Goudsche Courant, donderdag 9 januari 1941

X ERSTE BLAD DONDERDAG 9 JANUARI 1941 BmNENLIiND EFFECTENBEURS AMSTERDAM Noteeringen van 8 lanuari OBLIGATIES SUaulecningeB Z wsch Hb Bk4 JSM Zuider Hy p b 12 uitl 4 H 4 9 H D o ler K L 3i i tl Oj ZH Hyp b met verpl uitl SVj Eerste Ned Sch verb 4 Ra Sch Hyp b 4 Dito 3i j 77 Induttr ondernemingen A K U obt SVi 101 104 Bergh s en Jurg fF vd Obl 31 2 89 4 90 Berkel s Pat iv 37 Obl 4 87i4 87s tevers Zeep MIJ Obl 41 j lOl i lOlU Werkïp NV lo hyp obL 4 101 1 D bMndi IDEUUAND DMNDUt bij Indi térk geïntercs Vru word u het volgende Vf T rreös werd medegedeeld VÜ Ntdc iJUid hIodische aulori1 oD de an Nederlwvd n o dltrr aal met Kerstmis en u iaar familiegespreken tusschen Tén het oioederUnd Unfcs dra d n weg mogelyk te maken met rd In etn radiopraatje voor Ked rianderi in Nederlandsch de Nederlandsche radio nj manf op de bittere tcleurstelw eevi€ en die dtzc negatieve houding tlf r lalloo 91 91 8514 41 1 48 V t IK 19W Ie r 100 4 1940 Ic 500 4 1 40 Ie f 100 4 1S40 bU 100 4 IMO 3e f 500 4 1940 bU f 500 4 100 3 1938 ƒ 500 3 t 100 3 ƒ 500 3 100 3 31 1938 ƒ 500 3 3 2 1935 01 100 31 1935 01 t 500 3i 1937 O I t 100 31937 OI 500 31937 AO1 100 31937 AOI 500 lOOlf unii 97 lOK iw sas 8314 83K 1001 lüU i n luu 98 lOOli 92ii 87 84 V 101 K 102 994 994 84 luiA I 89l Wilton 41 2 1U3 LImb Steenk m 99 i 101 i Obl 4 Bat P MU O 41 2 ld ld Obt 31 2 Nederl Obl 41 3 BAOormann Cult Ob Obl 5 Am it Grb b 5 MUllcr 3 Nat Grbez 19 5 Idem 1939 4 Ned Gr b b 4 Ned Ind Sp Mij 1902 obl 31 2 Miss Kans en T O Java St Obl 5 SemarangJoana 18U2 19U1 ld 4 A dam 1874 100 3 id A dam Olymp L 100 3 id W Kr NHV Het n888 87 88 i 87 s ProT en Gem leenlnten A dam 1936 SVi 88 Dito Ie 1937 3Vj Apeld Ie 37 3i a Arnhem 1938 3 Deventer 1920 6 IXirdr se 3I 1 3 eindh 1835 3Va O o 3e tg 38 3 4 rjed 38 VU D oln j Ie lg 38 2 sGrhage 1921 8 Dito 1936 3 2 Dito 1937 r 31 j Dito 3 31 3 Gronmg 1938 3 Dito 2e 1938 3 Haailem 1938 3 Dito 38 3V 3 Helm 1937 31 2 s H b 1937 3 3 Hilvers 1938 a Dito 10J 38 21 2 Ixi uw 1938 3 Leiden 1937 3 2 N Holland 38 3 Do 2e 38 131 3 Dito 8 J 38 21 2 D 3e lO J 38 21 2 Nijm 2e 1 3731 2 R dam 1936 37 4 D o l en 3 37 JVï Dito 1 1938 3 Dito 1938 31 21 3 Schied 3e I 37 3 2 Tllb 1 37 31 2 Utr Pr 37 3 3 D o gem 37 31 2 Zeeland 1937 3 Z Uoll 1937 3 Zh lel 1938 3 Dito 2e tg 38 3 BvNG2el 3731 2 Dito 1938 3 B V Onr Z 37 4 Gem Cred 9001 33000 O 3 2 Dito iVaVa 1 2i j0 Sk N Bnkinst 5 4 Cötj Aanvullingen Hypotheekbanken AU Fr Hyp b m 2 r verpl uttl Pandbr 131 2 Xl6H pbserXY4 A dam Hyp 1 4 Dito 31 2 Arnh H B Ser E F Pbr 31 2 Bat iryp b iNN 4 Dito CD 31 Dr H B do Fr Oron Bank Pd 4 Do Da en Va3 2 D o p b 3 3 Grav HB do 31 2 Gr Hyp BPb 3 2 Hl H P ser A C 4 Dito ler BD 31 2 Holl HypB dito 4 Dito ser K 3V2 Hyp b V Ned Ser M 31 2 Insui Nyp b ser AB AA BB 4 D o ser T TA3V2 MiJ V H Cred Pandbr 4 D o m 2 verpl uitk 31 2 N Hyp b do 31 2 N Hyp b Veend serie K l3i l D o 31 2 dito 3 Nooidh Hyp b Pandbr 3 j Overijss H b d o 4 Bolt Hyp b d o 4 ld dito 31 Sted Hyp b ser K L 31 2 Utr Hyp b 4 Dito serie K 4 Dito serie E 3V2 Dito S verpl ultk 1 31 2 Westl Hyp b lEE FF 31 2 IH 87 ÜS i 90 V 911 85 9114 SOK 9614 S8S 1004 n 78l 35 lllü i 9114 90 77 i 74 4 3l 93 92 86 89H 88 1 8314 89K 90S 1 92 87 91 84 v 86H 96 89 Wi 931 84H 8511 844 88 SOM 98 li 91 92 88 85 83 4 99 i 91 9CIS 88H 102 Jlilj 65 AA DKELEN Bank en Credietlnstellingen 119 1114 iS Di i 1 11 A d Bank aand Holl BankU dito Ine Bank dito Jav B r 500 V a Kaavereen dito 121 N I Efc m dito Hl Kcdorl Bank A IIW Ü NB V Z A 500 d Ill N H MiJ I 250 a a i Rott B Ver aan 124 TwentscheB A A Mi 111 Km 1 lu 7i 931 Indust ondernemingen 380 tl 1314 1U5 174 Alg Norit C W A Ad Dr MiJ a A d Superf a Aut Screw W a Hjt Marg F ibr d B 250 ICOO G A vd B p w A 1000 Dllo B 1000 Berk s Pa Afgest c V aand C cnP F SchoMe Gouda stear dito MS Gruyter er Zn Ore aand Dito B wm ld p Heemaf aand Heinek aand Hero Cons aand IToi St m f a Hollandia aand Holl Bet M1I A Hol dr en