Goudsche Courant, dinsdag 14 januari 1941

TWEEDE BLAD 1 DINSDAG 14 JANUARI 1941 BURGEBLUKE STAND Cieboren Gerarda Elizabeth Maartje dochter van L Honkoop en A Hoffland Marrigje dochter van W M van Vliet en N J Dselen Overleder Johannes Marinus van der Wouden ongehuwd oud 74 jaren LOOF DER BEVOLKING Ingekomen J C Burggraaf van Stolwijk F 20 G H d Bruin van Vlist 5 N ven H rk van Moordrecht K 31 L T Deüebarre van Leiden v Cralenstr 3 W Sriiep van Vlist 25 P M V Langeraad van Lekkerkerk Voorstraat 72 Vertrokken W L v d Werken en gezin naar Gouda Koekoeksplein 7 M Langerek naar Lekkerkerk Schu u wacht 268 K H Roest en W G Hoest naa Berkenwoude B 105 C Boon naar s Gravi rhage Huijgensstraat 13 le JARIGE VOLBRACHT IJEGENDORFEN TOCHT De negen dorpcn tocht door e Krimpenerwaard is v cacht door den lOjarigen Jaap vaa Vliet en den 12jarigen Bert den Haan uit deze gemeente Bodegraven MERCURIUS EXAMEN FRANSCH Voor het Mercurius examen Franscfa IS geslaagd de beer C Baars alhier Boskoop SCBAATSWEDSTBUD VOOR MEISJES Bij de hardrijderij voor meisjes uilgescnreven door de IJsclub Nieuwdorp zun de pruzen als volgt behaald Meisjes van 8 tot 11 jaar Tmi Rentes Adri van den Heerik Coby van Wyk ïree Blanken Meisjes van 12 tot IS jaar Truus Alph aar Ans Dombilrg Mien Verwcy De prifzen bestonden uit levensmiddelen Elk kind kreeg een versnapering Er waren 28 deelneemsters CO P VEREENIGING DE BOSKOOFSCHE VEIUNG 13 Jan Seringen l srt 70 90 et id n 2e srt 27 53 et Cerasus Hisafaura krs 1 40 1 60 P onüs trilobatakken 3tj 60 et alles er bos van 10 stuksj BURGERLUKE TAND Boer en H He Oiidertrbuwc L nink Overleden Bemardus Josephus van den Nieuwendijk 6 jaar WERKLOOSHEID VERMINDERD Èel aantal werkloozen bedroeg in deafgeloopen week 170 Vorige week was het aanul 196 I Moordrecht DE GLADHEID DER WEGEN Naar aanleiding van het niet bestruden van de gladheid op den Usseldijk langs den Voordijk van de JuUanasluis deelt men ons mede dat de commissie voor den weg Goud Rotterdam den onder haar resteerenden weg direct geheel had bestrooid doch dat het betrokken gedeelte provmeiile weg is dat niet onder haar bevoegdheid valt Was het verkeer oyer den dijk al spoedig weer mogeI k in den Zuidplaspolder is er door de gladheid groote stagnatie geweest daar vanwege het polderbestuur nergens gestrooid was en het berijden van de spiegelgladde weg met dkienlvk bleek RUKSVELDWACHTER BEVORDERD De heer P Arends njksvekiwach ter alhier is raet ingang van 1 Januari jl bevorderd tot brigadier Ouderkerk a d IJssel LOOF DER BEVOLKING Ingekomen naar B 161 Lambertha van Engelen van Berken oude naar C 131 Jan Memema van Berg ambacht naar C 122 Gemtje dé Graaf van Berkenwoude naar A 212 Comelis Dirk Achterberg van Bergiunbacht Vertrokken van C 133 Jannigje Deelen naar Krimpen a d Usel van A 18 Thmomas van Meeteren naar Gouderak van A 212 Adriaan Leenderf Verstoep naar Gouderak van A 134 Comelis Leendert Molenaar naar Alphen a d Rijn van C 172 Jaantje de Jong naar Dalfsen van A 13 Comelis Kuijper en echtgöioote naar Rotterdam aan boord Aiie Jacob Mul enechtgenoote naar Gouderak BURGERLIJKE STAND Ondertrouwd Comelis van Vhet 24 jaar en Nelly Omon 22 jaar Recuwu k WINTERUULP SPELDJES VOOR SCHOOLJEUGD De overgebleven prookjes speld jes van de tweede winterhulp colleclip uUen worden uitgereikt aan kinderen Vaji de lagere school in deze gemeente EXTRAATJE MET VLEEStja Van den veestapel van den heer W van Leeuwen in de afd Middelburg was een koe gestorven Het vleesch werd voor de consumptie goedgekeurd en lil de Aoodslachtplaats op het Dorp verkocht Vele