Goudsche Courant, donderdag 9 januari 1941

ERSTE BLAD DONDERDAG 9 JANUARI 1941 STATISTIEK der eerste Wïnterhulpcollecte In Papendrecht de hoogste gemiddelde opbrengst per inwoner blijkt dat het platteland zidi over de geheele lirie offervaardiger heeft getoond dan d groote s aden De grootste gemiddelden per gemeente en per inwoner werden op het platteland bereikt ei het is zeer interessant te zien welk een zeer gevarieerd beeld ook zelfs nog de eemiddelden op het platteifand geven De provincies De gemeente met het hoogste ge Aantal Opbrengst Aantal Opbrengst inwoners p inwontr gezftinen per gezm 1 691 647 1 033 G92 2 168 251 576 961 480 028 608 837 923 645 217 1 55 423 878 254 965 424 62 8 833 977 ƒ 0 1739 0 1242 0 1203 0 1070 0 0943 0 0841 0 0809 0 0744 0liH21 0 0715 0 0556 0 1145 355 415 169 664 439 137 107 920 89 893 104 139 170 946 45 027 88 579 57 842 92Ü85 1 720 744 ƒ 0 8277 0 7565 0 6941 0 5754 0 5063 0 4914 0 4369 0 4084 0 3927 0 3154 0 2547 0 5878 middelde per inwoner in Groningen was Warffum met 18 94ct de gemeente met het laagste gemiddelde per inwoner in de e provincie was M ndam met 3 et In Friesiaid spande Schiermonnikoog de kroon met 12 34 tt on was Achtkarspelen het laag t met 2 02 et In Drenthe stond Westerbork aan de spits met 16 09 et en stond Diever onder aan de rij met 1 90 et In Overijssel had Hengelo de leiding mef 68 93 et en vas VollenhovéAmbacht het laagst met 1 87 et In Gelderland stond Wiseh aan den kep met 23 83 et en stond lo gemeeoie Haren onderaan met slechts O 26 et waardoor dit plaatsje tevens de laagste ptmiddelde opbrengst per inwoner heeft van alle Nederlandsche gemeenten In Utrecht gmg Lcersum vooi r i met 33 75 et en was Zuilen het laagsi met 1 84 et In Zuid Hoiland kwam Papendrecht met 84 91 et zoo goed voor dtn dag dat deze gemeente niei alleen de hoog tc gemiddelde opureng t per nwoner heeft van deze nrovjncie maar M n alle Nederlandsche gemeenten Giessendam sloot de rij m deze ptovi ci met 1 61 et Het hoogste gemiddelde per inwoner Werd in Zetland bere kt door Rents e n et 29 56 et de gemeente Koewacht was het laagste met 1 98 et Ir NoordBraoant had Huvberg c I pg met 45 56 et en stond Aarl Rj vel onderaan met l iti et C i pande in Limburg de kroon mei 61 32 et en was Me ch d laagste met 1 29 et In Noord Holland tenslotte was Twisk met 44 et de hoogste en Xederhout den Berg de laag te r et 1 6 c De gemiddelde opbrengsten per inv oner m enkele groote stellen waren Gi onmgen 7 et Leeuwarden 11 61 fct Assen 4 20 et Zwolle 4 87 ct Arnhem 5 24 et Utrecht 9 17 cl Den Haag 6 11 et Middelburg 10 95 et sHer togenbosch 25 69 cf en Maas lrïcht 10 19 et De nieuwe Invoer en Omzetbelasting VERLAGING DER VERKOOPPRIJZEN Naar aanleidinf van de nieuwe invoer voeren omzetbelasting welke met ingang van 1 Januari in werking is getreden wordt ter kennis gebracht dat a v de pruzen m t uitzondenns van de vervoersprijzen de volgende regeling is getroffen In het algemeen mag de nieuwe omzetbelasting worden doorberekend met uitzondering van de omzetbelasting op aardappelen brood melk et peulvruchten Indien bij de doorber kening afronding der prijzen noodzakelijk is dient deze afronding naar beneden te geschieden Degenen die thans miader oi nzet bl la sling betalen dan voorheen moeten onverschillig of zij de omzetbelasting in rekening brachten in den nrijs calculeeren of voor eigen rekening nemen hun verkoopprijzen verlagen met het bedrag dat