Goudsche Courant, donderdag 16 januari 1941

Nolec cen van ij a uüri OBLieATIB taaulecnllifn IMO 1 f IW 4 unit 100 1940 Ie 1 900 4 lOlZ lOU 1040 Se 1 100 4 m M IM bif 1 100 4 iwil las 1 40 Ie MO 4 SSti 98lt 1940 bU WO 4 101 V m aai f 100 3 93ii Ë 19M 900 3 M as mr 100 s M 8sii IS 900 3 SiH 1B3S 100 3 3i i m 87 1931 f 900 3 31 2 88jt 88 1 39 OI 100 3 i 8t 1939 OI 900 3 1937 O I 100 3 90 1937 O I 900 3 90l 1937 AO I f 100 3 9011 1937 AO I 500 j 90 Pr v en OenL lecnlnKeB A dam 1930 3i 89H Dito Ie 1W7 Si a 88 Apsid Ie 37 i i lUtt Arnliem 1938 3 90 Devinjer 1920 8 8o Déïdr 38 O j 3 Emdh 1933 31 91K D o 3e Ig 38 31 Ge d 38 31 9US D otO J Ie Ig 381 97 97 1 E Grhage 1921 S Dito 1938 3 Dilo 1937 l 31 2 90 Dito 38 3i 3 96 Groning Wja 3 S7 87m Dito 2e 1938 3 69 Haailem 1938 3 Dito 38 31 3 85l 6 Heim 1037 31 2 90 SI Ktfb 1837 31 j 9ÜH Hilvers 1938 3 91 Dito 10 J 38 2 a 8S14 f Leeuw 1938 3 934 Leiden 1931 31 2 8 4 N Holland 38 3 91 H Do 2c 38 3 3 8B 85 Dito 8 1 38 2 j 881 S s Do 3el0j3 2V2 9 um 2e 1 37 3 2 k 4 R dam 1936 37 4 92 j Do 1 en 3 37 31 2 94 4 Dito 1 1938 3 M Dito 19Ja 3 3 M Sch ed3e I 3 i j M Tilb I 37 i tlH Ulr Pr 37 31 j 91H Do gem 37 31 2 9 i Zeeland 19J7 3 91 Z Holt 1937 3 12 Zh Ie 1 1938 3 S8 Dilo 2e Ig 33 3 f i BvNG2el 37 3 Iï Mi Dito 1938 3 S7 B V Onir Z J7 4 JH Gem Cred JOH 9001 33000 O 31 j SSH SS Dito V 12 to a N Bnkiu t I 4 66i 681 Aanvullitigen HvpotHeekbaakeB 1B Fi Hyp b m 2 e verpl uitl Pandbr 13 AlRHspbeiX 4 A dam H p 1 4 Dito 31 ATOh H B Scr E r P br 3 2 Bal Hyp b N PP 4 Dito CD 31 2 Dr HB do 31 2 Fr Gron Hj p Bank Pd 4 D o Da en V a 3 Do pb l3 2 3 Orav HB d ia j Gr HypBPb SVz Hl HPser AC 4 Dito ser BD 31 2 Hall H p B dito 4 Dito aer K 3 2 Hvp b V Ned Ser U 31 Insul Nyp b ser AB AA BB 4 D o ser T TA 3 MU V H Cred Pandbr 4 Do m 2 verpl lütk 31 2 N Hyp b d o 3 2 N Hypb VeenlJ serie K 31 l Do l3Vj dto 3 Noordh H p b Pandbr 31 3 Ovcrqss H b d o 4 Rott Kyp b do4 ld dito Zih Sted Hyp b er K L 3 1 Utr Hyp b Dito serie K 4 Dito serie E 3 Dito 2 verpt uitk I 31 1 WeatI Hyp b EE tn 2 Ten slo te stonden twee jongeheden terecht die tesamen voor Duitschland en den Fuhrer beleedigende liedjes hebben gezangen De officier van Justitie verklaarde rekening er mede te willen houoen dat de jongelieden onder invloed van sterken drank hebben gehandeld De beleediging van den Fuhrer is even wel buitengewoon ernstig De eiich luidde derhalve vijf maanden gevange nisstraf met aftrek van voorarrest Het vonnis luidd vier maanden ge vangenisstraf met aftrek van voor arrest en betaling van de kosten van het proces v OVERVAL OP CAFÉ Zware stryffen geeischt Op den avond van 8 Juni 1940 heeft een twaa ftal jongelieden een aanval gedaan op een cafe m Amsterdam Zuid Gisterochtend hadden zy zich te ver antwoorden voor de vierde kamer der rechtbank gepresideerd door mr J Boon Zeven van de twaalf jongemannen die bu dezen aanval betrokken waren moesten zich wegens openbare geweldpleging verantwoorden Twee waren niet verschenen hun werd verstek verleend Zij werden verdedigd door jhr mr S M S de Ranitz De officier van justitie achtte in zijn requisitoir t bewijs der gemeenschap pelijk gepleegde gewelddaden gel verd