Goudsche Courant, maandag 13 januari 1941

iERSTE BLAD MAANDAG 13 JANUARI 1941 KWIWEN NMertaad 1b M aiH m3 HIM 101 J4 10 s 8SK IBH 8011 WH Mm 8IM 79h ïl Üii 1S 83 l 59 1 88 8 X 8 M H 89 A w Mü mt EFFECTENBEURS AMSTERDAM ACTIEVE BtaataleeDl tHi UK 100 101 ÜH 1W Sfcl JOl l 4 H J Cl S7h au 96 9b 97S 9Bs RADIONIEUWS BEüRSuVEfiZICNT Er heerschte Zaterdag weer gebrek aan r mu ans jen het gevolg b eet niet uit dat het publiek zijn gewor icrughoudendheid in acht naud De handel bleef daarom weer op pulilen tMipeikl waarbu de stemniing aanirankeliik licht verdeeld b eek te zi r rhand droeg de markt en loom kaïak en waft de stemming een wéinig afwi end w arbi de koersen op verscnii nde punten rifbrokkelden De markt sloot niet geanime rd De de Amerikaansche afdeellng bewogen Sleels en Beth ehern Sleel a Miiede Republic Ste l zich om en nal i lie getolev n prij cn van Vrijdag Ook Kopei fondsen toonden weinig verandering teimjl aan de rest var de markt weinig of uv fi aandacht werd geschonken Spoorweg f lares l o kIe n fractioneele koersverlleleR Op de PetroléumafdeeImg waren Olies r anvanke Uk icht gevTsagd en konden l i Z punten verbeteren hierna ïrad een reacti in van 1 4 3 pCt er volgde iveer gedee te iük herstel waarna de markt luier sloot Voor Shell Union en Tidew aler was de rtemming nauwelUks piiji houdend In de Suikerhr ek was H V A licht gevraagd e opende 2 i 4 3 pCt hóoger Overwegend licht aanbod veroo zaakte een reactie var 3 4 4 pCt Na een kle herstel sloot de markt weer zwakker Vm stenlanden Culture jüf l pCt pri Van Rubberaandee en opende Amsterdam Rubber t punten lager wvlk verlies weer werd ingehi ald De rest van de markt bleef verlaten Tabaksaandeelen hadden en vtU vasten ondertoon met name Oude Dell en Sencmbah welke I1 3 42 V pCt vertielerden Voor Sclieepvaartaandee en was geen vraae aanwezig en deihaive was de stemming or anlnieerd Na licht verdeeld geopend te zijn moest Scheepvaart Unie 2 4 21 3 p t piüsgeven Holland AmcrlkaUin 2 pCt Booten 11 3 A 2 pCt Java Ctiina JapanM was echtei goed prijsholidend Van Binnen and sche Industneeten opende L niever vastel onderging oen reactie en s oot z akker Aku zette luier in kon weer IMKitendeels herstellen maar sloot weer zwakkei Philipslampen zetten li pCt hóoger In maar kontien zich ook nade lianti n et geheel handhaven Voor Iddische Hout i or1en was büna ffeen belangstelling itieer aanwezig Oe ondertoon voor Java Bosch was or pys van as 26 pCt tame ük prljshoudend Op de E JMffgingsma kt w as de stemmlns voor Nederlandsehc Staatsfondsen prMshou end Oude Holla dscbe Schuld Liigen iet vr er In de markt Proongatle r pCt Wnaémt M JunarL KLViUWUM L IS M Wo bBpiffcuen den duff 8 M Nieuw beiichten AKP S 4S GramoiooninU2 tk 9 3UNit jw Hc ianöséh sU kJcwa tet iopnj 10 85K£0Symphoni r ork sl ConceiiRebouw ürk sl en m isHrn pr pi 10 ÏS KROSva phonje orkc l R K Haailenï he oratonuni v eie Aiginc tr olisteti topn i ll M Godsd enstig halfuur IZ W Gianoioonmuz ek 12 U G rBid L etM n en zi n orkest 12 4i Ni iws en economische beiichten ANP l M Pianoduo Beuker en Denijs lopn j 1 15 n t pïamtbeg leidinir opn i 2 M Voor de Gerard L bo i en E n orkcti 1 4S Jedelzang m yrj 4n vier Kedeilandache Musea K B O KRO Ss mphonw orkeat 6 4S Bas sch Iv Êiëne cauö i c 7 94 Vragen van den dag ANP 1 1 Musl uette lopn l 17 30 7 45 Belichten Engé chi 8 08 Nieuw b Tichten ANP 8 15 VokfHederen met pianobegeleiding g 3C B rtcbten tinee sch 8 44 KKOS5mphoni