zij Jhans minder aan belasting behoeven te betalen Uiteraard dienen hun afnemers en eventucele verdere afnemers die in deze gevallen lagere inkoopspriizen hebbeo hun verkooppl ijzen dienovereenkomstig te verlagen Dezelfde regeling geldt uit den aard der zaak voorzoover op ingevoerde soederen uit hoofde van de nieuwe invo rbclasting minder aan den fiscus bfhilMt te Worden afgedra en dan vrtcger op grond vap het bgzohder invoerrecht Ook hierbij moeten de afnemers van de importeurs hun verkoopprijzen in gelijke mate als hun inkoopspriizen verlagen Voor goederen waarvoor vroeger imzetbelasting verschuldigd was en welke handelaren op 1 Januari j l in voorfaad hadden mag de nieuwe om tbelasting niet tot een prüsverhoo ing leiden daar de restitutie welke verkregen kan wOrdc i op den ouden vDorraad oTevc r elijk is aan de iieliwe omzetbelasting COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DISTRIBUTIK TEXTIELPRODUCTEN De s cre aT s t ner2 l ven htt dnar tement van Handel Nijverhcid e Scheepvaart heeft volgens meded ee ing in de NedetJand h Slia t con rnt nsesteld een commissie van adviesvoor de disiribTilie van tcxti Ioroduct n door den handel Voorzitter vandeze comirissie is prof dr 3 V isE I nk terwijl als ledpn 7iin hc md F 1 W Klein Bog F W M r h J H Kuypur en H W MülierLehning BUITENUND 5NGaAND Lord Baden Powell overleden UEmCKDEK FAOVINOERS BEWEGING De Bntsch berichtendienst heeft beken4 gemaakt dat Lord BadenPo well de leider van de fadvindersWweging gisteren in den ouderdom Tin 84 jaar op z u landgoed in de Bi itache kolonie Kenya overleden is yiecd n het einde van 1940 lanceerde een Belgisch blad het overlijdensbericht Het gerucht van toert is dus thans waarheid geworden Red Op Ktbruari 1857 erd hij in Londen geboren als achtste kiod van prelessor BadenPowell een bekwiaam theoloog Als jongen van 19 jaar nam hij deel Ml een txamon voor het leger eri uit een totaal van 700 candtdalen slaagde hij voor de cavaterie als 2de en voor de infanterie alt 4de Hij werd nu naar bidié gt zonllen In 1885 kwam hij In Zuid Afrika eerst als aide de camp van generaal Smyth met wien hij deelnam aan oen krijgstocht tegen den Zoelofkon ng Dinuoeioe Baden Powell nam toen hij 3 jaar was onlslag uit den militaiftn dienst Hu zag boe noodig het was dat de jongens buiten de schooltij L n aanlrekkelyke bezigheden kregen vooral ook de jongens uit de volksbuurten die lovecl mlndtir mogelijkheden heb ben Tut dat sfl el zond lii een rondschrijven aaflr allerlei voofaanataande menscheii waarm hij de wenschclijk neid tfetoygde om de jongens instructie te geven m waarne nien en gevolgtrekken ridderlijkheid burgerzin zelfopoffering persoonlijke hyjfiène redden zelfvertrouwen buUenleve n e d Zoo kwam de padvindersbeweging eerst in Engeland tot stand De heele wereld reisde hij rond om de overal opgeschoten landelijke padvindersurganiiialieS te heipen en te steunen Tallooze inalen verto fde hij ook in ons land HU bleef Itijd de boj man afkeerig van plechtig gedue humoristisch en geestig ziéh meer thuis voelend tusschen een groep jongens dar tusschen et nstcl pkehliRc heenn In 1913 trouw hy miss Olave Soiimes die als de chief guide laler lde leiding kreeg over de mei jtspadvinders Na den wereldoorlog begjn de bewrging h ar vleugels steods verder uit te ilfian om t iiUerfiatiünsal contact te b orderen kwam r om de visr jaar eek wertJd bijeenkomst van padvindm een Jamboeree De vi itde iigt