Goudsche Courant, vrijdag 10 januari 1941

V F RSTE BLAD VRIJDAG 10 JANUARI 194l t l di UUi vu iwh toutt Mots 88 SSH k 2S J S w M TS Sï at S w a mt lU 11 93 93 eci SUS OU SS S9 iUU Sni m sy 4 99 IttlH 91H 991 lUüi 82 92 92 62 12 EFi E S AM5iERDAM At ii HM 17VS Iia8t4 491 7 m I K HUK 71 m 100 j 94 11 ti7 3 Wlh t S i 4 7i 8 Pr4v rn Gem teenlafeti Adam 1936 3 SS 8S Duo Ie ISJl 3V ApeW Ie 37 31 Arnliein 19 la 3 Devontei ï ü 6 Dül tlr 38 Ml I 3 i idh 1035 31 2 Do 3e K M 3l Ce d 38 3 DolOl ie r 35 2 t Grhaee IBZl 6 Dito IDJO 3 Duo 1137 I 31 j D to 38 3 3 CjiDiilnr IIUII 3 Dito 2e 1938 3 lUaiUni 111311 3 Olto 38 J J ile m 1ÖJ7 3 sHb 1937 31 j Hl leis IS38 3 U4I0 lU J JU 2 Letuifc 931 3 I ttden i ó JV N Holland 8 i Do 2e 38 3 13 Ullü 8 J 3i 2 D o 3e 10 j 38 2 Nilin A 1 7 3 R dal 1 3e 3i 4 Do 1 en 3 3 3 j U lü 1 1638 3 Dito U3e 131 I 3 Sil ctf f I 37 i TUb 1 37 31 LU iPr I 37 Do gtiil 7 31 j Zee and 193 3 Z Holl 11137 3 Zh Ie 1 1918 3 D to 2e IE 38 3 BWC o 1 3 Olto 1938 3 B V Onr 7 J7 4 CLiii Cied 9001 33IJO0 O 31 j Duo 1 I 1 03 N Bnki t UI 4 35 tl M H 8J Si 1 SUi U SS 91 91 11 286 571 219 M W fl IM BEURSOVERZfCHT Zaterdae IL Januari HlLVtRbtM l 415 MI Vj Jl A S QO Grwivofooninuziek 8J38 VARA AIt tirV s 30 Niuewibc ichten ANP gia HoIooniniuZiCa vpa o M Mo gcnuijaing V AK A 10 20 Vooi Cue kirdeien Ï2JO Gramo oonni i ek M Z N cuw tn et oTi clje httil en A P G am ilo mtuziCi 1 Ij Eö neralda vw o isten 2 Lez ng O vo kje tt De fceleeKtn s van ht p a d 2 1j G a ofocn i uz 3 00 T n bouv ha fuuiije 3 M Revup p oRram Tia 4 2 i cz ng Eeii tn andei ovet zoopenaaii d voedseK § Unfeen 4 48 Org pe 5 U Nieu econoimsche en beursb irl er ANP 5 JO Zat g en p ano 6 M E i e a da€45 Ac uee e rt portase of pramafooniiuti k7 00 Vragen an d n dag ANP 7 1 Zai inet p anc begc eding 7 3J Be ichlen Ei g i7 45 Giainü aon nuziek 7 5 VARA A maraR 06 Kieu berichten ANP 8 15 Puzz e it 1zendin r 8 W BEnchten Eng Ischl 84S Binprogramn a Ifi 00 10 IS N euwiberichter ANP S U t ng HH VERSITM II 301 5 M K RO BM WiJ bf gu nen den dag 8 30 NieuWïbc r chlen ANP 8 45 Gramtvfo inmuziek 9 31 Mufc auc t € 10 0 GrainofoormuzieK 113 Godsdienstig h fuurtje IZJW Berichten 12 lo Pococo DClet 12 45 Nj uwv en econonistic toerichU n AN 100 Gi a iiofoonmur ek 115 u iique t t TTvofoonmuz k tM Von dp eug i 3f J C ZaterdaemiiddAfi 345 4 15 Giamofooniruz eK VPJRO 0 Causerie Onder de kansel KRO 5 IS Nieuw = economi che en beursherlcti en ANP 5 3 Hepo ia e 00 SpoitpraaljC 15 n amofoonjnuz et 6 3 Overpeinzing me nuTikale oTïa j6t mg 41 Ac ueel lejoru e of lamo oonmuzlek 7 00 7 15 Gronrngscii praa ie ANP sKiitin Voo het eer t sedert geruimen t3jd wa aïertn de stemming op d Aii ferdar che effecter tu s waar o tefienzefigt ijk aan den ab en kant Daaibij traden het meeat op di r vüoigiorU de aardeeen Java che Bo ch en vcdt dnd Lhe Indische Hcu aankap naatv happij Het eerbte fonds kon lot 27 A 28 stij8 ii tegm e n vot ge noteering van 21 De p otw mge belangstel m voor zooge naainde goedkoofw waarden n oet Rehee tn al we en worden aan het feif d t hel pub tk nu tal an goede aand e tn de iiat e maarden in zoon nel tempo omhot g zijr IK ooptn zijn a lentie gaat rich en op fond sen die by de koe itijging oon nschnnlijtten achtei zyn geïx ven Het belrefl ht evenvkel iondsen de voorheen r eer of i der al non vaJeui weiden be chou ri i e oe ane tel li g vvoidl ra i de l uind g weikt door de overwepirs dat de gan an ri bij deze n aat chappi n waaro ntrent gef enkel betiouwbaai