Goudsche Courant, dinsdag 14 januari 1941

c ERSTE BLAD d 1 I Posigiró No s van Winterhulp N di 9laMtfftcni c5en IS Ie Xfm h t9 ta lOM 11 i oe 1 iii lW5 cAA ï lil V iiuchr 3 t Mbuck HBi S n f iMi 3 iS37 ƒ 1000 S i33S f 1000 3 UVt Co tMlUtMim Gnwubeek obi 2V tS5 tndië f ncn 3t 1937 Indië t 1000 3 1837 Indié r lOOO A OuttMiil T anti 01 UO0 J8 SVi i ettaim luMNik mi4 us rsiv iws 1271 l U li 1U1J4 88K 88ti 80H 83 i 9 8BB s tt 4 nNTEKflOLP NEDERLAND DEN Aura No 5553 Als bank der Winterlnilp Is aa i ewcnn ie Kanvracaicinc N V Arasterdam No 877 Stort op 5553 of m J68 IIH HUM sa ii IMS IC MOO 4 S MO Ie r Ma 4 S wvat uo S is bil r MO 4 1940 bU 500 4 OS f 108 a lUS tM J IS3T lOO 3 195 500 S a im 3 p 1S38 MO 3 l3 3 1935 Oil 100 31 j 1935 01 500 31 1 1937 Otl 100 3 1937 qI 500 3 3t ao i rIM k 1937 lO I 500 S Ir M Th Wes Hir Km knehttge niet te stutten tfrang tot eenheM ieett Uunis In ns volk Winteiliiilp Nederlana is hiervan een detr eerste oHiii ia IMC fim en a a leaauifan A dam 193S fj IS rt i I l d el v re rt 4tma S C en M14 Born S a M A 1 USX Dell At H M d IflS Gunte en Sch A MO IJ7 1 Linde en Teveaa 203 aUH Wed Wol WU A 4 81 1 MljnbouwondcsBeaiiateft Bil MU Ie rub A Vü 536 Dito 26 A 470ii Boeten M Mi a 19 Singkep T Mi a 178 ITS Petrel wHienicBlate Klein heerschte vanzelfsprekend groote vrdagde over den behouiden terugkeer maar veel praten deden de jongemannen niet want oververmoeiil kropen zij schie4 jk onder de wol Dito Ie US7 3 Apeld Ie 37 31 1 Arnliem 1938 3 Deventer 1920 0 Uorilr M 3 e 1 Eindh T935 y a Do 3e U 3a SVe GeM VU DolO j itig saz e Grha 5 1921 S Dito 1930 3Vz D o 1ÏS7 1 SV Dtto SI 31 3 Groning 1938 D lo 2e U38 S Ilaailem 1938 3 Dito 3 iSi 3 HrKn 1 117 3V sH b 1937 31 2 liven IEI3S SVt Dito 10J 38 21 1 ïepuw i 3 Leiden i 37 3Vi K nollend Sa 3 Do 2e 311 3V 3 Dito 8 38 2Vz D o 3e lO i 38 21 2 Ni m 2e 1 a7 3i a R tam 1S3C 37 4 ti c 1 en 3 il 31 1 Dito 1 1938 31 2 Ut laas 31 3 SchiedJe t S7 31 a Tim t 37 31 2 L ti Pr 3 ÜVa D o gem 37 31 8 ecelead IS37 K loll 1937 3 Zh Ie 1 re3a 3 Cifs Ze ie 38 S BvNG 1 37 31 2 D I0 IS38 3 ti v Our Z 37 4 Gem Cred Kif l SMM O 31 1 Dlio l l i l jl 0 3 N Bal il t 5 4 BOCMIEBU m ACBTSaVIU AFCEBKAND Ooordat vonken uit een fornuis zic i rertsareidden heeft Maanflagmiddag brand gewoed in de nog nieuwe boerderij N an den landbouwer H Traa te Achler eki gemeente Leasden Het veS e de inijosdel werden grootendeels gered De boerderij is geheel verloren geg an Verzekering dekt de schade De burgemeester van Leusden mr J H K de Beaufort was op het terrein van den brcnd aanwezig W€T£MSCH P NEOERLANDSCHE AKADEMIE TAN WETE SCHAPPEN Praf dr J Hoi nga ver varKveranderiBg der gcscSuedenis In de gisteren gehouden vergad c ring van de afdeeling Letterkunde van de Nederlandsche Akademie van Wetetischappen heeft prof dr J Huizinga een rede gehouden over Vonr vcrande ring der geschiedenis Hij zeide o a Alg Pr Hyp bim 2 veipj uitl Pandbr 131 2 Alg ïlyp tscrXY 4 A dam Hj p 1 4 Dilo 3l 2 Arnh B Ser E F P br 31 2 Bat H vpb N N PV 4 Dito CD 31 1 Dr H B do 3V2 Fi Gron Hyp Bank Pu 4 Du Da en Va 31 2 D o p b 31 2 3 bGrav HB do3i 2 Gr HypBPb 31 j Hl H Pser AC 4 Dito sej 8D 31 1 HoU H 3dlto 4 Dito ser K S a Hvp b V N J Ser M 31 2 Insul Nyp b ser Aa AA BB 4 Do ser J TA 31 2 Mij v H Cred Pandbr 4 D o m 2 i verpi ultk 31 2 Hyp b do 31 2 Hyp b Veend Tic K 31 2 p e V2 dito a Koordb HyiS