onó allen log veritch i het geheugen Aanval op motoren fabriek GEOOTE VERWOESTINGEN AANGERICHT Gistermiddag heeft naar het D N B verneemt een Duitseh gevechtsvliegtuig in djuikvlueht een uiterst stg tmoedigen en kranigen aanval op een belangrijke motorenfabiick in de nabijheid Van Coventry gedaan De fabriek werd beschermd door ballonverspcrringen en krachtig afweergeschul Niettemin ging het vliegtuig over tot een aanval vanzeer geringe hoogte vloog En elsche vaedsetvoondcBing baart xorC De Britsche minister Van Voedselvoorziening lord Woolton heeft ver aard daj de positie van Engeland at de levensmi delen en vooral wat n vleesohaanvofer betreft nog steeds er ernstig is De bevolking zal zich n een kleiner raht en vleesch tesden moeten stellen doch men hoopt nenkort groote hoeyeelheden vleesch t Ierland te ontvangen Voorts ver larde de minister dat weldra een rordening 7al verschijnen waarbii maximumprijzen voor bepaalde lensmiddelen als koffie jam ftroor conser en worden vastpesteld Ds nhandelaren moeten zich dan onirwaardeliik aan deze prijzen hou 1 willen zij geen gevaar loopen ge aft te worden Engehche duikboot verloren recaan Be Engelsche admiraliteit betreurt te moeten mededeelen naar uit den wordt gemeld dat de duikboot gvilus over tijd is en als verloren et worden beschouwd MelkTDor Frankriitr V gens den Britschen berichten nst heeft de Engelsche regeering op zoek van het Amerikaansche Roode uis toepp md in h t doorlaten van t 1 Amerikaanfsefhe scheepslading peTdenseerde melk e d naar t bezette Wed van FrankrUk Deze geconden rde melk is uitsluitend bestemd ar zeer jonge kinderen Zij zal onder lilstreeksch toezicht van het tme aansche Roode Kruis in het bezette ied worden verdeeld De Britsche ering aldus paat de berichtendienst ir stelt er echter prijs op te verren dat deze concessie aan het erikaansehe Roode Kruis op geen ele wijze afbreuk dpet aan de En sche blokkadepolitiek tegenover ankryk Een i idisereet joamriüst Bü den aanvang van de zittin s ïlidoe van het Engelsche Laeerhuis Ilen de publicaties van den Ameri anachen journalist Engel een be ngrijke rol pelen in de parlemcn re debatten Deze iournsHst heeft voor enigen t d Engelami bezocht na t a terugkeei in de V S sen ineele artikelen over de uitwerking de Diiitsche luchtaanvallen ge serd Hierin stonden de namen v de gebombarde de steden beschrij vingen van de veriuetigde munitleen vliegtuigfabrieken dockinstatlaties enz Bovendien bewvcrde Engel in staat te zijn nauwkeurigi beschrijvingen en bijzonderheden van een nieuw Engelach vliegtuigtype e geven De afdeeling statistiek van hef hoofdbureau der stichting Winterhulp Nederland is dezer dagen gereed gekomen met een vergelijkend overzicht van de resultaten van de op 29 en 30 November van het vorige jaar gehouden eerste WinterhulpcoUecte In dit even interéssant als leerzaam cijfermateriaal zijn de resultaten provinciegewijs gerangschikt in volgorde per hoofd der bevolking en per gezm Dit overzicht ziet er als volgt uit De EngeLsche regeer g heeft daarop een regeling getroffen waardoor ook aan Amerikaanache urgers het betreden van gebieden m het Britsche wereldrijk verboden kan worden In het Lagerhuis zal vooral de raag behandeld worden noe het mogelijlc waa dat deze buitenlaiider dergelijke vertrouwelijke gegevens bemachtigd hééft De Engelsche pers heeft zich eveneens met deze kwestie beziggehouden en Loodensche organen verklaren volgen Dagens Nyheter