Goudsche Courant, zaterdag 11 januari 1941

DE BLAD ZATERDAG 11 JANUARI 1941 pf VROüW fat een meisje worden kan rHannaSchabo IV Maatschappelijk werkster J ABONNEERT l OP DE Goirdsche Courant zy biedt U dagelijks het laatste nieuws uit Unnen en buitenland en aantrekkelijke rubrieken voor het geheele gezin een mooi Zondagsblad bovendien en daarbij Goed Tcmrgd nieows it Uw eigen gemeente ea omgevlag De abonnementsprijs bedraagt eiken avond aan huis bezorgd in Gonda f 2 25 per kwartaat f 0 75 per maand of 17 cent per weck bniten Gonda bij onze agenten IS cent per week Abonnementen worden aangenomen aan het Bureau te Gouda Markt 31 Telef 2749 by den heer W F Steenbergen de Lange van Wijngaardenstraat 12 door onze bezorgers en bij de agenteii buiten Gouda BERGAMBACHT J de Bruin Hoofdstraat O 171 GOUDERAK A Verboom Smitsstraat 24 HAASTRECHT J M de Graaf J v Arkelstraat C 1601 MOORDRECHT W de Wit Stevenstraat 10 NIEUWBBKEBK a d USSEL C M Kauffeit Kortenoord 1 OUDEWATER Firma Rahms Boekhandel REEUWUK S Slappende Raadhuisweg E 77 SCHOONHOVEN H Bleyenburg Voorhavcn 8 STOLWUK H V d Heuvel Goudscheweg G 154 W U DINXVEEN A Koster Jan Dorrekenskade 39 BOSKOOP C de Groot Zijde 320 MOERCAPELLE Jac van Made Julianastraat 121 Vul dit in en zend het aan een der bovenstaande adressen Ondergeteekende bestelt hiermede een abonnement op de Goudache Courwit met ingang van heden betaling per kwartaal per maand per vfeek doorhalen wat met gewenscbt wordt WoonpkiaU en Datum Haam tand telt vele vermoedelUk we uenduizenden Maatjchappe Juters leder meixje of vrouw grachten geelt voor het wel haar medemenachen zelfs JTdit met meer lan één ol een fS per maand geichiedt kan zich Lr maatschappelijke werksters Kmen i dsn iich en P i af en Lten beschikbaar te stellen om L vm ïocd doel te collecteeren beLrook tot b t roote leger der fö d2 r it UH een oplei vaa een pa r jaar noodig zal Lam uitroepen r jd is dit ook niet het geval I V diplomeerden der Scholen ElfasUchappelUk Werk moeten ook rcJciMiuwd mor al de gewone KiSsppel j te wt ster in den zm zrA taniuiAing doorgaan vèr n wordt De geslaagden zijn meer Hfj ouwCT als het officierencorps deteWsters de leeraresgen op dit fiaehUBgn eiKhea en het studie f rjBiBia ecner opleidmg voor Maat aooeluk Werkster bewUzen reeds iJ hier te doen hebben met een PD d e opf ilcid wordt om straks R rcn véór te gaan of hetgeen ook k uit ii5 S verloren mag worden h later m een zeer verantwoordelöke Kctie te worden geplaatst t m land kent vier scholen voor fcatscbappeUk Werk en wel de vol ie Hwl voor Maatschappplük Werk Ptfr de Hoochslraat 78 te Amsterdam rK School voor Maatschappelijk prk StadhottderskaÖe 51 te Amster SJC School voor MaatschappelUk rk teSittard Hel Centraal Instituut voor Christe en Socialen Arbeid Baarsstraat 31 Amsterdam Duor en opleidiiie De duur der opleiding varieert van drie tot drie en een half jaar Meisjes jonger dan achttien jaar kunnen niet als leerlinge worden isngeaonien ledere leerlinge ill bü de sanmeldmg verplicht een bewijs van goede gezondheid geteekend door een arts over te leggen Het schoolgeld varieert tusschcn honderd en drie honderd gulden per jaar doch in buitengewone gevallen kan gedeeltelijke of zelfs algeheele ontheffing van betaling toegestaan worden De opleiding is theoretisch en practisch d wz de leerlingen moeten één jaar practiachen arbeid verlichten in verschillende inrrchtmgen waar zu intern zijn ol bg sociale instellingen waar zij extern blijven De eischen voor toelating tot de opleiding zyn aan de