Goudsche Courant, dinsdag 14 januari 1941

f EDE BLAD DINSDAG 14 JANUARI 1941 Voethd Nederlandsche Voethal Bond o ONDERAFDEEl ING GOUDA SECRETARIAAT Kamemelksloot 209 Gouda Telefoon 2764 IS SI Gemeente avond Vereeniging van V zinnig Hervormden a KUksen ver 4 Ooii elie GUien £ oud en flowlvol tetul e v nKaniUï Chr geloof in een tijd van oorlof JtAMEN SrSEKEN VAif VBUZINNIGHEID Ken oud en gloedvol getuigenis van irSnnig Christeiyk geloof in een tyd ITöorlog is het onderwerp van een ffifl over de Goudsche Glazen geIS lie mr A A J Rüksen op een rén in Ter Gouw voor de leden STde afdeeling Gouda van de Verlor ng van Vrözinnig Hervormden k den en druk bezochten gemeente Si heeft gehouden De byeenkomst begon met het zm r van de verzen 1 en 9 van Gezang Ons hart verheugt zich dat bU flod t Bestuur is van geheel ons lot ïuma de heer G D HeU de voorzitur der afdeeUng de aanwezigen welJnOi hegtjte en zyn vreugde uitsprak dat he ie tuur mr Rykaen bereid geyoiden eeft iets te vertellen over de roote schoonheid van de glazen in delHst Jan waarmede Gouda een eenig kunstbezit in de wereld heeft Mr Kijksen merkte in een inleidend iroord op dat voor het zingen Gezang W was gekozen omdat dit is van BUronymu van Alphen die in Gouda of de Westhaven gewoond h t en dat iKt dateert uit den tüd van Tien oorM rongder glazeh in welke JiiröhLeon Bourgeot de melodieën compom erde van de gezangen die thans gezoiïien OTden Het hunuuiiame la de glazen De inleider verplaatste hierna zjjn Mkoor naar de jaren na 1SS2 toen de gilt Jan door brand verwoest werd wiarop van 1555 tot 1608 in nog geen 41 jaar de heele herbouwde kerk rond om met de glazen is getooid Het eerst gingen burgemeester Jan Martens mr Rijksen wees op de typische büjondcrheid dat het drie en een halve eeuw later een naamgenoot burgemeester R L Martens aan wien ook ie vrijzinnigen wat te danken hebben oindtit hy een samengaan van ethiuhen en vrijzinnigen bewerkstelligde is geweest die het initiatief nam tot i door wijlen ir Jan Schou ten uitgeivoerde restaurattie der glazen en Wrck Pietersz die niemand ander was dan Dirck Crabeth de groote glazenier er op uit om een glas voor d Sint Jan te krijgen Zy wendden zich lot Herman Lethmaet deken van Sint Marie een relatie van Erasmus en vi carisgeneraal van den Bisschop van Utrecht George van Egmond ook een Erasmiaan die glas 15 schonk den doop van Christus door Johannes Uit dit en andere glazen van dien lljd spreekt het humanistisch katholleke De ramen geven geen beelden van heiligen daar staan Bijbelsche personen daar staan Bijbelsche verhalen en in de voorstellingen vindt men wat Erasmus gewild heeft den terugkeer naar den Bybel De figuren zijn zeer menschelük die van Maria en ook die van Christus geen aureolen geen starheid en toch sterk devoot en innig religieus Men vindt in de kunst de erkëining van Christus van het menschelylie in de wereld Dit is de algemeen vrijzinnige nuance van het Christendom en men kan zeggen dat in de Sint Jan in de glazen de vrijzinnige nuance is vertegenwoordigd De lyn van Erasmus vervolgde mr Rüksen is niet ononderbroken voortgezet er kwamen glazen van Philips II Margaretha en burgemeester Heye In 1568 begon de tachtigjarige oorlog die men in de glazen vindt weerspiegeld De heer Rijksen besprak tal van merk