k A Holl Kunslz I A tnt 3ew B dito Intern Vise A K F Bevnes dito r 1o pref Kon N E m b a K N Hodsov do Kon N Zoull A K Br Stheem do 264 Koren chool NV de diio 112 Lev Br en U C 100 c pr aard n o toon Cv nr A To 100 6 iCpr A Do lOlX O r p A Lyempf IJ en ML Meelf d N d B C v a N G fn S F 4Mi Ned Kabe f dH 4244 N Sch b mil dito IVi N S t Keyzer A ïlv Plli G ot fl ms afpe C V A Rott D MiJ dito 32G Iche de KM d N 72k Sctio cn dito Imlts trans f d Slokv 50 400 a Stokv aOP lOOfld St pinn Sp do S ork dito Twijrdra Pref A Utr A=oh f G A yer B fb aand Ver Ch t aand r ito = pref Ver G f N B v A Ver Pf V ïelder ui Dito dito p aard l v Ver N H fab a 1964 Ver Tnuw f dito ll 122 VH simen K f d IM OV 3Xi if 1U5U 133 103 174 11 ia 11 645 Cb 1 l i5 IM 21124 119 173 330 2 T0 145 1444 63 106 46 45 144 485 268 113 170 218 3 VJ m iiei 47 46 mi 4 0 1164 1174 112 lil li7 117 112 lU 1 9 283 4I 1 421 3214 4 91 841 99 10 1 t 99S 100 91H 924 92 VrUdac 1 Januari HILVERSUM I 415 M N C R V 8 M Scïvift e7inK en mediiatie 8 15 Gewijde muziek opn 1 8 30 Nieuv berichten ANP 3 40 Gramofoonmuziek 1 30 Morgtndien t 11 20 Marc do ensemble en gTa iKifoonniuz 12 1S R portfiRe of muziek 12 45 Nieuws en economische berichten ANP l M O ge bpe 1 4fl Gramolooniiiuiiek 2 15 Air terdanT i h Kam ermuziek kwaitet 3 15 Voor de huisvrouw 3 45 Zang met pianobegeleiding e raniofoomnuziek 4 30 Handenaibeid voor de u d 5 00 Belichten 5 05 G amofoonmuziek j lO Uit Bei lijn Grus aus der Heiniat irogramma oor df DuUsche Weermacht 6 00 v auseri e Verrorgmg en bemesting van geinunde rd giondon 6 15 Nederland ch 0 est s Gravenhafie 6 45 Lezing Boeieaand in EicÈrenhand 7 00 Economt che vrajen xan ben dag ANP 7 15 Nedeiland ch irkcpt ïGra enhage 7 30 Berichten Enfi 7 45 Gl amcfDoniiniziek 8 00 N euu béncHten ANP 8 15 Gramofoonmuziek Jl 30 Berichten n Tc sch 8 45 Paa chberRmeisje koor opn l 05 Gramofoonmuziek 9 45 Gewijde muziek Opn Hierna Schriftlezing 10 00 10 1 NieuwsberichtMi ANP s uiting HILVERSUM II 301 S M A V B O 8 0 Gramofoonmuziek 8 30 Nieuwabe ichten ANP 8 45 Gramofoonmuziek 10 00 Morgonwjjdng 10 15 Orgelspel gi pi 10 30 Voor dr vrouw 10 35 Ce lo en piano 11 00 Causerie JohMtnes Brahms in Nedeiland 11 15 En emble Jonnv Kioon en gramofoonmuziek 12 00 12 13 B Hchtent 12 45 Nieuws en economische berichten ANP 100 AVHOAmufement o kest en orgelspel 1 30 Zang mict pianobïgc eid ng 2 00 ffjclus lavende vo kshunst 2 20 Gramofon iVnizi k 3 20 Om r porkest en solim le 4 00 Reportage 4 25 Omroeporkest V P R O 0 Gesprekken met lui teraars A V R O S Nieuws economische en beursberlrh n ANP 5 30 AVRO AmusemenHork en Klever Dr e 6 15 Cyc us Leven en datïen onzer dooi uchtigste zeehelden 6 45 Lezirv Boemlaid in Boerenhand 7 00 7 15 Eco T tsche viagen van den dag ANP sUil De handel op de Amsterdam che effectenbeurs blijft van geiingen omvang hetgeen een gevqlg is van het m ueze kolom iiei neiliadidelyk genitmoreeide onibieken van nieu e gezjch apuntcn d e de itermiiinR ier beui ae hetzij n de ecne hetzaj m dandere richting mudcn kunnen beïnvloeden o ijtimu eeren De koop u t an liet pub ck blijft over het aigetneen van beperkten aaid en bepaalt zich hoog tena tol het jianre ken of kccptn van een bepaalden favoriet Wat i€ en m de biouwe ij bracht gi teren in de Amerikaanse lie afdeelmg de inticdf van een hoekman teweeg in dï n hoek waa Shei Union wot den verhandeld hetuee uiteraard met etnifie belang=te ing gepaard ging DU kwam evenwel niet tot uitmg in eei beteren oeii voor dit fond s daar de noicering met 12 7 niet veel aiweefc van de vorigt noteering De oveiige waarden m de e lubriek waren mee endeels letb lager S aa fondücn wa en eenig zina aangeboden Zoowel Betlchem Steeds a s V S Steel moesten ruio1 doV ar pnj geven en daa den resp tot 87 Vi en 70 k f Ook koperlondsen waren eereter iets lager maar h t verlies beef hier tot eenige fracties beperkt Spoorwegaandeekn weken niet veel van dé wirige noteeringen a Voor Nedsrland che