Goudsche Courant, woensdag 15 januari 1941

TWEEDE BLAD WOENSDAG 15 JANUARI 1941 BUITEILAIO PUITSCHLAND LtCERBKRlCBT VAK BKDtN VerkeimingeQ boren Zuid Engeland Het opperbevel van de we w cht jiaakt bekend JAJs te oït van den ongimMigen weerxtocftand heeft het thiitscbe t btwapen Kilteren slechts boven Zuid Engeland verkenningen gedaan Hiert y kon de goede uitwerking waar genonwn worden van de aanvaUeo die de laatste nartiten op voor den oorlog belaogrijke doelen te Plymouth en Portsmouth oodememen zvn ITALIË LTGSRBERJCHT VAS HEDEN Aanval aan Soedangrens afgfsslagen Hier volgt het 222ste Italiaansche legerb icht Aan het Grieksche front plaatselijke acties zpndcr beteekenis In Cyreniica bednjvigtieid mettuffichenpoozen van artiUerie en patrouilles itt dé streek van Tobroek enin die van Dzjaraboeb Onre vliegtuigen hebben Vijandelijke pantserauto sen artillerie doeltreffend gebombardeerd De vijand heeft op enkeleplaatsen in L by aanvallen gedaan waardoor esnige gebouwen beschadigdxün I In Oost Afrijta zijn vijandelijke gemottjriseerde strijdmiddelen die een onze stellingen aan de grens van den Soedan genaderd waren met verliezen teruggeslagen Onze luchtmacht heeft vijandelijke tr epen en vrachtauto s met bommen en mitrailkurvuur bestookt Vijandelijke vliegtuigen hebben Gorej Tettale Mojale en Mega gebombardeerd waarbij geringe schade aangericht i AMERIKA I Steun ai n Engeland UIVELACHltoE PBOPAGAIWA De eere voorzi ter van de commissi tot het houden v h Amerika buiten étn oodog de vroegere president van het Amerikaansche Olympische Comité schrijft in de Chicago Herald American d4t een duivelachtige propaganda het Amerikaatieche volk ingepraat heeft at Amerika het leed van alle andere volkeren kan helen Wanneer Amerika zal ophouden oorlogszuchtige dreigementen lutj te schreeuwen en ndere natiesramKirtdurend te beleedigen om zich iJ plaats daarvan te bepalen tot eigen aangelegenheden ztl het misschren ontdekken dat bet gees vijandeii beeft fcHe oppositie in het midden Westen De oppositie ttgen het wetsontwerp op den steun aan Engeland dat bi het Congis IS ingediend is m de traditioneel isolationistische gebieden van hat MiddenWesten büzonder fei Een aantieniyk deel van de openbare mcenlng en de pers daar keercn zich op scherpe wüze tegEn de door Roosevelt gevraagde volmachten In dagelyl sche oproepen doen talrijke commissives en or fanisaties een beroep op de bivolkmg en verzoeken de yertëgcnwoordigers ih het Congres m tallooze telegratyimen om SBonder compromies het pachtprogram van den president te verwerpen De centrale te Chicago van America First de commissie die onder leidinte staat van generaal Wood die kwartiermeester gtneraal was in den weireldoorlog wo ot sinds vele dagen overstroomd met protesttelegrammen en brteven uit alle krmgen der bevolking D zestigduizend leden van de vakvereeiiigings organisatie te Chicago van voerlieden en cl auffeurs hebben een oproep gekregen Van hlm voorzitter om zich aan te sluiten bij de protestbeweging tegen d ewet op de hulp aan Engeland Een oortgelijke oproep heeft de vrouwenorganisatie Roki call of American women gericht tot de 10 000 leden Het prominente dagUad Chicago Trt bun e noemt de wet op de hulp aan Ikigeland een wetsontwerp op de oarlogsdictatuur welker opstellers het Amerikaansche volk op valsche wijze Willen inpraten dat men Bngeland alleen binnen de beperkende formule short of war wil helpen In Amerika bestaat een kleine minderheid zoo schrijft het blad die den oorlog en het zenden van Amerkaansche soldaten naar overzeesch gebied wenscht