Goudsche Courant, zaterdag 11 januari 1941

£ ERSTE BLAD ZATERDAG 11 JAWJÏÖRI 1941 EFFECTENBEURS AMSTERDAM DtVROlTV VOOH mt Meieerlngeir van 10 lanuari OBUOAtns Stuulnntiaxii V K IMO Ic I 100 4 lOtHi 1940 Ie 500 4 lOÜI 1 40 3c r 100 4 9 n IS40 bif I ttH t lOOM IMV ïa r W 4 9 i 1840 bit 9 0 ttat ZNrsche HbBk4 Zuldtr Byp b 13 utltj 4 Do ser KL 31 2 ZH Hypb met verpl ultl f l Eerste Ned Sch verb Ho s3 Hyp b Dito 31 1 industr ondernenUac A K U obl 51 2 UM Mt Bcrghi e Jurg Wat een meisje worden kan poorHcmnaSchabo ▼ tOGOPAEDlST £ jUfopatdiste wat vdar t v d t ï tni amusitr ik me kosteluk r BEURSutf£R2rCHT De ftioérsbewegmg op d An istordam5ehe elfectenbeurt had gisteren een wis scHa 1 g ja zelis grilhg verloop Kon men biJ ofiening van een liesLisfc vaato stenïm ng spreken het geen gepaard ging met fhnke koerswinsten over bijna de geheete irie legèn het mid den van d t eurs toondm de noteeringen eon u tgesproken n iging de benedenwaarUehe ieh iB m 4e aan 1 gen he emde vanden niddag was fo zei a s ake van een tlmsv t bLetnining zoo iaft het avai c dat bvr tiet begn van de beurs was veikiegen geheel ei al te niet ftnerd gedaan In son Ti ere gevallet e den dan ook lagere noteertngen verhregen djin l et slot van gislejtn B rneii andsche industr eele fondsen kö drn aach noi het m nst van dit tegenstrijd ge verloop iets aantrekfcen D koer=verschiI er n deze afdoelmg waren uiteindelijk slecht gerip4 Aftu openden met lMa 4 een vel punt boven den aatb en koers van den vu igen dag De notte irg b cel Tr den l e h e en m ddag on wtreekfa de Kfi roeent bewegen en Iltietueerde laRr nog tot 109 aro cent Philros kon een koei win t ven l j vijwel g elieel en al t etvouden De slotno ecrin was met 214 een vol ptïat hooge Uni le rs daarentegen kwamen met 131 proccn beneden den koers van eergisteren torechl In d cultwirafdeeltn openden van rubber fondsen Amsterdam rubbors drie jjurtten huo Jtt OD 2Jtt Tertgevcïge van da reetfS genw loreeide stemming iMrp de n 4oeruTg tegei bet midden van de t eu 01 aa aoodat uil emdelyk weer he luveau van fe sLeren weitj bereikt Oe minder nnrrante sjorten txare dees iets hoofier deals fractionee ager iVai lat akslonAi n kon De r Batav a het onlangv ge eden koorsveiles weer niet etn noteer rg van 34 procent geheel n al inha en Oo Den Mij wairen cerr ptmt Cft vier vaster oc 270 procertt Maar de fMuwe 8teiïWMii g kreef ook hiei d ove hand Züodat teet lioorerr koe sniveaw moest worden piijsgegevea Ter Mm Kn vari suikeiwaarden kan worden ge zegd dat vooral HV A s a eei Baraienlink hooSiero opening vrij scherf reageerden er per saldo mot i ts boven de 4RÏ procent be noden het i iv a u Vaft slttren Ivrteftt kwa n In den schoopvaartliook kwam n vereen aanaienlijke vorscïvulvingen voor Hier kon men reeds bij het beg n van de beuis con faltfefef cjat do vraag or seïiespvaartfomi en die den laatsten tijd bij ooi dfuring ko worde vt w mwrt n ietwat geluwd wa Vaarten dartden tot 122 Japan 8ii t warcr jMgerlK okon iiouw na een ofiv nma oa ISd fUUhi de noteorirg tot 1S4 j hel iJot kwam ap een niveao T n 15 Scteïpvnart Uirle rSoran me 186 procant l n clrto pttnten C ie gaven e n onzeker verloop te aan IctlMiWMï De openingskoers was m k 277 Te i wrnt cu troo cf ffven atf r laa de de no ceruig tdotseiing lot 254 Met mveaa vm gitleren xaktisn met aelf tn aot TiV 0 d WUggfngsmarkt b iUma m bes s a stemiaing voor NadaiTalds Uaats ls n vermoedélgtt lei K6 het st éti vmkcmkte aanAMttn uit hoa ilia mr 3liïa de koera wi wote n otri gat tew wei oei lesd Daarnaast kon iwia itlfr beleggingavraag ilii hoo do vaJi onsinaerv wawma men De geraftelde leefflng steeg tot r lalar lells to Kf 00 d OT e W oorten wnren aan dien vasten