Goudsche Courant, vrijdag 10 januari 1941

VRIJDAG 10 JANUARI 1941 DRIE ZUSIERij GEDOOD Gebruik makend van het gunstige weer heelt het l ngelsche luchtwapen m den nacnt van Dónaerdag op Vrijdag op een groot aantal Nederianusche plaatsen aanvailen geaaan waarbij vele brisanten branaoommen zijn uitgeworpen Het giootste gedeelie van aeze bommen kwamen buiten de bebouwde kommen n er Bij de skidige wijze van iximbardc ien weiice de Ei gelsche viiegers toepassen aldus hgt A N P kon liet niet uitblijven dat tal van huizen boerderijen en schuren schade opliepen Twet woonhuizen werden geheel vernield Het aantal slachtoffers zou grring zijn geweest indien niet in e n plaats in het Zuiden des lands welke bijzonder zwaar met bri an bommen werd bestookt niet verschillende bommen waren gevallen p een roohischkatho liek ziekenhuis Zij vernielden een kapel waar juist de zusters voor een godsdienstoefening verzameld waren Drie zusters werden gedood een zwaar gewond en een dienstmeisje licht gewond Door luchtdruk werden nabijgelegen huizen beschadigd Als een middel om de burgerbevolking te tenrorisoeren wordt het feit aangezien aldus het A N P dat militaire doelen nauwelijks zijn aangevallen en dat op verschillende bewoonde plaatsen mitrailleurvuur is geopend Zoo zijn bijvoorbeeld in Den Haag de woningen in de Tholensche straat nrs 59 en 61 door mitrailleurvuur getroffen Een Engelsch vliegtuig is door een Duitschen jager neergehaald de vier inzittenden zijn gedood NOODLOTTIG ONGELUK TE DIDAM De groentenkoopman H te Didam die met paard en wagen den boer opging is noodlottig om het leven gekomen Op een gegeven oogenblik sloeg zijn paard op hol H werd van den wdgen geslingerd en kwem zoo ongelukkig ten val dat de wagen hem dwars over het lichaam ging Hij liep ernstige inwendige kneuzingen op Men vervoerde h m naar het ziekenen huis te Zevenaar waar hij kort na aankomst overleed BUITEILAND ¥ SCHLAND VAM HEDKS Manche ter Londen en LiTerpool beitookt INGELSCRE AANVALLEN OP WE8T DUIT8CHLAND Het opperbevel van de weermacht iraakt bekend Het luchtwapen heeft gisteren bewa r nde verkenningen tot boven Noordhotland uitgevoerd In den afgeI ap n nacht hebben sterke formaties i eo gevechtsvliegtuigen talrijke voor l n oorlog belangrijke doelen in mid4in 4inen Zuid Engeland vooral te Mancl eiter Londen en Liverpool succesvul met bommen aangevallen Aanvallen van den vijand hebbent iih in den afgeloopen nacht voomar elük op verschillende plaatsen in üSDuitschland gericht Behalve en Ie woonhuizen zyn het kloosterJ thlehcm bij Keulen beschadigd en t katholieke gezellenhui te Düsselc rf verwoest Er zijn geen militaire f 1 oorlogseconomische doelen getroff n De verlipzen van fl i iirgerbevolk ng ie bijna uitsluit n tt n schuil I legenheid voorvielen bedragen 20 t lOden en enkele gewonden Een vijandelijk vliegtuif if door r chtjagprs en een ander d ur luehte elartiüerie neergeschoten I TM JP LtGERBERICHT VAN HEDEN Een slagschip geraakt I AATSELUKE ACTIES AAN UET GRIEKSCHE FRONT Hel hooWkwaitior publiceert leger1 rich no 217 Hel luidt als volgt Aan hpt Gr k sche front acties van i ilsflijk kaïukli r in ecnige sectoren n hi t 11de ener Aan het overige i el vjn het fi int bedrijvigheid der der ijdsche artillerie Oprukkende iep n en vrr li w3gpns 2ijn door ons ohtw pen in t brimmen en mitrail iryuur be oi M Liirhtafwecrbattet en die em IkI ir gryke Vijandelijke 1 Hitba V rdi Jlijden ijn doeltref1 rwi gehoniljiird v id On e j Hjier iilieden hebbon doelI ffird 1 li lhngen van den vijand i on i ii fjd Blind 11 1 mei i if scadrilles hebbon n I 1 W I Middeüand