Alleen Aeze stem stelt eensgezind voor de wet f p de oorlogsdictatuur die een einde ïaJ mak i aan den huldigen Amerikaan chen regeeringsvorm ingeval het ontwerp kracht van wet krijgt aal het eoogres practisch hebben afgiwman Roosevelt laakt epinerlUng van WlMCler President Roosevelt heeft in de laatste perscoreterenlie geweigerd ook maar iets te verklaren omtrent de verschillende amendementen Iwtref tende het wetsontwerp op de hulp aan Engeland Wel oefende hij uiterst scherpe critiek ui4 op een opmerking die senator Wheeler kort geteden voor de radio had gemaakt Wheeler had gesproken van ondermijning d w z opoffering van een op de vier Amerikaansche jongemannen door de politiek van Roosevelt Roosevelt noemde deze uitlating het onwaarste en meest onvaderlandslievende wat ooit is gezegd Senator Wheeler beeft dezen uitval afgewezen met koel op te merken dat de president naar het schijnt zijn zelfl eheersching had verloren Hij zou hüt toejuichen wanneer hij met deze uitlating ongelijk had Maar nog veel minder vaderlandslievend is het de hartstochten van het voik der Vereerigde Staten zoo op te zwecpen dat een politiek die lijdt tof doodbloeden van de Amerikaansche j eugd op vreemde slagvelden tenslotte instemming zeu viJMlen ENGELAND DE ENGELSCHE VLOOTVERLIEZEN Mededeelingen van Giomale d Italif Omtrent de verliezen die de Engelsche vloot de laatste dagen in de MiddeUandsche Zee heeft geleden deelt de Giomale d Italia nog de volgende biizonderheden mede Vooral een uit twee groepen bestaand Engelsch convooi dat op weg was van Gitó allar naar Alexandrië en Griekenland en dat beschermd werd door twee slagschepen een vliegtuigmoeder schip eenige zware en lichte kruisers alsmeda talrijke kleinere eenheden is t doelwit van de Italiaansche marine en van de luchtmacht der asmogendheden geweest Het Giornale d Italia Ittimt met bijz mderheden waaruit de omvang der Engelsche verliezen blijkt Zoo heeft men reddinlgsbooten en mutsen gevonden van d i Britschen torpedojager Gallant die blykbaar gezonken is Den tienden Januari heeft men temidden van talrijke olievlekken een Britschen torpedojager gezien die omgeven was van tal van eenheden welke hem op sleeptouw trachtten te nemen Op den middag van denzelfden dag zag men een Britschen kruiser met dertig graden slagzij die eveneens als verloren kan worden beschouwd In den nacht van 10 op 11 Januari zijn in de wateren van Malta groote olievlekken en wrakstukken gezien waaruit geconcludeerd kan worden dat nog een eenheid tot zijiken is gebracht In de haven van Malta ligt een vliegtuigmoederschip van het type Illustrious met beschadigingen De nieuwe intensieve phase van de oorlogvoering bewijst aldus besluit hel Wad de onverminderde waakzaamheid van Italië in de Middellandsche Zee waaraan thans ook sterke Duitsehe luchtstrijdkrachten dee nemen en zij laat zien hoe gevaarlijk deze paraatheid is MEDFOEELING VAN ADnnttALirErr v De Engelsche admiraliteit bevestigt volgens een Reuterbericht dat tijdens operaties in het centrale bekken vafi de MiddeUandsche Zee in den nacht van 12 op 13 Januari een Britache torpedojager is beschadigd Bij de aanvallen der Duitsche en Italiaansche luchtmacht op de Engel sche oorlogsschepen zijn naar verder lil het offieieele Engelsche bericht verklaard wordt een Britsch vliegtuigmoederschip en een kruiser beschadigd terwijl zij verder verliezen leden Uit de uitvoerige mededeelmg die de Britsche admiraliteit gisteravond heeft gepubliceerd over het vlootgevecht in de Middellandsche Zee op 10 Januari niet irt den nacht van 12 op 13 Januari