ingezetenen maakten van deze gelegenheid tot HSt verkrijgen van een extra stukje vleesch gebruik KINDERWEDSTRUDEN OF SCHAATS EN PRIKSLEE De buurtvereeniging op ReeuwijkDorp heeft Zaterdagmiddag üswedstrijden voor de jeugd georganiseerd Er was een hsrdrijderij op schaatsen en een hardrijderij met prikslede De uitslagen zijn als volgt Hai drijden op schaatsen voor jraigens van 7 9 jaar 1 J Grsenendijk 2 H Ballering 3 P Dhont voor meisjes van 7 9 jaar 1 B de Joiig 2 R dai Dijker 3 G Overdam jongens Van Ift 12 jaar 1 C de Jong 2 W Bontenbal 3 G Verdegaal meisjes van 10 12 jaar 1 M v Meurs 2 S HogeneW 3 B dH Jong Hardrijden op priksleden voor jon ABONNEERT U OP DE Goudsche Courant Zij biedt U dagelijks het laatste nieuws uit binnen en buitenland en aantrekkelijke rubrieken voor het geheele gezin een mooi Zondagsblad bovendien en daarbij Goed venorgd nieaws f alt Uw eigea gcmeoiteen ngevtng De abonnementsprijs bedraagt eiken avond aan huis bezorgd ia Gooda f2 25 per kwartaal f 0 75 per maand of 17 eeat per week boitea Gouda Uj onze ageBteti 18 ecnt per week Abonnementen worden aangenomen aan het Buieau te Gouda Markt 31 Telef 274 bij den heer W f Steenbergen de Lartge van Wijngaardenstraat 12 door onze bezorgew en b ü de agenten binten Gouda BERGAMBACHT J de Bruin Hoofdstrtat C 171 GOUDERAK A Verboom Smitsstraat 24 HAASTRECHT J M de Graaf J v Arkelstraat C J60 1 MOORDRECBT W de Wit Stevenstraat 10 NIEUWEBKERK a d USSEL C M Kauffelt Kortènoord 1 ODDEWATKR Firma Rahms Boekhandel REEDWUK S Slapf rdel Raadhuisweg E 77 SCBÖONBOVEN H Ble rnb urg Voorhaven 6 STOLWUK H v d Heuvtl Goudscheweg G154 WKDDWXVEEN A Koster Jan Porrekenskade 39 BOSKOOP C de Groot Zijde 320 MOERCAPELLE Jac van Marie Julianastraat 121 C Vul dit in en zend het aan een der bovenstaande adressen Ondergeteekende bestelt hiermede een abonnement op de Goudsche Courant met ingang van beden betahng J f kwartaal per staand per week doorhalen wat met gewenscbt wordt Woonplaats en Datum Natu Streven omar regelmatiger loop der odbteikdtreiiMn INUG VAN gKTEA TBglH NAAB DEN tUUkO rar BOTTBBDAM mBTMOGlUJK Naar aanleiding v i hetdiwr de Vereeni mg vuor VreeBmehngenverkeer tot ie Ned loorwegcn gericht verzoek om verbetering te brengen in den anres maligen tieineiiloop in t bijzonder van den ochtendtrein 512 die te 24 van Gouda naar Den Haag en te 8 28 van Gouda naar Kutterdam moet vertrekken van welken trein velen uit Gouda en omgeving die in Den Haag n Rotterdam bun werk verrichten ol wel onderw Anricbtingen bezoeken dagelijks gebiiuk maken ontving het V V V t estuur de mededeeling dat koewel onder de huidige omstandigheden belangrijke vertragmgsoorzakMi buiten den invloed van de Ned Spoorwegen liggen deze tocb al het moge1 e doen € m de vertragingen tot een minimum terug te brengea Aan het verzoek om ten gerieve dezer vele dagelijksche reizigert van Gouda uit te hal negen een trein naar Den Haag en Rotterdam te doen loopen kunnen de Ned Spoorwegen tengevolge van de noodgedwongen l eperkingen alsook om redenen van tcchnisdien aard niet vcddoen OTcrheidspersoneel op de schaats WEDSTRUDim DER POUTIE Neg juist voor de zoo krachtig ingevallen dooi het qa onbruikbaar had gemaakt beeft de politie giatermorgenop de baan op de Breevaart chaalswedstrQden georganiseerd £ r is met animo gereden waarbij de volgende resultaten werden bereikt Beneden 35 jaar 100 M hardryden 1 K Behling Z P J J Scholten 3 W Beek i rfn 200 M hardrü den 1 K Behling 2 W Beekman 3 W C Bnl de Vroe 500 M hardr den I K Behling 2 W Beekman 3 W C Bijl de Vroe 1500 M hardrüden 1 J Postma 2 