he Zee n onte fo r atie mingevallen i dik het felle luchlafweervuur is I 1 fc schip éraakt Een vijandelijk htiue tel IS iitersehaald Twee opzcr V eiiiuiaen 7nn mei teruggekeerd On e uehtf ii7ra ies hebben de lucht i van Malta doeltreffend beslofiKl t hommen en mitrailleurvuur Vijf den grurd slaande vhegtuiEen ee mailsehepen en een i atterii lueht weerge ehut 7im getroffen Een van e jachtvliciTtu tien is neergeschoten T M e hr rdf ijke vliegtuigen dio ichUen een aanval te doen op ons bied ziin ni rgsehotpn Om Tobroek In Cyi enaica geschutvuur in de zone in Tohioek waarbij vijandelijke ge ichaniseeide si ijdmiddelen vern eld n Onze jachtvliegtuigen hebben de iven jjïan S jlkiein ge uombardeeid n vSponze aanvals en jai htforma 5s heeft een honderdtal gemechani rde strijdmiddelen van den vijand tdekt en getroffen Zij waren op weg r Acrome ten ZuidwestenVan To oek In Oost A£rika zijn kampementen en pinteerau o s door onze vliegtuigen met piitrailleuivuur beschoten m de zone n Ka ssala en nabij Sciiisceib Aan ïiUen van vijandelijke gemotoriseerde lydmiddelen zijn teruggeslagen tien Ordoosten van Kassala waarbij dep i nd verliezen werden toegebracht Ben vijandelijk vliegtuig heeft kleine landbonimen geworpen op Messma wiardoor slechts hier en daar een be M van brand ontstond dat men ter jod meester was Niemand is gelrof Successen ter lee Sen van onze duikbooten onder be van den corvettenkapitein Manlio Hroni h cft op den Atlunti=ehen aaan het Griekfche vraciiljchip iasta sia groot 2 883 ton getorpedeerd tot zinken gebracht Een tweede ikbiool die eveneens op den Atlanchen ocaan opereerde en onder be1 stond van den corvetteirkapitein Ivatore T daro heeft na een zwaren yd hot gewapende Britsche vrachllip Sliflkcspeare groot 7000 ton tot iken Jebiacht Een duikboot die op Middellandsche Zee opereerde en der bevel stond van den rorvetten pitein Paolo Vagliasiniji heeft twee lehtscliepèn met een niet nauwkeu bekend toni age die in com ooi ren dat zwaar beschermd erd orpedeerd Twee vijandelijke duikbooton zijn totiken gebracht door onze torpedoolen Een barer was de Fransehe dkboot Narval bchoorende tot deijdkrachlen die in dienst staan vaft geland De duiklxiot Regulus waarvan de itsche admiraliteit kortgeleden Het rlles heeft bekend gemaakt was fen r duilfbooten die als vernield zijn ïegeven in een der vorige leger ichten Engêlsch vlooteskader gebombardeerd OOPVAARDEB GB ORPEDEERD De bijzondere correspondent van Stent aan het luchtfront meldt dat een gdsch vlooteskader in het Oostelijk H van de Middellandsche Zee door mnaties Italiaansche bommenwerpers Invallen is De vliegtuigen hebben vijandelijke schepen van groote ogte met bommen van zeer groot n Uber gebombardeerd aovendien heeft een Italiaanseh p do vUegtuig een vyandelijken opvaardcr getorpedeerd in de baai a Marsa Seirocco Malta waar ook andere Engel whe koopvaardülepen door Italiaansche bommen tpere aangevallen zün Een ervan is soiiadigd ENGELAND Londen zeer zwaar getroffen INPUSTRIECENTBA IN DE MIDLANDS AANC3BVAJULEN De Londeniche correspondent van International News Service meldt over de luchtaanvallen op het Brttsche eiland tijdens den afgeloopen naoht dat geheele zwermen Duitsche vliegers boven ïïngeland hebben gevlogen Hta aanvallen concentreerden zicfa op Londen en verschillende andere steden De luchtafweer is zeer intensief geweest Ih Londen zijn de trillingen van de ontploffende bommen in de geheele stad merkbaar gewoest Minstens twee districten van de Britsche hoofdstad zijn zwaar getroffen Het zwaarste zijn waarschynlijk de industriecentra in de