dat Goering thans in de gelegenheid IS de geheimen var den Britsehen een sor voor een kwart dollar te koopen Provincie Collecten en giften tezamen ƒ 294 190 60 128 360 21 260 888 53 62 101 78 45 2ti2 19i4 51 175 56 74 692 44 18 390 41 34 780 49 18 241 45 23 606 31 1 011 89 98 Grieksehe zeelieden weigerden naar Engeland te varen I Noord Holland Noord Brabant Zuid Holland Overijssel Utrecht Limburg Gelderland Drenthe Gron mijden Zeeland Friesland Nederland Het wa in het gehfeel niet eenvoudig om de door dt gemeenten en provinciën ingezgnden gegevens volgens uniforme maatstaven te vergelijken Niet alleen was dit een gevolg van het feit dat de voorloopige resultaten uit alle deelen des lands nogal uiteen helpen maar daar kwam nog bij dat zij ook op verschillende wijze werden opgegeven Om een indruk te geven van het succes dezer eecste Winierhulp collecte mogen behalve het bovenstaan ae overzicht dat voor zichzelf spreekt en waaraan overigens ook weinig toe te voegen de volgende vergelijkingen nog dienep VergemUng met andere collectes De Enunabloemcollecte ia 1940 bracht in Den Haag ruim ƒ 6700 op de collecte voor den Nationalen reclasseeringsdag in 1937 ƒ 3300 terwijl de eerste WinterhulppoUecte bijna ƒ 31 000 opbracht In Rouerdam was de opbrengit der Emmabloemcollecie ruim ƒ 11 300 die voor den Nationalen Reelasfeeringsdag ƒ 3000 terwijl Rotterdam uor de Wmterhulpcojlecte byeonbracht een ƒ 15 750 incluis giften ƒ 148 ÜOO In Groningen werd aan dt Emmabioemcollecte niets gegeven Deze stad bracht bij de collecte van den Nat nnalen Reclas eeringsdag ƒ 1600 op pn bij de Wirttrhulpcullecte ƒ 4700 Ten slotte nog een voorbeeld Utrecht gaf voor de En m ibloeir cüllecte niets voor de Natiorale reclasseering ƒ 1000 en voor de WinterhulpcoUecte ƒ 17 600 In geheel Nederland bracht d © Emmabioemcollecte 1940 ƒ 95 000 op de Roode Kruia collecte had m 1939 een opbrengst van ƒ 70 000 terwijl zooals bekend de WinterhulpcoUecte van November rond ƒ 881 000 opbracht schonkingen hierby niet inbegrepen Vit onderstaande cijfers waarmede wu dit overzicht zullen besluiten In Kaapstad zijn eenige Grieksehe zeelieden voor het gerecht gebracht omdat zij den diejist weigerden op koopvaardijschepen die naar Engeland zouden vertrekkfn Zelfs de buitengewoon hooge gage van 1600 shilling per maand leek hun voor deze doodenraizen veel te laae Zij eischten voortaan minstens 2000 shilling Pas toen men dreigde eweld te gehruiken gelukte het 17 l erGrieksche ïeelui op de schepen te KT gen Het ke nmerkcnd dat zcif s de Grieken ie dagelijks door de Britsche propaganda oiji hun dapperheid geprezen worden thans weigeren op de zg door Eneeland bcheerschte zeeën te varen aldus het A NP Zelfs de fantBsti ch hooge gage heeft voor hen geen aantrekkihgskracht meer Engelsche lachtbescherralnc onvoldooide De levensmiddelenpositie Parijs van T LIÊ De oorlcsdoelstellingen van Italië Het RussiRche manneb ad K ra ss ny F 1 o t bespreekt het v raagsluk der luchtbe cherming in dezen oorlog Ds Eng sche luchtbe ïcherming zoo schrijft het orgaan ip bltikbaar ondanks een grondige voorbereiding in vredestijd niet tegen haar taak opgewasseA De reden hiervoor mfeet gezocht worden in het gebrek aan een voldoende if s erk luchtwapen dat in staat is strategisch superieur te zijn aan het Duittche ïuchlwaDen Engelnd voorbereiding ter verdediging tegen luchtaanvallen IS van hrt begin af aan onvoldoende geweest Reedf by het hegin