Goudsche Courant, zaterdag 11 januari 1941

Op H 15 eti 16 Jan a s de week van volle maan is D V een belegd in Gebouw ZEUGESTRAAT 38 Onderwerp Hoort des Heeren Woord Sprefcera Ds J LISSENBERG van Dordrecht Ds J VERBOOM van Utrecht en Ds P VAN VLiET van Amsterdam Leider Ds H C LEEP Samenkomaten Des midtrags om 3 uur en des avonds om 7 30 uur Een Zangkoor verleent medewerking G I76 40 Zitplaatsen vrij DE VRIJE EVANGELISCHE GEIMEENTE Volgt het voorbeeld van velen Laat de volgende week uit te reiken kaarten en bonnen voor U halen en thuisbezorgen i 10 cent per gezin door de G 189 14 Qlstributie Ophaaldienst Janluijkenstr 32 Notaris J VAN KRANENBURG te Gouda zal op Maandag 13 Januari 1941 des morgens elf uur in Hotel de Zatei a d Mailtt aldaar publiek verkoopen de volgende alle te Gouda gelegen onroerende goederen Woonhuis P C Bothstraat 45 Verhuurd voor ƒ 4 25 p w Woonhuis Lange Dwarsstraat 26 Verhuurd voor ƒ 3 50 p w Woonhuis Ussellaan 132 Verhuurd voor ƒ 6 25 p w tot 30 November a s Werkplaats met bovenwoning Korte Noodgodsteeg 10 Verhuurd beneden voor ƒ 4 25 en boven voor ƒ 3 50 p w Twee woonhuizen Spieringstraat 45 en 47 Elk verhuurd voor ƒ 2 75 p w Werkplaats Tuinstraat 2 Verhuurd voor ƒ 2 p w Pakhnis Tuinstraat 4 Verhuurd voor ƒ 1 p w Twee Pakhtiixen Tuinstraat 6 en 8 Verhuurd voor ƒ 1 en ƒ 1 25 p w Pakhnis Tuinstraat 49 Verhuurd voor ƒ 2 p w Woonhuis Tuinstraat Verhuurd yoor ƒ 1 85 p w Woonhuis Tuinstraat 50 Ver Bhuurd voor ƒ 3 25 p w Twee paichuizen Minderbroederstraat 14 en 16 Verhuurd voor ƒ 1 50 en ƒ 1 25 p w Woonhuis Minderbroederstraat 18 Verhuurd voor ƒ 3 50 p w Twee woonhuixen Heerenstraat 18 en 20 Elk verhuurd voor ƒ 4 p w Bezichtiging de laatste 3 werkdagen vóór verkoopdag van 10 tot 12 en 2 tot 4 uur en op dien dag van 10 tot U uur Betaaldag 12 ïebruari 1941 Breeder bij notities gratis b d notaris verkrijgbaar G 171 30 O 3956 51 f t G £ ERSTE BLAO Ht4eti overleed na een noodlottig ongeval onze lieve Dochter Zuster Behuwdzujter en Tante DICKY KKANENDONK io den ouderdom van b na 21 jaar Gouda J KBANENDOIOC A KRANENDONK Kok Utrecht J C KRANENDONK C KRANENDONK Boven JANTJE Gouda C J KRANENDONK RIE KRANENDONK ANTON KRANENDONK Gouda 9 Januari 1941 Markt 6 De begrafenis zal plaats hebben Dinsdag 14 Januari 1941 op de Algemeene Begraafplaats te Gouda Vertrek van Markt B te 2 uuf n m O 192 34 VOORLOOPia KOftTILOOS Bq vonnis van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam d d 8 Januari 1941 is in staat van failllsseiaent verklaard CORN ANKER Jzn wonende te Stolwijk O 37 zulks met benoeming van den E A Heer Mr O R W Kymmell tot Rechtercommissaris en van ondergeteekende tot Curator De Curator Dr Mr J SiWlT Qouda 9 Januari 1941 Lange Tiendeweg 51 O 175 15 AAAAAlAAAAAAAAAAAAAAAA ii n de gevoelige plekken Ton Uw overHeaid D4ir vertoonen zich het eerst de slijlgaten Maar zooals wij Uw fijne wasch behandelen behoeft U zich geen zorgen te maken Wif boenen niet stuk maar laten onze overvloedige schuimende reinigingsmiddelen het laatste spoortje vuil wegnemen Uw goed gaal langvrmea het meegaat mat DE Modalwasacheri