Goudsche Courant, vrijdag 10 januari 1941

VRIJDAG 10 JANUARI 1941 7 a seiyke agenten GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden een portemonnaie met In houd Inlichtingen bg de gem politie BEVOLKING IN 1940 In het vorige jaar werden 14 huw Ujken gesloten Geboren werden 64 kinderen terwijl 33 personen overleden Gevestigd hebben zich 249 vertrokken zyn 230 personen De bevolking bedroeg op 1 Januari uit 3228 personen en op 1 Januari uit 3278 personen alzoo een vermeerdering van 50 zielen Advertanlieèn I wegens veRhuizmq zijn onze aideelingen Meubelen Tapijten Gordijnen Bedden vanaf Zaterdag 11 Jan GESLOTEN ONZE AFDEELINGEN Manufacturen en Confectie blijven tot nadere aankondiging GEOPEND J L BRUNS atzoCHT ZIT SLAAPKAMER met pension Brieven niet prijsopgaaf onder no O 166 Hiireau vandit blad 5 iwiiiiiiiniHiiiiiiiiiiHiiiiin tdverieerl in dit inad TWEEDE Bl D B JJ L mÊmemmmm STADSNIEUWS Groote avontuu lpkn verdwenen jongen klein geë indig d HU WWT MKT Hl VELK r EIJ GEEN KAAD De J5 jar KK l iol er die er mi t de vi rtii u dcn van het duor hem vervochti gi udfn hiiriogf dal hu van farand die bij de famiiio inwoont had onlvretrod naar Den Haag vandtK r ï j 13 weer in Goud terug hierheen ekómin onder geleide van denksterén arrn Hg werd gevonden tn een la ement ui de R iidentic waar h t te avontuur een kleinen afli op Per kaldo wist hü met het groote mUïbcdrag nietgo d raad Twee nilden liad hg aan een vriendjes wegÏOTchonken on f33 82 had hy nog p jj züodat hu welgeteld f4 18 heeft opgemaakt Hu had de reis betaald lên zaklantaarn gekocht was naar de kkwcuup geweest had z n maag gevuld met een ons koekjes en twee taartjes zijn logies in h t logement betaald P koffie geldronken en tweemaal getramd en dat waren dan de gciuugten van zijn reis waaruit duldelgk blijkt dat hij als een dolende die niet sist wat hij moest doen heeft rondgetnikken Misschien is hy wel bUj dat hu veilig en wel in de stad ftrug Is De politic heeft proces verbaal tegen hem opgemaakt en tevens zal de Kinderrechter zich hebben bezig te houden met het 14 jarige vriendje dat verlMili soerd is wegens heling Want deze knaap had de ten geschenke ontvangen ketting wel teruggebracht maar de twee gulden gehouden Ook hy wist er faiykbaar niet goed raad mede want er ontbra k 27 cent die hü had opgesnoept Sportclu bi op het gs HAKORUDERU VOOR VOETBALLERS EN TOCHT VOOK ATHLETEN Nu de terreinen hard bevroren zun en de bal opgeborgen bluft gaan de clubs op het ij s de sport beoefenen De voelbalvureeniging O N A organiseert IA Zondagmiddag n hardryderij voor haar juniores waarby de wetering naast het terrein tot baan zal dienen Ook de athletiek en gymna tiekvereonixing heeft de training naar het 8 verplaatst Zondagmiddag is een tocht naar Bodegraven georganiseerd met de eerste sloot aan den Graaf FloriïwCg als startpunt De JSnhtie zocht in dezen schaatstüd haar yiorlieve ontspanning op het ijs Veertien agenten hebben gistermiddag een tocht naar Rotterdam en terug gem aak t Ook Gouda waarts richtten gisteren vele schaatslieflicbbers hun streken Ta van Rotterdammers en bewoners uit omliggende plaatsen kt amen per schaats naar