraft en waarvan Roosevelt derhalve logischerwyze aanneemt dat zü van zun kartt op overeenkomstige vreemde gebieden overgebracht bq de iaar getroffenen dezelfde gevoelens moet wekken Roosevelt bestempelt als aanvaller in den slrüd mei Engeland juist die mogendheid aan welke van de zyde van Engeland de oorlog is verklaard en die bovendien door een met zQn instemming door Engeland opgehitst Polen Ktnoodzaakt wer l tot hel nenlfai van maatregelen om de mei miskenning van de verdragen en de menachelyke rechten vogeIv ü verklaarde Duilsche volksgenooten lé redden Deze en andere van dergclüke vruchten van Versailles als de economische wereldcrisis zün echter voor den heer Roosevelt mets meer dan onbeteeken de onvolkomenheden van het verdrag van Versailles Blijkbaar aldus de D i p 1 o is dit alles de wereld der vrüheid voor de herovering en instandhouding waar van Rooseveil bereid is de energie de hulpbronnen en de organisatiekracht van Amerika beschikbaar Ie stellen AFGELASTE WEDSTRIJDEN In verband met de vorst tQa Afgelast de voor as ZaBdag 12 Jaaaari vastgestelde eompetltie wedstrijdeo van den NederlandschtB Voetbalbond Nedcrlaad teheoKor talk iid Nederlandschen Hoekeyboad en van de Bonds Haadbal Cammissie 20Hef t9kku Zon op 9 48 wdar 17 45 Maan op 15 00 oadcr 5 37 Meo il veridicht te verdoittcren van toaaoader antf tol soiuopiioiiisL Lantaarna vaa vocrtaifca moeten ow na moionderKang ontatoken worden VoH een V P B medewerker E R schünt geen einde Ie komen aan de speculaties waaraan men zich in Engeland overgeeft ten aanzien van lerlandJ Elke gelegenheid grüpl men aan om er op te wüzen hoe noodzakciük hel voor Ierland zou zijn om zich nauwer aan te sluiten by GroetBrit tannië Tol op dit oogenblik echter valt uit niets af te leiden dal De Valera geneigd zou zün het oor ie leenen aan de Engelsche wenschcii en verlang s Met onverminderde kracht zet Engeland zijn pogingen voort om te trachten Ierland aan zgn zijde te brengen Hiertoe bedient hel zich niet uitsluitend van den weg der overreding De economische vooral echter de psychische druk dien Londen op Dublin probeert uit te oefenen wordt met den dag sterker De Engelsche pers steunt ijverig de bemoeiingen van de propaganda en publiceert telkens nieuwe artikelen en overzichten waarin hel Ihema Ierland wordt behandeld Thans tracht men het voor te stellen alsof Ierland aan een onmi dellijkcn aanval blofjt slaat of hel ernstig bedreigd word Ais bewijs hiervoor voert men de bommen aan die door een naar men beweert Duitsch toestel op Icrsrh gebied zijn geworpen Men weet overigens dat deze aangelegenheid nog in onderzoek is De bladen vinden hierin aanleiding om 5ich bezig te houden me t de mogeUjkheden welke voor den lerschcn Vrystaat bestaan om zich tsgfn een dergelijkon aanval te verdedigen Hierin stemt men algemeen overeen dal Ierland natuurlgk van militair standpunt b zi n zeer zwak staal en geeft men meer of minder duideltjk te verstaan dat de regeering in Dublin er goed aan zou doen Engeland om hulp te verzoeken De vlicgtoiébaacs spelen de hooidrtrf In bepaalde Engelsche kringen schijnt men in dat opzicht erg hoopvol te zgn gestemd want hel is opvallend ds büvoorl eeld de als officieus beschouwde S u n d ijY Times zich blgkens daarin veÉlchenen artikelen sterk interesseert voor het militaire probleem van Ierland en aan den anderen kant de mogelgkheid van Engelsche hulp onder het oog ziet De deskundige medewerker op vliegtuiggebied van het blad zei in een uitvoerig artikel uiteen dat van de lersche steunpunten uit de voor Engeland van het grootste gewicht zgnde ovCTzeesche verbindingen met Amerika en de andere overzeesehe landen zouden kunnen worden afgesneden indien Ierland door