Goudsche Courant, dinsdag 14 januari 1941

DINSDAG 14 JANUARI 1 KOLONIEI mm VOEOSELVOORZIENINGSBESLUIT Doeli Billijke verdeeling van beschikbore voedselvoorraden Zwart siraffflR ap siuikhandal an anMra anseelaia IMm Inditclie hulpbironnen voor Jtipan m BEHtEB B8LANG ALDDS jrOSflZAWA Oe ongelijke verdeeling van de rijkdommen onder de volkeroi is een der voornaamste oorzaken geweest van de intematimale onrust der laatste jaren Ald us verklaarde Kenkitsji Josjiza de leider van de Japansche delegatie in Nederlandsch Indië in een redevoering aan een maaltijd welke door de Japansche Icolonie aldaar gehouden weid Het is de natuurlijkste zaak van de wereld zoo verklaarde Josjizawa dat Japa hetwelk tot de niet be ittende landen gerekend moet worden alle soorten hulpbronnen wejischt te ontvangen van de landen die In aardrijkskundig opzicht aan Japan grenzen en tot de bezittende landen gerekend moeten worden Ik ga handelsbesprekingen voeren met da autoriteiten van NederlandscbIndië in het wederzijdsch welzijn van Nederlandsch Indië en Japan Ik geloof dat de exploitatie van braakliggend grondgebied in NederlandschIndië dooV de Japanners niet alleen Japan maar ook Nederlandsch Indië ten voordeel zou strekken aangezien zou worden verhoogd Het ontwerp van de Japansche agenda voor de komende handelsconferentie zoo vervolgde Josjizawa zal binnen enkele dagen aan de Nederlandsche autoriteiten worden voorgelegd Ik hoop zoo besloot hij dafcde autoriteiten van NederlandschInSü het Japansche standpunt zullen begrijpen en dit zullen bezien in het Ucht van het toekomstig welzyn niet uit een kortzichtig oogpunt M H THAMRIN t Plaatsvervangend voorzitter van den Volksraad United Press meldt uit Batavia dat aldaar ten gevolge van een aanval van malaria is overleden de heer M H Thamrin plaatsvervangend voorzitter van den Volksraad in welk college hij de bekende woordvoerder was van Ae Nationahstische fractie tevens was jfiij lid van het college van gedeputeerden De heer Thamrin was 16 Mei 1927 lid van den Volksraad geworden f GELD EN GOEDEREN ZUID HOLLANDSCHE BIERBROCWERU Moeilifke voorziening met gnadstoffen Aan het jaarverslag 1939 40 van de Zuid HoUandsche Bierbrouwerij ontlenen wij het volgende Door den gestegen omzet zijn de resultaten der geëxploiteerde hotels cafe s en restaurants beter dan het vorig jaar De ingetreden oorlogstoestand heeft zoozeer veranderde omstandigheden voor het bedrijf tot gevolg gehad dat de binnenlandsche omzet is gestegen doch de export stiat sinds Mei 1940 geheel stil De bedrijfswinst beliep ƒ 475 686 v j ƒ 417 447 Na de noodige afschrijvingen sluit de balaris met een klein winstsaldo van ƒ 2363 v j ƒ 1321 De vorderingen op verwante ondernemingen kunnen als behoorlijk gedekt worden beschouwd Ook thans is zooveel voor binnenJand sche debiteuren gereserveerd dat de bij de reorganisatie geschapen verhouding tusschen het debiteurjnsaldo en de gevormde reserve onveranderd gehandhaafd is gebleven Met het oog op het feit dat omtrent de buitenlandsche debiteuren niets bekend is zijn zoodanige voorzieningen getroffen dat verliezen uit dien hoofde niet meer zijn te verwachten Hoe de toestand zich in het nieuwe boekjaar zal ontwikkelen kan de directie niet overzien De grondstoffenvoorziening baart zeer veel zorg de transportmoeilijkheden nemen meeden dag toe de grondstoffenprijzen zijn gestegen Eeh en ander kan een nadeeligen invloed hebben op de bedrijfsresuL taten SPORT SCHAKEN Dr E Lasker overleden We lezen in het Vad Tijdens het toumooi te Beterwük kwam het bericht binnen dat dygrootc