indu lriee e aandeele i bestond een vrijwel prijshoudende stemming AandeeU n Aku werden vrijwel gedu ende don geheelen middïig omstreeks de 108 verharwield Tegen het falot van de beurb kor de notee ln rot iets boven dit niveau ui komen zoo r sa do een wmst van een procent wc 5 baad Aandeeen Philips koncten het 5 nt van gisteren net geheel er a behoudeiW en liepen terug tot omstreek 210 Aandeelen Unilever daarentegen waren TT et 129 eveneen s iets beter Een volkomen gemis aan belangste lne on moetten cuUuurwaaiden rubberaandseler waren onregelmatig Amste dam Rubber liepen twee punten terug tot 282 De minde courante soorten waren niet veel veranderd Bi de suikerfond en waren H V A s met een opening van 442 aan den lagercn kant W wisten Icïen het ot van d b purs wee tot 449 r te stijgen Bii de tabaksafindeelen tr een k ein herstel In voor De i Batavia d ï lstcren nadat het fonds eenire dagen met meer ve harde d was negen p ocent la r waren Het fonds not erde met IffT twee prOcent boven het vorig sot Ook Senemtoah waren tret 218 ecnlgstlns b ïer OUes waren bij oppn n g met 265 2 aan d ed ukten kant Vrii el gedurend den ge c len ml d g we d omstreeks d t niveau ge nd d Later knn de note rlp evenwel tot m en bij ün 267 aant kkcn Kvenals de vor e daffen wi In m eer aar hoe c ri het purest te doen ïi wel men niet kan inreken vnn een nor rf i jnnftp iinen tes en 2 puntf 159 Oude Booten rr t een vo n OT nt t r o f nt w fe ffe fs don ook ix t b a p eet gd al d ent er noe aan te w rjvo tfd dat S h T rt Unies met 186 e pr cent laper rote t d n On d b eg r mfl kt was de Merntj vrnr N d anf s S S s nrf n ove h nn f a tlD i ager d fff fïl 11 oofrnde een half proeent bwn€if n i o f t ïn v n sieren er oi 1f l i s te T te T n pR ez n r s Mfer weer 00 P kw m te H 1 o g c o gr f d i n oesten ziu n r tV s en pari ven blever KOF RSEN XIj DE1LANrsrH CLKARliNGI NSTITUVT Koersen voor stc tmgen op 9 Januari 1941 en Deenschie kronen 36 40 Noorsche kron sn 42 82 Zwecdsche kror cn 44 85 Ttjech sche kronen oude schu deni 6 42 Tsjechische krwien n ïi sc iuldtn 7M Dinar icmde Echud n Z nina fnieuwe srini i 4 23 Tur isehe ponden 1 4S 4 T ewa 2 ao Pepfoe oude ïchudeil re Pengoe nieuwe schuldsn AT PB lijn ebleven ïan T idvhat t Indiwhe autoriteiten bij de landgenooten die familie en u Jen in Indié hebben gewekt r i nivndfn en duizenden zoo n d Indié als in Nederland door deze handelwijze verstoken een woord van liefde roo strrkend in g i o Ix mofdiftend in een f ode van inspanning en onzekerDe botte weipcring van de autorit iten Il I wnn PPP eehter o k aanfeidinï verdere conclusies Zulk jl hn id n demonstreert duideliik Lak i t W t van de ansst en rp fiip de Indische autoriteiten r beheerwht Men 7ou willen n i men in Nederlandsch Indië rl iiK nog onafhankelijk en kun pp d l inleiten doen wat zii perecht 1 f d nehten in het belan van I ldi H t feit dat zelfs geen livt IC renonnen mag word b in ten fl It i chiildif e kvj tip aL ya iilin T nr kken wn ir dui in i n in Ind e ev n hard naar verlanpen als iun f mii ie hier fe lande brjn Nederland V er verklaarbaar ann liet denken Het herinnert aan den tiid van d n vdrigen oorlog toen Ned Tland ch Indië zich ook re d i door Fngfteh i Ineden heeft laten rin telooren l toen was Indiëno neutraal Het Ftemt tot telenrstellinf waniw r rr en ervaart dnt on Ned rland i h I id y Nedfr andcrs poot 8 ni M W voorbeeld van Volrai sls ViVesfft e voor de ehee p ercH 1H n5 de rol moet vervullen van d en th re van handlanger van werVtiue Ook d inli ht ngen van de Inijische radio wi zen in de plfdn r chlin Ind e i than aan een b i nvloe ding en een ver ftising van den pec t bioötee teld welke voor zim bevnners ili ht rwdeel kan brenffen Het is zeker del de l evoT n ï van T dië 7irh ïoove 1 nir p1iik tefen een der eliike opdrin Ti e ieid ver7 t en dat er ceen verlronw fn b =t at in de hou inp d e op h t r enblik Hoor de overheid wordt ingenomen De geringe b la stellinT on de