Tegen zes der verdachten vo derde hij een gevangenisstraf van zes maanden De zevende verdachte die reeds eerder wegens norlgeli ke daden was veroordeeld hoorde acht ma inden tegen zich eischen De uitspraak is bepaald op 9 Jan a 9 K RST £ 18 LETTEREM BIS NBDCWUANDSCiU BAMK li Januart ValBia s schrutel fce W r New York I 1 M Berlin 7S Biusael 3011 f3 J7 Helsickl ÏM Stockholm i zarich f 4ï ï TI Bankpapler BerlUn rol New York IJt s i Bruaael t f 44 PROF GEOKG KULElf AMPFF IN ONS hA De beroemde violm prof Georg Ku eïikampff maakt deze weckeen tournee in ons land O a treedt de kun stenaar heoen te Atnstcrdam op mtt het Concertgebouw Orkest vervolgens nog met het Philharmonisch Orkest te Rotterdam n et het Corcerfg bouwo kcst m De i Fiag en met t Uttecht Ch tcde bk C kc zil eHike bu i op betr ver Wylt J Si hij ra u t ti r 1 i h ift m d II Bos Inbouw eld eo en bedeo Voor I term dank te toe mcde bloei toet i daeld Mnfiiit en IS vak che ca tci 71 IflJ aUw plaiyoi B tot f8 flNO rgen eeo lal opgeIslat eo l7S benper 100 title van eoZet IgespeeJd 1 1 1 2 0 2 0 4 i 1 0 SnMJEN J 25iartg I Woerden lipng van F rd had jr in I vieesch en ZM I de weid it Zju Jie i een ie t s gulden 1 laste etbben van 5TE BLAD miTEIIUMD ItPOSlTlEVANHET e hische volk j van de Berliner Börftenzeitung met dr Hacha jrtod aer TiK i ehe repu Hacha he ft n r de jipeT Borienieitung L ieldt an een medewerker blad eer onderhoud over de ertiee poRiue van het Tajeehi tl dt houding van het Cb aanzien van de iCf orde r Ku opa verleend Op j van den correspondent of er j4 volk Aer toestand an heder rten bewust woidt van zyn Lere afliai kelijlibcid van de Wes C j denkbeekien antwoordde dr i I V w HACHA Foto Archie Daar hel Tsjf hi ch € volk midden in lurapa leelt 1 i eft het invloeden van k ownge Euicpeesche volkeren bniffgaan w ariuj evenwel de mvloed nn hfl nabur ge groote Duitsche volk i sleriule gciolden heeft Het Tsje Juscbe volk befmipt den toestand van Mdw volkomen en is besloten mede werken aan den wederopbouw van t Europee the vasteland Op de Iweede vraag hc heCS S echi cl E vo k lUat tegenover de agitatie van de enufrantenknrgen m Londen die be o en het w ne democratische TsjetheBdom t vertegenwoordigen antiroordde de president Het T6j hi che volk heeft zijn verlegenwüijrdigers m zun eigen midden Ik geloof te kunnen zeg cn dat het grootste deel van dit volk in zijn leiden alhier vertrou wen steU r ervan overtuigd is dat uj het volk langs veilige wegien naar een gelukkiger toekomst lei öen Dt agitatie buiten ons land kan 1 Tsjechen die ach laten leiden door koel o erk in hun houding met doen wankelen Inzake de inrichüng van een Euro leesche economi rtie eenheid zeide de president od de gedachte aan een fensgczind turopersch economi h ge pwi loor Tsjechische olk zijn Jitellectuetlm en arbeiders zeer bc pderlijk tal z m Betreffende de jOSilie an het T 3echtsche bedrijfs en en de kwestie wat de op pönmg daarvan in de Duitsche tolunic poor resultaten afwerpt merkte dr pacha op dat de tolunie met de rest E t Duitsche nik pas nauweluks Gat k lïcleden is ingesteld zoo Pt net nog met mogelnk is alle ge P len voor het Tsjechische bedrijfs en l oierzien