Goudsche Courant, donderdag 16 januari 1941

TWEEDE BLAD DONDERDAG 16 JANUARI 1941 Stadsnieuws B en VV ttetten voor Toetreding van Gauda I tol provinciale electriciteitsregeling Koppeling der bedrijven en collectieve stroomopwekking met handhaving der zelfstandige distributie door de gemeenten Goadsche bezwaren tegen heschermitig ooor de prijs epaling met een nadeelig verschil fon f 26 000 niel erkend Politierechter te Rotterdam In dep avond van 3 Augustus J 1 circa half negen cdlporteetde een Goudsche behanger op den Tiendeweg alhier met Volk en Vaderland Bj deze gelegenheid zou de 32 jarigê Gouwenaar J H S hem in het voor bijgaan hebben toegevoegd zoo smerige landverrader De behanger achtte zich daardoor beleedigd volgde den man en haalde dé politie in het gevat Op het bureau z ide S alleen gezegd te hebben zoo verrader en geen zoo vuile landver rader Schenk Hij schetste de verdiensten Voor deze beleediging voor den poll van den overledene en verklaarde dat tierechter te Rotterdam gedagvaard De heer C J den Hertog is geslaagd voor het examen boekholiden van de mslag mogelijk is anders loopt men Vereeni ii B van leeraren in de hangevaar dat de heffing hooger wor ft jdelswetenschappen B en W hebben den raad een voorstel gedaan toe te treden tot de naamlooze vennootschap voor kop li ig der electricitcitsbfedrUven en ioUettieve stroomopwetfking in de orovincie ZuidHolland jen voor de twee aandeelen welke eb gemeente in het kapitaal zullen lèorden toebedeeld een bedrag vany 20 000 beschikbaar te ïtelïen In hun uitvoerige toelichting deelen B en W mede dat de sub commissie 5t i Gedeputeerde Staten in inS ingestelde commissie tot pnderloek van de wenschelykheid een stellel van collectieve stroomopwekking in Zuid Holland tot stand te brengen lot it conclusie is gekomen dat de meest intensieve samenwerking de voorkeur verdiende deze hield in koppeling der bedrijven en inbreng der centrales in Zy was tot deie conclusie gekomen omdat hel hierdoor mogelijk zou worden het kapitaal voor de koppelingboodig door collectieve stroomopwekking te kunnert financieren Welke gevolgen dit voor de cenlralels Ml hebben was nog niet met zekerheid vast te stellen Wel moest worden aangenomen dat de centrjples Ie Leiden Delft en Gouda gedeeltelük zouden komen stil te taan Uilschakeling van de Gnudsche centrale in de toeInirst was ook hiet onmogelijk Herekeningen te hoog geacljt Oe directie der centrale te dezer stede kwam naar aanleiding van deze rapporten tot de conclusie dat de berekeningen welke door hel Centraal Bureau waren opgezet voor de Goudsche centrale vai nadeelingen invloed moeien zijn op de uitkomsten in de toekomst De uitbreiding welke door genoemde commissie voor de Goudsche centrale voor de toekomst was aangenomen bij zelfstandige strooiViopwekking was naar de meening der directie te groot van omvang en niet in overeenstemming tnet de werkelijkheid ZU kwam int éen andere conclusie waarvan door haar in de commissie blijk is gegeven Mede op verzoek der directie heljben B en W dit punt van peschil toen voorgelegd aan de irs van Eek te Heerlen en Jansen te Tilburg Eerslge noemde kwam lol de conclusie dat het hem niet mogelijk was een goed gefundeerd oordeel te veralrekken in verband met het tiidsbestek dat hem toegeslaan was iiin voorloopife meening was evenwel dafl de practijk wel andere kon zijn dan de directie zich voorstelde Ir Jansen bracht een uitvoerig rapport uit waarin hij tol dezelfde conclusie kwam als de directie n l dat de uitbreiding welke onze centrale in de toekomst was tocgejlacht niet in overeenstemming met de werkelijkheid zou zijn met als gevolg een grootere kaoitaalslasi voor onze gemeente Waar bij de prijsbeDSüng waarvoor ae gemeente van de NV den stroom moet koooen de door de commissie