verschillende scholen niut gelyk Zij vaneeren tusBchen Mulo diploma of twee jaar Huishoudschool en emd exemen H B S of acte L O Afwijkingen van itat eischen ziin mogelijk doch daarover beslist de directie der be Wttende school Ret eerste jaar is bestemd voor de terneene opleidmg terwijl de prakk m hoofdzaak op het jeugdwerk gericht Ook het tweede jaar vormt n deel der algemeene opieidmg en daarom voor allen verplicht Deze lemeene opleidmg vormt de basis H r de daarna volgende buzondere ileidmgen By het begin van het eede studiejaar doet de leerling lorgaans haar keUze waardoor in dit eede jaar tegelijk met de algemeene eds verschillende bijzondere opieihgen gevolgd Kunnen worden Aan het eind van ftet tweede jaar ordt een theoretiseh examen afgeimen en gedurende het derde jaar jnnen de leerlingen zich in verniUende richtingen specialiseeren ok wordt In het derde jaar gedurende It maanden m de gekozen richtmg tisch gewerkt Om nu een idee te geven van hctiM een gediplomeerd Sociale Werker uiteindelijk m haar mars heeft J ik de vrees met inijn opsomming te worden terzijde en geef u eenige biiionderhedeo t i wordt onderwijs geven m sociologie economie geestc vonnmg inleiding tot de kennis Tii A satsrecht burgerlijk recht oe sociale literatuur kunst le ni hygiëne ontleedkunde Sêtift P ongelukken huisÏT werk waschbehandelmg noenarbeid naaien en knippen spe Het leiding en volkszang Verder worden tijdschiftenartikelen besproken administratie wordt geleerd terwijl tevens inleidende cursussen worden gegeven over sociale beroepen jeugdwerk jeugdbeweging vrouwenbeweging ver nigingsleven volksopvoeding en nog meer U ziet een sociaal werkster heeft meer te verwerken dan menigeen op bet eerste gezicht meent In bet tweede jaar worden bovengenoemde vakken nog uitgebreid en worden daaraan toegevoegd de lessen in zedenen gezinsleer jeugdkunde kinderwetten leer der TJl C beslry ding sociale hygiëne verpleging kinderhygiëne en koken In het tweede jaar kan zooals ik boven reeds zeide tevens worden deelgenomen aan verschillende bijzondere opleidingen Eén daarvan is die tot eigenlijk Sociale Werkster Haar die deze richtine kiest worden nog devolgende vakken onderwezen sociale wetgeving verzekeringswetgeving strafrecht maatschappelijk steunwezen het woningvraagstuk en vakliteratuur I De theoretische studie wordt aangevuld met huisbezoek terwijl gedurende den schooltijd ook tal van sociale instellingim worden bezocht In het derde studiejaar kunnen de leerlingen zich nog verder specialiseeren Eenige inrichtingen wil ik slechts opsommen buurthuiswerk maatschappeliik hulpbetoon woningopzicht reclasseoringswerk maatschappelijk wijkarbeid kinderbescherming sociale fabneksinspectie arbeidszaken In dit laatste jaar wordt gedurende ten minste acht maanden practisch gewerkt in de gekozen richting en na dez practijkperiode wordt een driemaandelüksche cursus gegeven die ieder jaar wardt aangepast aan de bestaande wenschen of de by zondere eischen v n den tijd Andere wegen Aan het einde van het derde jaar kan een diploma behaald wordsn waarvoor noodig zijn in de eerste plaats goede getuigschriften over het vcreischte praktische werk en ten tweede een werkstuk over het één of andere onder werp door de leerlinge in overleg met de betrokken leerares of directrice ge maakt ol uitgewerkt In hef tweede leeriaar kan ook Ae weg tot beroepsjcugdleidster gekozen worden Naast de vakken der algemeene opleiding worden dan cursussen gevolgd in handenarbeid plant en dierkunde jeugdlpctuur muziek vak