Goudsche Courant, vrijdag 17 januari 1941

k t It Vrijdag 17 Januari 1941 j iutpag No 20530 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Directeur F riETBit Poslgiro 48400 Bur Markt 31 Tel ï745 Roosevelt overlegt niet autorifelten van Leger en Vloot Noover wenscht nauwkeurige oiTïschrifvIng van Roosevelts volmachten Uitgifte von een nieuwe Staatsléening ten bedrage van 500 millioen gulden met een rente van vier procent en een looptijd vaft 10 jaar Naar tv v van bevoegde zyde vernemen zal zeer binnenkort een nieuwe staatsléening worden uitgegeven tot een bedrag van 50Ó millioen gulden De rentevoet zal 4 procent bedragen terwyl de leening een looptyd zal hebberi van 0 jaar De obligaties dezer lèening zullen gebruikt kunnen wórden voor de betaling van aanslagen in desu€xessieréchten Het prospectus zttl a s Maandag verschijnen Ihiitsche critiek op Huil De Jaiïajisch Amerikaansche verhouding De V S hebben volgens de Jopansche pers de neutraiiteitswet oan stuicjes gesclieurd Verklaringen van Huil leveren niets nieuws op meent men in Japan riM 01 rrMideot BoMerelt heeft gistcKn In minister van Oorlog den mliiigtcr van Marine den minister vu BiiUenlandiiclie Zalien en den dief van den ceneralen stal van bet lefcr Marshall benevens den vloot e admiral Starli voor en speciale conferentie bUeengeroepen Ontrent bet doel der eonferentle is fflcieel niets bekend gemaakt Hoover over Roosevelts voorstel Dt voormalige president der V S Howar h eft de commissie voor Bui enundiclie Zaken van het Huis van AifTvaardigden in verband met het vgmtel tot hulpverleening aan Engcliad aangespoord ter stond de aan RooKvelt te verstrekken volméchten nauw if t 1 vast te stellen HCX VEB fFoto orchief ia aijn brief aan de eommiasie wees I Hoovw er volge het D N B op dat I het voorstel bevige pieenin verschill onder de Amerikaansche bevolJ kin veroorzaakt beeft voornamelijk I t ktea in de uitlegging van de door r evelt geëischte volmachten Derive IS het baslist noodig ondubbel nig vast te stellen of de president mcrikaansche oorlogsachepen kan O tfrciragen konvooien uitzenden en de Amsnkaansche havens voor Entelsciie ontogsschepen openstellen voort of de inge iiende wet de neutf iit lt wetten opheft ie Haagache C ventie ontduikt en leeningen toe Mt alvorens de Blngelache saldi uitWWt lijn Deie verduidelijking moet 1 bat belang van de Amerikaansche eezindljeid en van een zakelyk i gesclueden I Mrop herhaalde Hoover zyn vroege verklaring dat hij voor redelijk voerbare hulp aan Engeland is I t iedere vervrikkaling van Amei in den oorl afwijat 4 Amerika tds wapen arsenaal I De minuter van Oorlog Stimsoff I on pieren voor de buitenlandsch Jï ueke onuniasie van het Huis van SS Wlen verklaard dat dé SrS K te van het plan van Roo1 S hulpverleening aan Enge de regeering der V S te maken I mitoop en distributie agentuur Ue in de V S g n roduceerde ianaterialen legaiwoordige situatie ten aan van de productie van muniüe is r r hUmson verder leide veel jw m in 1917 Destijds waren i ÏÏ f fabrieken in Engere u 8 J Ü in staat waren I S het grootste deel der benoojw wapens te leveren Thans moeten laüfL il van door andere d di m pen voor de eigen ver € te worden ondersteund bij de teig humw rerde iging re i Sa va Stimaon verklaanle verder d t 4n Mfening Amerika zeer T bet gevaar loopt van een y OH e lud4 b de Britache 7 niietigd M wenden of on Boftea owKgevim Op het oogenblik is de vloot der V S waarschijnlijk niet sterk genoeg om een aanval af te slaan en zij zal dit aldus Stimson waarschijnlijk ook niet in den loop van dit jaar zijn In de commissie voor buitenlandsche aangelegenheden Van het Huis vun Afgevaardigden heeft de republikein Fish den minister van Oorlog Stimson gevraagd of deze voorstander is van een wijziging van het ontwerp tot steunverleening aan Engeland in den zin dat geen