bericht bekend is i h tn vel eer onder de tecenwoo d tijo ü stand phf den gunstig zou kunnen ij 0 £ o mdeidaed c ok het geva i Ka de tü kon t moeten leeren Zoo tced eed was de stemming i Miiwel a e afd c ir tr aan dm va i en kar t Bij U kei ond en stegen H V A s na e n open n d e 6 boven de vorige notceiing U £ tot 4 3 p ocei Ook Vorsten anden wa en iel = hooè en heptn p ut ven de 130 procent Er v as echte Reen p aVc an een toename der omzetten Ook de rubber ond en ontkwainen niet aan de betere beurs til ntaliteit Am ilerda n Rubb te cn aar anke tjk tot even beneden de 290 p ot nt maar het hcogtte peil werd leptn het slot van de beurs ïoch niet gehandlviafd Ook d inmder courante aaftd een in d z rubnek aren vrijwel zonder uitzonde ng lioo Vern ld dient nog te woiden dat in de tabaki aard en vflor Dei Mij aanvarkeliik eenüï aanbod bestond zoodot d not ering IC W2 daalde Midbeurs we d het releden e es echter weer viijwe gehfe ing iaa J N d a dsche industrieelen la en met uilrondern van l n e e s ril kslm docb iet vttii er in de mark Voor Un Kver wa de lenrr S bepaa d va aan ez en óe nolcerng me 132 procent ni ti 4 pu n boven ffi t Br i a Aku en Phi ips wonnen resp 2 en 3 punten ïn den Scheeovaarthoek ffVc met uitronderinfl an Oude Boo en en N ï r aT dsc ic cheeravafl t Unies n et ve l on E t t etT d fonds steeg tot 168 het andere tot lae A p ocent C r eenVomf d iet be e e noteernren dée Wal reet seinde wp en de kofsen ook in eA nsrika che afdr linjr aan d n v i = te fl kant Betleh i 5ts l w m t I A d Iïar tot boven de W t stijgen te w t l U Stee het Fl te pn gel den ve l s w t inbas de en d koeis var eergls e en me 72 v eer b e t Ge in e st entle b tnnrt ra ooorwef haTe voor American Car dl tot 36 o ioeent opliepen Oo de oblMfft iemarkl winwi N e a d r aVsfp di en frac irre l be r Voo 9 wfïe leenln was de r p vn de roteering tot O fr r ien an K Tn en en naoobrie rn kon men Iv e Ir n waarnemen 5 d op p ol 2V p ocent KOERSEN NEDRRLAVOSCH LLfcARINGINSTITl l T Koersen voo sto ü if t n op 10 Januari 1941 € n verpUcht rv en luidende In Fö hiinaiken 7j 38 Belsa s 30 1432 Zwitserftcli t tres ti Y Oeennchc kronen 36 40 NooTsche kioren 42 82 Z cd che kronen 44 85 T ech sche kronen toude schu deii 8 42 Tjediwiie kronen n euwe sctiitlden 7M Dirar ouce hu den S4J ra nieuwe schulden 4tS Ttt k che ponden XVi U f rwa ta P ni oe oude acbulden SBJIA Pertffoe nieuwe schulden 45J0 oekhom ƒ 44 76 44 9 BDITENUND AMtRJKA Politiek vol tegenstellin en rBITIBK OP BOOfepVELT rr li n en tamelijk uui 1 g f l = ï f m t v Ain nkaan he jr ei Koophandel James S 5 r rihoutiti vooi iv Kanwr van t t I = Vb j j i ng ze dt voi tegenspraken is e i r bevolking der V iIj j lavttft ih geoiienteeidc SpanjehiHii mm kitntmiddeUn aan aém Sa t lit ld kliMh geoupnteeijfef oiwu L ij rbeed trankrJJV ui n men n t jic menten Men ver ijn 1 a iotjenddmde jnderdrukr vuil de ii i vKluee e vrijheid in I b 1 t hit dddrom 1 n i oekt 411 11 dtniii j ft P i koopt Ru iisth t t niaihiiu i voir 1 1 1X1 11 Val wtiktuigtn li ij 1 n tlf nuodig htdt II I I o VI rsi Igde d pitin I I politiek taccif y lillen i U n Men mwt 7nh jfvi ipn w verdixiigen wiK liri i l n mi fr het mtt Jjpan tut I i i I komt Voor s m m t mm ui U fWi f hit Am rikjansihe evi ifunmtspri gidn m T h t juiste is n 11 dl VS üi M md thap an an jire VI ten n t kchtf Icciingen It iriiK l f oP il pn de VS Europa 11 1 1 ir de VS van pl in elk 1 1 r UI e gebieden hetft vu iv nge d 7P vvidir of t j IM nnnii