Goudsche Courant, vrijdag 10 januari 1941

w i i w i fc ii wini i uww iiw iw i w wwii w iiiil i i ii m i i i i i i iii W H iir mmgrnnmt ERSTE BLAD VRIJDAG 10 JANUARI 194i Hoe werkt de nieuwe Autobevrachtingsdienst Te vervoeren vrachten worden bij agenten of subagenten aangemeld Deze wijzen vervoerder aan r Beurtvaartadres en tariefsysteem J DE NIEUWE BONS voop de komende periode BUITENUND DUITSCHl AND Karl Megerle over de vrüheid der zeeëp WAABSCHDWING AAN DE jiELTBALEN De bekende diplomatieke medewerker van de B o r sen z eS tu n g Ka l Meijerie houdt ïith steuriend op de onderioèkingen van den Berlijpichen vülüen rechtsklindige Viktor Brur s wajirvan deze het resultaat heett neergelegd in JDe Britsche handeiiüuriog til iitl geldende oorlügsreelil ter lee met de vruhtiei der Mccn bezig Mcgerle begirt met vooral preridenl Roijsevelt te verwytcn dat hjy ver dit thema hoewei bet woord vrijheid bij Bern een eVen grooten rol speelt als bij de Britsehie propaganda volkomen gezwegen heeft en toont aan hoe het teiseimatige onderzoek Engeiard als den lolaieh inli rnationalf n reehtstbender aan de kaaK heeft gesteld Aan hfc i ure s van de neiitralen richt de sf hrijver dan nog eens cie ern tige waarsehuwing zooals van hetT egin af aan herhaaldelijk van iJuiticlie zijde geschied is rr i li bedenken wanneer zy ich actief of paesiet in het blokkadéfront van de Weslelrlfe mngendhedert laten opnemen Elke neutrale diende te welen dat elke niet nadtukkelijk bij ooriogsof neutraliteit recht toegestane inbreuk op zun liandei£vrijhei4 ten rcehtsichendihg is waarvoor hij tegenover de andcjre oorlügsparti tot afweer verplicht fe Hij kan b v zich mei tegen een oorlogvoerende verplicliten en de ndere parlij de aanvoeren aft luiten Hij niug niel met de cenc partij een overeetikomst aangaan waardoor hij de faeto aan den handelsoor og tegen de andere partij deelneen l Zoo was het ook i ldus onderstrcepi Megcrie in het geheo i niet met de plichten der neutraliteit vereenigbaar waijtieer een neutrale staat eenzijdig zondtr overitg met de nut s che regeering een overeenkomst met de Briüche regeoring sloot Het Bril ehe blokkadtstelsel zou zonder medeweiking van de neutrale L uiden in hit geheel niet functioneeren Zij schikten zich er echter niet nlleen m lij werkten zelfs mee door de BrilBche oorlogsorganisatie in hun landen te dulden en deze hun eigen autoriteiten ter beschikking te stellen pat is het re uitaat ecner zakelijke opheldering van de werkelijke rechtspositie waarin de neutralen door Engeland gebracht zi in Daaruit blijkt dat Duil ch and ook tes inuver hen bij elke maatregeien weü e het ter beicherming van zijn belangen en tot afweer van den Engelschen aanval noodig achtte te neinen zich hi een volkomen volkenrechtelijke po itie bevindt Duitschland heeft zoo betoogt Megerle van dit recht gebruik gemaakt meteen gereserveerdheid v e ke niet overal naar waarde geschat is Megeile besluit zijn artikel met eraan te hcrthncren dat juist bekeken van nel standpunt van degenen die de autoritaire staten van 4 0lilieke en economische agressie brs huldigen de vrijheid der zjéën het kernprobleem bUikt te zijn bij elke oplossing der teffenstellingen in de wereldpolitiek Zonder vrijhiid der zeeën geen vrije handel geen vrije toegang tot de grondstoffen geen lossere economische controle geen bevrijding van den dwang der zelfvoldaanheid Het herstel van de vrijheid der zeeën wordt tot