waardige bijzonderheden in de glazen van die jaren en ook in die na 1572 toen Gouda naar den Prins was overgegaan die de figuur in de glazen is die de twee perioden verbindt lllUngen van gteloofsvrijheld en verdraagzaamheid Vervülgens wees spr er op hoe de geschiedenis in het wezen van de glazen toont dat Gouda altijd de gewetensvrijheid en de verdraagzaamheid heeft voorgestaan Dat bewees het geheim raadsbesluit toen de predikant Hermanus Herberts geschorst werd en ue stadsregeering vryheid liet voor eigen overtuiging aan de hand van den Bijbel De verdraagzaamheid vindt men w AT AAR ANNEER Scbonwbarg Bloaeoop Op la bai me Hans Moser Theo Lmgen en Paui Hörbiger Aanvang 7 15 uur 14 15 en 16 Jan 3 en 7 30 uur VrUe Evangelbche Gemeente Driedaagsche conferentie onder leiding vui ds H C heep sprekers ds J Lissen berg d P van Vliet en ds J Verboom hoofdthema Hoort des Heeren Woord Medewerking van zangkoor U Jan 7 nur Ons Genoegen Biljartwedstrijd Ter Gouw Concordia voor comi etitie Ned Biljartbond libreklasse 14 Jaa 7 45 nnr Reunie Causerie met lichtbeelden F H L van Os voorNatuurkimdig Genootschap en Kon Ned MiJ voor tuinbouw en plantkunde onderwerp Geneeskrachtige kruiden Is laa 12 nnr Hnlihoadaclioid Büeenkonut Comité voor huishoudelijke voorlichting 15 Jan 1M nor Ned Gerei Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen M Jan 7 45 anr Het Schaakbord Ledenvergadering Goudsche Winkelieravereeniging causerie F L v d Leeuw over Middenstandsvraagstukken in dezen tijd 15 en 16 Jan mr Thalia Theater Vertooning Olympiade film door athletieken gymnastiekvereeniging Vires et Celeri 15 Jan t mr Blauwe Kraii BybelbespreKing ds E E de Looze onderwerp Amos 15 Jan 8 nnr Daniël Cursus E H B O ld Jan 2 aar N V Interlapin Buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders ISSjan 2 30 nnr De Zalm Voordracht pöëzfe en proza door mevr Iris Zei ÏingaDoodeheefver voor Nederl Vereeniging van Huisvrouwen 16 Jan 2 30 nur Blauwe Kmis Huishoudelijke vergadering Ned Chr Vrouwenlwnd 16 Jan 1M nnr Leger des Hells Heiligingssamenkomst 18 Jan 2 30 nur Thalla Theater Vertooning Olympiade film door athletiek tieken gymnastiekvereeniging Vires et Celeritas voor de schooljeugd Jan 5 nnr Café Duljnstee Jaarvergadering Goudsche Athletiekcommissie Jan 2 uur Kunstmin Derde Nutsbijeenkoms tooneelvoorstelling 22 Jan 8 uur Daniël Cursus E H B O 29 Jan 8 nnr Daniël Cursus E H B O APOTBEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek P Weijer Gouwe 135 Uitreiking distributiebescheiden MORGEN 10 5 30 uur Cantine N V Goudsche Machinale Garenspinnerü Singelstraat en Stempellokaal Groeneweg Uitreiking algemeen distributiebonboekje bloemkaarten broodkaarten papkaarten vleeschkaarten en extra zeep bonnen voor hen wier geslachtsnaam begint met één der letters J tot en met M in de Sint Jan uitgedrukt in het in 1596 door de Staten van Holland geschonken glas De vrijheid vanr conscientie het eerste glas dat een voorstelling geeft van de Protestantschc religie onder invloed van het boek van Coomhert in verband met wiens grafzerk in de Sint Jan mr Rijksen constateerde dat hier niet alleen da glazen maar ook de steenen spreken De glazen uit de jaren van den tachtigjarigen oorlog herdenken Gods leiding in de geschiedenis van het land zy zyn een Nederland h