Goudsche Courant, vrijdag 17 januari 1941

EERSTE BLAD VRIJDAG 17 JANUARI 19 WELKE BONr JËN ZIJ NGELDiG ARTIKEL BON DUUR HOEVEELHEID Bloem BI 3 t m 26 Jan 50 gram roggebrood of 50 gram ander brood of H rantsoen gebak of 35 gram meel of bloem Boter of margarine Bo 25 Bo 26 m 24 Jan t m 31 Jan 2 p boter of marg of 2O0 gr vet oude voorraad 250 gr Op bon 26 geen vet Brandstoffen Haarden en kachels Centrale verwarming K 0 t m 10 K 15 t m 24 t m 3 Jan t m 31 Jan Eenheid vaste brandstof Brood Br 23 Br 22 t m 26 Jan t m 19 Jan 100 gr roggebrood of 100 gr ander brood of 1 rantsoen gebak Eieren A 33 A 111 t m 26 Jan t m 19 Jan 1 kippen of eendenei Gebak Br 23 BI 3 Br 22 t m 26 Jan t m 26 Jan t m 19 Jan 1 rantsoen 1 Gort Gortmout of Grutten A 44 t m 21 Febr 2 pond Havermout Havervlokken Gort of Grutten A 57 t m 21 Febr i pond Kaas A 47 48 60 en 61 t m 26 Jan Elke bon 100 gram Koffie A 18 t m 31 Jan 2 pond Macaroni of Vermicelli of Spaghetti A SI t m 21 Febr 1 ons Maizena of Griesmeel of Puddingpoeder A 87 t m 21 Febr 1 ons r Peulvruchten nog niet i ekend 1 pond Petroleum Per C Per 8 t m 19 Jan t m 23 Febr Voor verlichting 2 liter Voor de keuken Rijst emeel gries ebloem of Gruttemeel A 108 t m 24 Jan i pond Scheerzeep 117 apart strookje t m 30 April 50 gr scheerzeep of tube of pot Slaolie niet aangewezen i Suiker A 91 t m 14 Febr 1 kilogram thee A 18 t m 31 Jan 75 gram Vleesch VI 14 15 tn 19 Jan 29 Jan plm 1 ons vleesch Vleeschwaren VI 14 15 t m 19 Jan 29 Jan 1 rantsoen Zeep A 113 t m 31 Jan 1 rantsoen Buitenland Amerikaansche journalisten pessimistisch t a v Engeland Het maximum waarop Engeland hoopt is dat de oorlog eindigt zonder ooerwinnaars en Oü wonnenen be zware Britsche kruiser Southampton verloren Het blad A venire d It lia doet in een artikel ver den stand van d q 4 rloK uitkomen dat die rapporten van Amerikaansche journalisten die de laatste dagen vit Engeland in de Ver Staten terngcekeeni zijn niet toot Engeland bij ster hoopvol künken Het blad baalt in dit verband de verklaiin rn aan van een der correspondenten van L nited Press die bij zijn aankomst te New York zeide dat het maximum waarop Enfelaod hoopt is dat de orioc eindigt zonder overwinn aars en overwonnenen Slechts in enkele kringi n hoopt men daX Duitschland met het oog óp de offers die het ion Moeten brengen ervan zal afzien een ging tot een inval te wagen en dat de oorlog bijgevolg lang zou kunnen duren waardoor tenslotte Engeland de verband zon kunnen krijgen Ken eveneens uit Londen teruggekeerde joornaliht uit Chicago wa s niet minder pessimistisch getuige zijn verklaring dat p het oogenbiik niemand aan de mogelijkheid v in een Britsche overwinning gelooide Ook beseft men dat zoolang Engeland niet in staat is van zijn trijdkracbten een grooter gebruik te maken de Amerikaansche hulp zeUs indien deze in oneindig veel grootere mate zou wordfn verleend geen vuzi£ing In den toestand kan brengen Aan de gegevens over den stand der rijksmiddelen per ultimo 1940 wordt hét volgende ontleend DE DIRECTE BELASTINGEN Bi een beoordeeling van het totaal bedrag der kohieren voor deze belastingen kan in de eerste plaats met voldoening worden geconstateerd dat deze middelen over het gepastcerde jaar volkomen aan de verwachtingen hebben beantwoord Bedroeg op ultimo December 1940 het zuiver bedrag Atn kohieren ƒ 133 150 782 98 thans