Goudsche Courant, donderdag 16 januari 1941

EERSTE BLAD DONDERDAG 16 JANUARI 1941 Btuterdand Huil over den steun aan Engeland Haagsche conventie van 1907 kan niet meer op den tegenwoordigen oorlog worden toegepast De leveranties van vliegtuigen WELKE BONNen zijn geldig 50 gram roggebrood of SO gram andert m 36 Jan brood of 4 rantsoen gebak of 35 gram meel of bloem 19 Jan 29 Jan plm 1 on vleeach t m 19 Jan 29 Jan 1 rar tsoen Bfc K Per VL De minister van Buitenlandtche Zaken Huil heeft voor ée commissie van Buitenlandcche Zaken van het Huit van Afgevaardigden verklaard d£t het wet ontwerp betreffende de hulpverleenin aan Engeland een nvaatiêgel is ter aanwending van de Amerikaansche hulpbronnen op een wijze die de veiligheid van de Vetecnigde Staten en van het Westelijk halfrond het beste dient In de CTste plaats zal de wet mogelük maken dat de hulp zoo snel mogelijk wordt verleend Spoed aldxis Huil is dringend noodig zoo mejdt het D N B uit Washington In den geest van Rooseyelts politiek dêtd Huil heftige aanvallen op Duitschland Italië en Japan welker zoogenaamde aanvalshandebngen hij opsomde bfgin ncnde met den oorlog in Mand s 0€iije in 1931 Wanneer deze drie mogendheden de zeeëfn zouden beheerschen zoo beweerde hij zou het than s reeds groote gevaar voor Amerika nig vele malen ernstiger worden IJerhiilve r het van belang dat een zoo groot mogelijke steun wordt verleend an Engeland en de andere landen die tegen de spilmogendheden stiijden Aicn de democraat Johnson vroeg cf irnhot welMinlw rp de bepaling over de rttparalie van Schepen van oorlogvocrtlnde landen in Amerikaansche havi ns Rccn infireuk op het inteiïiationalc recht beteekent antwoordde Huil dat slechts een reaU li che beooTxjpfhng een grzcnd inziclif is De wetten der zelfverdediR ng moeten worde n toegepast v it r het te laat is Alleen de practisfche factoren kunnen befliP5 end zijn Tevoren had Huil verklaard dat naar het oordeel der Amerikaansche reget Ting de Uaagb he conventie van 1907 niet meer op den tegenwoordigen faoi log kan worden toegepast daar dir oonventie niet metr door alle oorlogvoerenden erkend wordt De m nister beweerde opnieuw dat het weteontwerp noodig is voor de verdediging der Vereenigde Staten omdat veidediging niet alleen eigen bewapening beteekent Op de vraag van den democraat Burgin ot het ontwerp een gixx ter oorlogsgevaar inhoudt dan èe vroegere neut rahteitspolitiek antwoordde Huil Wij kunnen met met de armen over elkander blijven zitten tot de aanvaller over omte gtenzen komt Na nieuwe heftige uitvallen teg ïi de ipilmogendheden dijp hij aanvaUers noemde besloot Huli met een ianval op Japan dat naar hij beweerde Bieerinalcn het volkerenrecht heeft feschonden door China binnen te vallen Japan heeft zich van den aanvang f laten leiden door het doel zelf een beheerscliende positie m het Westelijk deel van den Stillen Oceaan te krijgen Door wapengeweld heeft het getracht heerscher te worden over een gebied dat door bijna de helft van de bevolking der gehcele aarde bewoond wordt De voorgeftelde nieuwe orde in den Stillen Oceaan aldus de minister beteekent een politieke overheersching door een land economische exploitatie van alle hulpbronnen ten voordeel van dat land en daardoor verarming van alle andere landen Halls verklaringen De republikein Tinkham heeft Huil nog gevraagd of het ontwerp den president tot een daad v n oorlog machtigt Huil antwoordde dat in dit oplicht het on werp geen nieuwe volmachten verleeni naast ie welke de president reeds bezit De president ol iedere commandant van een oorlogs achip aldus Huil zon ook zonder wet Itijd een dead van oor kunnen verrichten Tinkheni noemde dit antwoord ontwijkend doch IPreeg op verdere vragen feen duidelijk bescheid RUSLAND N DE STEUN AAN ENGBLAND De Russische pers volgt met groote andacht