R P Dijsselhof 3 K Behling Boven 35 jaar 100 M hardrijden 1 C Zwankenhoizen 2 J G Sk t 200 M hardrüden 1 C Zwankhuizen 2 J G Slot 500 M hardrijden 1 C Zwankhnizen 2 J G Slot ISOO M hardrijden 1 E Lagerwey 2 C Zwankhuizen Beide groepen behendigheidswed triJd 1 D Peters 2 K Behling 3 W Bediman Sclioonrüden 1 C Zwankhuizen 2 J G Slot 3 D Peters OOK F T T ERS METEN ELKAARS KRACHTEN Maandagmiddag hield de sportvereeniging P T T Gouda een wedstrijd op de schaats voor het P T T personeel op de baan van het Jaagpad einde onder de Boompjes Ondanks den ingetreden dooi slaagde de wedstrijd goed hij had een zeer spannend verloop De uitslag wai als volgt 1 A Kok 2 A F Kasbergen 3 A P Janzweert 4 W Th Knys Bij de uitreiking der prijzen welke bestonden uit rookartikelen sprak de voorzitter der vereeniging zyn voldoening uit over het feit dat de heer Koch die namens den directeur aanwezig was vol strijdlust aan den wed strijd had deelgenomen De Sport vereeniging kan op een zeer geslaagden middag terugzien Verkooping door notaris J van Kranenburg Bij de gisteren in De Zalm door notaris J van Kranenburg gehouden publieke verkooping van de volgende alle te dezer stede gelegen onroerende goederen zijn koopers geworden van het woonhuis P C Bothstraat de firma J G de Jong en Zn voor 72200 van het woonhuis Lange Dwarsstraat 16 de heer P G Schouten q q voor ƒ 1800 van hel woonlfuis IJxsellaan 132 de heer C Koemans voor ƒ S07O van de werkplaats met bovenwoning Lafeber voor f 3400 van de woonhuizen Spieringstraat 43 i 47 de heer C A Versdnit voor 24 S van de werkplaats Tuinstraat 4 6 en 8 de heer C A Verschut voor ƒ 2645 van het pakhuis Tuinstraat 49 en hef woonhuis Tuinstraat 51 de heer G van Vingerden voor 31l0 van het woonhuis Tuinstraat 59 de heer G van Wingerjien voor ƒ 12S0 van de pakhuizen Minderbroedersteeg 10 en 16 de heer P Bokhoven voor ƒ 1200 van het woonhuis Minderbroedersteeg 18 de heer Th J Droste te Bergen op Zoom voor ƒ 1775 y van de w oonhuizen HeerenstrMt 18 en 20 de heer C van Buren voor ƒ 3100 Voor zoover niet anders vermeld itjn de koopers alhier woonachttig Burgerlqke Stand Geboren 11 Januari Johannes CÓmelis z van C J Klerks en B N Mies Baam 158 13 Januari Jozina Maria dr van A C P Quist en A Padmos A Willens 3 Johanna Roealinde dr vm J W L de Vrind en H Kleijbeuker H Haven 47 Overledea 9 Januari Elizabeth Bos geh met W Ham 75 j Cornelia de Jong geh met J G Straver 66 j VOOR TWEE EXAMENS FRANSCH GESLAAGD Mej L v d Horst alhier is geslaagd voor Bet Mercurius examen Franseh en Bovendien voor hetzelfde examen van rt Vereeniging van leeraren in de 1 elswetenschappen Oe poKtie heeft e 23 jarigen koop n alhier aangehouden die ƒ 24 te betalen oi 9 dagen hechtenis rgaan moest Daar hij met kon be n is hy naar Rotterdam overge t icht Vereeniging van volks tuinhouders aan de Nieuwe Vaart GROOTE VRAAG NAAR DEN GBOMD De gegadigden voor een volkstuin aan de Nieuwevaart zijn in vergadering bijeen geweest die onder lading stond van wethouder C H Koemans Uit de mededeelingen van den wethouder bleek dat voor het komend seizoen voorde tuinen zeer groote belang stelling bestaat Het gemecntebeeiuur heeft aan de Nieuwevaart 36 000 m2 tuingrond ter beschikking waarvoor zich meer liefhebbehs hebben aangemeld dan er grond beschikbaar is Was m den aanvang de grond per persoon wat ruimer te verdeelen thans zal Toorloopig per gegadigde maximaa l 300 mJ grond beschikbaar worden gesteld De prijs is kjetraald op 2 cent per m2 Verder zal het gemeentebestuur in den riiimsten zin van het woord medewerking verleencn bij den