Niettemm geloofde acha dat het met behulp van de Sl£ r gelukken evcntueele eUljliMen te bc en te komen Zeer iin W P len de toekomst L t bttrefi dt ificialc verhoudmpen en f e der werkloosheid Werke fchhr aat er practisch niet meer kxS t de knngen der vak K Eerder valt er m eenige ruistakken een merkbaar tekort dskrac iten waar te nemen S h k erk2 iamheden m open f bet tempo langzamer is oraen dan men gaarne ziet Bu alle T Ksinaa1regelen welke de breedJJ der bevolking betreffen Du h v lïoortieeld van het r yk m den uitgebreidsten zin juntT net de aociale gezichtsWm gehouden iiLwhu uitwiss lmg tusschen iS T jechie betreft ver T echB president tenslotte dat de Vn hüL gestreefd heb wnierL ï J hatten te ver SBids preekt vanzelf dat er hnenX ultureele betrekKstEan T 3echen en Duitschers i ontv 1 l Tsjechen daarbij I l fR diï hebben dan de Duithrschi en gevoli van het h kertB L lenaantal der beide htfriBv egenwoordige Uata n Duitai h e en aanzien van t c erto n ir a om de en tureele betrekkin gei Geen vlaggen oris KN M JANVAKL De i ksDUnuUrs van Bmneqlandsche Zaken en van VoUuvoorbcbting en Propaganda deelen mede dat op den dag der itKhtmg vaiC het rijk 18 Januari en op den dag der nationale veriietfine 30 Januan dit laar met oak in andere jaren gebruikelijk algemeen de vlaggen zuUen worden uitgeitoken FRANKHIJK Aanval van Flandin op Engeland roLrmuc van vichy sinds VEETKEK VAN LAVAL NIET GEWIJZIGD Het Fransche ministerie van Propaganda dat onder leiding staat van den minister van Buitenlandsche Za ken Flandm heeft Dinsdagavond een heftigen aanval op Engeland gedaan De verklaring wordt belangrijk ge acht daar het het eerste bulletin van het ministene van Propaganda is dat zich met Engeland bezig houdt edert Flandm ongeveer een maand geleden Laval als minister van Buitenlandsche Zaken is opgevolgd Hjet wordt be schouwd als een aanwijzing voor Ber lijn dat dt politiek van Vichy tegenover Engeland zich ondanks het er trek van Laval niet ge ijzigd heeft ENGELAND Bommen in Schotland en Kent DE TOESTAND IN DE SC iUIIfKELDLRS Naar uit Londen gemeld wordt hebben Duitsche vliegiiiigen gister ochtend bommen geworpen op West SchotUind en in een disinct van het graafschap Kent Londenaars met longontstekmg bedreigd De dfrecteur van het Amerikaansche ziekenhuis m Engeland V ilson is gisteren naar New York terugge keerd Hu verklaarde o a dat de Londenaars de komende dagen met longontsteking bedreigd woixlen wel ke door de toestanden m fe schuil kelders veroorzaakt wordt Groot opzien heeft het in Lond r gewïkt dat in Liverpool de inspec teur van pohtie Holburne als leder van een bejide plunderaars ter dood en twee zijner politieassistenten tot hooge gevangenisstraffen veroordeeld zijn Het proces moet een onbesdhni felyk beeld hebben opgeleveid van de onveilige toestanden in deze Engel sche havenstad die door de Duitsche bomaanvallen zwaar geteisterd wordt De bende maakte onder leiding va n dezen inspecteur van poit e van de nachtelijke luchta arms gebruik om op geraffineerde wijze kostbare par tiCTiliere bezittingen te rooven en weg te sleepen De schade aan de niustrintis Gisteren heeft de Bntsche adroite liteit