Goudsche Courant, donderdag 9 januari 1941

TWEEDE BLAD DONDERDAG 9 JANUARI 1941 OOR OK ViiOOW FILM WAT DE UFA BINNENKORT BRENGT O a ud Süat Kora Terry en Der GoMmanrf iVat een meisje worden kan c 3 i I ei tl IJ m nc J Dl 4e op Ie col uit e t k oT Honna Schabo ffl Dit i een bmoI vak Speciaal voor meisjes wier Mboolacbe ken ia en geaardheid baar de voorkeur doen geven aan een aaeer gcealeUJk f inteilcetaecl nitiea boven arbeid waarbü liet matcrieeie de voor aamstc plaati inneemt loeals in vele buii elijke fancties het geval is Een leeszaal aariatente heeft het in haar hand beter bet Vormt één van haar voomaanute pUebten Mde te werke aan de mooie maatsehapp lijke taak der nboreele en intcllectueele verheffing van de hevolkini door een detfcundige en vooral doelmatige voorlichting De voortdurende om an met men Hien en bjeken van zooals begnjpe jk uitenst uiteenloopenden aard eeft een vemiiming van blik ten evolge die ook buiten de dagelijk he taak en den arbeid tot een reuKde wordt Het vak werkt in h x e mate st mu erend op ei en Jjijrondtre vermoen waardoor dftwijlb een prcialieenng m plijk is die de assistente 1 staat t It 7 Ifs V 1 hooger nt ikkeldcn van d ru t U sujn Hieir zooals bij tal van andere rurïcties IS hi t no dzakchjk de IceSeaal ass stcnte met f zien als een juffrouw die mets andtrs te doen hi sft ian bonné s of leztis de gevraagde boeken uit io kasten of an de boekenplanken toe te rdken de nummers in te hniven of door te halen en in het uitzonderlijkste geval als een klant een boek vrüaet over liefde rf over bloemen pf over reizen met met te veel tiidvtrlies het gevraagde te voorschijn le kunnen brengen Het vak van Ueszaal ass sten te is en beteekent veel meer De b sia de aanleiding tut de keuze die zoo dikwiils gehoord wcSrdt Jk houd jovcel van lezen kan din ook met anders dan hoogst beden eU k genoemd worden want juist de leesa aal assistente moet het v ei mogen b zitten te d nen het vermogen rich m te denken in de plaats in den smaak van andere menschen en mo t daardoor in staat zyn eigen smaak eigen inzicht en richting vol komen los te laten teneinde haar kennis en gaven ontwvooroordeeld in dienst te stellen van di n lerer Alleen wie deze geestei gesteldheid bezit s in staat het vele routinewerk op de juiste waarde te schitten n met opgewektheid te verrichten Belangstelling m menschen en boeken IS vanzelfsprf hi nd een eerste vcrei hte en een behoorlyke vooropleiding en mtellectueelc ontwikkeImg IS noodzakelijk omdat een assistente m staat moet zijn tallooze onderwerpen van verschillende zijden te bezien en snel den gedachtengang van een mogeliik lezer te herkenm n en te volgen Daarom is de i e trekking van een leeszaal assistente voor uitgesproken droomerige naturen de menschen die graaï lezen of voor hen die zich moeilijk concentreeren kunnen niet aan te raden omdat een jssistentf elk uur van haar arbeid in staat moet ryn tegen eigen aanleg en verlangen in te gaan en toch geinteremeerd te zijn Ook ti die wetenschappelijk an eiegd zyn en gaarne op jplk onderwerp diep ingaan schenkt het leos salwetk geen vplle bevrediging om at het onvermydeliik een ekere c P pervlakkigheid moet bezitten Tot slot om u voor eeh onbesuisde keuze te behoeden dient nog upge merkt te worden dat het leeszaalwerk lichamelijk vermoeiend is zoodat een goede gezondheid en zooals dit we eens heet nzeren zenuwen veroischt vorden Zelfbeheerschmg zoowel gees Ujk als lichamelyk worden aangekweekt door den aanhoudenden omgang met het publiek doch ook nauwe samenwerking met gelukgestemde collc t Wat de opleiding betreft dit alles wat in een openbare leeszaal gebeurt IS slechts gericht op één doel deh af stand tussctien lerer en boek te overbruggen en den daarmee met