kant Vonr aenfeon leen ngen en pondb aven wa eveiMcns tfaado be ingstellng waar te nemen Ge d op prol 2 i procent Reap ZH jaar en 1 aaè gceiaeht Gistermiddag tonden voor de straf kamer van de Amsterdamsche recht baAk een Amsterdamsche clrauffeur en zijn vrouw terecht die op uitermate geraffineerde wyze Winterhulp Ne derland weifce op 29 en 30 November een collecte hield voor f 20 hebben opgelicht ZU zyn echter achterhaald al IS het geld verloren gegaan voor het doel i aarvoor het gegeven was De man had getracht een collectebus masbtig t worden maar omdat hy by de politie in e i zeer slectit blaadje stond hij stond op de zwarte lyst van cqlleclanten in de hoofdstad was hem deze bus geweigerd Hy lieeft echter toch een bus weten te verkregen en wel op de volgende wijze De man leefde officieel wel dodi in werkelijkljeld niet meer met zi r vrouw samen Hy had connecties aangeknoopt met een andere vrouw H j wi£t de zuster van deze vrouw een 29 jarige naaister te bewegen een bus san te vragen Toen de oproep voor deze naaister kwam om de bus af t halen iieeft hj dezen oproep uit de brievotbus gebaald en a hij zelf de cus gaan lialbn Met deze bis ii hij naar z n wettige vroirv gegaan waar v 6 na hy deze heeft geprest tezamen met i cht Buitendien is het noodie f versciullende kantoren af te gaan de eandidate over een uitste f o n Z B 4i wisten zoodoende een bedrag van ruim gezimdbeid beschikt vooral f 26 te verzamelen Een mspeetcur van politie was echter ter oore gekomen dat öe man nadat heen een bus gewoigsrd was toch in liet bezit ervan had wSte t komen en cfi i id had dor twee jaar en telt politieman een gemerKvcT gulden m dé n r k fi tome Xin omtrent de k u ecner opli v S nat d a t het woorc iotd sU bedoeld wordt Hun n JSrJcn oopin ujteen v n pedicure S wi kunde kerares het laatste ver rLdLhjk door de hermnenng aan dt Sanlhmen en islechu weinigen weten 3ii tn kgopdedurt een praafc en 1 undjge IS get v iit vooral wanneer j idt tsTUt een woerdje mee ipreckt Wat tort IS het doel Tn Hoofd zjak nieU jndifrs dan hen te h lpen Jie aan éen froot of klein ipraak gebr k Jyden en daardoor zegen en ujXulc te brengen hij b n di daar gjn zoo dnngendjj behoef te hebben fo 2un denkundigen die beweren iat een doofstomme of een blinde Bijndir onder zijfi gebrek te lijden liecft a n Kmand die stottert ot ipraj ïl orekkig is Om een blinde of een üO jf tomme lachen wi niet doch aU iemand krom spreekt i een glim lacli or P eerste reaetie MisMihicn ge volgd door verwarring of medelijden hetgeen echter mifle zaak zelf heel eu i Zouwfl het mcUeliiden als onze gljmlJch IS voor htm of haar die aan hél g brek Uidt even verSchrikkeluk Denkt u zich slechU in hun plaats om itu ineenmg volkomen te onder ichniven Iemand die aan een spraakgebrek Ujdï heeft meestal ook met een mm derWaardigheidsgevoel te kampen dat heira dour zijn medtmensch is opge droriL n Velen zijn opstandig talloo len verbitterd en kinderen die v or opstandigheid nl verbittering de noo digc energie mr en vallen ten slacht offer aan een minderwiardigheids overtuiging welke hen bi alles ac er tut zit Zuowtl op school als bij den omgang met vrienden en kennissen Wetiig kind heft alleen door het prets ebrek d bli heid zijner kinder jaren ïiti geluk der jongt Img perodr vooi tilt groot gedeelte gtmist om van lilt sjieces tn een betr kking maa niet te eprSten De vreugde dus lit geluk hjSt vertiiouwen in de monbch held tunjg te ge en aan hen die daai vm alMn door een spraakgfhrek ver jtootra j p dat i h t arbeifu eld van dt prjakVen ttnnliandige van de logcpaali te Een heerluke taak voor Reisjes dii van aanpakken en vooral van volhouden weten Buitindien een iankbare studie om