Goudsche Courant, donderdag 9 januari 1941

EERSTE BLAD it f DONDEROAG 9 JANUARI 194 SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDAs MOOISTE THEATER TEL 3750 Vanal Vrijdag 10 Januari t m Woensdag 25 Januari THEO LINGEN In een feéit van den lach van licht en muziek naar de bekende Operette van RICH HBUBERGER OPERA BAL Muziek van PE I LK KREUDER Regie van GEZA VON BdLVARY jlANS MOSCR om ta gillen In deze bruisende film Toegang boven 18 jaar Vrijdagavond populaire prijzen 25 40 aO ol anvang der voorstellingen 8 uur 15 Dinsdag en Woensdagaanvang 7 UUR is Zaterdag v maf 6 uur en 8 uur 15 doorloopend Zondag vanaf 3 ur 5ijpr30en 8 uur 15 doorloopcnd ZONÜAOtJCHTEND 12 JANUARI 10 uur 30 HEINZ RQHMANN in de vreslllke ilm IE BRUIGOM IN ANGST OKicieele publicatie van het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart INSCURMVING GRAFISCHE ONDERNEMINGEN De Directeur van de Sectie Grafische Industrie van het Rijksbureau voor Verwerkende Industrieën maakt het volgende bekend De inschrijving van grafische ondernemingen bij bovengenoemde Sectie welke tot dusverre vrijwillig geschiedde is thans verplicht gesteld Voor alle boekdrukkere en steendrukkerijen offsetdrukkerijen diepdrukkerijen stereotypieinrichtingen clic héfabri en boekbinderijen en loonzetterfien bestaat derhalve deze plicht De hiergenoemde groepen van ondernemingen dienen in den ruim sten zin te worden opgevat zoodat hieronder vallen allé ondernemingen waar de typografie de Bthografie de chemigrafie de offsetdruk de diepdruk of de boekdrukkerij wordt uitgeoefend evenals huisdrukkerijen binderijen en gebruikers van Multilith en Rotaprintmachines Ook de dagbladbedrijven vallen hier dus onder Copieerinrichtingen fotografische ateliers inrichtingen tot het vervaardigen van blauwdrukken en gebruikers van stencilmachines worden met als grafische ondernemingen beschouwd Cartonnage papierwaren en papierenzakkenfabricage zjjn slechts to inschrijving verplicht wanneer zij een afdeeling hebben iie producten vervaardigt kenmerkend voor een der grafische industrieën alleen vooc die afdeeling bestaat daa echter de inschrijving splicht Ondernemingen welke tot inschrijving zijn verplicht dienenzich voorzoovèr dit niet reeds is geschied in verbinding te stellenmet de Sectie Grafische Indu st ie van het Rijksbureau voorVerwerkende Industrieën N Z Voorburgwal 326 328 Amsterdam 8 Januari 1941 4430 66 Bergambacht WEUiESLAAOD USnUtl Het yjteeit ter gelegenheid van hel 4 jsrig beitaan van de Uibaan van de Uiclub Voorwaart is een groot succes geworden De belangsteliing wai weer groot alleen al aan niet leden zün meer dan 600 toegangibewüzen verkocht Feitelijk waren er te veel menfchen op de baan het ijs was op meerdere plaatsen door de ontstane icheuren bijna niet meer te tjeryden Voor het gecoftumeerde ryden bectond t in animo Aan de nationale herdrijdery voor mannen namen 24 personen deel D Ie pry werd gewonnen door N van Dam te Stolwijk de 2e door C de Brüijn PC te Ouderkerk Mm den IJssel en de 3e door C van Amsterdam te Gouda Vooral de demonstratie van de kunstrüdster mej Keulman uit Schiedam viel bü het publiek in den geest In de bestüursttnt heeft de 2e voorzitter de heer C Zijderlaan met enkele woorden het jubileum herdacht Het bestuut werd daai na gecomplimenteerd door den burgemeester en door de voorzitters van de iisclubs uit Stolwijk Ammerstol en Ouderkerk aan den VueL BOUW WOONHUIS MET BOERDERU Door P P Stuurman te Schoonhoven is vergunning verzocht tot het iiouwen van een woonhuis met boerderij B en W he ben de vergunning voor den bouw van het woonhuis verleend Voorden bou van de Ijoerderü is de vereischte machtiging van den RÜkscommissaris voor den wederopbouw nog niet ontvangen GROND EN ZIIN OPBRENGST Op 1 Januari bestond de gemeente