de Amerikaansche steunverleening aan Engeland Uit officieele Amerikaansche verklaringen blykt dat binnen atzienbaren tijd een delegatie der Amerikaansdie regeering naar Londen aal vertrekken om te onderhandelen over het afstaan van nog ineer vlooten luchtbases aan de Ver SUten Dit feit eeh een bnzonder levendige belangstellmg in Rusland ewekt In een berichtgeving uit NewYork wyst Tass er met nadruk op dat Amerikaansche kringen zich meer en meer verzetten tegen levering van torpedobootjagers aan Engeland Tass dteert met betrekking tot de viirgtuigproduclie zekere berichten uit de Amerikaansche per waaruit biykt dat de Amerikaansche vliegtuigproduclie heeft te kampen met moeilyKheden welke in de eerste plaats een gevolg xë o tegenstelling tusschen vliegtuig en autoproductie V BB VLIEGTlTIGnU DnCTIE tN VOL STATEN De voorzitter der marineeommissie van het Huis van Afgevaardigden Vinson heeft verklaard dat de door de commissie ontvangen rapporten er ep wezen dat het door Roosevelt gestelde doel per jaar 50 000 vljegtuigen te bouwen slechts dan te bereiken is wanneer men de technische verbeteringen a an de massaproductie opoffert Het is volgens Vinson wellicht mogeiiiki dit doel toch no te bereiken wanneer men van tijd tot t id standaardBodellen zou kunnen toepassen Niet Ue vliegtuigen zouden echter met d modernste nufjes der techniek uitgerust kunnen zün Vinson legde zün verklaring af op grond van mededeelingen van doi president der Curtiss Wright fabrieken Vinalon gaf als lyn oordeel te kennen dat het op de tegenwoordige grondslagen van den vliegtuigboliw niet slechts onmogeiyk is 50 000 vliegtuigen per jaar te vervaardigen doch ook de 38 t O0 die volgens programma door de Amerikaansche vliegtuigfabrieken in den zomer van 1942 alj jaar totaal moeten worden bereikt AMERIKAANSCHE VLIEGTUIGEN ZIJN ONGESCHIKT De Amerikaansche journalist Inper soil deelt in een bericht mede dat volgens uitingen van Engelsche vliegtuigbestuurders de door de Ver Staten geleverde vliegtuigen ongeschikt zijn voor den strüd tegen het Duitsche luchtwapen wegens technische tekorten gebrekkige bewapening en onvoldoende bescherming van de bestuurderscabine AMERIKA De aanhouding van de Mendoza ZUID AMERIKAANSCBE PERSSTEM Naar aanleiding van de aanhouding van het Fransche s s M endo2a schrijft de Gazeta de Noticias o a Onmachtig tegenover de actie van Duitsche hulpkruisers in overzeesche wateren zonder kracht om iets tegen het steeds drukker wordende zceverkeer van de Noordzee tot de Golf van Biscaye te ondernemen richten deze helden kanonnen tegen de Mendoza welker misdaad het is een weinig levensmiddelen te vervoeren voor de Franschen die alles bij de verdediging van Engeland hebben verloren De Mendoza opnieuw uitgevaren Het Fransche stoomschip Mendoza heeft Dinsdagmiddag een nieuwe poging ondernomen door de Britsche blokkade te breken Het Fransche schip dat m den loop van den ochtend de haven van Montevideo was binnengeloopen was kort na den middag weer verdwenen Tot dusver zijn omtrent de positie van de Mendoza nog geen berichten oijtvangen De Braziliaansche schepen met oorlogstuig De Brazilaapsche pers blijft commentaar leveren pp het feit dat Engeland geweigerd heeft Brazilaansche passagiersschepen met oorlogsmateriaal ongehinderd van Lissabon naar Brazilië te laten varen De Noch e wijst op den indruk die deze onbegrijpelijke onvriendelijkheid jegens Brazilië in het land gemaakt beeft Het blad verklaart verder dat Brazilië het eerste land is dat gehoor heeft gegeven aan den oproep der Vereenigde Staten tot hel beveiligen van het Amerikaansche continent tegen het gevaar van een dreigenden Duitschen inval In hoeverre dcfe inval dreigt moet buiten beschouwing worden gelaten aldus het blad Bevreemdend ecihter is het dat Engeland de wapening an Brazilië saboteert