Bedachte uitbreiding zou worden verdisconteerd zou de gemeente dus een hoo geren prijs voor haar stroom moeten betalen dan wanneer de door ir Jansen en de directie in de toekomst noodzakeliik geachte uitbreiding werd angehoudcn In verband hiermede hebben de ver teBenwoordiger3 dezer gemeente dan ook tot het laatst toe bezwaar gemaakt teten deze clausule van het rapport De stibrommissie heeft evenwel dit rapport met de stem van Gouda tegen aanvaard De plenaire commissie besloot uiteindelijk bü meerderheid van stemmen de vertegenwoordigers van Gouda handhaafden het door hen ingenomen afwijzende standpunt eveneens tot het aanvaarden van dit rapport en liet dit basis zijn voor haar aan Gedeputeerde Statea tiit te brengen verslag De nieuwe situatie Dit versiag adviseert tot oprichting van een N V door de provincie en de zes gemeenten gezamenlijk welke venaootschap de koppellijnen sal bexltten en explolteeren en de leiding lal hebben bQ de exploitatie der gemeentelijke electrieiteltstabrieken De laatste blijven eigendotn der gemeenten doch stellen baar totale productie vermogen ter beschikking van de N V welke harenijds aan de ses gemeenten weer den noodigen stroom zal leveren Ter verwezenlijking van een en ander is een overeenkomst ontworpen lusschen de provincie en de zes gemeenten waarbij de N V Eleclriciteitsbedrijt Zuid Holland wordt opge richt De provincie verstrekt aan de N V een rentedragend voorschot van 12 millioen guld n voorden aanleg van het koppelnet De vennootschap zal een maatschappelijk kapitaal hebben van ƒ 430000 verdeeld in 43 aandeelen van ƒ lO üOO Deze aandeelen worden als volgt over de participanten verdeeld geacht de provincie ZuidHolknd 11 Rotterdam 10 Den Haag 8 Dordrecht 5 Leiden 4 Delft 3 en Gouda 2 De vennootschap wordt bestuucd door de directie en den raad van commissarissen bestaande uil 10 personen waarvan de provincie er twee benoemt Rotterdam en Den Haag elk twee de andere vier gemeenten elk één voordragen De voorzitter is éJr v i i i twee door de provincie benoemde Ten slotte zal er nog een raad van bijstand zijn waarin de directie der N V en de directeuren van de zes stroomopwekkende bedrijven zitting zullen hebben waarin het technisch en economisch overleg tot stand zullen kunnen komen N V zal geen winst maken De wederzijdsche leveringsvoorwaarden cijn gebaseerd op het beginsel dat de vennootschap enkelten doel heeft een telsel van collectieve stroomopwekking te verwezenlijken en dus geen winst behoort te maken De distributie blijft geheel en ar buiten de werkzaamheden der nieuwe N V Op dit punt komt en dus niet de minste verandering en in dit opzicht zijn de financlëele be langen der gemeenten wel verzekerd te achten De raad ver olgen B en W staat thans ook voor de vraag of het gewenscht en of noodzakelijl is dat ook Gouda tot deze N V toetreedt Het verschil waar het ten opzichte van deze gemeente financieel om gaal beloopt een bedrag van rond t 26 000 Treedt onze gemeente evenwel niet toe dan is uitbreiding der centrale uitgesloten De hiervoor nioodige hoogere goedkeuring zal wel niet worden verleend en daardoor zal het In de toekomst onmogelijk worden aan verzoeken tot aansluiting van eenlge beteekenis te voldoen Koppeling met een andere W AT A AAR f AfiNEER 16 Jan 7 30 uur Vrije Evangelische Gemeente Driedaagsche conferentie onder leiding van ds H C Leep sprekers ds J Lissenberg ds P van Vliet en ds J Verboom hoofdthema Hoon des Heeren Woord Medewerking van zangkoor 18 Jan 8 uur alls Theater Vertooning Olympiafilnj door athletiek en gymnastiekvereeniging Vires et Celeritas 16 Jan 7 30 uur Leger des Hells HeiligingssamenkomsL IS Jan 2 30 uur Thalla Theato Vertooning Olympiadefilm door tpleliek en gymnastiekvereeniging Vires et Celeritas voor de schooljeugd