den toetssteen voor elk program tot verbetering der wertld van Angelsaksische zijde Engelsche aanval op Duitschland GilEN SUCCES Enkele groepen Britsche bommen jWtrpers vlogen Dondèrdagavjnd en in de eerste uren an cien nacht het rijks f iebied bin nen Zij waren klaarblijkeUk van plan in eenige steden in WestDuitschland industrieele installaties en ravitaiUeeringsbedrijven aan te valleja Als gevolg van het heldere weer hadderf de Britten waarschijnluii geaaciit gunstige voorwaarden aan te treffen voor een succesvolle actie De büna wolkelooze nacht met heidere maan was echter naar het D N B verneemt in het voordeel van den Duitschen afi eer die alle middelen waaronder ook vcrsperringsballons had opgesteld om aan een aanval het hoofd te bieden De aanval werd door den massalen afweer reeds bij het begin verhinderd en tondocltreffend gemaakt Het grootste deel van de vliegtuigen wist üet gebied der fabrieken ea mijnbouw ondernemingen niet te bereiken en moest reeds voortijdig omkecren waarbij de bommen op het platteland van het Westelijke grensgebied werden neergeworpen Poor de enkele vliegtuigen die doorbraken werden bommen geworpen op eei ige plaaf sjes in het industriegebied Zij richtten geen voor de oorlogvoering belangrijke schade aan Enkele woonhuizen en een school werden echter verhield In een tad werd het katholieRe patronaats gehouw zwaar beschadigd De veiligheids heidsen eerste hulpdieost trad onmiddellijk in actie en zorgde er voor dat geen grootere schade ontstond Enkele lolderbranden werden door de eigen lu htbescHermingsdiensten in de kiem gesmoord Aanval p Bristol Tydens den nacht van 9 op 10 Januari Ktte het Duitsche luchtwapen zi in aanvallen op Groot BTittannië voort Hoewel hel weer slechter werd voerden de Duitsche bommenwerpers naar het D N B verneemt hun opdrachten onverstoord uit Sa werden in Bristol verschillende voor den oorlog belargrtke doelen aangevallen Hier en in eenige andere stticain Zuid Engeland ontstonden na het bombardeeren groole brrrden diè ondanlïs het slechte zicht aargenomen konden worden OtEN OrnWONOKN EVACUATIE VAN KINDEREN I strüd met in omloop zijnde geruchten van hevceede zijde in Berlyn uitdrukkelijk medegedeeld dat een gedwongen evacuatie van kindefn uit gebieden die aan luchtgevaar bloot staan ni t ia het voornemen Hgt VADER VAN yON RIBBENT Or TEB AABOE BESTELD De op Nieuwjaarsdag overleden vader van den nj smioisMsr van Builen landsche Zaken de gepensionneerde luitenant kolonel Richard Ribbentrop is gistermiddag op het landgoed van den rijksminister van Buitenlandsche Zaken te Sonnenburg ter aarde besteld Onder de gasten zag men behaive de familieleden vertegenwoor digers van staat partij en wee macbt achter de lijkbaar volgden behalve de echtgenoote van den overledene o a den rijksmmister van Buitenlandsche Zaken Er waren kransen van den Führer van den duce van graaf piano en van den Jifpanschen minisier van Buitenlandsche Zak n Matsoeoka Voorts hadden rijksmaarschalk Hermann Goering generaal veldmaarschalk Keitel generaal veldmaarschalk von Brauchitsch de rijksministers als mede de ambassadeurs van Italië en Japan de Hongaarsche gezant en de gezant van Mandsjoekwo kransen g stuurd TALIE Revolutie in het Middellandsché Zeegebied UiTEENZETTING VAN DR SCHMIDT Oncler den titel revolutie in het Middüliandsche Zeegebied geeft de leider van de pers afdeeling van het Dujt chc ministerie van Buitenlandsche Zaken