h erbii lan Duitsch i Uil Bulgan e Hongarije Ru 1 m Japon Moet Dii t Chlai d I oor Hl VS vun d kaait wotd n e chrjpt Ilrt 1 nul onmogi lijk zoo ii ni Kempit d cpli Ssingi n r 1 iiko tj keij te vindin Zn 1 r l nr I de gii n en van ht ni iiikr Viir men deuelijKo tdken til t I temt mo mm iih infiis Ir 11 v ou en pii dt vtiiilidlnKtr n 1 ie fdti tijd bedm I ri idal mm w nm n dj h oi k vii lio tn K in en ddt die mogelijkheid van veihtzen t er groot is De Vereenigde Staten en Groenland DIVtRSf lllXPMAATRFGFLFN MAAK hl N IKOEPFNZENDINGtN Njdr uanieio n de giiuehten ovpr GiiM rldrd leeft hel departement vanBuiitn ano i it Zaken etn offieieelevtik ir ng gepubliceerd v aarin gezegd wordt Dl ireini de Siden lubben geenIrufptn r udr O oen end gevonden engeen lUi of mar reba os m de deDteiiiihe kolonie gevesugd In vtrtledige i viiLi nslcmming met de Groenland chi autoriteiten hcift de Amenkaansthe ngeenng de volgende stappen gec lai Wi ivan jjem enkele vv t iigebtl igen benadeelt Il Gil II dob woidt tijdefijk een Aminkddnsih consulaat ingc ield op dat de vt e vr gtfukkcn die verband houden met den aankoop djor Groenland van leveni midiiekn er andere be hoeften in de Vireen gde S aten en nij t den verkoop var Groenl mdsche producten aa rika beter behandeld kunnen worden El IS tt i vertegen oordlger van het Ame kaansche Roode Kruii naar Groenland gezcruc die ter plaatse efi in overleg n et de G oenlandsche autoriteiten vidi VuitstcUen welke hulpactie voor de bewoners van Groenland noodig M i he oog ip de vraag naar Amenkaan che wapenen en munitie die in vele deelen der ereld zeer groot is heeTt de Amer kaansche regeering de GriMniand che auto iteiten m staal ge eld ir de Vereenigde Staten eenige rapenen te koopen voor een klein aantd pohtip vciun die de Kryohetmijn iï Ivigt bewaken PERlAANStHE VLIFGTIIIGEN BOVIN IltT GEBIED VAN ECUAbOR In etr t fficieele communique van het nuni terie van Buitenlandsche aken Van Fciudor woixlt gezegd dat P STAKING IN AMERIKAANSCHE MACHINEFABRIEK i l er v n den bij de C I O isiotin automobielarbeidersbond rkir medegedeeld dat de widers van de Ranger Engineering Wingdale in staking zullen gaan ïr ri van het Con VKe admiraal Towers mleeM rf kwestie medegelïaDi h l staking getroffen rmn aa n voornamelijk aard P motoren werden verIe vl grijk rad vormt in i n d S aehmerie der Veri nifide Saten i P= i hentsleden die aan deze lamo mannecommissie deel eischten m het belang van de kaansche tiewapenign maatrege legen deze staking en gaven als meening te kennen dat het res onmiddellijli dwnt ta te gru BINIENUND Radiohiuterrerffunningen ONDERTEEKENEN EN BETALINGWUZK AANGEVEN Het blijkt dat de aangifte formulieren voor luutervergunningen dikwijls niet zyn onderteekend Zij moeten dan worden teruggevonden hetgeen onnoodige moeite en oponthoud veroor aakt Dringend wordt derhalve vervocht het aangifte formulier nauwkeuiig m te vullen en te onderteekenen Tevens is het noodzakelijk dat men duidelijk aangeeft op welke wijve men de luistei bijdrage wenscht te betaler GeMhiedt zulks niet dan wordt aangenomin dat de bijdiage door middel van rudiovegel lal worden voldaan Doodeiyk ongeluk te Beek BOTSING TUSSCHEN TWEE VRACHTAUTO S Woeniddtavond is op den njkiweg Ic Beek L even buiien de kom dei g mceiue een crnstif ongeluk gebeurd waarbij de 46 jarige W bn pv anger gihliicuiatijar te Maasiiieht hel siaehlolier IS geworden De heer S keelde niet vijn eehtgenoole van de zilveren Uuilolt van zijn broer te