b Pandbr 3 j OverijssJH fc d o Bols Hyp i d o ld dilo 31 2 Sled H T3t ser K L 31 2 Utr Hyp b 4 Da aerie K 4 DAo Kerie E 3Va Dito 3 verpl uilk 31 a Westl yp b EE FT 31 a I ilfci iiWütÉlinli PROF DR J HUIZaNGA Fote Archiej overzichtelijkheid den sprekenden vorm ondanks het feil dat de problemen en conflicten die haar stof uitmaken even gewichtig en even hartstochtelijk zun als ooit te voren De hoofdoorzaak daarvan is te zoeken in het feit dat de economische factor van aanvang af in Amerika zeer prominent voortdurend meer het proces van staat volk en beschaving gaat overheerschen In het economische proces geraakt de menschelijke figuur op den achtergrond Het voltrekt zich in reeksen van collectieve gebeiirtenissen en markt den gang der historie onduidelijk het ibeeld wordt diffuus Het schijnt moeilijk te ontkennen Sat de gebeurtenissen zelf een objectief anderen vorm hebl en aangenomen Zoodra zij weer gaan cirkelen om persoonlqkhedrn of zoodra t strikt polit eke tijdelijk het economische moment in de scha t stelt keert het element van spar r mg en v n omlijnden vorm in de geschiedenis terug I fauw verbonden aan het veldwinncn van het economische gezichtspunt in de geschiedenis is het verschijnsel dat deze in steeds toenemende mate in getallen dus in middelen van o uantitalieve waardeenng wordt gedacht vooral in Amferika In het getül ecbter bezwijkt het verhaal en wordt een beeld geboren Geschiedenis als algemeen begrip kan men het best eea geïstelijken 1 UI j vorm noemen gelijk letterkunde wijs wiir ii i L ± ïi i lt d begeme en muziek geestelijke vorfeen zijn net woord vorm evenwel omval een reeks van zeer verschillende beteekenissen Gebruikt men het in die van gedaante dan kan men van elk bepaald stuk geschiedenis ook ze£Éen dat bet een vorm heeft In dezen zin worden hier vorm en vormverandering bedoeld De vorm van een bepaald stuk geschiei is b v die van de stad Amst rdEin is in beginsel een onbepaalde hoeveelheid noties aangaande het verleden van het onderwerp De kennis daarvan ligt in de bronnen en eeschriften verspreid het is potentioele kennis Ons historisch bewustzijn echter vormt zich daaruit fen beeld een ïiguuT of liever een reeks van beelden en figuren die voor ons bewustzijn een zeker geheel uitmaken In den tegenwoordig veel gebruikten term beeld li vrij wat aanleiding tot misvatting Men zou geneigd kimnen zijn er dien van geschiedverhaal voor in de plaats te stellen Deze schijnt evenwél beter op te gaan voor de oudere phasen van geschiïdbeoefening Toch vertoont de gescbiedenis evengoed in die joiïgste phase als in de ouiïere steeds een episch dramatiaeh elenrerit dat niet het pwKluct is van bewuste letterkundige verbeelding maar in de stof aelve besloten ligt Nu schijnt in de geschiedenis v an den lateren tijd dat element kfcemende waardoor deze een zekere vormloosheid krijgt hetgeen hier aan het voorbeeld der Amerikaanscbe geschiedenis sedert 1866 wordt betoogd Het beeld van de geschiedenis der Vereenigde Staten iti de periode van 17IM tó omstreeks jaS is nog een voud en sprek id van lün en klïur Zoo wel de economische als de poUtidte verhoudingen zijn gemakkelijk te vatten en de leidenSe personen treden sterk op den voorgrond Niettemin doet zich reeds een factor gelden die zekere verzwakking van den vorm meebrengt Daar waar een geheel continr nt grootendeels één staat