Goudsche Courant, dinsdag 14 januari 1941

t GOUDSCHE COIBANT Dinsdag 14 Januari 19 1 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 79e iaat gang No 20527 Directeur F TIETER Postgiro 48400 Bur Markt 31 TeL 17a De Amerikaansche hulp dan Engelanfl Zuid Amerika vreest een economische crisis Reusachtige voorradfen riiais worden gebluikt om locomotieven te stoken Zuid Amerikaansche republieken in stenke mate afhankelijk van de V S Amerika en Engel Jd als concurrenten chines ef mdustneele producten VI test n n al te veel in de mëcht te i Scherpe critiek van London den publicist Henry L Mencken Hopkins bif den Engelscjhen koning Van onzen V P B correspwident Buenos Aires Januari 1941 ZWARL schaduwen vallen over de hoofdstad van Argentinië de situatie in Europa heeft haar invloed doen gelden op de stemming De staó Buenos Aues met haai drie miUioen inwoners ziet de toekomst met groote zorg tegemoet Ih de be verwacht dat binnenkort in T kio een Iroemde rioudaistias die anders op ïlngelsch Japansche con erer e gehou Viet thee tn cocktail uur moest worden zal worden In dU eioand wordt fen afgesloten vooi het autovorkeei bovendien gemeld dat de autoriteiten f ƒ f m de verschillende deelen va Britsche wereldrijk e Japansche depositobankèn en andere instellingen die onder hun jurisdictie vallen contröleeren Naar de Britsche berichtendienstmeldt IS de speciale afgezant var Roosevelt Hopkins gisteren doorden Engelsbhen koning in het Buckingham paleis in audiëntieontvangen w fórriEK OP ROOSEVELT EN WILLIE rklanng die Willkie Zondag tcjf ew jètf hctft afgelegd ten gunste vi B Ik Jqj v n Roosevelt tot hel an irlogMnateriaal aan EigclaWU op felle wijze gecritiseerd Joör dcn vroegeren repubhkeinschen ciindidd it voor het presidentschap Landon die wi de repubHkeins he party etr vee invloed heeft Landon v rklaarde tegenover journalisten De buitonlandsche politieke vatUngdn van Willkie heeft pnndpieel nooit verschild van dip van Boosevelt Wanneer Willkie reeds vooihet republikeinse he partijcongres ijn standpunt ton aanzien van de buitonlandsche politiek zou hebben bekend ganaakt zou hij nooit tot candidaat voor het presidentschap ziin gekorcn Had Roosevelt zijn buitonland chpolitieke standpunt voor de presidentschapsverkiezingen laten weten dan zou hij naar Landon verklaarde nooi tot president zijn gekozen AMERIKAANSCHE PUBLICIST OVER ENGELAND De ook reeds in den wereldoorlog door Engeland toegepaste methode het Amerikaansche volk eerst angst te maken om het daarna te verschalRen schijnt voor de tweede maal succes te hebben Tst deze conclusie iHjmt de prominente Amerikaansche historicus en publicist Henry L enckcn m een door de Baltimore Sun op opvallende wijze gepubliceerd opzienbarend artikel waarin hu de t igenwoor öge posftie der V S met die tijdens de wereldoorlog verselijkt Mencken keert zich fel tegbn hetvan de Britsche propaganda afkomstigeslagwoord dat het philantropischeEngeland lich voor de V S opoffert en vcrklaa Engeland is nooit opofferingsgezind geweest en het zal hetook nooit zijn De Britsche geschiede ni levert talloozè voorbeelden dat a Engeland een enkele maal eensphilantropisch is opgetreden hieraansteeds de gedachte aan eigen voordeelten grondslag lag Mcnc iPn gaat dan nader in op de are oorlogsdoeleinden van EngeI m l on schrijft dat het Engeland in forste plaats te doen is om het m in de aanvallen die het h in m i vernietiging en bankroet droi oii In de tweede plaats is het 1 d door den wereldoorlog aan r te caemonje m Europa terug