Goudsche Courant, donderdag 9 januari 1941

TVVE = B D DONDERDAG 9 Jf NUARI 1941 ST SSiEUVIS van de Nederlandsche Reisvereenigingin Ter Gouw haar jaarvergadering De voorzitter de heer Hagedorn wenschte de aanwezigen een gelukkigbriketten enz aïsmede Tiirf doöf den 1 1941 en sprak er zijn voldoening over uit dat de leden de vereeniging bui ten verwachtin g trouw zijn gebleven handelaar een verklaring als boven bedoeld slechts dan mag worden af gegeven als geen der genoemdp soorten f De afdeeling zal in het konicnde seiaanwezig ijn Kan de handelaar de i Arbeid in Frankryk lilM IM FKRSONEN UIT GOUDA i Bj OKVING TEWEBKGK TELD BU de werkzaamheden vi or den p opbouw in Frankrijk zUn ook uit i Qouda en omgeving arbeiders t weik Reed i en grofp van 52 perj W uit CJouda vcrtroikken en binnenkort uat een tweede groep van circa lp man Uit de omliggende plaatsen lUn totaal 40 arbeiden gegaan De uitjcndihg Ij hiermede vosrioopig toelieten lietenVan de nader te blijken behoeften zal het afhangen of nog meerdere per onen naar Frankruk fUiien gaaii Als een brandstoffen leverancier geen kolen heeft KLANT KAN DAN VEBKLAUNG EBMOEN OM Bli EEN ANDER TE KOOPEN Het is te begrijpen zoo deelt de Distributiekring Gouda ons mede dat ten gevolg van de vervoersmoeilijkheden veroorzaakt door de vorst de aaavoer van vast n n lstoffen ernstig werdt vertraagd Dit heeft het gevolg dat de brandstoffenhandel hetzy over beperkte hetzU over in het geheel geen voorraden fceschikt Ten gerieve van de huisbrand i erbruiker is daarom de volgendt ragelmg getroffen Indien éen brandstoffenhandelaar in hel geheel geen voorraad heeft van vaste brandatoffen Kan hij aan zijn cliënt een verklaring afgeven van deze verklaringen zün exemplaren verkrijgbaar bij het bureau van de Brand toffen Commiasle van het Rqkskolenbureau Oouwe 50 dat hU in het geheel geen voorraad heefL Onder overlegging van deie verklaring wendt de cliënt zich dan tot de BrandstoffenCommiskie welke een handelaar aanwijst die ovcjr voorraad beschikt en dan fiK ichl is Xe leveren De nadruk wordt i er evenwel op gelegd dat daar d e bonnen voor brandstoffen rechtgeven tot het koopen van anthraciet steenkolen cokes eierkolqn gewenschte soort niet leveren doch Wci een andere brandstof dan moet dè cliënt daarmede genoegen nemen en kan de verklaring niet worden gevraagd Er worden extra brandstoffen be = schikbaar gesteld na bevallingen r De uitreiking vindt plaats binnen één maand na de geboorte op vertoon van den distrihutie staihkaart van hel kind Ineens wordt twee eenheden brandstoffen verstrekt Zyn de ouders in het bezit van centrale verwarming dan worden vier eenheden cokes afgegeven Degenen die leden der Duitsche Weermacht ingekwartieijd hebben kunnen na invölling van een tormulier drie periodebonnen per te verwarmen vertrek per maand verkrijgen Naar keuze van belanghebbende wordt cokes of indere brandstof verstrekt Uitbreiding en oprichting B en W hebben vergunning verleend aan de fa Koole en Vis tot het uil breiden der electrische meubelfabriek met 3 electrortiotoren van 12 5 en 3 P K en 1 stoomketel van 10 alm druk en 30 M2 V O voor het drijven van eenige machines in het perceel tazaruskade 1 en aai C P d e W a a rfi tot het oprichten van een machinale houtzagerij met 1 electromotor van 8 PK voor het drijven van 1 cirkelzaag in het perceel Ridder van Catsweg 43 15 JARlGE NA DIEFSTAL OF AVONTUUR