onderdeden van de Amerikaansche vloot kunnen worden afgestaan Volgens de tegenwoordige redactie van het ontwerp aldus Fish kunnen Amerikaansche oorlogsschepen wordeh afgestaan onder Slle voorwaarden die president Roosevelt aannemelijk acht Stimson antwoordde Ik kan mij een situatie indeiAkon waarin de vloot onder zeer gunstige voorwaarden zou kunnen wo yden afgestaan Stimson liet zich overigens niet uit over de vraag welke de situatie zou zijn Ènuw Win 200 koopvaar dy schepen President Roosevelt heeft Donder dag het Congres formeel vooTgestofd hem volmachten te geven voor den bouw van een vloot van 200 koopvaardijschepen Hij stelde verder voor om 313 3 millioen dollar uit te trekken vobr de uitvoering van zijn plan Roosevelt motiveerde zijn voorstel er mede dat hij de Ver Staten voor de gevolgen van een vermindering der handelstonnage ter wereld wil beschermen Om die reden moet zonder verwyl begonnen worden met den bouw t e bouw van déze koopvaardijvloot zoo verklaarde Roosevelt mag echter geen storenden invloed hebben op het overige bouwprogram ter federale scheepvaartautoriteiten De scheepsonderdeelen zullen in de staalfabrieken vervaardigd worden en op de werven alleen maar in elkander gezet Ieder schip zal een waterverplaatsing van 7500 b r t hebben Vertraging in de debatten De hoop der regeering de maditigingswet tot uitvoering van Roosevelts programma inzake steunverleening aan Engeland binnen den kortst mogeHJken tyd door beide Huizen van het Congres te doen behandelen en aannemen zyn blijkbaar mislukt aldus het A N P De tot de oppositie behoorende republikeinsche afgevaardigde Hamilton Fish New York heeft medegedeeld dat Jjij aan den door Roosevelt overwonnen republikeinschen candidaat voor het presidentschap Wendell Willkie aan gouverneur Landon en oud president Hoover alsmede aan de voormaligen ambgesadeur te Londen Kennedy kolonel Lindbergh en andere vooraanstaande personen telegrammen gezonden heeft waarin hü hun verzoekt voor de buitenlandsch politieke commissie van het Huis van Afgevaar digden hun oordeel over het plan tot steunverleening te zeggen Men neemt daarom aan dat de oorspronkelijk op drie dagen geschatte bes prekingen der commissie thans wellicht drie tot vier weken zullen duren Nog meer bases gewenscht De vertegenwoordiger der Hawaiieilanden in het Congres King heeft naar United Press uit Washington meldt voorgesteld dat de Amerikaansche regeèring zal trachten van Engeland de in het midden der Stille Zuidzee gelegen eilanden als gedeeltelijke betaling voor de wapenleveranties en credieten te verkrijgen HU zeide dat de eilandengroepen Gilbert Élisa Phoenix en Tokilo van groote strategische beteekenis zijn 0 ze eilanden hebben vele goede baaien die uitstekend kunnen worden gebruikt als bases voor luchtmacht en vloot Kennedy yhv Roosevelt President Bfoosevelt heeft met den vroegeren Amerikaanschen ambassadeur te L den Kennedy een onderhoud gehad over de benoeming van zijn opvolger en over de rede die Kennedy Zondag wil uitspreken Kennedy verklaarde dat hy in zjjn radiorede de aoodzakelykheid in het licht zal stellen dat de Ver St ten buiten den oorlog blijven Voorts zal hij zün standpunt omtrent de actueele pro blemen der buitenlandsche politiek II cii iren Kennedy heeft m zijn onderhoud met Rooèevelt naar New York Daily News nader meldt den president verklaard dat hij teifonstHndpr ia van het ontwerp op hulp aan Engeiiii d Kennedy heeft Roosevelt er op gewezen dat hy alles zal doen al in zyn vermogen is om voor de Vft Staten den vrede te bewaren Oök heeft hij den president er van in kennis gesteld dat hy niet alleen in zyn radiorede op 18 Januari maar ook in verklaringen voor de commiasiei voor Buitenlandsche Zaken van het Huis van Afgevaardigden en den Senaat aanvallen zal doen op het ontwerp Na de besprekngen met Rooievell