Midlands getroffen Een stad in het Westelijk deel van d Midlands heeft een ware bommenregMi te verduren gehad Verder zUn Liverpool alsmede twee steden in Sast Anglia aangevallen Actie tegen Churchill ejt De links radicale EIngelsche politicus Pritt heeft in de gisteren gehoudenpersconferentie naar de New York Post uit Londen meldt verklaard dat voor a s Zondag een meeting is belegd Het doel van deze bijeenkomst der volksvertegenwoordigers is het tot stand komen van een volksregeering in Engeland te eischen Pritt eischte het ontslag van de tegenwoordige Engelsche regeering Hü verklaarde dat zijn organisatie niet in directe verbinding staal met de communistische partij en door haar financieel ook niet gesteund wordt Hij wees er op dat de organisatie reeds drie ir illioen aanhangers heeft die genoeg hebben van de huidige Engelsche regeering en naar vrede verlangen Elf steden gebombardeerd Naar Reuter officieel meldt hebberjDuitsche vliegtuigen een aanzienlijkejactiviteit ontwikkeld boven Engelandin den nacht in Donderdag op VryJdag Bommen werden geworpen op vei uiteenliggende streken in Engeland eqWales o m aan de oevers van def Mersey in het Noordwesten van Engejland de Midlands en in het gebied variLonden Naar United Press meldt zijn in totaa elf steden gebombardeerd Naar net schiint is Noordwest Engeland het zwaarste aangevallen Liverpool ei i andere steden m het dal van de Mersc 7ijn bestonkt met brand en bisan bommen In Liverpoooi is een reeklihuizen vfrnield In Londen zijn twee personen door Ergolsche afweeifgranaten om het leven gekomen Voor IS in Londen een reeks huizen verniel MAXIMALE PRIJZEN VASTGESTELD Te Londen zim max male prij voor een reeks levensmiddelen m voerd naar Dagens Nyeter mei ten wel voor 21 verschillende groepwa aronder geconserveerde groeniOngroenten en vleesch wild rijst sago macaioni en spaghetti Deze verorcening bepaalt dat het prijsniveau van 2 November j 1 niet overschreden mafworden Men verwacht dat nog anderemaximale prijzen vastgesteld zullenworden Volgens de verordening zi llen deze maximale prijzen met ingaifgvan volgende maand in werking rjeden t DE BERAFENIS VAN BADEN POWELL Het stoffelijk overschot van den leider der padvindersbeweging lord Baden Powell IS gisteren volgens den Engelscjien berichtendienst op zijn landgoed in Kenya op plechtige wyze ter aarde besteld AZIË Thailandsche strijdkrachten bezetten Poipet INDO CHINEESCHE TROEPEN TREKKEN TERUG Thailandsciie strijdkrachten die grooter in aantal waren hebben op 7 roari Poipet veroverd en de Fransch I rido C iineesche troepen gedwongen zich 50 km terug te trekken naar Sisophon aldus hebben de Fransehe autoriteiten te Hanoi toegegeven Gemeld wordt dat een gr lOt deel van de Fian cUe troepen geconcentreerd is in het gebied van Laos terwijl een belrekkelyk kleine strijdmacht thans in Cambodja ligt Versterkingen zijn echter naar gemeld wordt op weg naar Cambodja Luchtaanvallen op Thailand Als repressaille tegen den op 8 Jan door Thailandsche vliegtuigen ondernomen aanval op Sisophon en Angwor waarbij ruim 20 personen werden gedood on gewond heeft hel luchtwapen van Frivisch Indo China gisterochtend een bombardement gericht op de Thailandsche militaire basis Ie Sakonlakon 100 km ten Westen van Thanhek en Korat 150 km van de IndoChineesche grens De spoorlijn die Vdun met Bangkok verbindt werd verbroken aldus is van gezaghebbende zijde gemeld AMERIKA De hulp aan Engeland DE VRIJE HAND AAN DE REGEERING De leider van de meerderheid in den Senaat de democratische senator Berkley heeft gisteren verklaard dat het plan van Roosevelt