nationaal monumeWL uit den Spaanschen strijd en een oiM en gloedvol getuigenis van Vrijzinnig Christelijk geloof m een tijd van oorlog Moge besloot mr Rijksen nu wat in vier eeuwen niet is gebeurd de glazen in verband met de oorlogsomstandigheden zijn uitgenomen de ramen Wier po i herplaatst zijn en mogen w j weer opzien naar de vooratellmgen aai in zicii ons eigen gelpof uitspreekt rrachtige klenrenliehtbealden vertoond Na dé lezing zijn uit de prachtige co lectie kleurenlichtbeelden van het i nds Goudsche Glazen een vbftigil plaatjes vertoond die de schoonheid van de grootste concepties van de Go c t ne glazeniers Dirck en wouter Crabeth en andere glasschrijver m dezen tijd n u de luisterrijke meesterwerken tijdelijk uit de Sint Jan zyn eidwenen lieten leven Mr Rijksen hadTiïerbiJ de gelegenheid zyn belangstellend gehoor te wijzen op de zeer bijzondere kuhït op de warmte en het weelderige der fgiiren en kleuren de rijkheid van voorsteiiingen en de boeiende portretten o ntï van Prms Willem en op de gedachten die uit dit alles spreken Aan de bijeenkomst werd sfeer gegeven door bti de vertooning van opnamen yaii het interieur en het e te rieur yan de Sint Janskerk passende gramofoonplaten ten gehoore te brengen orgelspel van Mendelssohn s Sonate no 6 en zang van O Heer die daar des Hemels tente spreidt De avond werd besloten met het zingen van Gezang 244 tweede vefs Geef Heer dat w in Uw waarheid staan De heer HeU heeft ten slotte mr Rijksen den dank der vereeniging overgebracht voor hetgeen deze op deze bijeenkomst als vrucht van een nauwgezette studie heeft verteld over dit ryke bezit van onze stad waartoe deze lezing allen nader gebracht heeft Beste hond in lersche etterweditrüd Bij een Zondag in Amicitia in Den Haag door de lersche Setterclub gehouden wedstrijd voor lersche setters waarvan 22 honden waren ingeschreven was de mooiste klasse die der volwassen reuen waarvan er 13 in den ring verschenen Hier werd drie maal uitmuntend toegekend en ook de honden die zeer goed verwierven gaven een mooi beeld van het ras De beste van deze klasse ook de beste van den wedstrijd was de ruim driejarige Ferdia of Sutherland een fokproduct van G Verwe eg C M Kamphuisen uit Gouda Deze zoon van Shamrock Satuus en kampioen Hartsbourne Josephine is fprsch en nobel van belyning met een schitterend hoofd waarbij de juist gedragen ooren en de uitmuntende expressie direct opvallen BRIGADIER RIJKSVELDWACBT TOT MAJOOR BEVORDERD De heer A Kooiman brigadier der ryksveldwacht alhier is met ingang van 1 Januari j L bevorderd tot brjga diermajoor ter nader aan te wijzen standplaats Uit vroeger tijden DE GOUDSCHE COURANTMELDDE 75 JAAR GELEDEN Uit den gemeenteraad In overweging komt een voorstel betrekkelijk de inngting van de burger avondschool ingediend door de cotnmissie van middelbaar onderwijs ondersteund dO B en W om dispensatie te vragen Vihet oprigten eener burgerschool ei wordt dienovereenkomstg besloten SO JAAR GELEDEN Tot huismeester er huismeesteres in hej ©ntt6 MaimenJKiis alhier zijn be n md de heer eir mevr P A Nier mans van Amsterdam 25 JAAR GELEDEN B en W deelen den raad mede dat het de commissie van bystand in het beheer van den reinigingsdienst is gelukt de hand te leggen op een terrein waarop de geheele dienst zou kunnen