hier waar tupen en sprits gretig aftrek vonden En zu die er van hier niet op ttit trekfen vonixn naar hartelust ysvermaak op de gTMhten tfan singels en andere vaatten waar lot laa in dep avond gcfcdcn wordt en en gBzellige lrukte heerscht ENGELSCBE HANUELSCORRESPOIMDENTIE De heeren A v d Ben en P C Jongeboer zun gesl agd voor het examen Engefsche hJandcUcorrespon deritie EXAMEN GRENSKOMMIÉS Te Leiden is ge ilaagd voor het examen grenscommies onze oud stadgenoot de heer A N Jager FIETS VOOR WONING WEGGENOMEN GislLTiniddag is in de Vierde Kado een damearüwiel ontvreemd dat voor de wun ng van de eigenares stond DEKLNEMERS AAN WERKKAMPEN Attn de werkkampen voor werklooze jongens van 18 tot en met 24 jaar die de Centrale voor Werkloozenzorg en van de Moderne Centrals voor Werkloozen oig in verschillende plaatsen van ona land hebben georganiseerd nemsn uit Gouda vijf personen deel EXAMEN COSTVMIÊRE Mej M Paul i te Rotterdam ge Uai d voor het examen costumière Uil vroeger tüden I E GOl DSCHE COl RANT MELDDE 7S JAAR GS LEDEN GisttTiTi rr oigtn is alhier gcopenti L r chuul voor chiistelyk nationaal ici oiilunccrwics die naar u virnemen re ds een vijftigtal lesrimgen lel Het nieuw gebouv de lokaal is eenvoudig en goed ingengt 50 JAAR GELEDEN AU een bewus van de sterke vorst kunnen wu mededeelen dat heden de Üsdikte in de Bresvaart was 39H c M en in de Fluweslensingelgracht nabu de Doelebrug 43 c M Of de winter van 1890 91 ook streng was 25 JAAR GELEDEN De bevolking is in 1915 vermeerderd met 144 mannen en 125 vrouwen en bestond op 31 December uit 12835 mannen en 13358 vrouwen totaal 28191 personen Er werden geboren 630 overleden 329 vestigden zich 1228 en vertrokken 1200 personen Er werden 218 huwehjken voltrokken SPORT VOETBAL PROGRAMMA VERSCHOVEN De voor a s Zondag afgelaste wedstrüden zyn van Z6ndag 19 Januari op nieuw vastgesteld De programma s voor de volgende volgende Zondagen zUn een week verschoven PLAATSELIJK NIEUWS Bergambacht LAAGSTE INSCBRUVER De Rykswaterstaat heeft aanbesteed bet uitvoeren van grond straat en rioleeringswerken en het maken Van en yduikerbrug met bukomende werken tot verbetering van de rijksweg no 11 Haagsche Schouw Leiden Bodegraven tu sschen de km punter 23 200 en 24 650 onder de gemeente Hazerswoude Laagste inschruver waa A v d Straaten te Bergamtracht met f97 700 USTENT TOCH GEOPEND De consumptiotent op de ijsbaan die niet geopend kon worden aangezien er zich geen gegadigden voor gemeld hadden is nu toch opeh De u clu exploiteert de tent zelf WACHTGELDREGELING BIJ TIMMERFABRIEKEN Naar wu vernemen bestaat bu de timmerfabrieken De Concurrent en H Bouter en Zn het plan tot het treffen van een wachtgeldregeling voor haar werklooze arbeiders ONDERNEMENDE JONGEDAME De 6 jartge WiUy van Buren zou eens prtpeeren of het us van aen nacht m een Örandbijt al hield Het üs hield niet Door omwonenden is zu weer uit het water gehaaid LICHAMELIJK OPVOEDING OPENS SCHOOL Les op terrein aan Kerksingel B en W hebben goedgekeurd en wuziging van het leerplan d r poen bare lagere school in verband met de mvoering van het vak lichameüüke oefening In dit plan lü bepaald dat zoolang