bekenden lezer met alles wat gedrukt te Henen De bezoekers van een openbare leeszaal zijn in hoofdzaak zg die practisch een berelep mtoefenen of een hobby hebben waarover zg meer willen weten waarb zoowel ver ontwikkelden als meer een voudi n van geest aangetroffen worden rd r volwassenen en kinderen let rl jk rqp en groen die naar een boek Tijpen ter ontmanning Leeszaal Ossistente De arbeid van een leeszaal assistente m in twee gedeelten te splitsen In éen t elke v het technisch werk zouden kunnen noemen en die bistaat uit het opbouwen van uitvoenge en nauwkeurige catalogi het wegwijs maken van den leïer in het boekenbezit van de bibliotheek op een bepaald gebied terw l ook het inrichten van kleine tentoonstellingen keur collecties enz veel voorkomt Daarnaast staat het meer directe werk n 1 het uitleenen van boeken en het zorgen ervoor dat het goede boek bij den goeden lezer kont de toonbank of de tafeldienst in een lees of studiezaal Tot de assistente die daarbij dienst doet wendt zich het publiek met elke vraag welke in het dagehjksche leven voorkomt en waarop de assistente gaarne goed en anel wil antwoorden Bogrypt ü thans Wtlke een schat van gcge ens elke leeszaal assi=tente ten laatste haar e Etelijk eigendom ivo mün kan Ook mag hot eug4 lees2aal w£ k niet vergelen worjen want in de jcugdlce zaal wordt iikw ls de grondslag gelegd voor de mud e of althans het kzen an den volwassene De opleiding De opleiding is in handen van een opleidmgScom viissie vielke is inijealeki door de Centrale Veretni gmg van Openbare XjCesajlen en Bibliotheken te Ulreclit en bestaat uit een uor opjeidmg en de eigenlijke opleiding Voor de vooroplti ding muet het neLsje zeventien jaar oud zijn en in het bezit van een a ploma Gjmnasiam Lyceum 5ja rige HBS of iets dei gelijks ter goedVeurinj van die opleidmgscomWiissie Df on c i Img tot ossis onte omvat het practische werken in een op n bare leeszaal gedurende mmsteiu écn jaar het b stue e ren en het maken ven uittreksels van een aantal door Af commissie opgegeven boeket en he volppn van cursussen Deze cursussen die doorgaans éen dag per Aeek plaats vinden handelen ovier catalogi eeren elassifi jperen bibliographic biblicji theek a mlnlstr tle e d De ooleiding vinH plaats in een openbare leesfa blmtheek en de Iferlmge is vrij in de keuze in welke plaats zij haar op1 le ding nemen zal Om tot de ci enliike oclcidiijE toegelaten te worden mbet de sollicitantachttien laar oud zyn het bevius kunnen overleegen dat zy met vrucht eenvoorODleiding van tenminste elfmarnd n in een opei b re leeszaalheeft doorgebracht zij moet een nroevevan bekwaamheid afleggen m dengeest van een to latingsexampn terwijl buitendien een aantal voor de opïeidinËrs commi s e opgegeven boekenmet Tucht bestudeerd moeten zijnh tgeen moet blijken uU de in te leveri i uittreksels De eigenlijke opleiding duuft twee lasr en omvat het pract Sche werken aan ern openbare bibliotheek gedurende ten minste twie jaren het b stndercn en excerpeeren van een andere reeks boe en terw i l buitendien cursussen gevcjlgd moeten worden Op deze cursussen wordt ondei richt g seven in alle vakken welke bii hel bibl otheeken leeszaal beheer van pat komen In totaal bestaa de opleiding dus uit éen vooropleidingsjanr en twee opleidmgsjaren Er zijn ook scholen voor maatschappelijk werk waar de mogelukheid tot opleiding voor bibliotheek assistente bestaat Ook hierdoor duurt de opleidin één vooropleidingsiaar en twee ooleidinoslafen Voor biizonderheden k n men zich het beste tot de scholen voor Maatschappeink Werk wenden of tot de Generate Vereenigmc voor Openbare Leeszalen en Bibliotheken te Utrecht Na het behalen van het assistentcdiploma kaVi aan Benomen worden dat er n behoorliike