Een 15 jarige jongen heeft ten nodeele van iemand die biJ de familie woont een gouden horloge met ketting ontvreem d Het horloge verkocht hiJ voor veertig gulden om vervolgens met dit geld naar Den Haag te vertrekken nadat hö de ketting plus eefv gulden aan een vriend had gegeven die de geschenken bij den bewoner terugbracht De politie is thans bezig den knaap in Den Haag op te sporen De Eoudsche Courant biedt de groottte puhlieiteit in Cüuua en omgcviu v i ai e ken avena Dij vele doizcirdeii abonnc bezorgd in IBOUDA Alphen a d Ryn AmirerstoU Berfjamaachi BeiKenwauje tiodegraven BosKOop Drieoru ge Gouderak daastrecnt He endorp Moercapeiie MoordrMnt Nieuwerkerk a d Utsei Ouderkerk a d Ussei Oude 4ter Polsbroek Reeuwuk Scnoonnoven Stolwuk Waddmzveen Woerden Zevenhuizen ADVERTBNTIEPRIJS 1 5 gewone regeU 1 05 elke regei meer t 0 20 INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN op een gewone tekstpagina 1 3 regeu 1 2 $ elke regel meer ƒ 0 40 BI overeenkqmst gereduceerde prqzen volgens speciaal tariet KWARTJESRUBRIEK klem advertentiën alleen des Zaterdags 1 3 regeu 0 25 elke regel meer 0 10 maximum grootte 6 regels Uitsluitend uu vooruitbetaling Inzending tot Vrijdagmiddag 2 uur Opgaaf van en advertentiën in te zenden aan bet Bureau Markt 31 Gouda Tel 2749 en bij de plaatselJüke asenten KW W M M WflMMIMM if m ig l1 W Jaarvergadering Ned Reisvereeniging JULIA DE GRUVTER KOMT Gisteravond hield de afd Gouda zoen niet stil zitten op 11 Maart as zal een avond in Concordia worden gegeven waaiop Julia de Gruylor z 1 declame ren en de heer J Panman algemeen voorzitter van de Ned Reisvereeniging spreken terwijl verder films zuUen worde vertoond De secretari s dt heer de Wegen kreeg hierna gelegenheid tot het uitbrengen van ziJn jaarverslag dat uit den aard der zaak kort en sober was Hem werd door den voorzitter dank gebracht De heer Heij maakte de opmerking dat op II Maart dus tegelijk met den avond van de Reisvereeniging een gemeente avond van de Vereeniging van Vrijzinnig Hervormden zal worden gehoudeht en vroeg of de datum niet kon worden gewijzigd Waar dit voor den avond van de N R V niet mogelijk bleek zal getracht worden den gemeenteavond aknog te verschuiven D penningmeester de heer Schotel bracht daarna het finantieel verslag over 1940 uit Door het vervalwn van den wissolenden toeslag zijn de inkomsten over het afgeloopen jaar verminderd doch niettegenstaande is er toch een batig saldo van ƒ 294 80 Bij monde van den heer v n Zevenhoven bracht de kascommissie verslag uit van haar bevinding dat alles in de beste orde was hevondsn Den penningmeester word onder dankzegging décharge verleend voor diens beheer Bü de bestuursverkiezing werden de aftredende leden de heerén de Klerk Schotel Als lid van dert raad van afgevaardigden werd do heer Vcrschul herbenoemd Als leden ban de kascommissie voor 1941 werden gekozen de heeren Daems H pn van Zevenhoven plaatsvervangende le en de heeren Walop de Meer en de Jong Door den heer de Klerk werden daarna een aantal reisfilms ovec Zwitserland e a gedraaid wem werd daarvoor door den voorzitter onder aanbieding van een herinnering dank gebracht wrfSma de heer Hagèndom Ii n avoiul sloot onder opwekkmg tot jijwonlng vfn di n op H Maart té houden avond met Julia de Gruytei Practvjk examen Vi nr het door de Vereeniging van L i n in de Handebw t nfchapi Ji t üuden examen in Enselsche