gezant dr Paul Schmidt een sam envaltende beschrijving van de Middellandsche Zetproblemen Ujt Zij omvat bijdrageh van de hand van versch eiden deskundige schrijvers waarin de politieke en economische grond van den strijd van den Duitschen iJondgenoot om de Ilaiiaansche leefruimte op instructieve wijze wordt uiteengezet De uitgever geeft dit werk in hetvüorw jord het opmerKeiijnc politiekeacvoijt Hij verklaart waarom uit detainjko problemen der Europeesehe ordering dat uitgekozen en nader befcitüu vd wordt hetwelk voor Italiëvan de vitaalste Bcleekenis is en delijnei der nationaie ontwikkeling van Italië bepaalt namelijk de Middel ahcjS he Zet in de asJ raeïïten e Gezant dr Schmidt zietf emcen chap de centrale kraestralingskem voor Europa die gcijroifdi op de nauw verv ant r volutie vanDuitschland en Italië op het gebied defwereldbeschouwing Het lot AanDuitschland en dat van Italië veri jnnen in het verloop der histo ischcr itw hk ng een eigenaardige har n j c Het einde Vu hun vrcf middeiecuwsche samenujerking brachtniet hun onmacht en innerlijk vervalhet begin der macht positie der Weste iijke mogendheden Frankrijk op helvasteland Engeland m het Middciiandsclie egebied Wat nu de positie van Duitschland ii inzicn van hêt Middellandsclic Ze fttebiod betreft geefi de uitgtver zonder twijfel op programma t ische wijze een der elemenlaire grondslagen van het DuitJch Italiaansche bondgenootschap weer wanneer hij vast tclt dat Duitschland niet aan de Mi idelland che Zee Menst en ais iiidden Europeesch massief met deze zje slechts door de vriendschap met Italië ii verbonden In een zinrijke formuleering wordt de als voorbeeldig gekenmerkte politieke samenweridng tusschen de asfnogehiheden onderstreept terwijl or op gewezen wordt dat de strijd van Italië om de souvereiniteit in het Middellandsche Zeegébitd tegelijkertijd een strijd om c é belangen van Duitschland is Vliegveld op Malta aangevallen Een formatie Italiaansehejachtviiegtu gen heeft gisterochtend met vliegveld Micabba op Malta aangevallen Onze toestellen aldus Stefani be cholen de op den grond staande vijandelijke vliegtuigen met brandkogeJs waardoor den vijand aanzienlijke verliezen werden toegebracht De bij verrassing uitgevoerde aanval was ndanks de heftige reactie van het vijandelijke afweergeschut doehr ff nd Xa hun laak te hebben vervuld keerden onze vliegtuigen zonder verliezen rug Onderweg boliden zij nog den strijd aanmet vijandelijke jagers waarvan er een door mitrailleurvuui getroffen in zee stortte Lneht i evechten aan hel Grieksch Albaneescbe front Een bijzondere correspondent vanStefani meldt Aan het Grieksch Albaneescbe front wyrdt het optreden kan de Italiaansche luchtmacht steeds duidelijker merkbaar Woensdag waren Je Italiaansche vlie tuigen aan hcj geig en nebben zij i eele frpnt aanwezig diiellreffende resultaten behaald In de zone van Clisura langs het dal van ne Drino en den berg Topajanit hadden onze vliegtuigen een ontmecting met een vijandeylke formatie Gioster vliegtuigen Er ontstonden vérschei riene gevechten waarin vijf vijandeli ike toestellen brandend ter aarde stortteh an Italiaansche zijde wartn geen verliezem Slechts een verkenningsvliegtuig werd door projectielen getroffen De kapitein waarnemer werd gewond aan den arm maar de machine keerde veilig op haar basis terug Tijdens bombardementen raakten Italiaansche vliegtuigen talrijke vijandelüke batterijen Bovendien