Goudsche Courant, vrijdag 10 januari 1941

Zaterdag U Januari 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN e J gwfc No 20525 GOUDSCHE cot BAH T Directeur f TOETER Postgiro 8400 Bur Markt 31 TeL 174 ï Jong geleerd oud gedaart j 0 M É w Ê B A Al E 1 BÉ K I ite Ü Mi ra N 1 IpMJ m fl J l J 1 W j Jrlf J A Kustverdediging Wefsontwerp tot bevordering van de verdediging der Ver Staten ing ediend e stejonverlejarving aon Engeland J Mbclitigingen aan president Jloosevelt Het gaat voor 99 pet om materieel dat nog besteld en vervaardigd moet worden Engelsche oorlogsschepen zouden op Amerikaansche werven kunnen worden gerepareerd Alarmposten op hun hooggelegen uitzichtpunt houden het oog gencht op de zee en de lucht Ho mann HET GETEISTERDE LONDEN 18 000 dooden 25 000 zwaar gewonden Materieele schade ruim een milliard dollar Htt weekblad Life publiceert van zyn correspondent Grabn r die op het oogenblik m New York vertoeft een uitvoerige beschryving over de toestanden in Londen Volgen dit bericht zun alle straten In verlünd met een eventueele injrasie zvvaar verdedigd en ondermynd Spoorwegstations regeenngsgebo wen fabrieken en bruggen worden voortdurend bewaakt Op belangryke bunten ia de stad zyn barricades vanl zandzakken opgericht De Noord Amerikaansche journalijft geeft dan een beschryving van de gevolgen van de Duitsche luchtaanvallen op Londen Hinderden vierkante mylen rondom Piitcadilly Circus vindt men slechts weuiige blokken huizen In het gebied van de scheepswerven Westham waar 300 OOO menschen wonen is de helft der huizen onbewoonbaar Deze zyn ofwel vermeld of zoo zwaar beschadigd dat het herstel in oorlogstyd onmogeluk is Een derde deel van de bevolking heeft geen onderdak terwul een ander deel van de bevolking de beschikking heeft over ondeikomens die voor de helft onder water staan Het aantal slaehtoffen als gevelg van de luchtaanvallen raamt dt correspondent op ongeveer 18 M en dat der zwaargewonden op rond 25 000 De materieele schade bedraagt rond een milliard dollar Een enkele bom heeft in Channg Crosa Roal voor de beroemde boekwinkels v in Foyls byv een schade van 2 5 mlUioen dollar aangericht Het heeft twee maanden geduurd voor dat pioniers een brug over een bomkrater hadden gebouwd en zoodoende de straat weer begaanbaar hadden gemaakt Als een voorbeeld voor d mfrkbaar wordende sctiiTrschte aan levtpsmiddelen vertelt Grabner dat de kleermakers wegens het gebrek aan naalden kinderen in dienst nemen om tusschen de naden van de vloer te zoeken naar gevalkn naalden Ook haarspcldcn nagelvylen en scharen zim nauwelyks te kriigen De zaken begonnen ook den verkoop van zeep te beperkt n Uien citroenen bananen en poederchocolade zyn met meer voorra dig Spoedig zullon ook de conservta opsebruikt zyn Bepaalde levensmiddelen zyn weliswaar nog te kryger doch wegens den hoogcn prys voor de lage en gemiddelde volksklasse niet te betalen 1 Zon 09 9 46 onder 17 51 Maans onder 8 26 op 17 Men b verplicht te verdnis teren van zonsondergang tot t zons q koBist é Lantaarns vao voertnigea i moeten nnr na tonsonder8 gang ontstoken worden 8 tnaMB Het Khaatsenrqden is een sport voor jong en oud Een 81 jarige dame trelrt op een der ban i te Amsterdam nMt haar kleinkind ee baantje Potygoon De wet jt i httlpverleeniiié aan Engeland welke afkomsii is van president Jloosevelt is gisteren aan het Congres voorgelegd In deze wet wordt voorgesteld den president tot de volgende pnnten machtiging te verleenens Elk soort oorlogsmateriaalte laten maken voor die regeëriogen en landen welker onder teuning de president noodzakelijk acht voor de verdediging van de Vereenigde Staten Aan zulk een regeeiing oorlogsmateriaal te verkoopen te leveren uit te ruilen tel enen te verpachten of opandere wijze ai te staan Elk soort oorlogsmateriaal voor zolk een regeering te beproeven