medegedeeld dat het vliegtuig moederschip Illustrious ernstig is ge troffen bij een aanval door Stuka s Van Duitsche militaire zijde verneemt het D N B nog dat het schip aan b k boord in de nabijheid van den schoor steens door zware bommen getroffen en ernstig beschadigd is Verder zijn de machineneen beschadigd zoodat het herstel geruimen tijd zal vei n hetgeen van buitengewoon groote be teekeris is omdat een vl egtuipmoe derschip zoo belangrijk is De Illus tnous meet 23 000 ton Het schip is na het uitbreken van den oorlog vol tooid Volgens de Engelsche bench ten bood het op twe dekken plaats aan 72 vlieetuigen De bemanning bestond uit 1600 koppen SCANDINAVIË SCHUNHUWELUKEN IN ZWEDEN Aftonbladet houdt zich bezig met de kwesliie van het sdujnhuwelijk en haar jundische behandeling m Zweden Het blad wijst erop dat de Zweedsohe wet op het oogenbhk geen bepAlm J kent dje het aangaan van een schylttwwelijk verbiedt Met het oog op de talrijke schijn huwelijkene die Ulrijke uit Duitschland geëmigreerde Jodinnen met Zweden hebben gesloten enkM en alUeen met het doel het Zweed jche staatsburgerschap te verkrijgefl dringt het blad aan op een grondige wijziging der wetgeving op dit punt Naar Aftonbladet schrijft wordt voor het sluiten van zulk een schijnhuwelijk tusschen de 2 en 5000 Zvveedsche kronen betaald ZWEEDSCBE PAPIEPFABRIEK AFGEBRAND Gisternacht i te Braennepard in het district Torp naar A f t o n b 1 a d e t meldt een groote Zweedsche papierfabriek tot den grond toe afge brand De schade bedrragt 6 tot 700 000 Zweedsche kronen Omtrent de oorzaak van den brand is tot nu toe nog mets bekend ENGELAND Snt CESALD CAMPBELL GEZANT TE WASHINGTON De Engelsche konirg letft volgens een Reuterbericht de benotmir van den tegenwoordigen hoogen co rmis a ns van Groot Bntanje m Canac a sir Gerald Campbell tot gezant in Was hmgton goedgekeurd Campbel zal zi n nieuwe functies b de aarkorr t van lord Hallfax ui Washington op zich nonoL TALFP LAWINE SLEURT VIJF SOLDATEN MEE Vijf Italiaansche so t aten zUn tiabij Ventunigl meegesleurd 4oor tan ge we diM lawme Naar hun ijken wordt BALKAN DE HONGAABSCHE LDCHTMACHT De Hongaarsche rijksbestuurder heeft den luitenant veldmaarschalk Walde mar Kenesse weder in actieven dienst geroepen en hem tot commandant der Hongaarsche luchtstrijdkrachten benoemd BONGAARSCH MltflSTEK NAAE DUrrSCHLAND De Hongaarsche minister van Justitie IS voornemens in den loop van de volgende week een reis naar Duitadiland t ondernemen TISO OVER DE DÜITSCH 8L0WAAESCHE SAMENWERKING In een Plenaire bijeenkom van het bestuur der Slowaaksche volkspartij heeft de president der republiek dr Tiso een rede gehouden waarin hu sprak over de rol van de partij in den staat Van de politieke grondbeginselen die dit jaar in Slowakije heft openbare leven moeten beheerschen noemde dr Tiso in de eerste plaats de trouw aan de Duitsch Slowaaksche samenwerking Korte herichten Het Grand Hotel Bar te Grinéel wald staat in vlammen Dit is de groot ste inrichting van de toeri tcnp aats en het telt ongeveer 230 bedden Omtient de oorzaak is nog niets bekend BINNENLAND AANBESTEDING De provinciale dienst vcor de ver betering