literatuur jeugdleiding spelleidingtheoric spelling in de piactyk terwiji ook de pract ik olubs van jeugdbewe ging en buurt huizen geguven woeden Ook dSn worflt aan het einde van het tweede jaar een theoretisch eindexamen afgenomen terwijl de leerlingen zich in het derde jaar verder kan specialiseeren in de richting van volksontwikkeling jeugdleiding of waarnaar haar hait uitgaat Ook kan de keuze bepaald worden op leerares in Kinderverzorging en Opvoedmg Daar voor de studie hier voor echter naast de scholen voor Maatschappelijk Werk speciale scholen vcor Kinderverzorging en Opvoedmg bestaan zal ik daarover een andere maal schrijven Een verblijdend verschiinsel mag het genoemd worden dat de afgestudeerd maatschappelyko wel k ters doorloópcnd met elkander m contact bluven er bestaan jelfs vereenigingen van oud leerlm en der diverse scholen die misschien ietwat actiever konden zijn doch niettemin de mogelijkheid tot onderlm contact m stand houden Tot slot wil ik nog een enkel bezwaar noemen dat een vlotte aan stelling na beëindigde studie we eens m den weg staat Dikw jb wordt naar krachten gevraagd m t meer practische ervaring dan t dens de studiejaren verwerver wordt Dit is zeker niet te ver wonderen wanneer men weet dat toen een onderzoek naar de reden daarvan werd ingesteld bleek dal ruim de helft ier nieuw aangestel den voor de taak was gtsteld geheel nieuw werk op te zptl n Tal van afgestudeerden hebtien zelf reeds ten oplossing tegen dit uezwaar ge vonden tijdens het wachten op een aanstelling gaan zy hier en daar volontairen waardoor zy in staat zyr haar practische ondervinding snel vuit te breiden i to n juto U ziet maatschappelijk werkster ia een heerlijke roeping en leidt tot werkzaamheden die elke vrouw zonder eenigen twijfel volle voldoening schenken zal maar wie siudceren wil om snel in zijn eu n onderhoud te kubnen voorzien doe beter een anderen werkkrmg W kiezen Zie ixTvolganikel Pag 3 Je bladj ITALI6 UGERBEfUCfIT VAN HEDEN Vliegrtutgmoedertchip en kruiser getroffen Het Italiaansche hoofdkwartier publiceert weermachtbericht no 218 Het luidt als volgt In het kanaal van Sidlië zyn vijandelqke vlootformaUes door onze detachementen torpedovliegtuigen en Pichiatelli aan felle en opeenvolgende aanvallen onderworpen Twee torpedovliegtuigen die resp als commandant vliegerkapitein Bemardini en waarnemer luit ter zee Baffi i en de vliegerluitenant Caponetti hadden hebben met een torpedo een vliegtuig moederschip geraakt Een afdeeling van drie Fichiatelli die onder bevel stonden van luit Malvezzi sergeant majoor Mazei en sergeant Crepi heb ben een kruiser getroffen met twee bommen van groot kaliber BALKAN GRIEKEN ONTRUIMEN POGRADETSJ Aanvallen zonder succes De Grieken hebben Pogradets weer ontruimd aangezien de stad voortdurend onder het vuur van de Italiaansche artillerie lig zoo meldt de Poli t i k a uit Ochrid aldus het DJ1 B De Zuid Slavische correspondent meldt verder aan ztjn blad dat de Italiaansche artillerie ook denf geheelen sector van Pogradetsj tot Lin toe beheerscht De Grieken hebben ingezien dat hun aanvallen in dit gebied zonder succes moesten blijven aange zien de Italiaansche stellingen daar sterk uitgebreid zijn De correspondent van de Politika in Sveti Naiim aan de Zuid Slavisch Albaansche grens meldt eveneens dat de frontsj ctor tusschen Pogradetsj en Lin geheel door de Italianen wordt beheerscht VMERIKA De Amerikaansche hulp aan Engeland JURIDISCHE CBimX OP BIT NIEUWE OkTWbRP Volgens het oordeel van Amerikaansche juridische