schaakphilosoof dr Em Laslier geboren 24 Dec 1868 te Berlinehen w reldkampioen van ieS4 1921 in ZuidAmerika zou zün overleden Ter plaat s waar mep misschien zekCTheid W ktmden deze mededaeling kon hebben wü peen beVest kni Wk TerorthmlBgnnhtod vaa 13 jHBMri tent MB Bteaw VoedMl MtdadagibMlBtt Aam de taod vaa tocltelitinsca o raaxca tw ObemKienmcnnit PnOierr Ma dor Wenae en van ém regeeiingaeoiiiiiiiMaris Toor de Tsedaeivnoniaiiiic deh beer S h I owes kunnen wQ hieromtrent het vallende mededeelen Het oofmerfc va de Tcrordeninc t te sorcea dat de voorhanden voedselvoorraden zoo billijk moeeUlk over de geheele bevolklne ver deeld worden Daarvoor moet de daikhandel en het clandestien verwerken van producten welke voor de voedselvoorziening van belang zijn streng worden tegengegaan Het besluit beoogt alleen de belangen der Nederlandsche bevolking te behartigen eenig Duitsch belang wordt ermee niet gediend Daarom zt n aan de Nederlandsche ambtenaren ruimere bevoegdheden toegekend bevoegdheden intusschen welke in het Nederlandsche recht niet onbekende figuren vormen Hoewel de Landbouw Crisiswet 1933 tezamen met de wét van 30 September 1938 Staatsblad 639 c voor de overheid reeds verschillende bevoegdheden inhoudt tot het treffen van regelingen op het gebied der voedselvoorziening is het gebleken d£ft onder de huidige tUd omstandigheden aan ruimere bevoegdheden op dat gebied dringend behoefte bestaat Zoo is het op grond van de Landbouw Crisiswet 1833 met mogelijk geboden te stellen of directe verpUchtngen op te l gen Dit was aanleiding dat tal van regelingen welke in de laatste maanden ten behoeve van de voedselvoorziening nwesten worden gotroffe n noodzakeUjkerwyze een gewrongen en onduideIflk karakter verkregen omdat hetzij door middel van verbodsbepalingen hetzü door liet opleggen van voorwaarden getracht moest yiJorden Jiet beoogde doel te bereiken Voorts is als gemis gevoeld dat de Landbouw Crisiswet 1933 de overheid niet de mogelijkheid biedt om indien aan een voorschrift niet iwordt voldaan er op snelle wijze voor zorg te dragen dat de betreffende maatregel ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd Gewezen moge b v worden op de verplichting tot inlevering van producten aan de overheid Indien eep producent of een handelaar deze verplichting niet nakomt dan kan hij strafrechtelijk of tuchtrechtelijk worden vervolgd desnoods met inbeslagneming der goedeen Inlevering op de voorgeschreven WQze kan echter niet op grond van de Lwidbouwcrisiswet 1933 worden afgedwongen waardoor kostbare voedselvoorraden verloren kunnen gaan Ook ten aanzien van andere voorschriften b v tot bewerking of verwerking van r jducten volgens bepaalde richtlijnen de iKVoegdheid van de overheid om kQ nietnakoming rechtstreeks daadwerkelijk in te kunnen grijpen onmis Op grond van de LandbouwCrisis l et 1933 kunnen slechts regelen worden gesteld ten aanzien van producten van den landbouw In verband met de eischen welke een behoorlijk verI XK der voedselvoorziening thans left is dit te beperkt Zoo dient thans Ok ten aanzien van surrogaten van landbouwproducten regelend te kunnen worden opgetreden en dienen ook tCfelen gesteld te kunnen worden ten opzkhte van het gebruik van gronden hulpstoffen door den landbouw zooals kunstmeststoffen verpakkingsmateriaal Tenslotte is het gewenscht geoor deeld op grond van de noodzaak dat thans ieder die eenige functie bij de voedselvoorziening vervult ten volle zün plicht doet eenige algemeene voorschriften op te nemen welke ten doel hebben handelingen die niet in