Geleen teiug liij liet Huib Geuits Wi dr de rijktwi een flauwe bocht niuakt zetle ie heei b zijn wa cn op het iichtei gedeellfe Vdii den weg voor het vullen van zijn lauxatoi mei watei aat hem aiUudi werd veiblekt üp het moiueiit dat hij wfdeiom in de auto wilde ilappea kwam uit de tegenovei e telde ricniirg op het andere rijvlak een tot nu toe onbekend geoleven viachiwagen aanrijden vteike S bij het openen v i het poitier tuop en leti i oen t ond smakte Veimoedelijk neeit de c auifear ten gevoJge van ae duisteinis ni mand ope merkt hoewel een omsian der veiKiaaiue dat de wagen een eindje verdir stopte en vervolgens weer dooi reed Mevjouvv b die in de auto wa l lij v n zitten kon door de bevroien ruuen en de duistein S niets zien Wel hooide ij een cvigen smak en zij vund haai echtgenoot in bewusteloozen toestand bk euend uit mond ntu en ooien ach ter de auto langt dtu weg li o n De 111 ngs 01 louden genc theei en de marechausice hebben het slachtoffer het huis van G urts binnenjjeaici n Met een ziekenauto is de htoi S d e voi 3ens den ookter einiu e inv tnuige kneuzingen en een zWdie h isen chuddmg had opgeloopen naar het Calva iienziekenhdis te Maastiieit oveige biacht waar hij omstieeks middcrni t t aan de bekomen verwondingen is ove leden Een nac ej onderzoek wordt mfetteld naar de ti t racht en den rn ekenden Vluchtwagen De kunstenaars en de wederopbouw RONDSCHKUVFN VAN DR 4R J A KkNGERS Dj algemeen gemaciitigde voor den weaeropouuw dr ii J A Rmgers heelt een rondschrijven gelicht aan de bij den wedei opbouw betrokken aichilecten naai aanleiding van een verzoek van het bestuur van de algemeene Nederlandsehe Kunstenaarsorgamaatie NOK of hij niet zü j kunnen bevordeien dat bij lel weoeiopbouwwerk ook gedacht wordt aan de beiange x van de kunstenaars Bij het oveiwegen wat er in deze voor de kunstenaars zou kunnen worden gedaan heeft dr Rmgers zii i gerealiseerd dat vele eigenaren die dooi ooilog eweld schaae hebben geleden bij den htibouw de uitetsto £ o rheid zuilen moeten betrachten en geen geld zullen kunnen afzonderen v eur decoratieve en andere kunst Toch is de algemeen gemachtigde vun meening dat er zich ook vele gevallen zullen vooideen waarbij de financiën geen belet el behoeven te zijn om m het wederopbouwwer c kunstenaars te betrekken Ook v anneer geen ruime middelen voor den herbouw ter beschikking staan zal menigmaal zij het dan op bescheiden schaal een taak voor kunstenaars zijn weggelegd Om een voorbeeld te noemen zal in he geval een blok woningen moet worden gebouwd de bouwsom per woning geen verhooging van beteekenis onuergaan mdien ae rnedewerking van kunstenaais worat ingeroepen voor de veizorging van gelijke onderdeelen zooals smeedwerk voor het aangeven van kleuren bij het sehildenwerk ed Het spreekt vanzelf dat bij de stichting van roote gebouwen m het bijzonder vooi de inwendige verzorging een veel omvangmker en belangrijker taak voor kunstenaars kan bestaan Het is van groot belang dat aan dezen kant van het herbouwwerk wordt gedacht niet alleen voor de vele kunstenaars die in zoigvolle omstandigheden leven als gevolg van den oorlog doch ook voor het cultureele leven m het algemeen Niet vergeten moet worden dat in de komende jaren ¥ 0or honderden millioenen bouwwerken zuilen worden geslicht welke V n schillende generaties zullen moeten dienen Daaiom te meer zal gestieefd moeten werden naar een tot in details doorgevoerde goede verzorging van den bouvr SAMENVOFGING VAN