kans bestaat op ecil goed gesalaneprden werkkrinp bu één der door het Rok gesubsidieerde Openbare Leeszalen en Bibliotheken een betrekking waarin toeKomst zit Laat u echter nooit verleiden de opleiding IrachtJn te verkrijgen door een betrekking te zoeken bij een buurtuitleenbibliotheek Hier toch ontbreekt elke wetenschappelnke basis en elke kans op een geheel of ten ótr e we I tensch pclijke opleiding Bu een buurtbtbliotheek btsiaat tiet werk al leen Uit het geven van l oeken l t administreeren daarvan het verrichten van reparaties efi onderhoudswei zaamheden en in dea vryen tijd ofide uren die daarna overUijven in net kennis nemen van alles wat er an lectuur binnenkomt Een betrekking dus als hondrfden andere doch welke geen enkele Ikans biedt om het doel van lee aal assistente te bereiken Voor meisjes die veel van linde ren houden of zich tot het jeumwtirk aangetrokken voeleti is het wprk in en jeugdleeszaal by zonder aarj ckkeIijk Meent echter niet dat defeischcn daarvoor lichter zijn IntegeaHeel te zjjn eerder zwaarder omdat foor een betrekking als deze niet altfen aan algemeene eischen moet woJden voldaan doch ook nog aan vemchillende bijzondere zooals begrijpelijk is voor ieder die weet hoe moei het omleugdleeszaal wcrk echter an eiken aan met kinderen sonis is Het dag weer een enorme fvoldoening selpenken en van welk welk of welke rekking kan dit zonderfvoorbehoud zegd worden HAP SCHABO BINNENLMID Engelsche bonmanvallen op Nedenand f VIJF VROUWEM GEDOOD DRIF LICHT fEWOND logen in den af ons land O m rpen op een dorp n werde n gedood d werden Dnc n vernield re plaatsen in onS n geworpen Noe IS hierbij niet Engel cne vlRg rs n oopen nacht Uov Mrden hommen gewi waardoor vuf vrouwj en drie licht gewi luizen m du dorp Ook op enkele an land werJtn bomnmenswaai digii sch aijngeriCht Het recht Iran abolitie EN DE VOOiWAARDELIJKE VEROORbEELING Ter aanvuUinavan de toehciitmg op de verordeningTrSn den RgKscommis saris be reffefnqe de uitoefening van het reeht van bolitie en van gratie w ordt ei nt g op gewezen dat het bui ten toepassing Jtellen van de artikelen Hatm 17 van het Wetboek van Strafrecht waardoor het instituut an de vi orwaaideIijl e veroordeeling in dien zin wordt gewijzigd dat de beslissing van de al danfniet voorwaarden kheid van de straf iiet meer bij den rechter zelf bluft hetusten de l edoeli T4 heeft een zekere imiformiteit te brengen in het g atiergcht De vo rWaardelijke veroprdeeline is door de opstellers der verordeninribcschouwd als een vorm van gratievfrlcn t en m dit verband werd hét nfet logisch geacht aldus een tüelichting van de ijde van een Duitschen desMundige dat de rechter die de straf i tspreekt zelf de gratie verlee it De toestand zal nu zoo worden dat na het uitspreken van de straf de secretari8 gen feraBl van het departement van Justitie de voorwaardelykheid kan uitbreken door gebruik te maken van art 2 Wan de meuwe verordening AANBESTEDING De Rijkswaterstaat heeft beuen aan besteed het uitvoeren van grpnd straat en riolecrmgswerken es het maKeu van een duikerbrug met o koni nde werken tot verbetering n Rijksweg no 11 Haagsche Si Leiden Bodegraven tusschei punten 23 20Ü en 24 6SÜ en gemeente Hazertwoude Laagste inschryver was A v d Straaten te Berg ambacht voor ƒ 97 700 O S KORT VERHAAL DE GAST VAN KAMER 213 door P J BAUt In het gastenboek van Ho el Negresco te Nice stond voor kamer 213 nuchtertjes vermeld Jack ONeill detective Londen Niemand nam daar buzonder veel notitie van want m Hotel Negrcsco huisden tal van be roemdheden oji velerlei gebied en Jack O Neill de dctectlv e die in Engeland naam had gemaakt was aan de Rivièra waar zoovete grootheden ver toefden een vruwel onbekend mannetje Geen bewonderaars of