overeenstemming zijn met de door de overheid op het gebied der voedsel voorzieningsBesluit o a bepaald d it ieder die een handeling verricht QweHte van belang is voor dp voedselvoorziening daarbij die zorg moet aanwenden welke met inachtneming van d ten aanzien van de vned elvoorziening bestaande omstandigheden redelijkcrwüze van h n verlanpd kan worden Voorts moet hij van alles wat zijn bedrijf betreft op behoorlijke en duidelijke wijze aanteekening houden Om te bevorderen dat producten die voor menschelijk voedsel kunnen dienen ook zooveel kenneliik voor menschelijke consumptie bestemde of geschikte prodiicteri in beroep of bedrijf voor andere doeleinden worden aangewend tenzij daartoe door of vanwege den secretarisgeneraal toestemming verleend HOOGE STEAITEN De krachtens het Voedsclvoorzieningsbesluit op te leggen straffen Ün zwaarder an die van de Land bouw Crisiswët 1933 Zoo kan gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van ten hoogste vyftig duizend gulden worden opgelegd waardoor teve is preventieve hechtenis mogelijk is geworden De iJositie vwv onze voedselvoorziening eischt dat de op dit gebied door de overheid vastgestelde voorschriften stipt worden nageleefd Zoo noodig zal dan ook niet warden geschroonid een behoorlijke naleving door toepassing van strenge straffen iaX te dwin en Het voedsclvoorzieninïsbesluit heett M S de L n wet 1933 het T ftkter van c ütgdhedenwet i Het zal naast de Landbouw Crisiswet 1933 welke voorloopig niet wordt introkken gelden Tusschen ons en de honger staat aUeen een goede organisatie aldus de heer Louwes Laat ieder nu goed begrijpen dat sluikhandel en clandestien slachten de voorraden alleen maar daarheen brengen waar zü niet moeten zijn Oe fmancieel zwakke bevolkingsgroepen worden erdoor beroofd van hét haar toekomende aandeel in den totalen voorraad De clandestiene handel en verwerking zün ernstige socialevver grypen Hiertegen kan en zal nu met kracht worden opgeti eden Het is zoo jammer zoo vervolgde de heer Liftwes dat er met straf moet worden gedreigd Eigenlijk zou het moreel besef van ons volk voldoende moeten zBlft AANMELDING VAN PERSONEN VAN JOODSGHEN BLOEDE J Moet binnen 4 weken gesclue4en ALS Va1 JOODSCHEN BLOEDE I WORDT BESCHOUWD WIE VAN TENMINSTE ÉÉN VOLJOODSCHEN GROOTOtJDEK STAMT Het Verordeningenblad bevat een verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied beirefiende den aanmeldingsplicht van personen van geheel o gedeeltelijk Joodschen bloede Volgens deze verordening moeten degenen die geheel of gedeeltelijk van Joodschen bloede zijn en hnn verblijf hebben in het bezette Nederlaiidsche gebied aangemeld worden overeenkomstig de navolgende bepalingen In den zin van de verordeningwordt een persoon als geheel of gedeeltelijk van Joodschen bloede beschouwd indien hij van tenminste éénnaar ras voljoodschen grootouderstamt Een grootouder wordt zondermeer als voljoodsch aangemerkt wanneer deze tot de Joodsch kerkelijke gemeenschap behoord heeft of behoort Bij twijfel of een persoon als geheel of gedeeltelijk van Joodsche bloede moet worden aangemerkt beslist daarover op gedaan verzoek de Rijkscommissaris Voor het bezette Nederlandsche gebied of de door hem ajingewezen instantie Tegen deze beslissing is geenerlei voorziening toegelaten Tot het doen van een dusdanig verzoek is gerechtigd ledere Duitsche instantie in het bezette Nederlandsche gebied De ambtenaar voor de aanmelding De betrokkene Tot aanmelding is gehouden de persoon die aangemeld moet worden Moet een handelingsonbekwame of een persoon wiens