is dit bedrag gestegen tot ƒ 183 526 95 of ruim 50 miliioen gulden meer Hierbij moet échter niet worden vergetel dat ecr genoemd bedrag slechts b pkking had op de grondbelasting de inkomstenbelasting de vermogensbelasting en de verdedigingEbclasting terwijl nu daarbij gekomen zijn de opcenten op de gdfrieentefondsbelasting en de winstbela ng De grondbelasting waarvóór geraamd was ƒ 10 780 000 bracht ƒ 10 8G5 072 op of ruim 85 000 gulden meer en kwam daarmede ƒ Ifil 2 5 bovtn de opbrengst over het voorafgaande jaar Ook de inkomstenbelaftng kwam mei een opbrengst van ƒ 92 840 4 TO boven de raming en wel met ƒ 3 840 430 Deze belasting bleef daarmede nog n78 000 boven de opbrengst over 1939 De vermogensbelastin raming 20 miliioen bracht he in 1940 tot een bedrag van ƒ 18 806 120 of bijna een half miliioen minder dan over liet jaar daarvoor Hoewel de verdedigingsbelasting met ƒ 9 437 335 bijna het bedrag der raming 9 r miliioen naderde vertoonde dit middel in vergelijking met 1939 echter een teruggang van ruim 1 njillioen Wat de opcenten op de gcmeeri 1efondsbeiasiing betreft e ke in 1$40 voor het eerst op de middelenstaat voorkwamen en waarvoor een bedrag van 29 5 miliioen was geraamd vermeldt het overzicht dat deze tot dusver ƒ 28 803 288 hebben opgebracht Ten slotte geeft de onlangs ingevoerde winstbelasing w aarvo or nog geen ramingsbedrag w as uitgetrokken tot ultimo 1930 een opbrengst te zien van ƒ 22 774 020 Ook de totale opbrengst der overige middelen over het jaar 1940 stemt alles in aanmerking genomen tot tevredenheid Natuurlijk valt het te betreuren dat verschillende dezer middelen als gevolg van de omstandigheden ver bij de raming ten achter móesten blijven doch daarnaast stemt het tot verheugenis dat tal van andere middelen A = Alg Distributiebonboekje BI = Bloembon Bo = Botet bon Pe Southampton verloren V lgen den I ondenschen berichtendienst heeft de Britsche admiraliteit meegeileeld dat deKhade die de zware Britsche krui er Southamjiton 9100 ton Vrijdag heeft opgeloopen tot het totaleverlies van den oorlogsbodem heeftgeleid De uitgebroken brandenkonden niet meer gebluscht wordenen xij bereikten zulk een omvang dat het schip opgegeven moest worden Uaar het onmogelijk was hetschip een haven binnen te sleepen moest het door de ei ïi bemanningtot zinken gebracht worden De kruiser Southampton was 9 10Uton gTinH en had een snelhcj van 32 5 knoop Het schip is gebouwd m deJaren 1934 37 Het had een actieradiusTan lO üOO zeemijlen De bewapeningbestond uit 12 stukken van 15 2 cm env n 10 2 cm alsmede 6 t rpedoIan cecrbuizen en hft noodige luchtdoelgeschut Het had 3 vliegtuigen aanboord f t Geen bommen op Noorwegen Hc t Brits he ministerie van Luchtvaart heeft 6p 1 5 Jan gemeld dat de R A F verscheidene militaire doelen in Noorwegen gebombardeerd heefi O a aou het een vliegtuig gelukt zijn twee voltreffers op een motorschip in de buurfvan Stavangcr te plaatsen eén belangrijke spoorwegbrug te vernielen en Duitsche luchtbases met goed succes te bombar éeren Dit bericht is naar in welingérichte kringen te Berlijn bekend wordt in geen enkel opzicht overeenkomstig de feiten Engelsche vliegtuigen ht bben eergisteren slechts drie brisantbommen op Noorsche landerijen laten vallen Het ziet er naar Bit zoo zegt men dat het Engelsche ministerie van Luchtvaart tegehover de wereld wtcr