Goudsche Courant, donderdag 16 januari 1941

DONDERDAG 16 JANUARI SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDAs MOOISTE THEATER TEL 375Ci Vanaf Vrijdag 17 Januari t m Woensdag 22 Januari Vertoaning van da Nallandaoh ucaaa lllm Bommen de dood met vleugels Reeds in den wereldoorlog werden 1 072 957 bommen uit vliegtuigen geworpen Brandbommen die een hitte van bijna 2000 graden ontwiltlceien BSJzniA j ITAUE UHSMRBSRJCm I VAN HKDI Grieludhe aanvallen ƒ algetlagoi SUCCESSEN HER ZEE Hier volgt het 223 te lUliaansche legertMrk t jAta het priekache front zyn lan Uen van eten tegenstander afgestaan door de prompte reactie van onze fawepen bi Cyrenaica de gebruikelijke be dryvigheid van de artillerie aan het front van Tabroek en van onze snelle ooionnes in de streek van Dzjaraboeb Ctaze vliegtuigen hebben wegen ravi UiUeeringsposten en vijandelijke stel Ungen ten Zuid Oosten van Tobroek gebombardeerd Een v andelyke bom nrtnwerper werd bove Tobroek door lucMdoelartillerie van de marine neer feschoten In Oost Afrika geringe bedrijvigheid van de artillerie aan het Soedanfront Het steunpunt van Port Soedan is door ons luchtwapen succesvol aangevallen De vijand heeft een aanval op Assab ondernomen waarbij sdiade van gering belang aangericht is Een van onze duikbooten onder bevel van korvettenkapitein Mario Spano heeft in den nacht van 10 op 11 dezer in de Middellandsche Zee een lichten vijandelyken kruiser getorpedeerd Een andere onderzeeër onder bevel van korvettenkapitein Vithoro Raccanelli heeft in den Atlantischen Oceaan het Engelsche üchip Ardabham 5000 ton tot zinken gebracht In den fgeloopen nacht hebben vijandelijke vliegtuigen Catania gebombardeerd waarbij geringe materieele schade aangericht werd Enkele personen werden gedood of gewond AZIË Thailand en Indo China l iCUËLOINGSAANVAL DOOR THAILANDSCHE VLIEGERS Volgens eeli mededeeling van demilitaire autoriteiten hebben Thailand che luchtstrijidlcrachten JMaandag metsucces Savannaket gebombardeerd tervergelding van de bomaanvallen opNakhon en Panom door de IndoChi neesche luchtmacht aldus meldt Domeiuit Biangkok Verder wordt medegedeeld dat deThaüandsche troepen sedert eergislieren vorderingen hebben gemaakt lai gsde Mekong i De Fransche zaakgelastigde heeft Maandagochtend een onderhoud gehad met den Thailandschen onderminister van Buitenlandsche Zaken DIPLOMATIEKE BETREKKINGEN TUSSCHEN CHINA EN MANDSJOEKWO Mandsjoekwo is ook formeel met China in diplomatieke relatie getreden Woensdag heeft de eerste ambasMdeur van Mandsjoekwo aam Wang Tajing Wei zijn geloofsbrieven overhandigd REEjbs in Augustus 1914 vielen de eerste vliegtuigbommen ZU bestonden uit een stalen omhulsel en waren gevuld met ontplofbare stoffen die door middel van een ontsteker tot ontbranding werden gebracht Veel effect hadden zij niet en men pro l beerde ze door iets anders te vervan gen In de Duitsche lairaratoria fabritdfe men ten slotte iets dat vliegermuis werd genoemd Dit was een bom van kleir formaat die niet meer dan 800 gram woog en door den vliagcr uit ïijn machine werd afgeworpen Bfcn doekje dat er aan bevestigd werd moest dienen om het projectie te stabitiseeren De valsnelheid was slechts gering en de bommen dreven iterk af door den wind zoodat de trefkans zeer gering was In 1M5 ging meit over tot het vervaardigen van carboniet bommen ter zwaarte van t 5 10 20 en 50 kg Ook deze voldeden niet Zij waren peervormig en ran z g windvleugels voorzien Ook dit systeem werd verlaten en na tal van proefnemingen een nieuwe bom in dienst gesteld die geen enkel ▼ an de nadeelen van haar voorgangaters bezat Zij vertoonde een torpedomodel en geleek in vele opzichten ree op de thans gebruikte vliegerboramen Zij werd vervaardigd ter waane van 12 50 100 en 300 kg Ten nde ooveel mogelijk te voorkomen cUt zij niet te vroeg zouden ontploffen werden zy eerst onmiddellijk voor het Iwerpen op scherp gezet Vele waren tovendien voorzien van twee ontstekers of slaghoedjes namelyk één voorin en het andere achterin Q en lukntak gorien naar op itoclen mikken Ten töde van c e carbonietbommen bestond er nog geen middel om op bepsalde doelen te mikken de vlieger incest zich voortdurend oefenen in het treffen van het doel dat hij op het oog Ind In 1916 echter vond men een inrich ting uit waardoor het mogelijk WBPd de bommen automatisch snel aditer elkaar te laten vallen spoedig rrolgd door een inrichting om te flcken die zelfs voor nachtvluchten eachikt was Ten slotte fabriceerde men ook Vkg bommon De eerste daarvan in den nacht van 16 op 17 Fe JAPANSCHE WAARSESGOKB VOOKSrELT Eien bekende Japansche waarzegger Dons o Kodama heeft voorspeld dat dezen herfst v e gesloten zal worden tusschen China en Japan Hü uitte deze voorspeUing op de jaarlijksclie nieuwjaarabijcpnkflmst voor sterrenwichelarij in de Peers dub te Tokio waar honderd leidende politici en officieren van leger en vkwt aanwezig waren De wichelaar voorzegde verder dat Duitschland dit jaar een beslissende overwinning zal behalen door een inval in Engeland gepaard met geleidelijke verslapping van Engeland als gevolg van binnenlandsche wrijvingen De V S zullen troepen naar het Noorden naar Canada zenden in den loop van dit jaar zoo sprak de helderziende die een somberen kijk had op de vooruitzichten van het Japansche verbond voor dienst aan de natie die door een ramp getroffen zal worden als uitvloeisel van innerlyke oneenig heid AFRIKA SABOTAGE IN EGYPTE Als gevolg va de opgelegde beperkingen Volgens uit Cairo te Beiroet ontvangen l eTichten verzet de Egyptische be volking zich tegen de Inperkingen die haar worden opgelegd door de Brit sche autorileitfn als gevolg van de aan wezigheid der bezettingstroepen lede ren dag worden daden van sabotage ontdekt het krijggerccht te Alexandrië heeft in één maand 175 personen vef oordeeld omdat zij weigerden bun huizen te verduisteren Onlangs heeft men te Cairo ontdekt dat alle electrische leidingen der alarmsirenes waren doorgesneden De daders heeft men niet kunnen vinden Deze ernstige in cidenten bewijzen dat de stemming der Egyptische bevolking allerminst gunstig jfgens de Engelschen is hetgeen be ijpelijk is na de laatste berichten Over de pomplotten der Intelligence Service in het Oosten f AZIË Thailand en Indo China TdAILANDSCHE TROEPEN IN LAOS Helj grensconflict tusschen Thailand en IradoChina heeft zich Maandag j l uitgebreid tot eien nieuwen sector Thailandsche troepen overschreden de grens van Laos klaarblijkelijk op marsch naar Pakse zoo wordt vernomen Ter ondersteuning van de infanterie heeft de Thaüandsche luchtmachl op 14 Januari Pakse gebombardeerd aldus meldden latere telegrammen Br worden thans gevechten geleverd aan de Noord Westelijke grens van Laos nabij Thakset en Savannakheo en ook in Zuidwest Camtxidja waar de Thailandsche troepen eveneens in Indo Chirea zyn bionengedTongen bruari op den vüand neergeworpen In hoe sterke mate in den wereldoorlog reeds gebruik werd gemaakt van vliegerbommen kan blijken uit de statistiek Door Duitsche vliegers werden niet minder dan 1 072 957 bommen uitgeworpen met een gewicht van 27 386 010 kg Sedert is de fabricage