GEMEENTESIN OVERUSEL Naar ij vernwnen zullen gedeputeerde staten van Overijsd op Vriidag 17 Januari a s openbaie zitt ngen houden ter bphandelmg der plannen tot wijzigmg der gemeente gr rzen De e zittingen zijn bepaald op het gemeentehuis te O denzaal van de gemeenten O denzaal en Losser des ochtends cm elf uur en voor de ge tec ten Ootmarsum en Denekamp des namiddags om dne uur 1 Noteeriiigen van 9 Idiiiiar OBU ATUC SU liil iilii efL Postgiro No s van de Winterhulp Nederland niNTEKHULP NEDERLAND DEN HAAG Ns 5553 l W 1 IM IMO Ie r S X 4 IMII 2e r lui IMO bil r 100 4 1 40 ae toe 4 44 bU I iWI t UW 100 1 Ujü t 900 3 1817 100 J 1917 MO 3 1 38 I lm 3 31 ISJ SOO 3 i3Wi IPJa OI I 1 0 31 H 35 OI 900 3 s HU7 Ol 100 3 1BJ7 O I MO 3 11U7 AO I 10 1 1 I 37 AO I 500 UI 4 uutt K Ml W WOU B K3h 5 W Als baak der Wiuterbulp b aaageu ezen de Kasvereeaigiiv N V Amsterdam No 817 Stort op 5553 of 77 Mr dr R H baron de Va na Steenwuk Liefdadigheid is een oudvaderlandiiciie deugd Ons volk heeft deze deugd steeds betracht M ge het er ook thans van doordrongen blUven dat geven zaliger is dan an vangen Hi 115 911 9U i 9e 4 tó t 2 Hb j Ml i Ml 113 j 8i 4 MJ 91 hl Il GEBRUIK VAN BETONIJZER WORDT BtPLRKT Met het oog op de toenemende schaarschte aan tetonij er in het algemeen en de nog ongunstiger positie van betonnzer van geringen diameter is het nooazakeliik om op dit mateuaakeen zoo groot mogelijke besparing toe te passen Het IS daarom dat de algemeen gemachtigde voor den wederopbouw vooitaan bij de goedkeuiing van wtrken beialve m uitzonderlijke gev alien hetgebiuik van betonijzei niet meer kantoeslaan vuor troiloirbanden opsluitbanden kantplarken beimplankjespaikeerbord n en dergelijke pioiucten wfc kp vooi den aanleg v an wegtn fietépaden enz woicien toegepast aancezien het mogeli 1 is nm deze betonwalen zunöei wap ring ij er te veivaardig n zonder da da e qualitatief be hoeven Onder te doen vooi gnwapenarüeion waren 85 S04 Ook voor ando e betonwsren welke niet alle genoemd kunntn worden i het noodzakelijk im de toepassing var betonnzer tot een minimum te bepei ken mocht het irt bepaalde gevdUei noüdig zijn vooi wapen ngsberekenirgen meer inlichtingen te veikiygcr aan veidient oveileg met de fabukan len n betonwaieii aanbeveling iBvullmKeii H V poUieek ba ikeu PARTU VET IN BESLAG GENOMEN Alp Fr HVp b in 2 t veipl uitl Pandbr 13 Alt ilvpb eiW 4 Adam Hjp l 4 Dito 3 Arnh H B Ser E F Pbr II Bat H p b N N f 4 Dito C D 31 Dr H B do IVj Fr Gron Hvp Bank I d 4 D o Da en Va 3 Do pb 131 13 G av HB d 03 Gr Hvp BPb 31 Hl H P er A C 4 Dito ser ED 31 Ho Hvp Bdito 4 Ddo ser K 31 Hvp b V iSed Ser M T Injji Nvph ser AB AA BB 4 D o ser T TA 3V VIij V H Ciod Pandbr 4 Do m 2 c verpi u tk I 3V N Hvpb do 3 N H p b eend serie K l3 1 Do 131 I dito 3 Noordh Hvp b Pandbr 31 OverIjRS H b d o4 Rot Hvp h do4 ld dilo 31 Sted Hvpb ser K L 31 trtr Hvp b 4 Dilo ser e K 4 D to serie i V Dito t2 verpl uitk i 3 Westl Hvp b lEE FF 31 13 tf u In samerweiking met ee afdeebnt handcisrechtrche n het hoofdbuieau van pul tie heelt de lecheiene van h i Duieau Ma nixstiaat te Amsietdam etn paitij bestaande uu negen vaten gesniülten vet en een oaal wilte suikei m beslag genomen 9U BK 8 Vlei Vaten en ue baal suiker werden s evonden by een piuimvtehouJer ir Oostzaan de andere vijf vaten vel vvaien weliswaar naar Zaauüatn vei hui d doch konden tiidig aehteihaalo on bij een 38 jarigen brandstolfcnhai laar m bje Iag genomen wor dcn Deze man wertL toen geaircMeeid en is nu ter