autogrammenjagers omzwennden hem Waarorii zou men zich om Jatk O Neill bekom meren als er zoov el edeler wild als Mariene Dietrich Greta Garbo Mis tinguett Clandette Colbert IDf Maunce Chevalier iVi de buurt was Toch was er één man m Hotel Ne gresco die zich in hooge male voor Icn gast van kamer 213 interesseerde Het was deze man die toen de bewoner van kameï 213 riistig van zyn nfter dinner zat te genieten hdast ig door de hotelgang sloop snel de deur van Nr 213 opende en deze even snel weer sloot In ttjn hand was een para bdlum en de loop daarvan was met wiskundige zekerheid op het vmirhoofd van dan rooker gericht Doodkalm bleef deze zitten Hg had wel eens meer voor heete vruren gettaan en ondeï moeiluker omstandigncden zyn kalmte bewaard Bodaard nnm hy den man die voor hem stond op De insluiper was een bepaald ongunstig type er w as een lounche blik in ziin oogen en de verwrongen mond duidde op wreedheid en hartstocht De man deed enkele stappen verder ue kamer in nam een stoel an gmg iak tegenover Jack O Neill iitten Niet be aald vriendel k keek hu hem aan toen hu de stilte verbrak den man af vroeg Ken JIJ Jimmy Slogan nog Er kwam een denknmpeltje In het voorhoefd van den speurder Dan schudde deze het hoofd Sorryf zei hij heb niet het genoegen De indringer grunsde t Genoegen BUSSUMSCHE POLITIE LOST ZES INBFAIiLEN OP De Bussumsche politie heeft gister middag een goede vangst gedaan door twee 18jarigcn aan te houden die zes inbraken hadden gepleegd Aan het einde van de vonge week weid by de politie aangifte geelaan van inbraken in villa s gelegen aan Lindenlaan Gudelalaan Statenlaan Nieuwe Hilversumseheweg waar slechts snoeperijen werden vermist alsmede sigaren en sigaretten In de Lmdenlaan weixl echter ook een bedrag van ƒ 250 medegenomen Eergisteren wprd weer mgebroken m een villa aan de Eblaarj waar even eens snoeperijen werden ontvreemd en gistermorgen kwam bij den poUtie aangifte binnen dat was ingebroken by Maison Suisse aan de Havenstraat Hier werd een bedrag van ƒ 120 ontvreemd Bij alle mbraken was dezelfde tactiek gevolgd men was binnengekomen door het inslaan van een ruitje aan de achterzydS Gistermorgen wist de politie een signalement van de daders te krygen en toen een rechercheur later op den dag de oude dorpskom doorbep zag hii in de Nassaula p twee jongens van 18 jaar staan waarvan er een aan het signalement voldeed Zy werden op h t pobtiebureau gefouilleerd Hierbij kreeg men voldoende aanwijzingen om een der knapen als schuldig aan de in braken aan te wyzen Hij werd dan ook vastgehouden De andere Meek geheel onschuldig en werd op vrije voeten gesteld Door dat de gearresteerde aan het praten ging kon de pohtie nog een 18 jarig lorgmensch dat eveneens schyldig bleek aan de zes inbraken aanhouden Beiden hebben een bek itenis afge Icfd Het zijn H van E en P B B heeft reeds een vonnis v egens diefstal achter den rug Behalve d geldstied ragen vanƒ250 en ƒ 120 bleek het gestolenete be taan uit i aren siparetten p permunt ham niokvleesch muisjes enball tjes KOLONIËN De Japansch Indiaciie handelsbetrekkinsfen ly ZULLEN VERMOEDbLUK A OLGENDE WEFK BEGINNEN bit Batavii wordl volgens Domei gemeld dat men verwacht dat de lijndclsbespriKingen tusschen de JaRWschc en de Nederlandsch Indisthe geael eerden de volgende week zullen beginnen aangezien de Japanscho gedelegeerden than het ontwerp hunwr agenda voor de vt orge teldc conferentie hebben voltocid en voorbereidingen hebben getroffen om bm nen enkele dtgen de agenda aan de Nederlandscie gedelegeerden voor te leggen RECHTSZAKEN FIETSENDIEF VEROORbEEXD De officier an Jukötic bij de arron dJh ements lechtbank te R tlerdam mr J C V Mei rhke eischte heden t gen den 21 jangen kantoorbediende A G K wegens