eens eenige niet aanwezige successen in het werpen van bommen óp militaire doelen in de door Duitschland bezette gebieden noodig had Drff fingelsche vliegtuigen neergeschoten Volgens de bij het opperbevel van het Duitsche leger ontvangen berichten zün op 15 Januari drie Engelsche vliegtuigen in luohtgevechten neergeschotoi Aan Duitsche zijde zijn geen verliezen geleden Evacuatie van Londen sche kinderen Het Britsche ministerie van Gezondheid heeft volgens den Britschen nieuwsdienst verordend dat alle liinderen beneden de 14 jaar uit Londen moeten worden geëvacueerd Ehgeland s moeilijkheden Volgens een Reuterbericht van 15 Januari heeft de president der Chase National Bank Aldrich verlilaard dat de eindbeslissing in dezen oorlog afhankelijk is van de vraag in hoeverre Bageland er in zal slagen zich het noodige oorlogsmateriaal te verschaften Ten gevolge van de verliezea door den duikbootcnoorlog en de belemmering der Engelsche industrie door de luchtaanvallen kunnen de Engelschen zich niet uit eigen kracht toerusten aldus Aldrich Dat zijn simpele en nuchtere constateeringen Zij zijn van bijzondere beteekenis omdat daaruit duidelijk blijkt dat er in de Vereeniigde Staten mannen van inzicht en invloed zijn die fcn onvertroebeld beeld van de werkelijke toesUnden in Engeland hebber Wenschén van IJsland In grootcn ippmaak publiceeren d bUdea een telegram uit New York Igert hetwelk de IJslandsche eonsulneraal Thors onlangs in een on terud gezegd heeft dat IJsland een kWn Ir nd is zonder leger zonder mi litie en met slechts 10 politie agenten De bevolking geeft dan ook uiting aan den begrijpelijken wensch dat de Engelschen zoo spoedig mogelijk het land weer zullen verlaten omdat een bezetting ernstig in strijd is met de IJsland sche mentaliteit mA koes rt ook plannen om zich tof de VeT enigde Staten te wenden opdat Amerikaansche lr t pfcn de bezetting overnemen pp voorCvaijide echter dat de Engelschen ertrekken Duitsche bommen op Malta De bijzondere correspondent van Stefan i aan het luchtfront meldt dat een formatie Duitsche bommenwerpers acties hebben uitgevoerd tegen militaire objecten op het eiland Malta Bommen van zwaar en midd iaaaT kaliber zijn uitgewjorpen boven La Valette en het vliegveld UUITSCHLAND rGERBERICH7 AN GISTEREN Station van Dover aangevallen BRITSCHE BOMMEN OP WILHELMSHAVEN Het opperbevel van de weermacht maakt bekend Het luchtwapen heeft gistereii overdagj tijdens een gewape nde verkenning een troepenkamp en een ander doel in Zuid Oost Engeland met txjmmen l eslookt In den afgeloopen nacht hebben formaties gevechtsvliegers ondanks den ongunstigen weerstoestand voortdurend voor den oorlog belangrijke doelen in een stad in m idden Engeland in geringen omvang ook te Londen aaogevallen Het station van Dover heeft verscheiden voltreffers gekregen Voorts zijn weer mijnen gelegd voor Engelsche havens De vijand heeft in den afgeloopen nacht op verscheiden plaatsen in Noord Duitschland brisanten brandbommen geworpen Te Wilhelmshaven is brand in verscheidene huizen ontstaan Het energieke ingrijpen van den veiligheids heidsen hulpdienst en van de zelfbescherming kon echter uitbreiding van deze branden voorkomen Ook in het havengebied lagen enkele brandbommen te gloeiet Zonder evenwel noemenswaardige schade aan te richten De verliezen te Wilhelmshaven bedragen twintig dooden