Goudsche Courant, vrijdag 10 januari 1941

NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN GOUDSCHE Vrijdag 10 Januari 1941 T9e Jaargang No 20524 COtl ANT Directeur F TIETEB Poatgiro 48400 Bur Markt 31 Tel 274S UITBREIDING van Amerikaansch marinepersoneel Voorstel inzake hulp aan Engeland Griekenland en China binnen 48 uur verwacht ee nheid in de radio Stoatsbedrijf vervangt omroeporganisaties Overdracht van eigendommen aan het nieuwe bedrijf Naar een hooger programmapeil Alle schepen op volledige oorlogssterkte Radiotijdschriften kunnen blijven bestaan ADereerst dient men een scheiding te maken tuaschen wat de omxtfit gaat bieden en de bedrage welke van Je lui iteraars gevorderd wordt Deze bijdrjee welke door lederen bezitter van n en tsang toestel of abonné op een r ci rtrale moet worden betaald Hl gemd door het staatsbedryf der TT Uit het aldus geïnde bedrag rdt aan dit staatsbedrijf een deel t cwi tn voor de verzorging van de Z lappanturen de ontwikkeling van de ztnd i techniek en dergelijke met den om loep verbandhoudende zaken f reat zynde het overgroote deel fdt toegewezen aan den omroiep or het verzorgen der radiopro graimnas Waar nu deze heffing van staatswege met mgang van 1 Januari IMl van kradit geworden is houdt dpdezen elfdcn datum ter voorkoming v n dubbele betaling het storten van bijdragen aan de omroeporganisaties f P Zii die reeds hun lidmaatschapsbijdrage of contributie hebben gestort ontvangen deze terug echter niet m contarten doch volgens de beschik De worsteling in het Verre Oosten Het Chineesche front is duizenden kilometers lang Kan Tsiang Kai SJek t nog lang volhouden Dt gemachtigde voor de concentratie v n dt ndio omroepverecnigingen in ffederland ir Dubois deelt ons het volgende mede Ir DUBOIS Foto archief higetwijfeld zal men er belang m ttellen ttts naders te vemt men omtrent de veranderingen welke in den jiederlandsehen omroep hebben plaats gevonden Weliswaar is uit de offideele bescheiden alsmtde uit pei s publicat ts van officieele zijde reeds veel duidelijk geworden doch het blnkt uit de vele perscommentaren M allerminst overal een juist begniï bestaat omtrent wat te gebeuren staat pIJ R van den directeur generaal der lu vorm van radiozegels wke 7ullen kunnen dienen om de wiohrffmg voor zoover deze zegels zullen reiken te voldoen De aingekondigde veranderingen m wat men in het dagelijksch leven den omroep pleegt te noemen komen op bet volgende neer Oesücht wordt een staatsbedrijf dat met uitsluiting van anderen de venorginj van den omroep ter hand zal pmen Dit wil zeggen dat vanaf het oogenbUk dat dit bedrijf jn taak zal aanvangen de omroeporganisaUes zullen ophouden U unrtionneeren Tot zoolang zal de omroep door de organisaties ver rgd blijven Dit wil echter niet ggen dat gedurende dUen Ujd les xmveranderd zal blUven In en overgangstijd zullen toch reeds wUzigingen in de programma lndeeU en uitvoering warden voorbereid en uitgevoerd zoadat een harBionische aansluiting met den nwen toestand wordt verkregen Daar er na het inwerkingtreden het staatsbedrtjl geen terrein werkzaamheid voor de omroep ïanisatieg overblijft zuUen deze worden geliquideerd en hare elgen niBien zullen woiden overgedra w Iwi BicBwe bedriJI Een andere oplossing is niet denkbaar aangezien alleen op deze wi ze gebouwen en apparaturen hunne bestemming zullen kunnen blijven vervullen De radio tijdschrltten welke tot nu toe bestonden zullen kunnen blijven bestaan Zij zullen naast een algemeen gedeelte waarin belangrijke uitzendingen zullen worden toegelicht hun aandacht kunnen bleven