uit 58 h a bouwland 2436 ha grasland 38 ha tuingrond 3 ha griend 15 ha rietgewas 456 ha bebouwde eigendommen erven particuliere turnen enz De geschatte opbrengst van conmmptieaardappelen is 275 hl van mangelwortels en voederbieten 65 000 kilogram GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden rüwielbelastingmerk te bevragen bij N Versloot Hoofdstraat C46 Berkenwoude VARKENS CLANDESTIEN GESLACHT Groote partU vleescb in beslag genomen Controleurs van den Qentralen Crisis Controledienst hebben bü een vissclier te dezer stede een groote party vleesch in beslag genonfen afkomstig wan negen tlandestien geslachte varkens De slachtingen wareii geschied met hulp van een boerenarbeider te wiens huize nog een eveneens voor de slacht bestemd varken werd aangetroffen da t mede in l eslag gesnumen is Boskoop BUKSPÖSTSFAARBANK Gedurende December ii alhier op de Rykspostspaarbank ingelegd ƒ 3650 77 m terugbetaald ƒ 46 102 16 Het laatste uitgegeven boekje draagt het nummer 6713 ra o PIMEN ONVERKOOPBAAR Op klein partijtje serincen na alles doorgedraaid De bloemen op de bloemenveiling van gisterenmorgen waren onveikoop baar Aangevoerd was een prachtige partij seringen bloemen alsmede Cera us Hisakura Sierkers Behoudens een klein partijtje seringen die voor 7 tot 10 cent per bak werden verkocht draaide alles ook de lerkersen door ARBEIDERS NAAR tVANKRUK Woensdagmorgen zyn van hier naar Frankrijk vertrokken 28 werkloozen onder wie timmerlieden schilders boomkweekers alsmede ongeschoolde arbeiders om aldaar te worden te werk gesteld DE BOSkOOPSCBE VEILING 25 JAAR Cieen feestelijke herdenking Or 11 Februari e k bestaat de Coöp vereMiiging De Boskoopsche veiling 25 jaar Het bestuur der veiling heeft besloten om gezien de tijdsomstandigheden van een feestelijke herdenking af te zien GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden paar beenp jpen paar glacé handschoenen paar bokshandschoenen dameshoed ij ielbelastngmerk waterleidingkraan handbeschermer zilverbon paar gryze handschoenen polsmof zwarte heeren want kinderwant een paar lage heeren choenen Inlichtingen politiebureau Haastrecht HARDRUDERU VOOR INGEZETENEN De Haastreehtsche Ijsclub heeft de eerste hardrijderij voor ingezetenen gehouden Spannende races ven de ryd rs te zien De uitslag was Ie prijs ƒ 7 80 W Verboom 2e prijs ƒ 5 W Stijnis 3e prijs ƒ 2 50 G Stravar 4e prijs ƒ 1 J Steenbergen WERK IN NOORD FRANKRIJK Uit deze gemeente vertrekken een drietal werklieden naar Noord Frankrijk om daar werkzaam te worden gesteld by den opbouw Moordrecht UITDEELINQ ERWTENSOEP rr Hj wnité Winteriiu Nederiand mg Moordrecht zal ook deze tvr ov rgaan tot het uitdeden tcnsotp aan hem die daarvoor luerking komen i CLANDESniN GESLACHT Woensdagmorgen is by den koopman V alhier een geslacht varken In beslag I nomen Het bleek dat het dier Irauduleus was geslacht Procesverbaal ii opgemaakt In korten tüd is ook tegen twee üwagsfs van den koopman proces esiiail opgemaakt wegens het clandestien slapten van varkens Ouderkerk a d IJtsel ESTAFETTE WEDSTRUD Dinsdagmiddag hield de IJsclub Eendracht Maakt Macht een esta fettewedstrijd voor paren waaraan 16 paren deelnamen De prijzen werden befaiald als volgt Ie pr T J Blonk met mej Blonk 2e pr K Visser met mej J Neef 3e pr A Trouwborst met mejP Rook 4c pr M Trouwborst met mej L Verhoef BUBGERLUKE STAND Overledene Adriana Wijntje Hoogendijk 71 jaar wed van Johannes Martinus Hoogendijk Reeuwük SCHAAP Vrr HET tAND GESTOLEN Ten nadeele van den veehahdelaar P de V alhier is des nachts een schaap uit het land gestolen Op de plaats waar het schaap had geloop n werden bloedsporen gevonden zoodat het dier blijkbaar in het land is geslacht ea daarna weggevoerd ER ZÏIN NIET VOLDOENDE BRANDSTOFFEN Schoten blijven voorloopig