Goudsche Courant, donderdag 16 januari 1941

V TWEEDE BLAD DONDERDAG 16 JANUARI 194 Vai het Ktmtongereeht Negen aan pest lijüende varkens voor de worst verkocht B rgamhachlsche poUHe wist nog net te voorkomen dat de dieren in de consumptie gieinacht werden Beesten konden niet op hun poolen staan bloedden hevig en stonken affiriiseUik maar de verkoOfiers zeiden niets van de ziekte af te weten Tweentaal een week hechtenis aan de asenaren opgelegd Het is aan de BcrgambacMsche politie te dnnken dat nefcn door de IwsRiclteUjke lickte varkenspest aangetaste varkens niet in de wenit terecht ekomeA en door het publiek PKCgeten ïiJB Tu n de gemeente en de rijks veldwachter op een avond in Augus tas een auto die na tienen buiten reed aektema gingen om dit rijden na vcrhadcn tüd te onderzoeken en den wasen aan het Bergstoepsclie veer traffen wachtte hun een weerzinwekkend schouwspel in den bak lugen op en door elkaar een dood en acht levrade varkens welke laatete te litk waren om op hun pooten te taan en hevig uit den neus bloed den en het geheele zaakje verspreid de cnik een akelige stank dat het dtiideliik was dat hier dieren vervoerd werden die em tig ziek wa ren Welke de ziekte was leerde bet onderzoek door de veeartsen de varkens leden in hooee mate aan Het bleek dat de dieren toebehoorden aan twee inwoners van Bergambacht die ze dom tueschenkonut van en derde hadden verkocht en het was naar deze bestemming dat de varkens vervoerd werden toen de politie er letterlijk de iucht van kreeg De naileep van deze onfrissche ge chiedenis is gisteren voor den kantonrechter Iwhandeld Allereerst jnden terecht de verkoopers een 52 jarige yeehandelaar en een 32 iarige veehouder te Bergambacht die resp vier en vijf der gezamenlijk vervoerde varkens haddjen geleverd Beiden waren twee feiten ten laste gelegd het verkoopfn en afleveren van een varkenspest lijdende varkens en bet niet doen van aangifte by den burgemeester van het voorkontltn van de ziekte onder den varkensstapel OvereeakoaastiK den eiridi vaa denambtenaar van het O M heeft dekantonreeht Tplaatsvervaneer dr mr J Smit beid verdachten veroordeeld tot twe aal een weekhechtenis Het eerst werd de zaak behandeld tegen den varkenshandelsar Nejren varkens voor ƒ IM Kantonrechter Wist u dat een van de twee personen aan wie de varkens veil ocht waren worstfabrikant is Verdachte Ja Kantonrechter Wist u dat de dieren varkenspest hadden Verdachte Neen Kantonrechter Zelfs een leek kan dat zien Verdachte Het ts voor een ietk nooil vast te stellen Kantonrechter It de verkoof zoogenaamd afaf geslolec Verdachte Ja Kantonrechter Deze term beteekent dat ze wrak waren Ambtenaar O M Tegen welken prijs Cqn ze verkocht Verdachte Voor ƒ 180 de negen O M Is dat de normale prü Verdachte Neen ik denk de hglve waarde O M Waarom verkocht Q ze dan legen zoo n lagen pri sT Verdachte Ze waren lui en wilden clecht eten en daarom was ik banig voor besmetting Om deze reden heb ik ze van de hand gedaan O M Waarom hebt u er geen ve f rts bijgehaald Verdachte Zoo brachten ze nog wat op Als getuigen werden eeïat e veWwachlers gehoord die het verhaal van hun bevindingen deden van der onïuiveren indruk die het transport maakte van het bloeden er dieren en van den afgriirelyken stank Kantonrechter Zag a dat re aan Varkenspest ladende warei Getuide Neen ik ben een leelc maar wel was te zien dat de dieren wat onder hun leden hadden Kantonrechter Hadt u het Idee dat ie vaar de woratfahrick bestend waren CeUnge Absolunt I e andere veldwachter deelde nog nde dat een andere