dat uit goed opgeleide krachten be boeftt bestaat De studH IS niet licht Zij zwaar en kan zelfs taai genoemd worden Wie spraakgebrekki gen wil ptnezen moet eerst al e fou en m de eigen Spraak comgeeren Hier toe IS het noodzakelijk dat zi deze fouten leert ondericbeiden hetgeen een studie op zichzelf is Wefke eigenschappen ver eiscbt njn Het is noodzakelijk dat de candidate een goed gehoor heeft een welluidende spraak en stem bezit en buitendien taal en stijlgevoel heeft een weinig literair begnp eh voordrachttalent rijk is en bij voor keur z lfs over eenige muzikaliteit beschikt Niet alleen moet men immers de iouten van patiënten kunnen genezen maar men moet deze ook kunnen ontdekken en ontleden Behalve de eigenlijke vakkennis nioet etn logopaediste over tal van jndere eigenschappen beschikken Zi eft pt chologisc h mzicht noodig om bv de oorzaak van een gebrcK te Tinden Stotteren kan uit tal van ge neel verschillende oorzaken voort Vloeien welke alleen lang psychologisCBen neg te ontdekken zijn Daar ben moet zy tact en geduld bezitten om Ijehalve de medewerking van de patiënten zeU ook de hulp en medeWerking te verkregen van de ouders opvoeders en werkgevers dip hetgeen Taak over het hotrfd gezien wordt dik wflli mede oorzaak van het spraakleorek zijn Eon logop ediste moet erder kunnen gaan met volwassenen en kmdeien n eiken rang en rtand oud en jong en rijk van welke richting en P tmg b na zpoals een medi s dit moet kuKnen Een vertrouwen weiuende kracht moet van haar Jit8a n doordrenkt roet enthousiasme PP i me Zij moet een kalmee watn en opbeurenden mvloed uitwimen op de dikwijls zeer moedelooze PraakgebrtkkigeB Terwijl iij ook nog een oneindig groot geduld moet hikken om naW hen te luisteren S wf o end en oefenend sebrek te genez i on7 werkelijk moeüijk maar aLZ e logopaediste h i mfsdeeld mensch die te h l f aclitergesteld nelpen naar onvolwaardigheid De ofleiding ia handen van de Vereenigmg voor Sopaedie en Phomatrie d w z de enlgmg voor praak en stemverhetennt die leed een kleme T Mien bert at en de gelegen ot een wTledige opleding engesteld heeft te Amsterdam Haag en Utrecht Tot de toe mLi tf i PJoraa WO HflSi eon OnderwUsacte of e gelykslaande ontwikkeling goed i cai niK vo j al nporganen i k nvol 2fl geen lerieuse apraak moïL i i van de E i sterobandw hebben mag en törSus duurt J opUSdüig tot logopaediste is ebt Ifisurea per week Er wordt les gegeven m stcmvonning de thcone vab temen spraakgebreken didac tiek phol etifk de anatomie Van praak en g hoororganem en liehame Itjke aXwykmien welke tot een spraak gebrek kunnen leiden en de theor e en praktijk van hel onderwas u liplezen aan slechthoorenden In eik gev l worden de lessen door deskimdige docenten gegeven terwijl ds praktijklessen plaats vinden aan de universiteiten van Amsterdam en Utrecht Het cursusgeld bedraagt direhonderd gulden per jaar De examens vinden onder R kstoezicfat plaats terwijl zij die een diploma veroverd heeft niet lang op een aanstelling zal behoeven ie wachten Zooals ik in het begin van deze bijdrage zeide aan goed opge lelde krachten bestaat behoefte De wegen elite een gediplomeerd logopaediste openstaan zijn om de iplgendt Zij kan docente worden aan een Universiteit of aan een rijk of gemeente kweekschool voor onderwij zcressen bij Het lager of vooroere dend onderwys aan een tooneelschool of dinluziek conservatoria en bu de oplei ding voor logopaedie terwtjl zi bui tendien leerares kan worden bij groep jes spraakgtbreltkige kinderen welke leasen meestal door de gemeenten wor den geoiganiseerd Leerarci dus aan een school voor spraakg kkigen aan een doofstammenschfloljn aan een school voor slechthoor ttden terwij ook