om Engeland bij wijze van leening Amerikaansch ooilogsmateriaal af te staan aan den Senaat in den vorm van een wetsontwerp ter aait de Marine ministers van Oorlog FRANKRI nC Frankryk op den tweesprong GEEN TOEKOMST ZONDER SABtENWESaiNG MET DUITSCH LAND fcdert Compiègne is ruim een half jaa verstreken sedert Montoire spoedig een verreljaars Frankryk staat op den tweesprong Met deze woorden kenmerkt de N S Z Westmark het officieele orgaan van den gouw Westmark dat van oudsher om redenen van nabuurschap bijzondere aandacht heeft gewijd aan de Fransehe politiek den zwevenden toestand van Frankrijk Met het oog op de sterke reserve der Duitsche pers tegenover de laatste gebeurtenissen in Frankrijk in binnenlandsch politiek opzicht zullen de uiteenzettingen van het West Duitsche blad die de Fransch Duitsch betrekkingen behandelen van principieel standpunt wel bijzondere aandacht trekken Het blad gaat er van uit dat tusschen de beide landen wapenstilstand bestaat en nog geen vrede waardoor het zuiver formeele karakter van hun betrekkingen volkomen duidelijk is aangegevenrBc 1bestand welken Frankrijk thans ondanks zijn rampspoedige nederlaag ea het voortduren van den Europeeschen oorlog nog geniet wordt gedragen door de gedachte aan een toekomstige Duitseh Fransche samenwerking Maar dat is voorloopig niet meer dan een schoone gedachte Van deze opmerking uitgaaride komt het blad dan tot de volgende prmcipieelc punten Het Fransehe besluit om den wegin te slaan naar een duurzame samenwerking met Duitschland is genomenop een oogenblik waarop na de militaire ineenstorting van het Franseheleger ook het Fransehe staatsbestelvoor de ontbinding stond Daaruitvloeit voor de regeering van Vichyde noodzakelijkheid voort n et dadente bewijzen dat haar uitspraak tengunste van een imnn ferking nietontspringt aan een dwangtoestand enook niet gedacht s als een uitvlucnt enovergangsmiddel Al wordt ook de wensch tot eenduurzame overeenstemming metDuitschland stellig door breede lagenir Frankrijk gedeeld er schijnen tochnog steeds politieke kringen te bestaan d e van n oenirg ziin dat hetnieüw ook met oude middielen uitgevoerd kan worden en dat fle hoogste taatsmanswijsheid er voor Frarkriifcop het oogenblik in bestaat zich alleno Teli kheden open te houden Tegenover de Nieuwsjaarsverklaring van Pétain dat Frankrijk door ijn ware traditie te hervinden de hettoekomerde plaats onder de naties weer zal innemer conftatcert het blaJ dat de crwezeii iiking van dit vertrouwen alleen kan komen van eendtJideliK inzicht in den volkomer veranderden Europeeschen toestard Warreer Fr r krijk zi n ware roepirg w i I f rvinrier moet het zich slec ts losmaken vmjder invloed waaraan hetzich seder de dagen van Edua d Vilenderworren heeft die poli eK dennaam enicnte droeg en moreel geheelFrankriik uitleverde aan Joodsche enmaronieke invloeden ten p i itiekenvoordee o van Engeland Noch papieren redevoeringen en recep en noch celvuldige ministerwi izigingen zijnalleen voldoende voor het door Pétainnagestreefde genezingsproces dpt naarhet Wietduitsche blad ten slo ic constateert voor de toekomst van Fraakri k even ononthrnr ijk is a s het voorde iiieuwc vorming van Europa volbeteekeni zou zijn BINNENLAND Tal van Engelsche luchtaanvallen Onze kolenpositie ZUINIG STOKEN Uit een artikel inHetVaderland over onze kolenpositie Wu hebben in Zuid Limburg kolen genoeg liggen In 1938 werd er met minder dan 13 500 000 ton uit de Nederlandsche mynen opgedolven Er werd ongeveer 6 millioen ton uitgevoerd maar daartegenover stond dan weer een invoer van 5 5 millioen ton Wij