vormt en één natie herbergt vervalt een van de meest geschiedvormende thema s n l dat van de machtsof pr sligeconn Cten van verschillende ceifstandige nac endheden zooals zü ds gastSiiedenis van de oudheid en van Europa vallen Het epi h dramatisch element trs t eerst weer in wanneer de Onie scheurt in den burgerooriog Daarna verliest de gest e nis Vereeii 1e Ststsn niet enktl de episch BESTRI OING VAN KUilDERVEBLAAIMNG DoAr vManrijM D In Duitsciiland wordt de kinderverlamming door het gebruik vanvitamine D met goed succes bestreden Volgens te Berlijn opgedaneervraringen zijn de Duitsene artsen inWarschau begonnen vitamine D teverstrekken aan alle kinderen toldenieeftüd van twee jaar ten einde ookdaar de kinderverlamming tegen tegaan De Duitsche overheid heeït haar by zondere aandacht gewijd aan de zorg voor de g zondhéid der Jievolking vap hft gouveroementsicnerjiBl Den laatsten tiJd alleen is een rmllioen zloty uitg o1 kcn voori de uitbreiding vap een ziekenhuis en van Verachoidene andere klinieken Nieuwe moderne medische ihsiTtimenten zijn aangeschaft tot een bedrag van ÏOO OOO zloty Dank zij deze maatregelen staan de bevol king van Warschau thans 29 zieken hoiizen ter bsschikkiag Boven iien is ten zie renh s ingericht vopr gewonde dramatische bêwogénlieki maar örft el Poolache soldaten ItttTENUm BALKAN OrerstroMntnsrsramp in Tufl ü K ZöUIWN VSiK SLACHTOFfMW Kt Aatakj beoMitad van rt emeW dat Wo kiBïuken 1 ovcretroomingen zware ade hetben a ericht D stad U d tMitenweield afgesneden Naar gjgjjeel wordt medegedeeld 2ijn do ïtrüeza an menschenfevens ï r fnwt De trljcl in Albanië lEVENDIGE BEDRIJVIGHEID VAN PATROUILLES De pedale eorrt spondent n StefBii meldt dat san alle fronten een jjyendige bedrijvigheid van patrouille beeraeht AUe aanvallen an den finnd zijn afgeslagen Een e o RiliMi aldeeling heeft zich opnieuw onderscheiden door een belangrijke sttJUng te bezetten en den vijand jevwlife verliezen toe te l renjfen De swricMingen op den grond geschiedeïi in samenwerking met de luchtmacht lUliaansche jagers hebben den vijand in lekere zones tot tien kilometer achter het front i are verliezen toe ebracht Door de verbetcrinè van h t weer konden de llaliaansche bommenwerpers gisteren meer activiteit ontplooien ZwetkowitsJ voert besprekingen REORGANISATIE VAN EABINET D Joego Siavische minis ter prï ident Zwetliowitsj heeft gisterochtend langdurige besprekingen gevoerd met den pas in Belgrado aangcliomen plaats vervangenden minislcrpresidait dr Matïjek alsmede met den eveneens pas jislerochtend aangekomen leider der Slow enen senator dr Kulovetsj In aansluiting daarop begaf Zwetkowilfj zich naar den prins regent Paul m verslag uit te brengen In verband met deze binn nlandsche politieke activiteit gaar er genichten over een naar men zegt op handen zijde reorganisatie Tan het loego Slavische kabinet Geen onlusten in Albanië GERUCHTEN TEGENGESPROKEN Van bevoegde Italiaansche zijde worden de door de Engelsche propaganda de laatste dagen verspreide geruchten over bloedige onlusten in Albanië in elk opziefit t gengetproken en wordt eoonslaleerd det zich niet het geringste Incident heeft voorgedaan dat an de vijandelijke propaganda aanleiding had kunnen Ecv en tot haar valüche berichten ITALIII LAAT TVRKSCHE VRACHT8CHKPEN VRIJ Italiaanache oorlogsschepen die i geij tijd geleden Turksche vrschtfhepen