gesloten In verband met de brandstotfenschaarschte zullen de lagere scholen in deze gemeente voorloopig gesleten blijven Er zijn niet voldoende brandstoffen om de schooUokalen voortdurend voldoende te verwarmen Schoonhoven EIERVEILING Kippeneieren ƒ 8 75 heneieren ƒ 5 80 ƒ 5 85 beide per 100 stuks GEVONDEN VOORWERPEN Omtrent onderstaande gevonden voorwerpen zijn inlichtingen te verkrijgen aan het politiebureau padvinderspor temonnaie heerenportemonnaie kinder portemonnaie alle met inhoud en een lantaarn IJSBAAN ÖP GROOTEORACHT Zooals altijd de gewoonte is geweest van de Sehoonhovensche IJsclub Kunst en Vermaak om by sterk ijs de baan te verplaatscn van de waard langs den Utrechtschedijk naar de Grootegracht is gistermiddag de baan op de Grootegracht geopend Stolwijk If ARDRUDERU OP DE KORi BAAN Woensdagmiddag is op de banen der ijsclub t Beiersclïe een hardrijdery gehouden voor mannen op de korte baan De prijzen werden als volgt behaald Ie pr N V Dam te Stolwijk 2e pr L DuyvendiiJc te Ouderkerk a d IJssel 3e pr CgMaurik te Polsbroek 4e Pr J Verstclp te Goöderak Er waren 26 deelnemers BUITEKUND 3UITSCHLAND UGERBEJUCHT VAN HEDEN KoopvaardUschip van 10 000 ton vernietigd Het opperbevel der weermacht maakt bekend Het luchtwapen heeft gisteren overdag ondanks ongunstige weersomstandigheden een reeks stoutmoedige afzonderlijke aanvallen ten uitvoer gelegd Een gevechsvliegtuig plaatste ondanks zeer sterk luchtafweervuur en mitrailleurvuur in een door versperringsballons beschermde motorenfabriek nabij Coventry twee voltreffers van een hoogte van 100 M Een zwaar gevechtsvliegtuig dat onder leiding stond van den eersten luitenant Mons viel op 480 K M ten Noordwesten van de Donegalbaai een gewapend koopv ardijschip van omstreeks 10 000 b r t aan Na twee zware inslaande bommen bleef het schip met opengescheurden wand brandend liggen Aan de Zyidoo Ü5 ist van Engeland werd verder een troepenkamp doeltreffend met bommen bestookt De vijand wierp in den nacht van ftop 9 Januari in het Noord West Duitsche kustgebied brand en brisantbommen die hoofdzakelijk woonwijken troffen Slechts op één plaats werd geringe schade aan een industrieele installatie aangericht De verliezen onder de burgers bedingen U dooden en 14 gewonden Bij den aanval op de motorenfabriek by Coventry onderscheidde zich bijzonder de bemanning van het gevechtsvliegtuig It Hoeflifiger de commandant Öberfeldwebel Vogelhuber als bomschutter piloot Odelga als boordtelegrafist en Feldwebel Herfort als boordschutter LEGERBERICHT VAN HEDEN GEEN BUZONDER NIEUWS UIT AFRIKA Het hbofdkwartier van de Italiaansche weermacht maakt bekend In Cyrenaica aan het landfront niets bijzonders Éen van onze jacht en ge ITALIË Napels gebombardeerd vechtsformaties heeft een groep vijan delyke gemotoriseerde eenheden aangevallen en verschillende pantserwagens vernield Vijandelijke vluchten boven Bengasi en Tripolis hebben geringe ma erieele schade veroorzaakt In Tripolis vielen drie dooden Aan het Grieksche front bedrijvigheid van verkenningstroepen en acties met een plaatseHjke karakter Talryke formaties van onze luchteskadêrs heb ben troepenconcentraties en vijandelyke stellmgen doeltreffend aangevallen Batterijopstellingen en bruggen werden door Picchiatelli s troepenconcentraties door onze jachtafdeelihgen met machinegeweervuur bestookt Saloniki is met zichtbaar iucces gebombardeerd Tijdens verschillende ge vechten hebben onze vliegtuigen vijf vijandelijke jachttoestellen brandend neergeschoten In Oost Afrika geen gebeurtenis vaneeniee beteekenis De vijand heeftvluchten ondernomen boven eenige vanonze steunpunten in Eritrea en Somaliland zonder schade aan te richten Eenvijandelijk vliegtuig werd neergeschoten In den nacht van 8 op 9 Januari hebben vijandelijke