worden ondergebracht Dit terrein is een weiland ter grootte van ongeveer 750 centiaren gelegen tusschen de ofcde en de nieuwe vaart der Gouwe Wanneer dit terrein door ée gemeente voor den reinigingsdienst werd aangekocht zöu die dienst de thans door hem gebruikt wordende aschschuiir aan de Vet de vuilnisbelt aan de Bi evaart en de stal aan den Groeneweg niet meer behoeven B en W stellen den raad voor van den heer Th Spruit alhier het weiland aan te koopen voor den prijs van 80 et per c A OFFICIEELE MEDEDEELINGEN GEEN WBDSTRUDEN Gezien de weers en terreinomstandigheden zal voor Zondag 19 Januari geen programma van wedstrijden worden gepubliceerd Mochten de omstandigheden zieh zoodanig wyzigen dat redelijkerwijs verwacht mag worden dat de terreinen geschikt zijn dan zullen nog eenige wedstrijden worden vastgesteld waarvan de betrokkenen dan bericht ontvangen Zij die uiterlyli Ikmderdagavond zoodanig bericht niet hebben ontvangen kunnen aannemen dat geen wedstrijden zijn vastgesteld ADBESUJST Scheidsrechters Af te voeren C Vonk wegens bedanken door verblijf in het buitenland SCHEIDSBECBTER8 H H Scheidsrechters worden dringend verzocht hun declaraties uitsluitend in te dienen op de daarvoor bestemde foimuUeren en deze te zenden aan den penningmeester den heer H M V Trict V Itersonlaan 1 Gouda SALDILUST VEREENIGINGEN Per 31 December 1940 Ammerstolsche S V ƒ 1 53H Bergambacht f 11 39 4 Bodegraven 0 53 V4 Bosk Boys 1 04 4 Dilettant 0 69V4 D O N K 3 23 4 D ft 0 2 52 E ST O 2 10 Gouda 2 01 Gouderak 6 54 Groeneweg 3 70 Groot Ammers 15 32 G S V 21 42 Haastrecht 4 68 Lekkerkerk 2 00 Moercapelle 3 31 Moordrecht 2 76 Nieuwerkerk 4 92 Olympia 16 52 O N A 3 91 Oudewater 3 60 Overschotje 12 14 R V C 5 80 Schoonhoven 0 07 Stolwijk 10 52 U N I O 7 60 VE P 6 62 Waddinxveen 0 21 Woerden 3 76 Zwervers 2 54 De scheidsrechters debitecringen over de maand December zijn in deze saldilijst begrepen SCHEIDSRECHTERS DEBITEERINGEN OVER DE MAAND DECEMBER 1940 Bergambacht 2 77 Bodegraven 1 97 Bosk Boys 3 57 Dilettant 5 75 en een terug schipperbknecht leende karretjhTom naar z n boot TE KOMEN Ten naddele van een 26 jarigen boerenknecht jiit Vlist is gisteravond voor een eethuiaaan de Stoofsteeg vandaan een rywiel mtvreemd Raakte de n z n fiets kwijt de ander kreeg z n Horretje terug Op verzoek van den otJïi emeesterj aD Lekkerkerk heeft de p öIïïiëTipeSiNpo torschip in de Mallegatsluis een jarigen schippersknecht uit Krim a d IJssel aangehouden die Zondat avond in Lekkerkerk een fiets h ontvreemd De jongeman bekende den diefstal en vertelde de fiets toen hü bü zyn schip te Gouda tecug was aan den Gouderakschen Dyk te hebben neergezet Daar is het inderdaad teruggevonden De bewoner had het inmiddels binnengezet De fiets gaat naar Lekkerkerk terug de dader krijgt een procesverbaal J 5 81H 2 52 2 10 3 82 2 75 3 70 4 22 1 90 2 70 5 02 3 30 1 67 239 3 22 1 40 3 02 3 80 1 40 3 10 6 60 6 62 0 75 3 77 4 72 D O N K D R D E S T O Gouda Gouderak Groeneweg Groot Ammers Haastrecht Lekkerikerk Moercapelle Moordrecht Nieuwerkerk Olympia O N A Oudewater Overschotje R V C Schoonhoven Stolwijk U N I 0 V E P Waddinxveen Woerden Zwervers DEBrtEERINa VOOB STBAFFORTO Stolwijk 0 05 DESrrEERINGEN VOOB KOSTEN STRATCOHMISSIK OVER HET 4e KWABTAAL 1949 De gemiddelde kosten per