deskundigen werpt het ingediende wetsontwerp voor steun aan Engeland naar United Press uit Wüsjungton me dt talryke mge Wikkelde juridische ragen op die een van elkaar afwykende uitlegging toe laten De deskunoigEn wyzen er op dat bet wetsontwerp bijv niets bevat over den vorm waarin de hulp die de i i Amerikaansche havens voor anker liggende Engelsche oorlogsschepen zul len krijgen geven zal worden en ho lang de schepen in de haven zullen mogen blyven De juristen herinneren bij deze gelegenheid aan de Haagsche Conventie die het lo orde brengen van oorlogsschepen van oorlogvoerende naties in neultrale havens vertuedt en slechts toestaat dat deze schepen kleine reparaties andergaan De deskundige John Bassett Hoore wijst op het geval van hit Russische schip da na den s ryd met de Japanneis in 1905 in MsniUa geen reparaties mocht laten uitvoeren doch jtldaar ontwapend werd Roosevelt zoo verklaren dt juristen verder heeft in September 1938 zelf bet gebruik maken van Amerikaapsche havens door oorlogsschepen van oorlogvoerende naties verboden Verder v ordt verklaard dat het wetsvoorstel ook in strijd is met de op de conferentie van Panama van OcMber 1936 afgekondigde neutrahteitsverkla ing waarin hét weer in orde brengen bewapenen en versterken van een oorlogsschip van een oorlogvoerends mogendheid in Amerikaansche haveiw verbcden wordt zm £ Zware nThaflandsche aanvallen DE STAD 8ISOPHON IN BKAND Negentig Thailandsche vliegtuigen hebben in samenwerking met iHidtroepen op S Januari een aanvaj ondernomen op verscheidene belangrijke Tiilitaire doelen in Fransch faidoChina in het gebied van Alanya waarby zU zware schade 8anrii hten zoo hebben de legerautoriteiten te Bangkok medegedeeld Ambtenaren deelden mede dat de rhailandsche vliegtuigen Sisophon aan een zwaren aanval blootstelden en practiach de geheele stad in vlammen nulden Tevens plaatsten zy rechtjtreeksche trefftrs op een niet nader aangeduid aantal benzinetanks te Stungtrang welke in brand vlogen terwijl zü verder nog een reeks andere plaatsen met tmmmen bestookten lade ChinecadM ▼ U ctnigen boven TluUand Drie Franscb lndo Chinet sche vlieguigen hebben een vlucht gimiaakt boven gebied van Thailand Zy poogden een aanval te doen op drie verschillende plaatsen aldus een communujue van het Thailandscne opperbevel Een vliegtuig verscheen tioven d Noordoostelijke gebieden een tweede boven de Oostelyke grensgebie n en het ierde bertikte de buitoiwyken van Bangkok Dit laatste toestel werd echter terstond verdreven door het hicbtafweergescnut zonder de eigenlijke stad Bangkok te hebben kunnen bereiken Hel communique voegde hieraan toe dat Thailandsche vliegtuigen by wyzc van repreaaiUe zich gereed hadden gemaakt bommen te werpen p Di n PhnompA en Saigon in i ansch IndoChii a Vereenvoudiging arbeidsrecht SCHADEVERGOEDING BIJ ONTSLAG BIJ REQUEFT AAN DEN KANTONRECHTER Een belangryk deel van de sociale politiek komt tot stand en wordt gestimuleerd door den sociaal economischen dienst van het N V V zeide vanmorgen de commissaris de heer Woudenberg in een persconferentie waarin een belangrijke wijziging in het arbeidsrecht werd besproken Aanvankelyk werd het gevaar van ontslag beperkt door de afkondiging van het verbod tot het stopzetten van ondernemingen d d 27 Mei 1940 Deze verordening werd achterhaald door de z g ontslagverordening van den Rijkscommissarls voor het bezette Nederlandsche gebied van 11 Juni 1940 en het daarby behoorende Uitvoeringsbesluit van den secretaris generaal van het departement van Sociale