diefstal van 19 rywielen een gevangenisstraf van 6 maanden Mr Meisehke deelde n e de dat het c asserrmgs rapport geheel of ge deeltelyke voorwaardelijke straf advi eert maar met ingang van Dinsdag jl 1 IS een verorrfenmg verschenen die de voorwaardelijke straf uit de rechts plegmg doet verdw ynf n Voortaan kaï alleen de Riikscoirani aris geheele of gedeeltelijke begenadiging schenken op een daartoe gedaan verzoek emaal aan mijn kant meneer de arder heelemaal aa n myn kant Omhet juister ti zeggen ik ben verruktJOU hier aan te treffen Tja het is alwjtr een jaartje of Vier geleden datwe elkaar onthioetten en toon was alhet genoegen 6an jouw znde Ik zal mdie vier jaartjes wel een tikje veranderd zijn ivant je draaide me toendl lik m Jvoor vyftien iange jarenDrieenhalf j ar heb ik daarvan gezetenen dat gisik een mensch niet in znkou we klejffl n zitten Totjn kon ik ontsnappen En ik heb gezworen dat ikmet m n Bravfn vriend Jackie zou afrexenen Je kan dus begrypen m ngoeie man hoe vtrheugd ik was jouwnaam m het hotelregister aan tetreffen f Er w een boosaardig licht m s man 30gen en de parabellum zag ertdrei gend lilt Maar op Jack O Neill scheen dit niet veel indruk te maken Hij keek bepaïld geamuseeip toen hfl vroeg Sn wat ben je nu wel van plan te doem Jimmy Slogjin Een grmimig lé je kwam om den mond van den ontsnapten gevangene Dl parabellum Jhaakt te veel leven en IS alleen goed iiy geval van nood Ma ir ik heb een keurig werkend spuit Je bij me Een prikje en je gaat al droomend naar het land vaar je nooit van terug keert beste Jéck Een leuk idee Maar daar kan niets van komen Junmy old chap Jimmy Slogan stiet een onaangenaam iBchje uit Zou je denken van met vroeg hu spottend Wel dan ken jc Jimmy Stogan niet En jo kent blykbaar Jack O Neill verbazend slecht want anders zou je my daar met voor houden Jjmmy Ik had nu eenmaal een naam noodig eri daarom vond ik hel met onaardig om dien van myn aartsvnand Jack ONeill te gebruiken Want om me onder mijn eigen naam Dukke Patterson in te schryven dot leek me wel wat ge waagd vind je ook niet Er was verbazing en ontstelltenis op het gezicht van den mdringcr te lezen Duke Patterwm de bcrue hte Amen kaansche gangster die ook ui Engeland een pwr moorden op zyn t erfstok bad zou hier tegenover hem zitten Onpeloofelyk Nydig schud hh het hoofd Daar vlieg ik niet m Jack Ik w pt dat je v B gedaante kan verw isselcn als HET tempo van de Duitsche filmindustrie IS nog steeds zoodanig dat er een groot aantal films voor vertoonmg ir ons land gereed ligt Een zestal daarvan is bestemd m de eerstkomende periode te worden uitgebracht Daartoe behoort een filmwerk dat tot de beste praestaties der huidige filmkunst gerekend mag wor den nJ Veit Harlan s Jud Susa een Terra filni waarin de geschiedenis verhaald ordt van Süss Oppenheimer den Joodschen juwelier die ten slotte financieel adviseur van hertog Karl Alexander van Wurttemberg werd Het draaiboek werd ontleend aan historische feiten en vervaardigd door Veit Harlan zelf in samenwerking met Eberhard Wolfgang Moller en Ludwig Metzger De korte regeermg van Jud Suss duurde van 1732 tot 1737 In dabjaar stierf Karl Alexander en iff Wurttembergsehe volk verbitterd door alle machinaties van den machtigen fmancieraad daagde hem voor t ge reeht en weroordeeldi hem ter dood HEINZ EOHMANN Foto archiei Eer importerende rolbezrttir zet aoP deze grootsch opgezet e film luis er bij Ferdinand Marian speelt de titelrol Heirrich George is hertog Karl A ex mder We ri er Krsass p clt ir de fi m twee rol en die van Levj secre ♦ aris van Su s en van Rabbijn Loew De vrouwehjke hoo drol wordt vertolkt door Kristme Soderbaum terwyl itn otte Eugci K ipfcr a larddagvorrzittcr St irrr i der grof te f ou rtn