welke wapens vervoerden Tigehouden hebben hebben deze schepen thans vrijgelaten zooals ook door de Turksche bladen gemeld wdt Deze vrijlating geschiedde op B nd VMi een Italiaansch Turksche overeenkomst MAATREGELEN VOOR DE NATIONALE PRODUCTEN IN TURKIJE Naar Tan meldt is een decreet in voorbereiding dat voorziet in een taatscrintn ile op de productie den verVoer en d verkoop van nationale producten alsmede op de voor de landrverdedigine noodzakelijke grond toffen In regeeringskringen wordt boven i werswopen door den staat riehtHiwn te doen aangeven voor den in n uitvoer aan eve 8L0WAKEN KEEREN NAAR HITN LAND TERDG jjl t leun van de Duitsche overheid t de in Parijs opgéi ichte SlowaakMSe repatrieeringscommissie tot dii reedï 35 K Slowaken onder wie j rad kinderen uit Frankrijk m ri naar hun Vand kunnen terugorengen In Sc wakiie zijn de terug ifn in tüdelijke kampen onder aeht vanwaar zij in het arbeidsP M worden opgenomen Het aanta o T nog in Frankrijk en België wonert owaken wordt geraamd op 20 000 SroORWBGONGELUK IN JOEGOSLAVUt ï olg van een verkeerden rissel J gmterochtend op het hoofdu n Agram een uit Slowenie ImT xx meltrein op een onbezet Mlonwagen gereden De boUing M KW hevig dat de alonwacen en vh 5 van den boemeltrein be Di wrden Er werden achttien sitg WwoBd van wi twee em MERIKA 1 A EN DC t a de commissie tegen het li JP Aaserika aan buiten l 2L e Araistroi heeft m t heeft ge Q ITSCHLiiNQ Bommen op kerkelyk bezk RAPPORT VAN KATHOUEKE GE£ST UJ £N Katholieke geestelülten uit WestDuitschland ht en ifczM dagen aan het presidium vma itet Outi ctae episcopaat een uitvoerig rapport toegezonden over de vemielir vaa fcerkdük iKiit door de En lache vliegtuigen Het report ging vergezeld van een aantal fotagraftsche o i ien die den nvanf der schade duidelijk aantoonden Voorai betrof het btrabij de vernielingen iti de ooageving dn de stad Dusseldorf a d Rijn waar t ij een aanval twee kerkien een kloesler en een katholiek faeöénlruis zware bomtreffers kregen In hel rjipport wordt er op gewezen dat de acliade die a n de kloostergelKiuwesn is bereikend b zonder zwaar is daai hierbij kostbare historische kerkbeelden en amamenten vernield zijn De schade elke de aanvallen der Engeischen aan de katholieken kerken ia de laatste tien a twaalf maanden hebbe i berakkertd worden door de bevoegde kerkelüke mstanuas op vele heoderdduizenden rijksniar geraamd zonder mee te rekenen de scliade aan schilderstukken en ornamenten weücer waarde in het geheel niet te ramen valt Ook ditmaal verzoeken óe geestelijken zooals reeds in vorige gevallen dat het episcopaat het rapport aan liet Vaticaan zal opsturen Korte berichten In de haven v Lcixocs bi i Oporlo is gisternacht een groote brand i uilgebroken Verscheidene pakhuizen mot koljniaie waren zijn een prooi der vlammen geworden De schade wordt geraamd op tien mfllioen tscudos In Xoord Hortgarijc heorscht onnicuwc fc Ue koudu Do thermoir cter istcldertig graden onder nul gedaald TeBoedapest vriest het vijftioii sradm Duor den grootfii tirsnd in dewijk Queens te New York zijn zeshuizen voiwoest en neijcn err slig bescl adigd Achttien gt innen zijn daklot De brand hoeft ook een doodcgeë scht BINRENUIIfi Angi u avontuur op het ijs DRIE VERMISTE JONGEMANNEN UIT HUIZEN TERECHT Dre jongemannen die eergisteren uit Huizen per schaats het Llsse meer opgingen