van bommen met reuzenschreden vooruitgegaan Door invoering van electrische ontsteking is het ook mogelijk gewordc om op zeer gemakkelijke wyze nog Kort voor het afwerpen van de bom de ontsteking te regelen Zoo kan men kiezen tusschen onmiddeliyke ontsteking ontsteking met vertraging onsteking als tijdbom enz De vertraagde ontsteking wordt toegepast bij duikvluchten om te verhinderen dat het vliegtuig schade oploopt door het springen van de bom die hét zelf heeft afgeworpen By tijdbommen worden langs chemischen weg scheikundige zelfstandigheden ontstoken dte de bom eerst na enkele uren 4f ook na een paar dagen doen ontploffen De gevaarlqke brandbom Naast de bommen gevuld met ontplofbare stoffen speelt de gevreesde brandbom een groote rol in den modernen luchtoorlog De Duitsche brandbom die een cylindrischen vorm heeft bestaat uit electron dat een hitte van bijna 2000 graden ontwikkelt De Engelsche brandbom daarentegen is zeshoekig en iets grooter van formaat zü heeft een gewicht van 1 7 k g De Duitsche brandbom is lichter waardoor het mogeiyk is grootere hoeveelheden er van mede te nemen Het geringere gewicht van de Duitsche brandbom is desniettegenstaande voldoende om haar genoeg kracht te geven om door het dak heen te slaan De brandbommen worden in het vliegtuig in pakketten van 36 stuks opgehangen By het uitwerpen valt dit pakket uiteen en de bommen verspreiden zich over een groote oppervlakte Zooals met alles wat op de bewapening betrekking heeft is voor deTgroote bommen met ontplofbare Uding de grens van 1000 k g reeds lang over schreden Zy hebben een reusachtigen omvang ontwikkeld en brengen enorme schade te weeg BiNNEMLAflD De Engelsche luchtaanvallen TWEE DOODEN EN VIJF ZWAAR GEWONDEN 6isteravond en vannacht hebben imgelsche vliegers op verschillende plaatsen van ons land bommen geworpen Het meerendeel van deze bommen viel in het open veld zonder noemenswaardige schade aan te richten Op twee plaatsen waren de gevolgen ernstiger Tezamen werden zes huizen door brisantlrammen vernield terwyi een aantal woningen door bom scherven of door brandliommen werd beschadigd De branden die uitbraken konden overigens snel worden gebluscht Een voorraadsschuur welke door een brandbom werd getroffen brandde af Voorts werd o m nog een reservoir met waterstofgas getroffen en beschadigd Helaas vielen ook nu weer menschenlevens te betreuren Twee personen werden gedood een man een vrouw en drie kinderen zwaar gewond en een man licht gewond FRAUDULEUS GESLACHTE VARKENS BESIUfET DOOR VARKENSPEST Ambtenaren van den Crisisopsporingsdienst hebben in samenwerking met de Haarlenische politie bu een koopman in Haarlem Noord drie frauduleus geslachte varkens in beslag genomen Het vleesch werd naar het gemeenteUjk slachthuis overgebracht waar men constateerde dat het afkomstig was van dieren welke aan varkenspoot hadden geleden Daar de varkens afkomstig waren uit Beverwijk stelde men m deze gemeente een verder onderzot k in waarby nog drie frauduleus geslachte dieren werden ontdekt Ook dit vleesch was door varkenspest besmet Een der dieren was waarschijnlijk zelfs aan deze ziekte gestorven voordat het geslacht werd zoodat door consumptie van het vleesch ernstig gevaar voor de volksgezondheid zou zijn ontstaan Tegen de betrokkenen is proces verbaal opgemaakt Bovendien zijn twee inwoners van Beverwyk in bewaring gesteld omdat zy de varkens naar Haarlem hadden vervoerd CAFÉHOUDER DEED VOORDEELIGE ZAKEN De Crisiscontroledienst in Limburg hteft gisteren een goeden slag geslagen by een inval bij den caféhouder