varfcenétamdelaar die ée varkens had cczlen verklaard had dat hij ze niet cadeaa had willen hebben Typisdi gevM van varken est De directcar vm den keuingikringr Schoonhoven ala cetoieedca nndlce gehoord vertcUe dat mc der net een tn iach geval wn vark l at te doen hadden W Waa Snmmmr toen getuige er Ml wam Mar aells ai kaa M aMa den h wist daar de eigeoanrdife reuk e aan de ziekte tifm ia inaillitimfc dat de varkens pest hadden ttm hij de diem bekeek werd dK Mt nog duidelijker Kanlonrechter Kan een leek dit conatateareiD t Getuige deskimdiite Ben veehandea aet zeer duidelijk dat een varken k IS Mün ervaring is dat ieder handelaar en boer en pectgnral kan aststellen Kantonrechter Is het ernstig zulke dieren te wrkM HT Getuige deskundige Jft zoowel voor de consumptie als economisch gezien Varkenspest is bijna niet te voorkomen en alles dient gedaan te worden om uitbreiding der besmetting te voorkomen zoodat zulke dieren zeker niet vervoerd moeten worden Ook voor de consumptie zijn rgelyke dieren ongeschikt Z4J moeten eerst gestereliteerd worden wat echter alleen in zeer lichte gevallen mogelijk is Komt de ziekte in ernstige m te vóór dan zijn ze niet te gebruiken Zeer ernstige ziektegevallen Kantonrechter Wat waren dit voer gevallen Getiiige desknndigf Zeer ernstige ge allen sooais bü een ten overvloede nader ingesteld sectieonder aoek nog duidelijker is gebleken Ook de veearts te Bergambacht verklaarde dat de gevallen ernstig aren en dat het vleesch een gevaar voor de consumptie opleverde De verschijnselen moeten al eenige dagen te voren te constateeren zijn geweest Ten aanzien van het feit dat hij geen aangifte bij den burgemeester had godaan zeide de verdachte dat hij niet direct het vermoeden van pest gehad had Kantonrechter Is de mogelijkheid niet bij I1 opgekomen Verdachte Ik heb er niet aan gedacht O M Hoe lang benj u al in het vak Verdhchte 25 jaari O M Nuoit varkempest gezien Verdachte Al te vtó OM Dan kon u het toch wel zien De kantonrechter as nit het pro cesverbaal uit de verklaring van verdachte aan de poUHe dat verdachte gezegd heeft dat de vier varkens het niet al te best Weer deden £ en kan a niet neer loojKn de andere drie nog wcL Toen hij ze verkocht leafden de dieren nog 0 M Gauw inladeJi want het leeft nog dacht u z ker f Aan handelaar ha wftafc vee geleverd In zijn requis toir noemde de ambtenaar van het O M het verkoopen vande zieke varkens een zeer ernstig feitDaarbij komt nog dat dê dieren nietaanden eersten den besten werden geleverd maar aan een handelaaj mwrak vee tevens worstfabrikant Wasde politie er niet ttisschen gekomen dan zouden de varlcens al laAg door deworst 7ijn gegaan en het publiek dit teeten hebl en gekregen Bovendien ishet gevaar van besmetting sterk verhoogd door met de Idieren rond teïeulen De ambtenaar nam niet aan dat de verdachte niet geweien heeft dat de dieren pest hadden Als iemand die 25 jaar in varkens doet idit niet wist dan deugt hti met voor ijn vak en dan had hij hft ook geen 25 jaar uitgehouden De ambtfnaar meeride dat verdachte wel degelijk op de hoogte is geweest GeziMi den ernst f n dit geval eischte hij voor elk ierl twee feiten een week hechtenis Verdachte Weef r bij dal hij niet geweten heeft dat de dieren aan pest lijdende waren De kantonrechter zeide dat verdachte de bevolking aan een groot gevaar heeft blootgesteld en dat hij geen enkel excuus heeft Overeenkomstig den eisch veroordeelde hij hem lot tvveemaal een week hechtenis Een 4iocstje Vervolgens stond de veehouder die vijf varkens verkocht nad