uit de film i Men zal zich wellicht hrnnreren dat ae ge=chioociis van Tud Su e rkelc jaren geieaen een ïngc = che producticmaatschappy inspireerde tot een film welke werd gemaakt mar Feuch wSni er s roman met Ctnrad Veidt in de titclrcjl Het is in iere ant om de verschulen in opvatting tusschen de Engelsche en de Duit chp film te bestudeeren I sp Wtrier die langzamerhand prpulair begint te morden speelt met J ihiines Ru mam en Volker von Co anda m een Ufa film Ha ir rste avontuur Ihr er tes EÏlebnis waarin verhaald wordt van en jong mei ie dat op een teeken j in dl gruole tad he leven leert keTVen en verliefd worot np haar lerraar De film behandelt de hieruit voortspruitende moeilijkheden want d lei raar li getrouw dl op een gezonde en normale y ijze zonder al te moderne en vaak onllevredgende complicaties Kara Terry Marika R ok k zal mm kunnen aan schcuwen m een dubbelrol in de variete film Kora Terry een rolprent nr t eel zang en dans een boeiende i trige en Je interessante sfeer van de internationale vanetéw ereld George Jacoby regisseerde deze een kamelon van kleur en ik geef toedat je er vindaag anders uitziet danviei jaai teiua Maar dat je Dukè Patterson zou zyn wel dat is een oeeije te onnoozel Ik ken je trucs en nu je in doodsangst zit en iedere mmuut je laattte kar zyn probeer je het hiermee eens Nee Jack O Neill om Jimmy Slogan te nemen daarvoor ben je tpch nog niet glad genoeg Die vliegt daar niet in Doodkalm bleef de ander zitten en het vroolyke lachje verdween met van zyn gezicht Je bevalt me collega zei hij je lykt me een vent uit een stuk Ik doe je e n voorstel Dt wrl hier in Euiopa samenwerken met een clever boy en jit lykt me een geschikte knaap Wat is je antwoord Jinimv Slogan blei f roerloos zitten Zyn revolver week geen milimeter van het voorhoofd van den ander af Ik geloof je met hield hy vol maar er was al minder overtuiging m zyn stem Als jy Jack O Neill niet zou ziin waarom kwam je dan op het idiote idee je voor hem uit te geven Dat is wch buitengewoon gcvaarUik Duke Pattirson alias Jack O Neill glimlachte superieur Ik zei je al dat lie het een grappui idee voiül en ik loud van gevaar Bovendienynicmand ent hier dun speurder Slogan leek besluiteloos Geef me een bewys dat je Duke Paitersoi bent en ik ben je man Duke Patterson scheen een beetje zijn geduld verhezen Hy uitte een vterwensching Wel je zal je bewijs hebben JiramySlogan Maar daarna is er geen altena4iéf Je werkt met me mee of Er was iets loerend m zyn oogen Luister In de kranten zal je gelezen hebben van de Piccadilly moordzaak Daarvoor weri ik gearresteerd maar ze moesti n me loslaten wegens gebrek aïm bewys Ik heb dat zaüikje opgeknapt en in fiindsche koffer hy duidde de rich tmg aan met zyn hoofd zitten de gestolen spulletjes Met een sceptisch gezicht bleef Jimmy Slogan ziin collega aanzien Jc treft het slecht dat ik daar toevallig heel wat van afweet Duke Patterson werd gearresteerd en vrgSehtPn wpffns gebrek aan bewysMaar de v ingerafdrukken die ge vonden zyn waren beslist ni t van veelbewogen levensgeschiedenis wi de Gezusters Terry waarvan Je ecne Kora capncieus en berekenend aa een hevige ruzie door haar zuster vemoord wordt De andere zuster Ifara zacht er gevoelig moet dan tegen haar x Koras rol verder spelen De film dia Z ch afspeelt rondom de tooneelwereld bevat een groote episode die zich in Afrika afspeelt Jacoby heeft de sfeer die voor dit verhaal noodiakely was mistekend getroffen Van een heel ander genre s Joh a n n 1 f e u e r naar Hermann Sudermann 5 tooneelstuk door Arthur Maria Rabenalt in scene gezet Het il een sterk dramatisch gegeven met de geschiedenis van een merkwaardig vrouwenleven m het centrum Arna Dammann speelt deze moeiiyke rol op