wijden aan die uitzendingen welke voor hun eigen lezerskring van bijzonder belang te achten zijn RVtMERC GELDMIDDELEN HOOGERE ONKpSXEN Wat nu het nieuwe bedrijf zeUe betreft het volgende De ruimere geldmiddelen waaro cr bescliikt kan worden omdat nu met mier als voorheen de ylieltt der Nedtrlandsche lu ateraais zitH aan het geiren van een budiage aan den omroep onttrekken kan zullen het bedrijf in staat stellen om de steejs grootere onkosten welke de toeneftiende vervolmjkmg eischt het hoofd te bieden Aldus zal het mogelijk zijn de lijn der artistieke en tachnische vervolmaking wederom krachtig te doen stijgen Ook naar vorm en inhoud zal veel veranderd worden De zelfstandige positie der omroepvereenigmgen leidde er toe dat het programma als f e heel gezien weinig eenheid toonde in opbouw m dien zm dat geen der vereenigingen ook maar eenigermate rekening hield met wat de ander deed Dat hierdoor het effect van het geheele programma als eenheid bezien minder voldoeninggevend was dan mogelijk geweest zou zijrf behoeft geen betoog Ook de sterke afhankelijkheid leid Von een V P B medetuerfcer r Tokio Januari 1941 N het afgeloopen jaar hebben de Japanners wel is waar vrede ge sloten met de regeering van Wjng Tseng We doch hiermede is nog geenszins een eind gekomen aan de vijandelijkheden in China Er loopt nog altijd een frontlijn door het land die duizenden kilo meters lang is nog immer bevatten de bladen berichten over bloedige ontmoetingen tu schen Japanners en Chineezen zelfs in het bezette gebied Nog altijd geeft Tsjang Kaï Sjek zun verbitterden tegenstand met op Voor den buitenstaander in Europa is de toestand zoo onduidelijk het einde zoo weinig te voorzien dat men van die zyde generaalma joor Josjisoemi gevolmachtigde van het leger in het bureau van den berichtendienst van het kabinet om opheldering heeft verzocht Volgens het zeggen van Josjisoemi begint de frontlijn in t onafhankelijke doch tot samenwerking met Japan verpbchte Mongolië Zij begint op Chineesch gebied bu Paotowtsjen volgt den Hoangho Gele Rivier eerst m Oostelijke richtmg dan weder scherp Zuidelijk en ten slotte opnieuw Oostelijk tot Kaïfeng zöodat mèn hier slechts met den vuand in contact kan komen door de rivier over te steken Bij Kaïfeng overschrijdt de frontlijn den stroom en gaat in Zuid Oostelijkc richting naar Fengtai ook Fengyang genaamd Daarna loopt zij met een scherpen hoek terug naar Hsingvang buigt Zuidelijk naar Itsjang en steekt hier de Yangise over Nu maakt zij een groote bocht aan den Zuidelijken oever van de Yangtse en bereikt m ZuidOosteUjke richting loopend haar Zuide der vereenigingen van de gunst harer leden kwam niet steeds het peil der uil endingen ten goede Dit kan nu anders Worden Eenheid van opbouw opvoering naar en handhaving van een hoog peil is nu uitvoerbaar GEEN OPPERVLAKKIOHEID Is aldus een grondslag gelegd vooreen bevredigenden toestand op hetgebied van programma opbouw uilden inhoud zal men kunnen bemerken dat de gevreesde oppervlakkigheid en kleurloosheid met haar intrede zal doen Integendeel Met zorgzal er naar gestreefd worden dat dètwat in alle groepen van ons vojk leeft haar uitmg voor de microfoon zalkrijgen Dit zal echter dienen te geschieden onder vermijding van overdreven particularisme en in positievenzin dwz zoekend naar datgene watons veieent en niet naar wat ons verdeelt Aldus zullen de door de thansbestaande öhiroepvereenigingen vertegenwoordigde groepen zich en elkaar op een hooger plan terugvinden waar door eendrachtige samenwerkingaan de handhaving onzer Nederlandsche