aankoop van Bi ststoffen zaden en planten Het gemeentebestuur werd dank gebracht voor de hulp in het afgeloopen seizoen Ook werd dank gebracht aan de bïsturen Tan de bestaande volktuin vereenigingen hira ter stede voor de adviezen en steim In beginsel werd besloten tot het oprichten van een volkstuinvereeniging voor dit complex Daartoe werd een werkcommissie samengesteld die yoorloopig tot taak krijgt het voorbereidende werk ter hand te nemen en in samenwerking met de andere instanties een goede basis van organisatie Voor te berriden Deze commissie werd als volgf geko zen M A Kolster Sr Voorzifter J F Sch icbt rs secr Onder de Boompjes 89 J Vink penningm N Leefiang en C v d Maat commissarissen SPORT BO JARTEN Ter Gouw wint van Concordia COMPETITIE CODRErKLASSE BE8INDIGD aZterdagmiddag is in de R K Leesvereeniging de laatste ontmoeting gespeeld voor de noodcomnetitie van den Ned Biljartbond afdeeling Gouda klaift A codre tusschen Concordia en Ter Gouw Ter Gouw dat reeds kampioen is behaalde ook nu de overwinning met den volgenden uitslag gesp gew gel verl p Ter GiJuw 9 7 O 2 14 Concoildia 9 2 O 7 4 D dstand is heirdoor geworden Ter GjJUw 3 26 1 9 53 tegen Concordia 36 9 1 26 19 Voor Ter Gouw kwamen de heeren J Bokhoven A Hogendorff en Chr Mui uit Concordia werd veHegenwoordigd door de heeren A Boef Sr J der Boer en J Ravfnstïin HANDBAL Stappen voor vorming van handbalcompetitie ZONDAG EEN PROPAGANDAWEDSTRUD Er is een bespreking gehouden tusschen afgevaardigden van de gymnastiek en athktiekvereenigingen Excelsioi Velocifas en Vires et Celeritas Deze bespreking had ten doel de vorming van een handbal Oiompetitie in Gouda Een defenitief resuhaat kon nog niet worden bereikt Wel werd besloten ter propage riivg van het Wee Zondag a s des mor ers IJ öur op het terrein van den Arbejderssportbond een handbalwedstnjd te spelfn tegen C W P uit Den Haag Hiervoor is een gecombineerde Goudsche ploeg samengesteld waarvan de opstelling als volgf is doel A Bes Vir et Cel achter v Kleef Vetocitas en Hanmner Excelsor midden De Groot Velotitas Braam en Driiker beiden Vir et Cel vóór Welz ris en Wiltenburg Excelsior van Resteren Heno beiden Vir et Cel en van t Hof Excelsior PLAATSELIJK NIZL WS Bergambacht ERNSTIGE VAL OP HET IJS erlerl Jongeman breekt in Lekker1 erk sleutelbeen De 23 jarige B van Wijngaarden uit de7e gemeente is Zondagmiddag bij het schaatsenrijden op een ijsbaan in Lekkerkerk op een dusdanige wijze gevallen dat hij een sleutelbeen brak In Lekkerkerk was geen auto beschikbaar om hem naar zijn woning te vervoeren Het zetten van het gebroken sleutelbeen werd toen ook onmogelijk aangezien van Wijngaarden dsn niet meer aangekjeed kon worden Hü heeft toen enkele uren moeten wachten op een autobus en in Bergambacht is hem geneeskundige hulp verleend Orw BOERDEIÓJ GOEDGEKF4 jRD De cerate nieuwe sinds tien jaar De Regeeringscommissaris voor den wederopbouw heeft machtiging verleend tot het bouwen van een boerderij in Bovenberg voof den heer P 1 Stuurman te Schoonhoven oi Dit is de eerste boerderij dte sinds 10 jaren ih Bergambadit gebouwd zal word l VONDEN VOORWERPEN Gevonden stel leidsels handschoen bril in etui en kindermuts alles te bevragen op bet genteentehuis gens 1 A van Leeuwen 3 G Heemskerk 3 M den Dijker voor meisjes 1 S de Joog 2 A van Meurs 3 G Hallering OF HET MS GEVALLEN Het 12 jarig zoontje van den heer P VenneuL in de afd Middelburg kwam zoodanig op het ijs te vallen dat hü zijn been brak BtmnMINO TOT BBl6 U IER M ingang van 1 Januari j L is de rüksveldwacbter N van Arkel alhier bevorderd