en van wie men niets meer vernam zyt gisteravond doodmoe in de oucier ijfce woning teruggekeerd Drie jongemannen die eergisteren leefd dat hun leM iiiang bij zal blijven De lijarige A Hos en de 211 jarige G Hagedoom hadden Zondag zaaals gemeld m de haven van Huiaen de sciiaatscn ondergebonden om een tochtje op het IJsselmeer ie maken er nauvelijks waren zij © en eind op fio ijsvlakte gevorderd of zij ontmoetten den 21jarigen G Klein die zich bij het tweetal aansioot Het ijs was in goede conditie en de drie jor gemamten reden dat het een aard had doch zij verwyderden zich steeds meer uit de kust Tegen den middag werd de nevel welke reeds in den morden ov het Usselmeer hing steeds dichter en toen de jofigeiieden aanstalten maakten n naar huis tcrui te k eren bemerlirt i wege den mist niet v der dan enkele tientallen meters konden zien Op goed geluk af werd de richting bepaald maar zooals het allen vergaat die zich zonder kompas in de mist op zee bevinden het werd dwalen en dwalen Uren achtereen De jongens reden wat zij konden en telkens hoopten zij dat achter den grijzen nevel de vaste wal zou opdoen Totdat ten einde raad zij tegen het vallen der duisternis besloten de schaatsen af te binden om te trachten loopend den wal te bereiken iets dat het tfempo tevens vertraagde Inmiddels was het volkomen donker geworden en nog bevonden zjj zich op de kille viakte omgeven door een mistbank die voor elk sein vainaf den wal ondoordringbaar was Behalve de duisternis en de mist kwam nog een derde vijand opdagen de honger Want geen van het drietal dat ia iersX n den middag weer thuis wilde l had brood meegenomen zoo t zij ten slotte doodelük vermoeid en verkleumd besloten m r tégen een paar ijsschollen te gaan iggen om beschutting te zoeken tegen den jvind De maan die s avond achter de misf opkwam zorgdCfdat het span elkaar tenminste kon zien Z 00 goed en zoo kwaad als het ging kropen de avonturiers tegen elkaar ohi wat warmte te vinden Tot overrtlaat van ramp begon het zelfs te dooien en gutste de regen op het ys Den geheelen nacht brachten zij zoo op het ijs door half wakend half dommelend totdat de morgen eindelijk aanbrak én ze ttesloten op te breken De schaatsen bonden ze niet meer onder daarvoor waren ze te vermoeid Hoetirel het zicht ook nu nog niet best was konden ze torfi verder zien dan den dag te voren daar de mist was verdwenen Te langen leste tn den middag nauren en uren te hebben geloopen ov erÜsschoUen en door plassen dooi water zafen de jongelieden eenige mannen die over het üs op hen toekwamen Het bleken Spakenburgers te zijn die na 3at het drietal hun avonttiur haddenverteld spontaan hun brood gaveit eneen eind den wef wezen naar de Huizer haven Door het dwalen was hetdrietal heelemaal onder de kust vanSpakenburg terecht gekomen Vervolgens om half drie ongeveer rijn dejongemannen onder de kust op Huizenafgegaan dal zij gisteravond doodmoeen doorweekt bereikten IiV de gezinnen Ha edoorB Bol en EFFECTENBEURS AM d JM Nateecin ïa vni IJ Werk pcur A dito l iki i cr 44e t icin r ew K J i C pr VA ei I an kA I OiryMél Il Si elUn C v A SlMHi Bc C V W A Am Tob Cy c v A au Cole C v IDA R 11 0 B H O Ct V 1 5 a a tl Hods MCC IJl Keeip Mc fi Carp C A N Si CvCA jtn Utut at Rutibu C V 10 g AN I B MU A OitD Nat B V a NI Gat Mil A tJito N B z a Tw C St V B a a l Am Tel Tr K C V A IK rwKlH H bAk4 