en 35 gewonden Naar het D N B in aanvulling op het legerbericht verneemt heeft het Duitsche luchtwapen ondanks hevige sneeuwstormen ook op 15 Januari t oven het Britsche eiland een groot bedrijvigheid ontplooid Met groot succes is midden Engeland aangevallen Motoren en automobielfabrieken zijn daar met merkbaar resultaat ónder vuur genomen Ook andere voor de oorlogvoering belangrijke doelen vooral machinefalMieken zijn door formaties Duitsche gevechtsvliegtuigen met bommen bestookt De groove rangeerstations in Dover die voor het havenverkeer van groot belang zijn hebben in het middelpunt van den zwaren aanval gestaan Verscheidene treffers zijn waargenomen Voorts kon men tot in verren omtrek branden waarnemen in épf agplaatsen en loodsen In Zuid Oost Engeland zijn troepenkampen en oefent Treinen aangevallen en krachtig onder vuur genomen ZWITSERLAND TERITGKEER DER GEÏNTERNEERDE FRANSCHEN De Zwitsersche Bondsraad heeft op grond van de Duitsch Fransche wapenstilstandsovereenkomst toegestemd in den terugkeer der geïnterneerde Fransche soldaten naar Frankrijk Krachtens de overeenkomst zijn de paarden der geïnterneerden aan de Fransche boeren teruggegeven terwijl de oorlogsuitru s ting van het 45ste Fransche legercorps ter beschikking van Duitschland fesleic wordt De geïnterneerden zullen aar de Fransche grens gedemobiliseerd worden en naar hun haardsteden in hezet en onbezet gebied teruekéeiên Over dè soldaten van he t 45 te eeetcorps die geen Franschen ijn wordt later beslist AZlÊ THAILAND EN INDaCHINA Thailand houdt vast aan zün eischen Het groote verschil in opvattingen Rjsschen Thailand en Vansch IndoChina over de fundamerjteele voorwaarden wtorop het grensgeschil zou kunnen worden geregeld blokkeert naar men gelooft de mogelykhefd om de grensgevechten te staken TKailand houdt nog steeds vast aan aanvaarding door Frankrijk van zijn eischen n l ten eerste aanwijzing van dé Mekongrivier als grens en ten tweede teruggave van de gebieden van Luangprabang en Pakse die door Frankrijk m 1907 werden ingenonrcn als voorwaarde voor de ratificatie door Thailand van het nonaggressiepact dat 1 Januari 1940 gesloten werd Thailand Is bereid deel te nemen aan een gemengde grenscommissie zoodra Frankrijk defee eischeft zal hebben ingewjlligd Frankrijk Soaarentegen is alleen bereid te spieken over de kwestie Van de MekonJiSls grens maar weigert vierkantde gebieden van Luangprahang en Pakse terug te leven Gezien dit fuhdamenteele verschil in standpunt v aarbij beide partijen krachtig in hun houding volharden zijn plaatselijke waarnemers van meenmg dat er weinig waarschijnlijkheid bestaat dat spoedig een gemengde commissie voor grensafbakenin zai bijeengeroepen worden tenzij een van beide partijen zijn houding herziet aldus wordt doot Domei uit Bangkok gemeld Het vertrek van Nomoera naar Washington Admiraal Nomofera zal op 21 Januari in afscheidsaudiëntie door het keizerlijk echtpaar worden ontvangen twee dagen voor zijn vertrek naar San Francisco op weg naar Washingto voor de aanvaarding van zijn functie als ambassadeur Hevige giensgevechten Volgens berichten uit Hanoi hebb rnThailandsche strijdkrachten na degrens over te zijn getrokken deelenvan Kambodsja en het Noorderlijk deelvan Laos bezet Er zijn hevige grensgevechten aan den gang i CHINEEZEN DOOR JAPANSCHE POLITIE GEARRESTEERD De Japansche