te herstellen of temaken i Aan zulk een regeering bewapeningsinlichttngen te verstrekken welke mft bewapeaings atcriaal in verband staan dat aan de betrokken regeering gegeven wordt 5 Elk soort oorlogsmateriaal voor zulk een regeering voor ien uitvoer beschikbaar te stel De wet verbiedt a aan elke bmtcnlandsche regeering oorlogsmateriaal en inlichtingen der Vereenigde Staten tonder toestemming vao den president aan eenige andere regeering te verstreliken De rrgeermg der Vereenigde Staten moet gemachtigd worden om oorlogsmateriaal in Amerikaansche republieken in Canada of in andere landen te koofien wanneer dit materiaal voor de veredeoiging der Vereenigde Staten behmgrqk en in de Vereenigde Steten niet verkrijgh r is Het wetsontwerp wordt K B l l ertfjd bestudeerd door het Huis van Afgevaardigden en door den Senaat Verklaringen van Roosevelt Roosevelt heeft op de persconferenw medegedeeld dat hu ten emde voor nationale bewapening langruke a erialcn in voorraad te houden Voor bman an koper messing bfons nk nikkel en kali een vergunningsstelsel heeft mgevoerd dat op 3 Fe van kracht zal worden Met betrekking tot het wetsontwerp dal o Congres is voorgelegd en m uitgebreide volmachten geldmiddelen zal verleenen om Beiand met oorlogsmateriaal te kun du hir v k aWe de president eehn ü Ifns jijn voornemen was wtl nJi t machtiging tettt iu om ii4 geval van nood iSZ T iigen e kunnen nemen d JI konden met alle orders im ï f fvoerd en in het HWen rmgen kunnen be iT het plan t hulpverieenmg voor 99 pro heeft betrekkmg eerst kJ oorlogsmatenaal dat nJ vervaardigd moet n OmtreWt de kwestie vam waar voor bet uit te leenen ooriogs J wl alaniede omtrent de te boek kavt af Roosevelt ontwy ttSr HU ontkende op j dat tiet afstaan van torpedo taf voareeoien Hgt Verandering pan de neutraliteitswet Het bij het Congres ingediende wetsontwerp dat bedoelt toestemmmg te geven voor het leenen van oorlogs tuig aan Engeland beteekent naar het oordeel van Amerikaansche politici een verandering van de n traliteitswet welke inhoudt dat door oorlogvoe rende landen gekocht wapenmateriaal contant moet worden betaald aldus het D N B In regeeringsknngen beweert men echter dat de neutraliteitswet gencht IS tegen verkoop op crediet door Amerikaansche particulieren of ondernemingen niet tegen een derge lijken verkoop door de regeering In de tweede plaats aldus zegt men daar IS hier geen kwestie van verkoop maar van uitleenmg van oorlogsmateriaal Naar de meening der kroonjuris i ten zou de Amerikaansche regeeymgl du het recht hebbon zonder meter oorlogsmateriaal aan Engeland af te staan Men heeft er echter van afge zien dit te doen zonder specia e machtiging door het Congres om zich niet bloot te stellen aan het verwijt dat dat men eigenmachtig optreedt In politiek kringen legt men er den nadruk op dat bu deze motiveering de belangrijke factor wordt vergeten dat de regeermg zich in ieder geval tot het Congres moet wenden omdat zy de middelen en financiën voor de lev eranties aan Engeland noodig heeft Men wil echter gaarne het note ige debat vermyden dat in pers en Congres zou ontstaan als de regeering wijzigmg der neutraliteitswet kou voorstellen Men heeft daarom den uitweg gekozen m de nieuwe wet eart zinsnede m te voegen waarm wordt gezegd dat alle bepalmgen van vroegere wetten die met de njeuwe in stryd mochten z jn geen belemmering opleveren voor de uitvoering der nieujve wet Toen gisteren naar aanleidmg hiervan op de persconferentie op het Witte Huis een vraag werd gesteld deed Roosevelt haar af met de opmerking dat het gebruikelyk is dat een nieuwe wet tegenovergestelde bepalmgen van oudere wetten teniet doet Republikeinsche critiek op het wetsontwerp Na de mdienmg van het Wetsont werp tot hgvordering van de verdedig ng der Vereenigde Staten zoo ils het ontwerp betreffende de