een gymnastieklokaal otitbic kt gymna stifk zoo veei mogelirk zal worden gB geven op het terrein aan den Kerksingel Met het geven van dit on derwus is bereids een aanvang gemaakt ARBEIDERS IN HET BUITENLAND Thans IS een arbeider werk zaamïB Duitschland en een in Fran ruk Nog drie arbeiders hebben zich gemeld voor Duitschland en nog twee voor Frankryk maar deze zun nog niet uilgezonden PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk lO tO en 2 30 uur ds Ewoldt w AT AAR ANNEER Scliuuwliurg Bioücoup Opera bal mei Hans Mozer Theo L ngen en Paul Hörbiger Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 8 uur Zondag vanaf 3 uur ondag 10 30 uur De bruigom in angst metlleinz Rühmann 10 Jan 7 30 uur Ter Gouw Lezing P F van Overbeeke voor Vereeniging voor Paedagogiek onderwerp Onderwusvemieuwing in de practyk 12 Jan 2 uur Graat Florisweg Vertrek schaatstocht naar Bodegraven athletiek tieken gymnastiekvereeniging Vires et Celeritas Jan 2 30 oor Emnuutraat Hardruderg voor juniores voetbalvereenigingen O N A Jsn 11 uur Oe Zalm Openbare ver kooping door notaris J van Kranenburg Jan 1 45 uur Reunie Causerie metlichtbeelden F H L van Os voorNatuurkundig Genootschap en Kon Ned My voor tuinbouw en plantkunde onderwerp Geneeskrachtigekruiden en 16 Jan 8 uur Thalia Theater Vertooning Olympiade fiim door athletiek en gymnastiekvereeniging Vires et Celeritas 15 Jan 8 uur DuUël Cursus E H B O Jan 12 uur Huishoudschool Büeen komst Comitié voor huishoudeiykevoorlichting Jan uur N V Interiapln Buitengewsne algemeene vergadering vanaandeelhouders 16 Jan 2 30 uur De Zalm Voordracht poëzie en proza door mevr Iris Zeilinga Doodeheefver voor Nederl Vereeniging van Huisvrouwen 18 Jan 2 30 nor Thalia Theater Vertooning Olympiadefilm door athletiek tieken gymnastj vereepiging Vires et Celeritas voo Pre schooljeugd Jan 5 uur Café Duljnstèer Jaarverg£ dering Goudsche Athletitkcommissie Jan 2 uur Kunstmin Derde NutsbüeeHkoms tooneelvoorstelling 22 Jan 8 uur Daniël Cursus E H B O 29 Jan B uur Daniël Cursus E HJ3 0 APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek Teepe Gouwe 136 Geref Kerk 10 en 2 30 utir ds Terhaak Uitgetredenen uit Ned Herv Kerk 10 en 2 30 uur ds Grisnogl van Gouda Boskoop PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Hvrv Kerk v m 10 uur Doopbediening en n m 6 uur ds Jacobs Geref Kerk v m 10 en n m 3 uur Js Petersen Chr Geref Kerk v m 10 uur en n m half 4 ds Kleisen Rem Geref Gem v m half 11 ds Zuurdeeg Geref Gem v m 10 u èto n ni half 3 leesdienst ZONDAGSDIENST DOKTTOREN Voor a s Zondag zal de ZondagJienst worden waargenomen door Dr C H Flim Telef 38 2S JABIG BESTAAN DER VEILING Vier bestuursleden jubileeren mede Bu het 25 jarig bestaan der Boskoopsehe veiling op 11 Februari e k zullen tevens vier bestuursleden jubileeren de heeren Adr van Leeuwen voorzitter XX van Wijk Az sacretaris H van Gemeren penningm en C van aer Willik Hz commissarissen welke bestuursfuncties steeds door hen zyn vervuld IJSCLUB BOSKOOP GAAT SO JARIG BESTAAN HERDENKEN De heer J Mossel tot pere voorzitter benoctKÉ Woensdagavond vergaderde in hotel Nuif de gsclub Boskoop Bü de opening herdacht de