uitgesproken straf bedroegen ƒ 2 13 en ƒ 0 25adm kosten totaal ƒ 2 38 Vereeniging Aantal Debit straffenBergambacht 1 4 76 Bodegraven 1 2 38 Bosk Boys 7 16 66 Dilettant 2 4 76 D O N K 1 2 38 Gouda 1 2 38 Gouderak 2 4 76 Groeneweg 1 2 38 GS V 1 2 38 Moercapelle 1 2 38 R V C 1 2 38 Zwervers 1 2 38 Bovenstaande dcbtieeringen zijn riet in de saldilijst per 31 December 1940 verwerkt DEBITE RINGEN BOETEN ENZ Nogmaals wordt in herinnering gebracht dat de vereenigingen verplicht zyn de verschuldigde bedragen binnen drie weken te voldoen na dagteekéning van het orgaan waarin deze vermeld staan op straffe van ƒ 2 50 boete plus ƒ 1 voor iedere ingegtine week van verzuim Hoewel aanvankelijk een soepele houding is aangenomen raag thans worden verondersteld dat alle vereenigingen voldoende op de hoogte zyn van de bepalingen van het reglement Voorts wordt er op gewezen dat het nietaccoord gaan het indienen van een verzoek om ontheffing of een protest tegen een opgelegde boete niet ontheft van de verplichting tot tijdige betaling Namens het bestuur G VAN TILBURG secr compl D S van Hejmingen t OUD LEERAAR AAN DE R H B S Te s Gravenhage is overleden 79 jaar oud de heer D S van Heyningen oudleeraar in de staatswetenschappen aan de Rijks H B S te dezer stede De heer Van Heyningen was ook in Den Haag waar hy woonde aan het middelbaar onderwijs verbonden Vele jaren is hij penningmeester van de Haagsche afdeeling der Alliance Frangaise geweest welke hem bij zyn aftreden tot eerelid benoemde De heer Van Heyningen was ridder in het Legioen van Eer Het stoffelijk overschot is hedenochtend op de Ned Hervormde begraafplaats te Loosduinen ter ruste gelegd FOTOTOESTEL UfT WINKEL WEGGENOMEN Uit een winkel van een koopman in de Keizerstraat is een fototoestel ontvreemd Advertantifiii SNOEKBAARS ook aan moten en filets verkrijgbaar Wijting vervangt Schelvis Nieuwe Zoutevis IJs selmeervoorn om te bakken en te koken iets fijns dikke vette vis P G SCHARLEMANJr Lai iTiMiiwi 7iWHittriit14 Telol SIO Talol Spniul sin voor Lekkerbekjes Ha ring Rolm Filet sprot enz enz O 201 U Tl KOOP Huiakamenweublemeni bestaandt uit 2 crapeaux 4 teelcM aitscbull tafel dreraoir tkeemeubel rook tafel ea 2 Moentaieltjes Te bevr Burgvlietfcade 2S 02020 DONKERE Kleeding moet ev ngoed op z n tijd Gestoomd worden Het wordt evengoed vuil als lichtere kleeding al ziet men het niet loo en wie draagt er nu gr ag vuile klesding LIT CKNS OP hoeveel veriasaaii en maiilala er werkelijk enfflaeh uitzien I Die lijn misschien nog nooit gestoomd II en waarom Het keat nog ze wslnlg n hal Is het bahetid van uw geatfüt DE PEÜRIlliN STOOMERU en VERVERIJ GOUDA nal 1 07 Kpiloar i FJuwaalan Singal Tel 3066 en 3076 21 o 20 4 OFFICIEELE PUBLICATIE VAN EET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERIJ VERSTREKKEN VAN VOOB SCHOTTOEWUZINGEN VAN KAAS Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd deelt het volgende mede Zooals bekend konden handelaren cn detaillisten die niet over voldoenden voorraad beschikken van de Nederlandsche Zuivelcentrale voorschdttoewüzingen ontvangen voor hoeveelheden kaas in overeenstemming met hun omzet Aangezien aan degenen diadaarvoor in aanmerking kondeakomen thans voldoende gelegenheid is gebocien om hiervan gebruik te maken zullen deze toewijzingen na 15 