Jan 5 uur Café Duijnstee ijaarvergaderbig Goudsche Athletiekcommissie Jan t uur Kunstmin Derde Nutsbijeenkomst tooneelvoorstelling 22 Jan 1 30 8 30 uur Blauwe Kruis Zitting sociale voorlichtingsdienst Nederlandsche Unie Jan 8 uur Daniël Cursus E H B O Jan 7 30 uur Nieuwe Schouwburg Opvoering Zesde Etage door Tooneelgroep Het Masker 25 Jan 7 30 uur Kunstrali Cabaretavond Goudsche H B S reeniging 29 Jan 8 uur Daniël Cursus E H B O APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléénvoor recepten Apotheek P Weijer Gouwe 135 Uitreiking distril tiebescheiden MORGEN 10 5 30 uur Cantine N V Goudsche Machinale Garenspinnerij Slngelstraa t en Stempellokaal Groeneweg Uitreiking algemeen distributiebonboekje bloenikaarten broodkaarten papkaarleh vleeschkaarten en extrazeep bonnen voor hen wier geslachtsnaann begint met één der letter T tol en met Z cemrale Rotterdam zal zeker wordeilMgeéischt en de kosten hiervan zullen dan geheel voor rekening deaer gemeente komen De ntensiviteit van het bedrijf zal aan banden jvorden gelegd Naar de meening van B en W kan en mag de verantwoordelijkheid hiervoor niet worden aanvaard een en ander zou lol ernstiger schaclun voor het bedrijf gv U r il i ren n de e gemeente ai dan ook met hel otjlg op de toekomst tiot deze N V moeten toetreden o Tenslotte verwijzen B en W den raad naar een schrijven van Gedepu teerde Staten die daarin ernstig in overweging geven gelet op de groole algemeene belangen welke bij een goed geordende samenwerking op het gebied der electriciteitsvoorziening in deze provincie zim belrokken de daar aan ondergeschikte bezwaren u van Gouda ter ziJde te stellen B en W do n dit slecht s noodgedwongen al ontkenneiii zij niet de breede basis ten algeitieenen nutte welke aan deze oplossing van dil omvangrijke probleem voofonze provinciale gemeenschap ten grondslag ligt Burgerlijke Stand Geboren L Both 14 Januari Johannes f van M Dijkman en G d Reus straat 101 Geertruida dr van J Hilgers C Ketelstraat 4t f Getrouwd en G H de Jong Verheü nana van Saven üe 15 Januari Th J Brin van der Kist B van der Linden er D Stortenbeker en H Overleden 13 Januari Johanna A Hassel wed van A J PI 77 j Middens tandsvraft gstukken in dezen tijd INLEIDING VAN DEN HEER v LEEUW VOOR GOUDSCHE WINKELIERSVEREENIGING Wie nu geen goede boèkhtiudlng opzet pleegt zakelüken zelfmoord Gisteravond belegde de Goudsche Winkeliersvereeniging in Het Schaakbord een ledenvergadering waarop over het onderwerp Middenstandsvraagslukken in dezen tijd de heer F L V d Leaftw gedelegeerde van het dagelijksch bestuur van den K N M B een inleidyig hield De spreker begon inet Ie verklaren dat het beleggen vin vergaderingen als deze in den kring van den bond bijzonder gewAardewd wordt daar er een herleving vaiji de activiteit uit blijkt De winkeliers vervolgde hy hebben zooveel mogdlijk mede te werken aan een gelijkmatige en rechtvaardige verdeeling der goederen Houdt men zich daar niet aan dan dwingt men de overheid lot het nemen van maatregelen zooals reeds is gebeurd Spreker betreurde het dat de weinigen die zich tot onjuiste handelingen hebben laten verleiden oorzaak zijn dat het voor de tallooze goedwillenden mocilüker is geworden De prijsbepaling Uitvoerig behandelde de heer v d Leeuw hel vraagstuk der prijsbepapaling Prijsverhooging wordt tegengegaan Voor artikelen die als eerste levensbehoeften gelden zijn maximumprijzen vastgesteld De vervangingswaarde theorie blijft van de hand gewezen wel echter kan rja onderzoek met bevredigend resultaat vergunning worden verleend tot verhooging van den prijs met hetgeen nfl p zelf nominaal megyheefi te betalen Zonder een dergeliJSe vergunning mag men de prijzen echter niet verhoogen Een andere rrjoeilijkheid voor denmiddenstand noemde spreker de