Zaken Deze ontslagverordening behoedde het Nederlandscte gemeenschapsleven voor ontwrichting Tegelijkertijd werd daarbü met een slag het Nederland sche arbeidsrecht een belangryke schrede vooruit ebracht en daardoor A erd een reeds lang gekoesterde wensch van de arbeidersvakbewesinS vervuld De ontslagverordening had een meer publiekrechtelijk karakter waarop wel strafsancties stonden doch geen directe civiele sancties D w z de Nederland che bestaande wetgeving bleef volledig van kracht wat de civiele lijdc van deze kwestie betreft De groote moeilijkheid was Hoe krijgt de zonder vergunning ontslagen arbeider nel loon of schadevergoeding uitgekeerd Welke procedure moet gevolgd worden Moet er gesproken worden van loonvordering of schadevergoeding Wie is competent Deze kwesties hielden lang zeer lang op Het duurde maanden voor de arbeider zyn geld n handen kreeg Het NV V voelde onmiddeUijk dathierin snel een oplossing moest komen en oplossing die vlug en zonder lang urige procedures met spitsvondigheden on juridisch gebied tot het doelzou leiden v Het N V V zond eenr uitvomg adres an het deoartement van Sociale Za en met inschakeling van Justitie Gisteren ziin in de Staatscourant twee uitvoeringsbesluiten geoublieeerd die iet advies van het N V V vrijwel op den voet volgen en waardoor de pro pdure waarbij de arbe der schadeverïoediiw vraagt tot de uiterste eenvoud en vlugheid is beperkt n l door het indienen van een request bij den kantonrechter De bedoelde uitvoeringsbesluiten luiden als volgt Op grond van par 1 van de verordening no 8 1940 en in overeenstemming met nar 2 en 3 yan de verordening no 3 1940 van den Rijksctmimissaris voor het bezette Nederlandsche gebied wordt bepaald Artikel 1 Burgelijke rechtsvorderingen welke voortvloeien uit niet naleving van het bepaalde in het eerste uitvoeringsbesluit ingevolge de verordening no 8 1940 van den Rtikscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende het beperken van werk worden gejcit b trekkeliik te zijii tot en arbeidsovereenkomst Artikel 2 Dit besluit treedt in werkipg met ingang van den dag volgende op die van dkondiging Op grond van par 3 van de ver ordening no 111 1940 alsmede op grond van par 1 van de verordening no 29 1940 en in overeenstemming met par 2 en 3 van de verordening no 3 1940 van den rykscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied wordt bepaald Artikel 1 Burgelijke rechtsvorderingen welke voortvloeien uit niet naleving van het bepaalde in de verordening no lll 40 van den rykscommissaris voor het t ezette Nederlandsche gebied betreffende het verbod van verlaging van ioonen en salarissen worden geacht betrekkelijk te zün tot een arbeidsavereenkomst Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van den dag volgende op dic lan afkondiging Hierdoor is de eerste st ip gedaan in de zoo vurig gewenschte richting van vereenvoudiging en versnelling van het arbeidsrecht Deze fcesI iten wijzen op een verandering van richting op dit gebied Engelsche bommen EEN MAN CiEWOND In den nacht van Vrijdag op Zaterdag iijn de Engelsche vliegers boven Nederlandsch gebied mmder actief geweest dan in den vorigcn nacht Woonhuizen zyn niet direct getroffen wel liepen in een plaats m het Zuiden des lands ongeveer een dozijn wuiungen door luchtdruk tamelyk zware schade op Een man is gewond een paard is gedood ONGELUK MET DOODELUKEN AFLOOP De 26jarige mejufiroow S reed gistermiddag op den Utrechtschewg te Amersfoort Toen zij oventak viel zü met hajir fiets Het meisje werd door een