vgandelgke strgdkrachten aangevallen en bezet werd Deze medewerker van de Sunday Times is veel openharUger in zgn uiiiatingen dan de meesteu van zgn cuiifraters van de Engelsche pers Hg geeft onomwonden toe dal het niet zoozeer om hel belang van Ierland gaat doch veeleer om de lersche vliegluigbases waarop Engeland buitengewoon hoiogcn prgs steil leneindei een betere verdcaiging in hel leven Ie roepen tegen de voortdurende aanvallen van Duilsche duikbocten op de voor Engeland bestemde schepen w Noord Ierland ligt nog ver van Zi idIerlandl Dit is ook hetzelfde standpuht datwordt ingenomen door de neuliaie pers zooals o a blgiit uit een m ededeeling van den Lwidenschen ber chtgcv ervanSvenskaPagbladel die in een aitikel u teenzet dat menzich ie Lonccn thans alle denktaremoeite geeft om hel lersche verdedigmgsslelsel voor te steiien als builongewoon zwak Hg schrijft dat Engeland wel is v f r sterke garnizoenen heeft in hel Noorden van Ierland Ulster en dal daar ook sterke afdeelingen van de B itsclie luchtmacht zijn gestalionneerdi maat dat aan den anderen kant de wrdwiiging van de lersche republiek i etrlkkrlijk Biel veel te beteekenen fcepfyen dat de afstand van het Noordeh 4 a Ierland naar de zeer kwelsbape kustgebieden W het Zuiden van Ierland toch altgd nog bedenkelijk groot blijft De ber ctiten uit Dublin die voor t grootste gedeelte over Engeland loopen zgn aldaar onderwerpen aan een strenge censuur Doch er kan niet de minste twgfel aan b aan of de regeering van de lersche republiek blijft nog stpeds vasthouden aan haar standpunt dat zg vastbesloten blgft geen inmenging van Engeland te dulden in de zelfstandigheid van het land FRANSCH INDO CHINA GRIJPT NAAR DE WAPENEN Oorlogstoestand in grensgebied Volgens een bericht uit Hanoi heeft de Fransche gouverneurgeneraal Deconx verklaard dat Fnuiach IndoChina thans tegenover de uittarting van Thailand naar de wapenen zal grijpen Desondanks is Frankrijk ook thans nog tot een vreedzame oplossing bereid Vit Bangkok wordt gemeld dat de regeering van Thailand in bet grensgebied den oorlogstoestand afgekondigd heeft AANVAL VAN THAILANDSCBE VLIEGTUIGEN Volgens berichten uit Hanoi heeff het Thailandsche luchlwapén met elf vliegtuigen aanvallen op Bassar Pak So en Stoëngtreng aan de Mekong ondernomen Voorts zouden Thailandsche troepen een aanval op de grens ten Noorden van Bassar hebben gedaan Uit Bangkok wordt gemeld dat de Pransche staatsburgers in Thailand alleen nog voor Bangkok en Kanboeri verblüfsverguriningen krggen waar zg onder politietoezichi staftn en zich telkens moeten melden Trekken Indo Chineesche troepen terug Domei meldt uit Bangkok Dertig Thailandsche vliegtuigen die onophoudelgke bombardemenls operaties p 6 Januari hebben ondernomen hebben de Fransch Indo Chineesche troepen doen terugtrekken van Poipet in Camliodja naar Sisophon Het was een volkomen aftocht zoo verklaren gezaghel b mde Thailandsche militaire bronnen Opgejaagd door de Thailandsche vliegtuigen teekken de Fransche troepen wanordelgk terug langs den grooten weg naar Sisophon zoo werd hi an toegevoegd INKOMSTEN BELASTING 1940 41 Vergrooting van aantal termijnen overwogen Binnenkort is naar de Tel meldt een beslissing van den secre tarisgeneraal van het Departemen van Financiën te verwachten omtrent zekere faciliteiten voor hen die onder de Loonbelasting valleti doch die den reeds opgelegd aanslag 1940 41 nog niet geho hebben voldaan Hieronder valhn ook zij die in het geheel nog ge p aanslag ♦ lebben ontvangen Er wordt overwogen het aantal termijnen waarin de belasting ma worden betaald te vergroeien Zooai = bekend heefl iedere belaslingplichti i r recht op zijn belasting in ten min ijf gelgke termijnen te