veelbelovende wyze en zy worlt daarin bygestaan door Ernst von K p tein Gertrud Meyer Otto Wernicke Hang BrauEcwetter en Mana Koppcnhofer Het draaiboek van deze Ten film der Ufa schreef Kurt Heuser Ten slotte zijn de vertooningen te wachten van Heinz Ruhraann s nieuwste film Der Gassman naar een m Duitschland zeer veel gi lezen roman van Hemrich SporI Het verhaal van een klem ambtenaartje van het gasbedruf dat door een wond r yke speling van het Ipt een groote som geids n hindpn knjgt en dan een duabel leven gaat leiden is een kolfje naar Ruhnann s hand en als men we t dal Frof Carl Fioelich ue regie van deze eomedie voert en dat men er Anny Ondra na een lange rustperiode weer in zal kunnen aanschouwen IS het mot te verwonderen dat racn m Duitschland met meer dan gewone belangstt ling op de premier van deze film wacht GELD Eli GOEDEREN CITLOTING VAN GELDLEENTNGEN AMSTERDAM 1861 EN 1874 Burgemeester en wethouders van Amsterdam brengen ter kennis van bealnghebbenden dat op Woensdag 15 Januari 1941 des voormiddags 10 uur ten raadhuize zal worden overgegaan tot de uitlotirg van 1 4 serien vertegenwoordigende 40 obhgatien ad ƒ 100 der 3 procent piemieleening 1874 nominaal groot ƒ 21000 000 aangegaan krachtens raadsbesluit van 16 September 1874 2 278 obligatien der 314 procent leenmg 1861 nominaal groot ƒ 18 millioen aangegaan krachtens raadsbesluit van 18 April 1861 UKD EN TUINBOUW HOOGERE LOONEN W DEN TUINBOUW Na besprekingen tus ichen de werkgi ers en werknemers organisaties in dei tumbobw is voor het tumbouwdiifict rond Loosdumen onder nadere goedkeicrmg van het College van ryksben iddelaars overeenstemramg bereikt inzake de nieuwe collectieve arheidsovereenkfomsl voor het jaar 1941 B s a 7 n IS de loohen van de tumarbgi rs met ƒ 2 50 te verhoogen jfSardoor deze op ƒ 22 50 worden gebrathl Het kinderbyslagfonds houdt op te bestaan terwyl de kranen der jeugdige tumarbeiders met 10 procent worden verhoogd Duke Patterson Dat stond ook in de kranten Als j y dien inbraak gepleegd heht en Duke Patterson bent hoc rym jt dat dan met elkaar Duke Patterson Ijchte tnomfantelyk Prachtig Vakwerk niet Was liet geen schitterei bewys van onschuld Ja Duke Patterson is van alle markten thuis Hier hu gooide Jimmy Slogan een sleutel toe open die koffer Daann zal je een stel hanaschoenen vinden De vingers daarvan zyn positief met van elk menschel ke vingers te onderscheiden Een afdruk daarvan vertoont een heel £ nder beeld dan een afdruk van mijn eigen vingers Nooit van gehoord hè handschoenen van dat maaksel Eigen uitvinding jongen Zonder Duke Patterson uil het oog Ie erl ezen en hem tteedi onder sc hot houdend opende Jimmy Slogan de koffer Op aanwyzing van den ander vond hij de handschoenen Een schitterend werk uitte hij zyn bewondering Ik ben overtuigd jy muet Duke Patterson zijn Hier is mijn hand ken Ge leid lachtend drukte Pstterson de hand van Jrnimv Slogan Maar op hetzelfde moment uitte hij een lichten Itreet van pim Verduiveld Wat doe je kerel nep hy 1 O dat beteekent nieti Duke Een klein prikje van mijn ringsoiutje Over een hplve minuut za je in een heerliikrn diepen slaap vallen Het duurt maar vierentwintig uurtjes Net lang genoeg om je naar good old England te brenecn waar Seotlan l Yard met ongeduld op je wacht Met een schreeuw van woede wilde Duke Patterson opspringen mi ueh op den ander te werpen iMar het slaapmiddel verlamde al zyn spieren en by viel terug in zyn sto Verrader kreunde hy J afle verrader Wie ben jy dan Ik grynsde zijn tegenstander wel ik ben toevallig Jack OTIeül die jou van Engeland uit gevolgd ma We hadden nog een kloln bewMa noodig en dat was je zoo vricndél my te verachaffen Dank je wel Xia ouwe jon n Nadruk verboden Auteursrecht uooroehoua