werden verscheidene bruggen vernield De Picchiatelli duikbommenwerpers slaagden er in viJandeluke troepen op marsch te ontdekken en zware verliezen toe te brenger Talrijke vuandeiyke vliegtuigen werden vernield Bovendien bombardeerden Italiaansche toestellen militaire werken en de haven von Saloniki Uit dr gemaakte foto s bhjkt dat a le geStelde doelen getroffen en vernietigd zijn FRANKRIJK VROUW GEGUILLOTINEERD Uit Bordeaux wordt gemeld i dat daar een vrouw met de guillotine is terechtgesteld Zg had haar moeder en haar man vergiftigd Sedert 25 jaar is dit de eerste maal dat in Frankryk een vrouw terechtgesteld is ENGELAND 1940 het jaar van Adolf Hitler ENGELANDS STAALPRODUCTIE ONTOEREIjjiEND Rede van Walter Layton De Engelsche econoom sir Walter Layton h eft in een radiorede verklaard dat 1940 het jaar van Adolf Hitler is geweest en cfat men aan de grootte van het succes van Hitler kan af iicten welke inspanningen GrootBritannië zich moet getroosten om de bedreiging door h t nationaalsoiïialis mc af te wenden Het is niet overdreven aldus Layton vast te stellen dat de Europeesche overwinningen in 1P4 de verhouding van vier of vijf t gen één ten aanzien van de Duitsche meerderheid over Groot Britannië hebben bewerkstelligd Voorts voelde i ayton aan dat voor het uitbrekfn va i den oorlog de staalproductie van Duitschland 22 milliorn ton per jaar én die var Engeland en Frankrijk daai enteren 23 milliocn ton per ji ar had bedragen Dit jaar bedraagt de j iarrijlïIiii sche producli van Duitschland en de door Duitschland gecontroleerde landen 42 millioen ton tegen 15 mi lioen ton in Engeland De verhouding is er derhalve een van de drie tegen één ten nadeele van Engeland In Het verdere verloop van itijn rede zeide Layton dat d hulp der Ver Stalen een einde aan deze moeilijkheden zou kuniTCn maken d iar de wereld nog steeds voor de Engelschen open stond öp het zelfde tijdstip dat sir Walter Layton tegenover de openbare we reldmeening verkondigde dat nog steeds voor Engejand de hulpbronncnj van overzee open staan deelde dt En elsche minister vah leveifsmiddelenJ voorziehing den Engelsehen waarschuJ wend mede dat hij de wereld niet lani ger voor de Britsche deuren kon brenr gen ldus het D N B Het was noodig dcji invoei tot een minimum te befpeijten Duitsche vlicgtuigeit bov ni Engeland Afdeelingen van de Duitsche luch tmiifht zijn iJi de avonduren naar h t D N B verneemt bij gunstig weer op gestegen voor hst onJeiTit men vfcn nieu v eaahva ter op militaire en voor cien iioriog belangrijke doelen in hei Zuiden en ii ided van Engeland Tusschin 19 en zJiuiir staken de v iegtuigen het Kahaa over bi goed zicht en helder maanlicht Daardf or konden de opgegiven doelen gemakkelijk worden gi vonden Ofschoon n u geen de 3 t Lrichten over deze nieuw aaji al len zijn ontvani cn kan naar vaij l evocïdie zijde ir l verkiaard eV n Of ic uitwerking worden verwacht Britsfh vrachtschip getorj pecieerd s j Kadib Mackay hei ft ten radio richt Van het4843 ton rnetenae Bnt sche vrachtschip Bassano opgevangm waarin werd medegedeeid dat hel schip vijfhonderd mijl ten Nodrdw es ten van Ierland js getorpedeerd He schip voer tusschen New York Canada e i Engeland Nog een Britsche taikbsot verloren Volgens een reuterbericht uit Londen is daar bekend gemaaki dat de dvikboot Narval ten geJoige van vijandfcTijk optreden verloren is gegaan De Narval was vroeger een Fransche duikboöt die in