Q4kt t en eoiiyt 9 3S Giamofconrnuziek S ts WiJ suilen den dag 10 8S 14 19 Nïeuwsbericulen Al P en aiuiUns uiLveiisma ii iwj m A V B O oo Gramr focnmuatek SJa 4 45 Nieuws chten ANPi is sfl Moxgïnwiidlng lO ls G a i ofucn itiaiek ItJS Voor de vrouw 14 34 ieuila orke t lupal II 9 Hui shoudc jke wenken 1I M Orr oepotkest en soliste lopn lil Hu h udtltjke wenken 11J8 Omrcepcuiiest eti s ii e lOjn ll 8 Berlctitenl 12 2 Cyclua Xiro c Nederlanders UJi Orgelspi 12 45 Nieu t en economische berichten ANP I W AVRO Satonorkest 141 Gramofocmnuclek 2 15 Philharmonisch kwartet 3 0S Kolerdampklachten en schnor eenouleo c u e i 1 M AVHO AjpKSemer U o t tin de pauaes Zang met pianobese c si gi 4 U Diaco caiiwric KOEBSEN NEDBKIANDSCB CLEARshOINlTltUUT Koersen voor stortingen op 11 Ji iuarl IMIlEsen verplichtingen luidende In Reichsmarken 75 38 Belfa a M Ma ZWnsersbhe Iranct 43 96 Lires H7 Deensche knmen 38 40 Noorschc kroDco 4S£X Zweedsche kronen 44 81 TijeGli lM krimwa oud ariniden 41 Tsieehlsehe kronen lalcii e Kdiuldeoj J4 Dinar toude sehu den 3 5 Dinar rn euwe chulderï 4JB Itirksche onden l 46 fewa 8 30 Pengoe fm 4 chn rtent tW 5 5 Nimws economi cl en beursberlrliten A P J 3d A VHO Aeolian oi kent en stilst SJ5 AVROMuheite OMaemhc esi gmn lotnnmziek S 4S K nenhFgi n cau er e 31 I U Vnwaï M Ml 4t ANV er lu Ung BUITENUI JAPAI EN DE VER STATEN BEKKINO VA f MORCOIBA S W JSoüONC VMILANOB g satMialMiacbe af tad Ko emi SJimfco nt het Ia l i i mU laatste eaofrcsrade lts evrlt dringend noodntMWf w iiK nden ▼ den Bieawea JapM2oi inb le ABiraal Nomaera M jvJiinKton niet ten Uitvoer te Yfftn t einde daardoor de kraehtlfe beslotenheid raa Japan tegenover wt beele AnerHiaaBsche volk te If ggieiitreren De receerint aldus Iri blad moet na wrCTutaÜK overles jper en oprecht baa elen Wanneer Ver Ktalen toch un op bet butste aUik tot beainninc komen bcxj lf t dat eea Bverhoopte winat Kir Japan De huidice betrekkineea M Jat n met de Ver Staten doen vssl beraden tap van Japan niet airwooo maar ah een daad van gtjjn j verstand voorkomen 0e toestand in FranschIndo China BESPREKINGEN TIISSCHEN FLANDIN EN PLATON Tocstaad erastig Naar u l Vichy verluidt hebben de minuttr v in Buiten landsche Zaken flandin en d ministervan Koloniën Pliton Z ltrdüg een langdurige beipKkuig ütiiüudtn over den toestand na de £ ins tusschen Indo China en Ittóand welke als gespannen wordt linfeduid In Fransche politicjce krinfOl wijst men er op dat Engeland fliaitod oph l t Het is onmiskenbaar dit EnKi iai d tracht Thailand te betrekken in zijn over Singapore loopen it verdedigingslinie Fransche wocpen epfcrokt De Frarusthe troepen zijn Dondorda volgens een omcieel bericht uit Htnoi weer opgerukt tot in de nabijheid van Sanirong in het Noorden vn d provinci Kambodsja op vijftig kilomcler vsui de grens van Thailand D Fmnsch militaire woordvoerder K Hanoi verklaarde dat het hem niet bekend van of Thailandsche troepen het rreer naar het Westen gelegen Si ophcin ingenomen hadden Volgens Thailandsche legerbcrichten i ie TliaJlandscbe troepen over b hel geheeie front de IndoChi ncesche prtvincie Kambodsja birmengtdrongen Daarvan wordt het deel bt ten Westen van de Mekong gekfn is door de regeerine van Thail pd opgc ischt De Fransche autoriteiten miskennen den to€ emenden ernst en den ver therpten toestasid niet doch verklaren met jadrijk dat de mogelijkheid tot vreedzaam overleg nog steeds voorhanden is Rapport Bit lado China Te