Botnvin ebe benrs demni tre rl dit X oldoende De beVwannrTïte joninnlipt welke Indi in de lar te tientallen jaren heeft kond entïrmff heeft eens verkln rd Indië wordt n et meer eer eerd jmar het wordt Peadmmistreerd I i dezen tüil komt d t wh rper din ori t uit Het mnneelt in Ind wat het be i er betreft aan gronthe nan proot ichheid en aan formaat D Indische autoriteiten demon treeren dim zwakheid door toeeeefliikheid bii directe bedreieinp en beïnvloed men denke aan de onderhandelingen met Jananl en door botte ne atie pis men over d zee n een bevriende stem wil laten doorklinken En jui t nu in ezen dynamisehen tiid koml liet op een krachtige hmiding aan ook voor Indië No dr t i een direct eevaar maar reed nak en ch zichtbaar boven den Stn en Oceaan semep Dat d ent men in Indië vooral te bedenken Men wachtte m t het aannemen van een houding waaryit kmcht en waar heid soreekf n et tot het te laat is De Indir he autnnleiten mo en zich groot wpnen door f miliege iprekken onmopeliik te maken in de oogen van een ieder die van Ned rlandschen bloede is demonstreert dit een kleinheid waarvoor Nenerl ind ch lnaië en Neelerlanders in Indië met recht bang moeten zijn NATITRVERSCHUNSELEN In de avonden van 23 25 26 en 27 December 1R40 en 3 Januari 1941 zijn in ons land zeer he dere meteor n P i eer sterke lichtverschijnselen arBenomen Het Meteorlogisc+i In itituut ontving verschillende vaak vrij uitvoerige en J auvvkeuni e befehrijvingen van deze mpiverschiinselen Uit de onlvanron tnpdedeelin en kon af e d worf w dat het hierbii in h t algemeen n eteoren betrof welke schenen uit te an radeoren van een nebied dat nabii het sterrenbeeld De Vis hen gel en was en waan an d meesten jieh in Oosleijike of Noo M enstehike rehting bewo en H t licht I atzi uitstraalden wordt els er h I l PPP tn en oooegeven De v p schiint lon duurden s ehts enVo = conden enkele te ichten snr ken vnn een lanre groen ht Pe staart In het geval van 3 Januari werd het versehimsel ongeveer 16 minuten voor nnsondert ing ge ien dus bij vriiw Wlderen h mei Hef deed zich voor n den Zuidelijke hem l Aangezien de opfaven der tüdstin n van optreden een wemig u t n iieoen r h t aantal bevallen vaann de baan van d n meteoor ten ir i sterren werd vast Berinir was was het nl mo voldoendo betrouwbare b k P maken omtrent het v rloe evn j over ons land alsrned v r de hoo te in d n damokrn J vPfrhi nfrnion b bben peen be Ktpg on in Konnpi o mae n r natii iasrWks voorkomende me nz wnr n KOlONn J G KOOPMAN OVEFIEBKN Dezer dagen U in het ziekenhuis St Shove te Voorburg in 82 jari w prdom overleden de heer J G il fep kolonel der cavalerie net Ned Indisohe lefr oud ver jwoordiger der K L M en LM In AuïfraliS rm J pf vrnschf o ge z p w BCAND m EBN OPSLAGPLAATS VAM TAPIJTEN Gistermiddag brak brand uit in een groote opslagplaata van tapijten loopen cocosmatten enz gelegen Onder een tapijtzaak van de fa Pupers aan den Huizerweg te Bussum De bewoners van de boven in den winkel gelegen woning werden den brand gewaar doordat rookwolken affkomstig van brandende en smeulende tapijten in de woning doordrongen Toen het gezin bestaande uit zes volwSPsenen en 5 kinderen zich in veiligheid wilde brengen was de gewone weg via winkel of achterzijde afgesloten door een dikke benauwende rookmasaa zoodat slechts via het dak de kans tot redding overbleef Buren legden een plank van een groot openslaand raam naar het balkon Hierlangs lieten allen zich op het balcon zakken Via een tegen den muur geplaatste ladder kon het geheele gezin inclusief eenige logc s zij het onder groote consternatie een zijgang bereiken De brandweer die i n ieder geval den brand tot de opslagplaats onder den winkel wilde beperken tastte met vijf stralen den brand aan en had het geluk hoewel het vuur toch pog even in den winkel doodrong na anderhalf uur hard werken uitbreiding te Voorkomen De benauwende rookwolken belemmerden het blusschingswerk zeer en de brandweer moest van