voor dezelfde ferten terecht Kantonrechter Wist u dat de varkens pest hadden Vcuachte Neen Kantonechter tioe lang bent u 4l in het vak Verdachte Twaalf jaar Oe veehooder verklaarde dat de dteren al eenige dagen niet goed wanen Ze badden een Iweatje oals hii bet noemde en daarom had hij ze driemaal ingespoten naet een serum tegen borstziekte Ze knapten echter niet op en verdacMe had toen tegen een anderen veehandelaar gniKgi dat ae wel vnlen maar ni t groeiden Daar heb je niet veel aan zeide deze veehandelaar probeer ze te verlioopen Deze veehandelaar wist ook van Je vier varkens van den eerste verdachte en nadat er over gesproken was had bü zich net den verkoop belast O M Men gaat toch geen vaikens die aan pest lijden verkoopen Verdachte Denk u dat ik de varkens tegen borstziekte ga insïpuilen als ik weet dat ze pest hriiben Verdachte zeide voorts dat hij buiten de iiestemming vsm de dieren etaet Met wat de koopers er made ioen heeft hy niets te maken Het behoort tot him taak de dieren te laten keuren en als d koop gesloten is is het risico voor den koopcr O M Wat hebijen de dieren opgebraiirt 4t Verdachte Zeventig gulden de vijf O M Dat is toch geen prijs Verdachte Ik heb ze niet voot goed i en om in leven te houden verlüicht maar voor de slacht O M Waarom bej Fpiet met het serum doorgegaan Verdachte Een fleschje serum kost f 130 en aan borttziekte kunnen ze ook doodgaan De getuige deskundice verklam de indeze zaak dat de pracHjk leert dat eeniveehoudcr evenveel van pest weet als een veehandelaar Hel is mogelijk datverdachte borstziekte veronderstelde maar mea nnag een and re ziekte sietuitsluiten en ais het resuUaat vai desi rumliehandding nihil blöft moettoch het vermoeden dat het een andereziekte is opkomen De ambtenaar eischte ot tegen dezen vewlaehte tweemaal een week hechtenis ea dienovereenkomstig deed de kantonrechter uitsjvaak Tunscbenperaoon krijgt boete De derde verdachte in deze aangeiegenheid was een 24 jarige veehandelaar te Bergainbacht degenr die als tusschenpersoon tusschen Ue eigenaren der varkens en de koopers was q getreden Hem was ten laste gelegd dat hü aan vaikenspest ladende varkrais aan de twee koopers te kot had aangeboden Hy deelde mede dat hg met de twee vorige verdachte geregeld zaken doet en dat hy niet goed kon wejgeren de dieren te verko en toen hem dat verzocht werd Hü heeft er echter geen cent aan verdiend want nu den betrokkenen de dieren ontnomen zijn heeft hü geen conimissiegeld wilien hebben Kantonrechter Het t 11 de varkensgezien Verdachte Er was aan de dieren niet te zien dat ze pesj hadden De veehotider zeide dat ze een kouchie gevat hadden en nog wat hoestten Kantonrechter Is het vermoeden aan pest niet bü u opgekomen Verdachte Hcelegaar niet Kanlonrechter tot getuige deskundige Kon hij het weten Getuige deskundige Inderdaad net als beide anderen Het O M achtte de schuld van dezen verdachte niet zoo groot maar toch van dien aard dat het drie dagen hechtenis vorderde Verdachte was het er niet mede eens dat hij drie dagen krijgt voor iets waafaan hij nut verdiend heeft Hij heeft een goeden klant willen helpen en enkel de koopers opgebeW 0 M Dat is een sooji handel waaimede u zich niet moet inlaten De kantonrechter achtte het aandeel van dezen vödachle niet zoo oot om hechtenis op te leggen De uitspraak was ƒ 25 subs 5 dagen Vervolgens moesten de beide koopers terecht staan doch deze waren door oponthoud op de reis naar Gouda niet verschenen Deze zaken werden daarom veertien dagen aangehouden Dirfgtemis r on d e ni het Hebt