handelingsbekwaamheid beperkt u worden aangemeld dan zijn in diens plaats zijn wettelijke vertegenwoordiger en degenen die de daadwerkelijke zorg voor dien persoon op zich hebben genomen tot de aanmelding gehouden De aanmelding moet binnen vier weken te rekenen vanaf den dag van inwerkingtreding van deze verordening plaats vinden Is de burgemeester der gemeente Amsterdam ambtenaar voor de aanmelding dan bedraagt die term ijn tien weken Indien de voorwaarden welke aan de verplichting tot aanmelding ten grondslag liggen esrst na de inwerkingtreding van deze verordening ontstaan dan moet de aanme lding binnen twee weken na het feit dat de verplichting tot aanmelding doet ontstaan worden gedaan Deze termijn verstrijkt evenwel niet eerder dan na verloop van den bovengemelden termijn Bevoegd tot het in ontvangst nemen der aanmelding ambtenaar voor de aanmelding is de burgemeester of het hoofd der rijksinspfectie van de bevolkingsregisters bij wien het bevolkingsregister of het verblijfsregister wordt gehouden waarin de aan te melden persoon is opgenomen of dient te zgn opgenomen De aanmelding geschiedt schriftelijk Zij moet bevatten den naam en devoornamen van den aan te melden persoon plaats en datum zijner geboorte woonof verblijfplaats met opgave vanstraat en hutsnummer Voor wat betreft personen die na 30 Januari 1933 in het r k in Europa geiri migrcerdzijn moet vooris de laatste woonplaatsworden vermeld welke zij in hettegenwoordige gebied van het grootDultsche rijk met inbegrip van hetprotectoraat Bohemen en Moravië ofvan het gouvernement generaal voorhet bezette Poplsche gebied hebben gehad nationaliteit en evenlueele vroegere nationaliteiten kerkelijke gezindte yberoep of werkzaamheid opgwe of hy ongehuwd gehuwd ttduwnlSr of weduwe of gescheid fc vanecht i opgave hoeveel Ji hegiootoiaiers Wj Beeft De ambt iaar voor de aanmelding moet de hoedanigheid van dm aangemelde als persoon van Joodsch bloede in het bevolkingsregista of in het v Tt lijfsregister aanteekenen Hf geeft ten name van den aangehmelden persoon een bewijs af waaruit Uükt dat deze heeft voldaan aan de verplichting tot aanmelding volgens deze verordening De aangemelde perjoon moet aan den ambtoiaar vc r de aa nm eldi n g yoor de uitreiking van het aanmeldingsbewijs één gulden aan leges vooruitbetalen Hij die door zijn schuld niet aan de op hem jTistcnde verplichting tot aanmelding voldoet wordt gestraft met evangenisstraf van ten hoogste v f aren VERORDENING OP HET OPLEGGEN VAN PRESTATIES Represaies tegen antiDuitoclié handelingen nÖRSONEN VEREENIGmCEN EN GEMEEN1 KUNNEN ERDOOR GETROrF WORDEN Het Venodoiingenblad bevat eenveroMening houdende voorschriftenbetreffende repressies tegen vijandelijke handelingen welke zich tegen debelangen van de Duitsche bezettingstro richten f Artikel 1 e van handelingen welke na Méi 1940 zijn geschied of gejéhieden enWelke tegen belangen van i t Duitsche volk of van het grootDit scbe rijle zün gericht of welke de ibare Mde of het openbare leven in het onder de bescherming van de Duitsche troepen staande Nederlandsche gebied zouden kunnen verstoren kan eei verplichting tot vergoeding van schade en een zoengeld Sühneleistung worden opgelegd Aan personen of vereenigingen stichtingen die zoodanige handelingen billijken of bevorderen of van wiemag worden aangenomen dat zy diehandelingen billijken of bevorderen Aan gemeenten binnen welkergebied zoodanige handelingen zijn geschied Artikel 2 Opgelegd kunnen worden persoonlijke geldelijke of zakelijke prestaties I Wordt een persoonlijke prestatie opgelegd