voorzitter de iitr J Mossol in waardeerende biwuurdmgen wylen den heer A C van Wilgen Uit het v erslag van den penningmeester den heer Joh de Ruuter blee dat de inkomsten hadden bedragen ƒ 578 80 en de uitgaven ƒ 490 27 ziKidat een batig saldo in kas is van 88 53 By de bcstuursv rkiezing we rden htrko eiftde heer H van Tol Johz en in de vacatures ontstaan door het overhjden van den heer A C va Wilgen tn door het bedanken van de heerén B Barendsz en J Mossel gekozen de heeren J Venema Mart van Kleef en Jac van Lint De heer Mossel had in verband met zun leeftyd gemeend te moeten bedanken Na deze verkiezing sprak de heer Joh de Ruyter eenfge waardeerende woorden aan het adres van den scheidenden voorzitter Hy bracht in hermnering dat de heer Mossel 40 jaren onafgebroken als voorzitter de belangen der ijsclub op juiste wüze heeft behartigd De heer Th Nieuwesteeg sprak in geiyken geest en stelde de vef dering voor den heer Mossel te noemen tot eere voorzitter waartoe J erd besloten Hierna kwam in bespreking de feestviering in verband met het 60 Jarig bestaan der IJsclub Besloten werd een kinder üsfeest té organiseeren en daaraan voor ouderen te verbinden een gecostumeerd usfeest terwyi als datum ys en weder dienende werd bepaald Woensdag 15 Januari e k Aan het einde der vergadering bracht de voorzitter zyn harteUjken dapk aan allen die hem gedurende de 40 jaren van zün voorzitterschap met kameraadschappeUjken en vriendeiyken bystand hadden terzüde gestaan Hy zeide altyd bereid te bhjveri de üsclub met raad en daad ter zgde te staan Haastrecht ESTAFETTE OP DE SCHAATS Het IJsclubbestuur is wel zeer actief lederen dag organiseert het een of anderen wedstrijd Gistermiddag werd een z g esta fettewedstryd gehouden De Ie prys werd gewonnen door der W Styn s Jr en m j J Lekkerkerker 2e prüs door den heer T Kompier en mej G Voorslüys 3e prys door dcnl heer G v d Graaf en mej G van Du uren allen alhier Er waren spannende ritten te zien Moercapeüe PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 30 en n m 3 uur Ds Verkerk Geref Gemeente v m 10 30 en n m 3 uur Ds Hofman HARDRIJDERU VOOR INWONERS Dinsdag werd hier een hardrijdsry voor inwoners op de schaats gehouden waarby pruswmnaars werden J de ICnegt eeiite prus A H rtog Sz Zde prüs W Boevé 3de prys en 4de prüs D Qttevanger I UITKEERING VAN WINTERHULP De collecte voor de Winterhulp heeftopgebracht f37 86 Dinsdagmorgen zijnde bannen van de wmterhu p verdeeldInt een bedrag van f 100 Moordrecht PREDIKB VnOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 30 uus prof dr il v i k Broekman Geref Kerk v m 10 uur n m 3 uur ds D P Kalkman Herv Geref Evangelisatie v m 9 30 uur n m 2 uur de heer Ukk i e DAMCLUB MOORDRECHT De uitslagen voor de competitie van de damvereeniging Moordrecht waren C Terlouw y Verzaal 2 0 H Admiraal A MuUuin 2 C D Alphen ar Fr v d Heuvsl 2 0 P Twigt tJ de Bruin 1 1 G van Jeveren N Boere 2 0 H Admiraal P Verhoef 0 J van Jeveren D Alphenaar 1 1 BILJARTCOMPÈTITIE Voor de competitie van de biljartvereeniginf Moordrecht werden de volgende wedstruden gespeeld A Multum 93 verliest van A Bloot 74 5 1 74 het tus schen haakjes