vliegtuigen in opeenvolgende golven Napels en Palermo aangevallen In Napels werden talrijke bommen die voor het grootste deel in zee terechtkwamen geworpen In de haven werd een hospitaalschip en in de stad werden ongeveer vijftien gebouwen waaronder een kerk getroffen Er ziin vijf dooien en ongeveer dertig gewonden te betreuren In Palermo is geen schade van beteekenis aangericht Slachtoffers zijn niet gevallen Een van onze torpednbooten onderbevel van den luitenant ter zee tweedfklasse Nicolo Nicolini heeft ëen vijandelijke duikboot geramd en tot zinken gebracht Een van onze torpedobooten onder bevel van den korvettenkapitein Franco Tosoni Pittoni heeft in den Atlanti schen Oceaan een vijandelijk koopvaar dijschip van 3600 ton en een hulpkrui ser tot zinken gebracht VMERIKA Spanning in Argentinië RUMOER RONDOM VERKIEZINGEN Tengevolge van het zeer stormachtige en het naar de bladen melden rjjet altijd met de wettelijke bepalingen in overeenstemming zijnde verloop van de verkiezingen irt de pro vincies Santé Fe en Mendoza is despanning op het gebied van d binnenlandsche politiek in Argentijnscheregeerings gn parlementskringon nahet einde der Nieuwjaarsfeesteni nóg toegenomen De radr alen verlangen dringend dat de minister van Biftnenlandsche Zaken zijn houding te kennen zal geven ten aanzien van d gebeurtenissen tijdens de verkiezing n De minister van Binnenland c e Zaken Culaciati heeft tocïtemming verleend voor de debatten over dexekwestie in de kamerzitting echter onder de voorwaarde dat de besprekingniet het karakter krijgt van een lawaaierig difpu jt of openbaar schandaal Op grond van deze politiekespanning doen in Buenos Aires demeest verschillende geruchten leronde die voor het grootste deel ookdoor de pers worden gepubliceerd Men spreekt er hier zelfs van dat depresident van de republiek opnieuwzijn verzoek om ontslag zal indienen Ook het feit dat de wachtposten voorhet gebouw der Argentijnsche regeering en de lijfwacht van den president der republiek versterkt zyn wordtmet de tegenwoordige pplitieke irisisin verband gebracht BINIIENLANO De Haagsche tram 1 MAG WEER TOT S AVONDS ELF UUR RUDEN Om redenen ontleend aan de belangen der luchtbes cherming moest het tramverkeer m Den Haag om 8 uur des avonds eindigen Aan de trafnwegmastschappijen zyn eenigen tijd geleden de maatregelen medegedeeld welke zij kunnen nemen ter vermyding van vonkvorming De Haagsche Tramweg Maatschappy heeft in overleg met de Duitsche politie zièh onmiddeUi lc toegelegd middelen te vinden ónj deze vonkvorming te voorkomen Een dezer dagen in de avonduren 1 plèats gehad hebbende proefrit heeft t jJÉin het licht gebracht dat ten gevolge van de getroffen maatrege e n het voorkomen vah vonken sterk is verminderd Met het oog hierop is goedgevondtn dat de Haagsche Tramweg Maatschappij haar lynverkeer tot 11 uur in stand houdt Deze maatregel zal zeker door alle kringen der Haagsche bevolking in t bijzonder echter door ciJebedrijvon theaters en bioscopen met vreugde begroet worden Ten einde het tramverkeer ook in andere steden van Nederland te kunnen uitbreiden heeft men den directeur der H T M verzocht en deze is daartoe bereid gevonden de maatregelen welke hij genomen heeft aan de overige tramwegmaatsthappijen mede te deelen zoodat in de toekomst ook de andere bedryven langer in werking kunnen worden gesteld Er zij op gewezen dat deze verlenging niet geldt voor de N Z H T M de z g bkuwe tram Warfr eer het later ryden der trams in zal gaan is nog niet bekend Voor de z g buitenlijnen zal het later rijden ook gelden Het ligt in de bedoeling dat de laatste trams omstreeks half U van de eindpunten zullen vertrekken NOODLOTTIG ONGEVAL In de leerfabriek Oisterwijk te Oisterwilk geraakte gistermiddag de Arbeider H C Franken