Engeland roept lom Amerikaansche hulp en brengt tegelijkertijd de solidariteit der Ambrikaansche staten een stoot toe Het Braziliaansche volk aldirs het blad taat eendrachtig achter den president De pers veroordeelt verder de Britiiche poging tot het plegen van een overval op het Fransche s s Mendoza De toon der erscomentaren wordt scherper naarmate de Britsche daden van willekeur tegen dp LatijnschAmerikaansche landen toenemen De Uniguaysciw bladen Ook de Uruguaysche bladen schrijven thans over de Engelschc neutralileitsschending der Uruguayscne wateren door de aanhouding van hét Fransche vraéhtschip Mendoza LaiTribuna schryft Het aanhouden van het Fransche s s Mendoza bmnen onze territoriale wateren beteekent een flagrante schending die niet kan woeden geduld en ver strekkende verklaringen van den kant Van de EngeKwhe regeering eischt De houding van Engeland heeft niet alleen ons land geschonden maar is ook in strvjd met den wil van de Ibero Amerikaansche volkeren die in vaststelling van de fiontinentale de neutraliteitsz6ne in Panama categorisch tot uitdrukking is gebracht Bien Publico noemt net optredenvan Engeland eeji inteniationale gewelddaad en voegt hieraan toe Hetgaat hier om een fla nte inmengingzonder verzachtende on standighedenvan het standpunt der igcbruikehjkcjuridische opvattingen van het volkenrecht zooals de driemulszóne Hetblad wijst er verder opl dat voor deLa Plata rivier niet eens de voor deopen zee opgestelde regels geldig ziin Alleen het pro EngcIscHe blad El Paistracht het Engelichc optreden te bagatelliseeren f NIEUWE MILITAiteE BASIS IN MEX O In de Califomischë haven La Paz wordt 02 eürsle van de nieuwe Mcxicaansche luchten vlootheses gevestigd Dear de Meycaaneche regeering kort geleden den Vereen dsn Staten heeft toegestaan de M xicsansche vliegvel Jcn door A i rik ansche militarie vliegtuigen t cyfn p b inken verwacht men dat n rnk oi t gfbru k der nieuv e bcscs aanspraak zal maken DE ENGELSCHE AANKOOPEN Engeland komt IS milliard dollar tekort De Minister van Financiën Uorgenthau heeft voor de commissie voor Buitenlandache Zaken van het Huis van Afgevaardigden verklaard dat bigeland in 1941 3 019 milliard dollar noodig zal hebben om zün Inkoopen in de Vereenigde Staten te betalen De minister van Financiëi legde de commissie twee memoranda voor waaruit blijkt dat Engeland voor zijn inkoopen slechts beschikt over 1 555 milliard dollar Volgens de memoranda van het ministerie van Financiën resteert dus een deficit ten bedrage van 1 464 milliard doUar Politieke spanning in Argentinië UITSCHAKELING VAN HET CONGRES In den binnenlandsch politieken toestand in Argentinië is nog geen ontspanning te zien In kringen der fegeering en der politieke partyen heerscht een koortsachtige bedrijvigheid en de mogelijkheden eener normaliseering en stabilisatie van de binnenlandsche politieke toestanden worden door de afgevaardigden levendig besproken Het verzoek om ontslag van den minister van Financiën Pinedo is nog met officieel aanvaard Daar de minister echter in een tweede schrijven vasthoudt aan zijn ontslag zal het verzoek van Pinedo in den loop van vandaag of morgen wel worden ingewilligd In Argentijnsche politieke kringen hoort men vaak de opvatting uitspreken dat de regeering van plan is het congres een Kiodschap te zenden waarin het wordt opgeroepen de onvrjichtbare debatten over de verkiezingen in de provincies Mendoza en Santa Fe te staken om in plaats daarvan zijn arbeid te wüden aan de dnngende problemen vanl den dag Vooral moet de begrooting eindelijk worden atgehanded en voorts moeten eindelijk maatregelen worden genomen tot opheffing vaq de eco homische crisi s Anders zoo zegt men in Argentijp Kche kringel zal de regeering 7ich gedwongen zieri de oplossing van de e urgente problemen eigener beweging