te ero er n en in de derde plaats oo O r if en moord vprovcrde hege iit in Azie te handhaven HET AMERIKAANSCHE PLAN Het Huis van Afgevaardigden heeft het voorstel van do militaire commissie deze het wetsontwerp inzake de iKilpverleening aan Engeland in studie Hl nen on met algemeene stemhien verwoi eii Het ontwerp zal derhalve ovcretnkomstig het vooislel der regee Tng worJcn voorgelegd aan de buitcnlandsch pohHtke cgmmièsie welker vsoreitttr Bl jom thans terstond met Ie consultaties kan beginnen Als ecrs esprtUr staat de rfiinister an Bui nlandiche ZalJen Huil op het programma WU LKIFS REIS JAAR ENGELAND Op de persconferentie heeft men den H T i Buitonlandsche Zaken S aagd hoe het mogtlijk is dat h Z f particulier een pas oor eeh Sm u oorlogszone heeft gekresen Huil antwoordde dat Willkie een vooraanstaande personen m de zelf fn l Staten is zoodat l et van i P f Vdat men zijn verzoek zich reooniijk te kunn overtuigen van eewe7 = Engeland met heeft afof n l y l kie heeft geen officieele uiêiïi V opér ht Hij reist ig n wil naar Londen LSLANDEILANDEN VOOR BE V S tehbni 1 ssecrctaris voor BuiJiuld Molmari heeft ont Ensplani ae overeenkomst tusschen akïden f = Vcreenigde SUten mSehcimo d van steunpunten een gelanr i = elst wa arbirEnluten i Tlicht den Vereenigden eilanden = f 8 Falkland van Aral wettige aanspraken danka 1 i P eilanden en orteekoiid L presidpnt Roosevelt af lie r rM eit der Amerikaan tpubiieken Ic VERTRAAGDE VLIEGTUIGLEVERING f e aflevering der eerste vliegtuigen voor de manneyz l een vertraging van vier maanden ondergaan heeft de leider van de Curtiss Wnght vhegtuig fabrieken voor de vlootcommissie van het Huis van Afgevaardigden verklaard De vliegtuigen moeten veran derd worden Bovendien heeft de vlieg tuigbouw te lilden onder een tekort aan vakwerklieden en ingenieurs BELANGRIJKE CONFERENTIE ÏN TOKIO f Samenwerking tusschen opperbevel en regeeripg Gisteravond is te Tokio een belangrijke conferentie gehouden vooi het be spreken van de internationale en bin nenlandsche vraagstukken Deze conferentie die gehouden werd voor he verkrijgen van èen grootere coördinatie tusschen het oppeibevel en de regeeriijg werd o a bijgewoond door mi nister president Konoje luitenant generaal Hideki Tojo minister van Ooi log luitenant generaal Koretzsjika Anami viceministei van Oorifig generaal majoor Akira Moeto ef van het bureau voor Mihtaire Zaken admi laal Kosjiro Oikawa minister van Marine schoutbij nacht Teijiro Tojoda vice mm stfr van Marine schoutbij nacht Keijoen Oka chef van het bureau VOOI vlootaangelegenheden generaal Ger Soe ama chef van den genera len staf luitenant generaal Osakoe Tsockada vicechef van den generalcn staf luitenantgeneraal Noboetake Kondo vicechef van den marinestaf Van grootc J teel èAiS Omtrent de besprekingen die onder voorzitterschap van Konoje zijn gehouden meldt bet D N B nog dat hiermede een aanvang is gemaakt n tó de aangekondigde vierdaagsche bespre kingen van de kabinetsleden en de chefs van de Japansche weermacht met de vertegenwoordigers van den Rijksdag de industrie het financieele leven en de pers De conferenties zijn gisteren door een langdurige bespre king van den ministerpresident met de Vooraêinstaande militarre persoonlijkheden ingeleid De Japansche ptrs kent aan deze conferentie buitengewone beteékenis toe daar hierabn met alleèn öe ministers van Oorlog enJrfarine en de chefs van den generallen cn marinestaf als mede hun plaativerv Agers deelnamen doch ook de afdcejpgscliefs van de