in Oudewatcr De aam een houthandelaar te Oudewater tenBa s gelegde overtreding der Verduistermfsverordening was een puzzle en als goeden puzzlelaars l etaamt hebben allen die waren verschenen om mede te helpen licht in de duisternis te brengen met nauwgezette volharding en volhardende nauwgezetheid alle licht en schaduwzijden van het ge al belicht Die allen vormden een gansche stoet want met den verdachte waren er de twee hulpagenten die het geval hadden aangegeven de vtidwachter die de aangifte in n pro cesverbaal had vermeld en drie getuigen a dértiarge en bü het gezelschap had zich voorts een verdediger gevoegd Ondanks deze groote opkomst is er nog weinig klaarheid in het geval gekomen De bewoner ontkende de mogelijkheid dat er uit zijn woning licht had gestraald het huis was pnma verduisterd met cartonnen bord n Kan het niet het schijnsel van een auto geweest zijn vroeg hij eft met het opgeveh van deze mogelijkheid vond hij bijval bij den kantonrechter die het verhaal wist dat iemand uu l ed was gehaald voor een licht in een gebouw en toen men aan het pand kwam bleek er geen licht te branden zoodat het ermoedelyk een reftezlicht was geweest De hulpagenten waren eensluidend in hun verklaringen Zij hadden op eenige i afstand een lichi gezien dat op eens uitging en dat was in het huis van verdachte geweest Welke kamer het was bnks of recht van rfe deur konden zü aangezien de deur in het donker met te zie i was niet zeggen Een auto of iets dergelijks was niet voorbij ge c raen Kantanre ter Was de lichtuilKtraÜti £ fei Getuige Fel t zal er tegen aan zitten Men had aangebeld en er sch t toen een weinig vriendelijk onderhoud te zqn geweest waaraf men het huis had geïnspecteerd Aan de voorzigde waren de gordijnen gesloten doch er was niet gectmtroieeTd of de faorren er aditer zaten Uit medcdeeMngen van den bewoner ideek intusscfaen dat het kantoor niet vaa horren voorzien geweest was oaa lat men daar toch iet kwana Maar de mogelijkheid dat hier de oplossing van het geval zou schuilen verwierpen de huisgenooten die stuk voor ftuk kwamen verklaren dat allen die in het huis waren van 2S minuten voor het constateeren van de overtreding aJj in een vertrek aan de 8 i lerzude hadden gezeten en dit geen moment hadéof verlaten zoodat noch een deur geopend noch bet lidit ih bet kantoor aangestoken kon £ gn donr iemand die in liet luiis aanwezig was Zoo vertelde oa de echtgenoote van den verdachte De kantonrechter wees haar er op dat zü van haar verscliponingsrecht gebruik kon maken waarop haar man voer h aar ant moordde mijn vrouw v wd3oont zich niet 3bi ücnio hjkea zin dan voegde h4j er haastig hij Twee huizen verward De verdediger mr O E Hogenbrug uit Utrecht opperde de mogelijkheid van een vergissing Schuin achter het huis staat nog een paiïd en de raadsman was by een door hem ter plaatse ingesteld onderzoek tot de conclusie gekomen dat op een afstand twee huizen zoo legen elkaar I ken am te staan dat de kans bestaat dat in liet donker de tw e woningen zün verward en het lichtschgnsel in het andere pand is geweest De mededeetoig van de twee hulpagenten dat zij het litM hadden zSen uitgaan ioen zij dertig i veertig netar van het fiiiis afstonden deed het OJt coruludeeren dat v9b cao dichtbij en vergiesiog zelfs hij denker niet aannemelijk is Uit de verklaringen van Ot agenten achtte de ambtenaar iiet feil beweaen Door welke omstandigheid ook er is nu eenmaal gezien dat r hcfat gebrand heeft Daar de overtreding yet ernstig is te achten en verdachte steeds goed verduistert vi oeg