van denluchtoor og tegen Engeland bleek dat de uitwerking van de Duitsche massaaanvallen op Londen alle Eneelsche be ek ninsen te boven gingen Tn der qeheelrn wereldoorlog zijn er 800 bomm n op L inden gevallen en 532 personen ge i t ti en 1800 cevvor i Miren ir den narht van 15 op 16 Octoh 1940 7iin er ruim IMO bommen neerpekon en waarbij het aantal dooden bmnen 4 uur tijds 1400 bedroeg Door de bezetting van België Nederland en de Fransche kust door de DuitseV trSep n heeft Engeland de moge i kheid verloren daar waarnemin foosten te onderhouden Ook op df nachtelijke apnvallen van de Dui sc hichtniacht s Engeland onvoldoende wmrbereid ge v est Als voorbeeld rimmi het blad den grooten aanval varifhet Duil che luchlviapen OD Londen Sn den nacht van 11 cp 12 September In dien nacht heeft het Enfelsche afweergeschut volgens de wellicht overdreven gegevens yan de Unieted Press 500 000 schoten gelost Desondanks h hb n de Duitschers Londen dien nacht een zwaren slag kannen toebrengen MAATREGELEN TER VERBETERING DRIE PUNTEN Tegenover de be ering van Dufl Cooper dat Italië en de Italiaansche sol iaat geen oerlogsdoelstellingen hebben wordt in Italiaansche politieke kringen verklaard dat juist het proletarische en fascistische Italië waaroviT ookde Italiaansche ministerraad gc proken heeft in zijn motie van eer isteren zgn oorlogsdoelsjejlingeq duidelijk voor oogen he ft Di ze kunnen gelijk in genoemde kringen hier aan toegevoegd wordt m de Volgende drie punten worden samengevat Vrije vaart in en uit de Middellandsche Zee zonder dst daarvoor vantevoren toestemming van Engelandgevraagd moet worden vcrwezenlijkin g van zekere sedert eeuwen bfstaande en allen wel bekende aspiraties die overigensgeenszins door het fasc smc zijn uitgevonden maar die tot de ItaliaaAschegeschiedenis behooren zooals lederenschooljongen in Italië bekend is door de verwezenlijking v ji dezebekende nationale aspiraties moet hetItaliaansche levensgebied zoodanigworden uitgebreid dat het proletarische en fascistische Italië voorwaarden verkrjjgt voor een hoogerontwikkelde economische organisatie waarin zoowel zijn rechtvaardige belangen der e onomische onafhankelijkhaid alsook de verbetering van zijnlevensstandaard bevredigd worden Alieen wanneer men deze oorlogsdojleinden en het Duitsch Italiaansrtie bondgenootschap dat Italics eer verplicht voor oogen houdt kajj men zonder meer begrijpen waarom het Italiaansche voÜc met de grootste energie en vaathoudcndhoii tot de eindoverwinning zal doorstrijden FRANKRIJK LEAHT BU PÉTAIN Het staatshoofd maarschalk Pétain heeft volgens berichten uit Vichy den Amerikaanschen ambasfidcur Leahy Ier overhandiging van diens geloofsbrieven in het Pavilion Sev gne in officieel gehoor ontvangen Daarby was de minister van Euitenlandsche Zaken F andin tegenwoordig Een onderhoud van omstreeks tien minuten volgde waarbü de ambassadeur de persoonlijke boodschap van president Roosevelt overhandigde De ambassadeur W3rd op de gebruikeliike wijze ontvangen Pétafn en Leahy wisselen niet de tot dusver bü derge iike gelegenheden geftn keliike tpespraken dpaivdeze ïi t fé f i het n aardXhecft uit het protocapt zijn faar uit Vichy vtordt gemeld heeft de Fransche regeering besloten ter verbetering van de levensmiddekntoestand van Parijs onverwu de volgende maatregelen te nemfm De rechten die van den invoervan levensmiddelen aan de grens derhoofdstad worden geheven wordenlijdeliik