weermachtsministenes In Japansche politieke kringen word verklaard dat de regeering reeds voor het begin van den Rijksdag pogingen m het werk stelt om met he oog on de begrootmgsen regeeringsvoorste len eenheid te verkrijgen Als belang rijkste wetsvoorstel der regeering wordt de nieuwe kieswet genoartid Ministerpresident Konoje zal op de as corfterenties met de vertegenwoor dieers van den Rijksdag nog eens mf nadruk de vastbeslpt enheid der regee ring tot uitdrukking brengen om de politieke nieuwe ordening van Japan onder alle omstandigheden ten uitvoer tê leggen I Maan op 19 39 onder 9 51 Men is jerpUcbt te verduis S teren van zonsondergang tot S zonsop komst Zon op 9 4S onder 17 54 2 Lantaarns van v oerta gen moeten nvr na zonsonder gang ontstoken worden nnwwwÉk al M i Kann a w3n9 2oH Cft fHacut ENGELSCH JAPANSCHE CONFERENTIE In verband met de economische controle Een persbericht uit Singapore meldtBerichten die m Singapore ziin aangekomen xinelden dat de Britsche regeering h t plan bestudeert voor een overeenkomst welke den regeèringen van GrootBrittannie en Japan de mogelijkheid zal geven de door de economische controle van den oorlogstijd in beide landen vastliggende Japansche en Britsche gelden op te nemen en uit te wisselen Men overweegt eveneens ein regeling tot uitwisseling van krijgsgevangenen en men Geen Duitsche troepen naar Bulgarije GERLTHTFN DOOR AGENTSCHAP TASS TEGENGESPROKEN Van welingelichte zijde wordt te Berhin het volgende vernomen Ten aanzien v an de vele geruchten onware beweringen en combinaties die d laatste dagep zoowel m de wereldpers Is déor de buitenlandsche persbureaux over z g Duitsche troepen transporten naar Bu garije gepubliceerd zun ver wondert men zich er m politiekt kringen te Berlijn niet over dat het otficieele SovjetRussische persbureau Tass opvgrond van die berichten ertot overging een tegenspraak uit te geven In deze tegenspraak constateert Tass dat van Duitsche zijde tegenover de Sovjet Unie nooit de kwestie van het verblijf of het vervoer van Duitsche troepen naar Bulgarije ter sprake is gebracht Voorts maakt Tass ten aanzien van de bewering dat de Sovjet Unie op een vraag van de Bulgaarsche regeering inzake de toelatmg van Duitsche troepen tot BulgSrye toe stemmend geantwoord zou hebben op dat de Bulgaarsche regeering zich nooit tot de Sovjet Unie met een der gelijke VTaag heeft gericht en dien tengevolge van de Sovjet Unie ook geenerlci antwoord koi ontvangen Het gebod is paraatheid Het belangrijkste gebod van Bulgarije in dit Voor Bj inie en geheel Europa zoo belangrijke oogmblik is paraatheid Deze conclus ie wordt door de Bul gaarsche bladen getrokken uit de Zon ing door de minsttrs gehouden rede voeringen en in het bij dndcr uit dio van minister pn iidcnt Filoft Het blad M i r bestempelt de drio volgende punten als de belangrijkste uit den oproep dtr mmibttrs Handhaving van de integriteiten onafhankeliikhoid van den staat Verwezenlijking der national aanspraken en bclangeiv van Bulgarije H t land buit n den oorloghouden Als belangrijkste middel hiertoe beschouwt het blad eveneens m de lijn yan de redevoeringen der Bulgaarsbhe jninisters de bereidheid t jt het aanbinden van den strijd met leSeren aanvaller en het voegt hie nog aan toe Bulgarije is bereid Duitsche gezant bii Filoff De Duitsche gezant Von Richthofen IS gisteren ontvangen door den Bulgaar schen minisietpresident prof Filotf Ntfuwe lichtin opgeroepen De dienstplichtigen van het wapen Ier artillerie die nog niet gediend lieoben en wier