han iCi rrcspcnicrl e is geklaagd de he r C v d Heuvel alhier Voor het examen boekhouden van de Veretn van Leircren in de Hand Iswetenschappen ziJn geslaagd mej N V d Pavoordt en de hecren G de Bruijn C Rietveld P G J Tuijthol en J van Die alhier Voor het Met curius examen boekhouden is geslaagd mej W de Vries alhier Verhuizingen binnen de gemeente Mej G Bernard van Karekietstraat 110 naar Onder de Boompjes 46 mej P j Bos van Van Itersonlaan 5 naar Burgem Martenssingel 141 H Bouman van Karnemelksloot 83 naar Robaarsfeeg 20 Wed F de Quant Danena van Boelekade 171 naar Boelekade I2Sinw P Descendre van Nobelstr 57 naar woonwagen H A M V Duijnstee van Markt 49 naar Graaf Florisweg 12 P J Floeren van Bodegraafschenstraatweg 49 naar Mr J J V Heusdestraat 50 N Geurts van Nieuwehaven 29E naar Kattenjir S4 J J M de Jeng van Achtc Vischmarkt 54 naai Punt 1 W A Kovel van Karekietstraat 7 naar Kon Wilhelminewec 264 Mej J C van Leeuwen van Kattensingei 15 naar Gouwe 35 Mej J de Quant van Boelekade 171irw naar Staringjtraat 27inw C W J van Ruiten van Westhaven 63 naar Goejanverwellendük 53 P Scharloo van Lange Dwarsstr 35 naar Const huygensstraat 118 J W van Scheppingen van Komijnsteeg Sboven naar Peperstraat 30 A Se ipm3l van Heerenstraat 45 naar J P Heijestraat 5 A Vos van HeererstiEiit 71 naar Prins Hendrikstraat 77 E Zappei van Bocksnbergstriat 114 naar Vierde Kade 86 A J van Meerten van Grocneweg 35 naar Crabethstraat 73 L Ui kker geb van Straaten lan Corn Ketel£lraat l5 naar Markt 16boven w AT AAR ANNEER 9 Jan 7 30 uur Vrije Evangelische Gemeente Bijbellezing en bidstond Jan 7 30 uur Leger des JMeils Heili gingssamenkomst Jan 7 30 uur Ter Gouw L ezing P F van Overbeeke voor Vereeniging voor Paedagogick onderwerp Onderwijsvernieuwing in de practijk 13 Jan ll uur De Zalm Openbare ver kooplng door notaris J van Kranenburg 15 en 16 Jan uor ThaUa Theater Vertobning Olympiade film door athletiekA tn gxmna iekvereeniging Vires et Ce cr tas 15 Jan g uur Daniël Cursus E U B O Jaa 12 uur Huishoudschool Bijeenkomst comité voor huishoudelijkevoorlichting Jan t uor N V Interlapln Buitcn gcwone algcmeene vergadering van aandcslhouders 16 Jan 2 30 uur De Zalm Voordracht poëzie tn proza door mevr Iris Zcilinga Doodeheefver voor Nederl Vereeniging van Huisvrouwen 18 Jan 2 30 nur lliaUa Theater Vertooning Olympiadefilm doorathletiek en gymnastiekvereenïging Vires et Celeritas voor de schooljeugd Jan 5 uur Café Dnljnstee Jaarvergadering Goudsche Athletiekcommissie Jan Z nur Kunstmin Derde Nutsbüeenkoms tooneelvoorstelling 32 Jan 8 uur Daniël Cursus E H B O 39 Jan uur Daniël Cursus E H B O APOTHEKERSDIEN ST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek Teepe Gouwe 136 Iv AMMERSTOL IN DE CONTRAMINE GRATIS RIOOLAANLEG GEWELGLKI EN NU ER TOÜ VER TLrCbT ÜP EIGEN KUSTEN PLUS BOETE TOE Ammerslol was gisteren voor den Kantonrechter een beetje in de contramine Daar was in de eerste plaats de ingewikkelde geschiedenis om een riool da de gemeente wilde leggen om van een stinksloot af te komen Alle betrokken grondeigennaren stonden er 3en strookje grond voor af op drie na lie neen zeiden Er is een en ander 3ver te doen geweest maar de betrokkenen die bij grondafstand de geschiktheid om het terrein te bebouwen verminderd meenden bleven by hun weigering Waarop ten langen leste het emeentebestuur de bouw en woningverordening hanteerde en de