zooals aanvankelijk gemeldis blijkt dal de beschadigde Britschetorpedobootjager de Gallant is Veaderzijn volgens deze Engelsche mededeeling het vliegtuigmoederschip lllustriou en de kruiser Southampton beschadigd Op beide schepen werdenverliezen geleden AZIË Onrust in Britsch Indië STAKINGEN EN ONLUSTEN De Prawda verklaar in een eigen correspondentie over de situatie in Brilsch Indië dat de golf van onderdrukkir gsmaatregelen stijgt De Engelsche autoriteiten houden m verschillende lagen van de bevolking arrestaties in massa Honderden actieve leden van het Britsch Indische Natioinale Congres zijn den laatsten tijd in hechtenis genomen Het aantal dergenen die wegens hun houding tegenover den oorlog in de gevangenis geworpen zijn bedraagt vele duizenden De rechtbanken werken onder hoogen druk Het blad beschrijff voorts dat den laatsten tijd in talruke steden en provincies stakingen en onlusten voorgevallen zijn Tc Nagpoer zijn 17 000 textielarbeiders een politieke staking begonnen en 10 000 arbeiders uit de kolenmijnen hebben zich bij hen aangesloten Reeds eerder hebhen 15 000 arbeiders te Calcutta het werk neergelegd Te Btmbay Delhi eA iirf andere steden zijn atgemeene stakingen uitgebroken en bloedige botsingen tusschen betoogers en politie voorgekomen De redenaars van de campagne voor burgerlijke ongehoorzaamheid trekken door het land en houden overal toespraken tegen den oorlog RUSLAND RÜSSISCH ROEMEENSCHE HANDELSBESPREKINGEN VOORTGEZET Naar vernomen wordt worden de kort voor Kerstmis geschorste Russisch Roemeensche eeonortiische ondehandclingen thans voortgezet De Roemeensche onderhandelaars onder leiding vah den onderstaatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken Nemojanu hebben naar verluidt gisteren reeds e n bespreking gehad met vertegenwoordigers van het volkscommissariaat van Buitenlandschen Handel ZWITSERLAND LUCHTALARM IN FREIBtmO Vanochtend om 8 uur 25 uur is luchtalarm gemaakt in Freiburg RECHTSZTJIEN HAKAFDRUK IN SP0 BWEGLOODS Anderhalf jaar wegens diefstal geëischt V x r de Amsterdamsche rechtbank ziJn gisterochtend de inbraken io een sigarenfabriek en ee goederenloods van de spoorwegeh in Hilversum in behandeling gekomen In den nacht van 27 op 28 Sept ber van het afgeloopen jaar verschaften onbevoegden zich door verbreking van een ruit toegangStot een sigarenfabriek aan den Laarderweg te Hilversum waarbij vijfduizend sigaren tot een bedrag van eenig honderden guldens verdwenen waren Toen eenige dagen later in een goederenloods van de spoorwegen ingebroken werd en een hoeveelheid tabak koffie en thee spoorloos verdween werd door een rechercheuif van politie de afdruk van een gummihak gevonden Waar reeds de verdenking rustte op een 2S jarigen schilder uit Hilversum die het za je met een 49 jarigen bloenlenkoopman ou hebben opgeknapt weri den schilder een bezoek gebracht en zünen huize werd een paar schoenen aangetroffen dat voorzien was van gummihakken welke identiek bleek aan die welke èen afdruk hadden achtergelaten in de laodM Thans stona de schilder terecht verdacht van diefstal in de sigarenfabriek en in de goederenloods Zoowel hijzelf als de koopman bij wien de sigaren in beslag genomen waren waren in verzekerde bewaring gesteld Het verhoor dinvatte verschelden getuigen o m den bekenden politiedes kundige C J van Ledden Hulseboach Alhoewel verd alle feiten bleek teonthenni r achtte de officier van Ju titie mr J W Bosch het ten laste ge1legde bewezen De afdruk van de hal welke volgensjden deskundige een ac zekerheid grenzende waarschijnlijkheidbiedt en de