C te Venlo De ambtenaren hidden er de lucht van gekregen dat deze caféhouder ook andere aken deed Hij had een zoogenaamd bodehuis waar vrachtryder uit de buurt aanlegden Wanneer er dan in de met plaatsnamen getcekende vakken m het café pakjes werden aangetroffen wie en de iiachtrijders dat zy die konden meenemen naar de geadresseerden Daarin stak niets fcjzondcrs maar de clandizie werd steeds druliker en de cortroiedions kreeg argwaan Woensdag werd in samenwerking met de ryks eldwachl een inval gedaan en het resultaat was verrassend Op den zolder in den kelder en in de schuur overal werden goederen gevonden koffie thee zeep chocolade vet kaas kaneel cacao bloem sigaretten vleesch en textielproducten Niet minder dan vier auto s kwamen er aan te pas om alles op te laden en te vervoeren Alles is in beslag genomen De man verkocht bovendien zijn waren voor buitengewoon hoogen prys Er is proces verlNial tegen hem opgemaakt DIEFSTAL VAN f47M TE AMSTERDAM Vanmorgen kwam het personeel vvr het bureau werkvrarruiming van Maatschappelyke Steun aan de Galei y te Amsterdam tot de onaangename ontdekking dat uit het gebouw in den afgeloopen nacht een bedrag van ruim ƒ 4700 gestolen was Da geld werd in geldkisijes bewaard in een ke der welke slechts een toegang de deur had Deze deur was goed afgesloten doch vormde geen beletsel voor de dieven Zy hebl en nt de scharnieren verwyderd en haar uit haar hengsels gelicht Op welke wyze zy echter het gebouw zyn binnengekomen of heobén verlaten is nog een punt dat niet opgehelderd is De politie die een nauwiéeurig onderzoek instelt neemt voorloopig aan dat zy zich hebben iRten insluiten De ware toedracht van het geljeurde Ugt evenwel nog in het duister Wel staat vast dat de diever want dat één man de diefstal gepleegd zou hebben wordt uitgesloten ge chl zeer goed van de situatie op Je hoogte moeten zyn geweest IN DE GEUL GEVALLEN EN VERDRONKEN Gisteren is de dienstbode B Schieren by liet waterscheppen in de Geul gevallen en verdronken Het lyk is later opgehaald SPREKERS VOOR DE RADIO Het A N P melA Hedenavond van 18 uur 45 tot 19 uur zal de heer mr H W Groeneveld over de beide zenders Hilversum 1 en 2 spreken over de op 13 Januari in werking getreden Ongevallenverzekering by de luchtbescherming Verder deeien we onze luisteraars mede dat hedenavond om 19 uur over den zender Hilversum 1 in de rubriek Vragen van den dag een speciaal woord tot de Nederlandsche jongeren zal worden uitgezonden Over den zender Hilversum 2 gaat om 19 uur het wekelyksch persoverzicht VAN LADDER GEVALLEN Woensdagmiddag is de 28 jarige C V d B wonende aan den Parallelweg te sGravenhage by werkzaamheden in een garage in de Binckhorststraat van een ladder gevallen De man kwam zoo ongelukkig terecht dat hij eert sdiedelbasisfractuur i ekwam De geneeskundige dienst vervoerde hem naar het Ziekenhuis aan den Zuidwai Woonhuis afgebrand KIND IN DE VLAMMEN OMGEKOMEN Vanmiddag omstreeks half twee brak door nog niet bekende oorzaak brand uit in een woning aan de Wallstraat te Oss bewoond door de familie Smits Toen de vrouw des huizes den brand bemerkte stond het achterhuis reeds in lichter laaie Met moeite slaagde zy erin de buren te waarschuwen Deze snelden te hulp om de nog in huis aanwezige kinderen te redden Tigvee jonge kinderen kon men in veiligheid brengen doch het oudste kind een jongen van vyf jaar kon niet meer worden greed De gemeenteiyke brandweer was spoedig ter plaatse en had het vuur binnen korten tyd onder de knie Eerst toen vond men het kind in de bykeuken Geneeskundige hulp mocht