eigenaren verplichtte tot rioolaanleg over te gaan en aangezien ze dit niet hadden gedaan stonden ze thani hier Het wordt voor hen een dure grap In eerste instantie zou de gemeente op haaf koSt hM riool aangelegd heboen maar nu na a le geharrewar de bouwverordening is toegepast draaien de betrokkenen zelf voor de kosten op en zoo gezien hadden ze beter dadelijk medewsrking kunpen verleenen De heersn eve el waren het gansch niet met het verloop eens En wendsn lange verklaringen afgelegd waarin z het recht aan hun kant achtten Ds burgemeester was ook gskomen om het zyne er van ta zeggen HU noe T de hst doordrijverij en op teekeningen W23s h j aan dat de grond hcelimaal nietin waard zou dalen Esn der vïrd3ohtc n vond h t tchter verschrikkelijk zoo behandeld te worc en door een gemeente waWvan zyn jo hoonvadsr bijna vjjitig jaar w thoudsr en zijn vader twintig ja r raadslid was geweest Dï ambtenaar van het O M oordeelde hit gelijk geheel aan de zijde der ï meent en z o voni ock de Vantonrechtïr mr A J M Oonlr ax die cnni oim den ejfch ƒ 10 subs 4 da cn oplei ce welke u t piaak de ven l ch iriT tot noohanleg ondsrrtreept Ik fja in beroep ze et ds eetfe verdacht tüt in hoogste i tanti voerde de and r er a fi toe pn getwee n he t len ze zich regelrecht naar de gpffie om het acpil in zee te stu en Het geurende varkensvervoer f Dï Amn erstolïche olagrr sp ak al Vi or hij veioords eH wss dat hy tcch in hooier beroep ging en dat hij dan Wel dri3 getuigen zou mece j rngen Da s altijd de leatst troef mear de techt r plee er met eens vai te schrikken integendeel groot gelijk moedigd hij den slsger aan daar is veertien dagen de ty i voor Hel b trof h er het al eerder behandeld vervoer van een varken op c n wagen we k tiansoTt bij het pas eert n van den vellwachter ziodcnig diens reukorganen had geprikkeld dat deze a s een haas d n keurin sve Tris had gewaarschuwd Het bleek echter niet het varken te zijn da in de Ammerstclsche lar iouwer zoo geuids maar de wajSen en dat bestond vcl ens den slager niet Het slonk heel erg zeide nu de verbalisant en een tweede pcütien an dit den wagen ge népecteerd had sprak zelfs vrn geweldig Tus icher He asnhnur ing dror den eersj en veldwachter en ds in pecfie doof den tweeden t ig vijf uur bracht de verdachte er tesfen ir als wilde hij zesden cot na zooveel uur een onderzoek nieLs meer bjteekende Was de stank er to n nog ntet Taf bracht de ambtenaar er tegen inytöip dë zaïk ven den anderen kant be ek Ds slager bleef er met grootc bep isluhed bij dat het vervoer op zinde üke wiize was peschi en dit vond hetOM nrb gri o lijk van een slaser om als de verbalisanten van een grootenstank spreken te blijven volhnuden dat hij alles gedaanhad voor een proper vervoer en dat de zeak prachtig inorHe w s D eisch luidde ƒ 15 subs 6 dagen de uitspraak MO subs 4 da PB en daarop kon ook deze Airmerstollennar zich vsnwege het hooger beroep griffiewaarts spoeden Uit vroeger tüden DE OOUDSCHE COURANT MELDDE TS lAAR OSLEDEN Uit Boskoop De bevojkilig dezer U tneente bestond op 31 December des vi rigi n jaars uit 11 IS personen v an het rnaniu lijk en 1153 van het vrouwelyk istslacht te zamen 2260 elen In t afgeloopen jaar werden geboren UOen iun overleden 54 personen terwijl zich MS personen hier hebben gevestigd en 122 naar elders vertrokken zijn Wanneer men in aanmerking neemt dat de gemiddelde sterfte in de laatste