Qouda Talafaon 2084 Bedrijfstvatrr xo zacht alt regenwater G 182 35 yTTyTTVVVVTTTTTfTTTVTf ADEKO WAFELS 8 1 Vanaf haden op één GebakrontsoanVraagt ze Uw winkallerOveral nrkrljgbaorJO voor 25 coiit i ADÉKO Wafelbakkerij L Noodgodstraat 2 Gouda Tel 2352 ADÉKO DE KEDERlitllDSCilE BANK N V INLEVERING VAK GOUD Ingezetenen wier namen beginnen met een der letters N O P Q R en S worden opgeroepen goud in den zin van art 9 der Deviezen verordening 1940 vóór 25 Januari 1941 aan De Nederlandsche Bank te verkoopen en over te dragen De inlevering kan behalve des Zaterdags aan de Hoofdbank geschieden tusschen 10 pn 12 uur desgewenscht door tusschenkomst van een particuliere bank of commissionnair die hiervooreen kleine provisie in rekening brengt By de Bijbank en de Agentschappen worden uitsMtend gangbare Nederlandsche gouden munten aangekocht Omtrent de inlevering van verzamelingen en verzamelstukken worden aan de Hoofdbank inlichtingen verstrekt Op grond vanhet enkele feit dat aan bepaalde munten voor de eigenaars perr soonlyke herinneringen zijn verbonden tan geen ontheffing van de verplichting tot verkoop worden verleend 6785 34 Voor hen die hun RADIOTOESTEL willen alschaffen maken we bekend dat we goede toestellen inkoopen tegen redelijke prijzen en directe betaijng STER RADIO G DE RAADT WIJDSTRAAT 22 OOUDA 2556 bij geen geh 31l3i O 183 H Al bfMkt da ilag ro zoo laat iin Toch stkads op tijd opgislaan dank zij de trouwe en accurate gekozen uit de groots lortetrlng van A A DE MOL aOUWE 147 t o de Turfmarkt G 188 10 NIEUWE VOOBRAAD WESTMINSTEB ▼ erllchtiagidoonpen 100 Watt 68 cent 75 bO en 40 Watt 65 cent Vacuuni Umpen 15 25 en 40 Watt 46 cent Alle met schrifte lijke garantie Heeft U ook al Westminater Ucht Ongeëvenaard G DE RAADT Wijd straat 22 Uouda Tel 2556 U 184 I ANTON COOPS Drogist Wijdstraat 31 Wybert tabletten Rheila poriën VIck s iiontions Niproids Q 172 15 Doorsiagpapier Cyclostyle papier We hebben ta voal vssrraad We moeten mimen daarom rdoolloa prQxaii bij lin m den Heviiil Schrijfmachinehandel Stenciiinrichting Westhaven 19 Tel 308 Gouda G 170 20 Viucht elingen echlpaar vraagt een zit en slaapkamer met gebruik van keuken Br met prijsopg no Q 197 bur v d blad 5 Wat de STRADIVARIUS is onder de violen is BLAUPUNKT onder de radio appoETOten Laat Ü geheelvriiblijvendzoon PRACHT APPARAAT demonitreeren t ii een wonder van klonkweergove Prijzen van f133135 tot f305 Betating naar keaxe N V HEES Co Goü i Teleioea 2110 G 186 70 KLEIWKO 5 De Velo Waschmachine MaatachappIJ N V Zet haar bedrijf onveranderd voort elo aschmachlnes D b it n b k fldit in chln t fn t h l grootst w ftcli H ct V i m t elo biljarten elo naaimachines U elo kachels en fornuizen B elo rijwielen V elo meubelaldeeling Voor solide koopers gemakkelijke condities FUlool t Gouda I Lange C 168 42 ACCOUNTANTSKANTOOR C A OLIEMANS Jt cc wat et ca eeraar M O BodilHMdcn Gravin Jacobasiraat 34 Qouda Q tT7 14 BALANSEN LOONBELASTING 0MZETBELASTIN6 Op Uw geld Uw kleeding Uw leven wilt ge tocli zuinig zijn Zorgt dan dat Uw fiets betrouwbaar is en goed beschermd laat ze vakkundig