uit Haaren bij het vervoeren van steenkool door nog n et opgehelderde oorzaak onder deze massa bedolven Het ongeluk werd eerst een half uur later ontdekt Geneeskundige hulp kon niet meer baten Een priester diende den ongelukkige nog het H Oliesel toe Franken laat een vrouw en zes kinderen achter Nieuwe verkeers maatregelen AUTOBEVRACHTINGSDIENST OPGERICHT tn de heden gehouden persconferentie heeft de gevolmachtigde van den Ryksccanmissaris voor het verkeer Regierungral dr Pini mededeeling gedaan van een aantal belangryke nieuwe verkeersmaatregelen welke genomen moeten worden ter besparing van motorbrandstoffen Na overleg met het departement van Waterstaat zoo zeide hü worden met ingang van Maandag 13 Januari a s de volgende maatregelen genomen Het goederen tn vr chtverlceer over de grenzen tusschen Duitschland en Nederland alsmede tusschen Nederland en België mag in da toekomst alleen dan nog geschieden wanneer een bijzondere schriftelijke goedkeuring van de bevoegde Nederlandsche verkeersinspecteurs of van de bevoegde Duitsche of Belgische verkeersleiders is gegeven Bü het verkeer dat de grens overschrijdt moet onderscheid gemaakt worden tusschen het verkeer dat de grens slechts over korten afjitand overschrijdt en het verkeer dat de grens passeert voor het afleggen van grootere afstanden Door dezen maatregel en de daarmede samenhangende controle van het verkeer aan de grenzen wordt ook het verhuren of verkoöpen van vrachtwagens over de grens verhinderd Verder zal het departement van Waterstaat met ingang van Maandag 12 Januari een auto bevrachtingsdienst fA B D voor het binnenlandsch verkeer in het leven roepen Deze dienst heeft de taak het goederenvervoer voor derden op de wegen te leiden en is een instelling van det stjaat De Ifiding is in handen van het departement van W terstaat de uitvoering berust bij de rijksverkeersinspecteu ren bij ieder van wie een afdeeling van dezen dienst wordt opgericht Deze afdeeling heeft tot taak bij be vrachtingen bemiddelend èp te treden on goedkeuringen te verstrekken Naast een straffere leidihg van het verkeer over de grens en vjan het bin nenland ch verkeer zal eeh besparing van motorbrandstof worden nagestreefd door het gebruik van gas generatoren welker toepassing met alle ongelijke middelen zal worden bevorderd Om dit te bereiken zijn de volgende bepalingen gemaa tt a Auto s voorzien van een gasgenerator ontvangen van ie rijksverkeersinspecteuien zonder meer detoestemming tot rijden Zij worden voor doeleinderi voor de weermacht niet aangekocht eti blijven in het verkeer b Auto s met gasgeneratorien hebben bij de toewijzing van batiden devoorkeur 1 c De vroegere belastingvernoosingis bij het gebruik van een landcrebrandstof dan benzine opgeheven De op d ve wijze gespaarde brand stoffen zullen de openbare vmvoer middflen ten goede komen Met ontplofbare projectielen gespeel TWEE JONGENS GEWOND Gistermiddag waren eenige jongens op het veemarktterrein te Utrecht aan het spelen met door hen daar ih de omgeving gevonden ontstekingsbuisjtes van kleine projectielen Op een gegl ven moment viel een van de buisjes op den grond en ontplofte ten gi volge waarvan de 12 jarige jonge V E Wonende aan de Croeselaan em sti £ aan het gelaat werd gewond Eenl andere jongen uit de Croeselaan liep een verwondmg van minder emstigen aard aan het been op Per G G en G D is de eerste ter behandeling naar het stads en d cademisch ziek enhuis overgebracht VRAAGGESPREK VOOR l E RADIO EN EEN WOORD TOT DE JONGEREN Vanavond zal van kwart voor zeven tot zeven uur over beide zenders van Hilversum een vraaggesprek worden uitgezonden met den heer J A Hendrikse directeur van het Initituut vo w individueel ondefwys Om zeven uur vanavcwid volgt dan over Hilversum I in de rubriek