voor haar nog openstaan dë func ties van leidster van een consul atie bureau of polikliniek voor spraak orekkigen Niet vergeten mag worden de moge ijkheid m ccn groote cl kle ni plaats een pr ve praktijk op te bouwen of voordrachtai te houden op ouder avonden voor paedagogische ver eenigmgen voor ondei wiizerSs nr by het Lager of voorberejiiend onaer w ys e d BINRENLANO NA 19 iANUARI ALLEEN GOfcOCEKECRDE LAMPJLS De Nederlandschc Gloeilampen industrie hieft de e Week een zeer groot aantal door de Ryksmbpectic lutjhtbeschermmgsdienst goedgekeurde blauwe gloeilampjes voor zaklantaarns in den handel jsëbtfiéat Deze blauwe gloeilampjes welke van het goed keurmgstcti pp ILB zyn voorzien en voor de gebruikelyke spanningen wor den toegepast mits WO dt zorggedragen dat het licht daarvan niet naar boven schynt en andere deelnemers van het verkeer er niet door worden verbl nd aldus deelt de Ryksinspecteur voor de beschfrmmg van de bevolking tegen luchtaanvallen mede In verband hiermede kan na 19 Januari slecht het gebruiken van doorde Ryksinspectie luchtboseherminggoedgekeurde en als zoodanig met hetILB teeken gewaarmerkte voetgangerslantiams van biizondere construetie dan wel het georuik van door deRuksinspectie goedgekeurde en als zood nig met het ILBrteeken gewaarmerkte blauw gloeilampjes in beschiköare zaklantaarns in de open luchtworden toegelaten J Met nadruk wordt men er op gt wezen dat voelgangerslantaams we ke met m oveieenstemming zyn niet de voorschriften der verordening of welke m strild daarmee worden gebru kt in beslag genomen en verbeurd verklaard kunnen worden AANHKSTEDINGEN Gistermiddag is te Leiden aanbesteed de bouw vati een fabrieksgclKiu mef ketelhuis woonhuis enz voor de Letfische textielfabneken gebr kn Wiik en Co NV Hoogste mschryfster was N V Aan nemmgs My Enka te Noordw yk aan Zee voor ƒ 428 000 laagste NV Flat bouw Duinranden te Öen Haag f 314 700 RECHTCr r £M WINTEBHOI P OPGELICHT VOOR f 20 bus gedaan Nadat zu samen gecoUec tcera hadden hebben de man en de vrouw in de Woning van de vrouw de bus geopend hetgeen hy op zoodanige geraffineerde T yze wist te doen dat het met te zien was er fM uitgenomen waaronder gelukkig de ge merkte gulden en er een rol centen voor in de plaat gedaan De bus bevatte dus zes gulden en ongeveer een gulden aan centen De man is daarna met de bus naar de naaister terug gegaan en deze heeft de bu by Winterhulp laten inleveren Dank zy het optreden van de pplitie heeft men dus toch een oplichting kunnen vaststellen Voor de rechtbank gaven de man en ook de vrouw die sterk onder den indruk was de feiten toe Het geld was tusschen den man en de vrouw gelijk verdeeld De Officier van Justitie nam m zyn leqüisitoir aan dat de man de oplich tmg heeft uitgelokt en In alle opzich ten de hoofdschuldige is Hy eischte derhalve tegen den man een gevangenisstraf van twee en een half jaar tegen de vrouw een jaar De rechtbank zal op 24 Januari vonnis wyzen SPORT SCHAATSrNRIJDEN TIMMERMAN KAMPIOEN SCHOONRUDEN Op de banen van de ysclub Bameatra te Midden BeepMter ia gisterenhet kampioenschap van Nederlandm i et schoonryden voor heeren gehouden De jury had een zeer lastige opgave om tilt de 3S deelnemers denwinnaar aan te wyzen Vooral de rijd tub=chen den kampioen van verdeden jaar Timmerman en den Hopfddorper Meeuwig was zeer spannendTen slotte werd na langdurig beraadTimmer als de beste schoonryderangewczen De uitslag luidt ƒ 1 C P Timmorman Sjifiageii Z C Meeuwig Hoofddorp 3 J J BInaubocr Middenmeer Ook de nationale wedstrijd voor D iren had een uitstekehd verloop Wederom was het verschil tusschen de paren minimaal De uitslag luidt ten slotte als volgt 1 Mej J Fynhecr en de heer