heeft Kennedy nog een onderhoud lehad met den democratischen senator Wheeler den leider der oppositi in den Senaat tegen de wet op de hulp aan Engeland tv Scherpe taal De republikeinsche afgevaardigde Tinkhani heeft gisteren in het Huia van Afgevaardigden de meening naar voren gebracht dat RooSevelt en Huil verplichtingen aanvaard hebben tot actieve deelneming aan de oorlogen in Europa en Aziè Tinkham beschuldigde het Huis van Afgevaardigden van verraad jegens het Amerkaansche volk ook Roosevelt en Huil verweet hij voortschrijdend en heimelijk verraad waarby hij verklaarde dat d president en de sta ts£ecretaris een sa nenzwering tp aen den vrede en do veiligheid der V S gesmeed hebben Het Amerikaansche volk is zich ecfiter op het ooqrnblik van deze valachheid van Roosevelt en Huil nog niet bewust Tinkham sprak vervolgens in scherpen vorm t gpn eon deelneming van de Vereoniade Staten ian den oorlog en tegen liet aan het Congres voorgelegde wetsontwerp op de liulp aan Engeland Hy meende dat Roosevelt en Hiill me t behulp van deze wet de instelling van een totaVtilre dictatuur in de Vereenigde Staten wenschten De verklaringen van Huil De verklaringen van HuH voor de commissie voor Buitenlandsche Zaken van het Huis van Afgevaardigdennoemt de De u tsc h è Diplomatise h P olitis che Korrespon d e n z een gewaagde poging van den Amerikaanschen staatssecretaris om een rechtvaardigng te geven van zyn eigen politieke verleden Oit wordt er echter door gekenmerkt dat Hull sedert het oogenblik waarop hü U afgevaardigde in 1920 in het Huis van Afgevaardigden de ratificatie van hel Verdrag van Versailles verdedigde de De Nisji Nisji Sji m b oen Tokio schrijft dat de Ver Stalende neutraiiteitswet aan stukjes hebben gescheurd en het internationale recht thans met de voeten treden Het heeft er den schijn van dat men in breede kringen op een deelneming van de Vereenigde Staten aan den oorlog aanstuurt hoewel ook in Amerika een zekere oppositie voorhanden is daar men zich hiervan wel bewust is Op de door Roosevelt geëischte volmachten en de daarmede in veri nd staande wetsbepalingen ingaande verklaart de Tokio Asahi S jimboen dat hiermede de internationale neutraliteitswetgeving volkojnen wordt opgeheven Door het feit dat de oorlogsmaterialen op AmerikBansclie schepen zouden worden verscheept zouden deze in de gevarenzone komen en dan zou een lucifer voldoende zijn om alles in vlam te zetten Dpt deze gevarenzone voor Amerika ze r groot zal iun blykt wel daaruit dat Roosevelt niet alleen aan de democratieën doch ook Griekenland en China steun heeft toegezegd hetgeen ni t in de laatste plaats uitdagend is voor 1 9 Japan moet er nota van dat de Vereenigde Staten alletj gjtr teitsgrenzen hebben overschrMÜ en dat zy alles in de schaal zulle n w erpen voor de zoogenaamde democratie De verklaringen ran Hull Er is in Japan geen officieel commentaar beschikbaar over de verklaringen die Huil Woensdag heeft afgelegd ter ondersteuning van de wel op de hulp aan Engeland voor de commissie voor Buitenlandsch Zaken van hel HuLs van Afgevaardigden O lmwticke waarnemei ebtcr daar in het leven geroepen gedwongenorde nut aLcn nod achtte maarhaar tot op df n hoidigt n dag met jiKemiddelen m nnt i eh iiiden zou willfnwelen Wul Uten 11 Versaües en recditevoren do jr d AngfU ik ers en l ur bpodgi Viootin r t g veld in l ft f iMgeroepen en Rdjj let fd werd h c i bi Huil o de rechtvaardigheid en inter national samenVcrkir g IJet w or l aeweld bpasn vor r Huil eer t u oogenblik woarr p iDcstardPn di t veratani nu n i 1 als ondragili u vliou uit den weg wenli n geruimd d or nTKh fiti d e ge n i overeen M i mei de mecUwoardigi begrippfn v Hull over orte en rechtvaar Hull die van Europa niet n p r Ujrnpt ian de gcnsiddelde Europea n vart Amerika stelt klaarblii elijk de vernieljag v m de wanorde