vijf afgeloopen jaren zich bepaalt tot één op 36 dan is het getal van één op 42 zielen in 1865 een zeer gunstig cijfer 90 JAAR GELEDEN Door den ingenieur A J Krieger te Amersfoort werd aan de regeering aan Gedeputeerde Staten van Zuid Holland en aan de directie der Maatschappij to exploitatie va staatsspoorwegen een nieuw ontwerp voor een locaalspoorweg Gouda Haastrecht Stolwuk Borgambacht Ammerstol Schoonhoven aangeboden De voorbereiding der nieuwe spoorwegregelmg was oorzaak dat deze zaak geruimen tijd heeft moeten rusten De Wedcrl Rijnspoorwegmaatschappij was bereid zuüc cene Ign te huren tegen een minimum bedrag van ƒ 800 per jaarkiiometer terwijl de Staten van Zuid Holland reeds eene subsidie van ƒ 127 500 en de gemeenteraad vart Schoonhoven ƒ 75 000 in het aandeelen kapitaal voor eene op te richten maatschappij tot aanleg dier verbinding hebben goedgekeurd 29 JAAR GELEDEN Tengevolge van moeilijkheden bii den aanvoer van grondstoffen heeft de directie der Kaarsenfabriek besloten haar bedrijf voor een deel voorloopig stop te zetten De vaste mannelijke en vrouwelyke werklieden zuilen gedurende den tiJd der stopzettmg een ruime uifkeenng ontvangen De N V Guifdsche MachinalL Garenspinnerij zal wegens gebrek aan grondstoffen tien uur per week minder gaan werken Uu Boskoop In 1915 vermeerderde het aantal inwoners door geboortenmet 175 en door vestiging met 31 envcrmirderde door overlijdt n met 58 er door vertrek met 472 p rsonen Hetaantal inwoner s bi iroeg op 31 Dccenibir j l 667o znnde 3431 nunnen er 246 vrouwen É I Jiantai nflwoUjkenbedroi g 32 Slechte ver uisteraar bad een butje Var w ge h l te i ei ee vv iken geen zaken b ih ind H ijr as er nt es morgens en mddng zitting en jen ga n=ch ri tijri wdi ei heden die jf n go d veréui t uJ hteeen of te iiai bullen gcAe ut vibicn dan Wcl zor i rLc hi i cn f ti aenti teii bewys bijizich gehad hadden In de verauu it T n Sidvaijten was er zoo waar een c e mti v rij praak afliep De geliikk ge wfe iemand uit il eu vijk in w ers zaak ée n huipagent sis getuige g mord kw m b £ f n d it er a in d ic voorkant van het hu s iicht had u lr3alJ Wat zeiae de vcrrisrhie in d daA aaiding staat achterzijde en het bleefetiitt ook het pro cesverbaal caaivan prak I le hu pigent kon zich er echter n etA m tr van hinnneren en wist allee n van den voorkant af hetgeen den Reeiwgker Vele lieden hadden met bo lt van I ftd n Kun pnf emorraie te tasten E n w rk Iier kv m r echter jnet scKuldig verklaring zonder toepassing van sliaf af Het betrefijl rfeze uitzondering de iichtui tstrai ngvan en verduisttrd Hmp waarbij devcrbaiisant had geconstSeerd dat er f d af h inr v n de lamp wetter sterkte hu op 109 kaars schatte p naar builen arontr en de betrokkene r plic erdf dat di t riet mogeliikwas Er as een papieréij koker om dejl n p gedaan wsirdoor alleen eenlichtvlek op de toonbank viel en aangezien de lamp volgens de mededee ling van de n wnkelier S kaars stikwa s bestreed de betrokktne de lichtuiutraj rg waarmede iet zi te meermet zöo n vaart gsloop en had omdat lamp ook nadien gereseld Bebrandhad en er verdere geen aanmerkiftg gemï kt wa Er werd nog over de mogelijkheid van een refl xsrhijnsel van e liöht op straat gesproken maar hifrover werd men nel riet eens De ambtenaar vond het een licht val dat hij op ƒ 5 boste suba 2 gen wilde bepalen doch de kan rechter meende in verband met de den