C Meeuwig 2 Mevr Schoorl Keetman n de heer C P Timmerman 3 Mevr T Losgers Boontjes en de heer J Kuperus ATHLETIFK GREGORY RICE WINT DE BULLIVAN TROPHFE Het IS een jaarhjlische gewoonte van GOO Amcrikaansche journalisten om loor een cn tuete uit te maken wat de besle sportprestatie van het jaar is tn de Vereenigde Staten Di Jange afstandlopper Gregory RiciMPeeg het grootste aantal stemmen op zich daar hij het gcheele jaar nauw links een nederlaag geleden had Deze Ulier t con tante vorm bezcnrgde Rice de trophee Op de tweede pt ts kwam de bekende schoonspnnger Al Patnifc terwyl de hordenlooper H y Wolcott de derde plaats i ezette K HST EN LETTEREN ROMAN OVER JOHANNES VERMEER Nair wg vernemen M te Praag van de hand van dM®beken en iltterator en kunsthistori dr Prokop Toman een roman ve Menen getiteld Johannes Vcrmesfirvan Delft de kleurentoovenair Jfnet Iwek is opgedragen aan dr ridius en versierd met een aantal reproducties naar werken van den kunstenaar D 7e m het Tsjechisch geschreven roman ral w sarschynlijk binnenkort m een Duitoche vertaling uitgegeven worden RAOX JiEÜWS Zondair 12 Jiuuan HiLVERstM s in m NCRV SOO hnfle7in en IWeditat e 8 15 Gewijde mu2 cpn 30 Fraat oor d n bowr ANPK 8 45 G a nofoonniuzifk 9 30 Gees f i k Vd ren opn I êt Orgel COfKrert apn r jlOfW Gc efo mtLrd Ke kd en=t Hier ra GeVMjCe m z ek opn t 12 Oj NCRV Har mmle fr ke t opn i 12 25 Cyc j Jfem ChHstens reize leai i Euwigheid n de7en ttid trr pi 12 5 Nt uHs en ecbnortOaeh berlchter AVP I m Leldseh s udenten zang koor en Lezd ch s udeftten kamcrorlu st Co Jeftum Mu = cujn opn t an umrnvtoenmuzlek 145 Nede l = ndM h werbord voor Sitïbekunde W e en wat waren oftze v or ov l r 7 lezing TARA 2 00 Gramofoonmuz ek 2 30 Cat aretp € gramma 3 flO Brai otir en Charm 3 30 iTi Berbjn 56e verzTckconcert voor de Duitscb Weermacht 6 00 Voor de k nderen 9 25 Schran rre wartet tn sol stp 6 VARA Almanak 6 43 Actueele ceportage of gramo foonmuzlek 7 0 Orgelspel 7 3 Berlrti ftft ITngeïsch 7 45 Oramofoonmu ek Om 8 Ofl Nleuw b ichlen ANP 8 3 Berichten Eng 8 45 VARA o k sl 30 Esmo ftMa en soliste J0 0 W 15 Nieuwsberichten ANP eH sluiting HtvrvnBvn n m m VARA v AO vro gdionsf 115 Voor de liJrv i OttelUH I 15 DecIamatX M 40 OrattKutoonmiu ik I0 4i Sllohtsch strijkkwartet IIJ VARAMe je koer De K £ ke s lïJ Berichten 12 U £ 5i n ralda en sotistor 1 1 ItM VABA A nranok 1HS ICIetin s efeconomucha berielktoih AKP 1 VAÜAorkiest 8 4i stil dtreiij AVRO 2 na CortoerisotMHm orkest en solist Ifaun Declamatie I In de tM Wtldingswoord A B 0 V 115 WekolHkMho gedachlenwMwUnC ANP M AVJIO AmtBnneBUoi kest en lolist epor aÊ a30 Oigels l 4S Aetw 9 ro i e nf f ami j T ii7ie IK llS Or i Io niriuz k en s uiting Oripmcfftomntizlelt 8 30 Praatje tof diem boet ANP n Lil 1001 93h SSji 97M lOOB 1 trvd Obt ï a o U38 f 101 3 tns I soa 3 isn IM 3 I M 3 lOO 3 Jl 2 3a f 9 0 3 11 HOS Ol 100 3 i ItS ai t 500 31 1 19S7 o I 1 0 i nm o i I tm 3 1937 AO I 100 J 1937 AO I t 500 92H M mi Berkel a Pat v 37 Obl 4 87X Levers Zeep My Obl 41 2 UK lOlIfWerkep NV Ie ttyp sbi 4 MOK UIK Witten 41 2 laiH LtmB Steewk m SOU m a ft m m sa Ptov en Gcm fecniagm Obl 4 8 K 99H Bat P Md O 41 t W t 9Ht K ld OKI 3i M 8 Nederi Obl 41 2 lOlJ 101 Meormann Cult On Obl 5 7 88 A dam 1936 3i j Dito Ie 1937 3Va Apeld Ie 37 V t Arcliem 1930 3 Deventer 1920 O Dordr 38 3l j 3 Eindh 1935 31 2 D o ae Ig 31 31 4 Cield 38 31 DolO lelgsaz Grhage rai Dito 1936 31 Dita 1937 I JI Dito 38 31 2 3 Groning 19JS 3 Dito 2e 1938 3 Haailem 1938 3 Dito 38 Ji j 3 Helm 1937 SVj s H b 1937 31 3 Hilveis 1M8 31 1 t ito 10 1 30 21 2 Leeuw 1938 3 Leiden 19J7 3Va N Holland 38 3 Do 2e 38 3 3 Dito 8 38 21 2 Do 3 € 10 j 38 2 ji Nijm ie 1 17 31 Rdam 