zonder niedewerkmg van liet Congres ter hand te nemen Oneenigheid in Canada OMTRENT VOORSTELLEN VAN CENTRALE REGEERING Bij een zitting van de premiers van de afzonderlijke Canadeesehe provmdaie regeeringen hebben zich naar uit 0 tawa gemeld wordt aanmerkelijke raeenmgsverschiUen voorgedaan nopens de voorstellen omtrent de financiën belastingen en sociale voorzieningen die door de centrale regeering te Ottawa opgesteld zyn Slechts drie premiers verklaarden zich voorstander van de voorstellen Twee wezen ze van de hand en drie verklaarden zich bereid ze nogmaals te onderzoeken De Canadeesehe premier Mackenzie King verdedigde de aanneming daar de spanning tu ssrhen de afzonderlijke regeering averechts moet werken op vervulling van de eisehen die de oorlog aan het land stelt zoo verklaarde hij De eenhfid van Canada wordt bedreigd indien de belastingstrijd voortwoedt VERTEGENWOORDIGER VAN HET VATICAAN BU ROOSEVELT De vertegenwoordiger van het Vatlcaan in Washington Cicognani heeft Woensdag president Roosevelt een beleefdheidsbezoek gebracht Later vsrklaarde NhiJ tegenover vertegenwoordigers VM de pers dat hy niet gesproken had over een eventueelen opvolger van Taylor en ook geen boodschap van den paus had overhandigd Myron Taylor was zooals met zich zal herinneren de persoonlykc vertegenwoordiger van Rooseveft by het Vaticaan VIER KINDEREN BIJ BRAND OMGEKOMEN Vier kinderen in den leeftijd van 4 tot 7 jaar zijn om hel leven gekomen toen in het Canadeesehe plaatsje Jonquiere in de provincie Quebec een woonhuis in brand raakte De ouders der kinderen en een vyfde kind konden zich door uit het raam te sprmgen m veiligheid brengen PERU VERSTERKT I N DEFENSIE De Peruaansche Kamer van Afgevaardigden heeft het voorstel der regeering nop ns een leejing van 300 millioen voor de lanwverdedigmg aangenomen ZWIJSERLAND De Fransche geïnterneerden REPATRIEERING Inzake de repatrieering der Fransche geïnterneerden in Zwitserland worijt naar het Zwitsersche telegraafagentschap meldt van de zijde van den Bondsraad medegedeeld dat deze toestemmjng heeft gegeven tot den terugkeer der Fransche geïnterneerden naar hun vad iland Voorts wordt vernomen dat tcrstnd begonnen wordt met do voorbereidingen voor de repatrieering Distributiekaorten en boiis voor Duitsche weermacht Leveranties op militaire kaarten en hons héhhen voorrang hoven alle andere leveranties Rantsoenen koffie en thee sterk verminderd ten de aan te koopen goederen overeenkomend met de op de kaart gedrukte bestemming de soort en de hoeveelheid dier goederen vermelden en verder de onderteekening van den hoofdintendant chefmtendant bij den weermachtsbevelhebber in Nederland van den commandant of van den officier van administratie Truppenzahlmeister van de verplegingseenheid bataljon enz en zelfstandig onderdeel onder vermelding van den rang benevens het dienstzegel of den dienststempel van de eenheid dragen De militaire distributiekaartën zijn geel Bovendien zyn er militaire distribuliekaarten waarbij de bestemming op een rood veld is gedrukt welke alleen door den hoofdintendant mogen worden ingevuld Voorts wordt artikel 3 in zooverre gewijzigd dat op de bruine militairedistributiebons welke tot dusvergeldig waren voor 100 gram koffieof 100 gram thee voortaan slechts 15 gram koffie of 2 gram thee verkrijgba ar zal zijn Tenslotte zullen de gewone gryzemilitaire distributiebons voor 100 gramlevensmiddelen van elke soort vervallen Hiervoor komen in de plaatsgrijze militaire distributiebons metzwarten opdruk waarop verkrijgbaarzal zyn 100 gram levensmiddelen daaronder begrepen peulvruchten van elkesoort In het gisteren verschenen Verordeningenblad is opgenomen een derde verordening van den Rljkscommissaris voor het heietlé Neder landsche gebied ter aanvulling van de verordening No 61 1940 betreffende het