daling van de omzetten Wel zijn de behoeften van de bevolking niet verminderd doch er komen minder goederen binnen hetgeen met de distributie maatregelen leidt tot verminderingvan den verkoop In dil verband schelste spreker met eenige cijfers desituatie in Ifovember van het vorigejaar waaruit bleek dat toen o m hetverbruik van suiker met 25 Te vankoffie en thee met 57 en van zeepmet 70 was gedaald terwijl in detextielbranche de omzet met 30 enin de schoenbranche met nog meerwas verminderd Aan den eenen kantdus een omzetdaling aan den anderenkant een kostenstijging terwijl de prijzen niet verhoogd mogi n worden ende ont lagvt rordcning l e7uiniglng inhet Ifedrijf bemoeilijkt Dit zuo concludeerde de heer v d Leeuw maakt dat de mjddenatand ih een uiterstnio iUjVe p jsitic vtrki crt Echter hel l 1 een moeiliikifA lijd de handel di nt ook zijn olter te brtngen aar de gemeenschap en in bedrijf en huishouding met m mder genoegen te nemen dan men gewoon was Bovendien is het voor den winkelier in de gegeven omstandighedennoodzaktlijk een goede verstandhouding met de clientèle te handhav en Spr heeft cr aren dat dit hier ondaar te wenschcn ovcriait waarom hijeen dringend beroep op de aanwezigendeed de houding tegenover het loopend publiek in ovorfcnstemming tedoen ijn met de taak die de midd n btand in de gemeenschap heeft te vervullen g Votirts gaf hij den raad de kostenrekening eens onder de loupe te nemen De cijfers van de onkc stenper conlagfs in de verschiih nde iiranche s loopen nogal u teen De bèzetlmgsaut rit iten achten onze mSrges aan den hoogen kant hetgeen spreker weet aan het feit dat het bezcrgm in andere landen vee minder gebruikslijlf is dan bij ons waar over b trekkelijk groote afstanden vaak zelfs meermalen per dag de koopwaar wordt thuisbezorgd Ook worden verscheidene bedrijfstakken overbezet geacht waartegen hij binnen afzienbaren tijd ook maatregelen verwachtte De nieuwe regelingen op belastinggebied eischcn van de ondernemers liijzondere zorgen girrg de heer v d Leeuw voort De kwarlaalomslag en de omzetbelasting wordt bepaald aan de hand van de boeken De boekhouding moet daarom zoo zgn ingericht dat het bepalen van de grootte van den dan gerechtvaardigd zou zijn Ieder die nu geen goede overzichteliike boekhouding opzet loopt de kans zakelyli zelfmoord te plegen waarsèhiiwde spr De organisaties hebben hier een zebr breede taak om de leden op dit gebied bijstand te verleenen Wijzigingen In organisatie van middenstand Vervolgens schetste de heer v d Leeuw de wijzigingen in het organi satiewezen van den middenstand Een contact centrale werd gevopnd hetgeen later leidde tot oprichting van de Nederlandsche MiddenstandsCen trale Geen adres gaat nu meer uit van een der bonden afzonderlijk maar van de centrale geen besluit wordt meer genomen door de organisaties maar door de centrale het bestuur van de centrale is het isgaan dat de besluiten neemt zonder ruggespraak De wij zigingen die zich lederen feg voordoen eischen snelle beslissingen daarom is een systeem van langjjcaten alv uté te besluiten niét vWlschelijk mf In weerwil van die concentratie blijven de afdcelingen en districten in de gelegenheid belangstelling te tooncn voor het werk der N M C Een andere heel belangrijke taak is hen toebedeeld op cultureel terrein Uitvoerig schetste de inleider de bedoeling daarvan waaruil bleek dat niet alleen zekelijke en vakontwikkeling maar ook ontspanning onder die taak begrepen worden en waarbij h t hoofdbestuur voornemens is ooïc het Instituut iVoor Middensl ndsontwikkeling in te chakelen de schouders te nemen opdat hetpjS genomen werk zal mogen slagen Goudsche Winkell ver De heer K Korf de voorzitter van de vereeniging wenschte bij den aanvang van da vei gadering den leden het allerberste in 