Vichy is naar vandaar gemeld wordt het volgende rapport uK Hanoi ontvangen Ter vergelding van de ThailandKhe aanvallen heeft het Fransche luchlwapen de plaatsen SakowLalione en Korast doeltreffend met bomm i bestookt De Fransche arullene he ft op haar beurt ten Westen van Savanneket een Thailandsche batterij en den post van de veldwacht te Saimoen vernietigd De arüilene heeft voorta nog een Tkailandache batterU ten Westen van Vientiane tot zwijgen gebracht Bovetrflien is bevestigd dat de Thailandsche troepcn die l en 5 Januari uJt het gebied van Kambodsja teruggeslagen werden en in dV treek van Pailin rware verliezen geleden hebben EciT Thailandsche bominenwerpen is neergeschoten Herige iBehtgereehten Het opperbevel van het legéj van Thailand maakt bekend iagmorgen heeft e n groote onnaüf Thailandsche vliegtuigen ijaeoj hevige hichtgevechten boven iemr p nabij Angkor twee zware fwimenwerpcn van Fransch Indoinina en twee gevechtsvliegtuigen eergeschoien Do Thailandsche vliegJgen keenden alle veilig op hun basis De tt Ud in China ID HAiTAN DOOS LEGER VAN WAMG BEZET leger uit de provincie Foekien bevel van generaal Tsjang SryJ volgeling van Wang ng Wei IS op 9 Januari geland op haadSri ongeveer N 2 1 en Zuiden van Amoy hehl pwrillabenden verdreven te Q f e het leger van generaal leh ff hW and Haitan Ö ING EZPOKrEMBAROO n hff vondbladen publicee IKm e Ver Suien het nembareo uitbreiden tot metalen rtZr ï P Japan ten volle IJ JtH d v J f wim InNitsjiNiHjiKhTüf dat deze stap ten doel heeft de in Tokio aan den gang zünde economische onderhandelingen van Japan met Fransch Indo China uit baar evenwicht te slaan De maatregd der Ver St tei treft echter de Japaosche huuöiouding niet aangezien volgens opgaven van het ministerie van Handel reeds met succes plannen zijn verwezenlijkt voor eep vergaande verbooging der koper en messmgproducUe van Japan KONOJE MMCrr CONFEKENTIE BUESN De Japansche eerste minister Konoje heeft lOO afgevaardigden der Kamer 43 vertegenwoordigers der pers en 7 vertegenwoordtgers van finamr ieele en industrieele kringen voer een gemeenschappelüke conferentie bijeengeroepen De conferentie zal Viet dagen duren Men neemt aan dat de pr mier een schets zal geven van dan binnen en buitenlandschen politieken toestand Ook de minister van Oorlog en de minister van Marine zouden naar verluidt een standpunt bepalen ten aanzien vaii de situatie IBN SAOED ONTVANOT fELGRIMS Ter gelegenheid van het Beiram eest heeft iiooing Ibn Saoed d vertegenwoordigers ontvangen van ds op hei oogenblik voor n pelgrimstocht jii Mekka vertoevende Mohammedanen uit alle deelen der wereld Ibn Saoed legde een verklaring af waarin hij zeide dat thans talruke Moliammedanen zich tegen Engeland moeten verweren aangezien Engeland overal tracht de voor den vrei der Islamietische wereld onontbeerlijke solidariteit der Mohammedaansche volkeren te veriiinderen BALKAN DE POSITIE VAN BULGARIJE Rede vian Filoff HET LAND IS GEREED OM AAN IEDERE GEBEIISTEMS HET UOUFU XE BIEDEN In een te Russe gehouden rede heeft minister president Filoff het standpunt van Bulgarije ten aanzien van den internationalen toestand duidelijk gemaakt Na te hebben opgemerkt dat de jongste verklaringen van Roosevelt den oorlog tot de ge hcele wereld dreigen uit te breiden betoogde Filoff dat deze oorlog grondig verschilt van die welke in 1914 uitbrak want de tegenwoordige oorlog beoogt niet alleen het veroveren van nieuwe gebieden