onderhouden door Giel van Waas Gouwe 188 G 173 16 HUWELIJK Dames en Heeren die een gelukkig harmonisch huwelijk wenscnen Is sluiten en hiermede in hun omgeving niet ktmnen slagen schreven vol vertrouwen ni ar het Bemiddelingskantoor HILVERSUM Vaartweg 147 te Hilversum Telefoon 7091 Ons kantoor heeft zeer vele goede en beschaafde relaties iri alle kringen Heeren lontler positie of Inkomen verleenen wü onze bemiddeling niet U kunt verzekerd zqn van de strikste geheimhouding 1 want dit is voor ons een eerezaak Sctirijft U oiis uw wenscben oi yrij stellen ons geheel met alle krachten voor U beschikbaar Alle inlichtingen ktut U kosteloos in blanco couvert ontvangen Postaegel s v p voor antwoord insluiten O 169 50 Bij een giuiatig bekend staande ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ bestaat gelegenbeid tot pl gtsiog van een Hoofd Vertegenwoordiger voor Goada ea onstreken Rcflectantea moeten ervaring hebben op verzekeringagebied Maximum leeftijd 35 jaar Brieven onder no G 181 bureau Gondsche Courant 24 ZATERDAG 11 JANUARi li saaaHaanaaai Baicnisopriiiming as worden tagae leer lofe pri aaa verfceohl ledeaMleiBBiiilia I ail rehr rli e SCHOONMAKEN van oude chllderlleB e WASSCHEN ran ploten en gravures e VOtZlLVEKmronvwrweerdsptof kn VAKKUNDIGE BEHANDEUNa Muurtooi JOR BAYER HOCXÏSTRAAT 10 L fecHkoUH WU LEVEKÏN PKIMA outblokke voor HaardeeanKaehda 14 p 1001 Aanbevelend Gebr v Bruinessei Vrouwetteeg 25 telefopn23l G190 Officieele Publicatie van het Departement Van Ilatidel Nijverheid en Scheepvaart mSCHBUVING GRAFISCHE ONDERNEMINGEN Met verwijzing naar de in de dagbladen van 8 en 9 dezer plaatste officieele publicatie vestigt de directeur van de secti Grafische Industrie van het Rüksbureau voor verwerktende indu 1 strieën pr de aandacht op dat mede insch rijvingsplichtig zyn d ondernemingen die als hoofd of als nevenbedryf uitoefenen dei handel in en of de fabricage van grafische machines en materiale 6745 ZAKKEN De directeur van het RUks textielburean te Arnhem maakt kend dat hy daartoe gemachtigd door den secretans gener van he departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart i grond van artikel 7 bis der gewyzigde jutebeschikking 1938 no waarin wordt bepaald dat het zonder schriftelyke vergunn van voornoemden directeur verboden is jute in voorraad of vooiv handen te houden dispensatie van dit verbod verleent aan ieder die 5 000 zakken of minder in voorraad heeft Degenen meer dan 5 000 zakjcei in voorraad hebben zijn derhalve verplich een vergunning tot Het in voorraad houden van deze zakken bu de directeur van het Rijks textielbureau Willemsplein 5 te Amhen aan te vragen De aandacht wordt erop gevestigd dat onder het begrip zakke niet slechts vallen de zakken welke geheel of gedeeltelijk uit juti zün vervaardigd doch ook de papieren zakken nieuw of gebruik hetzij geweven hetzü uit een of meer lagen papier opgebouw4 met een totale buitenoppervlakte van 0 4 M of grooter de groote papieren zakken derhalve Het bovenstaande geldt niet voor de ondernemingen die peedfi by de sectie jute van het Rijks