verlaagd ter vergemakkelijkingvan den aanvoer In bepaalde departementen worden CIC voorgeschreven kleinhanejelsprijzen verlaagd indien zij te hoog zijn zooJït de hoofdstad leveranties die hij n normale tijden ontvangt moet ontberen 3 Van verschillende producten wordt de pri s aangepast om Ie ei anties naar Parys mogelijk te maken Op nog grootere scltaal zal in deproductieccntra tot opvordering wor den overgegaan ter verzekering vanden minimumaanvoc r voor Parus Transporten naar Parijs zullen inhet bezette zoowel als in het onbezettegebied bespoedigd worden opdat bepaalde rantsoenen verhoogd kunnenworden De vleeschmarkt in het departement Seine zal gereorganiseerd wor denDe regeering heeft voorts besloten tot instelling van een voorloopig comité dat onder voorzitterschap van d n staatssecretaris voor de voedselvoorziening zich zal bezig houden met alle vradgstuTfken die de voorziening van Parijs betreffen Dit comité zal alle noodzakelijke besluiten aan de regeering voorleggen en de werkzaamheden der bevoegde administratievji instaft ties cjördineeren Tenslotte hpeft de regeering l esloten den werkloosheidssteun met twee frank te verhoogen Ook de ondersteuningstoelagen zooals dp uitkeenngen aan gezinnen van krijgsgevangenen zullen verhoogd worden Korte berichten Volgens een mededeeling van hetArgertijnsche ministerie van Landbotiw IS tien procent van den oogstdoor het noodwee der laatste wekenvernietigd In verscheidene provinciesis ongeveer de helf van de tarwe verloren gegaan Ook de kwaliteit van detarwe heeft zwaar geleden In hef bihneniont houdt de zware regenval maarniet op en ontstaan oversiroomingcn De verkeeraweg van Buenos Airesnaar Cordoba staat nog steeds op bepaalde punten onder water In Ierland zullen de wegwijzersvanaf I Februari verdwi e aldusmeldt Reuter uit Dublin E tegeeringsverordening verbie t cenigteeken aan te brengen v r eénT am positie richting of af tand vaneeti plaats wordt aangegeven Het recht van abolitie en gratie TOELICUmCO OP DE VERORDENING Ter toelichting op de verordening van den Rul scommissans betreffende de uitoefening van het recht van abolitie en v n gratie wondt er van bevoegde zijde op gewezen dat het Nederlandsche strairtcht het begrip van abolitie zooals dat in Duitschland wordt toegepast met kent In tegenstelling tot het Nederlandsche strafrecht kent het Duitsche strafrecht de vervolgingsdwang Inf Nederland be taat het opporuni ltsbeginstl De be oegdheid tot het uitoefenen vaii het recht van gratie welke in N erland vroeger alleen door de Koningm w rd uitgeoefend is thans op de Rijkscommissaris overgedragen De Führer heeft zich echter voorbehouden om in bijzondere gevallen zelf dit recht uit te Oefenen Onaangetast blijft ook de toepassing van het gratierecht met betrekking tot de vonnissen van Duitsche krijgsraden en van S S en politierecli tipleg n Hiervoor besfaat een aparte regeling Het aboliu ep gratierecht zal in dpn vervolge worden uitgeoefend door den Rijkscbmmissaris die het echter nliet alleen zelf wil uitoefenen Jn verband hiermede hééft hij bepaald dat in alle zaken v aarin een Nederlandsche rechter een hechtenis tot drie rrtaanden dan wel een geldboete tot ƒ 1000 heeft opgelegd het recht van apulitie en A an gratie wordt uitgeoefend door dea secret ns geneiaal vap het departement van Jastilie voorzoovwr de Rijkscomr iissarifi niet in bepaalde gevallen de bes issipg ich voorbehoud De uitoefening van x recht van