Euidsr IIjFp b fï UItU 4 91 n T7 MUOATUM Cr er KL i 17U n 48X 80 ZM ibvb f met verpl uttu SVi EerFte Ned V K t K lOOK m 7 i oaaememlngcii 1 1 104 IM 91 8 lUM Sett vera 4 Ko seh Uytt ft 4 OtVe 3 UM IK AX11 8t lt 101 M S3 Beratt s a Jarg 91 iFvdi Oal twj BertwTs J at v i St Ohl Levi ai 83 t 5 BSfl UK I 288 am Zaw M mji OW 417 Wtl 388 Werm NV Ie hy aki 4 Wilton 41 2 ÜÜIi 91 i m LImb Steenk m 282 9 il4 ai 9II MIM Caii SH VH BlCP Mfl O 4V Il M ld Obl 31 ys Bdcrl tftfl Mli Uoormaiui Calt SO ie 1004 ia 14 SOK 7 x 54 t 36 31 i Ou Obl 5 iXmst Grb b 5 s j 2 9CA tö 7 Huiler 3 Vat Gr bez 1 5 Idem 193S 4 VOH ssSi Ned Cr b b 4 Ned In Sp Ulj 19 2 ebt 311 2 MIisKku en T O Java St Obl 5 SemarangJoana K se sen ut ffi tüKlj iC 1 91 i i i tl8 W 89 H h H 8BS IM in M 1 IS92 ig l ld 4 A dem 7X74 100 3 id A dam Ol iap 1U2 L 100 3 S 4 d i AAN SEELEN en CrcdiettastcrUlar i 117 Did Ptr I Cv A K N Pevr Mi 100 Ond A dtio C V A Motara £ nim A J araV an PM A ir c t i l i i C v A 251 2511 a 287 571 2S7t W2S Ï76 Ï7I1 Bank Ad Bank aacd ol BankU dilo loc Bank dito Jav B r 500 v a Kasvenevn dËto N I Esc m dito Netlerj Bank A N B v Z A 500 d N H MIJ I 250 a Ro tt B Ver aan TwentscheB A A id w ir NIl v ffielj itsa 42 41 ituiHiereRocTiieaiJBigeii Ueaaa ftaMacr A Infl flubb C J i a caoutch Piedr ger R Mi 111 111 21 1 123 15114 1S7 lS3i 145 95 SJi i 111 70 78 Cl 4S4 143 1 1 Indult onderaemuieva Boltèrd Tap Salatri Plant Wal Sumatra Zuid iean er Alg Noi it trew A i4 1 A d Pr Mi a 11 iS A d Suptit a 1U9 Aut Scn w W a 131 BBtMar Febr 109 d B 250 1000 G A ITi v d B p W A 1000 113 Dito B 1 100 113 Berk a Pa Atge st c V aaad i C en P r Schoite Hl Gouda stear dito 8 Gruyter en Zn A pret aand Di o B winstd p Heemaf aand Hetnek aand Hero Cons aarul Hol St m f a Hoiiandia aar d Hotl Bet Mü A Hnll dr en k A Holl Kur stz I A Int Oew B dito Intern Vise A K F Bryn sdilo D to pre Kon N E m b a K N Hoogov do Kon N Zoutl Sdwepvaartnwatfcteppljen 1Si 109 117K UIH 154 1 110 FuiTtef s S iA M ma 7 Ui a ai ï Yii Zcev aano Niev Ooudr A M De Maas Cv A Mij Oostzee A Handelsv A dam l li Cult uurmaatschappUen Vi Ktian Suiker A 170 Pagotun A 181 181 Suiker Ct WIJ A 288 l Viv ItCs m 1724 ar sa im s J2s 1Mb 4S 4 i I4 s 192 K Br Stheem do 267 Korer choof NV de dfto Lev Er en U C 190 c pT aand Dito lOltO C v pT A Do 100 C pr A Do 1000 e e Cpr A Lyempf IJ en Mf Meelt d Ked B C v a N G en S F Ned ICabelf dito 415 N Sch b mi dito 1364 N St f Keyaer A J20 Phil Oloeil f 751 arrest C V A Rolt O MI d 319 Schelde K M dN rjij Scholten dilo Vli SmftB trensf f d 3li Stokv 50 400 a H2 Stokv SO 1IOSO d 143 4 St spinn Sp do Wiu aork dito l W Twilmitra Pre A HO14 ütr Asph f GA Ve BV fb aand Ver Ch f aand Dito pref V r Gif NBv A Tjewcnï Lestori lJ8i llli l i ISO 199 W4 1711 ArOTidsbtirg 389 Aai uuaicea H v oUieekbaDlLen Bescekl A 78 Sci ck Landb A 181 Amst Thee C A 78 Ban Thee Ru A 3 Goalpara Cu Mij 3 tl W 113 95 i uu 90 j ÖU 911 Pangkeotam The IS61 VA 91 9 347 190 143 TOii ÉÖ 145 48 1 253 121 s PasirNangkaC MtJ RoTig a I a db AA Sedep Cut A JK Slndangs Cult A Ï80 Telaga Pateniaan 159 W JavaThpeC Mtl 9t 88 IV miH 9 H so 9 Wh 89S Ins Cult Svndic m KaliTe lcCuK Ml Bwj MiChielF Arn 190 ISii W JavaKinaC Ml 139 121 130 1X4 ii2h vsn 2S1 405 Diveitea 1 SI W i I2tl 12 uc KHS 88 84 118 im l il7 i 4 126 126 Blauwh Vries A Bijenkorf A 117 112 111 19U 8 Gcm E Wen W Dilo Prei WA Gouda