1936 37 4 Do 1 en 3 37 3Va 0lto 1 1938 31 3 Dttö 1938 3 2ft Schjed Je 1 37 ji 2 Tilb t 37 3 z ütr Pr 37 31 2 O s gem 3 3 a Zee and 1937 ï J Z Holl 1937 3 Zh Ie 1 1938 i Dito 2e Ig 38 a BVNG 2 1 37 31 2 Dito 1938 3 B r Onr Z a 4 Oem Cred 9001 33000 o 31 2 7 2J00 3 tirtt 8 88 ir 8r 118 88 4 Amst Grb b c Muller N t Gr bei 19 5 MOM Idem 1939 4 IJi Ned Cr b b 4 ÜUh 91 Ned lud Sp My 1901 obj 31 2 W Miss Kans en T 74H O Java St Obl 5 35 38 i Semarang Joana 1892I90I rd 4 aiS W 9E i 98 1 8 i UH h M 98H 87 91X iffiH 88 9 89 wx W M ma 91JS 98 91 ffi 88 ssm ma au OOH 8 A dam m74 11 I X H ld A dam Olymp L 100 3 102 Ml W Kr mv liet I8n 86 Mm Aanbfelen Bwib en credletlnstcUingen Ad Bank aana lUI t 119X Holl BankU dito Ine Ba ik dile Jav B ƒ 500 V a 86 SSjt Kasvereen dito N I ÈbC m dito Nederi Bank A NB V ZA seed N H M13 230 a Rolt B Ver litn TwcntscheB A A 84H liidust ontferBemi Kont gew A 381 Dr MQ a 209 1 17 Alg Ad 98 4 56S Dito Mk i i 7 12J N Biflttnst 87 H8 166 151 3U2H IH 175 22d Aanvulllngea Hypotheekbattken Alg Pr Hjp b m 19SH JS $ 201 sm 17 1 verpl uitl Pandbr 131 Alg Hyp bserXY 4 A dam Hyp L 4 Dito 31 2 Arnh H B Ser E F P br 3 2 Bat Hyp fa NJJ pp 4 Dito CD 31 2 Dr HB do 3 2 Fr Gron Hyp Bank Pd 4 0 0 Da en Va 3 Do pb 31 3 sGrav HB d o2 Gr H p BPb 31 H HP ser AC 4 Dito ser BD 3 z Holl HjpBdito 4 Dito ser K 3 Hyp b V Ned Ser M 3 a Ipsui fyp h ser AE AabB 4 iro r T TA ai 2 M j V H Cred Pandbr 4 D o fm 2 verlil uitk V i N Hjpb do 31 2 N Hyp b Veend serie K 31 Do 31 2 dj 3 Nootdii vtp a Pandbr 3 j OVer ssHI d 4 ftott Hyp 6 d o 4 ld dito 31 Sled Hyp b ser K L 3 2 atr Hyp b 4 Dtto serie K 4 D to fcne E 31 2 rat 2 verpl uitk 3 2 Wes Hyp b EE FF 31 2 91 99 255 132 s 144 75 105 49 l06 ISO 4S3 A d SuperfAut Screw W a Bat Marg Fabr dB 23 lOoe G A V d B p w A 1000 Dito B IOSOBerk s Pa Ugest c V aandC en F r Scholte 165 Gouda stear dito 560 Gruyter en Zn pref aandDilo B winsld DHeemaf aandtHelnek a nd Hero ConV s i Hol S f a HoUandift aand Hon Bet Mö A Hol dr en 15 A 2SüHoll Kunsti I A 151 Int Gew B dit 144 Intern Vls A 74 K F Bej nes dito 107 Jjto pref 47 Kon N E m b a iSyi K N Hoogov do H7H Kon N ZoutI A 4S7 K Br Slheem do XIH Koren choof lao 130 i NV de dito 115 Lev Br en ü C toe c pr aard 133 Dito lOOOC vV A I17H n7li Do 180 6 CprA 114 H2 Do lOao 6 C pr A H3 112h Lyempt IJ en Mt 9 Meell d Ned E san S3H 81 94 t 9S C V a 285M 280 flfleT SFa404 400 Ned Kabe f dito 422 419H N bchb mijdito ISÏV 1 8 n Str Kdfier A 219 290 Phil Gloeii 75 i h 87 eau 4 58 164 40 142 146 118 154 140 liO 213H 11IJ4 IMM 153 IISS 158 MOH ÖJH lU 121 119 lilH 15 129 aoa 90 98 92 99U lüOiJ 100 92 afgcst C V A a tt D Mit dtto 321 H 319 Schelde KM dN fu mi Schotten dito 9mita transf t d tokv 50 400 a Stokv 60n 1000 d St spinn Sp do Stork dito Twijn tra Pref A tftr Asph f G A Ver 8 ffa aand Ver Ch t aan l to pfet Ver Gif VBvA Ver Pf V Geldar 148 Dito dito p aand ISA sat Ver N B f b 191 Ver Touwf dito 1351 VU iR eB K f 2MII 92 V Maandag 13 JaanarJb HU ERSUM 1 41 M NCJkV 8 00 Schriftlezing tj M editalie 8 f 5 Gewijde ruzies gr p 8 0 Nieuw b r chtei Ar 4p 8 5 Gran nïoonmuziek S Viool piano en gram o nmLzïelE 10 30 Morgend nbt UOO hn telijke lectjut 1130 Gia ttoüoommuxiefc 12 15 Seiiortage ol muzek 12 5 Nieuw e economische ber cHten ANP l 00 MoUo C n table en gia nofodnmüz efc 2 00 Voor sc io e 2 35 Aï oi o etisemb lOO Voor tun Uttfftébbtu 3 30 Grirmofoonmu ek 4 00 Voor d lÉiiMteren 4 30 OrgtUpel 5 15 Nieuw yOncm sche er beuiBbenchten ANP 5 3 3eiichten 5 35 Grainofcfenmuzielt 5 55 En en bl Jiomantique opn en gramofoon nuziek C 45 Actuéeie rarporiage of gramofoenmuziek 7 00 EconorniThe vag n Var den dag ANP 1 15 Gramofoon nnziek 7 30 45 Berictilen Engel ch 8 