beschikking tin den commissaris van politie te Zaandam gesteld D pluimveehouder is na een veihoor vrij gelaten 93 SI Het gesmolten vc1 werd veihandeh legen den abnoiniaal hoogen piijs vai f 2 25 86 Ml STEUNVERLEENING AAN TENGEVOLGE VAN nEERSGtSTFLDHElD WERKLOOS ZIJNDE ARBEIDERS 90 9S 91 84 i De secretaiis generaal van het depsÉr teniefit van Sociale Zake i heeft aan d gemeentebesturen een schrijven gezon den waaiin woidt medegedeeld dal arbeiders gedurende de periode dat zij tengevolge van de weeisgesteldheid weikloos zijn en geen loon dool betaald krijgen ingevolge de steunregehng kunnen wolden gesteund mit zij aan alle teizake gestelde voorwaarden voor opneming v oldoen en indien hun na men voorkomen op de door de weikgevOTs san ongestelde en via de betrok ken aibeld insp€cties aan de gemeentebesturen gezonden lijsten Uiteraaid dient alvorens tot steunverleenmg wordt overgegaan te word n vastge tteld of de werknemer vooi h t door maken van ejn vvachuiid m aanmer kint kan wo en gebracjit Voor wat b tr ft de landP Kiders woidt medegedeeld dat voor deze categorie van weiknemers mdien zi n bovenr encomd geval kom n te ver keeren niet de eii ch behoeft te wor den ge ld dat hun i arr n i o de mcér genoemde lijst moeten vooikomen STEl NVF LEFNIVG EN WINTERHULP Vanwege het departement van Sociale Zaken is aan de gemeentebesturen een schrijven gezonden volgens hetwelk me het oo j op het bijzondere doel hetwelk de WinterhulpNedpr land nastreeft verstrekking van een extra gave m deze voor velen zoo bijzonder moeilijke tijden wordt goedgekeurd dat bij de berekening van de steunbedragen van hen die ingevolge de gesubsidieerde steun regeling voor werklooze arberders of die voor kleme boeren en tuinbouwers worden gesteund de giften m welken vorm ook welke aan deze gesleunden vanwege de Winlerhulp Nederland verstrekt worden of nog zullen worden geheel buiten beschouw 1 n g worden gelaten AANBESTEDING Gisteren is te Naarden aanbesteed de bouw van 22 arbeiderswoningen en 17 woningen voor ouden van dagen Hoojste inschriiv r wds O Bakker u t Naaldwijk f 134 600 en laagste A Cas tricum uit Castricum f 101 BOO GUNNING VAN OOFV EGWEKK TE AMSTEFDAM De Nederland h Spoorv n h l bcn de werken vjlgeis bestek no 60 be reffende het vo toonn van de hoige iooroaan Am ttraani C S AmEl rdain Mulderpoort het opbreken en leggen j Zwiuerwijie iranc 43 M van sporen en wiss i het opbreken en plaitsen van bovenbidmgspaler en andere bijbchoorende werken tussc ten de verbiugging Oosterdok i iuizEn er 02 halte Mui rpoort te Ams erdann v arvan de or are apnbe ltd ng op 17 December ISiO ge hiedde gegund aan den heer J H S en na aannemer te Lemmor voor een bediag Tan ZS6 000 gulden oi Z WM tle H b Bk 4 Zuider 1I p b 9IIJ n 77 12 Ulll I 4 D o 81 r KL 31 2 Z H Hrp b I met veipl ujtl t 3 t Eerste Nert Sih verb 4 80 SHi ii p b 4 Dito S Intfuilr ondcrj tut au WH I iHk 102 SSvi I9s AX U obt Sl i Bertftit en Jurg F val I Obl 11 Berkclf Pat iv 37 übl 4 Levels 7eep MIJ Obl 4 Werksp NV te li P OW 4 Wilton Umb SUienk m Ob 4 Bat P Mn O 4V ld ld Obl 31 3 NeduI Obl 4V Moorniano Cult 117 se KlOVi lm 0 1 78 i 741 3 8S On Obl 5 Am t Gib 1 S Muller 3 Nat Cr hez IS 5 Idem 1939 4 N d Cl b b 4 Ned Ilid bp Mij ia i i obl 3 u Mls K ns en T O Java St Obl 5 SemBiansJoaBd 1 12 1 Si ASOI l Li N 8 IZ i ll ld 4 Adam 814 100 3 ld A ri ini o ymp L 100 J ld W Kr INHV Hel 1888 Bank en t redleUnstelllngen ll l HUI llli 3 i 121 tl 14 114 114 Ad FüTK aard Ho 1 B kL dito Ine