verklariagen van de getuigen bewijzen z i de twee diefstallen met braak Mede in verband methet Strafregister van den verd diereei s zeven veroordeelingen tegen zichheeft hooren uitspreken requireerdemr Bosch een gevangenisstraf van één jaar en zes maanden De verdediger mr H G Th Keune achtte een wettig en overtuigend bewijs niet geleverd weshalve pi in beide gevallen vrijspraak bij gebrek aan bewijs vroeg Vervolgens stond terecht de 49ja ri e koopman verdacht van hej ing Mr Bosch requireerde tegen dezen man over wien een gunstig reclasseenngsrapport was uitgebracht wegens o pzettelijke heling een gevangenisstraf van vier m ianden Mr W C I A van Everdingen de verdediger verzocht den man in vrijheid te stelen Nadat de rechtbank zich in raadkamer nad teruggetrokken werd dit verzoek tot onmiddellijke in vrijheidsstelling ingewilligd In beide zaken zal op 28 Januari a s uitspraak volgen GEVOLGEN VAN VECWtTAKTU Eén jaar tegen dader geëischt Verdacht vlin poging tot doodslag stond gisteren terecht de 40 jarigc S H te Rotterdam Hij had op 8 Sept j l in ern café een bezoeker M Breure na een woordenwisseling eenige steken met een mes toegebracht De echtgenooten van beide mannen kregen Tuzie waarom verd en Breure naar buiten gingen om de zaak uit te vechten Hier heeft verdachte Breure de steken toegebracht Breure werd niet erhstig ge wond en kon na in een ziekenhuis te zijn verbonden huiswaarts keeren Verd bekende De officier mr Lokc achtte de ten laste gelegde poging tot doodslag bewezen Verd heeft in het donker als een wildoman ges pken en Breure is feitelijk door een wonder aan den dood ontsnapt Spr eischte ren gevangenisstraf van 1 iaar Mr H Schadee pleitte clementie Uitspraak 28 Januari a s DIEFSTAL VAN BOTER EN GECONDENSEERDE MELK Dq Rotterdamsche rechtbank heeft gisteren uitspraak gedaan m de zaak tegen vier mannen die ingebroken hadden m een pakhuis te Re rdam en daarbij 14 vaten boter en kisten gecondenseerde melk stalen resp de gestolen goederen hadden geheeld De 32 jarige bakker C P A H v d D werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden De 52 jarige opkooper P v D werd veroordeeld tot een gevangenisstraf Van acht maanifen met aftrek De 35 jarige chauffeur A v A die lalï tusschenpersoon Was opgetreden iussehen dieven en heler werd verpordeeld tot negen rtiaanden met aftrek BtHHENLAND SOC STUnFNTENFRONT 1 GEVORMD ijaar men s mededeelt heeft zichhier te lande een groep studenten gevoijmd welke zich heeft uitgesprokenvotor de vernieuwing en tegen dethahs nog in ruimen kring aan den dagtredende behoudzucht aldus het A N P Zij keurt de wijze waarop de studenten van enkele hoogescholen meendenaan hun afkeuring van overheidsmaatregelen uiting te geven onvoorwaardelijk af en acht haar een belemmeringvan de noodzakelijke ontwikkeling vanons hooger onderwijs en een gevaarvooil de belangen der studenten Deze groep welke zich op nationaalsocialis tischfen grondslag stelt roept haarmedestudenten op tot aansluiting bijhet door haar gevormde front om tekomen tot samenwerking welke eenvreeozamen opbouw waarborgt Plaatselijk zullen nadere stappen tot bereiking van deze docleindöi worden gedaan Berekening omzetbelasting GEEN iWZONDERLUKE VERMELDING VAN HET BEDftAG In aansluiting op de publicatie van de secretaiissengeneraal van de departementen partementenvan Handel Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw en Visscherii met betrekking tot de berekening v n omzetbelasting aan afnemers wordt van de zijde van het departement van Financiën medegedeeld dat in gevallen waarin de omzetbelasting