beurt het thans is om in dienst te treden zijn tegen 15 Januari voor eerste oefening opgeroepen HOels die aan het vermaak zijn gewijd in de Avtnida del Mayo en m de nachtclubs mist men het mternationale publiek De handel is gestremd de haven bergt nog slechts weinige stoomschepen die het contact met Europa onderhoiden In de enorme lOod en liggen de reusachtige onverkoopbnie vooiiaden maïs waamede nu de iocjmo even moeten word r gestookt beschimmelt het giaan en bederft het vlcesch De ontelbare bezitters van kudden schapen uu Vat tonie kunnen gcei redelijken piijs maken voor hun wol de eslancieros lanaheeien kiinn i hun gewone uitstapje naai Luiopa niet meer ir aken en geen bezoek oiengcn aan Paiiis omèat he geld schaarsch is gewoidcn en vooral omdat er geen passagierschopen meer gaan Zij moet r den gloeiend hteien i omer op het Imd doorbitngcn Met de Verecnigde Staden bestaan goede verbindingen maar daar willen zii niet heen Zij htbben het niet erg op hun nef en m het Noorden be cp r en het behoort net tot don t jeden toon een reis daarheen te maken Economische ontwrichting van ZoidAmerika Zuid Amerika is door den oorlog geheel ontwricht Aigentinie bezit ook geT groote industrieën zoodat het in dat opzicht afhankelijk is van Noord Amerika en Europa In normale tijden kon het zijn producten maïs tarwe bevroren vleesch wol huiden enz met goed gevolg mwisse en tegen incfustr eproducten van andere landen In het laatste jaar voor den oorlog Ijereikte het zelfs een uitvoer overschot van 232 millioen pesos Thans evenwel heeft het een passief sa do dat voor het looKfende jaar op 500 millioen pesos wordt geraamd De Washingtonsche Export en Importbank heeft reeds een crediet geopend van 100 millioen doUar Dit crediet is slechts met tegerzin aanvaard omdat de Argentijnsche regeerina zeer goed begiiipt dat zil daardoor in zekere mate afhankelijk wordt van Noord Amerika De kwestie vin de Amerikaansche steunpunten aan de Punta d l Este aan de monding van de La Plata rivier heeft in Ai cntrie heel wat stof doen opwaaien Ook de Uru gujaansche rege ng had Kfds ciitlek moeten hooi n omdat zij o vrij gevig was gcweost Ii Buenos Aiies echter was de tegenstand nog v el heftiger M r viaagt zich a f tegen vi ie n1 deze steunpunten gerièht zijn Mon ge looft in Aigcptinie en in Uiugmy Piet vee van Ronsevelts bewenns dat de totalita ie st it n ets ui den zm zouden hebben tegen Amoiika Men gelooft veeleer dat de VS niet e bedoeling hebb i de spilmoaond hedpn ven e te houden van het La Plata bekken do h veeloer Fn ehnd dat financieel zeer sterk gcii toros seei IS bi Argentine Z o zijn buna alle Argent insche spoorwegen in En gelseh bezit en de B tsche binken spplen een overw j de rol in het zakenleven Wil Amerika Engeland verdringen Hoe groot de vriendschap ook mogezijn die beide Angelsaksische fendenbindt dit neemt niet weg dat zijl inZuid Amerika ernstige concurrentenzijn Het wordt derhalve geenszinsuitgesloten geacht dat Amerika inArgertmie de plaats wcnseht ifi tenemen dje to dusven door Engeland werd bekleed Enkele wekSn geleden is dan ook een Engelsche economische missi te Buenos Aires gearriveerd ton einde Pji mg n in hft werk te stellen den ngelschen handel op Argentinië eder nieuw level in te blazen Voorpig kan daarvan echter weinig sprake zijn De cenige afnemer en gros van Argentiinsche voortbrengselen blijft Noord Amerika Aangezien echter de VS groote producen ten zijn van tarwe en vleesch kunnen t onmogelqk de Europeesche afnemers voor rBTtinie vervangen