vrachtauto gegrepen Enrstig gewond werd zij naar het ziekenhuis overgebracht waar zü is ovwleden BRAND TE UCHTENVOORDE Vanochtend is te Lichtenvoorde door nog ni bekende oorzaak brand ontstaan in de opslagplaats van d elsrenhandelaar Pondes Zes vrachtauto s en twee personenauto s werden door het vuuls vernield Een groote party eieren ging evjieens vcloien pertÜ eieren ging eveneens verloren CDMCLATIE VAN WEODWI EN WKEZENlPENSiOEN De Staatscourant van gisteren bevat een beschikkmg van den secretarisgeneraal van het departement van BinnenlanJsche Zaken betreffende cumulatie van Weduwe en weezenpensioen Hierin wordt bepaald dat indien de weduwe en weezen van een ambtenaar of gewezen ambtenaar in den zin der cOMoenwet 1922 zoowel als zoodanig ten laste van het algemeen burgerlijk pensioenfonds als uit hoofde van den militairen dienst van haar echtgenoot of van hun vader ten laste vah het rijk recht hebben jp pensioen het pensioen ten laste van dat fonds slechts wordt verleend ingeval het ggelijk is aan of hooger is dan het pensioen ten laste van het ryk Met weezen worden gelijkgesteld pleegkinderen in den zin der Pensioenwet 1922 Pensioenen welke in strijd met het voQrgaan de zün toegekend tusschen 10 Mei 1940 en heden warden door den Pensioenraad ingetrokken met ingang van den eersten dag van het volgende iwartaal dus met 1 April a s VOORDRACHT VAN DR m BERBIEUEB VOOR DE RADIO Vanavond van kwart voor zeven tot zeven uur zal over de zenders Hilversum I en n een voordracht worden uitgezonden van dr ir Hermeijer over Technisch gilde in Nederland In aansluiting daarop zal om zeven uur over Hilversum I de Jordaner die reeds eenige malen eerder voor de A N P miorophoon sprak over Den gleden ouden tijd spreken Te zelfder tyd zeven uur zal over den zender HUversum II het Groninger praatje van het A NJ zün te beluisteren BIJ VERMISSING VAN PASPOORT OF ANDER REISPAPIER DOE MEN BIERVAN AANGIFTE De secretarissen generaal van de departementen van Buitenlandsehe Zaken en v n Justitie maken bekend dat een ieder die zijn paspoort of an1der reupapier verliest of op andere wijze niet meer in het bezit er van is onverwijld mededeeling daarvan moet doen aan de politie Het publiek wordt er op gewezen dat men by verzuim van aangifte gevaar loopt ernstige moeilijkheden te zullen ondervinden bij het aatavragen van een nieuw paspoort of ander reispapier Men doe dus terstond aangifte bü de politie wanneer men zyn paspoi ii of ander reispapier verliest of op andere wijze niet meer in het bezit daarvan is ook al heeft men op het oogenblik nog geen nieuw paspoort of ander reispapier noodig FRAUDULEUZE HANDEL IN TEXTIELGOEDEREN De politie te s Gravenzande heeft tesamen met de handelsrecherche te Amsterdam een frauduleuzen htodel in textielgoederen weten te achterhalen Te s Gravenzande wist de politie de hand te leggen op een pariy goederen welke verhandeld was zonder dat distributiebescheiden gebrui k werden De partij liestaande mt pyamk s kousen en ondergoed werd in beslag genomen m naarmate het onderzoek vorderde kwam met meer zekerheid vast te staan dat deza handel baar oorsprong te Amsterdam had De party was zonder beurlvaartadres per schip uit de hoofdstad naar het Westland verzonden Nadat de politie te s Gravenzande drie menschen aan een uitvoerig verhoor had onderworpen en ook een inwoner van Poeldyk die by deze zaak betrokken was verklaringen had afgelegd toog een agentrechercheur naar Amsterdam om daar het onderzoek voort te zetteh Inderdaad wisten deze agent en een