Januari niet meer worden afgegeven Aanvragen na dien datum in het bezitder Nederlandsche Zuivelcentrale gekomen zullen niet meer m behandeling worden genomen behoudens in zeer bijzondere gevallen ter beoordeelïng der Zuivelcentrale 9 3 31 ADVERTEERT IN DIT BLAD FEUILLETON Midnik te r ttodan t NOODLANDING IN DE WOESTIJN 38 Vischwal riep Floyd ontsteld naar zyn stem ging verloren in het geschreeuw van de naderbij stormende belagers Met de uiterste krachtsinspanning waren de beide mannen er in geslaagd het eerste smalle plateau te bereiken nu kondea ly dan eindelijk even op adem komen Floyd staarde naar omlaag hij ékg ff voorttennen door een fanaueke bende achtervolgd Zjjn hart omp meen bij de gedachte dat de reis haar te pakken zouden kunnen Ugen Het leek ondenkbaar dat het Mar zou gelukkoi aan baar achter Isers te ontkomèaU Daar nu hadden de kerels haar tagehaaW nu t Neen was hun opnieuw ontweken ovwl duiatömia ilch het opwindende schouwspel u wendde Ployd xkb tot Gucsker was op een steen gaan zitten met rug tegen dei tr ing bam op I n r Floyd legde zijn hand op dett schoU der van zijn vriend Zoo hard als vandaag hebben we geloof ik ons heele leven nog niet geloopen Zijn we twee behoorlijkesprinters of niet Naarmate zijn ademhalingsorganen him functie hervatten geraakte Gucker ook weer in het bezit van zijn gezonden humor Ik heb nooit geweten dat ik totzulke krachtsprestaties in staat was Als dat zoo doorgaat hoop ik Siddhab nog als een volleerd sportsman te verlaten n met een prima slanke lyn niet te vergeten voegde Floyd er aan toe maar CHunid llijk daarop werd hy weer ernstig Ik maak m ongerust over Vischwa Wat kan ze zoo ineens van plan zijn geweestT Als ze haar eenig leed berokkenen man ik zou tot alles in staat zijnt En hoe komen we nu bü dien meneer HlaT Zie jü Itaoa hem zonder Vfschwa te vii nT Er is hier ook geen enkele verHek sagent wien je behoorlijk den weg kimt vragen Wü zullen otis weer eens op ons goed gesternte moeten verlaten Ad wat dat oeia gesternte daar geef ik odÉMjeen cent vooriGucker staarde 11 jipl tijd pebizeod voor zich uit EuFekal riep hU tenslotte trtomifaTitelijk Floyd vertrok zi in gezicht tot een enceloorige gruatui maar hü ver zweeg de spottende opmerking welke hem op de lippen lag Er was trouwens geen tyd meer ora nog langer van gedachten te wisselen Toen de beide iLi ropeanen berg beklommen hadden de holbewoners de achtervolging taakt Er ontstond een opgewondejidebat waarbij men het echter over 1 vraag wat er moest gebeuren niet eens scheen te kunnen worden Nu evenwel bleek men toch eindelijk tot een besluit te zijn gekomen Het grootste deel verspreidde zich in verschillende richtmgen en de overgeblevenen zetten de achtervolging voort door vah verschillende kante don l erg te beklimmen Wij moéten hooger op Hoe hooger we komen hoe moeilijker het wordt voldoende steunpiunten te vinden zoodat we dan voor een overmacht niet meer bevreesd behoeven te zijn Heel goed Dat past voortreffelijk in mijn plannetje Daar zij nu beiden eenigszins uitgerust waren en als bergbeklimmers bereids him sporen haddea verdiend kwamen zij vrij snel vooruit niettegenstaande het klimmen steeds moeiUjker werd en een behoorlijke dosis moed eii kracht vereischte Niet zonder groote inspanning en na n gevaarlijken ateilai