textielbureau zijn ingeschreven 6746 m Officieele publicatie van het Departement van Landbouw en Visscher VRUGEVEN VAN GKOOTER GEDEELTE DEB VOORBADEN KAAS Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in oorlogstijd deeli het volgende mede In verband fnet de op 28 Augustus 1940 getroffen kaasregeling J werd aan houders van voorraden kaas grooter dan SOO kg de verplichting opgelegd daze niet te verhandelen of af te leveren dan met toestemming der Nederlandsche Zuivelcentrale afd Zu vctf te s Gravenhage Inmiddels heeft genoemde centrale en gedeelte van 60 met eenl minimum van 2500 kg voor het verhanctelen en afleveren vryge l geven Dit gedeelte is met ingang van Maandag 6 Januari 1941 metj 20 tot 80 verhoogd Indien het thans in totaal vrijgegeveBJ gedeelte van 80 van den oorspronkelijken voorraad kleiner ill dan 2500 kg mag in totaal over een minimum van 2500 kg wordatl beschikt zoodat dan nog 20 verminderd met den indroog oM den totalen oorspronkelijken voorraad van den op 28 Augusti H 1940 aanwezigen voorraad geblokkeerd blijft Uiteraard mag d aflevering uitsluitend geschieden tegen toewijzingen op grond de bepalingen van de Eaasdistributiebeschikking 1940 1 6747 DE KWARTUES RUBRIE Eiken Zaterdag plaatsen wij in de KwraPtles P briek kleine advertenties tegen een tarief van 1 3 smalle tekstregels ƒ 0 25 elke regel meer 10 cent bij vooruitbetaling Voor advertenties onder nummer aan het Bureau 10 cent verhooging Bewijsnummer 5 cent extra Brieven kunnen ALLEEN worden algehaaltl eiken dag van 9 8 uur Zaterdags van 9 1 t ur IJ m ni J r U ie co Lenteboden Grmt Narcissen in knop fa G L GEM ZIT SLAAPKAMER aangeb centrum stad en een nette kostganger gevraagd Br no 36 bur V d blad DE OLYMPIADEFILM 1936 Een uniek sportdocument Voor de eerste maal in Gouda SPORTKAMPIOENEN uit Amerika Duitsch and Engeland Frankrijk Japan Finland e a lande in actie HOtLANDSCHE deelnemer Osendarp Rie Mastenbroek Willy den Ouden Arie van jyiiet e a handhaven Holland s Sportglorie VIRES brengt deze film op 15 en 16 Januari in Thalia Tfceater Entree 40 en 50 cent Profiteert van voorverkooj Het loopt storm SPECIALE JEDGOVOOnSTELUNG Zaierdagmiddag ig Jan 2 30 uur Entree 25 ce t Alleen Toor kinderen Volwa ienen betalen gewone pr ijzen BeekMnderü D f LEEtFWEN Turfsingel 23 Het betere Jidres voor inbinden van alle soorten boeken jaargangen en muziek Te koop een volledig huiskamerAMEVBLEMENT Prys ƒ 75 Pr Hendrikstraat 22 Bodegraven Mttziekschool Ue Beun Westhaven 39 Wil betalen e hoogste waarde voor uw oud goud S B v d BERG Groenendaal 16 PIANOLES Degelük onderwijs Zeer billyke conditie Mej VERZIJL Oosthaven 38 Net burgermeisje b z a voor winkel niet ongenegen lichte huish werkz te verr Br no 47 bur V d blad TE KOOF een foto toestel 9 x 12j film en platen in goede staat benevens een Friesche staartklok Te bevragen Knigerlaan 82 Gewezen Marinier vraagt werk ongeveer ƒ 10 per week Br no 49 bureau van dit blad Te buur EEN GROOT PAKHUIS Te bevragen Achterwillens 26 TE KOOF libprty of rustbank beide met leer in goeden staat en cactuskast hoog model Achter de Vischmarkt 