noch het verzokeren van leefruimten noch het veroveren van nieuwe markten Deze oorlog is een ideologisch conflict dat t ee werelden verwikkeld ziet in een strijd cp leven en dood Wij niceten zoo vervolgde Filoff op onze beurt bedacht zijn op alle gebeurtenissen die zich kunnen voordoer en op de veranderingen die kunnen plaats vinden nu zicri een nieuwe werel4 vormt die gebouwd is op vclkomen nieuwe grondslagen en die grondige wijzigingen ondergaat aldu meidt Stefani uit Sofia Bulgarije beleeft als lid van de Europeesche gemeenschap een der meestbeslissende oogenblikken van zijn geschiedenis De Balgaarschc regeering zal evenwel dezelfde poKtiek als in het verleden blijven voeren met dezelfde volharding die reeds vruchten heeft afgewor pen waaraan men nog nieuwe hoopt toe te voegen Het is de plicht van Bulgarije evenals van andere neutrale of non beliigerente landen gereed te zijn om aan eike gebeurtenis het hoofd te bieden Het Bulgaarsche volk zal ook in de toekomst aan zijn traditie trouw blijven en al het noodige in het werk stellen om zyn levensbelangen te verdedigen Na erop gewezen te hebben dat de buitenUndsche politiek van Bu ganje revisionnistisch is en blijft De ministers van Binnenlandsche Zeken Financiën en Verkeer hebben in anndere steden redevoeringen gehouden waarin zij de ware belangen van Bulgarije in deze phaze van de internationale situatie uiteenzetten Oproep van Horia Sima KN DE AUISZOEKIXGEN IN BOEMEMI De commandant der legionnaire brweging Horia Sima heeft een oproeptot het Roemeensche volk gericht waarin hij onder meer zegt dat het bijde huiszoekingen gevonden materiaalbirinenkort voor het geheele Innd hetdoor de vrijmeteselary beoefctwic werkder vernietiging zal onthullen Inmiddtls echter beginnen de schuldigen n de belanghebbenden die m t de intelligence service verbonden zyn endoor dien dienst geleid worden verontrustende geruchten te verspreiden KiaybUJkcIUk wiilen zü daarmedewantrouwen tegen bet legionnaire regime wekken Öeze manoeuvre aldusde oproep is te dooraichtig om niet inhet oog te loopen Elke hoop die devroegere vrijmetselaars en hun aanhang nog zouden kuiinerti koesteren inverl r t m t omsf ndifhediti 00 h t ïiiiic fiv ü li i nniiLiicp u i k iï Wel Het bombardement van Fiorina KERK ALS MVNrmMrOT Uit Griekenland komende reizigers hebben met betrekking tot het jongste bombardement van Fiorina door Italiaanscben vliegtuigen o a medegedeeld dat de Grieken een kerk als munitiebergplaats hadden ingerübt De kerk werd door een der Italiaanschc bortic en getrofteo en de ontplofte munitie veroorzaakte een verschrikkelijke ramp Ongeveer 200 soldaten die in de omgeving van de kerk waren gelegerd werden gedood AMERIKA DE HULP AAN ENGELAND Naar dictatuur van Roosevelt aldus Landon De wet betreffende de hulp aan Engeiand wordt in Amerikaansche politieke kringen ook verder in riün of meer scherpe vormen aan critiek onderworpen De vroegere eandidaat voor het presidentschap Landon heeft de wet den eersten slap aaar de dictatuur van Roosevelt genoemd In gêlij ken zin sprak de New Yorksche districts attorney Dewey de bezorgd hsid uit dat aanvaarding der wet hel einde an den vrijen regeeringsvorm in de Vereenigde Staten zou beteeke hen De zoorzitter der commissie tegen deelneming vi n de Ver Staten aan den oorlof Matshall verklaarde dat aanvaarding van de wet de Vereenigde Stalen in den oorlog zou verwikelen De republikeinsche eandidaat voor het