van de kanalen Stroobo=ch Lemmer en Fonej ht Leeuw ird n Harlirgen heeft gisteren aanbe teed h t vervaardigen leveren en werkvaardig opstellen van een lehjkarmi e draaibrug voor gewoon verkeer te Schuilen burg jen van een vaste stalen over spanning voor de brug voor gewoon V ei Keer te Bergumerdam met bij komende werken Hoogste mschrijfster was de NV Machinetaonck Tholen te Enschede met een bedrag van 173 WO Laagste inschrnfster wis do NV Schcepwerf en Machinefabriek We gelegen te Har ngen met een bedrag van ƒ 104 600 RECLAME ONTWERPERS EN ILLISTRATORS In verband me de in vocbtreiding ziinde ordening van het rcclamtwezen bertoemde het g jde van Nederlandscnc reclame ontwerpers tn illustrators een contactcommi s e beslaande uit de hee ren Jan Lut Dirk Har er Wi m Paetz om bil deze ordening voor zoover het de vat groep ontwerpers en iliu strators be reft Qoveel moge ijk van ditnst te kunnen ziin Bovendien zal deze com missie contact zoeken met de organisa ties die op aanverwante terreinen werk aam zijn ten fmde tot de grootst moge 1 ke sam iMnerking te kamer BRAND IN I7 L O SCHOOL TE ROO NDAAL GisteroCiitend omstreeks ha f negen werd de branc veer te Rooiende al ge alarmeerd voor en grooten brard welke was uitgeh roken m de groote gemeentelijke ulo school aan de Nieuwstraat in den volksmond beter bekend onder hear oude benaming Teekenschool Het vuur moet zim ontstaan in het wachthu sje van de lucbtbeschermms dat op het platte dak der school is aan gebracht Om acht uur gisterochtend was de wacht die alleen des nachts dienst doet verfokken na t optrekje waarin een kacheltje brandde te heb ben afge loten Het Ijovengedeelte van het gel uw dat een breedte heeft van 54 meter s geheel uitgebrand Een groot antal kostbare school meubelen en le rmate naai dat hier was opgeslagen is ver loren De chade wordt op zc tigduf zend gulden g schat Het benedendeel van het gebouw heeft aarzienlijke mateneele schade opgeloopen RECHTSZAKEN DUITSCHE LANDSGERECHT NAAR BRITSCHE RADIO GELUISTERD Vijf maanden gevangemsstraf opgelegd Het Duitsche Landsgerecht heeft te Almelo zitting gehouden ter l ehandehng van een aantal gevallen Een Enschede sche caféhouder werd beschuldigd naar den Engelsc hen radiozender te hebben geluisterd en hierovCT te hebben gesproken Hu gaf toe drie of vier keef te hebben ge luistcrd en dit in gesprekken te hebben doen uitkomen De rechter achtte n et bewezen dat beklaagde Duitschvijandig gezind is Hij weet evenwel zeer goed dat niet naar de Bntsche radio mag worden geluisterd Dit verbod IS op ernstige militaire en po itiele gronden uitgevaardigd en moet volledig worden gehandhaafd Rekening houdend met het feit dat beklaagde heeft bekend en dat hu niet heeft gehandeld uit Duitsch v jandige overwegingen eischte de officier van Justitie vijf maanden gev anganisstral met aftrek vart voorarrest Het vonnis luidde vijf maanden gevan èniistraf met iftrek van voorarrest er Ijetalmg vin de kosten vanhot proces 1 Vervol ans stond efr een inwoner uit Hellendoom terecht wtjens h t ri t inleveren van een jachtgeweer Uit n t verhoor bk k dat beklaagde h t w oen reeds 20 jaar lm zijn beyit had Sedert 1931 heeft