geplaatste getal is hetgeen de speler moest haeln A Arreman wint van C v d Kaa 79 64 69 J van Jeveren wint van J Corbeau 124 112 112 T de Pa fi ter 57 verliest van C v d Kuü 48 10 1 B v d Kaa wint van J Bo 70 85 4 A MuUum wint van C v d Kaa 79 93 56 C Corbeau 178 verliest van A Arrema 115 64 J Bos wint van A Bloot 74 70 71 WEDSTRIJDEN DER USCLVB De Moordrechtsche IJsclub hield voor haar leden een ringsteekwedstrüd voor paren D uitslag luidt 1 mej N Kqudyk Hoogendoorn 2 mej J Vis A Vis 3 mej de Joode v d Kaa Donderdag werd een estafettewed stryd gehouden met den volgenden ruitslag 1 P van Adrichem H Stobbe 2 C v d Heuvel B Vermeer 3 Huib Kortlever P v d Heuvel Nieuwerkerk a d IJstel HARDBUDERU VOOR DAMES De üsclub Nieuwerkerk organiseerde een hardryderg voor dames De uitslag was als volgt Ie prys mej Th de Knikker Waddinxveen 2e prys mej Adri Blonk Ouderkerk a d IJssel 3e pr mej Mar de Knikker Waddinxveen 4e pr mej Berta Honkoop alhier PREDIKBEURTEN VOOR ZOI DAG Ned Herv kerk voorm 10 en nam 2 30 ds A H C Vollenwelder Geref Kerk voorm 10 en nam 2 30 ds G H Ryksen JONGELINGSVEREENIi DANI8L 25 JAAR De Gereformeerde Jongelinggvereeniging Daniël in den Prins Alexanderpolder herdenkt begin Februari haar 25jajr bestaan dudewater PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk voorm 10 30 en nam 3 uur ds P J Steenbeek Geref Ket k voorm 10 30 en nam 3 uur ds W van Dgk Bediening H Avondmaal Uit deze gemeente zün 9 arbeiders naar Frankryk vertrokken van aldaar tewerkgesteld te worden OP HET IJS GEVALLEN By het schaatsenryden op de Kleine Gracht viel het dochtertje van den kapper M zoodanig op het ys dat zy haar enkel brak I TURFMARKT WEIJL sBoterkoek is verrukkelijk 25 et per ons Krugsriaan 68 Tel 2807 Zaterdags gesloten tot kwart voor ze ven O 167 10 De Goudsche Courant biedt de rootste publiciteit tn Gouda en omgeving wordt eiken avond bU vele duizenden abonni i bezorgd in QODDA Alphen a d Rgn AmmentoL Bergambacht Berkenwoudé Bodegraven Boskoop Dneorufge Gouderak Haastrecht Henendorp Moercapeile Moordrwht Nieuwerkerk a d IJsset Ouderkerk a d IJssei Dudewater Polsbroek Reeuwijk Schoonhoven Stolwyk Waddmxveen Woerd n Zevenhuizen ADVERTENTIEPRIJS 1 6 gewone regeUi ƒ 1 05 elke regel meer t 0 20 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN op een gewone tekstt agina 1 3 regeU t 1 25 elke regel meer 0 40 Bg overeenkomst gereduceerde prgzen volgens peciaal tariel KWARTJESRUBRIEK kleine advertentiën alleen des Zaterdags 1 3 regels t 0 25 elke regel meer 0 10 maximum grootte 6 regels Uitsluitend bg vooruitbetaling Inzeodmg tot Vrg dagmiddag 2 uur GOUDA ü 178 O niiniiii Opgaaf van en advertentiën in te zenden aan het Bureau Markt 31 Gouda Tel 2745 en bg de plaatseiyke agenten gp hy haastig een verwensching welke hg op de lippen had mslikkend Jawel probeert u het maar U was alleen maar een beetje te haastig Inderdaad bemerkte hy nu dat hy overeind kon staan en dat hem daardoor tevens de mogeiykhe d werd geboden in een spleet welke veel overeenkomst vertoonde met een kongnenhol naar boven te klimmen Hg volgde haar voorbeeld nadat hg door een paar zeer onvriendeiyke verwenschingen aan