van VersiiPes gelijü met het verlies van het paradijs De Korre spond nz wij st er óp dat Huil et behoud an de Br sscli e heerschappij ter 7ee 7eer in het b ironder van e s ntieel belang voork r en dat hij derhalve bij gebrek a in oorltreffende argut entf n de op nb irf meening van ij r land tracht v ii te maken d it Du tiohland de Britaciie heerschappii ter zee slechts wil vernietigen om h iar dan zelf aan i te trekken en ten slotte liet Weitelij te halfrmid te bedreigen Daartegenover spreekt de staatsse verklacen dat er niets nieuws is in df verklaring van Huil waar p con iv ii taar zou kunnen worden gegexen aangezien zy slechts een herhaling vormt van hel praatje aan het haardvuur van president Roosevelt en ook lan Koo wvi lts l oodschappen aan het Congres welke aantoonen dat de Ver Stalen opzettelijk een verdrongen uitleg geven aan den opbouw van een nieuwe wereldorde door de s filmogendhcden HulU verklaring geeft echter kleur aan het 111 omloop zynde bericht dat de Vereenigde Staten in samenwerking met Groot Britanj trachten een oipsm gelingspolitiek te voi ren tegen Japan teneinde op te tredeii tegen het i woksei dal in het leven 19 geroepen door hun eigen verlweldiyg in de Stille Zuidzee Efen zoodanige provoceerende houding van de Vereenigde Stalen echter ooals die door Huil aÜn den dag is gelegd dient er slechts oe een re ingewikkelden en deli calen internationalen toestand nog te verergeren Otticieele kringen te Tokio staan verbaasd over de voortduhende provoceerende houding van de Vereenigde Staten jegens Japan met voorbyzien van de vredelievende uitspraken van verantwoordelijke JapAnache staataliedeo met inbegrip van den minister van Buitenlandsche Zaken Matsoeoka Er wordt op gewezen dal de fundamentcele politiek van Japan vastgesteld is door de afsluiting van het driemogendhedonpact en nooit zal worden aangetast door critiek van derden Voorts wordt er op gewezen dat Hulls besthuHiging van Japan van beweerde ceryneht om het geheele Westen van de Stille Zuidzee te overheer hen gebaseerd is 01 een verkeerd begrip van Japans bedoelingHi in den opi uW van een gebted TMi temeenschappelijk welvaart in Ooal Azië hetgeen zuiver economiswh ii I geen tcrritwiilc bedoeting in cretaris Mn de Dipio geen woord Over de grüio benadeelingt n zooais fie niet in df laatste plaats d ZuidAm enlvdan ip rcpublis ken door de Br i e d ar jlieerseliappij tfp zee o k niet over dë ofimen i n dii de in stn id met het iiH i ynde blokkadf oor c n voor m elks yojnng Engrtand rijn macht ruikt i uor talloozch die i u deel i n a in de on oorlog rrtt zich br 4t Engelsc ie heijemor i e j il f ook tot itand i Sekdmen en met we Ki r idelen zij o ik n s md gr houden worrten kart is vru r Hul law and or ier aldu de D plo t n otte Ook ct volkenPtcht in j vr da ip het oe staat vol rodBr jiif f ail Hu gp ioft klaarWy elok dat de eigen bf hoffton of die der vr i p ifn ej n n euw volkenrecht in het leven unnen roepen Cuba slaat naast de Vereenigde Staten Sa langdar ge conferenties o er den tejonwoordigon internationalen loeitand heeft het Cut aansche kabinet een contmuniqué uitgegeven waarin verklaard wordt dat Cuba z ide aan ijde staat met de Vereenifde Stalen n met hen m iodcren mogehjken vorm al samenwerken qfn de beschaving en ie democrajae te redden iluit Dezelfde kringen kc nen tot de slotsom dat de koortsachtige m panning van de Vereenigde Staten om met alleen Groot Bntanniè bij te staan dat niet vijandelijk staat tegenover Japan maar ook ïiet Tsjoengkingregim ernstig t gevaar net zich mede brengt het Europeesch confliel eri het Chineesch Japansche conflict te doen worden tot een tweeden wereldoorlog Regeeringr overlegt met militairen Met het oog op den internationalen toestand is opmeilw een 7 g liaisonconferentve gehouden tusschcn de regeering en het opperbevel in de