mag worden doorberekend zulks niet mag geschieden in den vorm van een afzonderlijke vei ding van het bedrag van de i belasting Behalve voor ije uiti derde goederen en diensten is geoorloofd dat de omzetbelasting en de invoerbelasting in d n prijs wordt verkerkt zoodat zoo noodig dus tot verhoogjng van prijzen mag worden overgegaan Aan een afnemer mag echter in geen eivkelen vorm een afzonderlijk bedrsg aan omzetbelasting in rekening Worden gebracht Aan ondernemers die tot 1 Januari 1941 de omzetbelasting afzonderlijk in rekening hebben gebracht blijft voor zooveel betreft de leveringen ten aanzien vanwcike zulks gebruikelijk was tot en me 31 Januari 1941 toegestaan de omzetbelasting afzonderlijk in rekening te l rengen Na dat tijdstip is zulkg echter verboden Voorts wordt ter voorkoming van misverstand opgemerkt dat de getroffen regelihg oo t toepassing kan inden op het verric ten van diensten vpn welke de vaststelling van de vergoeding niet oo zeer onder de departementen van Handel Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw en Visscherij ressorteprt zooals b v commissies en provisies in het bank en verzekeringswezen De Nederlandscfae Unie GEEN MISPRUIK VAN LIDMAATSCHAP VOOR ILLEGALE DOELEINDEN Het driemanschap van de fedferlandsclie Unie doet de volgende verklaring publiceeren De leiding van de Nederlandsche Unie heeft ervaren dat in den laatsten tijd de meening heerscht dat vele leden van de Nederandschë Unie lid zouden zijn van illegale organisaties De leiding van de Nederlandschg Unie heeft meermalen en langs dé eigen organisatorische wegen en in heli openbaar haren leden het feit voorgehouden dat aan het hoofd vafi haar programma een loyale verhouding Jot de bezetVende overheid is Vooropgesteld en dat de leden daaraan gevolg dienen te geven Verschillende leden die hieraan niet voldeden zijn reeds geroyeerd Ook thans zal de leiding van de N erlandiche Unie met aarzelen op te treden tegen hen die iiet lidmaatschap der Unie tegen de duidelijke uptspraak van het programma en van te leiding in mistiruiken voor illegale doelstelingen waarmede het voksbelang niet is gebaat r DE WIJDE WERELD IN Een 18 jarige jongen werd het in zijn woonplaató Hillegei bcrg te eentonig en hy besloot dan ook de wyde wereld 111 te trekken en elders werk te zoeken Op 6 Januari volvoerde hij dit plan en trok het Westland m Van werk zoeken kwam echter niet veel tertoit Vi Jnt u Naaldwijk raakte ny al snoedig in een café verzeild Hij offerde hier zii het op bescheiden si haal nl vcor T i cor t aan Bacchus iiaar aar hjj t een ri l op zak had zi Ht v naai een gelegenheid om aai ee d te koren Ei dtze deed zich i poeiig vóoT De cHféhüuditcr V vyc t 1i ti i er en dit w voor het n ei sch o o i nde o ii drlt kuar Ki Uil de t xin iar yar c r wp l ier e en l t r mer lr betu en H c z ttc i ii le s v rt en kxa n L jitduincii i t tt cer was öV h er ri i r rcel f hij weer ijn tOi viui nt n een cofo Hii leitoef hier or g veir v ii tï oloi ag en verteei ó ci he cri en der Ook hier k i i o svjitunrr p frn akkehik zii v i l oiii eerlijke wurj aan geld Êpn andere bezoeker nl tl c veel gedrnr iter ha T en u een dutje deed w L rd hei s afhtiffcr De jir gen crncht s m ii s f erciscbap en zag kans diens por rronnae inhoudende ongeveer f 25 te roller De inhoud verdween in zijn zak en dl portemonnaie deponeerde hij in het cloK t De co funiplie werd betaald en r u girg het naar Ucn Haa Ir een hotel werd hier overnacht Cafetaria s werden hezoht hioscoopjes gemaakt en voorts kocht hij een polshorloge Het geld W 1S zoo goed ais