1941 Na de inleiding van den heer v d Leeuw herdacht de heer Korf het in het laatst van het vorige jaar overleden eerelid der G W V den heer Jan besloot met de hoop uit te spracen dat ook in Gouda de bereidheid zal worden geloond de taak or zoowel het Jan Schenk fonds als de Goudsche Winkeliersvereeniging tol in de laatste oogenblikken diens belangstellmg zijn blijven houden Met eenige oogenblikken stilte eerden de aanwezigen staande de nagedachtenis van den heer Schenk Markten in 1940 teruggreloopen KAASAANVOER DAALDE HET MEEST MET 38 Op de Goudsche markten is in he afgeloopen jaar over vrijwel de geheele linie de aanvoer tcruggeloopen wat inderdaad een gevolg van de tijdsomstandigheden is De de kaasmarkt was de daling het grootst De aanvoer bedroeg 8680 partijen met 2 604 000 K G legen 19369 partijen met 4 190 700 K G in 19 i9 e n achteruitgang met 18 t De aanvoer op de veemarkt daalde met 49452 sluks tegen 60486 in 1939 met 18 De biggen kwamen met 20 102 stuks op 74 van 1939 met toen 27368 stuks en de ma sere varkens met 12739 stuks op 67 van 19 9 met 18973 stuks Daarentegen toonde de aanvoer van nuchtere kalveren een stijging m n 19 van 8624 tüt 10255 stuks De overige annvofnT ware i vette varkens 931 v j 21 10 yOnderen 2116 315 gi skalveror 7 dl schapen 62 65 Iamm r7n ISE 5 1680 bokken en geiten 1019 914 en paarden 356 396 Dp boteraanvoer bereikte 72 t van 1939 met 10438 legen 14575 pond n Op de eiercnmarkt was de aanvoer 29 minder Er werden aangevoerd 2990 oonnanden en 3296 kisten legen 4220 oormanden en 4768 ki sten in 1939 Als e rige ging de oluimveemarkt vooruit Hier werden 57 72 stuks aangevoerd tegen 56942 in het voorgaand jaar een stijging met 6 DIPLOMA BOEKHOUDEN Uit vroeger tijden DE GOUDSCHE COURANT BtELOOE IS JAAR GSLEDEN Alhier zijn in den loop van het jaai 1865 geboren 942 jongens en 317 meiajes en overleden 228 personen van het mannelijk en 294 van het vrouwelijk geslacht Er werden 160 huwelijken gesloten Op 31 December bedroeg ds bevolking 15 514 zielen waarondw 243 militairen 50 JAAR ÖELRDEN Het bevolkingscijfer der gemeente Gouda is in 1890 vermeerderd door geboorte met 794 en door vestiging met 1006 personen en verminderd door overlijden met 485 en vertrek met 1089 personen De werkelijke bevolking is dus vermeerder met 228 personen en bedroeg op 31 December 1890 uit 9366 mannen en 10 564 vrouwen totaal 19 930 personen In het jaar 1890 zijn 144 huwelijken voltrokken 2 $ JAAR GELEDEN Cocadorus de bekende Amsterdamsche marktspreker heeft in de zaal Kunstmin een oratie gehouden voor de militairen hier in garnizoen waarmede hij hun een gemoedelij ken avond heeft verschaft De zaïl waa geheel bezet liet S j rsfek gaan Zijn verklariniwerd voorgelezen waarbÜ hy ontkende den colporteur persoonlijk te hebbeik wiUen beleedigcn Hij zou het trouwens in drift hebben gezegd De officier mr C W van Dedean meende dat het nu maar eens uit moest zijn met hel doen van dergelijke krenkende beleedigingcn Met het oog op den ernst van hel delict vroeg hfl 1 maand gevangenisstraf De rechter mr J v VoUcnhoven was van ooixJeel dat verdachte alleen het woord verrader heeft gebezigd doch dat een en and er met van dien aard is daarvoor g3vangenisstraf op te leggen en wel vocmamel ik omdat hiermede geen bepaialde volksgroep il bodoe d Het vonnis luidde ƒ 25 boete sustdiair 25 dagen hci tenis Verhuizingen binnen de gemeente C de Vlieg van Bogen 52 naar Zwaansgat 5 W A de Jong van Meiuortmslraat 2 naar Groehendaal 9B H Borst van Hetrenstraat 53 naar Wcslerkade 91 N G E rland van Oostliaven 31 naar IJssellaan 157 A Eerland van Oosthaven 31 naar IJssell ian 157 D J Kerkhof van Achter de Vischinarkt 96 naar Ki Bvitslraat 9 J G van Wingerden van Hc renstra t 89 naar Kleiweg 34 J Tirmrss n van Kattenfinp el