tot brigadier HABDRIJDERU AAN DE BRVG De IJsclub Wilhetanina organiseerde Maandagmiddag op de ijsbaan bü de Reeuwykschebrug een hardrijderij waarvoor de prijzen uit levensmiddelen bestonden Er waren 30 deelnemers De uitslag was als volgt V 1 Adr Hoogeveen 2 M Oosterom 3 J v d Wolf 4 J Vemooij 5 W Stolwijk 6 A Verhoef 7 J v d Woensel t C v d WoU aUen tut Reeuwijk Schoonhoven RINGRIJDERU VOOR PAREN Op de baan van de ijsclub op de Groote Gracht is een ringrijdery voor paren gehouden De uitslag was als volgt Mej C Voorsluys en A Sluis mejC Rilkoert en J Stalenburg mej J Kuyf en W Verhoef mej M Berkouwer en C Meyer Er waren twintig paren ingeschreven Na af o q volgde een demonstratie schoenrijden door de jeugdige mej Woudenberg uit s Graventiage TOT BRIGADIER MAJOOR BEVORDKBD De heer A Tieleman bigadier der rijksveldwacht ter standplaats Schoon hoven is bevorderd tot brigadier majoor met nader aap te wijzen standplaats ONGELUKKEN DOOR E GLADHEID De 19 jange A Murk is in de Koestraat door de gladheid uitgegleden Hij brak hiertnj een heupbeen Per auto is de jongeman naar het ziekenhuis te Gouda gebracht Het 12 jarig zoontje van den heer J Slager is op het ijs zoodanig getallen dat het een lichte hersenschudding opliep USCLUTB WIL GEEN GRATISI RUDERS I Venoek t t iiii iag det poltttevervrdeniag Gisteravond is in hotel Oskam een spoedeijehende vergadering gehouden van de Usclub Kunst en Vermaak De voorzitter de heer P v d Hek deelde mede dat de club zoolang de Groote Gratht niet berijdbaar was een waard had gehuurd Later toen de Groote Gracht geschikt was om te berijden is de baan daarheen verplaatst Dit is echter oéenbaar water zpodat iedereen het re it heeft daarop te rijden Velen die leen lid waren blfken niet bereid ie Ain een kaartje te knopen Verand ftng is r iet anders mogelijk dan door wyzigmg der politieverordening De heer Holswilder vroeg den voorzitter die gemeenteraadslid is een voorstel m de eerstvolgende raadsvergadering te doei tot wijziging der politieverordenmg in dien zin dat iiet Cen ieder verbodeh is zich op het us der Groote Gracht te bevinden zonder toe stemming van bevoegden in casu de Schoonhovensche IJsclub Dit voorstel werd zonder hoofdelijke stemming aangetiomen Verder werd nog voorgesteld om gezien de gennge inkomsten dit jaar de onkosten zoo gering mogelijk te houden De leden die aanwezig waren verklaarderi zich allen bereid om des avonds in hun vrije uren de baan kosteloos te vegen TeffSlotte werd voorgesteld dit jaar geen kaartjes meer te verkoopen Dit voorstel werd verworpen Waddinxveen HET DROEVIG ONGELUK BIJ SCHAATSENRIJDEN Jongen gevallm en ui gtvojgfn overleden Bij het schaatsenrijden op een sloot achter den Bodegraafschea straatweg onder deze gemeente Is Zondagavond een ernstig ongeluk gebeurd dat den 16 rigen W J Houtbraken uit Rotterdam het leven heeft gekost De jongen die bij de sinds kort op den Bodegraafschen Straatweg wonende familie Koster uit Rotterdam afkomstig logeerde was daSr het lichte maan was in de avonduren nog wat gaan rijden Hierby werd met andere jeugdige schaatsers een wedstrijd in het hardrijden aangegaan Tijdens een rit is de jongen omstreeks negen umin volle vaart tegen een and r opgereden waardoor hij achterover sloeg en met het adhterhoofd op het ijf terechtkwam Aanvankelijk leek het c geluk niet zoo erg te zijij aangekomen want de getroffene kon zwh zelï n£iar huis begeven Hier werd hij na korten tijd onwel en verloor het bewustzijn Nadat een medicus was geroepen die een zware hersenschudding constateerde is het slachjoffer op last van