cultuurgoederen en den opbouwvan ons vaderland gewerkt kan worden Ook in meer directen zin zal de om roep werkzaam zijn Door het geven van reportages het organiseeren van vraaggesprekken met bevoegde personen zal de luisteraar in verbinding gebracht worden met het gebeuren om hem hc n Hierbij zal in positieven zin gewerkt worden en niet getracht worden door onthouding moeilijkheden of wellicht beter gewaande mocihjl heden te omzeilen De aandachtige en goedwillende lezer zM uit het bovenstaande kunnen lezen dat de omroep wil zijn de trouwe spiegel van alles wat groeit en leeft in ons vaderland Ik meen den luisterajS s met beter te kunnen raden dan door hun m overweging te ge en geen voorbarig of p mistiiich oordeel uit te spreken ifmar om met open oog en open hart net werk te volgen van hen die zich fvoor de n euwe taak van den Nedtpandscnen omroep hebben ingezet 1 i ZoHCfT tHaoft Ï Zon op 9 47 onder 17 47 Maan op 15 42 oaiier 6 32 M o IS verplicht te verdnut teren van zonsondergang tot S zonsopkomst j Lantaarns van voertnigen moeten nnr na zonsonderé gang ontstoken worden lijkste punt brj Nantsjang om ten slotte naar het Noord Oosten ombuigend bu Hangtsjou aan de zee te eindigen Bovendien is een groot onafhankc ijk bruggehoofd gevormd m Kanton voor Hongkong en een kleiner bu Swatau De Japanners houden nog steeds het eiland Haman bezet of schoon ZIJ thans beschikken over eer betere operatiebasis t gen Tsjoenking in Fransch Indo China Pacificatie van het bezette gebied Itooldzaak Aan dit geheele uitgestrekte front het m 1940 siechts op drie plaatsen tot militaire operaties van eenig belang gekomen n 1 bij Nantsjang waar de Japanners hun stellingen wisten uit te bouwen dan bij Nannmg en ten slotte aan de Indo Chineesche grens waar zich hun opmarsch na de misverstan den welke zich in den aanvang hadden voorgedaan m goede orde voltrok Vooi de rest beperkte zich him activiteit voorzoover de rivieren niet alle actie onmogelijk maakten tot de pacifica tie van het bezette gebied die echter in tal van gevallen gepaara ing met lokale vyandelijkheden van zekeren omvang Van den omvang dien deze vgandelykheden soms aannamen kan men zich een denkbeeld vormen als men weet dat b v m de provmcie Sjansi tudens de maand November 21000 Chineesche dooden werden geteld dat by 423 gevechten m Noord Hopei de Chineezen 1400 dooden m 205 gevechten bu Hankou en Nantsjang 2351 doo den op het slagveld achterlieten Over het aantal dooden aan Japansche zdde werd gezwegen En dit waren nu nog alleen gevechten van plaatseluk belang Het staat vast dat de luchtmacht 47 aanvallen op Tsjoengking heeft gedaan en bovendien de Birmaroute heeft afgesloten Dit laatste waarvan zoowel het leger als de vloot deelnamen moet ab een groot succes worden beschouwd aangezien hierdoor het Chmeesche venet m het hart weH getroffen Men verwacht in Congreskriugen te Washington dat een voorstel inzake het voorgenomen uitleenen van oorlogsmateriaal aan Engeland Griekenland en China binne n 48 uur aaa het Congres zal worden voorge Icgd aldus United Press Men verwacht dat bet Congres zal worden verzocht snel daarover te besluiten De door den minister van Marine Knox bekend gemaakte maatiegelen welke beoogen de vlootsterkte in de twee oceanen belangrijk te wijzigen zullen 1 Februari van kracht worden De oorlogsschepen der Vereenigde Staten zuilen zoo men weet in drie ver schillende vloten worden ingedeeld namelijk een Atlantische vloot een Aziatische vloot en een Pacific vloot De Pacificvloot zal men bij Hav au stationneeren De Aziatische vloot komt in het