presidentschap Willkie weigerde een commentaar op het wetsvoorstel te geven Verklaring vaa Bopkins De persoonlijke vertegenwoordiger van R Misevelt in Engeland Hopkins heeft zich te Londen uitge sproken over de productiecapaciteit van de Amerikaansche industrie Hij deed daarbij uitlatingen die in tegenspraak waren met de verklaringen van Roo sevt It toen hij aei dat het hoogtepunt in de productie van de Amerikaansche induftrie waarschijnlijk eerst eind 1941 of begin 42 bereikt zou worden Roosevelt had in z n laatste rede aange kordigd dat dit hoogtepunt reeds in den loop van dit halfjaar zou worden bereikt DE AMERIKAANSCHE VLIEGTl IGEN DEUGEN NIET Dè Amerikaansche journalist Ralph Ingersoll heeft in een artike in de Prensa B gewezen op de onvolkomerdheden van de gevechtsvliegtuigen die de VS aan Engeland geleverd hebben Hij verklaarde dat de Amerikaansche vliegtiiigen weliswaar mooie toestellen zijn maar met één fout behept zijn dat zij n l niét deugen voor den strijd IngersoU betoogt dat alle Engelfche vliegers en deskundigen die hij in Engeland gesproken had het erover eens waren dat de Amerikaansche vliegmachines niet bruikbaar waren voor der strijd tegen het Duitfche luchlwapen en daarom afgeschoven zullen wordenr naar het Oosten VoIï ns wigersoU weigeren de Engelsche piloten in de Amerikaansche toestellen hun l ven te wagen in den strijd met de Duitsche Uesserschonits DRIE 4FGEZANTEN NAAR LONDEN Het Amerikaansche departement van Buitesilandsche Zaken maakt bekend dat drie afgezanten van wie twee tot het leger en een tot het ministerie van Justitie behooren op 17 Januari as Aet het Clipper vliegtuig via Lissabon naar Londen zullen vertrekken om aldaar den definitieven tfkst van de pachtovereenkomst op te stellen krachtens welke de Amerikaanscise regeering van Engeland militaire steunpunten op het Westelijke halfrond verkrijgt In de mededeoling wordt vcorts gezegd dat tusschen Engeland en de Vereenigde Staten ee slemmigheid is verkregen over de positie en de uitgestrektheid van deze militaire basis en dat de Engelsche regecring van de Vereenigde Staten huur noch belasting of rechten verlargt EveYiwe moet de Amerikaansche regeering voor de territoriale onteigeningen welke door hel inrichten van de militaire steunpunten ontstaan schadevergoeding aan de particuliere eigenaars verleenen DE AMERIKAANSCHE BASES OP TRINIDAD Naar de Britsche berichtendienst mededeelt hebben de regeeringen van Engeland en de Vereenigde Staten tl ans definitieve overeenstemming ijereikt over de vestiging van Amerikaansche vloot leger en luchtbasès op het eiland Trinidad De marinebases zal eer oppervlakte van 11 vierkante m jlen hebben de leger en luchtbasès tezamen een oppervlakte van 8 vierkante mijlen De verpachting van dit gebied aan de Vereer igdc Staten geschiedt kostcIoo vo r den ti d van 99 jaar Er wordt nog onderhandeld over de inrichting van ba es op Britsche eilan den in West lodië p RANKRUK Sneltrein Paru s Henèaye ontspoord VUP ZWAAK GEWONDEN De sneilrein Parijs Hendaye is bij hel verlaten van den tunnel va n St Jean de Lia ontspoord De zeven laatste rijtuigen sprongen uit de rails en vielen om Vyf reizigci s werden zwaar ftewond K t doorgaand verkcei inoesl lijdeiük VLi broken worden Noteeringen van II lasaaft OBUOATHCa V JIDIi mO IflüB SU SS Ms US m Mlt ISl ISM 1 ƒ loe 4 ma Ie M 4 ino 2 ƒ MO 4 IMO bif r 1 4 Z S la r MS 4 IS a bU I MO 1S3S uw 3 1 S 9M S 1937 100 S IS37 I soa s IS3S