op en nu sloeg hi de richting van Sasscnheim in Ook hier Wffd een heilig huisje bezorht en een verteering gemaakt van ƒ 2 De waard vertrouwd gegier het schamele voorkomen van zijn klant het zaakje riet erg en drong op betaling aan Nu lanceerde deze het smoesje van Ik heb m n portemonnaie vergeten Hier werd evenwel jjeüTi genoegen mee genomen de politie kwfnrer aan te pas Deze hield de jongem T nede omdat hi i minderjarig was aan Inmiddels had de benadeelde uit Laosduinen aangifte g daan bij de Kaagsche politie die reeds het signalement van den jongen had verspreid De ouders hadden de opsporing van hun veelbeloverden zoon veraocht en de politic in Sa =senheim maakte uit een en ander de gevolgtrekking dat de aangehoudene wel de gezochte moest zijn Hi werd op tranfnort gesteld naai Den Haag rn de Haapschc politic zorgde op haar beurt voor overbrengng raar HiHegersherg Een nel zeer roemloos einde van een met goede voornemens begonnen tocht WIELRHDER IN BOTSING MET VRACHTAUTO Vanochtend is op den Antwerpschcstraatweg te Hoogerheide de achttienjarige Gijzen die per fiets naar zijn werk te Bergen op Zoom ging vermoedeluk Icny volge van de gladheid v n den weg geslipt ea tegen een vrachUuto gereden De jongen was onmiddellijk dood De auto reed na de botsing tegen een paal en sloeg om De drie mz ttenden bleven ongedeerd De wagen werd met bescliadigd De verordening op den prestatieplicht NADERE TOELICHTING Om een verkeerde uitlegging van de nieuwe verordenipg op döi prestatie plicht te voorkomen wordt er van bevoegdet zijde op gewezen dat doof de oplegging van de verplichting een bepaalde prestatie op ond van deze verordening te verrichten de burger lijkrechteUjke en strafrechtelijke aansprakelykheid jegens de bezettingsautoriteiten voor den dader niet wordt aangeroerd De burgerlijk rechtelijke en strafrechtelijke aanspraken worden als te voren langs gerechtelij ken v eg geldend jjemaakt Naar ons uit een officieus commenr blijkt aldus het A N P geldt hèlzelfde voor degenen die in strafrechtelijken zin uitlokking plegen De bedoelde verordening heeft mede betrekking op die gevallen van uitlokking die niet in strafrechtelijken zin vervolgbaar zijn zooals het kweeken van een mentaliteit het geven van gelegenheid het toonen van vreugde over het plegen van de daad enz ZIJ HADDEN EEN KIST THEE TE KOOP De recherche van het politiebureaii aan de Mamixstraat te Amsterdam is een onverkwikkelijke oplichtingszaak op het spoor gekomen waarbij vier werkloozcn betrokken zijn Deze mannen hadden onderling afgesproken iemand die verlangend naar thee uitzag een kist zoogenaamd inhoudende thee voor honderd gulden te vërkpopen en dan samen de opbrengst te deelen Zoo gezegd zoo gedaan Een hunner maakte een afspraak met den toeko hstigen klant dat de kist thee hem geleverd zou worden bij de openbare schuilplaats op het Kwakerplèin tegen overlegging var honde gulden Het slachtoffer kwam op tijd Een der vrienden zou op de fiets passen terwijl hij de kist ophaalde De ontmoeting liep voor den thee liethebber zeer kostbaar uit Niet alleenkostte aij hem honderd gulden dochook zijn fiets was bij Jerugkomstspoorloos verdwenen terwijt de kist welke hiivo m t thee veronderstelde gevuld bleek te zijn met kolengrtis enhoutwol j Dank zij de ijverige nasporingen van Üfi recherche konden echter de daders achterhaald worden Zij bleken onder zeer mo iliike omstandiffheden te verkeeren sn waren lot deze oplichting aangespoord door een mooi gelijksoortig verhaal waarirt het den daders gelukt was aan de handen van de politiespeurder te