steunverleening aan Engeland officieel heet hebben m het Huis van Afgevaar digden twaalf leden der republikein sche oppositie het woord verlangd De fractieleider Martin sprak voor hen Hu laakte het dat de republikeinen met gekend zyn bu de voorbereiding van het ontwerp Eteze procedure zoo zeide hu is partudig In den Senaat verlangde de demo craat McKellar de opheffing van alle wetten welke de steunverleening aan Engeland zouden kunnen bemoeiluken De republikeinsche senator Danaher las als antwoord op het ontwerp een boodschap van Millard Fillmore pre sid t oer Vereenigde Staten van 1850 tot 185J voor waarm de Vereenigde Staten werden aangemaand zich te onthouden van inmenging m de interne aangelegenheden van andere landen Reparaties van oorlogsmaterieel Over het wetsontwerp voor het verleenen van steun aan Engeland hebben delJeiders van het Congres verklaringéli afgelegd De m ISit wetsontwq bepaalde volmachten voor Roose elt om reparatiesvan oorlogsmaterie voor anaere regeeringen te latearuitvoeren beteeke nen zoo verklaarden de leiderj vanhet Congies dat reparaties mogenwo den verricht onverschilhg of hetoorlogsmaterieel m Amerika vervaarndigo IS of niet Zoo zon het eventueel mogelijli zijn dat het Engelsche slagschipRenown op een Amerikaansclyr werf hersteld zou worden indieil president Roosevelt lulks in hei belang van de Araerüuiansehe regeering zou achten De volmachten voor den president zun ver strekkend genoeg om het gebruik van alle militaire en marine steunpunten van de luchtvloot door die landen toe te laten waarvan de verdediging naar de meening van Roo sevelt voor Amerika belangrijk is alsmede om aan deic landen wapens te leveren resp hun oorlogsmaterieel te herstellen Wat betreft Inlichtingen over oorlogsmattnee zoo zal aan den pres dent een volmacht worden verleend om plannen teekeningen en andere inlichtingen voor het gebruik van wa pens ter beschikking te stellen Der gelijke inlichtingen beperken zich echter tot oorlogsmaterieel dat wer kelijk getoverd is De Amerikaansch regeering zal voor buitenlandsche r geeringen slechts dat materieel koo pen dat ook het Amerdcaansche leger en de Amerikaansche vloot kan ge bruiken Dit beteekent aldus verklaarde de democratische leider van den Senaat Barkley dat de Vereenigde Staten voor haarzelf en voor bevriende regeermgen hetzelfde ma terieel zal produceeren Dit ia een budrage tot het standSriseeren van het oorlogsmaterieel der democra tiecn Het wetsontwerp tast de so ciale bepalmgeh voor de arbeiders zotfels buvoorbeeld de bepalingen mzake den arbeidstijd niet aan Verklaring van HoQVer De vroegere president an Amerika Hoover heeft met betrekkmg tot het wetsontwerp verklaard dat het Con gres ernstig diint te overwegen of het den president zooveel verantwoordehjkheid wenscht te geven Dergelijke ver strekkende volmachten zijn ze fa in den wereldoorlog noch m de Ver eenigde Staten noch m Engeland aan de leiding van den staat gegeven Hoo ver verklaarde dat het bij deze kwes tie gaat om het voortbestaan van de Ameril aansche democralu Gevaar voor den staatsvorm Het ontwerp meldt het D N B na er vormt in Congre knllgen het mid delpunt van beapiekin n Het wordt door iclrijke afgevaaidigden mm of meer scherp becritiseerd Aan den eenen kant bepleiten vele sena oren en afgeva rdigden een ver gaande ondersteuning van Enge and Aan den anderen kant wijzen zij er echter op dat door het wetsontweip aan den presi dent dusdanig groote volmachten worden verstrekt dat de democral sche staatsvorm der Vereenigde Staten ernstig in gevaar wordt gebracht Zoo 15 senator La Follette vaji meening dat het by het ingediende wetsontwerp niet alleen gaat om een blanco cheque voor Roosevelt doch om de eisch aan het Congres om afstand te doen van be langrijke rechten De democratische se nator Clark was van meemng dat dit