06 Nieuw ibenchtn ANP 8 15 NCRV Har non r oTkesl opn 30 Berichten Engelsch 8 45 Berlunbch PhiharmoMseh orke l iopn 9 3 Gewndt inu7 A opn Hierna Schrift ér ng 10 00 10 l IfMuw beridPïfen ARP et s uitsng HiLvFRsuM n 30U m aao Orarrml muïwiziAt Om aSa Nleulvstoe richten ANP VPM 19 Oa Morgen i ding V ABA IfftO tJccIan atie Iff40 Klarinet en piano Il 10 Deiarrate llj fisunera da 12 e Be tchten 12 IS Bsmwalda en soHst IZJ VARA Almanak 1J2 45 Nieuws en economi sche berichten ANP 100 VARA oike t Ci sol sten 2 êa Pi no oidracht 3J Rsufcenpiaatie 3 00 Cello en orgel 3 30 Cycliis D vioww In lular beroep 3 50 G amofoon muziek 4W Grö hofoonmuziek met toehch ting 4 30 Voor de kinderen iM Cyclus Het gozin in onzen tijd ARA ils Ntemv economische en wurstiertcji ten ANP 51 Esiheralda en sella n SM Ordenina m het bedruAwe cn tazing 6 IS ver s g van Ut t t VAI A Almanak 45 Acti t re OT se ot gramofofflnmufce 7 0 7 X5 Vrle praatje A P en ïluiUng SJBHÉBI KOESSEN NEOÜKtAtraSCH Ct ii AIUAGIN tm i l ien orailclaVneen It l ihsnaatke V 71 36 Beiea ü 301432 awiMdrscfie trcitct M tita urn nraMcfM ktoxfen 31 lUonOlK kronen tXM Z e d3cho ki Mn 44 Ts foi ho kroffien lewde setm den 6 43 Tsioebisako kraocft lnieu e schrnMaej 7 94 Tntat inula tchu denl 3 43 nmsr tnttwm sclru dem 4 2J ¥ k 9 a paaden LcKa 13a FenPoe ot de schu den 36 919 Pengoe n cuwe schulden 43 89 irëi rtspoor A drto JTTM Westersuiker duo 17 rwM 137H wmon r f w A 11 Dito C pr V A Weyert X ea Uk Am Chrystal Ara Smelting C ï A Stand Br 7 mi C V ISA Am Tab Cy V BH 13 t A B 11 Colg Cv MA KIT Gen Et Cy Ct v 40K nit 671i 67 1 5 a R n Huds ICCC R 11 Keesp CMC T PI CiMI C V A N St CvGA BU Unit St Rubber 28X 2924 J92H 289 365 363 266t 28 28B 289 11 A C V N A N I 81 tl Dito Hat B Nl Gas MU A DUo N Bez V a fTw C at vCj a 244tï Am Tel Tr K C V A 176 lï Handelsvereenlalnacn 17 18 9 k W l S 1411 13 23 KtH JtBH 3 M m 85 B C en H ï A Born 3 H H v D U At R M I Guntz en Sch A I Cr en H V R A Linde en Teves a Red foI Mij A MI nkouwo iaera iiiM Bil Mij Ic rub A 531 Dito 2e A 468 Boeten M Mit Smskcp TRTIf a ISl flUH Petrel oiidcraoinivae 361 28SS 3n K Drd Ptr 1 C ï A 2W1 371 K N Petr MU 100 Ond A dito C T A Moeara £ nlm A Taral an PM A S ard 0 1 19 i 2a C V A 4Ï 43 RubberondernemlJiren 131 Hessa Rubber a tSlï Ind Rubb C IW Java caoutch 145 Preangsr R Mi 79 Rotterd Tap 81 Salatri Plant MH 14 Wal Sumatra MH Zuid Fteanger S£lt SekeefvaartinaatseliaPFtjem 15lii4 llOH 2 6 119 itn 4 2 1 117 Pumess 3enAM Mc Zeev aana Wiev Goudr A M De Maas Cv A Mij Oostaee A Handelsv A dam 4o4 4 4544 C uttB vin al9chaRpi B Krlan Stiiker A 170 Pagotlan A l t 181 S Ker Cl MM A 233 2311 TJeAeng Leston 1124 112 4 Aiendsburg 32 Besoeki A 8 1 7 Ssek Landb A lUl Amst Thee C A 78 Ban Thee Ru A sm 150X 190 155 Goalpaia Cu Mij Pangkeotsm TheePas FN gkaC Mi Rongga Landb A Sedep Cult A Slndaitgs CuK A Telaga Patenean W JavaTheeC Ml Ins Cult Syndic SO KaiiTelloCult Mrj 23 Mich el = Am 190 W JavaKmaC Mij 3 Diversen 17 12B 1 i3a Stauwil Vries A B jenko f L m sn lZ7t 128 197 137 129 38S 128 115 39 127 li lis 39H Oeni E W enW D 10 Pref W A Gouda Kaash Mt KoHlh Albert A Houth Jongen A Hot b Pont A Muller fW H A Do Slam 7SO0 4 N M V Hav w A 2 bib lOM C V A tl ooIworUi en Co Saoor en Tramwegek Dell Spoor A K t 101 6L 3 1 i 98 140 78 Nl Sp MtJ A 62 Alch T C v g A 34 7 7i H 18 4 9 KarsCS CvgA K C South R Co ide n pref a Dlto Cert l g A Un Pa C v B A GeM Tianiw Mij 140 Ke rt Sttr Ml 7 tm 12 SOM 52 3t 8 9 23 23 I6X an 2s Mad Stoomtr A DIt pret A Ma ang St tr A O Java S fr A Se 1 Joara A Sem CReribonA Soerajoedal St tr Prolongatie ACTIEVk FONDSEN UMMk SI 4 tv I mm 40 la r 1000 4 40 MC 11000 4 1811 fiaoir j Cfoathoek obl tUt MS ttas aa a