ontsnappen DR GOEDE WAAGEN HOUDT DONDERDAG A S GEEN SPREEKUrR In verband met een lichte ongesteldheid zal de secretaris generaal van hetdepartement van Volksvoorlichting enKunsten a s Donderdag geen spreekuur houden VRAAGGESPREK OVER DE RADIODISTRIBUTIE Hedenavond van 18 uur tot 19 uur zal over de beide zenders Hilversum 1 en 2 een vraaggesp ek worden uitgezonden met den heer En serinck van het hoofdbestuur der P T T over het onderwerp Wat moet de radio distri butieluisteraar weten LIJK VAX OUDE VROUWOPGEHAALD Gistermiddag is uit hel Galgewater te Leiden het li ik opgehaald vao de 72 jarige alleenwonende vroiiw A E S uit de Nieuwstéeg die sedert Donderdag j l werd vermist Vermoedelijk is zij m tiet donker te water geloopen en verdronken GEVAL VAN KOLENDAMJPVERGIFTIGING Dinsdagmiddag heeft zich in Den Haag een geval van knlendamfvergiftiging voorgedaan dat dank zy de opmerkzaamheid van een bezorger no t etrekketiik goed is afgeloooen Df b2 reer belde ain de woning v iii het bejaarde echtpaar W in de Ter estenstraat en kreeg geen gehoor Dit kwam hem vreemd K r daar de oude menswhen atijd thuis vroren Hü begaf zich naar een schoonzoon die een sleutel van h t huis had De mannen roken bil het binnengaan van de wnnmg direct een sterken geur van kolendamp en vonden de vrouw bewusteloos te bed terwijl de l man in de keuken in dcnzelfden toestand werd aangetroffen De geneeskundige dienst vervoerde het echtpaar naar het ziekenhuis aan d n Zuidwal De toestand van de vrouw baart zorg KEfiK EN SCHOOL NED HERV KERK Brroepen te Enschede di C J Bleeker te Culemborg te Leiderdorp ds D Veldkamp te Valkenburg Z H Aangenomen naar Haarlem vac dr J Weehcif ds I P v d Waal te Hengelo 0 J GE EF KERKEN Beroepen te Mijdrecht ds O W Bouwsma te IJsselmjiiden Grafhorst MARK1 BERICHTEN VEEM KKT TE ROTTKBD VM M Jnnuaii Totaal aeievofTd 700 dieren 000 gebruiksvee 100 bokk n en eitcn Pifj n pt i fcluk kalfkoelen 500 3B0 300 melkkoecn i 39 306 var koelen 330 Ki i 215 vaarzen 325 275 183 i iiken 27O 300 IS5 bokken of gelten O 50 SO De aanvoer van melk en lutflcoelen als voriae week niet ttjdeiyken batulel e n Iets hooger in prij Varekoeien aanvoer iets rutmet met iraften ian let en ruim prtjthoudend Vaarzen en pinken aanvoer iets Krooter Itanrte matig en prljshAidend Bokken en Rellen ruimer aangevoerd vlotten tiandel en onveranderd In pvys KAASMAKKX WOFROKN Prtis 15 Jan Aanvoer 18 pa tUcn kaas e srt 4I SS Rander viuE KUNST EN LEHEREN DE NEDCRLANDSCBB FILMSPELERS Lily Bouwnecater es Ju de Hatag hebben graote ptoBoen Zooals wy reeds berichtten is eenigen tüd geleden het tooneelgezebehap De Nederlandsche fihnspelers dat onder leiding staat van Lily Bouwmeester en Jan de Hartog opgericht een nieu wgezelsehap dat mogelijk een nieuwe geest in de Nederlandsche tooneelwereld kan brengen De plannen zijn vast onilijnd en beloven iets Op het oogenblik is het gezelschap druk bezig het laatste tooneelstuk wan Jan de Hartog De duivel en juffrouw Honesta in te studeeren Op 24 Jan a s zal de première in het Metropool palace te Den HaagAvorden gegeven De Nederlandsche filmspelérs en dit blijkt uit hun naam zijn van plan Nederlandsche films te maken doch de omstandigheden zijn op het oogen blik niet van dien aard dat men hieraan met de zekerheid van succes kan beginnen Voorjoopig zijn daarom de filmplannen terzijde geschoven en heeft men zich op het tooneel geworpen Allerminst echter zijn de bioscopen uitgeschakeld want het doel is juist in de komende maanden een Nederlandsch tooneelstuk irf de Nederlandsche bioscopen op de plankert te brengen