invoeren van distributiekaarten en distributiebons voor de Duitsche weermacht voor den aankoop van levens en voedermiddelen die onder de distributie vallen of waarvan het gebruik in het algemeen rbodencis De artikeletri en 2 van de bestaande verordening worden met ingang van heden als volgt geleien Artikel 1 In het bezette Nederlandsche gebied worden voor den aankoop van levensen voedermiddelen welke onder distributiebepalingen vallen en welke niet uit de voorraden der inttndance worden verstrekt militaire distributiebons ingevoerd Deze kaarten en bons geven slechts recht op aankoop vSn goederen overeenkomend met de op de kaart of bon gedrukte bestemming Leveranties op militaire distributiekaarten en distributiebons genieten voorrang boven alle andere leveranties Artikel 2 De militaire distribuliekaarten moe hebban de autoriteiten zich tot genoemde strafmaatregelen bepaald Volgen s de nieuwe regelen bet reffende de prijzenbeheersching zou sluiting van de fabrieken zyn gevulgd terwijl daarenboven een ongelimiteerde geldbpete zou kunnen worden opgeI gd De secretaris generaal van het departement van Handel Nyveiheid en Scheepvaart zal over de bestemming van den inbeslaggenomen voorraad een nadere beslissing nemen 170 000 k g cacaopoeder in beslag genomen WEGENS PRUSOPDRUVING ER ZIJN GEEN VRIJE FIKREN Indertijd is bekend gcrtiaakt dat van de kippenhouders wordt verwacht dat zy i n het tijdvak van 28 October 1940 tot en met 3 Februari 1941 per kip waarvoor hun voeder wordt verstrekt tenmmsle 20 eieren zullen afleveren aan een verzamelaar In het betreffende bericht werd verder medegedeeld dat het m de bedoeling ligt de toekomstige voedertoewijzing voor de kippen afhankehjk te ieHen van het inleveren van boveng noemd aantal eieren a s minimum Hetzelfde geldt voor de toewyz ng van het aantal kippen dat ten hoogste op een bedrijf mag worden gehouden Tevens werd gezegd dat de voedenoe A iizing voor kuikers verband zal houden met het totaal aantal afgeleverde eieren Et n overceikomstige medeueelmg werd gedaan aangaande de eendeneieren Naar gebleken is heeft bovenbedoeld bericht bij sommigen dé meenmg doen ontstaan als zouden pluimveehouders Wegens enorme prijsopdiyvinglvan cacaopoeder en cacaokoeken iside cDmmi ssaris van pohtie te Wor mer eer in samenwerking mèt den accountantsdienst van het departe ment van Handel Nyverhed enScheepvaart overgegaan tot beslagneming van den geheelen voorraadjvan een tweetal groote cifraofabrielken waarvan er een in Wormerveeren een in Zaandyk is gevestigd Het betreft hier een hoeveelheid van ItOOOO kg Dè secretaris generaal van het depar j tement van Handel Nyverlieid Scheep j vaart stelde va t dat de prys an het cacaopoeder per i k g met meer dan ƒ 0 20 boven dièn Jan 9 Mei 1940 moeh liggen Het werd evenwel verkoch voor een zoogena imden richtprijs vü ƒ 120 per 100 k g tetswijl bij be schikking van dei secretaris ger eraa de prijs mocht v irieeren van ƒ 75 tot ƒ 85 Tevens is behilve inbeslagneming een afl erngsverbod uitgevaardigd indien de fabriel en zich niet houdeiti aan den vastgesljeklen verkoopsprys Tegen een tweeta andere fabrieken i procesverbaal opgemaakt Daar het hier van December oude prijzenbesclh 19il0 DUUR BON t m 17 Jan t m 24 Jan Brandstoffen Haarden en kache Centrale verwarming t m 31 Jan t m 31 Jan K 06 t m 10 K 15 t m 24 as t m 26 Jan t m 19Jan Bt Bi Brood t m 26 Jan t m 19 Jan A 33 A lil b 23 BJ 3 Br 22 Eieren t m 26 Jan t m 26 Jan t ni 19 Jan Gebak t m 21 Febr Ai 44 Gort Gortmout bf Grutten i vlokken Havermout Havei Gort of Grutter t m 21 Febr A 57 48 60 A 47 eii 61 t m 26 Jan Kaas t m 31 Jan Al 18 Koffie Vermicelli of Macaroni of Spaghetti t m 21 Febr A 31 eel of Pud Maizena of Griei dingpoeder t m 21 Febr 87 nbg niet bekend Peulvruchten t m 19 Jan t m 23 Febr Per C Pier 8 Petroleum