niet meer baten De woning brandde geheel uit AANBESTEDING Door het bureau voor den wedei r optrouw voor boerderüen is aanljesteeS het bouwen van vier boerderijen te Stoudenburg Van de elf inschryvCTs was laagste C over de Vetst te Rynsaterwoude voor f89 729 PLAATSELIJK NI EUWS Recuwük DROEVE AFLOOP VAN ONGELUK Kind aan brandwonden overleden Het vyf jarig zoontje van den heer A Vérkaik aan den Zoutmansweg dat een ketel heete chocolade over het lichaam kreeg en met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis te Gouda werd vervoerd is aan de verwondingen overleden ER ZUN WEER KOLEN Lagere scholen heropend De lagere scholen die na de vacantie gesloten waren gebleven dadr men niet over voldoende brandstoffen Ijeschikte om de schooltokalen te kunnen verwarmen zyn deze week weer geopend daar in den kotenvoorraad eenige verbetering is gekomen BURGERLUKE STAND Geboren Hendricus z van W v d Laan en N v d Lede Jannigje d van D N de Vries n A P Vonk Overleden Adnanus v d Star 2 m GEVALLEN VAN V ARKENSPEST Ook in deze gemeente begint de varkenspest voor te komen By de wed V stierven zes varkens aan deze ziekte MARKTBERICHTEN VEEMAKKT GOUDA M Jan Aangevoerd in totaal 1041 stuks tvaarvan 119 magere vaik ns f 2Si 40 per stuk 243 biggen 16 22 per stuk Handel nnatie 641 runderen en 27 nuchtere kalveren ove ïjenomen door N V C 4 schapen 25 40 per stuk 7 bokken en geiten 11 45 per stuk Handel ixiaUg KAASMARKT GOUDA IS an 10 partijen kaas Prijzen 1 kwal met rgki merk 41 90 Handel vlug BOTEKMAKKT GOUDA IC Jan Geen asnvoer EIERENMARKT GOUDA M Jan 1500 stuks Kipeieren 5 50 6J0 per 100 stuks Eendeneieren regeermgsprljzen Handel vlug COOP ZÜID HOIX EIEBVEILIKG TF GOtDA 14 Jan 82000 fclprieren RegeerlngsprUzen Adveftentiën Uittreksel uit het vonnis der Arrondissements Rechtbank te Rotterdam dd 2 Januari 1941 gewezen in de zaak van de N V Nederlandsche Spoorwegen gevestigd Ie Utrecht Eischeres tegen Ingenieur Reep Ver Loren van Themaat wonende te Nijmegen Gedaagde waarbij is uitgesproken de onteigening van de navolgende perceeten en gedeelten van perceelen kadastraal bekend Gemeente Papckop van Sectie B no 660 een gedeelte van 20 Are en 13 Centiare van Sectie B no 662 een gedeelte groot 30 Are en 47 Centiare van Sectie no 326 een gedeelte groot één Centiare van Sectie B no 667 een gedeelte groot l Are en 32 Centiare Sectie B no 739 geheel van Sectie B no 677 een ge deelte groot 13 Are en 30 Centiar van Sectie B no 661 een gedeelte groot 18 Are en 92 Centiare j Sectie B no 663 geheel ƒ Van Sectie B no 666 effl gedeelte groot 1 Am en 21 Centiare van Sectie B no 304 een gedeelte groot 28 Centiare van Sectie B no 669 een gedeelte groot 32 Are en 2 Centiare van Sectie B no 676 een gedeelte groot 13 Are en 74 Centi en onder verdere voorwaarden als in het vonnis vermeld en waarbij de schadeloosstelling is b aaM op vier duizoid drie honderd aeht en taehHg gnldeA en dile en negentig et ƒ 1388 93 De Officier vaa Justitie ANDRINGA Itottérdam 15 Januari 1941 O 219 55 DE JANTJES fi Ëen vrootijke Sim van en voor Nederland Gespeeld door onze Hollahdsche artisten JOH KAART als Schele Manus JAN VAN EES als Blauwe Toon WILLY CA9TELLO als Dolle Dries Verder SYLVAIN POONS FIINTJC Dt LA MAR AAP aOUjlH HENmCTTI DAVIOS a OP HtT TOOMEKL een groot vari té nummer DE ORIGINAL KA BÉ Japansoh Melange Act TOEOANO BOVEN 14 AAR Vrijdagavond populaire prijzen tS 40 oL Aanvang der voorstellingen 8 uur 15 Dinsdag en Woensdag avond aanvang 7 uur 15 Zaterdag vanaf 6 uur en 8 uur 15 doorloopend Zondag vanaf 3 uur 9 uur 30 en 6 uur 15 