VOLKSCONCERT RESIDENTFr ORKESÏ Onder leiding van Frits Schuurmangeeft het Residenüe orkest vanavondom 7 uur zijn 6e volksconcert in lietGebouw voor Kunsten en Wetenschappen te s Gravenhage niet alssolist Jaap Emmer viool die het concert in g dur van Mozart speelt Vooraf gaat de ouverture van de opera Debruiloft van Figaro van Mozart na depaijze de vierde symphor e Ürfassung van BrifV sr SPORT VOETBAL j KOLDEWUN UIT HERACLES De bekende Heracles back KoM wiin zal binnenlAirt Almelo verlatrai da ar hij tot bedrijfsleider is benoond eener centrale bloemkweekerij te Zwolle Dit vertrek brengt mede dkt Koldewijn weldra niet meer voor Heracles zal uitkomen SCHAATSEN EEN OPGELOST PROBLEEM BO DE ELFMERENTOCHT Naar wij vernemen heeft het bestuur van de V V V te Langweert besloten geen winnaars aan te wijzen van de overigens zoo buitengewoon geslaagde Elfmerentocht Het is namelijk geblekai dat tengevolge van de geconstaleelrde mregelmatigbeden bij den start en het door de wedstrijdrijders passeeren van de controleposten zonder him kaaMisn te laten afstempeleit een zoodanige verwarring is ontstaan dat het bestuur zich tenslotte voor een onmogelijke taak gesteld ziet bü de bepaling van de winnaars van deze tocht Wel zal aan alle deelnemers de draaemedaille worHen uitffereikt SCHAKEN EMANUEL LASKER t Een van de grootste schakers aller tijden Het bericht dat de groote schaatemeester Lasker overleden zou zijn wordt van verschillende kanten bevestigd Hü is 72 jaar geworden en geboren te Berlinchem Neumark studeerde wiskunde te Heidelberg en was enkele jaren lector aan de universiteit te Manchester Reeds op jeugdigen leeftijd toonde hij eep ongewtmenschaakaanleg en in den wedstrij te Breslau 1889 verwierf hij denmeestertitel In de jaren 1889 93 won hij een groot aantal tweekampen tegen bekende meesters en in 1894 versloeg hiJ den toenmaligen wereldkampioen Steinitz in een match te New York Philadelphia en Montreal 10 5 en 4 remise Lasker wist het wereldkampioenschap te behouden in wedstrijden tegen Steinitz 1896 revanche Marshall 1907 Tarrasch 1908 Janowski 1909 en Schlechter 1910 moest echter in 1921 zijn titel afstaan aan Capablanca die hem te I avana met 4 O bij 10 remisepartijen versloeg Laskers phenomenale kracht in het schaakspel was gebaseerd H ziin alzijdigheid die het hem mogelijk maakte zwh niet alleen bij elke willekeurige positie aan te passen maar ook lederen tegenstander zoodanig te bestrijden dat de kans op succes joo groot mogelijk was Men noemt Lasker daarom wel eens den grondlegger van de psychologische school In groote tournooieft speelde hy slechts zelden maar wanneer hij deelnam was zijn succes vrijwel al verzekerd BSbrste pril zen iivon hij te St Petersburg Neurenberg Londen Parijs Bertim Mahrisch Ostrau en New York Een bijzondere sensatie veroorzaafite Lasker door na een pauze van 9 jaar m 1934 op den meesterwedstriid te Zünch den vijfden prijs te behalen Onze landgenoot Euwe verloor toen nog van hem In 1924 won hij te fJew York nog tournooi vóAr zijn opvolger Capablalica Zijn laatste groote succes was het f tournooi te Moskou 1935 waar WJ derde voor Capa Fkihr en Botwinnik eindigde Dr Lasker heeft veel gesdireven over schaken wiskimdc en wijsbegeerte GELD EN GOEDEREN j 3 3W pCt STAATSLEKNCTG WS8De setJretarisgeneraal van het departement van financiën maakt beko dal bil de op 14 Januari 1941 gehou toting van schuldbekentenissen 3 3V4 pCts Staatïleening 1938 zyn geloot en mitsdien op 1 Maart J941 losbaar zullen lön een aantal sdis bekentenissen leenin die van Maart 1941 af betaalbaar zyn