hi het met mcr ge bruikt Verdachte verklaarde het wa oen niet te hebben mgeleve d uit vrees voor de politie aan Jez en hu geen vei gunmng voor h t bezit van een vuurwaoen meer had De eisch lui de acht maanden g vs fffnr raf De rech r v r r e i eb klaapde tot zes maanden gevangenisstraf met aftrek van vooTarre t en be In van de l t n ven h t procesT n hij het in beslag nem n DONDEn a T Ar UARI ACrirVE FONDSEN Staatsleenlneca NMierland Indli EFFECTENBEURS AMSTERDAM 4j u riooo 4 40 3 I 1000 40 bit I 1000 41911 I 1000 11 1 Grootboek obl 18911903 obl 8 Cert V Inschr 3 □ roolboek obl 1938 r 1000 81037 I 1000 3 1938 r 1000 3 gl t Certidcalen l s Grootboek obl IVs 1935 Indië I 1000 IVa 1937 Indiè t lOM a 1937 Indii I 1000 A I Oultachl Voung Obl 1000 30 9 2 Z wsch BbHk4 HM Zulder Hyp b 1 umjl F 101 8H4 101 H 88 2 88 1 WH H s Hl 83 UIIH 98 i Mli 89 MM S2 831 fcSH a9 i mn 90 173 173 127I US ie xnt 11 m 47S ar UM u tl D o ser K L ZH Hypb mei verpl ultl 3i i Eerste Ned Sch verb 4 Ra Sch Ryp b 4 Dito 31 2 Induatr onaerBeaalttgVB m 77 Wcrkivasr A dlte tlSM ns Wtatcrauiker dlta 170 Wilton r geW A Dito C pr V A Wqreri I en B Am Chryatal Am Smelting C V A Stand Br i C T HA Am Tob Cy c V AXU obl 91 2 104 101 9 89 IH 904 Berghs en Jurg rvd I OüL Si a Berker Pat v 5 37 Obl 4 Leven Zeep Mi Obl 417 Werkap NV Ie hyp obU 4 wilton 41 2 Steenkjn A B R II Colg C V lOA R II Gen CLÉy C v 91 n H it 11 6iii it Bank en Cred latt 1 j a R II Hud MCCIRH Keeap Mc T PL Corp C ï A N St CvQA RU Unit St Rubber UB lOSH UB im Htk 286 261i 2611 261 i 261H 19M 133lt Kol Bank Ned Ind Handelsb Ned Hand Mij C V A 1974 1354 Llmb Obl 4 Bat P MU O 4Vi ld ld Obl 31 2 Nederl Obl 41 2 lOlx Moormann Cult On Obl 5 Amst Grb b 9 Muller 3 Nat Gr bez 10 9 Idem 1939 4 Ned Grbb 4 Ned Ind Sp Ml 1902 obl 3 2 MKs Kans en T O Java St OW 9 Semarang Joana 18 I2 IBOl ld 4 Adam 874 100 3 ld A dam Otxmp L ion 3 ld W Kr NHV Het 1888 9a 9BH 4H 5 U34 C V 10 g a A N I El MIJ A Dito Nat B V a NI Ga MIJ A Dito N Bei ï a Tw C St V E s 4414 Am Tel Tr K Indnatrieës C V A 174 173 Mg Kunatztjde Uiut Berkel t Patent Caivé Olief C few Lentr Fokker 11X7 1U6 494 74 iUO 192 lOStt 494 734 aooH 19a 135 1 I 3394 a09 3Q 143 Handelsvereenlgiagda t Olief C r Sulk r er lÖÖi 911 91 78 74 i 33ii 301 102X 67 196 V Lever Bros en UnI 1 4 W 33 4 2UJ 3074 2SlV 16 K 14 34 Ned Ford Aut Philips G B V A Dito Prei w A AU Ludl St C V 10 ga R n Am Bemberg A C V 5 10 ga Am B ev pref a Am Car and F C V Aand Am Enka C v id Anac Copp C v d Belhl St C V 10 id Chr si Corp C V A LurtibS Wr Corp C V idcni General Motor Idem Intern Nickel Cy C V 10 a Kennec C C v 10 A R U S North Am Av C A R IINorth Am R A C A Rep Steel C v A f 1 n Slatea Steel id MIjBboawon er eatfagcn Bil Mtl Ie rub AOlio 2e A Boeten M M Smekep T Petrol onderi eaalpeen B C en H g A Born S H M A Dell At H M d Gunt7 en Sch A 1 Cr en H V R A Linde en Teves a Ned Wol Mij A Mil a rui a UKK s7 wt 2i 4 i 267 1214 376 41 Drd Ptr ICvA K N Pelr Mtf I 100 Ond A dito C V A Moea a En 1 A Tarakan PM A ai d 01 I 10 1 2o C i V A 164 IS4 i 3 M 8M AA DFEIFN Bank en CredletiaateUingeB A d Bank aand liru 1141 260 30 10 i o2 4 lonu 112H 121 m 117 110 Holl