Engelschen dienst was geriomen Jlet vaartuig had eeii w aterverpiaatsin g van 974 ton Het was vcorzien van tien torpedolanceerbui zen en had een actieradius van 700Ü ze mijl De bemanning besto id uiti 5 officieren en 44 manschappen Generaal honger in Duitschland onbekend De bekendg Bulgaarsche schilde Boris Deneff die onlangs een tentoonstelling in Berlijn geopend heeft geeft in het bladiSlovo in den vorm van feuilletons zijn indrukken weer van zijn verblijf in Duitschland Tot dusver zijn drie artikelen verschenen die op let Bulgaarsche publiek een bijzonder goeden indruk gemaakt hebben aldus het A N P Uit de beschnjvmg van Deneff blijkt dat het leven in Duitschland volkomen norrtiaal zijn gang gaat V an de Engelsche luchtaanvallen merkt men weinig en het eenigS wat den Bulgaar ongew oon voorkwam was de terduisteringi Wat het levensmiddelenvraagstuk betreft schrijft hij dat igeneraal honger i nooit in Duitschland zal heerschen SALTAN Hongaarsch Roemeën sche gescluljpUnten BEHANDELING IN CONFERENTIE Hongaarsch Roemeenscl ie geschilpunten zullen naar te Boekarest bekend wordt in het midden van dit jaar behandeld wordenin een txinfeientie waarheen de beide landen uitgebreide commissies zullen afvaardigen De Roemeensehe commissie zal waar schijnlijk gelfeid worden door oud minister Valer Pop die als rlaatsvytï vanger de hef van de legionnaire pCTS Alexander Randa naast zich zal Mifcber Dc commissie bestaat uit zeven werkgroepe i wiaarvan één zich zal bezig houden met perskwesiies Deze groep staat onder leiding van den plaatsvervangenden persdirecteur O skar Lisec De toestand in Bulgarge rustig OPTREDEN TI ÈN STAATSVIJANDIGE ELEMENTEN De BulgaarMhe minister van Binnenlandsche Z j en Gabrowski heeft in eën verklaring aan de pers medegedeeld dat de toestand in Bulgarije volkomen rustig s De politie treedt scherp op tegen het suauvijandelijke potreden van hen die geruchten verspreiden en strooibiljetten uitdecien De komende dagen zülltn in het gebeele land volksbüeenkömsten gehouden worden waarin ook de ministers het wooid zullen voeren In de gisteren gehouden perconfe renlie heeft dr Joh J Hanr lh ad t minislratcur dcpaitement van Waterstaat chef van de afdeeling vervocrr wezen een referaat gehouden over Techniek van den aiitobevrs fhtingsdienst Hieraan wordt liet volgjcnde ontleen In het alge meen wofdt een tutobevrachfing geacht aldus te verloppen Aanmelding der vervoerders Wanheer op 13 Januari as de autobevüBChlingsdienst in w erking treedt zullen de vervoerders die op grc nd van de hum verstrekte vergunninpen aan den autobevrachtinE sdienM ziin onderworpen zich moeten melden hij de agenten of irt 8 getiten van de en dienst i Kittnikaarten Hun wordt dSarbij een gele rittenkaart i erstrekt ve lke kan wordenvergeleken met een irienttteitskai rtvoor den auto tegelijkprtijd wordthMn yerstrejit Kn witte rittenkacirt B V lkë dient orti de voor dert Al ü Atitobevrnrhtinc xi en st uit te vo renriOefi te nnt eroc Aanmeldiiig v$n vrachten Van dit oojpnblik nf Worden door en vervoerder alleen die ladinfcn er v oerd welite hem daartoe d or ó n B D worden aangev eT en Di t hren t ede dat de te vervoer n Vrr cKter r en vep olgo door de verJTd rs bi cfn Jonten en nt agonfei vsn don B D ilten niopién wi rden aan TtmcJd ït zich in don aa v i de omst5 i i heid oor dat er n ervoer tr eon tldin ainbrenr t bii l n aïcnt of fi h agent van den A B D dsn iirt tijiniit no s n et