dan kan degene diedaartoe gehouden is zich bij het volbrengen daarvan niet dan met toestemming van de in artikel 4 genoemde autoriteit laten vervangen Artikel 3 Wordt aan meerdere personen vereenigingen stichtingen een prestatie opgelegd zoo zün deze hoofdelijk aansprakelijk Artikel 4 Prestaties als bedoeld in deze verordening worden door den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied commissaris generaal voor de openbare veiligheid bij schriftelijke beschikking opgelegd Artikel 5 1 Voor zoover in bepaalde gevallen niet anders wordt bepaald vindtde tenuitvoerlegging der beschikkingplaats overeenkomstig de bepalingenvan het Wetboek van burgerlijkerechtsvordering De beschikking vTOrdt teil deze gelijkgesteld met een vonnis in execu torialen vorm Wordt aan de verplichting nietbinnen den vastgestelden tijd vxjldaan zoo kan de betrokkene daartoe doormiddel van lijfsdwSng Haft woi den genoopt Is een verplichting opgelegdaan een vereeniging stichting danworden de personen tpgen wie zichde bedreiging met lijfsdwang richt in e beschikking genoemd De lijfsdwang wordt ten uitvoer gelegd door de Duitsche politie Artikel 6 Beschikkingen op grond van deze verordening hebbon voorrang boven die welke voorfvlofien uit de verordrnino no 33 1940 betreffende het verbeurdverklaren van vermogens Artikel 7 De e verordening Ireedt in werking op den dag harer afkondiging De Pachtwet OPROFPING INGEVOLGE ART 7 De secretarissen generaal van de departementen van J titie en van LandboUw en Visseherij hebben bepaald dat een oproeping als bedoeld in artikel 7 tweede lid der Pacht wet ook kan geschieden tegen een tijdstip later dan een maand na de ontvangst van het in die Wetstjepaling bedoelde afschrift mits de oproeping geschiedt tegen een tijdstip uiterlijk 3 maanden na de ontvangst van het afschrift Dit besluit treedt onmiddellijk in werking en heeft terugwerkende Kracht tot 1 October 1940 Art 7 tweede lid luidt thans Indien de rechter summierlijk van oordeel i dat of de verplichtingen voor deb pachter uit de overeenkomst voortvloeiende als buitensporig moeten Worden beschouwd of althans de pabhtprijs zoodanig is v tgesteld dat hij den pachter ook bij bijzondere bekwaamheid en ijver niet de mogelijkheid van een redelijk bestaan uit de opbrengst van het gepachte goed zoude lafen terwijl nochtans de pachter zulk een beétaan uit de opbrengst van h et goed redelükerwjjze mag verwachten dcet hij verpacHter en pachter onrocpen otii op een door hem te baaien tijdstié uiterlijk eene maand na de ontvangst an het afschrift voor hem te vei cHijnen BUITENUND DUITSCHliAND UGKltBERJCHT VAN HCDSN Koopvaardijschip tot zinken gel Het opperbevel vai de weermacfat maakt bekend Tijdens gewapende verkennmgen hebben vliegtuigen een vijandelijk koopvaardijschip van 4000 b r t tot zinken gebracht en op een kruiser twee treffers geplaatst met bommen van ntiddelbaar zwaar kaliber In den nacht van 13 op 14 Januari zün belangrijke militaire doeleb in Plymouth op succesvolle wijze met bommen bestookt Het leggen van mijnen voor Britsche havens werd voortgezet De vijand heeft gisteren vier vliegtuigen verloren waarvan zooals reeds gemeld een door een controlevaartuig van demarine en een door de marineartillerie werd neergeschoten JOHANN HAOENBECK OVERLEDEN Via het bureau van het Roode Kruis te Geneve heeft men in Duitschland bericht ontvangen van het overlijden van Johann Heinrich Hagenbeck die op 75jarigen leeftijd in het intemeeringskamp op Ceylon gestorven is Voor den wereldoorlog heeft Hagenbeck 28 jaar lang op Ceylon