BankU dito Ine Bank dito Jav B 500 V a Ka ve een dito N I E c m dito NfderI Bank A lUB V ZA 500d N H Mli 210 a Rolt B Ver aan Twen = rheï3 A A 11 1 i i 63 T 10 v Ito Bubberi oadememmgen IO4 S2 37 iV Hessa Rubter a I49H Ind Rubb C J83 4 Java cacutdh 145 Pieanget 8 Uu 78 Rotle d Tip 81 79 Salatri Pla t 4 VVai Su natra IIJ Zuid P eaïger WX 84 Scheepvaartmaatschappijen Furness S cnA M l 114 h Mij Zeev aana Urs ID Nie Gdudr A J92 M M DeMak CïA 118 117 MU Co taee A 177 1801 HandelsV A dam 4S 37X 37 J 17t 1 127ü 35 2S1 Indus ondernemingen V A J A I rir Mil a Ad = Derf a t rrew W a P Ma ff Fabr 1 d B ƒ 250 1 X 0 G 4 V d B D w A 1000 n o B 000 i erk 5 Pa Afpest e V nand C cnP F Schnlle Gouda etear dito afi Gruvter er 7n n I0 B wm td p rcemaf aard Hf inek aand Hpro Ccmf aand Hol t rr f iTol T dla aand Hol Bft Ml A Hn d en k A MoP Kiin ti I A nt Gew B dt o Trtprr V c A K F B nfdlto l i r ltt n ef Kon F m b a K N H ïov dn ttn N 7o II I A K B S n do Ko f hoof V r 6 K Ltv Br en U C inn r nr aand ni n lOon r or A lol 8 f or A Do lonod Cpr A r i t f Divarsan 306 106 ii 6H 1 18X 64 Clt Serv C C V ld 109 13114 106H 176 115 111 64 c South C V 10 A R II 1 01 th A Cy C V A mii Radio Corp C v A Ooïit Borneo Mij A dem pref Aand Cultunrmaatschappljen Krian Suiker A 170 Pagottan A 181 Su Ker C t Mij A 225 TJeweng Leltort lUMAierd bugBeboeki A Soek Landb A Amst Thee C A Banj Thee Ru A Goa para Cu MiiPangkeolam TheePa VarfKaCMijRongga Laf db A Sedep Cu t A Sirdarg = Cult A Telaga PatenganW JavlTheeC Mij Ins Cult Sjndic 80 KahfSloCult MU 2364 M chlelP Am 1 1 W JavaKmaC Mo 139h Petr Oader emingea Oord Petr Ind MU 179 4 25U 2631 304 13 11 G Aand Kon Petr MU ideM 2iu JW i ont OU Cy I4914 laes 150 199 1 1 1 ïii H9u 196 3 78 101 78 31 204 141 77 103 10 Idem M d Continental Pe C V A Phil Pet C V 10 Shel Un C V 10 1 lift T Wat Aïs Oil C 10 idem 3H 13 10 4 UW Il 241 Itó I4S 14J 1 M S H VU M 54 aa a t H 1 Hl4 IVJ 65 24S 2M 123 UB 130 11 116 I16H 111 111 11 U i jO 2 n 278 4 4S 40SI Scbeepy 9 11 104 104 UwutSchappltML 388 190 159 116 j inj 153 1j44 15e4 lS K 242 I78V 181 148 153 Holl Am Lijn and IIJ IIJava Cnina JaE 93H gSi Lijr Idem 156 Kon Ned St Muld lad Ido Kon Pakelv Mu id 414 89 91 101 H 9SH joh 90 99M 12 1714 SI S 89S 93 81 Si 90 101 99 DC sat 100 Vcd Scheep Ln ld 112 1 4 KottciO Lo d idem 14Ji 14aK stoo nv Mj Ned id i t Ttal Metc M r Cy Dlvcraea I C V 10 A 1 14 5 S 172 104 82 11 136 iz Blauwh Viies A 61 Bijenkorf A 171 Gem E W en W L H Dilo Pref WA 106 Gouda Kaash Mij 83 Hou h Alberts A 106H Houlh Jongen A 13f i Houth Pont A 127 MuUer WM A 3 SDo 52001 75000 A IM V Havw A 127 ZSab ICOOCvA 119H WbOlMtorth en Co 39 SaUteroBdtraemiagea HandeKV Amat A i49 44ti 442 44 4 Java tt Cul mij ld 7 28 Ned Ir Ï S tn ld 261 268 Ver v üis C ll r r FVr Kbe f dilo 41 = 1 n 1 dito l iT 4 et f Kev er Phil r r t 7SI tt f V A Poft D MM di o e de K d N ï rti n dito T t i f d ctokv 1 ct t r w d ♦ T nn Sp do V dito T t T ii A trir a nv f r A ïr B ft 5 rt Vf rh f aand V r r n V A Vp l f r lder n o to n nand Ver w B fab a Ver Tmwf dito V en Kt d 08 190 2U 36 llj 39H 250 500 A 12 14 1 4 US4 IV TmbakaBBdefBeaalagea De itBa av MU A 2U1 JUU4 HS JlU Oe kil