produceerden dus iels meer dan we zelf verbruiken In den wereldoorlog was de situatie veel minder goed en de niet meer zoo heel jongen onder ons zullen zich nog wel herinneren hoe koud de winter van 1918 1917 geweest is en hoe lan hy heeft geduurd Er zUn dus genoeg kolen maar men moet de kolen daar hebben waar gestdokt moet worden Dat is een groote moeilykheid Allereerst door het stopzetten van den import Alleen uit Duitschland wordt er nog wat ingevoerd maar uit België hebben wij voor dit jaar heelemaal geen kolen kunnen betrekken Nu zyn er gedeelten van ons land die van België uit gemakkelijker te bereiken zyn dan van Zuid Ümburg uit In vroegece jaren heeft men de Belgische kolen daar rustig laten binnenkomen zoodat er voor de Limburgsche mijnen heelemaal geen probleem bestond hoè men daar voor de bevoorrading moest zorgen Dat is thans anders en daarmede staan wij tegenover een eerste transportmoeilijkheid Een tweede moeilijkheid is het directe gevolg van de oorlogsdaden Er Zijn in de Meidagen een aantal bruggen gesprongen en de kapotte gevaarten vormden en een ernstige belemmermg voor de scheepvaart terwijl de onbruikbaar gemaakte spoorwegbruggen ook het v erkeer per wagen beperkten Veel is nu weliswaar hersteld wafye waterwegen betreft is de toestand zelfs weer normaal maar de verkeersstremming heeft een aanmerkelijken achterstand m de voonaadVüiming veroorzaakt De gasfabrieken en electriciteitsceitralen hebben gedurende den zomer hun voorraden mgi teerd in plaats van zooals andere jaren juist m dit seizoen groote voorraden te vormen tegen den winter In den win ter nu is de behoefte aan kolen natuurlijk bizonder groot al moet men steeds bederken dat de huisbrandkolen slechts ongeveer een derde van het totale kolenverbruik vormen Het is echter dit zal iedereen begr ijpcn beter met de huisbrandkolen bizonder zuinig te zijr dan de industrie te verlammen In t geheel heeft Nederland gedurende dezen winter zoowat 950 OÜU ton per maand noodig Duitschland heifft op zich genomen ICO tJpti ton te leveien die dan langs den Rijn worden aangevoerd Van Limburg uit kan er 45Ü 1 00 ton per maand langs de vi aterwegen wolden aangevoerd Om iedereen voldoende kolen te geven zouden er dus 400 000 ton per spoor d enen bezorgd te worden Dat is de groote moeilijkheid Wij hermncrden reeds aan de onbruikbaar gemaakte spoorwegbruggen Wat dit betreft is de toestand m de laatste weken weliswaar verbeterd In October echter konden er hoogstens 350 000 ton per spoor worden aangev oerd Thans zullen we wel dé noodige 400 00Ü ton krijgen maar iptusschen is het nu gaan vriezen zoodat het verkeer te water niet meer zoo gemakkelijk loopt Gelukkig stagneert het nog niet geheel Nog lang niet maar de toevoer moet reeds heel wat moeilijkheden opleveren Dat IS niet alleen een bezwaar voor die ondernemingen zelf maar daarenboven belemmert het de rationeele exploitatie van transportmiddelen daar vele schepen immers lafigen tijd vastgehouden worden Als het blijft vnSteen gaat de situatie er mindetmooi uitzien tenzij Duitschland inTlaat is ons een flink aantal wagons ter beschikking te stellen Maar als het hier vriest vriest het ïn Duitschland ook en heeft men daar precies dezelfde moeilijkheden men herinnert zich nog wel hoe koud het een jaar geleden te Berlijn geweest is De eisch van het moment is zuinig stoken En hoe paradoxaal het ook kiinke naarmate het la iger vriest zuiniger stoken Veelbelovende knapen JOaNGENS van 12 EN 1 JAAR PLEGEN 53 INBRAKEN Door de aanhouding van drie jongens resp 12 14 en 14 jaar oud zijn met minder dan 53 inbraken die