Daarbij komt nog de trots van den Spaansch Am t ikaan tJaar men geen eigen grootindustne bezit en aangewezen blyft op den uivoer van ma IS van vuandigheid Z die zich in t neutrale Stockholm inspannen om lii schen hun land en het Duitsche n en daarmede ook het vasteland c kloof te doen ontstaan moeten niet r dwaze meening krygen dat deze kluo ooit breed genoeg zou kunnen zun m reacties op zoo drieste tendentieu leugens Sis die van A f t o n b 1 a d te vehinderen v Karl Megerle over Amerika koroer van den grooten Ameri ianschen handelspartner Een uitweg is met zoo gemakkelijk te vinden Men streeft er naar een economische ruimte te scheppen voor ZuidAmerika IVlen treft voorbereidingen voor nieuwe plannen De minister van Buitonlandsche Rocea heeft een geheele nj concepten gereed voor handelsverdragen met de Spaansch Amerikaansclte staten In don loop van deze maand zou te Buenos Aues een economisch congres P aats vinden Maar toch heeft men het gevoel dat dit alles met vo do nde zal zijn om de dreigende cfrisis af te wenden TYPEERENDE PASSAGES UIT ROOSEVELTS REDE 1UITSCHLAND Critiek Op dé Zweedsche pers TEVEEL ONDER INVLOED VAN BRITSCHE PROPAGANDA De Berliner Boersenzei u 11 g richt zich op scherpen toon le en een bericht van oen Lomfen chen correspondent van het te Stockholm veischijnende dagblad Af onbladet Dsze Zwcedacne journalist hal zijn blad gemeld dat de laatste Engeisehe aanvallen op de Fransche Kan a navens bewezen hebben dat hel Bi t he en let Dui sche luchtwapen op het puift staan hun loUen om te i ceren De Fug Uche ooilogvoenrg in de lucht heeft volgens dezen corres pendent met den aanval op Calais Boulogne en Duinkerken bewijs ge lev ei d van haar offensieven geest De c iesponaent geeft ten slotte de mee nmg te kennen dat een S fnemen der Duitsche aanvallen kan worden opgemerkt De Boersenzeitung wijsi den Zweedschen journalist er op dat hij zich op grond van de Duitsche weermachtbenchten gemakkelijk zou hébben kjmncn orienteeren tei aanzien van den waren stand van zaken De feiten zijn aldus dat de aanval van de Rojl Air Force op de door de Duitsche troepen bezette kustgebied door de Duitsche jagers en het luchtafweergeschut terstond Verd verijdeld Na het vei jes van negen machines werden de Engelschen gedwongen or te keeren zonder dat zij ook maar dt mogeujkheid hadden gehaa tot wclgericht neerw rpen yan bommen Dat Duitschlands strijd om leven mvrijheid slechts weinig begrip vindt nde Zweedsche pers aldus gaat deBoersenzeitung verder kan verdragenworden maar dat in de Zweedschepers voortdurend pogingen word ngedaan om de Britsche leugenpropaganda op de been te helpen is eenzaak van enstiger aard Men begeef zich n Stockholm daarmede buitwi dezone dei neutraliteit op een gebiedwaar dp van den strijd heer chen T £lir niets vergeven en ver geten en aar iedere op Duitschland gettoelde steek met kr ichtige slagen veigü e wordt In ieder geval pieokt uit dorgeliike leugenberichten een fimdamenteele ho udmg tegen Dui MTluand die met U ondersehei len In een artikel ui ae Beihner Borsen Zeitung getiteld De weg naar Damascus schrijft Karl Megerle het hoogst belangwekkend te vinden dat Roosevelt in zijn boodschap aan het Zaker Congres een nationaal sociahslischen toon heeft aangeslagen De bekende Duitsche publicist wijst ei op dat de Amerikaansche president m zijn boodschap het recht op arbeid en den plicht burgeis opeistht Verder veilangt Roo sevelt de opheffing van de bijzondere voorrechten van enkelen en het genie ten van de resultaten