f loe 9 31 ini M S 3i 3 1S39 01 100 V i itas oi f soo 3 1937 O l 100 3 1937 Ol r MO 3 1931 AOI I ISO 1937 AOI MO 3 Pm rn Gtcm lenUatcB A dwn 1S3S V l SM Dita Ie 1937 31 i AjKld Ic 37 aVj Arnhem 1938 8 Deventer 1910 Dsrdr IS tSi i Elndh 1933 i 81M D o 3e Ig 3S s 4 Geld 38 31 mk D oto i ie is 3S ir va i Crluige 1911 S Dito Itae 31 t Dito 1937 I 3Vi tUi Dito 38 3Vii S te Gronmg 1038 3 884 uitD it 1934 3 aas Halrlem 1938 3 8K i Dito 38 31 2 3 8S He m 1937 3V2 WK H b 1937 3 i WS Hilvera ly38 31 4 91 Dito lO i M 2Vi Wh Li iuw 1938 3 93 4 Leiden 1937 3V SH N HolhUKl M I 914 Oo Ze 38 131 3 dSt Dito S i 18 il s M Do 3e ID J 38 21 t M Mljm Se I 37 3t S9 Rdeni 1836 37 4 90i D o 1 en 3 37 31 3 94i D to 1 1938 V i M Duo 1938 lïi l 3 8 1 IT 3 a 84 Tilb 1 37 3 2 WH Ulr ipr 31 31 j 9IH D o gem 37 3Vs ih 4 Zrelaud 1937 3 91 Z Holl 1937 3 92 Zh Ie I 1938 3 88 Duo 2e Ig 38 3 H BvNGÏel 37 31 j SSs Dito I9M 3 m B V Onr Jt 17 4 H Geni Cred 9 9001 33000 d l Dito i a Vu 1 2U K 3 N BnkiDst 5 4 S7h AanviiUiage HypeUieekbanfccm Alg Fr Hyp blm 2 verpl uiti Paiidbr 131 2 Al £ Hyp bserXV 4 A dam Hyp 1 4 Dito ÏV Arnh HB Ser E F P br 3Vj Bat Hrp b NNPP 4 Dilo CD 3 Dr H B do 31 3 Fr Gron Hyp Bank Pd 4 D o Da en Va 31 2 Do p b 131 3I 3 sGiav HB d 031 a Gr Hyp BPb 3i j Hl HP ser A C 4 Dito ser BD S j Holl Hyp Ji dito 4 Duo ser K 3 j H p bV Ned Ser M 3V Intul Nypb ser AB AA BB 4 D o ser T TA 3i Mij V H Cred Pandbr 4 D o lm 3 verpi uillt t 3Vï K Hyp b do 3 3 N HjFp b Veend serie K 3i 1 D o 131 dito 3 Noordh H Ti b Pandbr S z Ov enjss H b d o Rett Hyp b d o 4 Sd dito 31 3 Sted Hypb er K L 31 Ulr Hyp b 4 Dito serie K 4 D to erie E SVDito O veipl uitk 31 Westl Hyp b EB W 9H 9IM 8l S lOU 96s S l na 9S S 93 a lit S J Cyrilu op beao v rjLO us JatlgAlllariait A V B O 92li V Z wsche HbBk4 Zutder H p b 12 ulll l 4 BMP V iT y M D o er K Llï et i verb 4 91 Z H Hyp b net i m r mi verpl aitl CerUe Ked Sch Ro Sch Hyp b 4 mn Dito 31 j ff laSlutr Becraenliigea AKU obl m IMBergh en JUrg iFvdl Obl 31 1 n WBerlteri Pat v n Obl 4 87 4 M Leven Zeep KQ OM 4i7 Hnu lOlBWerkiii NV Ie hyp obl 4 nUH lOlli Wi aB4 i MttH 1 0 Umb Steenk m OM 4 SSH MH B P Mti O 4 i Ml ggj ld ld Obl 3 l M Sn Nederl Ob 4i mi Moormann CulL Ott Obl S H 80 AmsL Grb O t M Muller 3 Nat Gr bei IS S lOOH Idem 1839 4 Mji Ned Cr b b 4 91 80H Ned Ind Sp Mtf 1901 obl 3l na MfcF Kans en T V4 J OJava SI ObLS 36 36 1 Sen arangJoa am 1892 1901 ld 4 M A dam 1874100 3 30K tü A dam Oiymp L 100 3 ie2 ld W Kr NHV Het 1888 66i AANDKELEN Baak ea CradlatlBttcUlBgea Ad Bank aand 119 ll7ti 10114 ntH 123 l H Ui 124 138H Ho I BankU dito 102 Inc Bank dito lUH Jav B 1 aOO V a 281 Rasverecn dito 22 i N I Esc m dito W N ederI Bank A M NB V ZA SOOd 111 N H Mij I 2S0 a iU Rolt B Ver aan 12 Ttt entscheB A A Ur InSvst ondernemingen Alg Noril eew A 3T1 374 2 108 Ad Dr m a 3ÜS A ii Siipcrt a lOlH Aut Sciew W a 131 4 Bal Mlrg Fabr IC d B 259 1000 ITS 66H IW 149 155H laSH l U 3U1 196 4 180 m l iii 172 4 34e S47H 253 l i4 72 49 14 49 148 G A 176V dB p w A lOO ILIDito B I 1000 lUBerk B Fa Afleest cV aand 67 C en P F Scholte 185 Gouda stear dito SËb Gruyter ér Zn A pref aandI to B wir sld pHe r af aard Heinek aand Hero Com aandHol SI m f a Holiandia aand HüII Bet Mi A Holl dr en k A 266 Hoi Kun cte I A liU Int Gew B dito 144 InteT Vise A 76 K F Bevnesdilo 106 Dilo pref 49 Kon N E m b a UKs K N HcoEov do 160 Kon N ZoutI A 493 K Er Stheem do 36714 Korersrhoof 121 130 118 114 112 i NV de dito 