rookmaskers gebruik maken De schade is vooral ook door het vele bluschwater groot De heer F is verzekerd doch aanvulling van de verloren getjane voorraad zal moeilijk zooi niet onmogelijk zijn HET WFFKBLAD ARBEID VERSCHENEN Als uitgave var het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigirger is verschenen het eerst nummer vaiï arbeid een sqciaal n cultureel weekblad dat in de eerste plaats bestemd is voor de leden van het Verbond doch wegens zijn algemeen karakter ook voor niet aangeslotenen verkrijgbaar Wordt gesteld Het blad dat bij zijn verschijning rhet eei oplage van tegen de vier honderd duKend exemplaren begint doet daarmede meteeit als Hollands grootste weekblad zijn intrede in het Nederlandsche perswezen Het beoogt etn blad te zijn voor het geheele huisgezin Behalve bijdragen van ociale aard zal het dan ook ontspanningslcctuur in rijke verscheidenheid brongen Als hoofdredacteur van Arbeid is opgetreden de heer G van Overbeek ERNSTIGE AANKI IDING NABIJ BERGEN OP ZOO Gisterochtend omstreeks 9 uur werd nabij Bergenop Zoom het 16 jarig dichtertje Van de familie van Tilburg uit Bergenop Zooiji in zwaar gewonden toestand langs den kant van den Wouwscheweg gevonden Nadat het kind aanvankjBlijk was overgebracht in een langs den weg staande woning i werd het later op den dag op dokters dvies zoo snel mogelijk vervoerd naar het algemeen burgergasthuis te Ber genop Zoom waar het meisje in den loop van den dag ovenleed De politie werd gewaarïchuwd aia ter plaatse een onder iosk instelde loch aanvankelijk zonder resultaat Pas l ler meldde zich bij de politie een automobilist u t Bergenop Zoom die vprtelde dat h j des morgens omstreeks 8 uur jp den Wouwscheweg met zijn auto ri r dend een schok had ge oeld Hij had zijn wagen terstond tot stiUland gebracht en was op onderzoek uitgegaan waarbij hij evenwel niets had kunnen ontdekken dat er op wees dat hij een aanrijding had gehad De politie hueft de auto m beslag genomen en zal deze aan een nauwkeurig onderzoek onderwerpen Vermoedelijk is het meisje het slachtoffer geworden van een aanrijding met dezen auto AANBESTEDINGEN Het gemeentebestuur van Rotterdamheeft in het gebouw van den Gemeentelijken Techenischen Dienst aanbesteed het twuwen van een fabrieksschoorsteen hoog 100 meter op hetterrein van de electriciteitsfabrigk aande Galileistraat Ingeschreven werd als vplgt J Terbeck en Co Arnhem a uitsluitend Rètterdamsthe werklieden in gewapend beton 1 107 480 in metselwerk ƒ 122 375 b zonder verplichting van Rotterdamsche werklieden in gewapend beton ƒ 106 400 in metselwerk ƒ 121 400 F Söntgerath Overschie a 1 83 700 E Blok Rotterdam b ƒ 119 0 arbciderseoöperatie Rotterdam a voor fundcering en ijzerwerk ƒ 105 CO HoIlandsche Beton Mij ƒ 115 600 Amslerdam che Ballast Maatschappij Amsterdam ƒ 106 500 eventueel voor a ƒ500 en voor b ƒ 12 000 meer F Hof Den Haag ƒ 125 150 eventueel voor a en b ƒ 143 480 Jm Rciï ïT i r sn FABRIEKSARBEIDER WILDE ZIJN ZOON DOODEN ile jaar gevangenisstraf geëischt In den vroegen ochtend van den 18en October van het vorige jaar voltrok zich in het huisje van den be jaarden Oldenzaalschen fabrieksarbei der A A E een drama E had zich eerst naar de woningvan zijn gehuwde dochter begeven waar iich ook zijn zoon bcvon metwien hy op gespannen voet c de Ewilde een stofzuiger die de loudst dochter had meegannmen terijftchebben Een hevige woordenwisseling washet gevolg Des avonds laat keerde de toon nadr huis terug en begaf zich terstond naar iü slaapkam3r Den volgenden morgjcn omstreeks zeven uur betrad zijn vader de slaapkamer om hem te we y ken doch toe de zoon niet snel genoeg opstond greep de vader een bül ën bracht daarmede zijn zoon een aafital slagen op het hoofd toe E Jr vtrerd ernstig aan het hoofd gev O d doch slaagde er in zi n vader de fciil ie ont Mcn Op h tzol a oo enb ik kw 11 buren d 3 het hu crccn van den 37jarigen Eerend hadden TJhoord I de kamer binnen en Visten verder onheil