Kaash Mi Houth Alberts A Houlh Jongen A Houlh Pont A Wis 412 1651 2M Muller W n A 884i Do 520O1 7SO00 A 81 NM V Havw A 1Ï7U ZSab teODCvA Vty lliM 319 78 198H Woolworth en Co 39 39 ispooren Tramwesen Mm Dell Spoor A flp i SK i N I Sp w Mtf A ms 8 JS 143ti 115 U6 M H 92 6 Alch T C vgA 2 Mi 24 i K r sCS Cv A 7 K C Soulh R Co 74 714 idem pref a 7S 9 i Dito Cert v g A 18j H ün Pac C vjtA M 91 140 212 niii 121 159 Oeid Tramw ftl 140 21U IIJ UU 14tH 151 193 1 124 200 Kedirl Dito pret A U IWH E i 93H 92 i Ver Pt v Celder 1 B 4 Oltodtto p aand 151 V r N R tab a 190 V r Totiwf dito 12IM4 tniKSihgcn K I d aX Malang Sem Cherlbon A Sa SoerB ed I Stb UM M 934t Prolongatie 2 i 2h B£üfl$ Mf£fi2 €NT Waar tedui d t wrekehvde gevn nieuwe gouciiLijpunlen naar voi eii wci e tekoiiïpn aie het koersverloop op de Ainsteidatiibühe ef1 c Léiibeurs ImUij ui dc ene bcUij in d ndere richting hadden kunnen beinviotöen bleel cfe oeursi f stei t vrl5w i aan hMir ei£ n o verg L ttcn De tutndcl wah van u ierst geringcn omvang NederUpdscki itidu£tri ete ond9en biKl4en een ecni kzins £ ediukt voorkomen en iikmia en ach over de g heele linie een gering Koeibverlies gelio ten Aku daalde bij opsnJn £ ruim twee punlen maar wisl zich onitei beurs toch wver tot 107 4 V l ei £ teïlen Philips begonnen vgf piocejit beneden dc i voi K n koers maar ook hicr iiad een Rtifcideiljk véibeterinc in tot omstreeks dt SOÖV o Vcwr aandee cn Unüever was hfi verlies r uMo iets nn er dan 1 ptoocni Hel tonds sloot op 128 4 In cuUuurwaai Oen ifii ïg weinig om Van rubberfondsen waren Armsnerdam bbT i aanvankelijk aangeboden maar wishn iüier in den middag weer tiigseins te Hei 1 Met een icoeiü v n 281 beddoec ii rlieji 4 procent BÖ suüi crajndeeïen o en ien M V A s nwt 447 vier punten lager Vorstenlanden waten anderhalf procent lager ïn t l akirfondHen ging nauwelijks iets om Deae warei i t fprijiïhoudend belia ve Sen nbah s die met 222 t vier pünK n later wwi n Scheepvaailaandecien konden zich Iets herstel en na de deling van Za1ierd e JU Japanlijnen st een lot XXViJt Oude Boelen wairr met leO iets lager evenals Nederlandüche Scbeepvaairt Uniec Oiies hadden een kam voorkomen Na een opening op flBB wist de no ferin we r gt eid€lijk a n te trekken tot JTO In de Amerikaan sche aldee ing waren d noteeringen over de fieheel Uniena eT T opïichte van § ta foi diien k m iï en aeJJEs v n een gedrukte stemming sprt en Zoowc Bethlehem Steel als U S SteH moesten 7 dollar prijsgeven Het laatine 00 evenwel t nd r beurj een ede te van hel verwf in te halen en bij kalmcri hawlei tot bovtn de 70 te stijgen O9 de b eg iTiK n rlti ÏHsrtond een va i4emmlnK voor Nederlanchicbe sCaatsfonaen die al sedert eenige dapen zeer uiuitig i dihp neera in de markt ligg o Oe Keslafreade e ning kon tot even benerten k procn oploopen rvenaU ii t Bra ert die p TO pr cent advifi erd wer n Ook ImlÏBebe stMt fondstn wLsten lich verder fractionecl te verbercren Voor prnv gremeent ïe nVr psndbreveti war x M aotecraieetï verder oc pcnd £ C d op pt l y4 KOlWfWEN NIÏIMniLANDSCB CLEAKiMGIWBTimJ K oef en voor storttn en op 13 Januari IHlte en verpUchtltieen litMvade in Reic4 tiarfcea UJI BelKa x 30 MaSZwnvBTOfhe traiun OM LiretfcJ IfoorE JtroMn 43 8S ZwecdMili kror h U SS I TijedNatdi kronen iewd c iu d f T eenHMl krmefl fn ciiwe tt mm cM 9M DtaiftrT otHi Huiden I 3 43 Dinar l nieuwe