58 Zondags niet Een in goeden staat zijnde MANGEL TE KOOP Markt 65 H H VOLKSTUINDERS aan de N Vaart Te koop een groote party natunrmest te leveren op den tuin Tevens een paar stalen zwierschaatsen Adres om Ketelstraat 77 ires o NErnE KOSTGANGERS kunnen geplaatst worden Brieven no 50 bur van dit blad Een net persoon biedt zich aan voor alle werkzaamheden Brieven no 51 bur van dit bljtd Maak ramen en deuren tochtvrij m lOCHTBAND yan S Postmus Raam 142 TeL 3720 TE KOOF geschilderd ledikant met kapokbed compleet Waschtafel met toebehoren MARKT 65 BREISTER biedt zich aan voor nieuw werk Maakt Uw begonnen werk af en moderniseert keurig Uw ouderw breigoed Adres Fluweelensingel 74 van 2 tot 4 uur RADIO te koop gevraagd Philips Waldorp of Erres Br m prjjs no 58 bur van dit blad Te koop een éénpens Engcisoh ledikant Adres Punt 1 boven Te koop gevraagd een Damesmantel maat 4 44 Brieven no 60 bur van Te koop gevraagd Ksïitu a el modem apparaat Brieven no 61 bur van dit blad Te koop gevr voor geldbelegging een Postzegelverzameling Ned en Kol en of Europa Brieven no 62 bur van dit blad HAAROKACHEL te kooi aangeboden ƒ 20 Kattensingel 36 ben B z a nette WERKSTER 19 jaar Eenige heele dagen per week Adres s GraVenweg 167 Nieuwerkerk a d IJssel Te koop aangeboden LUXE SALAMANDER wehiig gebruikt Burg Martensingel 18 Voor levering en reparatie van uurwerken naar W T Hoekstra Rijks gedipl Horloger Gouwe 51 PRIMA WERKSCHOENEN voorradig tjm 48 Van Maaren s Schoenhandel Vijverstraat 10 Meisje gevraagd voor dag en nacht zelfstandig kunnen werken en lirfst ook Itoken Aanmelden Hoemraadsingel 24 Rotterdam Electr Slij rQ voor scharen messen en alle gereedscbap Gouwe 143 Telefoon 2930 Onderwijzer met taaiakten geeft bülcs Liefst KI H B S of D L O Billijk Brieven no 70 bur van dit blad Ie koop SCHAATSEN doorloopers Te bevr Zoutmanstraat 66 NAAISTER en vei z Bil b z a voor het maken eh verstellen van japonnen nz XBillÜkc prijzen Nieuwe Haven 221 Te koop gevraagd OUDE SCHILDERURUnVN MUURTO OI HOOGSTRAAT 10 HEBT U LAST van pijnlyke voeten eksteroogen eelt ot kalknagels Het wordt PÜnlo verwijderd door Zr van As Gouwe 48 bü de Visdibanken Telef 2030 Steunzolen vanaf ƒ 2 50 JAGEB Westhaven 20 Pirastro snaren De beste vioolsnaren De beste vioolsnaar Gevraagd tegen belooning een Poesje Aan hetzelfde adres te koop een paar nUckeloi scliaataen ƒ 2 50 Ussellaan 227 1 OF 2 KLEINE KAMEB8 met kookgelegenheid gem leeg gevr voor echtpaar Br no 76 bur V d blad GEVBAAGD ongem étage met keuken klein benedenof bovenhu voor 2 pers Br no 77 bur v d b RADIO merk toestel te koop gevr kleÜ defect geen bezwaar Br no 78 btir v d blad De loodgieter voor VASTE WA8CHTAFELS Walestraat 12 Telefoon 283 Gevfaagd een net meisje voa des avonds van 5 tot 10 uur voa Buffet Aanmelden Wachtkame 2e klas Station Niet onder 20 jaar Te koop gevraagd een hooge dameslaancn maat 37 38 Jenizalemstraat 8 Poatxegelvenameliaf te koop gevraagd Aanbiedingen M Schouten GoejanverwcUediik 13 Te huur Nobelstraat 85 met flinke schuu ƒ 2 75 Te bevT Hoogstraat Te koop 11 KAOIOTOESTEL PHILIPS Krugerlaan 73