rotarwand overwonnen te hebben bereikten z eindelijk hH punt dat Fktyd van het dt uit ni bet oo had gekregen Htm belagers hadden zij ver achter zich gelaten slechts hier en daar verried een enkele donkere schaduw him aanwezigheid Hoewel men beneden in het dal 4oor middel van in alle haa st bijeen gebrachte fakkels een groot vuur had uitstoken was het hierboven vrywel heel donker Het verwondert me dat zij het niet opgeven zei Floyd Zü kunnen zich toch wel indenken dat wij den een na den ander die hier boven durft komen een kopje kleiner maken Niet allemaal grijnsde Gucker Eén houden wij er hier om als bediende en gids op te treden Wat Aha d t was dus je plai netjer Geraden Wij dwingen den knaap eenvoudig ons den weg te wijzen enZyn Doorluchtige Hoogheid Hola Ach wat een eer vooruit maar raün jongen Nou stil maar stil maar vooral kalm zoo Een jongeman die plotse ing van een smal zijpad was opgedoken maar nog juist bijtijds door Gucker was ontdekt wrong zich worstelend in zljn gre p Locvt het ons daar eras meetlachte hij HbezooT Wel die jongeling kwnt immers als geroepen Wfl kunnen hem meteen als gkls engageeren Mot een fianchen fuk hadh den jongen den arm op den rug gebogen en toen hij dit lichaamsdeel nog wat optrok begofa de iuiaap die niet ouder dan twintig jaar kon zijn om erbarmen te smeeken Zyn lenige gestalte kromde zich in Gucker s onbarmhartigen greep Floyd had het voorval met intense verbazing gevolgd Maar stamelde hij je gelooft toch niet dat tfatuurliik Is hij bereid om alsVds op te treden Nietwaar mijnjongen vervolgde hij mhet Hindoestansch Wij zullen je niets doen wanneer je je verstandig gedraagt enons langs den kortsten weg bü denpremier van dit onderaardsche rükbrengt by Lama Chood of hoe diemeneer mag heeten De knaap had belangstellend geluisterd maar bü het hpaeen van dez inaam slaakte hU ea kreet van afschuw y Niet naar Hla Ma Chood Nooit I y is onze vyand Gucker floot zachtjes door zün tandlei Jullie vUandr Wil je daarmeezeggen dat je tot die groep van opposanten behoort die Siddhak wil rerlaten Dan ken je zeker ook VischwaT De jongen keek verrast op Vischwa Leeft t dan nott Ach ik zoek al dagenlang naar haar Za hebban raü verteld dat z dood was maar dat kon ik niet geloovan Nou breekt m n klomp lachte Gucker terwül hü den arm van zQe gevangene los liet Wat zeg daarvan Floyd Ik geloof dat wehet beste doen hem maar direct totonzen hofmaarsohalk te benoemen HOOFDSTUK 29 Het bleek al spoedig dat zij te dezen jongeman een belangrijke aanwinst hadden gekregen Hij heette Bhagat was van verschillende dingee op de hoogte en blaakte van ijver on den Sahibs van dienst te kunnen tija Het eerste wat hü deed was bei den opmerkzaam te maken op eeedreiged gevaar Er bestond zoo ver tekle hy nog een tweede mogelykheldom den berg waarop zij zich bevoik den te beklimmen Als de Sahibs zteh aan zün leiding wildoi toevertrouweo behoefden zü hun htervolgers nieteerst af te wachten Hü wist nog eee zü het ook vrü gevaarlyken weg welke naar de vertrekken Van Ma Chood leidde Op die manier zo den Zü zelfs in staat zün een verraasende overrompeling te bewerkstelligen Prachtig ptachtigl knikte Oucker waardeerend Ga ons dam maar direct voor Maar wee je aü eente als je het in je hoofd zou he len ons in eso hinderlaag te IoUkbI