te voorkomen De vader die zich eigener beweging bij de marechaussee had aangemeld stond gisteren voor de Almclosche rechtbank terecht Hij verklaarde het al vele jareh niet best met zijn zoon te hebben kunnen vinden hetgeen voornamelijk zijn oorzaak vond in het wangedrag van den zoon die zooals de president mr Leendertz mededeelde al vele malen is veroordeeld Tijdens de woordenwisseling ten huize van verdachte s oudste dochter zou de zoon tegen zijn vader hebben gezegd Nog een paar dagen en dan is mijn voorwaardelijke veroordeeling voorbü Dan zullen wij met u afrekenen Verdachte voelde zich door deze woorden bedreigd Pres Hoe is u ër nu toegekomen om uw zoon te willen vermoorden Verdachte deed een relaas van zijn droevige ervaringen met z jn eenigen zoon Dagen en nachten aldus VM d heb ik rondgezworven omdat ik niet wist wat ik doen zou Na een bezoek aan het graf van mijn vrouw heb ik het plan beraamd den jongen te dooden Pres Hadt u werkelijk het plan om uw zoon te vprmoorden Verd Ja tvintig jaar heb ik met hem gemarteld t Is verschrik ki ijk Pres Maar wat u gedaan hebt is nog verscnnkkelijker Verd Ik moest van hem af De zoon was de eenige getuige in ze familietragedie De president merkte bij het begin an hot verhoor op dat getuige een aanzicnnjk strafblad heeft en dat zijn wangedrag mede oorzaak is geweest dat zijn vader thans terecht moet staan Getuige was het hiermede niet eens Hij verklaarde nooit eenige bedreiging tegenover uzi n vader te hebben geuit on zich zelfs steeds te hebben beijverd om de verlangens van zijn vader te verwezenlijken Pres Maar u hebt toch iets gezegd van een voorwaardelijke veroordeeling Get Dat was niet voor m n vader bestemd Pres Voor wie dan Get Voor de weduwe S die veel bij ons in huis k am en die daar niets verloren had Getuige verklaarde nim ner kwesti met zijn vader te hebben ehad zoolang hij met zijn vader alleen s geweest Toen de wed S in huis kwam ging het mis Nadat de president met getuige het Tebeurde m do slaapkamer heeft na iegaan was het woord aar den officier v an Jusjitie jhr mr Va i der Wyck Deze zeide zich niet Je kunnen voorstellen dat iemand op een leeftijd als verdachte die zeer gunstig bekend staat plotseling een poging tot doodslag eii nog wel op zijn zoon onderneemt Volgens den officier moeten c aarbij andere factoren een rol hebben gespeeld en daaro Ti achtte hij het gewensclit een psychiatrisch rapport over verdac ites geestestoestand te doen uitbrenge Na raadkamer deelde de president mede dat de rechtbank geen termen aanwezig vond om een psychiatrisch rapport te doen uitbrengen en verzocht den mficier van Justitie zijn requisitoir te houden De officier achtte poging tot moord niet bewezen doch wel den opzet van verdachte om zijn zoon te dooden liekenirg houdende met verd s leeftijd en alle omstandigheden vordprde de officier een jaar gevangenisstraf met aftrek van de preventieve hechtenis De verdediger persisteerde bij de ïonclu ij van zijn pleidooi De rechtbank zal DinSdag 14 Januari s Uitspraak doen EEN BEJAARDE INSLUIPEK Het oude heertje C J G dat bijna de helft van zijn 68 levensjaren in de gevangenis heeft doorgebracht wegens vergrepen tegen eens anders eigendommen in hoofdzaak wegens insluiping ip en diefstal uit woningen en terzake ven een dergelijk geval op 15 October jl dror de Haag =che rechtbank tot een jaar gevangenisstraf was veroordeeld terwijl hij thans uit anderen hoofde in het Huis van Bewaring vertoefde was voor het Haagsch Gerechtshof gistaren verschenen omdat hij tegen het rjchlbankvonnis beroep had aangetcckend Hij beweerd dit geval niet op zijn qeweten te hebben Het IS toch wel uw vak zoo concludeerde de president uit het totaal van dertig jaren en acht maanden gevangenisstraf welks dé verdachte nu terzake insluipingen en diefstrl en achter den rug hesft en zoo voegde president eraan toe hoewel je ten tijde van het bedoelde mi vdrijf in den afg loopen zomer in het bcstsdelingenhuis