Hijst emeel gries ebloem of Gruttemeel t m 24 Jan A 108 li7 part strookje t m 30 April Scheerzeep met aangewezen Slaolie t m 17 Jan Suiker t m 31 Jan A 18 Thee t m VI 14 15 Vletakb Vl 14 15 Vleeichwaren t m 31 Jan A 113 Ze p Veiklaring A = Alg DistribütiebonWtkjeBI = riceirbon Bo = Boterbon overtreding betrof I in welken tijd d likking vingeerde die meer eieren vn hun dieran rapn dan genoemde 20 het meerdere vS aan iedereen mogen afleveren en oA wel tegen hoogere pruzen dan 4 erkende verzamelaars matea beul Men spreekt in dit verband van vru eiwen De Nederlandsche Centrale voor Eieren en Pluimvee vestigt er daarom nog eens met nadruk de aandacht on dat een pluimveehouder de eieren dS op zijn bedryf beschikbaar komen uiu fluitend mag afleveren aan zyn va sten erkenden verzamelaar die voor alle door hem ontvangen eieren de prijj voorschriften in acht moet nemen Indien een pluimveehouder ander Un delt komt hU an botsing met de betref fende wettelyke bepalingen Verwerken van eieren Het Rijksbureau voor de Voedervoorziening m oorlogstijd deelt mede dat het EierInventansatiebesluit 1940 helj welk t et in voorraad hebben en af leveren van geconserveerde eieren zon der goedkeuring van de Nederlandsche Centrale voor Eieren en Pluimvee t Beekbergen verbiedt thans is aaigevuld met een verbod tot verwerk n van eieren Genoemde centrale is bevoegd van dit verbod ontheffing i verleenen eventueel onder door haar te stellen voorwaarden SPECIALE BENZINE MAG NIET ALS MOTORBRANDSTOr WORDEN VERKOCHT Bij beschikking van den secretarisgeneraal van het departement van Handel Nyverheid en Scheepvaart is de verkoop van speciale benzme als motorbrandstof verboden RADIONIEUWS Vrljdac n JUHUUi BIl VERSUli 1 41 $ N Gramofoonmunek rS S 4S Nl uw b richten ANPj lO M Morgenwu ±i ifl ij CJiatnofooiitnuziek lÜiïO V r d vrouw l 35 Orgelconcert eii amg IJ Cycli Jle ch ders van het Ho Bi iid s li Undschip 11 ij Amabjlp sextet 12 W lï l Grai wf ionmuz f i2 3 Giamoioonmuziek IZA Nm u v en economische ber cbten ANP l W AVRO arr u lement orke t en giaia tfooainuzj tc t M Dis co anLte XM Cyclus Vrouwei Uerxwpen a Nederland 3 25 Omroeporkest 4 15 JS Rfpottaffei 5 M Gramofoonrruztek I L t Beilijii Gcu au der Heirr al progran ma vfKW de Duitsche Weermacht 9M Cyc ut Sport vn htha ue ijke opvoeding i ÏS De Speel ietl n en gramofoonmuiitk C 4S At M ie reooriage of crafnofoonmunek Tm EconoHwche via en van den dag ANP 7 15 Clrami foonfnuTiek T 9 T 41 Benchien Zne 8 0 Nituwfcberichten ANPA IS Gramofoonfïu K k 8 30 Berichten Enginch 145 Pu iz a ork st 9 1 Declamatie 9M Omroeporkest nt o i t 10 W 10 15 Nieuwtbenchten ANP en HILVERSUll n MU M N C T SM Schriftlezing en MediUUe t lS G wi d muEiek grpU I M N eow benclii o ANP 8 4Ï Gramofoonmuziek M U GeuijClc muzjek opn 14 39 MorgendleTMt Il M Grainofoon muziek 11 15 Ce e ta enfiemtole en fraTiO foanm uy tk 12 04 Berichten 12 15 Reportage ot ïruz pk IÏ 45 Nieuw en ec K o TH cbe berichten ANP 1 44 C l itji ensemt ie en gramotoonmuzick 1 45 GramofoonnvuEiek ï IS Zari met pianobegeeiiMnc en crunofoo mii7tek 3 04 Hobo piano en gra io oonrnu7 3 25 VrmiwfnhalfLHirtje 3 45 Bijbellertn 4 15 Gittnofooninuziek T PJLO SJ Gesprakken ntet kiiitanMra N C T HOEVSELHEID Vi p boter of margarine of MS gr vet oude voorraad 250 gram Eenheid vaste brandftof 100 gr roggebrood of 100 gr andür brood of 1 rantsoen gebak t kilden of eendene 1 rantsoen Vi 1 M pond M pond Elke bon 100 gram é pond 1 ons 1 ons 1 pond Voor verlichting 2 liter Voer de keuken 4 pond 50 gr scheerzeep rf tube of pot 1 kilogram 75 gram 1 rantsoen j = Broodbon = Kolenbon = Periode = Vlecachbon 5 15 Nieuwï economise en b r bertchten ANP 5J4 Berichten 5 3 Clavecyrnbe voordiacht 4 04 NCRV ork 6t 4 45 Acfu t e reportage o prBmofoonnrmiiek 7 04 T lS Eco noMische vratïen tn den dac A fP en aiuitln