den dokter per iufo van den G G D naar het Sint Jozefpaviljoen te Gouda gebracht Hulp jion e hter niet meer baten om half twaalf fs de jongen zojder tot bewustzijn te zijn gekomen overleden De jongen woonde te Rotterdam aan de Mathenesserstraat hü was eenig kind De politie heeft he stoffelijk jVerschot voorloopig in beslag genomen Zevenhilizen TOT BRIGADIER BENOEMD Met ingang van 1 Januari j l is de heer P K Korte rijksveldwacliter ah hier bevorderd tot brigadier UIT DE PERS Noodlottige Jatand Onder bovenstaJld opschrift wijdt de N R C een beschouwing aan liet artikel in de Standaard dat wij gisteren deels overgenomen hebben Wat wil De Standaard voor ons volk bewerken Vrijheid en onafhankelijkheid Maar niet alleen kunnen wü volgens de eigen woorden van het blad op de uitkooict van den oorlog in geen enkel opcricht invloed uitoefenen aan het einde van den oorlog zullen wij eveneens volgens de woorden van het blad zelf hebben af te wachten welke eischen de overwinnaar stellen zal of wat de beide grootmachten zullen overeenkomen Wat zal er op die manier van de volle vrijheid terecht komen waarin we volgens De Standaard eei aan de vernieuwing zullen kunnen medewerken Wat zal er van een herstel van het Nederlandseie bealuur Jn vollen omvang onder dergelijke cnnstandighcden te verwachten zijn Wat voor buzondere waarborgen voorziet De Standaard in zoö n toestand voor vernieuwing in zuiver Nederlandschen zin wanneer WiJ lijdelijk moeten afwachten wat anderen ons na den oorlog aan vrijheid zullen bescheren Soms lets wezenlijk anders dan o A CU reeds opjer ons bereik is nu wij door de vernieuwing in eigen hand te nemen reeds nu hoewel onze bewegingsvrijheid niet verder zal gaan dan de bezetter gedoogt voor ons zelf en voor ons zelf alken wellicht een gunstiger vredesbedeeUng kunnen bewerken Zal onze bewegingsvr heid soms niet beknot zijn wanneer wü de eischen van den overwinnaar of een overeenkomst tusschen de beide grootmachten zuj len hebben afgewacht Wat beteekent 3 hoop Van D e S t a nd a a r d dat wat na den oorlog gedaan moet worden aan onszelf zal worden overgelaten wanneer het blad even tevoren zelf zegt dat wi van eens overwinnaars eisdien of van een overeenkomst tusschen grootmachten afhankelijk zullen zijh Wij spiegelen onszelf en den lezers geen illusies voor Wij hebben de vrijheid als iedere andere betrekking tusschen menschen steeds als iets betrekkelijks beschouwd Zij was dat in het verleden zij zal dat in de toekomst zijn Nochtans zal zij in haar betrekkelijkheid ons meer of minder kunnen kneUen Haar men stelle zich niet voor dat zij het grootste zal zijn wai neer wij afwachten tot anderen hebben uitgemaakt voor hoever zü ons zal worden teruggegeven Wij zullïn onze vrijheid de vryheid van na den oorlog mneten veroveren niet met de wapenen die ons uit de hand geslagen zijn maar met een onvermoeibare geestelijke werkzaamheid om ons nu reeds in te denken en in te leven in de ruimtelijk orde welke wij van den vrede moeten verwachten wanneer hij werkelijk vrede brengen zaL Tusschen deze ruimtelijke orde öf de wanorde welke wü reeds als het uitvloeisel van den vrede van Versailles hebben leeren kennen en die bij gebreke van ee ordening der ruimten alleen nog Inaar veel erger worden kan is geen middenweg Hoe deze ruimtelijke orde precies wezen zal is nog rtiet te zeggen Dat zal óók van den uitslag van den oorlog afhangen Maar evenmin als het in de oogen van De Standaard een schande is om te denken aan de eischen van den overwinnaar of een overeenkomst van grootmachten welke ons bij den vrede