gewoond als groote zakenman eigenaar van plantages en scheepshandelaar Als zoodanig voorzag hij tot aan den wereldoorlog alle naar Oost Azië varende Duitsche schepen van proviand wanneer zij Ceylon aandeden Hagenbeck s liefhebberijen golden in iet bijzonder de dieren en voornamelijk de olifanten In alle dierentuinen was hij een graag geziene gast want in de geheele wereld stond hij bekend als de olifantendokter Bij het uitbreken van den wereldoorlog in 1914 werd zijn levenswerk in acht uren tijds vernield Hagenbeck moest voor de Engelschen die een prijs op zijn hoofd gesteld hadden naar Sumatra vljjchten Met oneindig veel moeite is het hem gelukt n ar Italië te komen Na zijn terugkeer in Duitschland ging zijn belangstelling in de eerste plaats uit naar den dierentuin te Stellingen bij Hamburg In liet jaar 1929 keelde Hagenbeck naar de tropen terug Hij was de eerste die z g tafereelen uit het leven in Indië naar Europa bracht In Ceylon richtte hij een grooten dierentuin in en bracht bü ziJn oude scheepshandelaarsbedrijf weer tot volle bloei Bij het uitbreken van den oorlog werd hij geïnterneerd ITALIË LEGERBERICHT VAN HEDEN Artilleri iactie in Griekenland en Oost Afrika In zijn legerbericht nofJSi maakthet Italiaansche hoofdkwartier HM volgende bekend Aan het Grieksche front bedrijvigheid van patrouilles en aHillene Onze formaties vliegtuigen hebben bij herhaling een viiandelijke basis gebombardeerd Vrachtauto s en troepenconcentraties zijn met machinegeweren beschoten In Cyrenaica was bedrijvigheid van onze artillerie die verliezen heeft toegebracht aan de gemechaniseerde strijdkrachten van den vijand aan het front van Tobroek Voorts was er bedrijvigheid van patrouilles en van artillerie in de zone van Djarabub Het optreden van vijandelijke vliegtuigen tegen plaatsen aan de kust v4n Curenaica heeft geen slachtolffers gemaakt In Oost Afrika viel eenige actie waar te nemen in ien opper Soedan en op treden van artillerie in de zone van Gallabat In den Soedan hebben onze vliegtuigen vijandelijke stellingen verdedigingswerken en troepenconcentraties gebombardeerd Een van onze luctformaties die door vijandelijke jagers werd aangevallen werd in een gevecht gewikkeld waarbij een toestel van het type Gloster werd neergeschoten Een ander verkenningsvliegtuig werd neergehaald door onze jagers in Erytrea De vijan heeft eenige plaatsen gebombardeerd waarbij slechts enkele personen gewotid werden Op den ochtend van 31 December heeft een Grieksche duikboot een van onze vrachtschepen van kleine tonnage welke in de territoriale wateren van Zuid Slavië voer tot zinken gebracht Met schending van elk oorlogs gebruik heeft de duikboot vervolgens kanonschoten gelost op een reddingsboot van het vrachtschip waarbij tien schipbreukelingen leden der bemanning van het vrachtschip gedood werden Een vliegtui en een motortorpedoboo hebben op 9 Januari een vijandelijke duikboeft aangevallen en tot zinken gebracht KERK EN SCHOOL Ned Herv Kerk Beroep en te Amersfoort ds P P J Monster te Aalburg Benoemd tot hulppred te Leiden dr G Ubbink Geref Kerken Aangenomen als hulppred te Ruinerwold Koekange C Ver uU cand te Scheveningen Oud Ger jGemeenten Bedankt vooffTCinderdijk ds B Toes te Usselmonde KONST EN LEHEREN JAHeaeP TCE OVERLEDEN De te Zurich wonende schrijver James Jqyoe is op SS jarigen leeftijd aan een darmoperatie overleden Tot de werken van JoyCe behoort de roman 04ysseus die eenige jar n galedeit in de Vereenigde Stateif is verboden tÊitt SCBAAKTOCBNOOI n BBVEKWUK De fum M Cwtieveff Or M Wil geven hieronder de