hy geen hooge boete ƒ p subs 1 dag De in het vak vergrijsde raadsman had al laten doorschemeren dat h gaarne een onderzoek door den kantonrechter ter plaatse zou zien en men kon verwachten dat h4 in zijn pleidooi het verzoek daartoe zou doen Inderdaad gebeurde dit maar daarnevens bracht de verdediger plots een geh el ander en verrassend argument in het geding In de dagvaarding staat als huisnummer 31 maar verdachte woont op 32 en aangezien het O JU na het requisitoir geen wijziging in de dagvaarding meer kan verzoeken moet op grond daarvan vrijspraak volgen aldus de raadaman onder algemeene vroolijkheid De rechter trachtte üüngs opheldering te krijgen Dies kwam de veldwachter weer voor de groene tafel en hü verklaarde dat hy het nummer van de htilpagenten had gehad Deze op hun beurt zeiden dat het hoofd van den luditbeschermingsdienst het had verstrekt waaiop deze die ais getuige a décharge aanwezig was het ballet e weer aaar de politie terugwierp Zoo bleef men in een kringetje ronddraaien maar niemand wist het enom het geval nog wat ingewikkelder temaken bleek dat op het buis hcelemaal geen nummer staat en dat destukken nog een tweede nummer vermeldden dat de raadsman ook al onjuist noemde Met dit al werd het gevalinplaats van tot klaarheid te komen nog wat duisterder f De kanlonreciiter bepaalde tenslotte dal eerst een onderzoek naar het huisnummer zal worden ingesteld en als dit gebeurd s zal eventueel over het verzoek om een plaatseiyk onderzoek beslist orden Voorloopjg zal men het juiste huisnummer moeten vaststellen en daartoe werd de zaak veertien dagen aangehouden Hoe btmnen jtriat te gebruiken Ul ISHOVDELUKE VOOKLICBTING IN OISTRIBUTIETUD Vleesëhiooze maaltijden kunnen smakelyk en voedzaam zyn Het is in dezen tijd van schaarschte aan levensmiddelen en huishoudehjke henoodigdheden een beele toer voor ten huisvrouw om te zorgen dai zij met de voor ha beschikbare miod en haar gezin op behoorlijke wyze kan voeden en verzorgen Het is voor haar een dagelijksch probieem om op hiai bonnen voor den bakker slager er kruidenier steeds weer zooveel binnen te krijgen dat aan de voeding van het gezm niet wordt tekort gedaan en da alles zoo smakelijk wordt bereid dat de maaltijd met graagte wordt srorberd Het IS geen wonder dat m dezen tijd van distributie van nagenoeg alles Aal voer huishouding en gezmsverzorgir noodlg is menig huisvrouw geplaagd wordt door de bonnenkoorts Zij staat eiken dag opnieuw voor de vraag hoe besteed ik mqn ixHinen op de beste Wüze Voor l n die deze vraag maar moelijk kunnen i eantwoorden is hit x o ig ja een plaatselijke commissie opgericht voor huishoudelijke voorlichting en gezinsleiding die sinds Haar optreden reeds viel nuttig went heeft gedaan Deze conimjssie waarvan a evr M Jimes van der Hoop ptetidraite is en waarvan deel tiitmaiten bestuursleden van de Ned Vereeniging van Huisvrouwen den R K Vrouwenbond den Ned Chr Vrouwenbond de Soc Oe i Vrouwencllib en de dircetl icc en bestuurderen var de Goud ehe Huishoudschool organiseerde m Sep i mber j l reeds een interessante er toonstBUmg van allerlei wat voor de huisvrouw m distriliutiet d van veel belang is Daarna bet ft zy cursussai georganiseerd in koken eu voedingsleer om de huisvrouwen ir de gelegenheid te stellen om met de thans heschikbare hoeveelheden van voedingsmiddelen smakelyke aiaaltyden te bereiden van e Joende voedingswaarde Di c rsu s i streklen zich ook uit over de v rzjrging eo herstelling van kleeding daar in dezen tijd vaak wat oud is f cr nieuw moet worden gemaakt Dat de