voldoen Z u loonde zou dus de onevenredig zw u druk die anders gedurende de eer 1 uaanden van het jaar op degenen legd zou worden die uitsluitend ondi lp loonbelasting vallen eenigsiin worden verlicht Over het aantal dezer termgiu enschte men zich te bevoegd p aa se op dit taoge nblik nog niet ur i lalen Wel is het de bedoeling daJe faciliteit voor ipyereen helzc tj al 2ijn zuodat dus niet een zek ilatuiii al worden bepaald waarvoo Je Ijelaalmg in leder geval betaald nirteS zijn Hat IS niet uitgesloten dat bovcii joddelde bes issing vergezeld zal gaap vanjct nmodi deeiing volgons we lk 3 1 vooruilioopcnd op een desher f enH be iijt van den in pM tc ur o4rl ofd zal 7ijn bg de bitaiinis d r r+al en t nii irn n reeds ri keniii i iutien met oii hcfling voor een dei leil a s aa ii FR WKRIJK De voedselschaarschte AAN ENGflLSCHE BLOKKADE TE WIJTEN Het Franse lie volk dient te wete n dat niet de Diiitsche bezetting schuld Keefl aan de Scliaarschle aan leven middclen m het bezette gebied waaronder hel Fr4n che volk te lijden heeft doch Engeland Dit is de grondgedachie an een gisteren door het Fransche secretariaat generaal voor de Voorlichting uitgegeven statistische bcschouw ng Van het zeefronl dal loo t van Duinkerken tol aan Biarritz ontvangen wg niets De havens aan de Middel landschc Zee krijgen wel iets uit het koloniale rijk doch w at aan goederen aankomt is onbeteekenend in verhouding tol de behoeften van Frankrük en lot den vroegeren invoer zo wordt in dezejofficieele Franscliie uit latmg medegIMeeld Lalen wg ons herinneren dal in het normale jaar 1938 aan levensmiddelen werden ingevoerd 5 851 S66 ton aan grondstoffen 39 500 OOO ton aan afgewerkte producten 1 717 000 ton in totaal rond 47 millieen ton ter waarde van 46 milliard francs Van dit alles ontvangen wg bijna niets meer Dit is hetgeen de Franschen van ds Engelsche blokkade dienen te wetcnJin 19SÏ ontvingen wij 1 250 800 dubblle ccntfnaar gedroogde groenten 1 585 000 dubbele centenaar aardappelen 682 000 dubbele centenaar versche groenten 4 718 000 dubbele centenaar tarwe 5 632 000 dubbele contonaar rijst 3 16 nCfl dubbele centenaar suiker 1 862 000 dubbele centenaar koffie en 692 000 dubbel centenaar olie Hierbg kwamen nog bovendien behalve de groote invoeren voor de vIeeschVm r ziining groote transporten levend vee 240 000 dubbele centenaar bevroren vleesch en 68 000 dubbele centenaar vleesc hconseivtn Lalen deze cgfers voldoende zijn Zeker Frankrijk produi c rt tarwe groenten en vrucliti n Hrt IS juist dat het wal betreft de levonemiddflenvoorziening nooit geheel van het DuitenlSrid afhankelijk is geweest en dat de blokkade niet tol hongersnood in Frankrgk zal leiden Dit verandert echter niets aan hel feit dat de F an chen die zich met recht beklagen d t zij slecht gevoed worden zich de genoemde cijfers voor oog n moeten ho uden De huisvrouwen dia vooral voor suiker koffie rijst en olio in de rg moeten slaan aldus wordt in dit officieele bericht verder gezegd dienen te welen dat zü dit alles niïït krijgen omdat zg tengevolge van de Engelsche blokkade bgna geheel Van het koloniale rijk en de wereld zgn afgesneden Vergeten wg tenslotte met en dit geldt vooral voor hen die nooden op hel gebied der levensmiddelenvooriiening aan de bezetting willen toeschrijven dat in hel onbezette gebied ra niets is gevorderd ook gebrek aail levensmiddelen heerscht Dit is het beste argument nm de juiste draagwgde van de Engelsche blokkade Ie bewgzen AZIË AMERIKANEN UIT CHINA NAAR V S De president Pierce is met omstreeks 270 passagiers aan boord naar Amerika vertrokken Van deze pass gicrs waren 80 pet Amerikaanscl a vrouwen en kinderen die uit Manilla Hongkon gn Sjanghai geëvacueerd watren