Erfm d to JaV B I jOO V a Kasve fLn d o N ï c c IT d 1 o Necet Bank A NB V 7 A S0 d N H Mil 2i0 a Rolt E Ver aa Twtn h B A A 1 1 1J7 nb lerneiningen 381 Ifldui N V D Ml S ipei f Si It W A oWl a M i a IH lili lai 1071 1 175 57 Alg Ad d t dat Md s Fahr d B J 1 10O0 O 174 vd B D w A lOOO HlDllo B I 1000 IL 54 li5 IJt 1 1 VA zir i2i U i 1 l 173 I7 i ïl 326 tl 348 lU au It l 1 1 S 114 U 71 lir 11 7 j 1 1 Berk Pa Afgfst c aanü C en P F Sch i te Totida tar dito Gruv p T Zn A n i f land Dito B vi r d p Heemaf aard Heinel aard tlero Col f a ird Hol It 1 fa Hnl at d a aat d Ho I Bet Mil A Hol dr en k A Hol K r 7 I 1 Int r B d o Inte r V c A K F Bpinrsdi to Dito p f 115 132 Kon E m b a 4 i K N Hntsov do Hl Kon N Zout I A as K Br Siheem do W Koier lioof N V dr dllo 113 I ev B en U C IM 112 1 1 s3 10 1 c pr aard Ikj Dito iO iCK rr A 1 Do 10 1 f e pr A 11rxi lOflor Cpr A lil Lyenpf II en Mf Vlec f d N d B r V a N G en r a fed k be f di o N Sci b mi dito V St Kevzer A Phll Gloei f 71 111 2 1 142 144t llu rti 1411 14 J 11 lODi af e r V A Rott D Mn di o che de K M d N ï hn rn d to onlf t d tokv Vim a H6 llu 1 4 IM 111 4 Mil 1 3 11 1 1 I ll 1351 nkv i O lOÖOil t SP n ïp do ïto k i o Tm Ijl p ef A trtr A nh f n Ver B tb aand Ver Cb f aand O to Drrf Ver GH N B V A lil Ver Pf V Ge d r H7i Ditod to p aard 1 Ver V R fab a i a Ver Tnuvvf di o t Vli smgen Kf d W 177 nu 17 IZ7 UU w tu AaMa Westeiiiullter duo Wil on r few A r y I e to C Weycrl Am C rv stal Am Sme Ung C V A S and Br 7 l C V A Am Tob Cy c V A B R II Colï O T lOA R n Cicn El Cr Ct V 6 IJ 3 as4 1 5 a 8 II Huds MCCIRII Keet p Me T PI Corp C ï A N St cvGA RU Unit St Rubber C V 10 II a A N I El MO A O In Kat B V 4 NI Cai MU A Dito N Bez V a Tw C St vE a 3441 Am Tel iTr K C V A iK HaadeljvereettlgUiceM B C en H g A 17 17 Born S H M A 1 7 ill Dell Al H M d l 7i 1 Cunlz en Sch A l i llil I Cr en H vR A 3 l l Linde en Tcves a 31 1 irj Ned Wot Mu A 1 Hl Mijnbotiwondernemincen o j1 i 3ll 488 1 I ll Bil Mij Ie lUb A Chto 2e A Boelen M MIJ a Slrfckep T Mij a Petrol oBderncmlncen Drd Ptr I C v 3 i JülK N Pt r Mn 1 ICO Ond A 262 2i d to V 7 l 3 1 Moea a mm A Ali lai ar PM A ifi j O 10 I S C V A 42i 12 Rubberondernemlnsen ili sa Rubber a 11 Vit Ird Rubb C IK l Java caoutrh II Preanger R MD TT 79 Hotleid Tap SI Sa at 1 P ant MH 4 Wai Sumatra 14j 14 7uid P earger J j Scheepvaaitnaatschappijen Itill JU Furret SenA M ij Zcev aan o Nie Gnudr A M De Maa C V A v4 J Oostzee A ilai delav A dam c ultunrroaataehappijeii Kmn Suiker A Pagot an A 3S4 lil Suiker Ct Mlj A Tie irg LefetonAu 1 d burgBefcoeKl A 1111 7S It 15 2 IS liH t Soeit Landb A Am T lee C A Ban Thee Bu A Goalnara Cu MiJ Panf eotani Thee Pa angkaCM j Rongga Landb A Sedep Cu t A Sinrfargi Cult A Te aga Patenear W JavaTheeC My In5 Cult Svrdic KaliTel oCu Mij Micb rl = Am WJavaK laC Mo Dlver4en 1 51J lUi k 1 r ni 1 1 38S rj nil 3 A Gem r W er W D 10 Piel WA C ouda Kaash Mij Hou tl A be t A Houth Jof en A Hot h Pon A Vlul er IW H I A Do 52001 75 10C A JM V Hav w A ZSab lIKlOCvA WooiworUi en Co B auwh V nes A 1 B jcnkorf lua i 1T7 129 12s It Spftor en Tramwegett DeU Spoor A iM 1 10 NI Spw MiJ A tl l J A ch T C V g A i 34 kai CS CvgA 7 k C South R Co 7 7 1 r p ef a 7K Dito Cert V g A IS 1 Un Pac CvgA 9U Ge d T amw Mi nil Kedlri St tr Mij 7 Mad Stoomtr A Dito pre A 13li Malang St tr A 491 Hi O Java Sttr A as i Sem Joana A Sem Cheribon A 211 23 Soe ajoeda Sttr 16 111 Pro orüa ie 2 3 40 1 1000 4 40 1 I I00 4 40 UI MDi 1911 I taao