gedurende de laatste anderhalf jaar in Den Haag zyn gepleegd tot klaarheid gebracht Zaterdagavond jl hoorde de chef van het fihaal van de firma Albert Heiii in de Abrikozenstraat die naast de w nkel woont gestommeH Dit kwam hem verdacht voor zoodat hy een onderzoek instelde Het licht in de winkel brandde doch verder ontdekte hij aanvankelijk niets Verder zoekend vond hij onder een toonbank en verscholen achter eenige fietsen twee jongens waarop hij de politie waarschuwde die spoedig verscheen en de jeugdige inbrekers meenam naar het hoofdbureau Het bleken te zijn de 12jange schooljongen J H en de 14jari ge loopjongen ö van E Op het hoofdbureau werden de jongens duchtig ondervraagd met het geVolg dat Zondagmorgen een derde jongen kon worden aangehouden de 14 jarige L H een broertje van den 12 jarige Voorts bracht het onderzoek het ontstellend feit aan het licht dat men door de aanhouding van deze drie jongens de hand had gelegd op de daders van niet minder dan 53 inbraken Het verhoor leverde vele bijzonderheden op omtrent de daden van het veelbelovende trio Hierbij bleek dat zü het vooral gemunt hadden op kantoren en winkels waar zü geld en snoepery buitmaakten Over het algemeen gaat het om kleine bedragen doch ernstig is het groote aantal inbraken dat zij hebben gepleegd Zy begonnen hun werkzaamheden in Juni 1989 waarbij in den aanvang vooral in het Laakkwartier waar de twee broertjes wonen werd geopereerd Toen de situatie daar te gevaarlijk werd verlegden zy hun operatie terrein naar andere wijken en tenslotte werden winkels en kantoren in de meest uiteengelegen wjüken bezocht Het gebeurde wel dat zü drie inbraken op een avond pleegden De drie jongens zyn van het type boefje en zijn te beicbouwen als slachtoffers van hun omgeving en van het weinige toezicht dat op hen werd gehouden De twee broertjes stonden onder toezicht van een gezinsvoogd waarover zü bü het verhoor spraken als de landvoogd doch ook dit heeft weinig geholpen De wijze waarop zü bü het verhoor vlot aUea bekenden en de politie zelfs nog aanwijzingen gaven bewijst wel hun jongensachtigheid en gebrek aan inzicht Toch ziJn verschillende inbraken op een dergelijk vakkundige wijze uitgevoerd dat de politie zeker niet dacht aan jongenswerk doch van meening was dit hier yakmenschen aan het werk waren geweest Trammen tot 11 uur NOG NIET BEKEND WANNEER Naar wiJ vernemen staat het nog niet vast wanneer de rütydenverlenging der Haagsche trams tot elf uur waartoe naar gemeld is toestemming is verleend zal ingaan HUISNUMMERS MET LICHTGEVENDE VERF Men schryft ons Aan den eenige w ken geleden vcrsehenen Oproep om door het aanbrengen van in de duisternis goed zichtbare huisnummers de post te helpen wordt in toenemende mate gehoor gegeven De bestellers worden hierdoor in hun thans by duisternis zoo moeilyk geworden taak geleidelyk tegenjoet gekomen Het is echter zaak mets aan het officieele huisnummers te veranderen maar een tweede duidelijk wit op zwart geschilderde huisnummer aan te brengen Bij huizen met een voortuintje kan het tweede witte huisnummer het beste aan het buitenhek of op de buitenmuur worden aangebracht Als het op maanlooze avonden en bij bedekte lucht aardedonker is zijn zelfs wit geschilderde huisnummer nog moeilijk te vinden Wie het daarom goed met den brieveiibesteller meent brenge ziin verduisteringshui nummer a met lichtgevende j erf Dan kan d A post u zeker altijd vinden En dat is tenslotte ook uw belang SLUIKHANDEL ONTDEKT IN ONGEBANDEROLLEERD VET In samenwerking mèt de Amsterdamsche recherche h eeft de Zaandamsche politie een zestal