wetsvoorstel aan den president het recht geeft den oorlog te verklaren en op het gebied der binnenlandsche po litiek een totalitaire regeeringsvorm te schejipen De democratische senator Smith verklaarde dat hu aan het wetsontwerp zijn toestemming met kon geven De republikein Verys eischte dat Engeland al zijn bezittingen op het Westehjk halfrond aan de Vereenigde Staten zou overdragen voordat het plan tot steun aan Engeland kracht van wet zou hebben gekregen In Congreskringen IS men van meening dat het wetsontwerp talrijke onduideluk en dubbelzinnige formuleeringen bevat Vooral onder de senatoren en afgevaardigden heerscht oaeenigheid over de vraag of Roosevelt door deze wet volmacht gegeven zal worden om convooien naar Engeland te sturen De republikeinsche senator Nye was van meening dat zulk het geval diende te ztjn De democratische senaftor Thomas verklaar de dat de wet volgens zijn mee ning aan den president de volmacht verleent om aan de Engelachen oor logsschepen te leenen die voor de bescherming van convooien ge bnukt kunnen worden Amerika stelt oude duikbooten in dienst Vp scheidene Amerikaansche duik boc en uit den wereldoorlog die reedsi icaeit langen tyd in Philadelphia wa ren opgelegd zyn weer in dienst gesteld Het gaat hier om in totaal twintig duikhfooten die gevoegd zullen worden by de nieuw gevormde Atlantische Oceaan vloot der Vereerugde Staten DUITSCHLAND Duitsch Russische overeenkomsten TENDENTIEIIZK GERUCHTEN WE bEGD De vier nieuwe overeenkomsten tu schen het Duitsche rqk en de Sovjetunie die gisteren zyn onderteekend men zie elders m dit blad Red worden door de Duitsche bladen als een nieuw bewys beschouwd voor de absurditeit van de m het buitenland ook m den laatsten tud steeda weer opduikende tendentieuze berichten over strubbelingen ffl de Duitsch Russische betrekkingen Alleen m den geest van een samenwerking vol vertrouwen en door de duidelyke erkenning van de wederzqdsche levensbelangen en wenschen aldus schruft de Volkischer Beobachter kan tusschen twee staten een zoo omvangryk verdrag geschapen worden Het gaat hierbij aldus schryft het blad verder om een breedopgezette oplossing van vraagstukken die in het afïtloopen jaar zyn voortqesproten uit Ie verdere ontwikkeling van de politieke gebeurtenissen Voor alles vormen de overeenkomsten een plannenst sel van groot formaat ten aanzien an de politiek en de ruimte economie vielk stfc wl een belangryke bydrage levert vobr de vreedzame samenwerking der volken van Furopa in den tjeest der nieuwe orde Oo dit bolwerk van den vrede zullen alle vervvncht n en en k iinerijen van de plutocrat he vmndon der H bennicht e te pleiter ïhan In het buzonder mag oDgemerkt worden aldus het bbd dat de wensch mr een algeheel oolnssen van alle r na zwevende kwesties van Rus iische zijde is vernomen en dit naar uit het croote en vèrstreVl nde resultiat bhikt ain beide zyden de beste wil lanwezig was De Borlinen Bdrsenzeitung noemt de overeenkomsten oonieuw een bewiis voor het feit dat de Duilsch Russische samenwerking zich m een rechte en omhoogloopende curve verder ontwikkelt Dit feit te loochenen zal Churchill en zim vrienden in overzees he gebieden niet heel gemakke iik vallen De Deutsche AUgcmeine 7 e 1 1 u n g noemt de overeenkomsteneen teeken voor een aanstaandenieuwe nog nauwere samenwerkingder beide staten Het blad wyst er mbet buzonder op dat het uitvoerenvan de omvangrgke Russische orderseen prachtig bewijs vormt voor deproductiecapaciteit der Duitsche oorlogseconomie De Berliner Lokalanze iger noemt de vier nieuwe verdragen een bevestiging van de gezonde met de werkelijkheid rekening houdende beginselen van de Duitsch Rus sische politiek De Bntsche geheime diplomatie staat opnieuw voor het ontnuchterende feit dat ZIJ niet in staat IS aan de vredespolitiek m het Oosten een halt o te roepen