gendarmerie heeft twee Chineezen gearresteerd die lid wai en van de organisatie elke sancties uitvoert tegen Japar sche legerofficieren en d or Tsjoengking gesteund wordt De arrestanten hadden deelgenomen aan de scliietparty op 19 November 1940 Zij hebben bekend De bijzon dere maatregelen welke na de moord aanslagen van Japansche zijde genomen zijn zijn thans weer opgeheven De poorten 4er stad zijn weer opengesteld Korte berichten Verklaring Naar uit Vichy wwndt gemeld zijn op de Garonne in den i ist twee schepen in botsing gekomen Ejn sleepboot en de daardoor gesleepte veerboot zonken De bemanning van de sleepboot liit drie koppen Isestaande verdronk terwijl dertig arbeiders van de veerboot uit het ijzige vwter gered konden worden raming Biet konden halen t statTstiekrecht met een opbrenmi ƒ 1 650 817 lager ƒ 849 1 82 accijns op wijn met ƒ 2 234 U3 ƒ 65 887 Aë couponbelastini ƒ 3 960 069 teger ƒ 839 930 1 reci ten en boeten van succesji ƒ 41 753 861 Jager ƒ 2 248 138 om begrüpelljk e redenen de lood den met slechte 94 0IÏ ƒ 705 987 Komen we thans aan de len clke de raming hebben o schreden dan dient daarvan £ eerste plaats te worden genotnuj omzetbelasting welke bü brengst van 1 108 945 014 met bedrag van ƒ 25 945 boven riuning kwam en ruim 20 miUijboven de opbrengst van 1939 Daarop volgt de accijns op tjw voor welk middel de raming wa steld op 36 miliioen De opbrengst jiJ echter mede dank zij de ingevo opcenten tot ƒ 55 954 250 met bedrag deze accijns ongeveer 16 5 m lioen meer opbracht dan in het yo afgaande jaar Ook de accijns op het gedistiliau kwam iaanmerkelijk boven de raS uit en wel met ruim 12 5 miliioen S optirengst van dit jmiddel Aediw ƒ 41 527 G65 helgeen uim 10 millio hooger is dan over 1939 De andere middelen met een gere opbrengst dan de raming zijn i accijns op zout met een opbrengst ƒ 2 481 597 hooger ƒ 681 997 J accijns op geslacht met ƒ 10 987 61 1 hooger ƒ 3 787 604 De accijns bier met ƒ 10 282 689 h x ƒ 1 782 660 de accijns op suiker uw ƒ 99 304 356 hooger ƒ 304 35 doch ƒ 1 822 485 lager dan de S brengst over 1939 de belasting gouden en zilveren werken im ƒ 830 727 hooger ƒ 230 727 g de rechten en boeten van registrat met ƒ 18 422 696 Wat ten slotte de opbrengst overii maand Decer iber 1940 betreft ka worden geconstateerd dat dea ƒ 42 600 447 heeft bedragen ruim I miliioen gulden meer dan de maand lijksche raming Opbrengst der Rijksmiddelen bevredigend m üt nieuwe winstbelasting geeft reeds een opbrengst van ruim 22 miliioen te zien Omzeibelasiing bracht 20 miliioen meer op dan in 1939 door een aanmerkelijk hoogere op J brengst déze achteruitgang weer hebben te niet gedaan zoodat uiteindelijk de totale opbrengst ad ƒ 462 244 281 de raming van 450 5 miliioen met ƒ 11 744 281 heeft overschreden Bij een beschouwing van de cijfers der middelen afzonderlijk zien we in de eerste plaats dat de dividend en tantièmebelasting een opbrengst gaf van ƒ 11 095 483 en daarmede ruim 15 09 miliioen beneden de raming bleef en 15 28 miliioen ten achter bij de opbrengst over 1939 Het tweede middel dat als vanzelfsprekend een grootcn terugslag gaf te zien zijn de rechten op den invoer Bedroegen dezs oven 1939 het record van ƒ 122 795 170 thans kon de opbrengst van deze rechten het niet verder brengen dan ƒ 80 07 711 of ruim 27 9 mil lioen minder dan de raming Ook de