d it d e ver fierder n i in a t imerk n ko it de oor hem ian ehrachte l id n te Vervoeren fin ie Aanwï ine p den verveierderj yoof een vracht Moet nu eei ladinr vv irden ven oT an A naaf B dan he c iikt ds ffepnl a d n AB D in A nf In Af rnh ihpid daar in o ver de n iViJ W e evpr welke vervoerder V oor Wt uit te voeren trsnsnort k i n nr e fwe7 err Hi is te on bekend r e de tïl at tt aa r het betrokken vo r ii2 ic i beriftdit en k in derh ilve der chauffeur de noodj e aanwijzingen oor het v ervoer gi vetn ntfetebewiis Vervoer h eft illeeh plaat w 6r neef dit is gedekt dooreen fi ntröl he vMi afgegeven door den agent of nrt ziin aanwijzingen q oor den sub a n Het wrvoer voor d n A B D ge hiedt dus onder d vit ng var rfen kaart A rittenkaart B en een contró bewijs welke drie be vij en te allen t ide op het voertuig aahwezig moeten i ijn Na lossing vanjii lading in B moet Ie vervo rdet ich Wederom meidon hij het dichtsbijzijndt kantoor var den agent of ub aEont an fen A B D Deze melding kan ook telefoniscii geichieden Geen ledige ritten op eigen initiatief Het s in elk geval verboden d it de vervoerders ledige rit n op eigen initiatief onderneemt Vchir het uit vo ren van deze ledige rijten ontvangt iiij van den agent of n imens de en van den sub acent een daartoe be temde m ichtiging De verrrkeninj van denvrachtprijs In het boïen sta ande is uiteengezet dat voorloopig de vrovisie door den vervoerder aan den agent of sub agent wordt voldaan De verrAering van den eigenlijken vrachtoiijs blijfi overgelaten aan vervciiofcr en verlader waarbij voorchands d B D zijn be Oistrihutienieuws De secretaris generaal tan het ceparlsment van Landbouw en Visschêry maakt het volgende bekend BOTER EN VETTEN BON ZS Gedliréndc het tijdvak van Zaterdag 11 Januat i tot en met Vrijdag JjT Jan a S geeft de met 25 genummerce bon van ie boierkaart en van de vetkaart recht op het k io pen van eeft haif pond boter ol een half pond rrargarinc of twee ons vet naar keuze De met 25 genummerde bonnen die op Vrijdag 17 Januari nog niet gebruikt zijn blijven voorts nog geldig tot en met Vrijdag 24 Januari as BROOD GEBAK BON 23 Gedurende het tijdvak van Maandag 13 Januari tot en met Zondag 19 Jan a s geeft elke der met 23 genummerde bonnen van de breiijk órt ito het koopen van ongeveer 100 gram roggebrpód of ander brood Voorts geeft elke der m l 23 genummerde broodbonnen recht op het oopen vac een rantsoen gebak Dit omvat voor de hierna genoemde bakkerijproduelen te kens ten m inste hef daar achter ge plaatste aantal grammen Beschuit 75 gram Biscuits en wafels W gram Speculaas 140 Sram Andere koekjes 200 middeling niet verleent Het ligt intus schen in de bedoeling dat binnenkort de veriekening van den vracht prijs zal w tu den geleid over dé cetrale administratie vun den A B D in dier voege dat onder handhaving vaii het in het derde Uilvoeringsbcsitiit aangenomen beginsel dat bij voorkeur Franco zal worden vervoerd de verschuldigde vrachtprijs door den verlader noet w orden gefto op p i r kehipg 3984 van den A B D Het aan den vervoerder toekomende d w z vrachtprijs mmus provi ie wordt dan d r de cer rli e udiniriijtratie van de A B D aan den verXoeidor betaald nodit de vervoerder aan den A B D met de noodige bevvijzeh h eefl aangetoond d t het vervosr naar behttoren heeft plaats gevondefi Invfi rin r van een be iinl vaartjadres Ten behoeve van dit laatste ligt hrt in h voornemen een bfu