120Lev Br en U C 100 c pr aard 130 4 Dito I0OOCv prA 1171 t olOO 8 S Cpr A 112H Do 1000 S C pr A 112i4 Lyempf IJ en M IKS Meelt d Ned B 2tn 406 415 itüH 210 C V a 380 N G en S F a 400 8 4 159 230 42 i 14 £ 1151 165 14014 140 il2H Ned KnbcA dito 41914 N Sch b nfll dito IH N SI f Kevzer A 2X1 Phü doei tnt a leest C V A Roti D Ml dito 31 Scte de K M d N 84 4 Sciwlteii dito 158 Smits transtf f d Stolt V M400 Slokv fSOd lOOOd St Bpinn Sp do tork dito J12 1U 121 14614 tSl 130 126 4 Tuijr tra Pref A Utr Acpti f G A Ver B nt aard Ver Ch sf aard IlJ n o I re 131 Ver Gif NB vA 1S9 Ver Pf T Gelder MÏH Ditodile p aand lfil k Ver N B fab a 191 Ver Touwf dtto lï Vllssir en Kt d 201 17M Werkspoor A dito vmn WotennillKr éiio tIB Wilton F gew A rmi Otlai C pr A 127 Wejeri 1 en H ITOu Am Chryatal u Aa SaMllii C V A 48 SUu d Br 7 at C 18 A Am Tob Cy c ¥ uw 13K A B RU Co C V WA R II Gen El Cy Ct 40M 61 aoH 1 288 aa 2E2 M2 UK 71 1 5 a R n Huds MCC R II Keesp iMel T PI Corp C ï A N StCvGA RU Unit St Rubber C V 10 g a 289 A N I Ei M A Dito Nat B V a NI Gas MIJ A Oito N Bei T a KaTw C St V B l a 24414 Am Tel Tr K C v A 176 HanieUTercenigliigen W vn B C en U g A UKBom S H M A 199 Oeil Al H M d 12SOunti en ISch A 1 140I Cr enK v R A 3S4 280 Linde en Teves a 304 203Ned Wol MIJ A 86 84H MOakaBwaadememlngeii Bil MU Ie rub A 153 DHo H A 410X 471 Boeten M M a 19 Singkep TMti a IW Petrol BMemeaiiiigeB 263V 271 312H 376 Drd Plr I Cv A 2641 K N Pelr Ml t 100 Ond A dito C V A Moeara Enim A Tarakar PM A Stand Oil 10 a 23 C V A 42 i 42i Rubberondernemlngen Hessa Rubber a Uil 4 Ind Rubb C 187 Java caoutch 146 Preanger R Mi 7SH Rotterd tap 81 Salatn Plant M Wal Sumatra l i Zuid Preanger bti j ScheepTaartBaatscliappUeB l 7 2SI ie2 4 181 H Farneits S enA M Ml Zeev aano Niev Goudr A M De Maas Cv A Mi Oostzee A Handelsv A dam 464 t 454 CalluuraaaatscliappUen 17 r 181 J32 112 4 Ï2Ü 79 101 78 3 4 Krian Suiker A 17 r 1U6 Pagott n A 181 ISl Suiker C t Mi A J32 2 Tje weng Lestori I1214 113 Arend burg Besoeki A 79 78 388 190 156 80 So 130 Soek Landb A Amst Thee C A BanjThei Ru A Goalpara Cu Mi Pargkeolam Thee 15OU PasirNangkaC Mi Rongga Landb A Sedep Cu t A Sindangs Cult A Telaga Patengan WJavaTTieeCMiJ Ins Cult Syndic KaliTclIoCultMi 31 235iv Michielp Arn W JaviKinaC Mi Diversen Blauwh Vrles A Bf enkort A Gem E W en V Dito Pref W A Gouda Kaai h Mi Houth Alberts A Houth Jongen A Houtti Pont A Mu Uer WHl A D r 5200175000 MM V Hav w A ZSab lOOOCvA WoolworUi en Ca 1112 8 113 137 126 62 175 129 1U9 So II414 137s US 38H 1211 39 1Ï7H 118H 39 4 Spoorea Traawcgen I WH 25 i IS II 91 101 62 26 J 1 lS i 90 12S 52 H 3H 9 23 15 H 2 t □ eli Spoor AN I Sp w Mi AAlch T Cv g A KansCS CvgA K C South R Co ideir pref a Dito Cert v g A Un Pac C v g AGeld Tramw Mi Kediri Sttr Mlj Mad Stoomtr ADito pref A Malang St tr A O Java St IT A S m Joans A Sem Cheribon ASoera oedal St trProlongaUe 40 Ie I80O 4 40 K r 1000 4 4 bit IISSS 1911 IMSS f m GtootboM ol r S iras isot obl 1 Cert inaebr 1 Grootboek obl 3 I9M 1000 1 1937 1000 3 1038 I 1000 3 3 i Certificaten 11 a Grootboek obl IVa IMS Indi I 1000 3 1937 IndI t 1000 3 int Indlt f 1000 A a Qkitaehl IVouoai Obl 1000 10 SV Bank Cra4 ImL Kol Bank 198 Ned Ind Handciab U814 N Hand MU Cv A 136 IndBstrieëa UUH tllO 75 2 M 190 133 13014 338 214 313 143 X i lHH 16 4 35 3SM sm 31 4 aM 15 97s 10 531 ï 4 39 39 18 108l4 ld K 63 4 75 204H 19U Ull U9 339 214 MIH 142 28 14 17 1 MH 341 yiH so 31 S9 tun TU j lili