deelname aan die cursussen groot was en de resultaten aan de verwaelitmgen hr intvvii i cn is oistefcn door de commissie op zeer attractieve wijze getoond In etr der leslokalen van de Hmshoudechcol had de Commissie de persvertegonwoordigers geoooüiid i i Tv r d t geli eel naar het model der cursisten was bereid en dat door de le rti geo der Huishoudschool op een fleurig oogemaakte tafel werd opgediend Twee verschillende nfirr s J nonstreerden de kufwt der ciirsisten bestaande uit soep een voorAcr e it een schotel een nagerecM en koffie it deze gerechten bleek dat ook een vl esrhlooze maaltyd aeer goed kan worden verzorgd smakelijk kan zijn en tevens VHiJdoende voedingswaarde hebben kan De metvegetariërs die in deren tijd ooï wel vleesdilooïe msaltiidfr rullen gebruiken IcunnoB er iiun voordeel mee doen De Ureetnce van de Huishoudschool mej M C de Wilde heeft bij elk gerecht dat werd opgediend verteld waaruit het bestond en hoe het was bereid waarmede allen die aan den tfisch hebben deelgenomen hun culinaire kennis hebben verrijkt Die kennis kan iedere huisvrouw vertiriigen die aan de nieuwe cursussen die weldra beginnen wil deelnemen Mevrouw James Van der Hoop diehaar gasten bij den aanvang van dendisch had verwelkomd heeft er daarbij op gewezen dat deze voorJiehtingen hulp aan de Iwiisvroawen ter handis genomen op initiatief van het departement van Sociale Zaken en van rijkswege wordt gesubsidieerd Dit roicr dezen tijd uitnemende werk woedt doorvelen rewaardeerri Aan het eind van den J3 aalti d beeft mevroirw A van Reedt Dortland De Kat aan mevroirw JameS en mei De Wilde dank geliracht voor hare vele bemoeiingen Mma de h T H Maaslcnni Bameea de tpen voor de rtvangst rijn dank betuigde Prachttfe Olympiadefilm vertoond KLOEK INITIATIEF VAN ViKKS R CKLEUIAS Op initiatief van de pers en pn paganda commissie van de athletiek en gymnastiekvereeniging Vi ies t Crientas worden in Thalia Theater eenige voorsteUingen gegeven v n de X 1 b piadefilm 1938 De etste vertooning was gisteravond waarbij de zaal tot d laatste plaats gevuld was De voorzitter van de pen en propaganda commissie de heer A Schot opende den avond met aen loort welkomstwoord waarin h zich ia het bijzonder nchtte tot waarnemend bia gemeester mr H P C M de Witt Wijnen den heer C Hess commissaris van politie en tot den waarnemend wethooder van onderwy deo héèr W Sanders Vervolgens was het woord aan den heer Van der Werff voorzitter van de Nederlandsche Athletiek Unie Deze gaf in een kort en geestig speechje enkele bijzonderheden over de sport in Nedrland en de athletiek in het büzonder waarby hy niet verzuimde Vires et Celeritas lof toe te zwaaien voor haar activiteit op dit ge bied VervolgenE i erd ovcjigsgaan tot de vertoonjng van de Olympiade film 1936 Dtie giootsehe film een schiepping van de bejccnde eineaste Leni Rjefenstahl geeft in vogelvlucht een beeld van al datgeoe wat op de Beilij nsche Olympische Spelen IS gebeurd Een bonte verscheidenhe d van beelden mt alVe takken an sport prachtig van opzet indrukwekkend en boeiend als de beste speelfilm Reeds het begin van de fi m feeft sen goeden kijk op de machtige organisalie van dit grootste sportevenement a er tijden De overbrenging van het hrilig vuur ver weg uit Griekenland door loopcTS van vele nsties vormt de eigent jke inleiding gevolgd door de opening het défilé der deelnenvende natie en de aflegging van den Olympiechen eed Hierna volgt in snelle opeenvolging en in grocte variatie een serie opnamen van de verschillende sportoummers waariMj vele