van den wetenschappelijken vooruitgang door allen in djui vorm van een hoogeien levenssIpndaaM Er moeten meer Amerikanen in net genot gesteld worden van een ouderdomspensioen van de weikloozenverzekering en van geneeskundige hulp Ook mag niet loe gesiaan wordon dat iemand van de bewapening rijkei w ordt De rijkdom van een volk en het crediet van een staat aldus ver klaaide de president zun gelegen in de productiekracht van de natie Dus arbeid ip plaats van goud constateert Megerle Dil is ook de opvatting van Roosevelt Vobi opgesteld echter aat hij meent wal hij zegt In ledei geval crastateeren wij met genoegdoening dat zoowel Roosevelt als ook de Engel schen zich gedwongen zien op hel gebied der binncnldndsche economische en sociale politielain nationaal sociaiistischen trant te denken en te spreken liu schijnt te weten dat hij de vraagstukken waarin hi het Amerikaansche volk stort met met de t adilioneele mityclen van democratische msteUmgen kan oplossen En omdat Roosevelt dat weet aldus mei kt dr Megerle tenslole op vlucht hij in de oorlogsatmosfeei klinkt zijn eisch naar onbepeikte volmachten en schalt zijn sliijdkrcct dat dp Anjenkaansche democratie van bu ten af bedreigd wordt ITALIË DE ENGELSCHE VLOOTVERUEZJEN IN DE MIDDELLANDSCHE ZEE De v loot erliezen welke de Engelschen dezer dagen in de Middellandsche Zee geleden hebben wolden besproken door de Massaggero dia opmerkt dat drie eenheden t w een kruiser en twee duikbooten tot zinken geebiacht zijn en dat twaalf eenheden mm of meer ernstig gehavend zijn waaronder een linieschip twee vliegluigmoederschepen en twee kruisers Du lijstje toont aan dat de Engelschen in plaats va nde Middellandsch Zee te beheerschen zooals de Londensche propaganda beweert hun kostbaarste bezit t w hun vloot aan schade en vernietiging bloot slelleru ZWITSERLAND TWEE HERDERS MET 800 SCHAPEN DOODGEVROREN Volgens een gericht uit iphy heeft men ih de buurt van Arles twee helders met hun kudde van 800 schapen doodgevroren aangetroffen Zij zijn een si htoffer geworden van de zware sneeuwstormen die de laatste dagen een deel van Zuid en Zuid Oost Frankrijk hebben geteisterd TIJDELIJKE TOELAGE AAN RIJKSI RSONEEL Aan gehywd personeel 6 pet van bruto wedde of bruto loonj indien totaal niet meer dan f 1900 per jaar ► wordt Verhooging van minimum kindertoelage Het Verordeningenblad bevat een besluit van den secretaris generaal van de departementen van Financien en van Binnenlandsche Zaken betreffende toekenning van een tijdelijke toelage aan het rijkspersoneel en ver hooging van het mmlmuin van de kindertoelage Artikel 1 Met ingang van 1 Decentber 1940 wordt aan het gehuwde rijkspersoneel in vasten en tijdeluke diëtist of op arbeidsovereenkomst aan burge ijk recht werkzaam een tij PUke toelage verleend van zes tot honderd van de bruto wedde of het bruto Ioon voor zoover de bruto wedde ot het brutoloon vermeerderd met deze toelage een bedrag van ƒ 1900 s jaar niet overschrijdt Het bovenstaande is niet van toepassing wanneer ingevolge een algemee ne loonsverhooging na 11 December 1937 de wedde of het loon van vorenbedoeld rijkspersoneel is verhoogd Artikel 2 Met mgang van 1 Januari 194t wordt bU wijze van tijdelyken maatregel het minimnm bedriag van de kindertoelage bedoeld in ariikel 21 eerste lid onder c A en In artikel 24 zevende lid van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 vanaf ƒ 60 sjaars ƒ 1 15 per week of ƒ 5r per maand per kind opgevoerd tof ƒ 75 sjaars 1 54 per kind of ƒ 6 25 per miBnd per kind