v irtadres bestaande uil drie deticn in te voeren waarvan een gedeelte afleveringsbewijs dfor den erveot iVr nf afteckem ng voor goede ontvangst dooT den ontvinger aan de A B li ii e w orden ingezonden ais be ijs da de ladlpg naar behoorcn is afgeleverd en betaling aan den r ierder kan volgen f Vervijersplicht oot j vervoerder i fpt nad lft wó rdt er op gewezen dat uit het aiftiJbevracl ting sbesFuit V4 ortvloeit dat den vervoerders een vérvnersplie hl i opgeidgd m a w on i de p Mbhti hebben e veevoeren uit Ie yoeren welke hun deor den A B D worden opgtdragen Geeff de uitvoering van een dergeiijke vervoei sop dracht reden tot ernstige of herhaalde klac tten dan stellen de ver Q jrder $ san ttrafmaatregelen bloot Dit p Kel g a wanneer eên aan den A B D onderworpen Voertuig op den Aii wórdt aangetroffen zonder da ciè iiiervoor benuödigde bescheiden op het voerluiï aanw ezig zijn Tramfiartvaérwaarden tarfefsysteciiM Het ligt dtls in de bedoeling dat niet ajlce n wordt yastgesteïd met welke wager s een bep ialrip zending goed ren zal w rden vervoerd doch ook dat in iiet aigemaer ae transportvoorwaariien worden vast fe egd Daartoe i epn tarief syVeem voor den AulelWMachtin Rsdiehsl u tgewerki In het tarief zal o m rekening worden gthoud en met j Verpuciii nachtverblijf van denchauffeur war heêr een rit wordt en aakt van zo ia nii grootte dat ïtijlildens den rit of onmiddellijk na AfIf i ip hiervan m oitt overnachten Ei n vasten laad eri Joitijd welkein het algemeen voldoende wordt geacht vnor de hiern éde verband houdende werkzaamiieden Wordt dezelaaden lostijd ov ersafcftiden dan iseen vast wachtgeld pe r 15 minutejiverschuldigd 3 De provisie welke door den vervoerder aan den A B D m ét worden bctaaid is ih het tarief opgenomen lÉen en ander is necrjelegd in een in de Staatscouranj nr gisteren opgenomen uitvoeringsbesluit van den secretans generaa van waterstaat ingevolge de v rordenin g no 15 1940 vansden hjkscommissaris betreffende het vervoer van personen en goederen M J BRISSE UITGEDRAGEN Op de Algeineene Begraafplaats 1e Sbhoor u gisteren onder gfoote belangstelling het stoffelijk oversciiot van den journalist en letterkundige M J Brussp ter aa a6 besteld De baar was met een groot aantal kraiLser ge Jekt vvaarondt r van dii ec tie hoofdredactie en redactie der Nieuv e Rottersyiinsehe Coulant aan welk blSd d é dnt slapene verbonden was efi van A nme van Ees dé actrice die hnndéroen malen zijn Boefje spef lde Koek I 16 i gram Cake 3O0 gr gevuld klein korstgebaik b v amandelbroodjfs 400 gram Xjtvuid groot kofslgebjk h v boterietter 5üO grani Taart en gebakjes 600 graifi Voor geheele of ten deele uit lyieelof Woem gebakken prodtjclen welkehierbrven niet genoemd zijn geldli datei n rantocn een hoeveelheid omvat waarin 70 gram meelof bloem is verwerkt De op Januari nog ni t gebruiktebonnen blijven voorts nog geldig gedurende de week van 20 tol er met 26 Januari a s nret dien vcistimde datzü gedurende laatstgenoemde weekniet mogen worden gebruikt in holels restaurants e d i EICREN BON 111 Gedurende het tijdvak van Maandag 13 Januari tot en met Zondag 19 Jan a s geeft de met lil genummerde bon van het algemeen distnbutiebohboekje recht op het koopen van een e De bunnen weiike op 19 Januari nog niet zijn gebruikt blijven geldig tot en mei Zondag 26 Januari a s met dien ver Welke Éfon BROOD GEBAK SN BLOEM Met 23 genummerde dubbele l oi en van bet U broodb