vragen van den dag een speciaal woord tot de Nederlandsche jongeren terwijl over den zender Hilversum II het weke yksch persoverzicht wordt gegeven WEGGELOOPEN MEISJE AANGEHOUDEN Gisteravond ont half elf is door de Ulrechtsche jwlitie een 19 jarige jongedame aangehouden die niet voldoen kon aan de identificatieplichten en weigerde haar jiaam op te geven Hel meisje is overgebracht naar het hoofdbureau en allereerst eenige ui en in arrest gesteld Daarha bleek zy wel degelyk genegen zich bekend te maken en toen kwam vast te staan dat haar naam genoemd was in het Politieblad van 1 Augustus in welk blad de commissaris van politie te Zeist de opsporing en aanhouding verzocht van een meisje dat weggcloopcn was uit het rijksopvoedingsgesticht te Zeist Het meisje is op transport gesteld naar deze inrichting STAATSCOMMISSIE ONTBONDEN Bij beschikking van den secretarisgeneraal van het departement van W terstaat genomen mede namens den secretaws gcneraal van het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart is de commissje door de toenmalige ministers van Waterstaat en van Handel Nijverheid en Scheepvaart op 26 November 1935 Ingesteld met opdracht de regeering te adviseeren omtrent de instelling van een Energieraad en omtrent de samenstelling de taak en de bevoegdheden van zoodanigen raad ontlwnden onder dankbetuiging aan den voorzittei de leden en de secretaris voor de in dezen I aan den lande bewezen diensten STEUNVERLEENING EN KINDÈRBUSLAGWET Vanwege het departement van Sociale Zaken is aan de gemeentebesturen een schrijven gezonden waarin wordt medegedeeld dat door de invoering van de Kinderbijslagwet arbeiders in dienst van een onderneming en met hun gelijkgestelden zoo de gezinssamenstelling althans daartoe grond oplevert een bijsjag zullen ontvangen op hun loon In verband hiermede zal te rekenen van I Januari j l af voor de toepassing van de sleunregeling voor werklooze arbeiders met name voor wat betreft de artikelen 8 en 19 en de daarbij behoorende schalen als loon gelden hetgeen de werklooze in het bedrijf waartoe hij behoort zou kunnen verdienen vermeerderd met het geen hem uit hoofde van de Kinderbijslagwet bij tewerkstelling in dat bedrijf zou toekomen HANS MOSER Hetzelfde geldt van dien datum af voor de kleine boeren en tuinbouwerssteunregelingen voor zoover bü de toe SIMON lOE WIT altijd b oorraad o 16 38 HUISOfiGEL TE KOOPl GEVRAAGD Niet boven 125 Brieven met obgave vaii aantal registers en spi l bnder no ü 163 bureau van dit blad 10 By den wederopbouw van het noimalfl zakenleven is édvcrteeren een der machtigste hulpmiddelen passing daarvan het vrye bedrüfeen rol speelt gedacht wordt b v de 95 raaxunumgrens by toeke van den brandstoffentoeslag MARKTBERICHTEN VBCMABST GOUDA Januari AanKvoerd in otail SN wurvin 161 masera varkens Prilatn 55 per k bissen 3M runderen ow door NV aj 7 bokken en geilen Pr v n 14 p r ituk Handel redelijk KAASMAKKT GOUDA Januari AangevMrd M partijenPriJien 1 kwal met R M 415 Idemkwal 41 Handel vlua EIKRINMAHKT GOUDA Januari 2000 stuki eieren KipelarenS SO per 100 atuks Hapdel vlufT COOP ZUID HOLl BIBRVBIUNO TE GOUDA 8 Januari 67000 stuks Upeieren Refeta PAUL H RBIOER ringsprijzen o liiO 70 De eetsIvoUende TooneeU voorstelliaf in De Nieuwe Schoowburg heeft NIET plaats op Woensdag 15 doch op OONOERDAO 23 JANUARI Mn Q 161 8 4 ét TOct 10 et 6 et 19 et 6 et et et 5 et 9 6ct Kaartjes Stopwtfl 3 voo KaartJM Stopaljde 4 Toor IJzersare £ p r kaartja Mactilaegaren SOO Tarda prima fabrikaat Hatidgarca 200 Tarda Dlrectolr elaaUek up kaartjes 2 meter voor Macblnaayde alle kleuren Vlngerboeden alle maten CeMtlmeters prima waadoek Tegen de koude Verkrij b Ar In ons tlelnvakWarme Vllttn lulegaoolpn voorDames ea H reu a sctioenen Iw CT BRUNS TURFMARKT GOUD A o 165 49