zyn wanhoop en verbazing lucht had gegeven Geleidelgk echter verkeerde ergernis in bewondering Hoe kunstig waren dezegaten aangebracht weUc een geweldige prestatie om ze in den harden rotswand te tmren welk een overleg geduld en toewgding waren daarvoor noodig geweest De loodrechte schacht waarin zg thans gebruik makend van de aan weerszyden aangebrachte inkervingen naar traven klommen boog tenslotte naar links af en nu hoorde Been steeds duidelgker een regelmatig geklop Een paar minuten later hield Irene Barlovius stil om in het Hindostansch eenige woorden te wisselen met iemand dien Been niet kon zien Wy zyn er riep ze hem toe Ala u nog wat opschuift en naast tne komt kunt u een smalle streep blauw van den hemel zien Hy dndcte zich zoo dicht mogeiyk tegen den rotswand aan waardoor er nog juist genoeg ruimte was om lich FEUILLETON Nadruk vwtmden I NOODLANDING IN DE WOESTlfl U verlangt nogal wat van mynfantasie mopperde Been Een halfuur zegt u moet die marteling duwn Ik hoop dat ik het vóór dien tydoiet afleg I Weest u maar niet bangl Als udit labyrint eerst maar eens eenpaar maal heen en terug hebt door kruist Vult u er wel plezier in krggen Opgepast Nu maken we een fcherpe bocht Haalt u het vooral niet n uw hoofd rechtdoor te kruipen Zonder haa waarschuwing zou hy et stellig geen moment aan hebben gedacht van den rechten weg af te wuken en eenige bUzondere aandacht schenken aan het gat dat op het P d uitmondde Eenigen tgd kropen zg nu zwügend nter elkander voort waarbU Hans f er zorgvuldig voor waakte J s voet geen oogenblik los te la eÜli opstaani riep z j plot Hy wUde onmiddeUlJk aan dit l evel vojg geven m ar daarby kwam n hoofd In oniachte aanraking met rotsen D t gaat nt tt bromde naast haar te wringen Zg stonden nu schouder aan schouder Hy hief het hoofd op Het was niets meer dan een nauwe gleuf maar hij begreep volkomen dat dit beetje licht dezen jongen menschen die de zon nooit zagen een openbaring moest toeschynen Ik zie zelfs een paar sterren fonkelen Zeldzaam is dat Ongeloofiyk Dat hebben we op school al geleerd Ik herinner me tenminste nogwel dat het voorbeeld van dien putwaaruit men zelfs op klaarlichten dagde sterren kan zien een geweldigen in idruk op mg maakte u Ik kan het me gewoon niet voorstellen hebt u al die plannen voor dat gecompliceerde holensysteem zelf ontworpen Wel neen lachte ze Wat uzoo handig en geraffirL rd Igkt isniets anders rfan het e sultaat vanonze onbekendheid met den plaStseIgken toestand Wy hebben kris krasrond gewoeld en net zoo lang gezochttpj we tenslotte den goeden weg vonden Desondanks is het een buitengewone prestatie Wg hadden allen tyd En dejonge menschen waren biy dat zU eindelgk werk en een doel hadden gevonden Geen enkele tegenslag vermochthen te ontmoedigen Maar nu wordthet tyd dat wg den terugweg weeraanvaarden Laat u mU maar voorgaan maar vtiorzlchtig alstublieft dat u my niet op mijn hoofd trapt Ook de terugtocht verliep zonder in cidenten Hy leek Been vee korter dan het eerste deel van de onderneming Toen zy na een afwezigheid van twee uur de werkplaats weer bereikten bemerkten zy dat er iets byzonders moest zgn gebeurd Het