arrestaties verricht terzake van sluikhandel in ongebanderolleerd vet en hiermede verband houdende overtreding van de prijzenIjeschikking 1940 1 vervoert n van vet zonder geleidebiljet v rkcj PQn zonder toewijzing van de Zuive centrale en tenslotte ontduiken van de accijnzen omdat het ongebanderolleerd verkcxiht werd Onder de arrestanten bevindt z ch een veertigjarige bedryfsleider V voii een N V te Zaandam die zich toelegt op de fabricage van z g technische vetten Het artikel dat in pondspakken in den handel gebraeht w erd werd getrokken uit beenderen Vooral paardenvet werd in ongeraffineerden staat in den handel gebracht en vond gretig aftrek bij tallozen Dit blijk uit de talryke arrestaties Elk der arrestanten was wederverkooper zoodat inderdaad van een wydvertakt complot gesproken mag worden ook al omdJat niet alleen Zaafidammers maar ook Wormerveerders en Amsterdammers zich met den handel bezig hielden De Zuivelcentrale is thans in de zaak gemoeid terwyl het onderzoek nog wordt voortgezet Ongeveer 1500 pond ongebanderolleerd vet werd reeds achterhaald Ook een baal suiker werd ontdekt De herkomst hiervan wordt nog onderzocht RECHTSZAKEN DRONKEN BUITENMAN BEROOFD Op zekeren avond in April was een bejaarde Bussummer feestelijk uit geweest in een serie Hilversumsche cafe s Het was laat geworden en er was door en man uit Bussum rijke lyk gedronken Het eene glaasje bier na het andere afgewisseld door jenever en andere opwekkende dranken had hy genoten en het thulskomjn leverde moeilijkheden op Een handelsreiziger die zich in het café bevond en ook niet brandschoon was bood zich als geleider aan Een taxi kwam voor en diep in den nacht tufte het tweetal naar Bussum By de woning van het bejaarde fuifnummer werd de man uitgeladen Zijn geheugen liet hem later in den steek hij was nog even buiten gebleven om by te komen had toen zyn roes uitgeslapen en pas den volgenden ochtend kwam hy tot de ontdekking dat al zyn geld een bedrag van ƒ 50 verdwenen was benevens zijn horloge Wie hem naar huis had gebracht kon hij zich ook niet meer herinneren en hy moest zich tot den Hilversumschen caféhouder wenden om het adres van zyn geleider te weten te komen Deze ontkende dat hij het geld gestolen had Zelf was hy ook dronken geweest en ook zijn geheugen liet hem in de steek Wel werd een bedrag aan bankpapier verstopt in de wonin pevonden De handelsreiziger werd vervolgd verdacht van diefstal Hij was reeds zeven maal wegens diefstallen oplichting valschheid in geschrifte en flesschentrekkery veroordeeld Zijn achtste vonnis sprak de rechtbank rtaar aanleiding van deze zaak tegen hem uit Drie maanden gevangenisstraf Gisteren ston de handelsreizigerin hooger beroep terecht voor het Ams erdamsche hof gepresideerd door mr Joh M Jolles Hü ontkende alle schuld Zelf was hy OOK flink droilVen geweest en hy herinnerde zich zelfs niet dat hij voor den Bussummer uit diens portemonnaie den chauffeur had betliald Toen de beroofde aan vcrdd s woning kwam om het geld terug te eiacbcn had verdachte luegd StiL mondje dicht ik zie Je direct wel i het café Prea Uw vrouw mocht zeker niet weten hoe u aan het geld waa komen Vprd Neen m n vrouw mocht niet weten in welk café ik waa gewe t Nadat verd zyn vrachtje te Bu sum had afgeleverd was hü met drt chauffeur naar een café gegaan waar hy opnieuw iets dronk Volgens d j kellner had verd daar betaald met een briefje van tien Op zyn beurt was toen de handelsreiziger weer door don chauffeur thuisgebracht De procureur generaal mr J Versteeg somde een aantal belastende aanwyzingen tegen verd op waarin hy