winkelier genomen afschermin maatregelen aanleiding aanwezig aan de schuldigverklaring geen it te verbinden Era overtnder die toe kreeg Uen kan voor vreemde dingen men te staan Zoo kostte het een ger een tientje dat een knecht even onnadenkend en deur had o gelaten waardoor licht naar bultM straakie en de knecht die als getu zijn verzuim volmondig kwam bekennen kreeg getuigengeld Ten aanzien van een anderen V duisteringsovertreder stond verm dat hij op herhaald bellen ni had opengedaan De verdediger haat zich te verzoeken dit niet in aanm king te nemen omdat was gebl dat men bU de bovenburen had gebe VosrwaMdelIJk Uat Hadden de meesten last met h licht er was ook iemand die last met de duisternis Dat was een inwoner van Ouderkerk a d IJsel die I October j l wegens openbare dronkenschap een week hechtenis plus vool waardelijk een jaar Veenhuizen had gehad en die nauwelijks een maa later wepr dronken op straal lag EÉ val was veroorzaakt zeide hg doord hu uit het licht in het donker was komen maar het v rbaal sprak van paalde geuren en waggeleivden gang Ja ihan als je jnaar blijft drinkca dan is het afgeloopen zeide de kanten rechter die overeenkonfistig den eileit veertien dagen hechtenis oplegde een jaar Veenhuizen maar nu onvoorwaardelijk Inmiddels is al W£ er een proces verbaal tegen hem opgemtakt Een ander iemand uh Gouda hwl naar z n schatting tien glazen b e gedronken maar hu vond het zelf blijkbaar niets want zoo had hij tegen de politie gezegd ik kan wel een epmér vol hebben Gelukkig voor hem heeii hjj hem niet gehad want hu had hem nu al behoorluk om Het kostte hen ƒ 25 subs 8 dagen Een derde liefhebber van een hartigen slok eên Nieuwïrk2rker had er bepaald schik van Daar stond in de dagvaarding dal hu op 3 December dronken was geweest en het was d n vierden geweest enkele minuten aa twaalven Hij trlnd aangezien hem een nieuwe dagvaarding in het uitzicht was gesteld onbegrijpelijk op z n stuk n hu kieeg met vrijspraak zyn zin waarmede hu slechts bere kt heeft dat hij nog eens moet terugkomen Maar hij lachte alle bezwaren weg dit had hy dan toch maar fijn gewonnen De bedrieger bedragta Er was nog iemand die had gilachen ie giunder Mooicir ehtenaar d e juist na het m ddern chtoli k uur neg op itraat had geloop n in een behoefte iilykbaar aan ten cmWetje en die tomi twee veldwachters wSs te ensekomen ie hem m welw lierjds houding naaf hjis hadden gesluural Di man af maar t en de politieman nèn even later lar gs z n woninj kwaman vonden s de deur rpen tn denbewoner verdwenen De man was erweer van door en th ns bleek hij ibgiijn bur n te zijn Ja hiiorien deajinten hem verteH n de veldwachter vroe wist je n t d t h t al twaalfuur is en toen ze fe ik we neen kwHt niet hos bat 1 was maar aldus lachend de uithuizige buur JOl w het we Toen wa hu ïr natuurlijk glceieod bij en thar i wes hpt de beurt ven dwi kantonrechter omjtip lachen hoe de b ririe7er b dro was H t kcstte hemi e n t ent Ie en zoo beschouwd was hfct een kostbare mop Burgrerlüke Stand Gieborcn 6 Janueri Jafi zn van D Koetsieren W Sooormalter Karekietstraat 31 pimeon Petrus zn van D Meewezen i E van der Burg K Wilh weg 103 Johannes Gabbe zn van A Th Polet e H Faber Gr Plorisweg 76 7 Januari Jnspphina Maria dr van J Th Imh en L Boom Cnomh rtstrsat 7 Jacobus zn van M B Blok en M de Jong Woudstraat 8 Getrouwd 7 Januari A L J van der Veer enB R CnstofoU t