Cortlever dr M Euwe weer die dapmorgen in t tweedaagsche stoumooi te Beverwijk werd gej Vermoedelijk om het koningsga waarin zün strüdgeno rt doorkneej als weinigen te ontgaan koos dr Ede Siciliaansetie verdediging als weermiddel met de klaarblijkelüke doeling te oordeelen naar de aanv letten 1 e2 e4 c7 c6 2 Pgll d7 d6 3 d2 d4 Pg8 f6 de d variant toe te passen Naar aij opvatting waarborgt Zwarts zet dat Wit het m dk geval of drankenvariant moet laten aanlto Edoch Cortlever scheen de zaak zeer nauwkeurig te hebben onde rai verrastte den ex wereldkampi met een nieuwtje Vlot spelend dus laat wel geen twüfel over deugd voorbereid op alle alle dingiai die den gebeuren forceerde hü nog ia openingsphase een l elangrüke lóeidmg van zün machtsgebied den vüandeUjken monarch op 12den zet de wyde wereld in te t ken zonder uitzicht op een vei schuilplaats en veroverde in zün gende beurt een pion Dr Euwe ook nadien voortdurend in het de sief Goedschiks of kwaadschiks m hü later een tweedett pion prüs ge daarna verslapte Cortlevers ene een weinig terwül dr Euwe met vastberadenheid vocm zün bes bleef vechten Daardoor kon het schieden dat ook deie partü by gongslag die het afbreken van nog gang zünde gevecH a gebood aroit moest worden be HRt en de arbi nog ampel beraad noodig hadden vorens zg er toe konden besl Cortlever het verwachte winst toe te kennen J Wit N Cortlever Zwart I r M Eu 1 e2 e4 c7 c5 2 Pgl f3 d7 d8 3 cfö d4 Pg8 f6 4 d4xc5 Pf6xe4 5 c5xd6 Pie4xd 6 Rel f4 e7 e 7 Pbl c3 Pb8 c6 8 Ddl d2 f7 f6 e6 eS 9 0 0 0 10 Pc3 b5 PdfixbS 11 Dd2xd8t Pc xd8 12 RflXbSt Ke8 e7 13 Pf3xe5 Pd8 e6 14 Pe5 d3 g7 gS 15 Rf4 d2 Ke7 n 16 h2 h4 Rf8 d 17 h4xg5 Pe6xg5 18 Rd2 f4 Rd6 eT 19 Tdl el Re7 d8 2lf Rb5 c4 Kn g7 Pd3 c5 a7 a6 22 Pc5 e4 f h7 h8 23 Pe4 d Rc d7 24 Pd6xb7 Kd7 b5 25 Rc4xb6 a6xb5 26 Pb7xd8 Th8xd8 27 Rf4xg5 hSxgS 28 aa a3 b5 b4 29 Tel e3 Td d4 30 Thl dl Td4 f4 31 32 T xa3 b4xa3 Ta8xa3 33 b2xa9 g5 g4 34 Tdl d3 g4 g3 35 Kcl d2 Kg7 g6 38 Td b3 Tf4 h4 37 f3 f4 Kg f5 38 KdZ e3 Kf5 g4 39 Tb b8 Th h7 40 n 8t Kg4 f5 41 Tg xg3 Th7 c7 42 Ke3 d2 Kf5 f4 Na dezen zet moest de partü wo gearbitreerd in de volgende positie Wit CJortlever Kda Tg3 piora9 c2 en g2 zwart dr Euwe Tc7 en pi Hi f8 Zü werd door den scheidsrec voor Cortlever gewonnen verklo a op grond van de mogelyke v zetting 43 Tg3 Tg7 t g3 a3 d4 f6 a5 a6 f4 iS Tc7 g7 44 g4 g3 Td3xg3 Kf4xg3 f5 47 a4 a5 f5 f4 f3 49 a6 a7 f3 f2 St Kd2 e2 Kg3 g2 51 a7 a8 Koningin t ej z 1 no 43 Tg3 d3 Tc7 a7 W oprukken van den witten c pion dit pleit ten gunste van Wit beslecht RECHTSZAKEN POGING TOT DOODSLAG Vier maanden geëischt Vanochtend stond voor de rechtbank te Utrecht tprecht de 34 jarige v tt uit Amersfoort terzake poging tot dooi slag De vej dachte had op 2 Decembi van het vorig jaar in een driftbui zijl baas op het werk te Maam met e schop geslagen waardoor op d schouder een diepe wonde ontstond De officier van JustiUe requireerde een geygngenisstraf voAkden tüd v vier j maanden met ailrek van pre ntieve hechtenis De verdediger mr Kooien riep uiterst clementie in LUCHTVAART ZUID AFRIKAANSCH LEGER VLIEGTUIG NEERGESTORT Zestien dooden Uit Johannesburg wordt gemeld een vliegtuig van t Zuid Afrikaansci luchtwapen is neergestort Zestien jj den van de i emanning kwamefi hier om het leven I MARKTBCRICHTEN ér BRLrrSCBB GROENTENVEILING M Januari Saladv 4 40 7 80 pn 100 stoof Ma ts oe Mr UW kg andijvie 5 10prei 12 00 biwrenkool 110 3 3 per VM wtOU SO IS W per tM stuks KAASMARKT OVDEWATCS 14 ii Aanvoer 30 JMrtijen Gou kaas zundc I3S stuks wegend 11 140 ie art 41 SO Handel vUig