nlHieKjc 2 M gram rocgebrood al im tram ander brood Kik der rnkeh boDuen 123 gram roggebruod IWt gram ander brood of l rioi Koen gebak voor de periode v V l m 1 Januari met 7 ditga extra geldigheidsduur De met 21 genummeMe buiinci z jn nog geldig t m lï Januafl Elk dgg met 3 genummerde bua Ben van de bloem kaart eren recht op fiH koopen van tiO j S gr roggebrood of 60 gr aodti brood pt i ranlanen gebak m 35 iIt mt el of bloem geldig vaa 3 Dec t m 3 Januari SUIKER BON Nu M I KG auik geldig van 21 If C t m 17 Jan BOTEiR ÈN VET B l o M vaA de boter ea vrikaart 259 grii n iboter jnarsprine of ÏUO gram vrt geldig t m 24 Jan l Ek n ou U ubg geldic t m 17 Januari kXas ii hON Jb 47 48 60 en SI n ai iMÉWi diütributiebonboek m 1 oiilna s per bon Geldig t m V ZfiJanuari t lra kaas bon no 20 125 gr m teluig van 30 Dec t m 12 J a EIEREN i 1 BON No 33 Eén kippeil a eendenei zoowel in aia uit Mihaal geldig van S t m iJ Januari Bonnen np It Januirl nog ongebruikt blijven gelUig t m 1 Jatiwul THEE OF KOFFIE BUN Nu 18 Ai ns thee of H pond koffie feldig tst ea mei 31 Januari VLEESCH BON 14 Vlecsch I ons vlectsrh been inbegrepen óf een rantsoi a vleesch varen Bon 14 WvrM l as vlecMhwaren Geldig 4a C t m 15 Januari met extra i i digheid duur t m 19 JaniLin Bm 13 nog geldig t iu 9 JanujiL GRUTTERSWAREN B ON No 108 250 ram ru t ut r emeel of rijatebluem of rij ut gries of gruttemeel gemri i d meel geldig van Zi Dec t u 24 Januari BfIN Ne 44 uitsluitend 4 25 gr gort of gortmout of grutten geldig van 38 Dee t m 1 Febr BON e 57 25 riam ba vermout of havervlokken of haverblocm of aardappelmeel vlakken f gort of gurtraout jtS gruUriL geldig van 28 UeA t m 1 rebr BON No 87 199 gram maiiena f t rwe of gricsmeel of go of aardappelmeel of puddingpocder dat 1 10 c zetmeel bevat geldig f n 28 Dec t m 21 Febr i BO V So 31 100 eram mararniU of vermicelli of paghetti geldig van 28 Dfc l m 21 Febr i PEULVRUCHTEN Bq No 193 Vï k g peulvruhteil van 17 Dee l m 12 Jan LEVERTRAAN Alleen op bon van arts max 299 cc per b afd per week ZE£P BON No 113 15p ffram eenheids toilelx ep of 129 griim huishoud seep 6f ISlfgram zachte seep uf 390 gram zachte zeepputa of 250 gram zeeppoeder óf 1199 gramwaschporder geldig van 1 Jan t m 11 Jan 1 Deie bon iteldtook voor gexinswawh per 29 K fi droognWa whroed BON N i 117 59 gram scheeraeep f een tube scheerrrème of éra pot schee ieep iGrldiv van 1 Jan t m HO Abril Op een boV één rantsoen toilet aeep ma Mrerkocht worden een Mttk toilefeeep van de eude men tj van ram VASTE BRANDSTOFFEN T m 31 Januari tijn geltlif voor één ecnbeid brandstof Bons 08 09 en 19 van de bunkaart distributie va ste brandstoffen haarden kachels b 1 5 IS 17 18 1 20 21 22 2 1 en 24 van bonkaart distributie centrale verwarming Voorn bons cemerki b indstoflen één eenheid 3e periode en eokes één eenheid lie periodr geldie t m 31 Januari PCTtlOLEUM PETROI El MZEGEI Periode Vin 2 I petroleum celdl viia M Dec t m 23 Febr i Periode C voor verlichting ia bnl haudinK geeft rechC op het kaapen va 8 f petroleum tiekÜK van IC Dee t m 19 Jan VOOR DE HUISDIEREN BON No 19 voederkaart voor bonden van 1 t m 31 Janujn grocp I 19 R G honden broud groep II 19 KG idem groep lil t KXi idem irreep IV 5 K Mem gnmp V 4 KG idem greep VI 3 K G idem BON No 19 voédcrkaart voor katten van I t m 31 Jan l ti JI G fcattenbrood Na 31 Janaari 1941 b boa Ko 10 van bedoelde kaarten on ReldiK en mlf deze met mttt ordtn aanrenom n