woonde als verplecde zond r middelen van rstaan werden na ds insluiping bankbiljetten van opeenvol ends num mering precies dezelfde als de in het bewuste perco l vermists in je bezit bevonden Bij de rechtbank had verdachte daarvoor de verklaring gegeven dat hij dis bankbiljetten bij het pokken had gewonnen en hij herhaalde voor het hof deze verklaring Verder ware n in zijn kameitje in het bïstedelingenhuis looptrs en valsche sleutels gevonden van welke sleutels er een was bijgsvijld zoodanig dat dezS precies in het slot van de bestolen worjing paste en bij da 1 75 M hoogc kast waar de tasch m et bankbiljetten gestolen moest zijn van de bovenste plank was een bankje van ongeverr 40 cm hoogte aangetroffen dat voor den lechts 1 58 M lengte tellenden ver lehte een welkom hulpmddel zou ijn gev esst om di plank te bereiken Of die verzameling van loopsr s en valsche sleii els wellicht ook in het bestcdelinfienhu s tot de liefhebberijen vafi den verd cht3 b hoorden vroag dTesident nog maar daarop antwoordde verdrclite slech s schoudsrophalcnd Getuigen vcrklaerden nog dat in d v oi ln waar de bankbilielten werden st geen spoor vaU braak was aanTiroffen zcodat alleen inslu ii d or y iizX van een v aïschen skutel kon jn tcpgnzs Vr T b e k i ft d d v aarop de inslui ting was g Pd uKganosdrg van den man in het bestedslngenhuis w s Een en and r gsf den proct pur f neraal aanleiding bevestiging van het vonnis te eischen b vvüs nist g 2v ir vt tcïn en hij os vr 3praak nu i Arrest 22 Januari Werkspoor A dito 177 4 1 Wettprsutker dito 166 17U Wilton r gew A 1774 175 12 4 1 UK 1 8 11 Dito C pr V A Weyers I en U Am Chrystal Am Smelting C V A Stand Bi 6 4 C V 10 A Am Tob Cy c V 1S4 13 394 66 JJi A B R II Colg C V lOA R II 3en El Cy Ct v 1 5 i r II Huds mW RII Kee p Mc T PI Corp Cf V A N SLCVGA Ril UnU St Rubber 281 29J 29u 284 291 40 1 264 264 2444 C V 10 g a A N I El MiJ A Dito Nat B V a N l Gas MIJ A Dito N Bez V Tw C St V E a Am TeL Tr K C V A 17 197 127 140 231 4 2IH 176 i 1 llandelsvereenlgingen C en H g A 16 Born S H M A 197 Dell At H M d 12S Guniz en Sch A 137 I Or en H V R A 3344 Linde en Teves a 202 Nc d Wol MiJ A 71 4 MUnbouwondcrnemlngen iSil MlJ Ie rub A Dito 2e A 474 468 Boeten M Mij a 19 Smgkep T MIJ a 181 Petrol ondernemingen Drd Ptr I C V A 265 2574 K N Petr Mn tó 100 Ond A 2634 Skl h dito C V A 27 m Moeara En m A 317 sra Tarakan PM A m S ird Oil 10 a 2j C v a 41 42 Kubberqndernemlngen Hessa Rubber a 147 1 1844 1H3 Ind Rubb C J dva caijulch Preanger R MIJ T7 T7 Rotleid Tap 81 Salaln Plant 85 84 Wal Sumatra 151 145 Zuid Preaqger 834 Scheepvaartmaatsehxppijen Furne s S enA M IflO Vij Zcev aana 108 Niev Goudr A 3Ü t 2Ï4 M De aiaaa C v A ïln US Mij Oostzee A 184 181 lïandelsv A dam 447 CaltnnrmaatschappU D Krian Suiker A 17M PaeoUan A 177 Suiker Ct MiJ A 2ai Tje vcng Le lc rt 110 Arend burg 318 32n Be oekl A m 7 Soek Lardb A 101 Am t Thee C A 78 Ranj Thee Ru A 314 Goa para Cu MiJ Pangkeotam Thee 155 150 Pa VNanRkaC Mij Rongga LandD A Sedep Cu t A 389 3 6 S ndar g CuH A 189 + Telatja Patenean ïfüV W JavaTheeC Mij Ins Cult Syndic 75 78 KaliTe loCult Mij 230 231 Michie Arn 1X5 lh7 WJavaKinaCMij IJÖH Diversen Blauwh Vnes A W i S S Bijenkorf A fTS Hr Gem E W en W 129 lli Dito Pief WA lua i Gouda Kaa h Mij 87 Houth Albèits A U IJ7 Houth Jongen A 12 131 Hourh Pont A 132 U Muüer W II A 3bH Do 52001 75000 A N M V Hav w A lai i26i ZSab lOOOCvA 110 Wcx orth en Co 39 38 Spoor en Tramwcten D i Spoor A 100 ïty NI Sp w Mi A 3 bl Atch T C vgA J ti 22H KansCS C v fi A 7 K C South R Co Ti idem pief a 7s Dito Cert v g A 18 s 18 Un Pac CvgA 89 1 Ge d Tramw Mij 140 140 Kedtri Mad Stoomtr A D to pref A 12 12 Maiëng St tT A 49 O Java Sttr A 3s 3S SetTi Joana A H Seii Cheribon A 20 Swerajoetjal St tr U 4 15 Prolongatie S iS FONDSEN NedetlaMi ACTIEVE SUuUlecninceii luti t UUs TO WH T9 4 t 0 i i t V a 8 en S5 M 9 U MM 40 la I 1000 t Wit WH 4 bU 1000 IMl 1000 V t Grootboek obl V l 18S6ia S obl Ccrt