rechten en boeten van zegel toonden een dalenden tendenz Bij een raming van 20 miliioen bedroeg de opbrengst slechts ƒ 12 647 630 of ruim 7 35 miliioen minder Vergeleken bij ip39 was de opbrengst ƒ 5 370 000 lager De overige middelen welke de Distrihutienieuws DE NIEUWE BONS voor de komende perioé Bon 26 van boter en vetkaart geelt geen recht op koopen van vet Bon 91 voor suiker De secretaris generaal van het depar tement van Landbouw en Visscherij maakt het volgende bekend BOTER EN VETTEN Gedurende het tijdvak van Zaterdag 18 Januari tot en met Vrijdag 24 Januari a s geeft de met 26 genummerde bon van de boterkaart en vetkaart recht op het koopen van een half pond boter óf een half pond margarine Deze bon geeft derhalve seen recht op het koopen van vet De met 26 genummerde bonnen die op Vrijdag 24 Januari nog niei gebruikt zijn blijven voorts nog geldig tot en met Vrijdag 31 Januari a s BROOD EN GEBAK Gedurende het tijdvak van Maandag 20 Januari tot en met Zondag 26 ïr DE OVERIGE MIDDELEN Januari a s geeft elke der met JSP genummerde bonnen van de broo i kaart recht op het koopen van ongeveo 100 gram roggebrood of ander brooi Voorts geeft elke der met Jti J nummerde broodbonnen recht op het koopen van een rantsoen gebak Dit Dn vat voor de hierna genoemdt bakkerijproducten telkens ten minsti het daarachter geplaatste aantal grammen beschuit 75 gram biscuits en wafels 90 gram specjrlaas 140 gram andere koekjes 200 gram koek 160 gram cake 300 gram Gevuld klein korstgebak b v amandelbroodjes 400 gram Gevuld groot korstgebak b v beterletter 500 gram taart en gebakjes 600 gram Voor geheel of ten deele uit meel of bloem gebakken producten weHM hierboven niet genoemd zijn geldt dal een rantsoen een iioeveeiheid om waarin 70 gram meel of bloem ijfr w werkt De op 26 Januari nog niet gebruikte bonnen blijven voorts nog geldig P durende de week van 27 Januari tot e met 2 Februari a s met dien verstande dat zij gedurende laatstgenoemde week niet mogen worden gebruikt in hotels restaurants e d EIEREN Gedurende het tijdvak van Maand 20 Januari tot en met i ndag 8 Januari a s geeft de met 46 genummerde bon van het algemeen distributiebonboekje recht op het ko pen van één ei De bonnen welke op 26 Januari nof niet zijn gebruikt blijven geldig W en met Zondag 2 Februari a s mfi dien verstande dat zij gedurende d week van 27 Januari tot en met 2 Februari niet gebruikt mogen den in lioteis restaurants e d SUIKER Gedurende het tijdvak van Zaterdal 18 Januari tot en met Vrijdag 1 Februari as geeft de met 91 nummerde bon van het algemeen distributiebonboekje recht op het ko peji van één kilogram suiker FETROLEÜM De secretaris generaal van het departement van Handel Nijverheid Scheepvaart maakt bekend dat i durende het tijdvak Maandag Januari tot en met Zondag 23 Februafl as de met periode D gemerkte legr van de serie welke is uitgereikt M behoeve van hen die voor verlichtinj in het huishouden uitsluitend op I gebruik van petroleum zijn aange wezen recht geeft op het koopen v 2 liter petroleum SPORT SCHAKEN KKALINGEN N R V S 7 3 Br = Brood bon K = Kolenbon Per = Periode VI = Vleeschbon De afgebroken party uit den strijd Kralingen N R V S voor de klasse competitie van den K N S tusschen de heeren W J Muhring dr K M Bergsma is voor Muhri gewonnen verklaard De totaaluitslag luidt nul Kraling 7 N R S V 3