i Grootboek ou 1891 1905 oM 1 eert V taaebr tjrootboek obl I laai 1 14N 1 lul 1000 ima r 1000 3 iivij Certificaten Vit Grootbjek obl V m m é lUI Indlè IMt tMé 1037 iBdie 1000 3 K U3T IndM I IM A im Ouitsrhl I Young OM laoo at Baak Cr 197 IS Kal Bank IIH Ned Ind Handelak IJl Ntd Uand Mn C A 138 io BitriecB i HS i i i 1 V 1 IRI 1 Alg Kunstzijde Uw Ueittel Patent v atve OUef C c w Tentr Suiker Fokker Lever Bi cm en Untt Ned ford Aut 1 t Philips G B v A Dito Pref w A AU Ludl St C V M CA R li Aiji Bomberg A C V S 10 ga Am B cv pief a Am Car atid F C 4 4 V Aand Am El ka C v id Anap opp C V ld Bethl St C v 0 iC CluyAl Corp C v A curt s Wr Coip C v idem Oiieia Motor idem tntein Nitkel Cy C v 10 a Keraiec C C v 1 A 3v t 4 R III $ North Am Av C f A R II Noith Am A A C u V A $ Rep bieo C V A I Uu Stales Sltcl td Crt Serv C C SüUlh C v A K il Jüilh A Cy C Uddio Corp C v Oü t Bo neo Mij dtra piel Aand Sif Pas OnderQeuiittrii Jord Petr lod Ui G Aatifl t Con Pe 1 MiJ Idein jta Oi Coi 1 Ou C C V ff 10 idem ai V4 tl Conl nental Pet 14 il L 11 UU 31 Phll PtL C V 10 ld 4 lhe 1 Un C V 10 ld r Wat Ass Oil C V 10 idem lil 11 V SebeepvaArtaaaalackAMl fca loll Am Lijn Aand Ull l i 1 1 IXl a Java Ciuna Japan Liji dem lS8i ia i4 lai KjUM Kor Ned Si Mij ld Ifiui üiljj Kjai J 6 Kon Paketv MiJ id 245 247 Ned lieepv Ua id 1 1S7 Wii iMH UU ao teid Lo ü adem l l obinv Mu Ned id 1 jH nt MeiL Mrtr Cy 15 U V 10 A 16 Slillter a4crBemiBg a 450 UI Z74H 127i U8 iaOJ lande v Am t A 442 446 Java i h e Cul inl ld as5 Ned Iiid S Un ld lU Ver Vorst C 2all jOOj labi liti JtUi XJL J6SI 318 I J2i W i4 Deli Edtav MiJ A löJ Oei II il t 1000 C V idem 3661 3fl SeneirUah MiJ Idem 2 i 21 WlIsooA Co C V A 5 V Spia rwe e Utet lOB U 17K Ili 11H 16 1 it Baltim and Ohio C lil 45 11 V Idemfilie ap Ohio C V II 2 £ a Illmoii Cent C v N 50 C V A H aft i South Pac Cy V g idem i ld Railway O gev idem U i Canad Pac C v ld o RubbefoiUani BMlw j am Amsteidam R Cult Aand JSl iaX J8i Bandar Rub mg ld £ 16 DB Oeli Bat R MiJ ld 3Mhi TBU Kendeng Lemboe Bub id n 1 X WMaJanglanden Vereen I5I K Oo lJavo 14S M8 WH 11S ago UK Rubber M J tden J Oostli i 500C V ld Serbadjadi Suin R Idem 6 Silau Sum Rubber 119 MiJ Idem Sum Bubb Cult ld Ver Ind Cmt Ond Idem M8 inteic Rubber Cirt V Idem ö 54 DHlcsclic fondsen MM ketUntverklarlBg c r 1 c i r a IMl c I X UI4J c r 3 c e r 2 c 6 r i 184 c r 1 c r 1 Ctrl kab e obl 4 Au e obl 3 O 70 n 7U 70 M 84 84 as 73 s 99 m 136 OH Ou gi ootb ld ld ld ld iCouveibUins Dito Neue arbenind lIGI C Ka I Synd e 20 10 7 Dito i 20 100 61 1 Winteiahall obl 6 a Farbtmnd lIG C T A Ver Korkind C v A Oultichl Ber IR Hl M O eVt Ruhrv 21 i t i r V O 7J SIK 43H 41 72Ji 62 SIM ft 42K 47H Dito 30 i 2 V O 7 Obl Obl 7 Obl 61X 6214 62 IM 43 4 ta mu lit D Rcnlenbank 25 7 Ver O Stedenl O Bayr Hyp en W B Pb HD Ltnoieumw 0 7 Ge senk Berg Obl 5 RHGulchoMnungshBtte Obl 7 Harpener Bergbau Obl Phoenm AJil GesBta Elbe UnionRuiirchemie AGSlemena en Halak Obl W a V Stah crke Obl 7 Dito serie A 25 Obl BVjViitor Gev Obl eVj Vogel D n K Obl T Miem V El ZS Obl 7 D to 27 OJI f Iiagetier Stras enbahn Qb 9 Farbenindusl ie aand Siemeni en Halake d Ver C anastott Fabr aand Wintershall Akt Cea aand orriciEELe valutakoebsen in NEDEKLANDSCBE BANK 9 Januaii ValuU a aehri 10ke en tel tnnucUatI New ïork ƒ 1 8 i tUVm Ber Jn 7o28 75 43 BrunKrt 3 11 30M Heiauila 13 81 3 J Stockbolm 44JJ 44J Zilrurh 1 43 63 43 71 ank piet BenJin 73 18 ƒ J5J4 New York rl 86 HOVa Bmnel tê 6 M J ZUri h r 4319 43 75