officieele residentie van den premier De eerste minister rfonoje de minister van Bihnetïlandscbe Zaken Zhiranoema de minister van Buitenlandsche Zaken Matsoeoka vertegenwoordigden de regeering lenwijl generaal Socgijama de chef Vlan den generalen staf van het legen en vioe admiraal Kondo de vicm chet van den generalen staf het opperbevel vertegenwoordigden Aanstaande verklaring van Kbnoje Minister president Konoje zal na de v erdaagsche conferentie met vertegenwoordigers van alle lagen der l evolking een regeeringsverklanhg over den algemeenen toestand van Japan en hel nationale doel afleggen Naar in politieke kringen verluidt zal hij er in deza v erklaj ng den nadruk op leggen dat pan vastbesloten is in weerwil van alle belemmeringen en tegenstand in het kader van de reorganisatie der wereld schouder aan schouder met de bondgenooten een nieuw OpstAzië tot stand Ie brengen Amerikaansclw oorlogsschepen te Rangoon Een vettegvowaortiger van bei Japanscbc nioiateric van Buitenlandschc Zaken die dcMr dagen Is temggekeerd vaa eca rcte vaa drie maanden door Malaya mi Nederlan bsh Oost Indië keeik MCdagedaetd at ta da bavaa vaa giagaaa la Barna tal AANSLAG OP KONING FAROEK Sensationeele onthullingen van radio Damascus SAMENZWERING VAN BRITSCHE OFFICIEREfN De radiotendfr van Damaseoa heeft naar de Turijnsche Stampa nit Beiroet meldt sensationeele ontbollingen bekend gemaakt over een aanslag op het leven vaq koning Faroek ea de koningin mnpder van Egypte KONIfG FARUEK Foti archief De buiteng one aijnbas adeur Van koii inf Ibn Saoed rhiodd is twee d igrn eeieden dooc Faroek ontvangen aldus dit bericht In den loop van dit aaderhoud onthulde hij de plannen van de samenzwering On iiiddellijk daarop gaf Faroek den militairen commandant van de itad Cairo bevel terstond eakele Britscbe officieren onder wie I brigAde generaal twee majoors en I kapitein die allen behooren tot de Eagelsch Australische otrijdkracbten ie in het oorlogsgebied geeoacentrccrd liM te verwijderen De namen van twee hunner zijn iiedn bekend ge ak Henrjr Mitcliell en Emest Hut ebinson Men vernam ook dat de opperbevelhebber Vi dcy Britsche luchtstrijdknirhten in Griekenland Daberiae h de samenzwering betrokken is De golf van verontwaardiging die deze bijna van officieele zyde geïnspireerde samenzwering ontketend heeft is nog versterkt door een corruptiezaak die VTijwel tegelijkertyd ontdekt is Men constateerde dat drie sergeants zich onrechtmatig 400 000 pond sterling toegeëigend hadden é ladden geprobeerd deze verduistering Ie verbergen door de verklaring dat dtt bedrag door Arabieren gestolen was De verduistering werd evenwel ontdekt De drie sergeants ullen naar Londen gebracnt en daar gevonnist worden Kenmerkend is dat een der Arabieivn die valsch beschuldigd was hel geld beroofd te hebben in een spoedprocedure veroordeeld en door de rechtbank terstond terechtgesteld is AMERIKA OVERVAL ÓP PERSBt REAO IN ECl ADOR Gisterochtend om 4 uur is het persagen ttchap Transocean te Quito door een uit ongeveer acht met pistolen bijlen en knuppels bewapende lieden beslaande Ijende overvallen De in het gebouw slapende marconist en de na htwaker werden door bedreiging met pistolen en door vuistslagen m bedwang gehouden Intusschen werden de schrijfmachines met bijlslagen vernield en de ontvargtoestellen en telefoons alsmede een schryfmachine gestolen De bandieten waren goed gekleed en vermomd Uit het voorkomen der indringers er uit achtergelaten sporen meent men te kunnen opmaken dat de daders buiteen landers waren 1 De politieke achtergrond blykt duidelyk De politie beschikt over bepaalde aanwijzingen die ijVerig onderzocht worden Zon op 9 41 onder 18 00 Maaa op 23 25 onder 11 24 M n it ▼ erpttchl te verdwtterea tmi MMMondergaag tol conaopkomt Laataanw van voaftoif e Moetea nv oa zonéooder Bg ontstokea worde