C5 raar Kleiweg 89 A F IJssslstein van Zwaansgat 5 naar Grocnendaal 45 J C Janzweert vaa Pr Hendrikstraat 77 naar Lethmaetsstraat 35 wed J E Sn 1 A i Jong van Wésterkade 25 naar Pr H ndrikstraal 36 H Snel van Weslerkade 2S naar v Middelantitraat 8 H J S ootjejs van Eeri te K ide 38 naar Turfmarkt 89 A H Likerveld geb Voorderhaak van Boschweg 32 naar Heerenstraat 86 P J Lakerveld van Kei ers r ïat 76 naar Heerenslraal 86 H W Hirsch van H v Alphen lraat 2 raar Jouberts raat 201 W Muller vail Wea sterkadc 89 naar West rkade 93 G W Niessink van Jan Philioswef 101 naar Westerkade 93 J Brenkman van Kei erstraat 88 naar Boschweg 23 J van Dijken van Fluweel nsingel 57 naar Houtmansgracht 8 W Mi ijcr van Helmerstraal 1 naar Woudstraal 69 J Appel van Burgvüelkade 5 naar Zoutmanstraal 64 J Chr Konings van Gouwe 99hoven naar Woudstraat 14 W de Knikker van Oosthaven 3 naaf Kleiweg 14 J Ha eman van Oosthaven 3 naar Kleiweg 14 FKUlLLEKiN iNidniC ertodcD i NOODLANDING IN DE WOESTIJN Een Bd van Hla Ma Chood s lijfwacht was waarschijnlijk toevaUig voorbij gekomen en had de opgew on Kn stemmen daar binnen gehoord tven leek het of de man zich op de mdringers wUde werpen maar terwijl oyd zich reeds gereed maakte den nval af te weren verdween de bewaker even geruischloos als hü gekoCien was De professor hield krijgsraad met 0n metgezellen Nu weten zij daar bultm dat wij w binnengedrongen zijn en wü zullen ns dus op een verdediging moeten P eP reeren Het üjkt mü het beste Een oogenbUkl viel Gucker die as enige minuten lang onafgebro ra naar een bepaalde pUaU op een d S gestaard hem in van l i onderlinge moüef ia h m heen e mate ztfn aandacht te trek y ö W Hk büzonder W t ia er aan te haMf Kijk toch eens wat een prachtigekleuren Ik heb nog zelden zoo n schitterend tapijt gezien Hü trad langzaam op het kostbare weefsel toe alsof hij er zich onweerstaanbaar toeaangetrokken voelde Het ontging Floyd niet dat zich van Ma Chood eei stijgende onrusf meester maakte welke nog scheen toe te nemen naarmate Gucker het tapift naderde Wat zie je toch Vertel tochop Still Let liever op den oudenheer Hü trekt een gezicht of hij onsmet huid en haar wil verslinden Wanneer Hla Ma Chood inderdaad dit kannibalische voornemen koesterde dan was een dreigende handbeweging van Floyd toch voldoende oln hem daarvan te doen afzien Met kwaadaardig fonkelende oogen viel hij op zijn legerstede terug Gucker stond nu voor het tapijt en streek bewonderend over het fraaie weefsel Schitterend Een pracht stuk Enplotseling trok hij het tapijt met eensnellen ruk terzijde Eenige verschrikte kreten waren het onmiddellijk resultaat van deze handelwijze De volkomen verraste Floyd zag een seconde lang de van angst verwrongen gezichten van vier of vijf vrouwen die echter direct daarna als een opgejaagde troep ganzen op de vlucht sloegen en in de duisternis verdwenen Oackev barstte in sm vbeterlach utt Ha ha ik dacht al lat dat tapijt niet vanzelf kdn bewegen Afgaande op den geur welke myS tegemoetstroomt hebben wü daar tc hofkeuken van Zijne Doorluchtige I Hoogheidontdekt Is dat even een vondst Kom Floyd we zullen eens gaan jzien watde dames ons voor het gastr aal hadden toegedacht Zeldzaam zeldzaam niompelde Floyd Een tweede hol amter heteerste Het schijnt dat de verrassingen nooit een eind zullen nenien Hla Ma Chood werd zorgvuldig gebonden en Bhagat als bewaker bij hem achtergelaten Dasirna vo dwenen de beide mannen achter het tjapijt HOOFDSTUK 30 De lieftallige bewoonsters van het tweede hol waren schuw in een hoek bijeen gekropen en staarden met van angst verwrongen gezichten naar de vreemde indringers Eindelijk eens een plek waar ikmij tenminste eenigszins op mtjn gemak voell Gucker maakte allerleizonderlinge grimassen zwaaide metzijn armen en trachtte de