Korti V iiuehr I CnMOtoek obl 3 1938 rIOOO 9 mt 1937 ItOOB 3 1931 r WOO 3 3 1 Certlhcaten V a GroMlDea oai iVi un ladu 1 1000 31 1 SOH mt mdie 1 looa 3 1937 imiie I A OultscHl IVounI OW 1000 siTsr Bank en CreiL 19 4 ma K al Bank 197 Ned bid HaiKMM £ 1 Had Mand Ü 135 C A uo m 53 3Mi ai 143 3bJi 1 1 161 nti lOH 53 t 29i Kit Kunstzydo UlUo 1U9 11W llortaels Patent 55 Cafve Oltef C few liH Centr Sufkor 201 rokuet laa Leva Bros en Uni IStiarITcd Tord Aul 3JI Philk G B A iitiM 2I3MOlto Ptef w A 143ii asH All Ludl St C v 10 ga R U Am Bemberg A C 16 v Ï 10 ga Am B c V pref a Am Car and r C 34H 3e J1 Ï1X Sfi II9 Mi Aand Am Enka C v idAnail Copp C V td BelM St C V 18 14Chrysl CZorp C v A CurUss Wr Corp C IdemGeneral Motor Idem intern Nickel Cy r V 10 a Kenaee C t v 1 A R II NorU Am Av C v A R n Nor Am H A C 37 27 73i 7W A Hep Steel C v A Un Stales Steel id Divoraea Clt erv C C v Id St sotim c V a 1 OH 319 A R U 1 Honh A Cy C V AHad o Corp C v A Oost Borneo Mix A aü3 idem pref Aand 1 l4 Pets Onderaenungeii Ooid Petr Ind MQ 2S ï7 i 2Lii li i 3 a 1 1 G Aantf 258 Con Pttr Ml Idem j ji 274 COBt Oil Cy C V l 10 Idemi Mid Conlinontal Pet C V A 14H U PtlU Pet C V laldL MM She I Ln C V JO Id i3A U T Wait Asa Qit C V 10 idem 114 11 ll i UX ScneepvurtnuatsellapMML Holl Am LunAand 131 l it 13ai4latHJava China Japan Ufa Idem 159ji I8 ji tuu lsa Ken Ned St Mi id Uait IM Mb M Kon Paketv My id 4 Jul ITed Ectjeepv On id 87j4 188j l is a Rotterd L ayd Idem lau IM4 UOM 9tooArv M4 Ned Ml tötH4 If l Int Merc Mar Cy C V lO A 15 Snlkeronderneintngea Handdsv Amst A Ul 4o3 469 4ISI M Javasthe Cnl ml td 28 285 Ned Ind S tfn id ÏHH Zll Ver Vorst C M 250 500 A 138H 130I4 134 131K Tabaksoodernemi geB OeU 8ataV Mt A Ui a t aUSH 204 D ii Mij a iduv c T idem f 38 JH 2ra SenerabaH MU Idam i iU tS Jier Witsoa Co CvV A 6ii 5 514 5H Spoorwegen Baltmi and Ohio C o iH H bbesap Ohio C V 19 t 2a a 4i n flUBOis Ctnt Cvi lIKt lOy llH UM N TorkCenti CVld 17 17i 18 17f Pennsjlv H 10 i aio c V A a x 38 Saath p e Cy v g idem llH UH i2 i i2H ld Railway O g w Idem Ilü Um Caaad Pad C v d SJl 0 5 HnWerggderne m ing aa Amsterdam R Cull Aand 3 4 aea 291284 4Bandar Rub ma id aai 327 OeU Bat R Ml nt a 32Sit Kendeng Lemboc jj fttrt Idem Iff im UajZidlIandcn Vereea ld Oost Javo Rutber Mij idem M Oiostk è 500C v ld iw Seraadjadi Sum R idem Wlf Wii SïlAvt Sum RubberM idmt U9H U 4 stim Rub Can a aaa i Var Ind Cult Ond ident 186 U4 inUrc Rubber Cati V idem Hi SH H ii allscb faadaaa mt fc tUiHv rai INt f ra i r a id ld ld M ld HF id id ld ld Hl M ld ld ld ld lt4t a o r a 70 p 1943 c 6 r 2 70 at 84 84 m n gH m I 68 4 131 13 p laaet rf fa p 1944 c 6 r 2 jn p 1945 c 6 r 2 p i m ara p 1947 c 6 r 2 p laaa a r 3 Konverbions Kasaa oèt 4 Dito Neue Aussi 8 aibenind IGI C V O Kali Synd £ 20 100 7 Olto 3 20 100 a Winteishail otrt ff s Farbenind tl G C v A Var iUrktnA C v A v Duitschl Bcrl R II 35 O 61 Ruhr 27 tMt Vr V O 7 4V ao Dito 3 O 1 UU □ Rentenbank 3S 7 43Uver D Sfedenl O 4 dmrr Brp en W e f W 7 tiuo LlnoJoumw O 7 77 Gelsonk Bergw Obl 9 R II 73uCiHaaa a nt Mg a to tttto OM 7 a tkapéntT aölta OW a MM Phoenix Akt Ge OM a S3 Bil E b Union Ohl 1 UU Ruhrehemle A O OW 1 Siemens en Halskv CM aa g f V ah werke OM 3S OH ma Dito sert A 2 J OM j Victor Ga OW 6Vf Vcgel D a K OM 7 Kliein w lU a OM Dito 27 OM luaeaer StoaaiaalMan Ok a faraenindusitle uad AaimaiM en MalsXe and Ver SaaaUMtt atr aa 4 WinKr hall Akt Ces aand omCiCKLE VAI ÜTAIC È W ufcM MwewkAMDacai bah Valata fsehrMOtlk eir tel trantaelMMt New fork laW flJ Ji Ber ij 7 2 4 MwsM 1011 I aai lainkl S l in Slotkiuilm I 44J1 I MJ zancb I üii i ta h Berlin 7S19 TSM raw Tor fim i ttioyi 0nanM mm f som S tx holm 44 76 4 94 Il I iS 1 43 I