doorloopend O 216 70 GOUDA 1941 Zeer belangrijke Veiling wegens liquidatie i Firma HENDRIK VAN ESSEN G K REDERING Beëedigd makelaar in machinerieën en metalen te ROTTERDAM zal op DONDERDAG 23 JANUARI 1941 des n m te 2 uur precies in Café Rest TER GOUW aan de Bleekersingel no 1 te Gouda ten overstaan van Notaris J VAN KRANENBURG té Gouda PUBLIEK VERKOOPEN den COMPLETEN INVENTARIS van de Stoomzuivelfabriek Zuid Holland staande aan de BLEEKERSINGEL No 40 tê GOUDA Hierbij komen voor STOOMKETEL 1920 8 Atm 5 MV O ROESTVRIJSTALEN PAPKETEL met opgebouwd roerwerk PASTEUR VOORWARMER STERELISEERKETEL CENTRIFUGE MELKKOELER MELKBASCULE FLESSCHEN SPOEL en POETSMACHINE KARNMACHI E KOPEREN MELKPOMPEN ELECTROMOTOREN TANKS Teakhouten WEIBAKKEN MELKTRANSPORTBUSSEN GROOTE PARTIJ FLESSCHEN enz enz Alsmede voor de KAASMAKERIJ KAASPERSEN KAASKUIPEN PEKELBAKKEN BOTERVLOTiaj Teakhouten en Amerik Grencnh KUISEN Gereedschappen als KAASMESSEN ROERDERS KAASSTELLINGEN enz enz Verder KANTOORIl JVEl JTARIS v arbij 3 LEDEREN FA pTEUILS BUREAUMINISTRE SCHRIJFMACHINE Underwood Bijzettafels p m 2000 RECLAMEKAARTEN enz enz D goedéren zijn te beziclifigen op MAANDAG 20 DINSDAG 21 en WOENSDAG 22 JANUARI 1941 telkens van 9V 4 uur alsmede op den dag der verkooping van 9tó 2 uur in de fabriek BLEEKERSINGEL No 40 te Gouda Uitgebreide catalogus is op aanvrage GRATIS verkrijgbaar bij de Firma HENDRIK VAN ESSEN BEIIKEL3DMK 17 a ROTTERDAM telefoon 36420 ü 217 100 TREKKINtf II JAN t o v Notaris C WaMorp Deo Haas l H Lw ooa i ir ral ki ttmi Li I aOOO Mab léOOa al I taia ém2immm l iiJh Mw W PrMMPraiwL Peifgmmnkoop éoot etk mit experts MBtViCnK flCftb Bontmantels v f 3501 f 800 Zilvtrvossen Uw kaïna boni medal maal I Garantie 1 Boatwariiar Veri go l9tk Mli laat S Pil IMO U AM ao 1101 Ijk Ncd Vct t Lucblvaart opf 4 April I90S ttf verdere oatwikkdiag afd Zweefvllefiapoft Varkrdk Uichlv hikai K L M Hah K I M UMaeh Iraat AaMar4aai SlcLataaaakaa l Krantkloahan W tcVovto 241000 Tn Rijcke Trek Loten 80 et verkrijgb te Gouda sig Bakker café Doonen R Hendriksen Sig Katwijk Sig de Kroon Lotk Lafeber Sig Langeraar Sig Lieve Binnendijk Coif Meikert Lotk P RijnaarU N Rijs Coif Snel Berg Ambacht Cour ag v d Bosch Coif Duhen Cour ag de Jong Berbenwoude K Markus Boskoop Sig Boer J A v d Broek Sig Hoogeveen Sig v d Wolf Ctouderak Rijw Rook Haastrecht Kruid v Éuylen Krimpoi a d J Ck Cour ag Boon Coif Boers Coif Romtxiut Krimpen a d Usel Cour ag V Dam iVIoercapelle Sig Verheul Moordreeht Lotc v Leeuwen Nieuwerkerk a d Usel Verz ag Ames Cour ag de Bruin Ouderkerk a d Usel café Haimonie Reenwijk G v d Heyden Stolwijk Sig v Buren Vlist Cour ag Rietveld Wadrtin veen De Rijwielbeurs Coif Schalkwijk Zevenhuizen Coif Eontenbal Coif de Ruyter O 218 84 4 nEKKDia RJUGBTOM C Co WatHga PcaBdatomOag mX 4a Klassa 3a H t TlEKKma VAM DOHDEBDAG U lAITOMI IMl HOOGE PIEMlBNl f 400 17018 1 100 13910 raEMUM VA BS S3tS 57 1 7377 17 103 3 120 0 13680 18914 U4a 1 U 3241 6270 6466 66 708 083 B138 9 4 10086 11810 1191 13370 134 7 1574 16838 17882 1 383 30840 4a 3336 67SS 7575 3M 10403 123ft3 14031 17075 18M1 643 644 340 2460 6826 6941 7897 8374 9366 863 1040 10780 13 40 138U 14434 148M 17334 174aa liM61 18343 i U 1746 1753 180 3839 367S 07 6128 S 45 6231 S450 WM 8377 833 8603 £ 28 9581 03 B7S0 18 IVm 10937 11417 11888 luH 13118 1318 13314 150 8 1627 16403 16637 lïïS 17681 17831 17JOT 18446 19 6 19711 KM ONGECOHniGEERP V i irt rUi 4 WM a Hl t 174 0 moet Sn Oude Couranten te koop Dagelijks aan ons Bureau verkrikbaar zoolang de voorraad strekt k 5 cent per K G in pakken van 5 K G