rechercheur twee mannen op te sporen die de goederen verzonden hadden Een van hen een koopman was enkele maanden geleden in Zeeland reeds aangehouden wegens hetzelfde delict De mannen hadden de goederen gekocht eveneens zonder gebruik te maken van textielpunten van een winkelier op den Zwai enburgwal en een marktkoopman op het Waterlooplein Tegen alle betrokkenMi is procesverbaal opffonaakt Vermoedelijk zal voor hm dit muisje nog wel een staarije hebben DB ÉmUmsmaotMx umomjoma Df algem tertiSchtigde voor Om we pbou dr ir J A Ringew heeft dcMHr togen een bet ek cebracht ai n Middelburg waar Mj met t gemeente bestuur bhsprekingen heeft gevoerd over den stand van zaken bij den herbouw Ook bracht dr Ringers bij deze gelegenheid een bezoek aan het onlangs geopende bureau van d Stichting Herbouw Middelburg y RECHTSZAKEi ourrscH landgebecbt Voor het Duitscbe Landgerecht had zich gisteren de 46 jarige handelsagent A E te s Gravenhage te verantwoorden wegens beleediging van döi Ftihrer en wegens verspreiding van valsche geruchten betreffende de Duitsche luchtmacht Bq zijn verhoor zeide beklaagde dat hij wel in de vier oorlogsdagen eens wat ten nadeele van Duitschland had Se iroken maar daarna zou hij zich niet meer met de politiek hebben gemoeid en zelfs in de zaak waarin bij mede de leiding had het spreken over politiek hebben verboden Overigen ontkende hij ten t Illgste Duitschvijandig gezind te zijn Volgens eenige daarna gehoorde getuigen heeft beklaagde wel degelijk zeer krasse uitlatingen gebezigd welke in hooge mate beleedigend waren voor den Führer en de Duitsche weermacht terwijl een getuige décharge leide eenige malen gehoord te hebben dat beklaagde het spreken ovei politiek in de zaak had verboden Generalstatsantwalt dr Koblitz achtte het ten laste gelegde volkomen bewezen en vorderde deswege een gevangenisstraf va 1 jaar en 6 maanden De verdedigeri mr van Royen wees er op dat beklaagde al zou hy den Führer ook heel onaangename dingen hebben toegewenscht zich meermalen zeer waardeerend over Duitschland heeft uitgelaten Volgens pleiter zou de aanklacht eoi gevolg zijn van ontstane oneoii ieid in de leiding der zaak De rechter de heer Joppich achtte de beklaagde schuldig aan ernstige beleediging van d i Führer en aan lasterpraat ten nadeele van Dtiitschland en veroordeelde hem tot een gevangenisstraf van 1 jaar en 3 maanden met aftrek van 2 maanden voorarrest in welk vonnis beklaagde ïietit berust alduA het A N P KERK ER SCHOOL DE BEVOEGDHEID DER OUDERCOMMISSIE Geen leefct vaa bcraev De oudercommissie vaa de openbare lagere school aan de Zonnebloemstraat te Amersfoort was in beroep gekomen tegen de beslissing van Ged Staten van Utrecht waarbij goedkeuring is verleend aan het besluit van den raad der gemeente Amersfoort tot opheffing van van de openbare school voor gewoon lager onderwijs aan de ïSonnebloemstraat De secretaris generaal van het departement van Opvoeding Wetenschap en Cultuurtwscherming he t thans overwogen dat uit de verschillende bepalingen ten aanzien van de ondercommissies volgt dat de taak vaA deze commissies een beperkte ia te weten het voorstaan Van de belangen der school bij het gemeentebestuur en bil de ouders Onder deze taak kan taët instellenvan beroep niet geacht wordwi te vallen zoodat de commissie niet is aan temerken als belanghebbende bij de ver nietiging of verbetoing van het bestreden besluit in den zin an artikel 17 der lager onderwijswet Op grond hiervan is de oudercommissie in haar beroep niet ontvankelijk verklaard