abolitie en van gratie in alle andere zaken geschiedt door den Rijkscommissaris zelf jrenslotte werd er nog op gewezen dat dit besluit met beteekent een v antrouwen tegen de Nederlandsche rechters maar dat het de bedoeling heelt een zekeren un formiteit te brengen in een toepassing van het recht van abohlie en van giati MAK5CH VAN DE NEDERLANDSCHE S S De N S B peS sdienst meldt Voor de eerste maa sedert de Nederlandsche S S door den leiiJer der N S B ir A A Muss rt werd ingesteld zal dit keurcorps der Nederlandsche nationaa socalistische beweging in net openbaar optreden Zatferdag 11 Januari s zal door een SS formatie onpeveer ter sterkte van 500 man een marsch door Ben Haag worden gemaakt De route van dez f marsch d e 14 M aanvangt zal nog nader worden bekend gemaakt Na het beeirüig n van den marsch volgt te 15 30 e bijeenbomst in den Dieieniuin NIEl WBOT W FN ROTTERDAM S BINNENSTj D Dezer dagen heeft de aannemingsfirma Willem van Leeuwen een begin gema met h t optrekken van een nieuwe kantoorpand op den hork van den Hanrgv liet en het Oude Hoofd plein Ofschoon oeze bouwplannen nog dateeren van vcor Mei is dit de eerste nieuwbouw in Rotterdana s binnenstad Architect van het pand i ir J C H van Ingen opdrachtgever de Coöp aanen verkoopvereenigmg bureau uit het Ned Landb Comité De eerste palen zijn nu in den grond geslagen I et werdt een gebouw van 3U meter hoogte De lergte en diepte zvn resp 13 en 14 Ineter Het i betonnen skeletbouw met steeneïi nauren terwijl zoo weinig mogelijk houtj woi dt aangewetid i VROIW KREEG PAN MRT KOKENDE MELK OVER ZICH Gistermorgen kreei een 41 jarige Lvrouw van de Nieuwe Achtergracht te Amsterdam een pan met kokende mel t over zich heen waardoor zij ernstige brandwongen aan de beenen opliep Z ijis naar het Nederlaiidsch Israëlietisch z ekenhuis overgebracht KNAAPJJH VERDRONKEN Gis ermiddar v as het 4 JBrig zoontje van den heer E ter H op het ijs an ien Westersirgel te Bunschoten aan het spelen De jongen roerde met een stok in een wak Opeerfs verloor bij het evenwicht en viel m het ijskoude water Voorbijgangers die het ongeluk zagen gebeuren hadden den knaap onmiddellifk op het droge doch de levens geesten bleken reeds gfiseken DISTRIBUTIENIEUWS AFLEVERING ZEEP AAN DEN KLEINHANDEL De secretarisgeneraal van het departement vail Handel Nijverheid enScheepvaart maakt het volgende bekend I Aangezien eenigien tij A geleden gebleken is dat een aantal zeepfahrUtanten en handelaren de bestaande distnbutie voor chrifte fi ten ainzien vand verkoop en aflevering van medicinale en toiletzeep van de oude samenstelling hadden overtreden werd in afwSchting van een nader onderzoek met ingapg van 28 September j 1 de verkoop en aflevering van genoem de zecpsoorten door fabrikanten importeurs en grossiers aan den klewnandel verboden In verband met het feit dat dit on lerzoelc thans geëindigd is en maatregelen tegen de sijïuldigen zullen worden gepomen is met ingang van 1 anuari j l het bovenge noemdf verad weer opgeheven Z dat de Setail st n die hun voorraad tegen in ont angstneming van de geldige bonnen 1 rantsoen toiletzeep hebben uitverkocht dezen voorraad thans weer kunnen aanvullen bij grossiers enz Volledigheidshalve wordt er nog op gewezen dat toiletzeep van de oudi samenstelling en medicinale i ep uitsluitend mag worden vcrK Kht en afgeleverd op de bonns n 1 rantsoen loietzcep en dat bij overt eding van zxe ijoppl g sir maatregelen zul an