Westelijke deel van den grooten Oceaan Bij de toekon stige Atlantische vloot gaat het om een ver sterking van de zich daar bevirdcnde patrouiUestnjdkraeHen Knox maakte verder bekend dat de manne is gemachtigd om 1 et actieve en reserve personeel an de marine te verhoogen tot 232 OM man De tegeiv woordige sterkte wordt geschat op 192 000 man NEDERLANDSCH SCHIP VERGAAN Minstens 34 man verdronken Hei Dt N Ü meldt uit New Torfc Het in dienst van Engeland varende Nederiandsche schip Soemba 6118 ton is geladen met staal in den Atlantischen Oceaan gezonken Minstens 34 man van de bemanmng zijn verdronken De rest Is in een OostCanadecacbe haven aan land gezet Tsiang Kai Sjek bUjit tegenstand bieden Dit neemt echter niet weg dat de afsluiting van de Birmaroute alleen den Chmeeschen tegenstand volstrekt niet zal vermogen te breken Wel is waar zullen de moeilukheden waarmede Tsjang Kaï Sjek te kampen heeft hierc oor worden vergroot doch hu zal er volgens Josjisoemi wel in slagen ae afsluiting stil te houden voor zijn volgelingpij de wederopenstelling weten voOr te stellen als een groot diplomatiek succes en den tegenstand voortzetten De afsluiting van de Birmaroute zal derhalve moeten wor den geconso ideerd door mili iire iperatii in grooten stijl Deigtlijke Alle schepen zoo verklaarde de minister zullen op volledige oorlogssterkte worden gehouden Admiraal James O Richardson die tot dusver opperbevelhebber van de Amerikaansche vloot was zal belast worden met een speciale opdracht Knox heeft verder verklaard dat de reorganisatie der vlootstrijdkrachton een aanpassing aan de bestaande feiten vormt Er bestaat geen plan tot een verdere versterking van de Atlantische vloot die ongeveer 125 eenheden telt Deze Atlantische vloot komt onder be vel van den vice admiraal Ernest J King die thans reeds het bevel voert over de Atlantische patrouillestrijd krachten De Aziatische vloot bluft on der bevel van den admiraal Thomas C Hard De Pacific vloot komt onder bevel van den vice admiraal Kimmel die zooals bekend tevens het opperbevel ever alle vloten krijgt Verdere wijzigingen In de commando s der marine betreffen de meeste eenheden van de vloot GEEN VFRGROOTING VAN DE AZIATISCHE VLOOT De minister van Manne Knox heeft medegedeeld dat op het oogerblik ni t het voornemen bestaat de Aziatische vloot te vergrooten De mar ne zal in het voorjaar de gebruikeujke oefeningen houden AMERIKA IERIKAANSCHE AANDfELEN IN ENGELSCH BEZIT Een groote Amerikaansche trust o rt op bet oogenblik onderhanJe i ior naar Associated Press uit Wasnington meldt over den aankoop an in Engelsch bezit zunde Artierikaan che aandeelen met een totale w aarde van ongeveer 600 mill oen do ar Van Engelsche zijde wil men et iquideeren van deze effecten bespoedigen tene ndc de Britsche be vapenmgsopdrachten m de Vereenigae Staten te kunnen financieren Waarschynlijk zal voor de zakelijke regeUng van deze aandeelentransfer een syndicaat onder leiding van de Tri Contmental Corporation wordenopgericht operaties zun echter geen klemig eid n een land dat zoo uitgestrekt is waar de Verkeersmiddelen zooveel te wonschen overlaten en waar de ravitailleeringslunen zoo lang zun Tsjang Kaï Sjek weet dat de rximte zun bondgenoot is Maar da weten de Ji panners ook Bovendien rekenen zu op de onderlmge verdeeldheid in net Ch neesche leger De groote vraag is of de Engelschen en Amerikanen zich voor Tsjang Kaï Sjek zu ïen bl jven n trresfeeren en f zg dit ook zul en kunnen bluven doen Hiervan hangt ruitcTgewoon veel af Op de vraag die ten slotte aan losjisoemi werd gesteld dl het