a 1000 C 216 Idem 84 2b3 Spmr ea Tramwetea Dell Spoor A 1g 964 NI Spw iltl A Atch T C ï A Kar CS CvgAK C South R Coide n pref a Dito Cert v g A Un Pao CvgA Geld Tramw Mij 140 Ked ri St ir MiJ 76 Mad Stoomtr A Dito pref A Malang St tr A OJava Sttr A Sen Joana A Sen Chenbon A Soerajoedal S tt I Prolongatie 313 70S 31H 6 i9e 4 143 H 154 140 11 210 111 1 150 145 151 H 193 120 300 91 H 94S 90 SykeiTOah MU idem 317 il l uson Co C v A 5 i Spoorwegen Baltim and Ohio C 5 V Idem 1 She p 8c Ohio C T 4 t luu his 464 4 36 X JMH UJé llX UH IUM 116S 114 193 141 2li lUI 11 lp 4 iSh 190 90 9 931 93 4 10 $ 2o a Iliuioit Cent C va4 N York Centr C v ld Penn3 v R 10 A $ 50 C V A South Fae Cy t g idem 1 99B sen lOOi WOH H ld RaiUay O gew idem 16 Canad Pat C T ld 64 H S8i 93S KBbbcrondarBeiBlBgea mt Amsterdam R Cult Aand 210 27 Bandar Rub mil id 22o DeU Bat R Mtl M 2244 Kendeng Lemboe BEURSOVERZICHT Rub idem 1 Majanglanden I n i K Vereen id H Oo t Javo 143 Rubber Mu Idena Oostk 500 C V ld 1 Serbadjadl Sum B Idem 134 Silau Sum Rubber MU Idem J Sum Rubb Cult ld 4 vlr Ind CvilL Oud Hem 1 H Interc Rubber Ort ï idem iH i DtuUcba foBdacB naat kcuiBgvetklatlag p 1 40 e e r 3 p 1941 c i r 3 p 1 42 c rl p 1943 c t r 1 p 1944 c r t p 1945 Ctrl p 1940 e r i p 1947 c r 2 p 19 e r 1 Konversions kasa obl 4 Dito Neue Ausg obl 3 Fa benlnd I G C O Kali Synd £ JO lt t Dito e 20 100 1 2 WinteratiaU obl t Farbenind lO C A Ver Korkind C A Oultschl Berl B UI 19 O § Ruhr 27 i il V O 7 4VtDito 39 C f O 7 D Renteiibank 29 TVer D Stedenl O Bayr Hyp en W B Pb 36 tO LlBoleumw O 7 Gelsenk Bergw Obl 9 BuGutehotfnungahütt Obi 7 Harpener Bergbau Obl Phoenix Akt Gea Obl Rh Flb Union Obl J Ruhrchemle AG Obl Siemens en Halske Obl V Stahlwerke Dilo serie A O 1 Obl Victor Gew ï Vrgel D B K Obl t Rlietn w KI Obl tDito II J Bagener StraaaenballB Ob I Farbenindualrie aand Siemens en Hahk aand Ver Glanaatott Fabr aand Wintci shall Akt Ge aand r U7 iJk 9 Ou groo ld ld ld ld ld ld ld ld ld ld ld ld ld ld ld ld VB 70 70 14 S4 86 n tt 84 UI W OK 90 an 43H 43 TKi 77 TtM 62 CU4 83 4m 47X De ondernemingslust ten ipaichle van d effttlti t tuis lb bbers vo gden na p jshoudenden inïet een 1 edtnw artsche richting doch ook hier kmi ter verl etering worden w8areenorr en De Tabaksmarkl lag verlaten De stemming was aa den bedrukten kant IX mt 2 tan 131 De Nedertandsche belegglngsafdeeling wa k m De 3 tot 3V prMents obiigatMIn lakten nog een kelnghed in en liepen naar beneden tot 883 waarna echter de koers w eer een fractie naar boven gtng De overige Neder andsche staatspap eren waren nauwe iriks veranderd De 3 Indiwhe leeningen lagen gedrukt In de markt Provinda e er g5me nle ijke ob igst Bn waren rn ll ged poneerd Pandbrleven onreg lmatlg met lechts klein k rsversch llen Prolongatie 2 KOBRSEN NEBEHI a JB CIl CLEABINOINSTTTL DT 1 Koersen voor stortingen op 15 Januari 1 41 t n vetpUehtingen luidende ln Reichimarken 73J Belga a 30 J4a Zwitsersclw trancs 43 S Lires 987 Deenaehe kronen 36 40 Noorache kronen 41 J Zweedsche kronen Tsjech kronen oude 2 TMechlacbe kronen nieuw KhaMcn 7J4 Dinar oude schu den 3 ï Dma nieuwe schulden 4 23 TtrrkWie pondeB 1491 4 T ewa 5 O t der