worden gfiiomtn Welke Bon BROOD GEBAK EN BLOEM Met 22 ceaumamde dabMc hm nen van Int t broodbaakMlije 25M gram ro gebro Nl ti Vm eram ander brood Elkdaraakela booaen U5 mm t nra md at ISO gram ander brood at I faat soea gebak voor de periode vaa 6 t m 12 Januari met 1 dagva xUa geldifheidaduur De met 21 gennmmerde bonnea lijn nog seldlg t m 12 Januari m der met t cenamMetde ben ncii van de Meemlaart ceell recht op het koopen vaa M 11 $ cr roggebrood of M fr ader brood of i tutaoen gebak I 35 n meel tf btooa reUHc vaa 30 Dee t iA 26 Janoarl SUKHi BON No M 1 K G dker geldig van 21 0ee t m IT Jan BOTER EN VET BON No 24 aB da botw ea vetkaart 250 gra beter margarine ot 200 gram vet geldig t m 17 Jan Bm 23 nog geldig t m IQ JaanarL KAAS BON No 47 40 60 ea n vaa algemeen diatribuUeboaboekJe 1 ns kaas per boa Geldlc t m 26 Januari Extra kaas boa ao 20 US gram geldig van M Des Um U Jan EIEREN BON No S3 JEén kippea o eendenel oowcl in ala ait da schaal geldig van 6 Um U Januari Bonnen op 12 Jsnnarl nog ongebmikt blijTea fddlg Um 19 Januari THEE OF KOFFIE BON No Ik K Mia thee f H pond koffie geidig at aa met 31 Januari VLEESCH BON 14 Vleeaeh 1 oaa vtaaaah been inbegrepen it een raataaea vlec chwaren Bon 14 Want 1 ons vleeschwaien Geldig van 6 t m 15 Januari met extra gel digheidsduur t m 19 Jaanarl Bon 13 nerg geldig t m 9 Janaari GRÜTTERSWAREN BON No 108 250 gram rt rijsteméel of rijatebloem tt rfiste gries of gmtt tmeei gemengd meel geldig van 28 Dec t m 24 Januari BON No 44 aitsluitead 250 gr gort of gortmoat tl latten geldig van 28 Dec t m 21 Febr BON No 57 2M gram havermout of haverrlokkea ef havarblocm of aardappelaaeelTlokken ot gort at gortmont of giatten geldig vaa 28 Dee t aa 21 Febr BON No 87 100 gram inaicena ot tarwe o griesmeel of saga of aardappelmeel of puddingpoeder dat 100 xetmeel bevat geldig van 28 Dee t m 21 Febr BON No 31 100 gram maearani of vermicelli of spaghetti geldig van 28 Dec t m 21 Febr PEULVRUCHTEN BON No 103 H k g pealvTBebt van 17 Dee t m U Aw LEVERTRAAN Alleen op ben vaa arte Ma 200 C C per hoefd per week ZEEP BON No 113 ISO gram toiletzeep óf 120 gram 1 zeep óf 150 gram zachte aeep óf 300 gram zachte xeeppasta of 1 250 gram zeeppoeder öf 600 gram wasrhpoeder geldig van 1 Jaa t m 31 Jan Deze bon geldt ook voor gadas wasch per 20 K O droog waaebgoed BON No 117 SO gram scbeeneep if een tube seheercrèrae ef ééa pot scheerzeep Geldig van 1 Jan t m 30 April V Op een bon ééa rantsoen taOetaeep mag verkeeht wordea eastuk toiletzeep van da aadem van T gram VASTE BRANDSTOFFFN T m 31 Januari zijn geldig voer één eeiiheid brandatel Bons 08 09 en 10 van de bankaart distribnUe vaste braaalstoffen haarden kachels baas 15 IC 17 18 IS 20 21 22 tS ea 24 van boakaart distribatie centrale verwanaing Vaaiti boas gemerkt br ndateffea één eenheid Ie jwriede en cokes ééa eeaheld 3e periode geMig t ra 31 Janf PETROLEUM PETROLGUMZEOEL P e ri ode VUl 2 L pettalemn geldig vaa 30 Dce t Bi IFebr Pettode C voor Arerlisfetiag la buisheuding geeft redrt oa ket keepen vaa t L pattaiomB GeMig vaa 16 Dee t m U Jaa VOOR DÉ HUISDIEREN BON No 10 Toederkaart eaer honden vaa 1 t m 31 Janaari groep I 10 K G hoadenbrood greep H 10 K G Mem greep m 8 KG Mem groep fV S RG idem groep V 4 KG Me gl ep VI 3 KXi Idem BON No 10 voederkaart voer katten van 1 t m 31 Jaa IH K G kattenMkad Na 31 Jaaaari IMl Is boa Na 18 van bedoelde kaarten ongeldig en mag dese aiet Btecx vordea amtftaomea