einde in den oorlog met Chirf tegemoet kon worden gezien antwoord de hu met een diepzinnig aphorisme ZIË THAILAND EN INDO CHINA Tegenaanvallen van de Franschen Volgen in Vichy uit Hanoi ontvangen benchten heeft het Fransche luchtwapen als antwoord op het bombardement van Dongh en Sizophon door Thailandsche v liegtuigen de plaatsen Aranya en Kemorza gebombardeerd Verder wordt gemeld dat in Ampile ongeveei 20 K M ten NoordOosten van Poipet een Thailandsche afdeeling door Indo Chineesehe troepen op de vlucht is gedreven en bj d n terugtocht geweren heeft achtergelaten Aanslagr op Emir Abdoellah VERMOEDELIJK DOOR ARABISCHE OPSTANDELINGEN GEPLEEGD De Italiaansche bladen melden uit Beiroet dat onbekenden 1 Zondag een aanslag gepleegd hebben op Emir Abdoellah van Transjordame Deze aanslag mislukte Toen de Emir van een jachtpartij terugkeerde slingerde in de buurt van Petra een onbekende een handgranaat naar hem Iemand uit het gevolg werd zwaar gewond en liet het leven Het paard van den Emir werd door een groote scherf getroffen Abdoellah zelf kwam er echter met eenige ontvellingen af De dadeis plaagden er in onopgemerkt te c ntkomen Volgens de bladen s men van eenmg dat deze aarslag door Araoische opstandelmgen gepleegd is Fransch Japansche onderhandelingen VLOT VERLOOP Naar Domei verneemt hebben de onderhandeligen tusschen Japan ai Frankruk betreffende Fransch lndoChina een vlot verloop Gistermiddag IS de vierde bespreking tusschen de Fransche en Japansche delegaties gehouden waarover de Japansehe rege ringspersdienst het volgende communique heeft uitgegeven De Japansche ambassadeur Matsoemiya heeft een onderhoud gehad met den lei r der Fransche delegaffe Robm ten Dureele van den plaatsvervangenden minister van Buitenlandsche Zaken In deze bijeenkomst IS de gedachtenwisseling over concrete aangelegenheden der economische betrekkingen tussfchen Japan en Fransch Indo Chma voor gezet BRITSCHE PE fROLEUMBRONNEN ONDER AMERIKAANSCHE CONTROLE Volgens een bericht uit New Yorkzun de op de Britsche Bahrein eiland2ji in de Perzische golf gelegen peleumbronnen die voor de Britscheóorlogvoermg in het Oosten zooalsbekend van bijzonder groot belangzun thans volkomen onder Amerikaansche controle geraakt daar GrootBrittannie zich genoodzaakt heeft gezien het m Britsche handen zynde bezit V an 50 000 aandeden aan de Amerikaansche petroleummaatschappuenTexas Corporation over te doen diereeds voor de helft by deze petroleumbronnen belang had FRANKRIJK DE ARISEERING DER FRj NSCHE ONDERNEMINGEN Omtrent de ariseering van de Fransehc ondernemingen wordt gemeld dat te Parijs ongei eer 11000 Joodsche ondernemingen aan de yerplichting tot aangifte hebben voldaan Hieronder zun 5000 kleine en middelgroote zaken begrepen terwul de rest de groote Joodsche ondernemingen bevat Deze cuf rs hebben uitsluitend betrekking op Parus De Duitsche autoriteiten zun er zich van bewust dat talrykc Joodsche ondernemingen nog niet aan de verplichtmg tot aanmelding hebben voldaan of zich van stroomannen trachten te bedienen In alle gevallen waarin een dergehjke wet ontduiking wordt ontdekt worden strenge sanctiemaatregelen genomen SCANDINAVIË ARRESTATIES IN ZWEDEN WEGENS SPIONNAGE Woensdag zun een luitenant en een reserv evaandrig van de Zweedsche marine met twee burgers te Goeteborg wegens spionnage gearresteerd zoo wordt officieel medegedeeld Zu zouden aan een buitenlandsche mogend held inlichtingen verstrekt hebben Men vermoedt m politieke kringen dat evenals bij de vroegere spionnogegevallen de betrokken mogendheden Engeland is aldus het ANP