zouden kunnen binden is het n u eet schande om rekening te louden met de waarschgnlijkheid d t deze ruimtelijke orde een groot over wicht van het Groot Duitsche Rijk zal gevoelen Geen schande maar plicht Plicht jegens onszelf tiie onszelf de naasten zijn En een plicht die eigen werkzaamheid gebiedt waar De Standaard slechts de mogelijkheid van afwachten ziet BIIRENLANO Vergreetachtig Nederland VERKOÓFH G DOOR DE NED SKKHtWEGEN Degene die op den kijkdag voorafgaande aan de openbare verkooping van gevonden voorwerpen door de Nederiandsche Spoorwegen in het ge bouw achter Sint Pieter te Utrecht eens rondneust onderga telkens weer een wonderlijke sensatie In deze groote zaal liggen erf hangen alle voorwerpen welke in d u tijd van een half jaar in Jen trein zijn achtergelaten en waarnaar nimmer meer navraag werd ge daan Dat men nu nog eens een wandelstok of parapluie vergeet en het danachteraf niet de moeite waard vindt btjde spoorwegen te mformeeren of hetding weüicbt gevonden is laat zich nogwel t egrijpen maar wat te zeggen vaatwee vergeten fietsen of nog merkwaardiger een opklapbed om maar niet eens te spreken van eea invalide kruk Déze verkooping herinnert aan de oorlogsdagen en aan de dagen van de evacuatie Er is op geen verkooping ooit zulk een groote berg dekens ter beschikking geweest en zijn er nim mer zooveel militaire uniformen op een rijtje gehangen als nu Aan regen en winterjassen is ook dit keer geen gebrek In de yerzameling boeken en tijd ehnften is een treffende verschuiving gekomen Waren er op de vorige verkooping meer ttjdschriften dsn boek i thans liebben de romans het van de magazines gewonnra De goudsmid kan zyn oogen de kost geven wan tide catalogus vermeldt niet minder dan 2 stuks goud en zUver en onder de armbanden en kettinkjes zijn er zelfs zeer koetbare De afdeeling wandelstokken en parapluies Ie ert een schnl beeld van de vergeetachtigheid der menschen Buim 200 wandelstukken en parapluies liggen op een kooper te wachten Daarnaast staan op lange tafels ongeveer 150 koffers neten mandjes en actctaïschen De dassen en shawls zijn zooals altijd in groote keuze voorradig en wie de berg handschoenen aanschouwt zou wel kunnen denken dat iedere treinreiziger er een eer in stelt ten minste één keer per half jaar zijn handschoenen of wantm aan de spoorwegen cadeau te doen In vulpenhouders is men dit keer schaarsch gesorteerd De zeven stuks liggen broedo lyfc naast twee gevonden en nimmer terusgevrajgde brillen en vijf hengels Voorts kan men zidi het hooM pijn sen over de vraag dat er 88 colbertcostuums werden achtergelaten In de rubriek diversoi bevinden zich nog 350 stel kleeren en 23 stuks blik hout en plaatwerk Van het aantal gevonden hoeden valt in de verste verte geen aantal op te gevoi Tientallen doosen liggen vol met hoofddeksels van atle lei soort en kwalitrtt BIBAND IN DE POSTHOORN TE EDE Gisteravond om acht uur ontstond een schoorsteenbrand in het bekende café De Posthoorn te Ede dat uit de 18e eeuw dateert Het vuur greep op de eerste verdieping zoo snel om zich heen dat men slechts met groote inspanning twee op deze verdieping slapende kinderen kon redden Hoewel de brandweer met een groot aantal stralen water g f viel er aan het behoud van het gebouw niet meer te denken Na ruim een uur had men den brand onder de knie Het bleek toen dat De Posthoorn voor het grootste gedeelte was verwoest Gebouw en inboedel waren Verzekerd De burgemeester en de commissaris van politie van Ede sloegen het blusschingswerk waaraan ook door leden van den Opbouwdienst werd deelgenomen gade