rhuldTj ASL Turks he pondoi IjiS fc t vw It ae J P nffr oude fchu JNm se lP P ga € nieuwe schuU ni 15 9 Kot htmMi w Ned Ind Handelab 135 Me4 HmiO MM ê c 31 wi 82 1 74 1 133 Na 111 KM Kun tzUdc Unt lO s lO t lertM4 Vent Sflu C lvè OUcf C 75 Centr Suiker r 3M i fxJÊMvt IM 2Ui 212 rR l vtr Broc en Uoie 1314 1294 Ned f rtl A 33ii PhiUps G B V A Dito Prei w A v AU UmIL St C V M 2B ga A II Am Bemtierg A C 17 1 V frrW Am B cv pref a Am C and FC v Aend St i Siii 3U 31 S9 8S 4 7 ► Si 1 1W Ï7 i i Am Enka C v ïd Anac Copp C V ld Beth SI C v 10 id Chrjil Corp C v A Curüsü Wr Corp C v idem Genei Bl Mstor tdem intern Nickel Cy C v 10 a ICoiuiec C C V 10 A 3 R n $ w j Ncrm Am Av C 1 V A R II IT North Am R A C ▼ A to Rep Stee C v A Sl Mi Un Statt s Steel id J 7iiv Divenen Cit Serv C C v ld C i Soutti C V W A K II North A Cy C v A Uadio Coip C V A Oost Borneo MIJ A idem preC Aan Petr i 1811 1 n 2U5H OttOvraeniltrEeii Dord Peir Ind Mij 29r ij 3Mi j 271 G Aand 21 M au 12 iiCwi l etr MQ defn i Tw ITl Cont Oil Cy C v 10 Idem Mitl C ntineniai Pet t i M 12 C v A Phii Pet C v ié iil Sliell Un C v 10 id H Vl T Wat Ass Oil C v im Sr1ie VViMftauatartiappl e ie idem Ill 11 12 l ÏSÏ IIOH lai IIon Atii Liin Aand 123 IJl Java China Japan Lijn idem lïii l U Kon Ned St Mu id it i Kon Paltetv Mij id 217 Ned Sclieepv Un td lHli lS6 Rotterd Ltoyd idem WK lVI Stoomv Mil Ned id Iü4 Int Meic Mar Cy C T 10 A y i ü T SnfterpiHIcriieinlntra Handelsv Amst A l ill iaOi 417 tlH Javasctie eulmlj 14 28 i 2 i Nod Iu4 S Un ld 1 27 Ver VorM C IL 2S0 SO0 A lïl Ulki UiTisiasTa afcaWidMiWiiilitgcn Oell Batav KU A IMIS 2 HSDeUXLu a lUOO C 271 363 32 = 44 JM 314 M v idem SS 27n Seneml ah WD Idetll 22S 226 Wilson Co C v A m 6 Battim and Oh o C S Wi IJSt t Z7S JTM IS V iilcni Shesap fc OtU C 10 2S IlH Ilit IH KI M Illinois Cent C v iJ York C Ur C vü Pennsyjv R la A W C V A South Pac Cy v idera I2 I li ld Railway O gew idem 16K Canad P c C v t 5 i 5 Kakk r id nie9laf k Anwtw dam R Cult Aand 291 JWk Bandar ub mfl ld 827 H7 WW 1 S US 117 DeU Bat Mi ld aWM tKmdend t ml e Rub idem I Malandandai Ween ld S Oo t J v ubhor Mij idwa fl Oostk 500 C v ld qerbadjadi Sum R Idem SlUa Sum Rubk Mij idem l H Sum Rubb Cult ld Ver Ind Cult Ond Idem h VU Interc Rubber Cart V Idefti A S4 mm m lamtMm aan 70 70 70 78 M 84 84 7 7 i IB W m ns ul id ld ld id id id Da irootb p ntO r I kl ai p IMl r Iid p 1M3 c r a ld p 1M3 c r 1id p IBM c r t ld p IMS c r t ld p itM d r I ld p 1H7 e r 1 M p I 4 c r i Konversioni kasaa otol 4 Dito Ncue Auad oM FarbcninO I G C v O Kali Syr d e 20 tW 1 J3lto £ 10 100 S i Winlet h U obl t Farbeiuiid It C C v A Ver Korklnd C ï A Ouitschl Berl Rit IS O l t M SIK H s 7ÏH 13 sm 32 1 Ruhrv 87 Mi i i V O V Dito na i n a O D RententMntc 3S l Ver O 9 ed nl O ï Bayr Hyp en W B Pb 7 D Linoleurow O 7 Gcisenk Bcrïw Obil I RHGutcliarfnisncUiUn Obl T Harptner Bergbau Obl Phoenix Akt Oei Obl Rh Elbe Union Obl 1 Ruhrchemie A O tjbl Siemens en Halak Obl 6Va V Btahiwwlre Obl f ♦ OU rte A U OU iVlttor atv Obl ll i VMri D K OW 1 SIM Rl in w BL S OU 1 Dit T OM HafenOT w m fca h Ob Farbeiiiadustrie and ftvnvffi en Vlalafe atnd Ver c1Mrrt i f Mar a id nntenhan Akt tin rtid OrrKIBEU VAlAITAIlOli J KR NEBCWLftXeSCIR BANK M anmri tic r rt t iwmftr l li B r ön WM t BruMi M 11 fMJt SiocklMlm H4J 7 J0 ZCrteh f MS rdMt Bankpapler t rorli 1 3 i I Il a u 5 i tiwrniiLtlid