bekende figuren uit de sportwereld voor de tens worden gebracht Om een greep te doen uit bet zeer vele dat deze fibn biedt hardloopen 100 M met Jesse Owen als viinnaar gevolfid door den 1500 M loop Prachtige opnamen van den urenlangen stryd bij het polsstok hoogspiingen opnamen zoo suggestief dat ook ïie toenchouwer m de zaal in ademlooae spanning toeziet Schitterende staaltjes van Uimen zoowel vour dames als voor heeren alles even feilloos en bebeerscht uitgevoerd met als duraz de massa tumdiémon ralie op het Stadionplein Da ii de aeilwed trydien met hun schUterende opnamen hockey voetbal wielrenöi roeien te veel om te bespreken Daverend applaus bij de opnamen van tiet zwemmen waarbii onze Ucrilandsche dames Nida Senft Bm Mastenbroek en Wiily den Ouden zliiii eclatante successen beliiaalden Wie herinnert zich met hef enthousiasme in ons land by die geiegenlieid Ook op andere punten heeft Nederland van zich doen spreken en i film doet onzen landgfcooten hier ten volle recht wedervaren Zoo laat deze rolprent zien d t een Olynnpiadie iets prachtigs is een sportief gebeoi öj dat zfln weerga niet feent En allen siuiten zich den ook volkomen aan bij den wencch van den Jieer Van der Werff dal er spoedig een nieuwe 01 mpiade gehouden moge worden dan zal er ook een meuwe Olympiade lilm zyo Dat het prya ns aardjg initiatief van Vires et Celentas om hier de Olj mpiade film te brengen blijkt r iet alleen ut de belangstelhng voor de twee vastgestelde voorstellmgen naar ook uit het feit dct voor de leden van de Sportschool van den Opbouwdienst en voor de Schooljeugd speciale voorstellingen zijn georganiseerd RAMONEÜR MOEST EK WEE AAN TE rAS KOIKM De vele schoorsteeenbrandjes bewijzen dat er aea liet schoonhouden van de rookkanalen weinig aandacht besteed watrdt Gisteren heeft de ranrioneur die ie remedie tegen roetaanslag ViHint weer tweemaal lustig langs de sdioorsteenkanten geschuurd eerst s morgen ten huize van den haer M V d Laan in den Ridder van Caltsweg en la8rop s avonds in de woning van den heer W A Stoppelenburg m de Biktendiik traat In bet eaetie geval heeft de l eide malen met de motorspuit uitgerukte brandweer tevens ia brauDd geraakt hout om den schoorsteen weggebakt De bewoner is niet verzekerd PUATSELUX WZZm BersrambachL PINKEN AAN DEN WANDEL Een zevental pinken van den veehonuïjer P P Stuurman aan den Kerkweg loopt nog n de weide waarop een sdsuur staat met open deur waann de ekren ZKh legen de Iwnde kunnen cfaermeB Uejnokeii dieiiet Wijklnear gmg vervelen maar steeds op betzelfde stuk land te moeten loopen hebben doordat de slooten bevroren zyn de ka is schoon gezien orh op eon ontdekkingstocht uit te gaan en dat nog wel liefst laat in den avond Zij e n beiand bij 3 A d Mc aan de Dijklaan die h r heeft ingeo rgen in de varkenahokken foy de w gbrug aan het Rlation vanwaar j ij den volgenQen morgen weer naar hun oorspronkelyke verblijfplaats zijn tcruggetoaoht VEESOISVST DOOK USGAN CESTAAKX Woensdagscbtend bee t vocn bet aei t in de en wicier de N V Bergstoepxche Poolveer kaar overzetdieost moeteil slaken De eerste reis van BTgstogj naar Streefn e rk kon nog worden votbracht maar p de terugreis is de mtitoi1x ot lis gevolg van den y sganj een horaderd meter van de veerstoep gekomen Voor de vele menschen die aan overkant wonen en hier ju de geving wetten wac dit een itnci fJUJUm BANKBILJET Op het hulppoitkant or alhier gficonstataerd dat een valsch oiUet Mn fa f het oude rmodel ingeleverd GTMNASTIEK OP BIJZONDERE SCHOOL ar ftem lokaal is op dt cpaelplaats Zoodrj