Januari H J vander Zaan en C Karreman C Grendalen N Bunschoten Overiecïen 6 Januari Johannes Lubken 75 ft FEUILLEIUN IN xlruk w l i o do o NOODLANDING IN DE WOESTIJN 32 Ik heb het gesteente onderzochtoi daarbij heb ik een smalle spleetgevonden waardoor een zwakke luchtstroom naar bmnen dringt Sinds eenJaar ongeveer zijn wjj bezig dezespleet te verbreeden waardoor wij uitgang hebben en wy hebbenons dooi b na bereikt Sedert eenpaar dagen dringt er al i at lichtdoorheen Been toonde zich een en al enthousiasme r Maar waarom loudt u het dan rst nog met Hla Ma Chood probeef Omdat ik niet wil nalaten alten hier leven een beter bestaan teverzekeren Ik zal hem voor de keus ell i met xijn aanhangers naar bui te trekken of zich te preparee tn trafexpeditie HU zal wel P inxioi dat liJn weigering ook lot vw dm Maharadja aou tieze Bn b Om Urn Chood u nu en w tmmagm laat nemenT JD n sotidm m Jn Viboden aich op wog befev o om den bevel hebber van eén militairen post aan het Gainermeer een schrijvei van mij te overhandigen Hen zal die boodschappers onmiddellijk inhalen zij weten waarschijnÜjk niet eens den weg Maakt u zich daaf maar geanzorg over dr Been ik heb menschen op wie ik mij kan verlaten U speelt hoog spel juffrouw Barloviusl Zij keek hem onversclirokken aan Mogelijk Wie twee jaar in dezehel heeft doorgebracht kent geen gevaar meer En bovendien acht uhet doel dezen inzet niet waardf Ik bewonder u Irene Barlovius maakte een Rijzend gebaar l Daar is niet de minsti riedenvoor meneer Been Haar zelfbewustheid scheen even snel te zijn vertlv encn als zij was opgekomen Misschien is het de eenige uitweg oki bietzelf krankzinnig te worden Nu eerst besefte hij ten volle watzij deze twee jaren moest hebbendoorgemaakt Wa zü niet een jongevrouw die was vooichestemd metvolle teugen van het levai te genieten vrii ondthankelijkr Twee jaren in deze eeuwifje duisternis in een gruwelijken kerker waiaruit ge n terugkeer tot de werdld waarin zj tfauU hoorde mogelijkscheen teeds op den drempel desdoods omgeven door waanzin en yertwüleUftgt Dat zij dat alles desondanks had uitgehouden Irene Barlovius was opgestaan Gaat u mee dokter dan zal iku mijn miniatuiu rijk eens laten zien Hij volgde haar Zijn blik hing bewonderend aan haar slanke buigzame gestalte De Leidsche studententijd waarin zijn hart naar deze jonge vrouw was uitgegaan keerde in zijn herinnering terug Zij scheen gevoeliger vrouwelijker te zijn geworden maar nog steeds omgaf haar die sfeer van ongenaakbaarheid weucc zich ook vtbeger reeds tusschen heMIhad geplaatst Het was hem zooeven al opgevallen toert hij een schuchtere poging had gedaan om het verleden tot nieuw leven te wekken Bent u daarom misschien naarSiddhab gekomen had zü met edi S k ttend lachje op zün toespelingengereageerd Ik bewonder uw uithoudingsvermogen Jammer dat ikop dat punt zoo weinig begrip toon Nu volgde hü haar met gemengde gevoelens naar de deuropening waardoor zü voorheen was biimcngckomcn HOOFDSTUK 16 Zichtbaar verrast bleef hU ojp den drempel staan Vóór hem lag e n vrij groote zeer lage hall waarin een n al bedrijvigheid heendite Het geheel maakte den indruk vah een ruime werkplaats Hier zntcn een aantal jonge meisjes achter een pri l mitief weefgetouw anderen vlochten touwen en kborden tcrwül iets verder een aantal jongemannen uit kleine rotsblokken en kalk een muur metselden tril één der hoeken klonk