diens schuld constateeide Spr requireerde bevestiging van het vcmnia doch verhoogin van de straf tdt zet maanden De verdediger mr Keunft was van oordeel dat het bewüs niet waa geleverd temeer daar verd op een gering bedrag na kon aantoonen hoe hiJ aan het by hem gevonden geld kwam pi drong op vryspraak aan Het hof zal 21 Januari arrest wüzen VOOR 0E DERDE MAAL N AANSLAG qEPLEEGD TIen jaar geëiseht Op 13 September van het vorig jaar heeft de landarbeider t W in de Eendrachtstrajt te Zaandam de 35 jarigE vrouw S met wie hy eenige jaren geledfn omgang had gehad met een mes aangevallen De vrouw ver weerde zich heftig en ging den aanvaller te lijf met een pan welke op het vuur stond Haar echtgenoot wist den landarbeider ten slotte te overmeesteren Gisteren stond W wegens i i A int doodslag voor de Haarlemsche rechtbank tei echt Het was voor de derde maal dat hü een aansla g bp de vrouw had gepleegd Den eersteif keet had W getracht haar met eert mes van h t leven te berooven De tweede maal had hij met een revolveij © en aanslag gepleegd en voor dit laatste feit was de man voor twee jaar gevangenisstraf veroordeeld met de bepaliftg dat hy niet meer in de paanstreek mocht komen Korten tyd nadat hü weer in vryheid was gesteld pleegde de arbeider voor den djerden keer een aanslag op de vrouw Verdachte verklaarde zich vah Bet gebeurde niets meer te herinieren Een psychiater zeide dat verdajchte s geestestoestand aan het noj male grenst doch dat hy monfenten heeft dat hy niet weet wat hü doet I De officier van Justitie achttb hetnoodzakelyk dat verdachte genlimentyd uit de maatschappy verwfiderdwerd zulks in het belang van hetleven der Vrouw Hy eischte daaromtien jaar gevangenisstraf De verdediger mr Goudsmit vroegeen nader onderzoek naar verdachte geestvermogens Uitspraak 23 Januari s KOLONIËN Japansch Nederlandsch Indische onderhandelingen TE BATAVIA AANGEVANGEN Op een hem in de persconferentie gestelde vraag heeft de woordvoerder van het bureau voor de Inlichtingen te Tokio Isjü geantwoord dat de chef van de Japansdie delegatie in Batavia Yoajizawa de ondei andelingen met de Nederlandsch Indische autoriteiten reeds aan vangen KUNST rN LEHEREN HET NEOBKLANSCH ORKEST Zaterdagmiddag 3 uiu wordt in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te s Gravenhage een herhaling der Unvollendete Symphonic van Fr Schubert en de 9e Symphonie van L V Beethoven met slotkooi gegeven waarby dezelfde solisten als by de uitverkochte uitvoering van Zaterdag 4 dezer alsmede een koor van ca 250 dames en lieeren zullen medewerken KERK EN SCHOOL DS N Y VAN GOOR OVERLEDEN Op Il4 jarigen leeftyd is in het diaconessemiuis te Groniwgftv overleden ds N y van Goor emeritus predikant van de gereformeerdeykerk te Zuidhom Ds Van Goor werd meermalen afgevaardigd naar de particuliere synode en maakte deel uit van de generale synode van Amsterdam De theologische hoogeschool diende hy ais secundus curator Van zyn hand verscheen Het geloof der vaderen dat vijf diTukken beleefde MARKTBERICHTEN DELrtSCHE VEEMARKT Januari 2M runtteren S6 nuchtere loilveren 224 ma re varkens 366 biggen ö schapen of am n ren 6 geiten of bokken Prijzen kalfkoelen 280 42S vette kalvern lOO 200 nuchtere kalveren IS 40 magere varkens 10 20 geiten of bolüien 10 45 OELPTSCHE OBOENTENVEILINO M Jamrari Andllvie 27 00 M per 100 st Idem 18 00 10 00 per 100 kg boerenkort 3 30 4 TO spruiten 16 00 uien 1 00 4 50 witlof 1I 0O 28 00 per 100 ks c Faillissementen Uitgesproken 6 Jan G A de Hoo expediteur t en Haag Piet Heinstraat 83 R C Mr W G F Borgerhoff Mulder Cur Mr Th Bakken Den Haag