het wat minder koud is ook het geven vaa les ifi lichan thik oefening aaa de leerlingen van d bk zondere lagere aehool beginnen Zoolang er geen gymnastieklokaal zal voor dit doel de speelplaat4 school gebezigd worden Bodesrraven H WINDHORST t on4e figutn op kerkeMJk gebied Na een kortstondige ziekte is 59jarigen leefti jd overleden de be H Wmdhorst in leven kaashandela alllier De heer Winlioüt heeft zich op wet schillend terrem zeer verdiensidni gemaakt Gedurende vele jaren diaken en later ouderling der Gci Kerk terwyl hij tevt iis de Cieirf Zor dagsschoolvereeniging Jachin durende 26 jaren als leider hgediend Vele jaren was hij een trouw süiurslid der A R partij Het stoffelijk overschot is i middag op de algemtone begraaf Vredehof teraardebesteld Boskoop OJ VOOR Tl INBOUW EN PLANTKUNDE In het jaarverslag van de afd Bm koop van df Ned My voor Tuinb iu en Plantkunde wordt medegedeeld dat de examen commissie voorZen ea len knecht met iiaar werkzaamhc dcB reeds een aanvang beeft gemaakt Voi dn examen hebben zidi 13 candidalct aangemeld van wie een zich tenia getrokken heeft De tuinbouwcursus mag zich dank zij de voortvarendheid en grnotc toe wijdmg van het hoofd en zijn medeleeraren in een toenemenden blod vei heugen De meuwe cursus ving aan nxt 112 teerlingen in 5 klassen verdeell als volgt algemeens cursus 96 cuisui onderhoud on aanleg van tuinen UI Behalve m de verplichte tuinbuu vakken wordt ook in de handelsvakken de Nederlandsche Engelicbe Duit£che taai les gegeven Op 31 December j 1 telde de aides lir g Boskoop 132 leden COÖPERATIEVE VEREENIGING J E BOSKOOPSCHE VEILING BOSKOOP 15 Januari Sermge bloemen Ie saori 55 80 et id 2 si 2 32 cl Prunus tnbola 4 71 et Cer isu s Hisakura Sierkers fLf f 1 40 idesi Roaen 40 et Andromet 12 15 et Mahonieblad 13 et all per bos van 10 atuiu Moordrecht 675 NIECWE BOOMEN Het bestuur van den Zuidplaspai der beeft besloten om over te gaan ttt bet rooien van £ 75 popuberboomea De gerooide boomen zullen docs ai dere worden vervangt WEEK BEKEURD WGCENg CLANOESUENE SLACBTiNO Voor de tweede maal is t en ec koopman alhier proces verbaal opgemaakt wegens het frauduleus slachta van een varken Sehooalioven XUD£LUK ONDEKWUZEK De heer G N Binkei leeraar aan de Rijkskweekschool alhier is benoemi tot tijdelijk ooderwijzer aan de openbare UX O w ool alllier zulks ia verband met ziekte van den heer Mdl EIERVnLIMG Kippeneiren ƒ 6 tot ƒ 6 75 heneieren ƒ 5 80 tot ƒ 6 JK Beide pei IM stuks StTHAAK EN DAMCLVB Voor de onderliage competitie van de Schaaken damdub Jitmk en Zef werden de volgende partijen gespeekfe Dammen W Veer A Bouter 1 l W RietvekJ P deJong l l M Visser P de Joog 2 0 M Droog W PiederJet 2 0 Schaken C Bek P den Boer 4 C Bek E Loozen de Jong 1 Woerden SCHAAP UIT £ WaOE GB8 Een laar ger ang eutaat raf geëfsebi Voor de rechtbank te Utrecht h Dinsdag terecht gestaan de 25 ja chauffeur J W de V tJit Woerden terzake van diefstal in vereeniging van eeti schaap uit 4e vueidc Verd ha4 di zen diefstal ge pl eed daar h Woefiedo op 12 jSeceaiber geefvU meer te krygen was V Ti en broertje staieaj het schaap uu de sn slaclilten hel direct oadat za dier hadden geroofd Het was een schaap ter waarde van tachtig guld Verd erkende het hem ten laste l sde en zeide veel spyt te hebben zijn idaad Ovw werd was een rapport ui Kcaeht dst mv ojigungtig luidde werd aangedronssaep m ae rde vrsyiieiGte ai De officier van Justitie vond diefstal een ernU g tiajt en re iui een Eevangenisstraf voor ties tijd e jaar met afttek van de prev hechtenis Uitspraak o er 14 dagen