gezang aan de weefgetouwen werd hartcluk gelachen overal éerschte èèn genoegluke stemming welke het werk slechts ten goede scheen te ko nen Het verrassendste effect echter werd veroorzaakt feir een oiitelbaar aantal lichtjes w e de ruimte iets warms en intiems gaven Kaarsen vroeg Bpen verbaasd Waar hebt u die vandaan Wg miiken ze zelf uit de brandstof voor de fakkels Onze eerste pogingen in die richting kwamen uit dencfedzakelükheid voort omdat we gedwongen waren zuinig met het lichtom te gaan Wg voelden ons zeertrots toon het ons gelukt was uiteen enkele fakkel een goed dozgnkaarsen van gelgken brandduur tevervaardigen Het ziet er alleraardigst uit Hetneigt haast tot het symbolische Beneden het spookachtige flakkerendeschgnsei van de fakkels en hier datmooie rustige licht Het is den jongen menschen aan te zien dat zü vooreen mooier leven zün voorbestemd Vó6r alles kwam het er op aan him werk te geven een óf andere bezigheid zeUs al drocfc dit niet directeen productief karako Daardoor iabet mg geliii t hen voor moedeloekheid te bewurKn U bent wcrkeluk bewondcrens u aardig juffrouw Barlovius Dwaasheid lachte ze maar hetcompliinent animeerde haar toch omhem nog wat meer van haar miniatuur ruk te vertellen Er B by onsook plaats voor amusement o ja Tivyvormen met recht een hechte gemeenschap Maar gaat u mee dan zal iku eens laten zien welke vorderingenwü al hebben gemaakt met onze uitbrg lt als ik het zoo noemen mag Toen zü door de werkplaats liepen werd Irene Barlovius van alle kanten met gejuich en vroolgké opmerkingen begroet Als oen jonge koningin liet zü al deze hurdebetuigingen van haar geestdriftig Volk glimlachend over zich heen gaan Hun weg leidde via een kunstig opgeworpen barricade naar de cigenfükc bouwplaats Hier werd koortsachtig gewerkt Het wordt alles zoo voorbereid verklaarde Irene dat wg niet voorverrassingen van beneden behoeven tevreezen 2 lfs wanneer het onzen tegenstanders mocht gelukken in onzeschuilplaats door te dringen blgft onsnog teeds de mogelgkheid eiken meter grond met kans op succes te verdc digen Als u zoudt probceren zondermün leiding uw weg te vervolgen zoudt u binnen een paar mbiuten metgebroken ledematen in een ravgn liggen Woest u voorzichtigl Geef mg uwhandi Zg Jtrok hem weg van het breede rechtuit hmpende pad dat hij onwilte i keufig had willen volgen en ocgoiv oogenschgnlük vrg zonderling e a breeden bgna loodrechten fofSwand ta beklimmen Nauwelgks zichtbare u de rotsen uitgehouwen O eden haakten dit waagstuk mogelük Voorzichtig dokter wat nukomt is niets voor dikke menscheni Met veel moeite wrong hü zich door de smalle opening waarin zü hem was voorgegaan Diepe duisternis omving hfem Steeds maar achter mg aankrulpen hoorde hü haar stem Houdu contact met mgn voeten andersbent u verloren Ik zal onmiddellükstoppen als ik uw hand niet meervoel Hans Been die zich niet oprichm of omkeefen kon en eenvoudig genoodzaakt was als de eerste dp besta worm over den grond te Kruipen proestte en snoof van inspanning ta hengelde wanhopig naar zün zakdoek om zich het voorhoofd af ie wisschen Als u mün voet niet vasthoudt komt u hier in uw leven niet meer uit Haar stem kkmk hol alsof zü zich in een grafkelder bevonden Hü stak zün hand uit en omklemd haar enkel Zoo En nu kunt u zich een kleiahalf uurtje verbeelden een rups tazün die binnen in een miOoiai aapp4 gtn appel rondkruipt fWordl tmrvmgtj