M i 29 iJ 3 an Alg KunattUd Unl Betkei Patent Calve Ollef C few Centr Suiker Fokker Laver Broa a Unia Ned Ford Aiu Philips C B V A Dito Pret w A All Ludl St C V 10 g a U Am Bemberg A C V 5 18 ga Am E c v Orel a Am Car knUTT C V Aand Am Enka C v id Anac Copp C Id Bethl 81 C V 10 Id Chrysl Corp C v A Curtiss Wr Corp C V idem General Motor idem Intel n Nickel Cy C V 10 a Kcruicc C C v 10 A IR 11 t Norlh Am Av C V A R U North Am R A C V A 8 i 27s 27 3 71 Uiverscn Cit Serv C C v id bs C South C V 10 A a U 1 North A Cy C V A 19IJ Radio Corp C v A B j Oost Borneo Mi A 2113 idem pref Aand 211 Fetr OadcrnemlBgea Oord Petr Ind Mu G Aand 258 Con Pelr Mi idem 269 271 Cont Oil Cy C Ï 10 Idem iMiiI Canlinental Pet C V A Phil Pet C v 10 id Shell Un C v 10 id T Wal Ass Oil C V 10 idem Rep Steel C v A 8 Uo SUles Steel id ISli SOUS 219 4 293U 277 i 271 HH 21 1414 14 éaH 38 4 12 12II U 12 n l II J Il UK SctteepvaartmaatHbappUen tioU Am LUnAand m l22s iïiT 121i Java China Japan Ll n idem 159s 19 ID 153 Kon Ned St My id 163s 166 1 1 163 Kon Paketv Mtj id 241 247 cd Scliecpv Un id ls7s ia8 i 11 tS6 Kolterd L oyd Idem 1ÖÜ IJIs 100 4 SUKiiiiV Mi Ned Id 15ÜS IM Int Merc Mar Cy C v 10 A liH SoifceroBScraeaauigea 459 tsan J J Handelsv Amst A lIJU 403 Javasclw Cuimtl id 2 6 Ned Ir d S Un I 27l i Ver Vorst C M 1250 500 A ISNs 110 4 134 131 TabakseBderaetnlngett D4li B iav Mil A ia u2 111 20414Deli Ml a I 1000 C V Idem aEJ 268s 3 270 Scnembah Mi idem 218 4 232 m Sii Wilson 4 Co C V A 5s ig as i 4 Spoorwegen Baltim ahd Ohio C 5f 5l4 46 j 11 4 1114 13SI7 27s 38 12s I2l4 V Idem Shesap Ohio C v 45 Klia llitl li lTs 38 4 26a II 11 4 lSi4 10 I 25 a Illinois CeiH C v i N York Centr Cy ld Penns v R 10 A $ 30 C V A South Pac Cy v g idem I tl Railway O gew dem Canad Pac C v ld A BnkberoaecrnefliHigem Amsterdam R Cult Aand 286S 289 291 Jk4 4 Bandar Rub mg id 223 22 Deli Bat R M j ld 2M 23814 Kendeng Leraboe Rub Idem IW Maianglanden Vereen ld 1 OostJavo Robber Mi Idem 1 Oo U SOOC V UL 1 Serbadjadi Sum H idem S 13 Silau Sum Rubber Mi idem U H IWK Sum Rubb CuU ut 2 a HVer Ind Cult Ond idem IM 184 Intetc Rubber CctL ¥ idem 6 4 5x üt i DHilache fendsea Met keltl gTcrklarlDt p 1940 c 6 r 2 p 1941 c 8 I 1 p 1941 c f 1 P 1943 e e r 1 p 1944 carl p 1141 e 6 r 1 p 1948 c 8 t 1 p 1947 c 8 r i p 1841 c 6 r 1 kassa obl 4 Auag obl 3 o 70 1 7 7U Ou grootb ld ld ld 84 84 06 73 r ü 59 99 6SS 111 126 ld ld ld ld ld ld Konx ersions Dito Neue Farbenmd ll a C Kali Syr d £ 20 100 1 Dito £ 20 100 61 s Winieishall obl 8 i tarbcniRd tl C C A Ver Koikind C v A Ouitschl Berl RU 15 cm O 61 1 Ruhrv 17 tVj i V O 1 41 Piui M i s al O i 4314 43 nj4 2 47H D RentenbankIS t Ver D Stedenl O ï Bayr Hyp en W B Pb M D Linoleumw O 7 Gelscnk Eergw OBl S R IIGutehotfnungdiQ te Obl 7 Harpener Bergbau ObL 8Phoenix Akt Cea 0 i 6 Rh L b union Obl 7 Huhrchemle A G Obl 1 Siemens en Ualakt Obl 6I 1 V Slah werke Obl 7 52 1 3 SH 42H 42s 131 171 4 14Ö Dito serie A 2S OW Viitor Cew Obl H t Vogel D u K OM t Rliein w El IS OW 1 Dito 17 Obl 8 hagener Straseenbahn Ob 8 Farbenindustrle aand Slemen s en Halske aand Ver GianzsloH Fabr aaad Winlershall AkL Ces aand OFFICIBBUI TALUTAKOItMBN OKB NEDSBI NDSCm BAMK 11 Januari VaUDa a ehrWaniM an eL tranuctla Ne vork iat ie I tÊtf a Berlin 75 28 f7S 43 rusMii aoJi fion HeiBinJii 181 1181 Stockholm I 44M 44ja Zartoh I 41 S 4I n BerUIn f1 l fn M N w York 1 1 881 1 IJi Btusiel I M 08 1 W sa rrI hOlm 44 78 44J4 l c s 43 S