gevluchteschare er op alle mogelijke manierenvan te overtuigen dat men van hemniets te vreezen had lAat ze maar Gucker zei Floyd Als ze bemerken dat wijha r niet zullen opeten mt de toenaderii g vanzelfl Uit één der hoeken van het hol kwam een onweerstaanbeer aanlokkemite geur a els by af raek ver haastten de beide mannen hun schreden Geen wonder want het was reeds geruimen tüd geleden dat zy zich aan een behoorlijk maal te goed hadden gedaan Ten deele door dreigementen en voor en ander deel door vriendelijke gebaren wisten zij het zoover te breng n dat de vrouwen bij het haardvuur met haar lekkernijen te voorschy n kwa men En wat voor lekkernijen Het gebraden lamsvleesch met een pikant toebereide salade als groente en de geconfijte vruchten als toespijs Wewe zen overtuigend dat Hla Ma Chood een vriend en kenner van cultn rische geneugten was De aanblik van de zich met smaak te goed doende mannen scheen op de vrouwen een geruststellende uitwerking te hebben De een na dö ander kwam uit haar schuilhoek te voorschijn en tenslotte zag het tweetal zich omgeven door een schare levendig gesticuleerende meisjes die echter onmiddellijk weer krijschend uiteen stoven toen de vreemdelingen na den maaltijd opstonden Heb je den rook gezien welkevan het haardvuur omhoog stijgt De rookT Hoezoo Floyd Ach ja nu zie ik het HU gaat opvaUend snel en bijne loodrecht omhoog Merkvnardig dat hij hier nietblijft hangen Daar moet een redenvoor zUn MUn vermoeden dat de luchtveryerschlng in de holen van Siddhab door natuurU ke kanalen wórdt gere geld schijnt meer en meer bevestigd te worden Het dunkt my aan geen twijfel onderhevig dat de gewelven boven ons spleten en verborgen openingen bevatten waardoor de verbruikte lucht kan ontwijken terwijl de versche lucht door den ingang naar binnen stroomt Eén der aan het fornuis bezig zijnde vrouwen wilde diet gelooven fiat haar gasten hun honger reeds hadden gestild Nog wat lachte ze terwijl ze op een basten bord een nieuwe portie aanbobd Maar Floyd schudde ontkennend zijn hoofd en demonstreerde door een veelzeggend gebaar dat hij voorloopig veriüadigd was Maar je mag mij wel eens vertellen beste kind waar jullie al dieheerlijkheden vandaan krijgen Een oogenblik keek de vrouw hem onthutst aan Hla Ma Chood s gevangenneming was intusschen druk besproken en waarschijnlijk droeg dit er mede toe bij dat zy zich wat openhartiger betoont tegenover den vreemdeling in ien zij mogelijk haar nieuwen mee r zag Hoe het zü t oyd vernam In ieder geval dat op geregelde tijden groote hoeveelheden levensmiddelefi in Siddhab werden ontvangen En wie levert dat dan allemaal De inlaiulsche keukenprinses dempte haar stem en fluisterde eerbiedig De groote heer van Gigasarl Wat De Maharadja van Jlpar Ja Sahib Floyd en Gucker keken elkaar stomverbaasd aan en het duiu de eenpoosje vóór de beteekenis van dezemededceling in haar volkn omvangtot hen doordrong 1 Gucker floot zachtjes tusschcn zijn landen Zóó zit de vork dus aan densteel Maar wat beoogt hij daarmee Dat grapje moet hem toch heelwat kosten Vermoedelijk zal het op de eenof andere manier wel zyn rente afwerpen Je weet toch dat ik al herhaalde malen het vermoeden heb uitgesiiiokeo dat de geologische gesteldheid van deze grotten de aanwezigheid van waardevolle mineralen zoukunnen rechtvaardigen Ik geloof datwü thans wel met eenige zekerheidmogen aai ncmen dat de ingezetenenvan Siddhab door de ontginning daarvan in hun levensonderhoud voorzien Hij wendde zich tot dè vrouw lyaar worden al die voorraden bewaard Haar antwoord stelde hem teleur Verderop in het dal in een rotska meri Daar zü met de mogelijkheid van een eenigszins langdurige belegering rekening moesten houden was dit niet bepaald verheugend Fk yd keek zün metgezel aan £ WorA DtfVoHiiJk