V Jnschr I Grootboek obl B 1936 1000 9 1BS7 1000 3 1931 I 1000 3 3 i Certificaten aVs Grootboek obl 3 a 1035 Indlï I 1000 3 11 37 Indll I 1000 3 M 1937 Inélë t 1000 A tDuitschi Yound Obl 1000 30 i t Bank en Cred iMt 191 U l i ol Bank 19 Ned Ind Handcisb Ui led Hand MU C V A 12 InduatTieëa 1 Kunsluld Uu IIJÜ UM Ili U M Berkel Patónl M JIJ Calïé Oliet C gew Tl 71 Centr Suiker ail 311 ükker 1 ta i Lever Bios en Unie l j 12j lJi UMi lpd Fold Aut 1 1 SOT i Philip G B V A m iWi ÏIIH ÏIIW Dito Pief w A In na All Ludl St C V M ea R II XH 38 4 Am Bemborg A C V 5 10 a 16 Wil Am B cv pref a ISA l iiAm Car and F C V A nd 34 34 i S4 MK Am Enka C V ld U Anac Cbpp C V ld 3l j 3 lt Jl Hl Belhl St C V 10 ld mt m 1 Ï7g Chrjsl Corp C v A W i v urliss Wr Corp C V Idem 11 I General Molor Idem 54 ii 51 Intern Nicl el Cy C V 10 a i aUH Ki iuiec C C V 10 A IR II 39 M 33 39 North Am Av C V A R II IS 1 Norlh Am R A C V A aj ai Ri p steel C V A ÏTi aHi UiL n Stale S eel ld 7 i 71H H TI Diveriaa It Scrv C C V ld 7 6 C South C V 10 A K tl jl Jorth A Cy C v A Bi jsk iladio Corp C v A fli 6 1 6 i Oost Borneo MIJ A ajl dem piel Aand 21 2Vi Petr OaderaemlacaB Dord Petr Ind Ma G Aand a n JTiS Kon Petr Mij idem 71 2t 7 JSjJ67ikCont Oil Cy Cv 10 idem Ul i ai Mid Continental Pet C V A Uh Ui Phil Pet C V 10 ld j tt i Shell Un C v 10 ld 12 12H 12i UiT Wat A65 Oil Cv 10 idem ll ll v lU Ili ScbeepvaartmaatsclUTOllas Iloll Am Lijn Aand 121 120 131 j 131 Java Cluna JapaA Lijn idem ISSw laT i Ij i lssa KoWj Ved St Mijld I 1S0 L l mi Kon Pakelv Mij id Ïi5 2t Ned Schcepv Un id is ii iwx l Sii W7 Hötlerd L ojd Idem 153 151 Sloomv Mlj Ncd ld i5j Vtö i Int Mere Mar Cy C V 10 A 15 1 h SnlkcrondcmeBüjigcB Kardelsw Arrst A M2 443 4 1 115 Javasche Cul mij id 3ü7 ïs Ncd Ind S Un id sm Sin Ver Vorst C M 250 500 A 12S 12 ii VR xan TabaksondcmemlagcB Dell Batav Mt A 195 197 19i Dell MIj k I 1000 C v id m 2eS Je9 SB Spneii bah Mij idem 21 218 218 Wilson fit Co C T A 5 5 o Spoorwcgeii Ballim and Ohio C V idein 64 t A Shesap St Ohio C 10 25 a Ju i i rimois Cent C v ij lO i Ift WJlN York Centr Cv ld 16 1 4 Pennsylv R 10 i 350 C V A 26H 27 38 3 So ilh Pac Cy V a g dem UH U I d Railway O ge idem 15H 16 Canad Pac C v ld 5 i ö Rabberonderitemlngaa Amittrdam R Cult Aand 777H 2M 381 2Sm Bandar Rub inQ ld 236 2K 32 OeII Bat R Mu ld 211 221H Kendeng Lemboe Rub Idem U U3H Majanglanden Vereen ld W ÏSH Oost Javo Rubber Mij Idem g JJ Ooslk 500C V ld ï Serbadjadi Sum R Idem 134 lafi Silau Sum Rubber Mij Idem IIOH Sum Rubb Cult id 22S iio 239 Ver IndL Cult Ond ld m WO IK Interc Rubber Gert v idem 5H 5H Ik k Ooitsehe fondfen BCt i kectlngverklarlnc Ou grooLb p 1940 c g r 3 ld ld p 1941 c r 3 in ld ld p 1943 c 4 r 3 m ld ld p 1943 c e r 3 ld ld p 1944 c O r 2 70 id id p 1945 c 6 r t ld ld p 1946 c I r g ld ld p 1947 c r 3 M ld ld p 1 4 e r 2 u A Konvei ions kasse obl 4 66 DllJ N cue Ausg obl 3 73 Farbenind ll G C v O 97u Call Synd £ 30 100 T sa Dito £ 20 100 61 2 9g a Wintershall obl 6i s 68H farbenind ilG C v A 131 Ver Korkind C v A 125 Duitichl Berl Rni 35 O i a BIX Ruhrv 27 i f t V O 7 4l go Dito 30 Vi Vs O 7 iiH D Rentenbank 25 7 42u Ver D Stedenl O T 43 Bayr Hyp en W B Pb 3 7 Tg D Linoleumw 07 77 Gelscnk Bergw Obl 5 R II 72u Gulehoffnungshaite Obl 7 g2 Haipener Bergbau Obl 8 6i Phoenix Akt Ges Obl 6 62 Rh E be Union Obl 7 214 Ruhrchemie A O OW 47H Siemens en Halske Obl 8I 2 r V Slah werka Obt 7 Dito serie A 25 1 Obl gi aa Vulor Gew Obl OVa San Vcgel D u K Obl 7 B Rliein w KI 25 Obl 7 gi Dito 17 Obl 43H i riagener Strassenbahn Ob 8 43H Tarbenlndustrie aand 131 1 Siemens on Haiske aand 277H Ver Glanisloff Fabr aand JVlntelshall Akt Oe aand 140 OTFICIEELB VALOTAKOEKSeN PEB NKDEKUANDSCBB BAHK 8 Januari Valuta lijnrlfteltjke en terKcw Vork 1 W lm l 1 88 i Bcr Ijn 7j 2 ï aBiu sel ai II ƒ 3017 He smki 1 3gl 3g8 Stockholm f44Jl J44JB ZUrich 43 83 43 71 Bank papier BeiIIjn 75 M f 75J4 New York 1 8 ii l OVi Brussel 30118 rSOIO 4 55 tra sactla