werk lag stil Hier en daar stonden groepjes jonge menschen opgewonden gesticuleerend maar de meest n verdrongen zich in één der hoeken om iets dat daar biykbaar op den grond lag Verschrikt trad Irene Barlovius nader Wat is er aan de hand Is eriets gebeurd Niemand antwoordde haar Met hulpelooze sombere gezichten weken allen achteruit zoodat zij door een haag van menschen liep Daarop ontwaarde zg de levenlooze met bloed overdekte gestalte welke in haar volle lengte uitgestrekt op den grond lag Wat vreeselgk stamelde Irene terwgl zg naast de doode neerknielde Het was Vischwa Irene Barlovius nam de reeds koude handen van het meisje in de hare en streek haar een lok uit het voorhoofd Hoe is dat gebeurd Wy weten het niet antwoorddeéén der omstanders fluisterend Zgkwam van beneden stamelde een paaronverstaanbare woorden ea zakteineen OOrDSTUK 27 Toen Hangen de deken van zich afwierp was het uuitea re to geheel licht De jongeman rekte zich eens behagelgk uit en begon daarna onder het fluiten van een vlotten marsch zgn scheergereedschap uit te pakken of beter gezegd het scheergereedschap van dr Been Ol Been al terug zou zgn Stellig Vermoedelgk had hy op het oogenblik Ali Mohammed al bg zgn vestje Tjonge dat was een behoorlgk slaapje geweest Nu was hy weer volkomen fit en een tweeden keer zou hg zich zeker niet meer zoo gemakkelgk laten overbluffen Toen hy zich met zorg had geschoTen streek hy zich met iets van voldoening langs zgn gladde kin Juffrouw Boyardl Maar er kwam geen antwoord Nou dan niet Die gruweiyk matineuze menschen ook Nooit zal ikmg die slechte eigenschap aanwennen Hg was juist bezig zyn ietwat verwilderde coiffure weer een wat meer Europcesch aanzien te geven toen Ellen Boyard de tent binnen trad Goeden morgen juffrouw Bo ard Kykt u my eens goed aan Hebt u geen woord vanbewonderingvoor de metamorphose weUte er metme heefAjiaats gehad Of kent u my misschien niet meer Haar gezicht bleef ernstig Hg is nog steeds nict terugl De jongensachtige lach waarmee hy haar had aangezien bestierf op zgn eezichtl Ook hg was nu een en al ernst Wat aegt u Is dr Been nog nietterug Dat wordt bedenkeiykerl Ja en het eigenaardige is datonze brave Ali Mohammed sinds heteerste ochtendgloren èl weer in netkamp vertoeft Ik heb hem heimelgkgadegeslagen maar niets aan hemverraadt dat hy een slecht gewetenheeft Ik zal dien vriend direct eens aanden tand voelen Ellen Boyard trad wat dichter op hem toe Ik maak my ernstig ongerustover Been Denkt u dat hem wat kanzyn overkomen Wgl neen trachtte Hangen haargerust te stellen Hm als ik maar wist waar hy U bent dus toch ook bezorgd nietwaar Het heeft geen zin onze ongerust hèid onder stoelen of banken te steken De zaak lykt my zoo klaar als eenklontje Dezelfde t ende die mgn kistin brand stak en mijn beide metgezellen gevangen nam heeft zich nu ook van den Hollander meester gemaakt waarschyniyk omdat diensnieuwsgierigheid hun niet gelegenkwam Dat wil dus zeggen dat Ali Mo hammed T zy spelen allen onder één hoedjede Maharadja uw toegewgde lyfgarde en die verwenschte schavgiteatdie ons deze kool gestoofd hebben Met andere woorden wy beiden u en ik CWortt tttvotod